MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 542   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 1 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11. - Norme privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată si completată prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2000, precum si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

            Banca Natională a României emite prezentele norme.

            Art. 1. - (1) Băncile, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor străine, indiferent de forma de proprietate, denumite în continuare bănci, pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul lor la data de 31 decembrie a anului precedent, pe baza ratei inflatiei comunicate de Institutul National de Statistică si Studii Economice, astfel încât rezultatul reevaluării să fie cuprins în bilantul contabil al anului respectiv.

            (2) Băncile care se află în procedură de dizolvare sau lichidare administrativă, conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau în procedură de lichidare judiciară conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, si Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, cu modificările si completările ulterioare, nu vor proceda la reevaluarea activelor imobilizate prevăzute la alin. (1),

            Art. 2. - Pentru reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale se vor avea în vedere, pe lângă Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 403/2000, si prezentele norme.

Art. 3. - (1) La încheierea actiunii de reevaluare băncile vor înregistra diferentele din reevaluare în conturile corespunzătoare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a actionarilor - în cazul băncilor, persoane juridice române - si de către conducerea băncii străine în cazul sucursalelor din România ale unor bănci, persoane juridice străine -, în conformitate cu metodologia contabilă prevăzută în anexa la prezentele norme.

(2) Amortizarea aferentă gradului de neutilizare, evidentiată de bănci până la data de 31 decembrie 1996 în contul în afara bilantului, se va regulariza si se va înregistra în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa la prezentele norme.

Art. 4. - Rezultatele reevaluării categoriilor de imobilizări corporale prevăzute la art. 6 din prezentele norme vor fi cuprinse în bilantul contabil încheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv.

            Art. 5. - Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizărilor corporale, stabilite în baza Hotărârii Guvernului nr. 403/2000, vor fi înregistrate conform prevederilor cuprinse în prezentele norme si vor fi utilizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare a imobilizărilor corporale o reprezintă imobilizările corporale înregistrate în conturile: 44211 si 45211 "Terenuri"; 44212 si 45212 "Amenajări de terenuri"; 44222 si 45222 "Constructii"; 44223 si 45223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"; 44224 si 45224 "Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare"; 44225 si 45225 "Mijloace de transport"; 45226 "Animale si plantatii"; 44227 si 45227 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", existente în patrimoniul băncilor si evidentiate în balanta contabilă întocmită la data de 31 decembrie a anului precedent.

Art. 7. - Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale prevăzute la art. 6 din prezentele norme se va stabili valoarea rămasă, actualizată la data de 31 decembrie a anului precedent, avându-se în vedere:

a) valoarea de intrare a imobilizărilor corporale supuse reevaluării, evidentiată în contabilitate;

b) amortizarea calculată până la data de 31 decembrie a anului precedent, evidentiată în contabilitate  în creditul conturilor din bilant: 46121 si 46221 "Amortizarea amenajărilor de terenuri"; 46122 si 46222 "Amortizarea constructiilor"; 46123 si 46223 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"; 46124 si 46224 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"; 46125 si 46225 "Amortizarea mijloacelor de transport"; 46226 "Amortizarea animalelor si plantatiilor"; 46127 si 46227 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale" si în creditul contului în afara bilantului 995 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";

c) amortizarea aferentă imobilizărilor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioadă limitată la calculul amortizării, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, si art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1997 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitate a unor operatiuni financiar-contabile din activitatea agentilor economici;

d) rata inflatiei comunicată de Institutul National de Statistică si Studii Economice pentru intervalul cuprins între data de referintă a ultimei reevaluări înregistrate în evidenta contabilă si data de 31 decembrie a anului precedent;

            e) valoarea rămasă actualizată, precum si valoarea de intrare actualizată se stabilesc conform anexei nr. 1 la Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 403/2000.

            Art. 8. - Băncile care optează pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale prevăzute la art. 1 din prezentele norme si care nu au efectuat reevaluările anterioare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitătilor economice de stat, Hotărârii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife în aceste conditii, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 732/1992, si Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificările ulterioare, vor proceda la efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrării acestora în patrimoniu, pe baza Normelor privind reevaluarea imobilizărilor corporale, anexă la Hotărărea Guvernului nr. 403/2000, si a prezentelor norme.

            Art. 9. - Comisiile de inventariere vor analiza diferentele rezultate din reevaluare si valorile actualizate ale imobilizărilor corporale reevaluate în corelatie cu utilitatea bunurilor respective si cu valoarea de piată, iar în cazurile în care se vor constata supraevaluări sau subevaluări ale valorii acestora ele vor fi eliminate.

            Art. 10. - Pentru evidentierea distinctă în contabilitatea băncilor a diferentelor rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale, în Planul de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, se deschid următoarele conturi:

 

5164

"Diferente din reevaluarea imobilizărilor corporale ale activitătii de exploatare"

51641

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

51642

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

51643

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

51644

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

51645

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

51647

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

5165

"Diferente din reevaluarea imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare"

 

51651

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

 

51652

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

 

51653

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

 

51654

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

 

51655

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

 

51656

"Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor"

 

51657

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

 

44211

"Terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare"

 

44212

"Amenajări de terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri privind activitatea de exploatare"

 

44222

"Constructii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor privind activitatea de exploatare"

 

44223

"Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare"

 

44224

"Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare"

 

44225

"Mijloace de transport", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport privind activitatea de exploatare"

 

44227           

"Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind activitatea de exploatare"

 

45211

"Terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitătii de exploatare"

 

45212

"Amenajări de terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri în afara activitătii de exploatare"

 

45222

"Constructii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor în afara activitătii de exploatare"

 

45223

"Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) în afara activitătii de exploatare"

 

45224

"Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare"

 

45225

"Mijloace de transport", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare"

 

45226

"Animale si plantatii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor în afara activitătii de exploatare"

 

45227

"Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale în afara activitătii de exploatare"

 

46121

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

 

46121

" Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

46121

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"

 

46122

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

 

46122

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

46122           

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"

 

46123

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

 

46123

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

46123

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"

 

46124

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată, privind activitatea de exploatare"

 

46124

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare.”

 

46124

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"

 

46125

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

 

46125

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

46125

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"

 

46127

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

 

4,6127

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

46127

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"

 

46221

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46221

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46221

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

46222

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46222

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46222

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

46223

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46223

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46223

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

46224

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46224

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46224

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

46225

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46225

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46225

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

46226

"Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46226

"Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46226

"Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

46227

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

46227

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

46227

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

                                                                                   

            Art. 11. - Banca Natională a României va urmări, în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii, aplicarea de către bănci a prevederilor prezentelor norme.

            Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 11 octombrie 2000.

Nr. 11.

 

 

METODOLOGIA

privind înregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate

în urma reevaluării imobilizărilor corporale

 

            1. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizărilor corporale (coloana 16 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 403/2000)

            1.1. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare

 

            - diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare

44211

"Terenuri",

analitic distinct

"Diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare"

= 51641

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor

de terenuri"

          - diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri privind activitatea de exploatare

44212

"Amenajări de terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri privind activitatea de exploatare"

= 51641

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

          - diferente din reevaluarea constructiilor privind activitatea de exploatare

44222

"Constructii",

analitic distinct

"Diferente din reevaluarea constructiilor privind activitatea de exploatare"

= 51642

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

          - diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare

44223 

"Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)" analitic distinct "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare

= 51643

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

          - diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare

44224

"Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare, analitic distinct "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare"

= 51644

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

          - diferente din reevaluarea mijloacelor de transport privind activitatea de exploatare

44225

"Mijloace de transport", analitic distinct

= 51645

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

          - diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si âltor active corporale privind activitatea de exploatare

44227

"Mobilier, aparatură birotică,     echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", analitic distinct, "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind activitatea de exploatare"

= 51647

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

 

            1.2. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare

 

           - diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitătii de exploatare

45211

"Terenuri", analitic distinct, "Diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitătii de exploatare"

= 51651

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

          - diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri în afara activitătii de exploatare

45212

"Amenajări de terenuri", analitic distinct, "Diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri în afara activitătii de exploatare

= 51651

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

          - diferente din reevaluarea constructiilor în afara activitătii de exploatare

45222

"Constructii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor în afara activitătii de exploatare"

= 51652

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

          - diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) în afara activitătii de exploatare

44223

"Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) în afara activitătii de exploatare"

= 51653

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

          - diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare

45224

"Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare"

= 51654

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

 

          - diferente din reevaluarea mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare

45225

"Mijloace de transport", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare"

= 51655

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

          - diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor în afara activitătii de exploatare

45226

"Animale si plantatii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor

în afara activitătii de exploatare"

= 51656

"Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor"

          - diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale în afara activitătii de exploatare

45227

"Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale în    afara activitătii de exploatare"

= 51657

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

 

            2. Înregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării (coloana 12 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 403/2000)

            2.1. Înregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare

            - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării amenajărilor de terenuri privind activitatea de exploatare

 

51641

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

= 46121

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării constructiilor privind activitatea de exploatare

51642

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

= 46122

"Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare

51643

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

= 46123

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)",

analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data  reevaluării aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare

51644

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

= 46124

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare",

analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării mijloacelor de transport privind activitatea de exploatare

51645

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

= 46125

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării mobilierului, aparaturii: birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind activitatea de exploatare

51647           

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

= 46127

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale",

analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare"

 

            2.2. Înregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării amenajărilor de terenuri în afara activitătii de exploatare

51651 

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

= 46221

"Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării constructiilor în afara activitătii de exploatare

51652

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

= 46222

"Amortizarea constructiilor",

analitic distinct

“Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

         - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) în afara activitătii de exploatare

51653

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

= 46223

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de             lucru)",

analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare

51654

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

= 46224

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare",

analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare

51655

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

= 46125

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării animalelor si plantatiilor în afara activitătii de exploatare

51656

"Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor”

= 46226

"Amortizarea animalelor si plantatiilor"", analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

          - diferenta dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată până la data reevaluării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale în afara activitătii de exploatare

51657

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

 

= 46227

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale",

analitic distinct

"Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare"

 

            3. Înregistrarea amortizării aferente gradului de neutilizare (coloana 4 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 403/2000)

            3.1. Înregistrarea amortizării aferente gradului de neutilizare a imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a constructiilor privind activitatea de exploatare

 

51642

"Diferente din reevaluarea constructiilor"           

= 46122

"Amortizarea constructiilor",

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare

 

51643

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice    (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

concomitent

 

995

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare

 

51644

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de  măsurare, control si reglare"

= 46124

Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare",

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

concomitent

 

995

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor de transport privind activitatea de exploatare

 

51645

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

= 46125

"Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

         - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind activitatea de exploatare

 

51647

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

= 46127

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale",

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

            3.1. Înregistrarea amortizării aferente gradului de neutilizare a imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare

            - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a constructiilor în afara activitătii de exploatare

 

51641

“Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajarilor de terenuri”

=46121

“Amortizarea amenajarilor de terenuri”,

analitic distinct

“Diferente dintre amortizarea actualizata si cea inregistrata privind  activitatea de exploatare”

 

          - diferenta dintre amortizarea actualizata si cea inregistrata pâna la data reevaluarii constructiilor privind activitatea de exploatare

 

51642

“Diferente din reevaluarea constructiilor”

=46122

“Amortizarea constructiilor”

analitic distinct

“Diferente dintre amortizarea actualizata si cea inregistrata privind activitatea de exploatare”

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare

 

51643

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)"

= 46123

Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)"

analitic distinct"

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare”

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare

 

51644

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de de măsurare, control si reglare"

= 46124

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"           

analitic distinct"

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii  de exploatare"

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor de transport în afara  activitătii de exploatare

 

 

51645

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

= 46125

“Amortizarea mijloacelor de tr ansport",

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare"

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"

= 999

"Contrapartida"

 

          - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale în afara activitătii de exploatare

 

 

51647 

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si a valorilor materiale si a altor active corporale”

= 46127

 

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale”

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitătea de exploatare"

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

=999

"Contrapartida"

 

            3.2. Înregistrarea amortizarii aferente gradului de neutilizare a imobilizarilor corporale in afara activitatii de exploatare

            - amortizarea aferenta gradului de neutilizare a constructiilor in afara activitatii de exploatare.

 

51652

"Diferente din reevaluarea constructiilor

=46222

"Amortizarea constructiilor" ,

analitic distinct

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare in afara activitatii de exploatare

 

concomitent

 

995

“Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida

 

            - amortizarea aferenta gradului de neutilizare a echipamentelor tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru) in afara activitatii de exploatare.

 

51653

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice(masini, utilaje si instalatii)

= 46223

“Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)

analitic distinct,

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare in afara activitatii de exploatare

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de

neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida”

 

            - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare in afara activitatii de exploatare

 

51654

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare

46224

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare,

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare in afara activitatii de exploatare

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida”

 

            - amortizarea aferentă perioadei de scutire a mijloacelor de transport privind activitatea de exploatare

 

51655

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

= 46225

"Amortizarea mijloacelor de transport", mijloacelor de transport"

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare in afara activitatii de exploatare

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida”

 

            - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a animalelor si plantatiilor in afara activitatii de exploatare

 

51656

"Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor”

46226

"Amortizarea animalelor si plantatiilor”

analitic distinct

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare in afara activitatii de exploatare”

 

concomitent

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida”

 

            - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", in afara activitatii de exploatare

 

 

 

995

"Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

= 999

"Contrapartida”

 

            4. Înregistrarea amortizării aferente perioadei de scutire (coloana 5 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, parte integranta din Hotărârea Guvernului nr. 403/2000

            4.1. Înregistrarea amortizării aferente perioadei de scutire a imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire a amenajărilor de terenuri privind activitatea de exploatare

 

51641

"Diferente din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri”

46121

"Amortizarea amenajarilor de terenuri”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare”

 

            -  amortizarea aferentă perioadei de scutire a constructiilor privind activitatea de exploatare

 

51642

“Diferente din reevaluarea constructiilor”

=46122

"Amortizarea constructiilor”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare”

 

            -  amortizarea aferentă perioadei de scutire a echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatare

 

51643

“Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje instalatii de lucru)”

=46123

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje instalatii de lucru)”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare”

 

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire a aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare

 

51644

“Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare”

=46124

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare”

 

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire a mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare

 

51645

“Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport”

=46125

"Amortizarea mijloacelor de transport”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare”

 

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind activitatea de exploatare

 

51647

“Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale”

=46127

"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare”

 

 

            4.2. Înregistrarea amortizarii aferente perioadei de scutire a imobilizarilor corporale in afara activitatii de exploatare

             -  amortizarea aferente perioadei de scutire terenurilor si a amenajarilor de terenuri in afara activitatii de exploatare

 

51651

“Diferente din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri”

=46221

"Amortizarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitatii de exploatare”

 

 

             -  amortizarea aferente perioadei de scutire a constructiilor în afara activitătii de exploatare

 

51652

“Diferente din reevaluarea constructiilor”

=46222

"Amortizarea constructiilor”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitatii de exploatare”

 

 

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire a echipamentelor tehnologice (masini, utilaje instalatii de lucru) în afara activitătii de exploatare

 

51653

“Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje instalatii de lucru)”

=46223

"Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje instalatii de lucru)”,

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitatii de exploatare”

 

 

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire a aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare

 

51654

“Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare”

=46224

"Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitatii de exploatare”

 

 

            -  amortizarea aferente perioadei de scutire a mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare

 

51655

“Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport”

=46225

"Amortizarea mijloacelor de transport”

analitic distinct

“Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitatii de exploatare”

 

            - amortizarea aferentă perioadei de scutire a animalelor si plantatiilor în afara activitătii de exploatare

 

51656

"Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor"

= 46226

"Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct

"Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

            - amortizarea aferentă perioadei de scutire a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale" în afara activitătii de exploatare

 

51657 

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale”

= 46227

“Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale”

analitic distinct

Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare"

 

           5. Înregistrarea unor diminuări de valoare ale imobilizărilor corporale în urma reevaluărilor ulterioare

           5.1. Înregistrarea unor diminuări de valoare ale imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare în urma reevaluărilor ulterioare

 

51641

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de

terenuri"

= 4421

"Terenuri"

 

sau

 

 

%

= 4422

“Mijloace fixe"

 

51642 

"Diferente din reevaluarea         constructiilor"

 

 

 

51643 

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

 

 

 

51644

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

 

 

 

51645 

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

 

 

 

51647

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

 

 

 

            5.2. Înregistrarea unor diminuări de valoare ale imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare în urma reevaluărilor ulterioare

 

51651

"Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"

= 4521

"Terenuri”

 

Sau

 

 

%

= 4522

Mijloace fixe"

 

 

51652

"Diferente din reevaluarea constructiilor"

 

 

 

51653

"Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

 

 

 

51654

"Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare"

 

 

 

51655 

"Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"

 

 

 

51656

"Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor"

 

 

 

51657

"Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

 

 

 

            6. Înregistrarea scoaterii din evidentă a imobilizărilor corporale neamortizate integral, pentru care există sume înregistrate in conturile: 51641 si 51651 "Diferente din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri"; 51642 si 51652 "Diferente din reevaluarea constructiilor"; 51643 si 5164 "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"; 51644 si 51654 "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare"; 51645 si 51655 "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport"; 51656 "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor"; 51647 si 51657 "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale"

             6.1. Înregistrarea scoaterii din evidentă a imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare, neamortizate integral, pentru care există sume înregistrate în conturile (sintetice de gradul II si III) de diferente din reevaluarea imobilizărilor corporale privind activitatea de exploatare

 

 

%

= 4421

"Terenuri"

 

4612   

"Amortizarea imobilizărilor corporale"

   4422

"Mijloace fixe"

 

516

"Diferente din reevaluare"- defalcate pe conturi sintetice de gradul II si III

 

 

 

6461   

"Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale si corporale”

 

 

 

sau

 

 

%

= 4421

"Terenuri”

 

4612   

"Amortizarea imobilizărilor corporale"

  4422

"Mijloace fixe"

 

516

"Diferente din reevaluare" - defalcate pe conturi sintetice            de gradul II si III

 

 

 

375

"Cheltuieli înregistrate în avans"

 

 

 

            6.2. Înregistrarea scoaterii din evidentă a imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare, neamortizate integral, pentru care există sume înregistrate în conturile (sintetice de gradul II si III) de diferente din reevaluarea imobilizărilor corporale în afara activitătii de exploatare

 

 

%

= 4521

"Terenuri”

 

4622

"Amortizarea imobilizărilor corporale"

   4522

"Mijloace fixe"

 

 

516

"Diferente din reevaluare" defalcate pe conturi sintetice de gradul II si III

 

 

 

6461

“Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale si corporale"

 

 

 

sau

 

 

%

= 4521

"Terenuri"

 

4622

“Amortizarea imobilizărilor corporale"

4522

"Mijloace fixe"

 

 

516

"Diferente din reevaluare" - defalcate pe conturi sintetice de gradul II si III

 

 

 

375

"Cheltuieli înregistrate în avans"

 

 

 

 

            7. În bilantul contabil încheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv sumele reprezentând diferente din reevaluarea imobilizărilor corporale se vor reflecta astfel:

            - în modelele situatiilor financiar-contabile pentru bănci - activ - soldurile conturilor de diferente din reevaluare vor fi înscrise în cadrul clasei 4 "Valori imobilizate", împreună cu soldurile conturilor de imobilizări respective;

            - în modelele situatiilor financiar-contabile pentru bănci - pasiv - soldurile conturilor de diferente din reevaluare (5164, 51641, 51642, 51643, 51644, 51645, 51647, 5165, 51651, 51652, 51653, 51654, 51655, 51656 si 51657) vor fi înscrise în cadrul clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane".

            8. Anual, după aprobarea rezultatelor reevatuării reflectate în bilantul contabil, conturile 44211 "Terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare", 44212 "Amenajări de terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri privind activitatea de exploatare", 44222 "Constructii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor privind activitatea de exploatare", 44223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind activitatea de exploatareu, 44224 "Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare privind activitatea de exploatare, 44225 "Mijloace de transport", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport privind activitatea de exploatare"; 44227 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind activitatea de exploatare", 45211 "Terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitătii de exploatare", 45212 "Amenajări de terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea amenajărilor de terenuri în afara activitătii de exploatare", 45222 "Constructii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor în afara activitătii de exploatare", 45223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) în afara activitătii de exploatare", 45224 " Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare în afara activitătii de exploatare", 45225 "Mijloace de transport", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport în afara activitătii de exploatare", 45226 "Animale si plantatii", analitic distinct "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor în afara activitătii de exploatare", 45227 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale în afara activitătii de exploatare", în care sunt înregistrate diferentele din reevaluarea imobilizărilor corporale, se vor închide prin debitul conturilor corespunzătoare de imobilizări corporale din Planul de conturi bancar în vigoare.

            Totodată conturile 46121 "Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare", 46121,

"Amortizarea amenajărilor de terenuri" analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare" 46121 "Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare"; 46122 "Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare", 46122 "Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare", 46122 "Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare", 46123 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare", 46123, "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare", 46123 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare", 46124 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare", 46124 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare" analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare", 46124 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare" analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare", 46125 "Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare", 46125 "Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de

exploatare" 46125 "Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare", 46127 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată privind activitatea de exploatare", 46127 "Amortizatea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare", 46127 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire privind activitatea de exploatare", 46221 "Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46221 "Amortizarea amenajărilor de terenuri", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46221 "Amortizarea amenajărilor de terenuri" analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", 46222 "Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46222 "Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46222 "Amortizarea constructiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", 46223 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46223 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46223 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)" analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", 46224 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46224 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46224 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de măsurare, control si reglare", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", 46225 "Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46225 "Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46225 "Amortizarea mijloacelor de transport", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", 46226 "Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46226 "Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46226 "Amortizarea animalelor si plantatiilor", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", 46227 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizată si cea înregistrată în afara activitătii de exploatare", 46227 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare în afara activitătii de exploatare", 46227 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale", analitic distinct "Amortizarea aferentă perioadei de scutire în afara activitătii de exploatare", se vor închide anual, după aprobarea rezultatelor reevaluării în bilantul contabil, prin creditul conturilor corespunzătoare de amortizare, după caz, din Planul de conturi bancar în vigoare.

            9. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizărilor corporale, stabilite în baza Hotărârii Guvernului nr. 403/2000, pot fi incluse în rezerve si utilizate de către bănci, persoane juridice române, pentru majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 41 lit. e) din Legea bahcară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare.

            Înregistrarea în contabilitate a acestor operatiuni se efectuează astfel:

          - includerea în rezerve de către bănci, persoane juridice române, si de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a diferentelor favorabile rezultate din reevaluarea efectuată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2000

 

%

= 519

"Alte rezerve",

analitic distinct

"Rezerve din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului"

5164

"Diferente din reevaluarea imobilizărilor corporale ale

 

 

5165

"Diferente din reevaluarea imobilizărilor corporpale în    afara activitătii de exploatare"

 

 

           - utilizarea de către bănci, persoane juridice române, a rezervelor din diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului pentru majorarea capitalului social

519

"Alte rezerve”

analitic distinct

"Rezerve din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului"

= 5012

"Capital subscris vărsat"