MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 555      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 8 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

40. - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECIZII

 

12. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 7 - 9 noiembrie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.031. - Hotărâre privind Strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societătii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, inclusă în componenta "Restructurare/ lichidare a 5 societăti comerciale mari cu capital majoritar de stat", cu firme de consultantă, din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului  privat) 

 

1.032. - Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatzare a Societătii Comerciale "Sidex" - S.A Galati, inclusă în componenta "Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii" din cadrul PSAL (Programl pentru ajustarea sectorului privat)

 

1.060. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr. I(20), II(20) si III(20) la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale aflat sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 58/200 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Constantin Săceanu, ales la 3 noiembrie 1996, în Circumscriptia electorală nr. 26 Mehedinti, mandat devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Ulpiu Radu Sabin Micle.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 40

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului

în perioada 7-9 noiembrie 2000

 

În confiormitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul Senatului,

 

Presedintele Senatului d e c i d e :

 

Articol unic. - În perioada 7-9 noiembrie 2000 conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ulm Nicolae Spineanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 12.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind Strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societătii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, inclusă în componenta "Restructurare/lichidare a 5 societăti comerciale mari cu capital majoritar de stat", cu firme de consultantă, din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 41 alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Fondul Proprietătii de Stat va implementa Strategia de restructurare, prin constituirea de filiale sub formă de societăti comerciale pe actiuni, cu participatia majoritară a Societătii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, societatea comercială-mamă, proces urmat de vânzarea actiunilor detinute de Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brasov la noile societăti comerciale constituite ca filiale si de vânzarea de active, după caz.

Art. 2. - Sumele obtinute din vânzarea actiunilor, reprezentând participatiile societătii comerciale-mamă la filiale, vor fi utilizate cu prioritate pentru plata obligatiilor bugetare.

Art. 3. - Se aprobă esalonarea la plată a obligatiilor bugetare restante si scutirea de la plată a penalitătilor si/sau a majorărilor de întârziere aferente acestora, confiorm certificatelor de obligatii bugetare emise de creditorii bugetari, în cuantumurile existente la data de 31 octombrie 2000, în vederea restructurării societătii comerciale.

Art. 4. - (1) Măsurile de corelare a numărului de personal cu planul de afaceri vor fi implementate cu consultarea sindicatelor din Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brasov si vor fi comunicate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale sursele de finantare aprobate conform Programului de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesională (RICOP) vor fi corelate cu rezultatul consultărilor dintre partenerii sociali.

Art. 5. - Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va suspenda până la data de 31 decembrie 2001 actiunile de executare silită a gajurilor si ipotecilor constituite în favoarea sa de către Societatea Comercială "Roman" S.A. Brasov.

Art. 6. - Se aprobă continuarea activitătii Societătii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov până la data de 31 decembrie 2001, în conformitate cu prevederile art. 3210 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Desfăsurarea procesului de restructurare nu exclude ca solutie alternativă declansarea procedurii de privatizare a Societătii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni gestionat de Fondul Proprietătii de Stat, reprezentând 93,635% din capitalul social, către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 8. - Până la data de 31 decembrie 2001 Fondul Proprietătii de Stat va prezenta Guvernului rezultatele aplicării Strategiei de restructurare a Societătii Comerciale, Roman" - S.A. Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Erös

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.031.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Sidex" - S.A. Galati, inclusă in componenta "Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăti comerciale prin intermediul

băncilor de investitii" din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)

 

În temeiul prevederilor art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Fondul Proprietătii de Stat să implementeze strategia de privatizare a Societătii Comerciale "Sidex" - S.A. Galati, respectiv vânzarea către investitori strategici a pachetului majoritar de actiuni din capitalul social detinut la Societatea Comercială "Sidex" S.A. Galati, prin metoda de negociere.

Art. 2. - Fondul Proprietătii de Stat poate să vândă întregul pachet de actiuni din capitalul social actual detinut la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati.

Art. 3. - Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sănătătii vor prezenta Fondului Proprietătii de Stat, în calitate de actionar majoritar la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, propunerea privind conversia creantelor detinute la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati.

Art. 4. - Ministerul Finantelor si ceilalti creditori bugetari manctatează Fondul Proprietătii de Stat să ofere la privatizare actiunile noi rezultate din orice conversie a creantelor în actiuni, referitoare la datoriile Societătii Comerciale “Sidex" - S.A. Galati.

Art. 5. - În vederea sporirii atractivitătii Societătii Comerciale "Sidex" - S.A. Galati la privatizare, se aprobă scutirea de la plata penalitătilor si majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare de către creditorii bugetari, conform legii.

Art. 6. - Se mandatează Fondul Proprietătii de Stat să negocieze cu investitorii strategici planurile de investitii propuse de acestia pentru dezvoltarea activitătii la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galati, în baza "Programului de restructurare a siderurgiei românesti" elaborat de Ministerul Industriei si Comertului.

Art. 7. - (1) Măsurile de corelare a numărului de personal cu planul de afaceri vor fi implementate cu consultarea sindicatelor din cadrul Societătii Comerciale "Sidex" S.A. Galati si vor fi comunicate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale sursele de finantare aprobate conform “Programului de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesională” (RICOP) vor fi corelate cu rezultatul consultărilor dintre partenerii sociali.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Erös

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.                           

Nr. 1.032.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. I(20), II(20) si III(20) la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, prevăzute în anexa nr 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 , privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome socitătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. 1 si 2 si ale art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul' 2000,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

 

Articol unic. - Anexele nr. I(20), II(20) si III(20) la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome companiilor si societătilor nationale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. I, II si III*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.060.


*) Anexele nr. I, II si III se vor transmite Ministerului Industriei si Comertului si Ministerului Finantelor.