MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 134   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 30 martie 2000

SUMAR

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            193.  - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mãrfuri

            200. -  Hotãrâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEl PUBLICE CENTRALE

            94. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sãnãtãtii, pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora si produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adãugatã

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

            Decizia nr. 75 din 2 februarie 2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mãrfuri

            În temeiul art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mãrfuri,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mãrfuri, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Normele privind întocmirea si utilizarea formularelor documentelor prevãzute la art. 2 si 3 din anexã, precum si modelele. acestora vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor, avizate de Ministerul Finantelor si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Toti agentii economici care executã transport combinat de mãrfuri vor aplica dispozitiile normelor metodologice prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre.
            Art. 4. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare dupã 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 193.

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mãrfuri

            Definitii si abrevieri
            · C/M - Reguli uniforme privind contractul de transport international feroviar al mãrfurilor, apendice B la Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980, ratificatã de România prin Decretul nr. 100/1983;
            · CMR - Convetia referitoare la contractul de transport international de mãrfuri pe sosele, încheiatã la Geneva la 19 mai 1956, ratificatã de România prin Decretul nr. 451 /1972;
            · INTERCONTAINER - societate internationalã pentru dezvoltarea transportului combinat si a transportului la temperaturã dirijatã;
            · SMGS - Conventia privind traficul international feroviar de mãrfuri între tãrile membre OGCF (Organizatia de colaborare a cãilor ferate), în vigoare de la 1 noiembrie 1951;
            · UIRR - Uniunea Internationalã a Societãtilor de Transport Combinat Cale Feratã-Sosea;
            · transport intermodal - transportul de mãrfuri în una si aceeasi unitate de încãrcare sau vehicul rutier, care foloseste în mod succesiv douã sau mai multe moduri de transport fãrã manipularea mãrfurilor la schimbarea modurilor de transport.
            Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 88/1.999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mãrfuri, denumitã în continuare ordonantã, documentul de transport combinat pe parcursul pe calea feratã poate fi:
            - Scrisoarea de trãsurã pentru vagon;
            - Scrisoarea de trãsurã CIM;
            - Scrisoarea de trãsurã CIM - UIRR;
            Scrisoarea de trãsurã CIM, însotitã de Buletinul de remitere în traficul international
INTERCONTAINER;
            - Scrisoarea de trãsurã SMGS:
            Art. 2. - Unitatea de transport intermodal (container, cutie mobilã, semiremorcã) va fi însotitã de unul dintre urmãtoarele documente:
            a) pe parcursul de la expeditor (predãtor) la terminalul de începere a transportului cornbinat:
            - documentul feroviar - formularul "decont-chitantã", cu mentiunea: "face parte din transportul combinat";
            - documentul rutier - bon de transport, scrisoare de transport, scrisoare de transport international CMR, foaie de parcurs pentru autovehicule de transport marfã;
            b) pe parcursul de la terminal la destinatar sau la alt terminal:
            - documentul feroviar - formularul "decont-chitantã", cu mentiunea: "face parte din transportul combinat"
            - documentul rutier - bon de transport, scrisoare de transport, scrisoare de transport international CMR, foaie de parcurs pentru autovehicule de transport marfã.
            Art. 3. - În cazul transportului combinat se vor face urmãtoarele mentiuni în documente:
            a) Scrisoarea de trãsurã pentru vagon - în cãsuta "mentiuni ale expeditorului..." se va scrie: "Face parte dm transportul combinat";
            b) Scrisoarea de trãsurã CIM - în cãsuta 13 "declaratii" se va scrie: "face parte din transportul combinat";
            c) Scrisoarea de trãsurã CIM - UIRR - în cãsuta 13 "declaratii" se va scrie: "face parte din transportul combinat";
            d) Scrisoarea de trãsurã SMGS - in cãsuta "Mentiuni speciale ale predãtorului" se va scrie: "Face parte din transportul combinat"
            e) Decontul-chitantã se va completa astfel: "Decont-chitantã/face parte din transportul combinat";
            f) Matca decontului-chitantã se va completa astfel: "Matca/face parte din transportul combinat";
            g) Foaia de parcurs pentru autovehicule de transport marfã - în cãsuta 6 "notãri ale soferului" se va scrie: Face parte din transportul combinat";" .
            h) Scrisoarea de transport international CIM - în cãsuta 18 se va scrie: "face parte din transportul combinat";
            i) Scrisoarea de trãsurã/conosament pentru transport fluvial sau maritim, dupã caz - în cãsuta "mentiuni speciale", se va scrie: "face parte din transportul combinat".
            Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice care încredinteazã la transport operatorilor de transport unitãti de transport intermodal sau care asigurã transferul acestora de la un operator la altul vor face mentiuni1e prevãzute la art. 2 si 3 în documentele de transport pe care le vor semna si le vor stampila.
            Art. 5. - Agentii economici care efectueazã transport combinat de mãrfuri pe teritoriul României, care pot fi scutiti temporar de la plata impozitului aferent profitului reinvestit prin hotãrâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 6 din ordonantã, vor evidentia distinct în documentele financiar-contabile urmãtoarele:
            a) veniturile, cheltuielile si profitul aferent activitãtii de transport combinat;
            b) cheltuielile efectuate cu ocazia investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii, precum si pentru achizitionarea/modernizarea echipamentelor specifice acestui gen de transport, ale cãror elemente sunt prezentâte în anexa la ordonantã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Regulamentului.pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

            În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESGU
Contrasemneazã:
Presedintele Oficiului de Stat pentru Inventii si Mãrci,
Gabor Varga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 200.

ANEXÃ

REGULAMENT
pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
REGULA 1
Obiectul protectiei

            Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante, protejate în conditiile legii, sunt recunoscute si apãrate pe teritoriul României prin eliberarea unui brevet de soi de cãtre Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci.

REGULA 2
Definitii

            În sensul prezentului regulament se. înielege prin:
            a) lege - Legea nr. 255/1998 privind proteciia noilor soiuri de plante, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998;
            b) regulament - Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante;
            c) O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci;
            d) M.A.A. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
            e) autoritatea nationalã competentã - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) sau o altã autoritate desemnatã de M.A.A.;
            f) Registrul national al cererilor de brevete de soiuri registrul în care se înscriu cererile de brevete de soi (RNCBS);
            g) Registrul national al brevetelor de soiuri protejate registrul în care se înscriu brevetele de soi acordate (RNBSP);
            h) Buletinul oficial de proprietate industrialã - sectiunea soiuri protejate prin brevete de soi (BOPI-SSPBS);
            i) mandatar autorizat - persoana fizicã sau juridicã cu domiciliul sau cu sediul în România, atestatã de O.S.I.M. si împuternicitã de solicitant sau de titular sã îl reprezinte în procedurile în fata O.S.I.M.;
            j) soi candidat - soiul pentru care s-a depus la O.S.I.M. o cerere de brevet de soi;
            k) soi protejat - soiul cultivat nou-creat pentru care O.S.I.M. a acordat un brevet de soi;
            l) soi initial - soiul protejat si care poate constitui material de bazã pentru un soi nou, esentialmente derivat;
            m) soi dependent - soiul care, în vedereâ producerii, necesitã folosirea repetatã a unui soi initial, protejat, sau care este esentialmente derivat dintr-un soi protejat, cu conditia ca la rândul sãu acesta sã nu fi fost si el esentialmente derivat; soiul dependent poate face obiectul unui brevet de soi independent de soiul protejat, initial, dacã îndeplineste conditiile de distinctivitate, omogenitate si stabilitate, potrivit legii;
             n) soi esentialmente derivat - soiul derivat dintr-un alt soi initial, sau dintr-un alt soi care este predominant derivat din soiul initial si retine expresia caracteristicilor esentiale, rezultate dintr-un genotip al soiului initial sau dintr-o combinatie de genotipuri; soiul esentialmente derivat trebuie sã se distingã clar de soiul initial, protejat, prin una sau mai multe caracteristici ce pot fi precis descrise;
            o) soi modificat genetic - orice soi obtinut prin folosirea tehnicilor de inginerie geneticã;
            p) soi de arbori ornamentali - soi de arbori apartinând oricãrei specii horticole sau silvice asupra cãruia s-a desfãsurat o activitate de ameliorare;
            r) soi notoriu cunoscut - soi prezent într-o colectie de referintã recunoscutã, într-o bancã de gene sau într-un catalog/registru oficial si care se poate reproduce si cultiva atunci când este necesar.

REGULA 3
Reprezentarea

            (1 ) Solicitantul sau titularul unui brevet de soi poate fi reprezentat în procedurile în fata O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul sau cu sediul în România.
            (2) Solicitantul sau titularul unui brevet de soi care nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României va fi reprezentat obligatoriu în fata O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat.
            (3) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisã, transmisã la O.S.I.M., denumitã procurã, în care sunt înscrise numele si semnãtura solicitantului sau ale titularului, dupã caz.
            (4) Procura se va referi la o singurã cerere de brevet de soi sau la un brevet, de soi apartinând persoanei care a dat mandatul.
            (5) Orice act solicitat prin mandatar cu privire la retragerea cererii de brevet de soi, de renuntare la brevetul de soi, precum si la orice cerere vizând transferul de drepturi cu privire la un soi se va face numai pe baza unui mandat special, în care sã se mentioneze expres actul retragerii, al renuntãrii sau al transmiterii.
            (6) În cazul în care solicitantul este reprezeritat prin mandatar, acesta poate semna cererea de brevet de soi pe baza procurii date de solicitant. Dacã în termen de 3 luni de la depunerea cererii procura nu este prezentatã la O.S.I.M., cererea se respinge în conditiile art. 20 alin. (2) din lege.
            (7) Solicitantul sau titularul nu poate avea decât un singur mandatar, iar în caz cã sunt înscrisi în cerere sau într-un alt act separat mai multi mandatari, nu va fi luat în considerare decât primul înscris.

CAPITOLUL II
Brevetabilitatea noilor soiuri de plante
REGULA 4
Conditii pentru acordarea protectiei

            O.S.I.M. acordã un brevet pentru un nou soi, dacã sunt îndeplinite cumulativ conditiile prevãzute la art. 5 din lege, respectiv noutate, distinctivitate, omogenitate si stabilitate, în functie de grupa de specii din care face parte soiul pentru care se solicitã protectie, si dacã acesta poartã o denumire corectã, conform art. 15 din lege.

REGULA 5
Noutatea
 

            (1) Soiul  nu-si pierde noutatea în sensul art. 6 alin. (2) din lege, dacã:
            a) constituie obiectul unui contract princare o persoanã produce material de înmultire din soiul în cauzã în numele amelioratorului ori al succesorului sãu în drepturi, cu conditia ca materialul de înmultire produs sã se întoarcã la ameliorator sau la succesorul sãu în drepturi si sã nu fie folosit pentru înmultirea unui alt soi;
            b) constituie obiectul unui contract prin care o persoanã desfãsoarã teste de crestere în câmp sau în laborator ori cultivã soiul pe suprafete mici în vederea evaluãrii acestuia;
            c) formeazã obiectul unei obligatii administrative în ceea ce priveste securitatea biologicã sau înregistrarea soiurilor într-un catalog oficial de soiuri admise pentru comert;
            d) implicã material recoltat ca subprodus, produs secundar sau surplus provenit de la soiul nou-creat sau din activitãtile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c).
            (2) În aplicarea art. 6 alin. (2) din lege nu sunt distrugãtoare de noutate actele:
            a) exploatarea comercialã a soiului de cãtre ameliorator în România, pânã la un an înainte de transmiterea cererii de brevet de soi la O.S.I.M.; amelioratorul poate vinde numai cu un an înainte de completarea cererii materialul de înmultire sau productia obtinutã în vederea verificãrii pietei;
            b) pentru soiurile create de solicitanti strãini exploatarea comercialã a soiului sau punerea la dispozitie a acestuia în vederea comercializãrii în alte state, cu 4 ani înainte de depunerea cererii de brevet de soi la O.S.I.M.; pentru speciile de pomi fructiferi, arbori, precum si pentru vita de vie exploatarea comercialã este de pânã la 6 ani înainte de depunerea cererii la O.S.I.M.

REGULA 6
Distinctivitatea

            (1) Distinctivitatea se stabileste, conform art. 7 din lege, comparativ cu soiul martor si faiã de orice alt soi notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi sau la data de prioritate revendicatã, dacã soiul candidat se deosebeste clar prin unul sau prin mai multe caractere relevante.
            (2) Caractetele morfologice, fiziologie si/sau biochimice, luate în considerare la examinarea soiului pentru stabilirea distinctivitãtii, sunt caracterele considerate relevante si independente de conditiile de mediu si usor de descris.
            (3) Depunerea cererii de protectie pentru un nou soi sau înregistrarea unui soi înscris într-un catalog de soiuri admise pentru comercializare face ca soiul sã fie considerat parte integrantã din soiurile notorii cunoscute, cu conditia ca cererea sã conducã la acordarea si recunoasterea dreptului amelioratorului si ca soiul sã existe sub formã de material biologic
            (4) În aprecierea notorietãtii unui soi pe teritoriul României pot fi prezentate documente si înscrisuri din care sã rezulte exploatarea soiului, înregistrarea într-un catalog de soiuri oficial sau tinut de o asociatie profesionalã înregistratã, dacã este inclus într-o colectie de referintã recunoscutã pe plan international sau într-un stat membru al Uniunii Internationale privind Protectia Noilor Soiuri de Plante.
            (5) De regulã, la stabilirea distinctivitãtii unui soi pot fi luate în considerare si caracterele care afecteazã valoarea agronomicã a soiului; acestea se folosesc numai pentru unele specii agricole si în mãsura în care caracterele respective sunt agrobotanice, fiind precise si nesupuse fluctuatiilor de mediu.

REGULA 7
Omogenitatea

            (1) Omogenitatea se determinã tinându-se seama de grupa de specii cãreia îi apartine, si de variatiile interspecifice cunoscute, ce se produc în timpul înmultirii sexuate sau vegetative, dacã soiul rãmâne uniform în caracterele relevante folosite pentru stabilirea distinctivitãtii si pentru deserierea soiului.
            (2) Pentru soiurile care se înmultesc pe cale vegetativã si pentru soiurile care sunt obtinute din plante autopolenizatoare gradul de omogenitate se stabileste în functie de specie.
            (3) Pentru soiurile care apartin speciilor cu polenizare încrucisatã si care au un grad mare de eterogenitate nivelul de omogenitate cerut este mãsurat în relatie cu cel gãsit la soiurile de comparatie.

REGULA 8
Stabilitatea

            Stabilitatea unui soi candidat în sensul art. 9 din lege se determinã dupã reproduceri repetate si în conformitate cu specificitatea fiecãrui ciclu de reproducere a noului soi, dacã rãmâne neschimbat în caracterele relevante folosite pentru examinarea distinctivitãtii, precum si pentru descrierea soiului.

CAPITOLUL III
Dreptul la protectie
REGULA 9
Dreptul la eliberarea brevetului de soi

            (1) Persoana îndreptãtitã la acordarea protectiei în sensul art. 10 alin. (1) din lege este amelioratorul care a creat, a descoperit si a dezvoltat noul soi.
            (2) Dacã amelioratorul a transmis drepturile sale asupra soiului printr-un contract de cesiune, printr-o licentã sau printr-o altã modalitate de transmitere a drepturilor, în conformitate cu prevederile art. 35 din lege, acestea apartin succesorului sãu în drepturi. Transmiterile se publicã în BOPI.
            (3) Dacã douã sau mai multe persoane au creat, au descoperit si au dezvoltat împreunã noul soi, brevetul de soi se acordã în comun.
            (4) Dacã douã persoane au creat, au descoperit si au dezvoltat în mod independent acelasi soi, persoana îndreptãtitã la eliberarea brevetului de soi este cea care a depus prima cerere de brevet de soi.
            (5) Dacã cererile pentru acelasi soi au fost depuse de 2 solicitanti în aceeasi zi la O.S.I.M., protectia se acordã ambilor solicitanti si soiul se va exploata în mod egal.
            (6) Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate apartine în comun amelioratorului si unei alte persoane, dacã cei 2 declarã în scris cã vor sã detinã acest drept în comun.
            (7) Dacã o persoanã interesatã notificã O.S.I.M. cã solicitantul nu este persoana îndreptãtitã la protectie pentru un nou soi si cã stabilirea paternitãtii noului soi face obiectul, unui litigiu în curs de judecare, O.S.I.M. suspendã procedura de examinare a cererii de brevet de soi pânã când i se comunicã hotãrârea judecãtoreascã definitivã si irevocabilã.

CAPITOLUL IV
Procedura de exarrrinare a cererii de eliberare a brevetului de soi
REGULA 10
Depunerea cererii de brevet de soi

            (1) Orice persoanã fizicã sau juridicã, care doreste sã protejeze un soi nou-creat si care are dreptul la eliberarea brevetului, poate sã depunã cererea la O.S.I.M. elirect sau printr-un mandatar autorizat.
            (2) Depunerea cererii de brevet de soi la O.S.I.M. se poate face:
            a) direct si cu confirmare de primire de la Registratura generalã a O.S.I.M.;
            b) prin postã, trimisã recomandat cu confirmare de primire;
            c) prin mijloace electronice, cu transmiterea ulterioarã a originalului prin postã:
            (3) Registratura generalã mentioneazã pe cerere anul, luna si ziua primirii.

REGULA 11
Continutul cererii de brevet de soi

            (1) Cererea de brevet de soi se întocmeste în douã exemplare, pe formulare tip, si se referã  la un singur soi.
            (2) Cererea de brevet de soi trebuie sã continã:
            a) solicitarea expresã de eliberare a unui brevet de soi;
            b) numele si prenumele/denumirea si adresa/sediul solicitantului sau solicitantilor;
            c) numele si prenumele/denumirea si adresa/sediul amelioratorului, dacã acesta nu este si solicitantul cererii;
            d) când solicitantul este o persoanã fizicã sau juridicã strãinã, denumirea statului al cãrui cetãtean este sau denumirea statului în care îsi are domiciliul ori sediul;
            e) când este reprezentat de un mandatar autorizat, numele si domiciliul acestuia;
            f) denumirea taxonului botanic în limba latinã, însotitã de denumirea popularã a speciei cãreia îi apartine soiul pentru care se solicitã protectie;
            g) propunerea de denumire a soiului, fãcutã de ameliorator pe un formulat tip, separat;
            h) în cazul în care se revendicã prioritatea unei prime cereri din alt stat, o declaratie de prioritate din care sã rezulte data depozitului reglementar constituit în acel stat;
            i) o descriere standardizatã a soiului prezentat, în conformitate cu normele internationale privirid descrierea soiurilor protejate, însotitã de cel putin o reproducere, color;
            j) originea geograficã a soiului;
            k) semnãtura solicitantului ori a mandatarului sãu, dupã caz.
            (3) Cererea de brevet de soi trebuie sã fie însotitã de:
            a) dovada plãtii taxei de înregistrare a cererii de brevet de soi;
            b) procura de reprezentare a solicitantului sau titularului, întocmitã în limba românã sau însotitã de traducerea autentificatã în limba românã;
            c) o declaratie din partea solicitantului, fãcutã pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã soiul nu a fost exploatat comercial în sensul prevederilor art. B alin. (1) din lege;
            d) numele/denumirea amelioratorului si o declaratie din partea solicitantului, din care sã rezulte cã, dupã propria sã cunostintã, nici o altã persoanã nu a mai fost implicatã în munca de creare, descoperire si dezvoltare a noului soi;
            e) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, când solicitantul nu este aceeasi persoanã cu amelioratorul;
            f) documente care confirmã prioritatea dintr-un alt stat.
            (4) Cererea de brevet de soi poate fi însotitã de orice alte documente care dau indicatii despre o primã cerere de protectie pentru soiul în cauzã, depusã într-o altã tarã.
            (5) Întreaga documentatie care însoteste cererea de brevet de soi trebuie depusã în limba românã.
            (6) În cazul revendicãrii prioritãtii pentru o primã cerere depusã în alt stat, O.S.I.M. va cere solicitantului ca în termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet de soi sã transmitã o traducere autentificatã în limba românã a acestei cereri.
            (3) În scopul dovedirii prioritãtii din altã tarã, solicitantul trebuie sã transmitã la O.S.I.M., în termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet de soi, o traducere în limba românã, autentificatã, a documentelor de prioritate prevãzute la alin. (2).
            (4) Dacã solicitantul nu respectã termenul prevãzut la alin. (3) si nu achitã taxa de prioritate, O.S.I.M. decide nerecunoasterea prioritãtii invocate.
            (5) Depunerea altor cereri în termen de 12 luni de la constituirea primului depozit, publicarea datelor de identificare ale altor cereri, folosirea soiului pentru care s-a solicitat protectia nu pot fi motive de respingere a cererii ulterioare în acest interval de timp si nu dau nastere la drepturi pentru terti.
            (6) Nerecunoasterea prioritãtii pentru un nou soi va fi consideratã ca si cum cererea a fost depusã prima datã la O.S.I.M.

REGULA 12
Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi

            (1) Data depozitului reglementar al unei cereri de brevet de soi este data depunerii la O.S.I.M. a cererii de brevet de soi continând cel putin elementele prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) din lege, redactatã în limba românã si însotitã de dovada plãtii taxei de înregistrare a acesteia conform art. 12 alin. (2) lit. a) din lege.
            (2) Data depozitului reglementar este cea prevãzutã la art. 13 alin. (1) din lege si pentru solicitantii, persoane fizice sau juridice, care au depus cererea într-o limbã strãinã, cu conditia ca în termen de 3 luni de la înregistrarea cererii de brevet de soi sã transmitã la O.S.I.M. traducerea în limba românã, autentificatã, a documentatiei.
            (3) În termen de douã luni de la data priimirii cererii O.S.I.M. examineazã dacã aceasta îndeplineste conditiile prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) si alin. (2) lit. a) din lege. În caz afirmativ O.S.I.M. decide atribuirea datei de depozit reglementar, înscrierea datelor cererii în RNCBS, notificã aceasta solicitantului si publicã elementele de identificare ale cererii în BOPI-SSPBS.
            (4) În cazul în care din cerere lipsesc unele dintre elementele prevãzute la alin. (3), O.S.I.M. notificã aceasta solicitantului, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru remedierea acestora în vederea acordãrii datei de depozit reglementar.
            (5) Dacã solicitantul compteteazã cererea în termenul prevãzut la alin. (4), data depozitului reglementar va fi data primirii documentatiei la O.S.t.M.
            (6) În cazul în care solicitantul nu completeazã cererea în termenele stabilite, O.S.I.M. va considera cã cererea nu a fost depusã si va înapoia solicitantului documentatia, cu restituirea taxelor de examinare a cererii, dacã acestea au fost plãtite.

REGULA 13
Dreptul de prioritate

            (1) Dispozitiile art. 14 alin. (1 ) si (2) din lege se aplicã si pentru cererile de brevet de inventie sau pentru alte cereri având ca obiect noi soiuri de plante, dacã legislatia în baza cãreia au fost depuse prevede criterii identice de acordare a protectiei, respectiv distinctivitate, omogenitate si stabilitate.
            (2) Dacã o prioritate a fost revendicatã în conditiile art. 14 alin. (2) din lege, solicitantul va face o mentiune expresã în cererea de brevet de soi depusã la O.S.I.M. si va depune documentele de identificare ale primului depozit de la administratia nationalã a tãrii unde a fost constituit.

REGULA 14
Denumirea soiului

            (1) Soiul protejat va purta o denumire genericã, care sã permitã identificarea acestuia pe piatã. Denumirea este mentionatã în brevetul de soi.
            (2) Denumirea soiului va fi propusã de solicitant si va fi transmisã la O.S.I.M. o datã cu cererea de brevet de soi, fiind completatã pe un formular tip.
            (3) De regulã, denumirea soiului este alcãtuitã dintr-un cuvânt sau dintr-o combinatie de cuvinte cu sau fãrã semnificatie, la care se pot adãuga litere sau cifre, astfel încât sã poatã fi diferentiatã de orice altã denumire a altui soi existent, cunoscut, protejat sau înscris într-un catalog de soiuri protejate ori de comert si care apartine unei specii sau subspecii, varietãti, subvarietãti de plante, înruditã îndeaproape cu soiul si de rangul botanic cel mai scãzut pentru care se solicitã protectie.
            (4) Denumirea noului soi nu trebuie sã fie compusã numai din cifre, cu exceptia cazurilor recunoscute ca fãcând parte din practica internationalã de desemnare pentru denumirea acelei specii.
            (5) Este interzisã pe teritoriul României, pe toatã perioada de valabilitate a brevetului de soi, folosirea denumirii soiului protejat pentru desemnarea altui soi înrudit, care ar putea da nastere la confuzii cu privire la caracterele sale distincte.
            (6) Interdictia prevãzutã la atin. (5) se mentine si dupã expirarea perioadei de valabilitate a brevetului de soi dacã exploatarea soiului continuã sau dacã denumirea cade sub incidenta art. 7 din lege.
            (7) Orice persoanã care oferã spre vânzare, vinde sau comercializeazã într-un alt mod material de înmultire, apartinând soiului protejat este obligatã sã foloseascã denumirea soiului. Aceastã dispozitie se aplicã si pentru soiurile la care se referã prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din lege.
            (8) Dacã o cerere de brevet pentru acelasi soi este depusã în Romãnia si în alte state, soiul se înregistreazã cu aceeasi denumire, în afarã de cazurile în care:
            a) denumirea este apreciatã de O.S.I.M. ca fiind nepotrivitã pentru acest soi;
            b) denumirea a fost folositã anterior de terti pentru acel soi sau pentru un alt soi, creând confuzie pe piaia autohtonã.
            În situatiile prevãzute la lit, a) si b) O.S.I.M. cere solicitantului sã propunã o altã denumire pentru soiul candidat.
            (9) Înregistrarea denumirii unui soi va fi refuzatã dacã va contine un element de naturã sã aducã atingere sau sã creeze un risc de confuzie cu o altã denumire comercialã a altui soi sau a unei mãrci ori a unui alt drept de proprietate industrialã sau intelectualã protejat anterior.
            (10) Dacã O.S.I.M. considerã cã sunt îndeplinite conditiile prevãzute la art. 15 din lege, denumirea propusã de solicitant pentru soiul candidat la protectie este publicatã în BOPI-SSPBS.
            (11) În termen de 3 luni de la data publicãrii, orice persoanã interesatã poate formula obiectii, în scris si motivat referitoare la denumirea soiului candidat.
            (12) O.S.I.M..comunicã obiectiile solicitantului si îl invitã sã depunã observatiile sale în termen de 30 de zile de la data primirii notificãrii.
            (13) În termenul acordat de O.S.I.M., prevãzut la alin. (12), solicitantul poate transmite o nouã propunere de denumire a soiului.
            (14) Noua propunere de denumire a soiului va fi supusã examinãrii si va fi publicatã în BOPI-SSPBS, dacã îndeplineste conditiile prevãzute în anexa la lege.
            (15) Când noua denumire a soiului nu este în conformitate cu prevederile art. 15 din lege, O.S.I.M. va notifica aceasta solicitantului, cerându-i sã propunã o altã denumire. Dacã solicitantul nu rãspunde, cererea de brevet de soi va fi respinsã.
            (16) Denumirea înregistratã va fi mentionatã în brevetul de soi.
            (17) O.S.I.M. radiazã denumirea înregistratã, dacã:
            a) se constatã cã a fost înregistratã cu nerespectarea cel putin a uneia dintre conditiile prevãzute la art. 15 alin. (1)-(9) din lege;
            b) solicitantul cere aceasta, demonstrând cã existã un interes legitim;
            c) existã o hotãrâre judecãtoreascã definitivã si irevocabilã care interzice folosirea denumirii pentru acel soi.
            (18) O.S.I.M. va informa solicitantul despre motivele radierii prevãzute la alin. (17) lit. a) sau c) si îi va cere sã propunã o nouã denumire a soiului în termen de 30 de, zile de la data primirii notificãrii.
            (19) Denumirea propusã va fi supusã procedurii de examinare si publicare.
            (20) Orice persoanã interesatã, înainte de a depune o cerere de brevet de soi si pentru a propune o denumire corectã pentru soiul candidat la protectie, poate solicita la O.S.I.M. efectuarea unei cercetãri documentare prelimiriare, cu plata taxelor prevãzute în anexa la lege.

REGULA 15
Examinarea formalã a cererii de brevet de soi

            (1) Examinarea formalã a cererii de brevet de soi se face de cãtre O.S.I.M. si constã în a analiza dacã documentatia depusã de solicitant satisface cerintele art. 10 alin. (1)-(4) si ale art. 12 din lege.
            (2) O.S.I.M. examineazã, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1)-(4) din lege, dacã:
            a) solicitantul, persoana îndreptãtitã la eliberarea brevetului de soi, este amelioratorul;
            b) dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine mai multor amelioratori;
            c) dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine în comun amelioratorului si altei persoane, conform unei declaratii scrise si semnate de acestea;
            d) amelioratorul fiind salariat si creând soiul în timpul serviciului, dreptul la brevet apartine unitãtii al cãrei angajat este.
            (3) O.S.I.M. examineazã, în conformitate cu prevederile art. 12 din lege, dacã cererea de brevet de soi contine:
            a) numele/denumirea si. adresa/sediul- solicitantului;
            b) propunerea de denumire pentru noul soi;
            c) taxonul botanic (denumirea în limba latinã a genului, familiei speciei, subspeciei sau varietãtii cãreia îi apartine soiul), denumirea popularã si/sau comercialã;
            d) originea geograficã a noului soi;
            e) prezentarea noului soi în formã standardizatã, conform normelor internationale pentru descrierea unui nou soi în functie de specia de apartenentã; dacã aceasta nu este completã, solicitantului i se acordã douã luni pentru a o completa;
            f) prioritatea anterioarã a unei prime cereri pentru soiul ce face obiectul cererii de brevet de soi, dacã aceasta a fost revendicatã, precum si documentele de prioritate; si
            g) dacã cererea de brevet de soi este însotitã de dovada privind plata taxei de înregistrare a cererii;
            h) dacã existã procurã de reprezentare semnatã de solicitant;
            i) declaratia prin care solicitantul declarã pe propria rãspundere cã nu a comercializat noul soi în conformitate cu prevederile art. 6 din lege;
            j) numele si adresa amelioratorului sau ale amelioratorilor implicati în crearea sau descoperirea si în dezvoltarea noului soi;
            k) actul de cesiune a dreptului  la eliberarea brevetului de soi, dacã este cazul;
            l) alte documentatii si informatii cu privire la provenienta si conditiile de culturã pentru soiul candidat.
            (4) Când dupã examinarea cererii de brevet de soi se constatã cã sunt îndeplinite prevederile art. 12 din lege, cererea de brevet de soi primeste o datã de depozit reglementar, se înregistreazã în RNCBS, si se notificã solicitantului.
            (5) Cererile înregistrate se publicã în BOPI-SSPBS în termen de maximum 3 luni de la data depozitului reglementar.
            (6) Pentru fiecare soi candidat se publicã specia si denumirea soiului sau denumirea provizorie, data depunerii cererii, prioritatea invocatã, unde este cazul, numele si adresa solicitantului.
            (7) Când cererea este incompletã, incorectã sau contine neclaritãti, O.S.I.M. notificã solicitantului neregulile si îi acordã un termen de 30 de zile de la primirea notificãrii, pentru remedierea deficientelor.
            (8) Dacã solicitantul nu rãspunde si nici nu solicitã o prelungire a termenului acordat pentru remedierea deficientelor si nu îsi completeazã descrierea standardizatã în intervalul acordat, O.S.I.M. respinge cererea de brevet de soi.

REGULA 16
Examinarea în fond a cererii de brevet de soi

            (1) Cererea de brevet de soi care îndeplineste conditiile prevãzute la art. 16 alin. (1) din lege va fi examinatã în fond pe baza informatiilor transmise de solicitant, pentru a se constata dacã:
            a) cererea se referã la un soi în întelesul art. 2 lit. a) din lege;
            b) soiul se încadreazã în taxonul botanic declarat;
            c) soiul candidat este nou conform prevederilor art. 6 din lege;
            d) denumirea propusã de solicitant este corectã si îndeplineste prevederile art. 15 din lege.
            (2) O.S.I.M. nu va lua o decizia de respingere a cererii de brevet de soi decât dupã notificarea cãtre solicitant a motivelor respingerii, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru remedierea acestora.
            (3) La cererea expresã a solicitantului termenul prevãzut la alin. (2) poate fi prelungit de O.S.I.M. cu încã douã luni, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din lege.
            (4) Dacã cererea îndeplineste cumulat prevederile art. 6, 10, 12 si 16 din lege, O.S.I.M. hotãrãste începerea examinãrii tehnice, cerând solicitantului sã transmitã materialul biologic de înmultire necesar pentru efectuarea testelor de crestere.
            (5) În cazul în care solicitantul nu rãspunde în terrnenul acordat, O.S.I.M. respinge cererea de brevet de soi.

REGULA 17
Examinarea tehnicã a noului soi

            (1) I.S.T.I.S. sau autoritatea desemnatã de M.A.A. examineazã, în conformitate cu art. 18 din lege, dacã:
            a) soiul candidat apartine taxonului botanic declarat de solicitant si identificat în cadrul examinãrii formale;
            b) soiul este distinct, omogen si stabil conform art. 7-9 din lege;
            c) redactarea descrierii oficiale a noului soi este efectuatã astfel încât sã permitã diferentierea acestuia de un alt soi cunoscut.
            (2) Dacã solicitantul nu prezintã rezultatele testãrii noului soi, efectuatã de o altã autoritate competentã, recunoscutã international, se vor organiza teste de crestere autohtone, în vederea stabilirii distinctivitãtii, omogenitãtii si stabilitãtii:
            a) de cãtre I.S.T.I.S. sau de o altã autoritate desemnatã în numele ei de M.A.A.;
            b) de cãtre solicitant, la cererea I.S.T.I.S. sau a O.S.I.M., pentru speciile rare pentru care nu existã colectia de referintã.
            (3) În vederea desfãsurãrii corecte a testelor de crestere, solicitantul va furniza materiale informative cu privire la modul de culturã a soiului candidat.
            (4) În situatia în care nu au fost efectuate testãri de cãtre I.S.T.I.S. sau de autoritatea desemnatã de M.A.A. ori de o autoritate recunoscutã international, O..S.I.M. poate hotãrî acordarea protectiei pe baza raportului tehnic efectuat de o altã autoritate competentã, dacã solicitantul este de acord sã cumpere acest raport tehnic, plãtind taxa prevãzutã în anexa la lege.
            (5) În vederea efectuãrii testelor de crestere solicitantul este obligat sã furnizeze, fãrã platã, material de înmultire în cantitãtile cerute de executantul testãrilor si sã notifice în scris atât autoritãtii nationale competente, cât si O.S.I.M. cantitatea si felul materialului de înmultire transmis, precum si data la care a fost livrat.
            (6) În cazuri exceptionale durata de testare poate fi prelungitã de I.S.T.I.S sau la cererea solicitantului, cu plata taxei legale prevãzute în anexa la lege.
            (7) În cazul respingerii protectiei si al contestãrii acestei decizii, solicitantul poate cere repetarea experimentãrilor, cu plata taxei de verificare a testelor de crestere, prevãzutã în anexa la lege.
        (8) Pe baza experimentãrilor practice efectuate I.S.T.I.S. elaboreazã un raport tehnic care trebuie sã continã caracterele morfologice si fiziologice relevante care fac soiul distinct, omogen si stabil fatã de orice alt soi notoriu cunoscut apartinând aceluiasi taxon botariic.
            (9) Raportul tehnic efectuat de o autoritate internationalã sau de ameliorator se poate supune analizei formale a autoritãtii nationale competente, în. vederea validãrii sau invalidãrii acestuia.
            (10) Dacã O.S,I.M. constatã cã testele sunt invalidate de autoritatea nationalã competentã, notificã solicitantului rezultatul, acordându-i un termen de 3 luni pentru. rãspuns. La expirarea acestui termen, dacã solicitantul nu va rãspunde, O.S.I.M. ia hotãrârea de respingere a cererii de brevet de soi si o publicã în BOPI-SSPBS.
            (11) Pe întreaga perioadã de examinare a noului soi O.S.I.M. si autoritatea nationalã competentã se vor informa reciproc despre stadiul examinãrii cererii de brevet de soi, în vederea acordãrii protectiei.
            (12) Hotãrârea de respingere a cererii de brevet de soi poate fi contestatã de solicitant la comisia de reexaminare a O.S.I.M. în termen de 3 luni de la comunicare. Contestatia va fi formulatã în scris, va fi motivatã si se va plãti taxa prevãzutã în anexa la lege.
            (13) Comisia de reexaminare hotãrãste, dupã caz:
            a) admiterea contestatiei si acordarea brevetului pentru soiul candidat;
            b) admiterea contestatiei si retransmiterea cererii de brevet de soi pentru examinarea în fond, iar dacã este cazul, refacerea testelor de crestere;
            c) respingerea contestatiei si mentinerea hotãrârii de respingere a cererii de brevet de soi.
            (14) Hotãrârile luate de comisia de reexaminare se înscriu în RNCBS si se publicã în BOPI-SSPBS.

REGULA 18
Testarea noului soi

            (1) Autoritatea nationalã competentã, în functie de specia cãreia îi apartine soiul, organizeazã si conduce teste de crestere cu mijloace proprii si poate sã ia în considerare si/sau sã inspecteze culturile si testele efectuate de ameliorator si/sau de solicitant si sã aprecieze dacã soiul în cauzã îndeplineste conditiile de distinctivitate, omogenitate si stabilitate.
            (2) Metodologia de conducere a testelor de crestere este stabilitã de M.A.A. împreunã cu O.S.I.M., pe baza normelor existente pe plan international, prezentate în formã standardizatã si completate cu normele nationale existente pentru analizarea soiurilor introduse în lista oficialã a soiurilor sau cu cele considerate specifice conditiilor pedoclimatice ale tãrii, pentru fiecare specie.
            (3) În cazul efectuãrii testelor de crestere conform art. 19 alin. (3) din lege, O.S.I.M. împreunã cu autoritatea nationalã competentã stabilesc cantitatea de material de înmultire necesarã pentru organizarea experimentãrilor, locul si adresa la care trebuie transmise de cãtre solicitant.
            (4) O.S.I.M. si/sau I.S.T.I.S. ori autoritatea desemnatã de M.A.A., în vederea organizãrii si desfãsurãrii în bune conditii a examinãrii tehnice, pot cere solicitantului informatii, materiale si documente pentru aceasta, acordând un termen pentru transmiterea lor.
            (5) Dacã solicitantul nu rãspunde la cererile prevãzute la alin. (4) în termenul acordat si nici nu cere o amânare în care sã prezinte o motivatie temeinicã, cererea de brevet de soi se respinge.
            (6) Solicitantul are dreptul pe perioada de testare, oricând, la solicitarea sa expresã, sã poatã vizita culturile experimentale efectuate, în vederea stabilirii distinctivitãtii, omogenitãtii si stabilitãtii pentru soiul sãu.

REGULA 19
Hotãrârile O.S.I.M.

            (1) Dacã sunt îndeplinite conditiile prevãzute la art. 7 si la art. 16 din lege, O.S.I.M. ia hotãrârea de acordare a brevetului de soi si o publicã în BOPI. În caz contrar noul soi se considerã necalificat pentru protectie si cererea de brevet de soi va fi respinsã.
            (2) Hotãrârea de respingere nu se ia înainte ca O.S.I.M. sã transmitã solicitantului în scris motivele respingerii cererii de brevet de soi si sã îi acorde un termen de cel putin 3 luni pentru a formula un rãspuns. Pentru motive întemeiate solicitantul poate cere o amânare în vederea formulãri unui rãspuns pertinent.
            (3) În termen de 3 luni de la data publicãrii orice persoanã interesatã poate formula în scris si motivat obiectii la acordarea brevetului de soi si poate cere revocarea, cu conditia plãtii taxei de revocare prevãzute în anexa la lege.
            (4) O datã devenitã publicã, descrierea oficialã poate fi adaptatã de cãtre titular sau de cãtre O.S.I.M. pe întreaga perioadã de valabilitate a brevetului de soi, fãrã ca întinderea protectiei sã fie afectatã, dacã evolutia cunostintelor agrobiologice si/sau metodologice de descriere a soiului o cere. Adaptãrile se fac de cãtre O.S.I.M. numai dupã ce s-a cerut acordul titularului si au avut loc consultãri reciproce. Adaptãrile descrierii oficiale se publicã în BOPI-SSPBS.
            (5) Contestatiile se solutioneazã de comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M., acestea fiind depuse si formulate, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din lege, în termen de 3 luni de la publicarea hotãrârilor luate.

REGULA 20
Protectia provizorie

            (1) Solicitantul cererii de brevet de soi poate cere sã li se interzicã tertilor sã efectueze actele prevãzute la art. 27 din lege numai dupã publicarea cererii de brevet de soi, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (3) din lege.
            (2) În cazul în care cererea de brevet de soi a fost respinsã, solicitantul nu beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 27 din lege.

REGULA 21
Prelungirea termenului limitã

            (1) Solicitantul poate cere prelungirea termenului de examinare pânã la maximum un an.
            (2) Prelungirea termenului de examinare se face printr-o cerere scrisã transmisã la O.S.I.M., în care se vor preciza motivele, si care va fi însotitã de plata taxei prevãzute în anexa la lege, în functie de procedura la care se referã.

REGULA 22
Retragerea cererii de brevet de soi

            (1) Solicitantul poate sã retragã cererea de brevet de soi depusã la O.S.I.M. în orice moment pânã la luarea hotãrârii de acordare a brevetului de soi.
            (2) Dacã procedura de examinare tehnicã a soiului a început, taxele de examinare nu se restituie solicitantului.
            (3) Retragerea cererii de brevet de soi de cãtre solicitant se fâce prin depunerea unei notificãri la O.S.I.M.

REGULA 23
Revocarea hotãrârii de acordare a brevetului de soi

            (1) Hotãrârea de acordare a brevetului de soi se publicã în BOPI-SSPBS.
            (2) În termen de 3 luni de la data publicãrii orice persoanã interesatã poate cere revocarea hotãrârii numai pentru urmãtoarele obiectii:
            a) soiul nu este nou;
            b) soiul nu este distinct;
            c) soiul nu este omogen;
            d) soiul nu este stabil;
            e) solicitantul nu este persoana îndreptãtitã la protectie;
            f) denumirea soiului nu este corespunzãtoare sau încalcã unele drepturi anterioare.
            Cererea de revocare se face în scris, motivat, si va fi însotitã de dovada privind plata taxei de examinare a acesteia, prevãzutã de lege, si de documente în sustinerea revocãrii.
            (3) În termen de maximum 3 luni de la depunere comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. va analiza cererea de revocare si va lua o hotãrâre cu privire la soiul candidat.
            (4) În vederea luãrii unei decizii O.S.I.M. poate solicita persoanei care a formulat cererea de revocare documente si informatii suplimentare cu privire la soiul în cauzã.
            (5) În cazul în care cererea de revocare se întemeiazã pe neîndeplinirea conditiei de distinctivitate, omogenitate si/sau stabilitate, comisia de reexaminare poate solicita repetarea testelor de cãtre I.S.T.I.S. sau de o altã autoritate desemnatã de M.A.A.
            (6) Comisia de reexaminare poate solicita analizarea soiului candidat de cãtre experti atestati în culturile respective.
            (7) În aceste cazuri solicitantul va fi informat de cãtre O.S.I.M. cã a fost formulatã o cerere de revocare si i se va acorda un termen pentru rãspuns.
            (8) În cazul repetãrii testelor de crestere solicitantul va putea inspecta loturile de culturã pentru a-si putea sustine soiul.
            (9) În termen de 15 zile de la pronuntare hotãrârea comisiei de reexaminare va fi comunicatã atât solicitantului, cât si persoanei care a cerut revocarea.
            (10) Hotãrârile rãmase definitive si irevocabile se publicã în BOPI-SSPBS în termen de 30 de zile si sunt supuse cãilor de atac prevãzute la art. 38 din lege.

REGULA 24
Eliberarea brevetului de soi si înregistrarea denumirii soiului

            (1) Dacã dupã examinarea soiului se stabileste cã acesta îndeplineste cumulativ conditiile prevãzute la art. 5 din lege si cã solicitantul este îndreptãtit la eliberarea brevetului de soi, comisia de examinare din cadrul O.S.I.M. hotãrãste acordarea brevetului de soi. În termen de 6 luni de la publicarea hotãrârii în BOPI-SSPBS directorul general al O.S.I.M. elibereazã un brevet de soi la care se anexeazã descrierea oficialã a soiului protejat.
            (2) Soiul protejat este înscris în RNBSP, acesta fiind deschis tertilor pentru inspectarea publicã contra taxei de inspectare prevãzute în anexa la lege.
            (3) Când cererea de brevet de soi este depusã la O.S.I.M. de doi sau de mai multi solicitanti, brevetul de soi însotit de descrierea oficialã se elibereazã primului solicitant, ceilalti fiind îndreptãtiti sã primeascã câte un duplicat, cu conditia plãtii taxei prevãzute în anexa la lege.

CAPITOLUL V
REGULA 25
Durata protectiei soiului

            (1 ) Durata protectiei soiului este de 25 ani de la data eliberãrii brevetului de soi.
            (2) Durata protectiei pentru noile soiuri de pomi fructiferi, vitã de vie si arbori ornameritali, incluzând si speciile silvice, este de 30 de ani de la data eliberãrii brevetului de soi.
            (3) Pe întreaga duratã a protectiei soiului solicitantul va achita taxele anuale de mentinere în vigoare a brevetului de soi la termenele prevãzute în anexa la lege.

CAPITOLUL VI
Dreptul titularului brevetului de soi
REGULA 26
Dreptul exclusiv al titularului brevetului de soi

            În aplicarea prevederilor art. 27 din lege titularul brevetului de soi beneficiazã de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi si poate interzice tertilor sã efectueze fãrã autorizatia sa urmãtoarele acte: producerea si reproducerea materialului biologic în vederea înmultirii, conditionarea în scopul înmultirii, oferirea spre vânzare sau vânzarea, exportul ori importul si depozitarea, în aceste scopuri.

REGULA 27
Exceptii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi

            Orice persoanã interesatã, în conformitate cu art. 28 din lege, poate sã efectueze fãrã autorizatia titularului urmãtoarele acte:
            a) folosirea soiului protejat în scop personal si necomercial, de exemplu de cãtre un fermier pentru necesitãtile familiale sau de cãtre un amator în grãdina sa;
            b) folosirea soiului protejat în scopuri experimentale si în procesul de ameliorare care permite continuarea folosirii soiurilor protejate si asigurarea continuãrii muncii de creare de noi soiuri.

REGULA 28
Epuizarea dreptului titularului brevetului de soi

            (1) În sensul art. 29 din lege, actele care se referã la orice material din soiul protejat nu sunt
considerate o încãlcare a dreptului titularului pentru soiul protejat sau pentru un soi acoperit de prevederile art. 27 din lege, dacã a fost vândut sau comercializat de titular ori cu consimtãmântul acestuia.
            (2) Este considerat material, conform alin. (1):
            a) materialul de înmultire de orice fel;
            b) plantele întregi sau pãrtile de plante; si
            c) orice produs obtinut direct din materialul recoltat.

CAPITOLUL VII
Încetarea efectelor brevetului de soi
REGULA 29
Anularea brevetului de soi

            (1) Persoana interesatã poate solicita la O.S.I.M., oricând în perioada de protectie a soiului, anularea brevetului de soi pentru oricare dintre motivele prevãzute la art. 30 alin. (2) din lege.
            (2) Cererea de anulare a brevetului de soi va fi prezentatã comisiei de reexaminare din cadrul O.S.I.M., în scris, motivatã si însotitã de documente de sustinere a anulãrii, precum si de dovada privind plata taxei legale.
            (3) Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, dacã:
            a) persoana interesatã dovedeste cã la data depunerii cererii de brevet de soi acesta nu îndeplinea conditia de noutate în întelesul art. 6 din lege;
            b) persoana interesatã dovedeste cã soiul nu era distinct în întelesul art. 7 din lege;
            c) soiul nu era omogen în conformitate cu prevederile art. 8 din lege;
            d) soiul nu era stabil în conformitate cu prevederile art. 9 din lege la data acordãrii brevetului de soi;
            e) constatã, pe baza notificãrii transmise de persoana interesatã, cã solicitantul nu era îndreptãtit la protectie.
            (4) Dacã o transmitere de drepturi asupra unui soi a avut loc si brevetul de soi a fost eliberat cu nerespectarea art. 10 alin. (1) din lege, O.S.I.M. anuleazã brevetul de soi acordat si elibereazã un alt brevet de soi persoanei cãreia i-a fost transmis dreptul la brevet de soi.
            (5) Comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. nu ia nici o hotãrâre înainte de a-i comunica solicitantului cã a fost depusã o cerere de anulare a brevetului de soi si de a-i da posibilitatea acestuia sã îsi prezinte punctul de vedere în fata comisiei.
            (6) Hotãrârea comisiei de reexaminare se comunicã pãrtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si este supusã cãilor de atac prevãzute la art. 38 din lege.
            (7) Hotãrârea de anulare a brevetului de soi, definitivã si irevocabilã, se înscrie în RNBSP si se publicã în BOPI-SSPBS.
            (8) Brevetul de soi se considerã anulat începând cu data la care s-a depus cererea de brevet de soi la O.S.I.M.

REGULA 30
Decãderea din drepturi a titularului brevetului de soi

            (1) O.S.I.M. nu va proceda la decãderea titularului dirt drepturi decãt dupã notificarea cãtre titular a neîndeplinirii uneia dintre conditiile prevãzute la art. 31 alin. (1) din lege si dupã acordarea unui termen de 3 luni pentru rãspuns.
            (2) Dacã titularul nu rãspunde în termenul acordat si nici nu cere o prelungire a termenului în vederea remedierii deficientelor, O.S.I.M. decade titularul din drepturile conferite de brevetul de soi, înscrie decãderea în RNBSP si o publicã în BOPI-SSPBS, aceasta producând efecte de la data înscrierii.
            (3) Titularul beneficiazã de un termen de 6 luni de la publicarea decãderii din drepturi pentru a cere revalidarea brevetului de soi dupã remedierea deficientelor si achitarea taxei anuale aferente.
            (4) Cererea de revalidare.a brevetului de soi se depune la O.S.I.M. si va fi solutionatã de comisia de reexaminare, în functie de motivul pentru care titularul a fost decãzut din drepturi.
            (5) Hotãrârile comisiei de reexaminare, referitoare la cererea de revalidare a brevetului de soi, se comunicã titularului în termen de 15 zile de la pronuntare si pot fi supuse cãilor de atac prevãzute la art. 38 din lege.
            (6) Hotãrârile de revalidare, definitive si irevocabile, se publicã în BOPI-SSPBS.
            (7) Sãvârsirea de cãtre terti a actelor prevãzute la art. 27 din lege, respectiv exploatarea soiului în scopuri comerciale în perioada dintre decãderea titularului din drepturi si revalidarea brevetului de soi, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din lege, nu constituie o încãlcare a drepturilor titularului.

REGULA 31
Renuntarea la brevetul de soi

            (1) Renuntarea la brevetul de soi se face printr-o declaratie scrisã, depusã la O.S.I.M., semnatã de titular.
            (2) Titularul, înainte de a renunta la brevetul de soi, va comunica amelioratorului intentia de renuntare.
            (3) Amelioratorul are dreptul sã cearã titularului transmiterea drepturilor asupra brevetului de soi, iar titularul are obligatia de a acorda acest drept.
            (4) Renuntarea la brevetul de soi sau, dupã caz, transmiterea dreptului asupra soiului protejat produce efecfe de la data înscrierii în RNBSP.

CAPITOLUL VIII
Exploatarea soiului protejat
REGULA 32
Mentinerea soiului protejat

            (1) La cerere titularul va furniza O.S.I.M., I.S.T.I.S. sau autoritãtii desemnate de M.A.A., într-o perioadã prestabilitã, esantioane din soiul protejat sau, unde este necesar, componente ale acestuia.
            (2) O.S.I.M. poate solicita titularului sã mentinã si sã conserve mostre de material de înmultire în numele O.S.I.M., I.S.T.I.S. sau al autoritãtii desemnâte de M.A.A.
            (3) La cererea O.S.I.M. titularul este obligat sã furnizeze material de înmultire în vederea verificãrii dacã a fost mentinut corespunzãtor sau dacã soiul protejat mai satisface conditiile de distinctivitate, omogenitate sau stabilitate.
            (4) Titularul este obligat sã transmitã, la cererea O.S.I.M., informatii si documente în vederea verificãrii existentei soiului protejat.
            (5) Nerespectarea cererilor formulate de O.S.I.M. si/sau de I.S.T.I.S. ori de autoritatea desemnatã de M.A.A. atrage si decãderea titularului din drepturile conferite de brevetul de soi, conform prevederilor art. 31 alin. (1) lit. a) din lege.

REGULA 33
Transmiterea drepturilor asupra soiului

            (1) Transmiterea drepturilor asupra soiului se face conform art. 34 din lege si poate fi totalã sau partialã.
            (2) În cazul soiurilor protejate, dependente de alte soiuri protejate, transmiterea drepturilor este posibilã numai în totalitate, cu acordul titularului primului soi protejat.
            (3) Cererea de înscriere a transmiterii dreptului va fi depusã la O.S.I.M. si va fi însotitã, dupã caz, de urmãtoarele documente:
            a) contract de cesiune;
            b) contract de licentã;
            c) act de succesiune legalã/testamentarã;
            d) alte documente care sã dovedeascã transferul cãtre un nou titular.
            (4) Transmiterea drepturilor nu va afecta drepturile obtinute de terti anterior transmiterii.
            (5) Cesiunea sau licenta se înscrie în RNCBS sau în RNBSP, dupã caz, o datã cu publicarea în BOPI-SSPBS, si produce efecte fatã de terti de la data înscrierii.
            (6) Înscrierea în registrele prevãzute la alin. (5) se face cu conditia plãtii taxei prevãzute în anexa la lege.

REGULA 34
Contractul de cesiune

            Cesiunea se va face în scris, printr-un contract de cesiune în care se vor mentiona datele de identificare a amelioratorului si a persoanei cãreia i s-a cesionat dreptul, obiectul cesiunii, data si semnãturile pãrtilor interesate, prezentate în formã autenticã.

REGULA 35
Contractul de licentã

            (1) Licenta poate fi exclusivã, când se acordã unei singure persoane, sau neexclusivã, când se acordã mai multor persoane interesate.
            (2) În cazul contractului de licentã exclusivã titularul acordã licentiatului dreptul exclusiv de exploatare a soiului protejat.
            (3) Licenta exclusivã se acordã pentru o anumitã perioadã.
            (4) Persoana care, a primit un contract de licentã neexclusivã de la titular nu are dreptul sã acorde altor persoane un drept de exploatare asupra soiului pentru care a încheiat contractul de licentã neexclusivã.
            (5) Licenta neexclusivã se poate înscrie în RNBSP, la cerere, cu plata taxei prevãzute în anexa la lege.
            (6) La solicitarea titularului si cu plata taxei legale, O.S.I.M. publicã oferta de acordare a licentelor de exploatare în BOPI, indicând soiul protejat si datele de identificare a titularului, pentru a fi contactat de persoanele interesate în obtinerea licentei.

REGULA 36
Licenta obligatorie

            (1) Orice persoanã interesatã poate depune la O.S.I.M. o cerere pentru acordarea unei licente obligatorii, în conditiile prevãzute la art. 37 din lege.
            (2) Cererea de acordare a licentei obligatorii trebuie sã continã datele de identificare a solicitantului, motivul pentru care solicitã acordarea licentei obligatorii, documente care sã dovedeascã faptul cã are competentã, conditii materiale si facilitãti pentru exploatarea corespunzãtoare a soiului protejat pentru care solicitã licenta obligatorie.
            (3) Cererea de acordare a licentei obligatorii trebuie sã fie însotitã de dovada privind plata taxei prevãzute în anexa la lege.
            (4) Licenta obligatoris conferã licentiatului un drept neexclusiv de exploatare a soiului protejat.
            (5) Licenta obligatorie fiind neexclusivã permite titularului brevetului de soi sã exploateze în continuare noul soi si/sau sã acorde licenie de exploatare unor terti.
            (6) O.S.I.M. va acorda licente obligatorii de exploatare, la cererea unei persoane interesate, numai dupã o analizã temeinicã, putând solicita avizul organizatiilor profesionale specializate.
            (7) Comisia de reexaminare va stabili conditiile de exploatare a soiului protejat, durata licentei obligatorii, precum si drepturile bãnesti cuvenite titularului de brevet de soi.
            (8) Nerespectarea conditiilor de cãtre beneficiarul licentei obligatorii poate atrage retragerea licentei de cãtre O.S.I.M.
            (9) Licenta obligatorie poate fi retrasã si la eererea titularului de brevet de soi, psntru motive întemeiate.
            (10) Retragerea licentei obligatorii se face de O.S.I.M. prin comisia de reexaminare.
            (11) O.S.I.M. poate prelungi licenta obligatorie, dacã existã în continuare un interes public si se mentine situatia pentru care a fost initial acordatã.
            (12) Hotãrârile de acordare sau de retragere a licentei obligatorii se comunicã pãrtilor în termen de 15 zile de la pronuntare, se publicã în BOPI-SSPBS si sunt supuse cãilor de atac prevãzute la art. 38 din lege.

CAPITOLUL IX
Apãrarea drepturilor
REGULA 37
Hotãrârile O.S.I.M.

            (1) Toate hotãrârile luate de O.S.I.M. pot fi contestate la comisia de reexaminare în termen de 3 luni de la comunicare.
            (2) Contestatiile, cererile de revocare, de anulare sau de revalidare a brevetului de soi trebuie sã fie formulate în scris si motivat, însotite de acte doveditoare si de dovada privind plata taxei legale.
            (3) Comisia de reexaminare va avea o altã componentã decât comisia de examinare si va fi formatã dintr-un presedinte si din 2 sau 4 membri, în functie de motivele expuse în aceste cereri, în componenta sa fiind numiti atât experti ai M.A.A., cât si ai O.S.I.M., dupã caz, un membru al comisiei va fi consilier juridic din cadrul O.S.I.M.
            (4) Membrii comisiei de reexaminare vor fi aprobati prin ordin al directorului general al O.S.I.M.
            (5) Comisia de reexaminare va analiza cererile în interval de maximum 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.
            (6) Pentru cazuri speciale, justificate, care necesitã eventuale repetãri ale testelor de crestere în vederea solutionãrii lor, termenul de luare a hotãrârilor se poate prelungi.

CAPITOLUL X
REGULA 38
Competente

            (1) În aplicarea art. 44 alin. (2) din lege O.S.I.M. are urmãtoarele competente:
            a) înregistreazã cererile de brevet de soi;
            b) publicã cererile de brevet de soi, cu data de depozit, în BOPI-SSPBS;
            c) examineazã formal si în fond cererile de brevet de soi, în conformitate cu regulile 15 si, 16;
            d) transmite cererea de brevet de soi examinatã formal si în fiond, admisã, autoritãtii nationale competente pentru validare, atunci când solicitantul depune rezultate ale examenului tehnic sau pentru organizarea de teste de crestere în vederea stabilirii distinctivitãtii, omogenitãtii si stabilitãtii soiului candidat;
            e) acordã si elibereazã brevetele de soi si stabileste descrierea finalã pe baza rezultatelor transmise în formã standardizatã de cãtre I.S.T.I.S. sau de autoritatea competentã desemnatã de M.A.A.;
            f) organizeazã si gestioneazã RNCBS si RNBSP.
            (2) O.S.I.M. editeazã la intervale regulate BOPI-SSPBS, în care sunt cuprinse toate informatiile cu privire la cererile de brevete de soi si brevetele de soi acordate.
            (3) O.S.I.M. publicã în BOPI urmãtoarele informatii:
            a) cererile de brevete de soi;
            b) cererile de denumire a soiurilor;
            c) denumirile înregistrate pentru soiurile protejate;
            d) retragerile de cereri de brevete de soi;
            e) respingerile de cereri de brevete de soi;
            f) acordãrile de brevete de soi;
            g) schimbãrile de persoane, respectiv de solicitanti si de titulari;
            h) schimbarea mandatarilor autorizati;
            i) decãderile de brevete de soi;
            j) licente;
            k) alte modificãri si observatii.
            (4) Informatiile de mai sus se vor înregistra si în formã electronicã pe CD, în vederea asigurãrii schimbului de informatii cu oficiile si administratiile nationale din alte tãri si cu organizatiile si organismele internationale de specialitate.
            (5) O.S.I.M. împreunã cu M.A.A. stabilesc pentru fiecare specie caracteristicile ce trebuie înscrise în chestionarul tehnic si în descrierea standard, parte integrantã a cererii de brevet de soi depusã la O.S.I.M. în vederea examinãrii si acordãrii protectiei pentru un nou soi.
            (6) În vederea reprezentãrii solicitantilor de cãtre mandatarii autprizati în procedurile de examinare, O.S.I.M. împreunã cu M.A.A. organizeazã cursuri de pregãtire si îi atestã în aceastã calitate.
            (7) M.A.A., în aplicarea art. 18 si 19 din lege, are urmãtoarele competente:
            a) stabileste metodologia de conducere a testelor de crestere si de organizare a experientelor în câmp si/sau în sere, în conformitate cu experienta existentã în tarã si cu normele internationale;
            b) stabileste fluxul de examinare tehnicã a soiurilor de plante;
            c) coopereazã cu O.S.I.M., cu asociatia nationalã a amelioratorilor, cu detinãtorii de brevete de soi, cu asociatiile producãtorilor de seminte si de alte materiale de înmultire si cu alte organisme prevãzute la art. 44 alin. (3) lit. b) din lege;
            d) stabileste diferite criterii de apreciere a noilor soiuri si a modificãrii metodologiilor de lucru si solicitã experti sau cercetãtori-amelioratori pentru speciile la care este necesarã elaborarea metodologiilor de conducere a testelor de crestere si de identificare a noilor soiuri de plante;
            e) desemneazã pentru comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. experii de culturi, în cazurile în care motivele coritestatiilor sunt legate de examinarea tehnicã a soiului candidat.

REGULA 39
Termene

            (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zilele calendaristice si nu includ nici ziua când a început termenul si nici ziua când s-a împlinit acesta. Termenele stabilite pe luni, se împlinesc în ziua lunii corespunzãtoare zilei de plecare.
            (2) Termenul care începe la data de 29, 30 sau 31 a lunii si se împlineste într-o lunã care nu are asemenea zi se va considera împlinit în prima zi a lunii urmãtoare.
            (3) Termenul care se împlineste într-o zi de sãrbãtoare legalã sau într-o zi nelucrãtoare se va prelungi pânã la sfârsitul primei zile lucrãtoare.
            (4) Termenele încep sã curgã de la data comunicãrii actelor de procedurã, întelegându-se prin aceasta data la care actul emis de O.S.I.M. a fost primit de solicitant, de titular sau de rnandatar, dupã caz. Aceastã datã se confirmã cu stampila oficiului postal receptor.
            (5) Actele de procedurã trimise la O.S.I.M. prin postã se considerã îndeplinite în termen, dacã au fost predate la oficiul postal înainte de împlinirea termenului.
            (6) Neîndeplinirea actelor de procedurã în termenele notificate de O.S.I.M. nu atrage sanctiunile prevãzute în lege, dacã solicitantul dovedeste cã a fost împiedicat de o împrejurare mai presus de voinia lui si dacã îndeplineste procedura într-un termen de douã luni de la încetarea cauzei.

REGULA 40
Formulare

            (1) În procedurile în fata O.S.I.M. se vor utiliza formulate tip:
            (2) O.S.I.M. furnizeazã la cerere formularele prevãzute la alin. (1).

REGULA 41
Registrul national al cererilor de brevete de soiuri

            În RNCBS se înscriu urmãtoarele elemente:
            a) numãrul cererii;
            b) specia, taxonul botanic si denumirea;
            c) data de depozit;
            d) numele si adresa solicitantului;
            e) numele si adresa amelioratorului;
            f) numele si adresa mandatarului;
            g) modificãri în situatia juridicã.

REGULA 42
Registrul national al brevetelor de soiuri protejate

            În RNBSP se înscriu urmãtoarele elemente:
            a) data si numãrul cererii depuse la O.S.I.M.;
            b) data de prioritate;
            c) data de depozit;
            d) numele si adresa solicitantului;
            e) statul pe teritoriul cãruia solicitantul îsi are domiciliul;
            f) numele si adresa mandatârului;
            g) numele si adresa amelioratorului;
            h) taxonul botanic;
            i) denumirea definitivã a soiului;
            j) numele/denumirea si adresa/sediul titularului;
            k) modificãri privind adresa si numele titularului;
            l) orice modificare si transmitere de drepturi;
            m) plata taxelor de eliberare si de mentinere în vigoare a brevetului de soi;
            n) titularul brevetului de soi;
            o) declaratia titularului de renuntare la brevetul de soi;
            p) hotãrârea de anulare sau hotãrârea de decãdere a titularului din drepturi, dupã caz.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SÃNÃTÃTII

ORDIN
pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora
si produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adãugatã

            Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
            în temeiul art. 6 lit. A.k) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã si al Hotãrârii Guvernului nr. 244/199 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            1. Se aprobã Lista cuprizând dispozitivele medicale proteze, accesorii ale acestora si produse ortopedice scutite de taxa pe valoarea adãugatã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            2. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 20 martie 2000.
Nr. 94.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzãnd dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora si produse ortopedice scutite de taxa pe valoarea adãugatã

            A. Proteze si accesorii ale acestora
            I. În domeniul cardiovascular
            1. Clemã vascularã
            2. Clemã pentru vena cavã
            3. Dispozitiv de embolizare arterialã
            4. Filtru intravascular cardiovascular
            5. Protezã pentru grefã vascularã
            6. Stenturi coronariene si vasculare
            7. Petic sau tampon intracardiac
            8. Balon intraaortic cu sistem de control
            9. Bypass ventricular
            10. Stimulator cardiac extern
            11. Stimulator cardiac implantabil (pacemaker implantabil) cu accesorii: electrozi pentru stimulatoare cardiace implantabile, programator pentru stimulator cardiac implantabil
            12. Inel de anuloplastie
            13. Stimulator nervos al sinusului carotidian
            14. Valvã cardiacã proteticã cu accesorii: suport pozitiv de calibrare.
            În domeniul O.R.L.
            1. Protezã auditivã intra- si retroauricularã cu accesorii: microfon, cascã (difuzor) si receptor osos, acumulator,  încãrcãtor pentru acumulator, cordoane de fegãturã, conectori si cabluri de programare
            2. Protezã fonatorie cu accesorii: acumulator, încãrcãtor  pentru acumulator
            3. Sistem de implant cohlear (implant cohlear + protezã auditivã)
            4. Protezã partialã sau totalã de înlocuire osicularã
            5. Protezã facialã pentru implant mandibular
            6. Protezã laringianã
            7. Sunt endolimfatic si tub de sunt cu valvã
            8. Tub de timpanostomie cu sau fãrã membranã semipermeabilã
            9. Canulã trahealã
            10. Canulã Montgomery.
            III. În domeniul gastroenterologic-urplogic
            1. Implant expandabil de penis
            2. Implant rigid de penis
            3. Protezã testicularã
            4. Sac pentru ileostomie
            5. Pungi pentru ureterostomie
            6. Sistem pentru irigarea stomiilor (accesoriu pentru  curãtarea colonului în timpul colostomiei)
            7. Dispozitiv (sac) de protezare colostomã cu adeziv  sau centurã (colector intestinal).
            IV. În domeniul chirurgical general si plastic
            1. Fixator extern pentru fracturã facialã
            2. Plasã de eventratie
            3. Valvã cerebralã
            4. Sunt de drenaj LCR
            5. Implant din politetrafluoroetilenã cu filme de carbon  compozit
            6. Protezã de sân externã
            7. Protezã de sân implantabilã
            8. Proteze de bãrbie, ureche, nas, fese, gambe etc.
            9. Protezã trahealã
            10. Protezã esofagianã
            11. Atele gonflabile si negonflabile.
            V. În domeniul obstetricã si ginecologie
            1. Dren cervical
            2. Pesar vaginal
            3. Protezã trompe uterine
            4. Stent vaginal
            VI . În domeniul oftalmologic
            1. Protezã ocularã (ochi artificial)
            2. Implant absorbabil (implant sclerotic pentru refixarea  retinei)
            3. Irnplant sferã ocularã (sustinãtor ochi artificial)
            4. Implant orbital extraocular
            5. Keratoprotezã
            6. Lentile intraoculare (cristalin)
            7. Învelis scleral
            8. Implant valvã ochi.
            VII. În domeniul stomatologic
            1. Protezã dentarã
            2. Set dentar partial fabricat
            3. Implant dentar endoosos
            4. Aparat ortodontic.
            VIII. În domeniul ortopedic
            a) Proteze externe pentru membre inferioare (conventionale, functionale, modulare geriatrice, provizorii):
            1. protezã pentru amputatia partialã a labei piciorului;
            2. protezã pentru dezarticulatia de gleznã;
            3. protezã de gambã;
            4. protezã pentru dezarticulatia de genunchi;
            5. protezã de coapsã;
            6. protezã de sold
            7. protezã pentru hemipelvis
            b) Proteze externe pentru membre superioare (conventionale, actionate prin cablu mioelectrice, provizorii):
            1. protezã partialã de mânã (de la un deget pânã la toatã mâna)
            2. protezã pentru dezarticulatia de pumn;
            3. protezã pentru antebrat;
            4. protezã pentru dezarticulatia de cot;
            5. protezã de brat
            6. protezã pentru dezarticulatia de umãr (inter-scapulotoracicã)
            c) Endoproteze:
            1. agrafe chirurgicale;
            2. calotã osoasã implantabilã pentru amputatii juvenile;
            3. inele fixare osoasã pentru fixarea fracturilor;
            4. implanturi de os din biovitroceramicã;
            5. tijã de fixare intramedularã;
            6. protezã pasivã de tendon pentru reconstructia tendonului flexor al mâinii;
            7. elemente de osteosintezã (plãci, combinatii de tije/plãci sau lame/plãci, sârme sau suruburi);
            8. sistem de fixare pentru chirurgia coloanei (fixator interlaminal spinal intervertebral spinal);
            9. ciment pentru os cu sau farã antibiotic;
            10. proteze cimentate/necimentate pentru articulatia degetului; carpianã articulatie încheietura mâinii; scafoidã carpianã articulatie încheietura mâinii; trapezoidã carpianã articulatie încheietura mâinii; articulatie încheietura mâinii; ulnarã articulatie încheietura mâinii; articulatia cotului; semiarticulatie cot-Humerus; semiarticulatie cot-radius articulatie umãr; glenoidã articulatie de umãr; humeralã articulatie de umãr; articulatie deget-picior; falangeanã articulatie deget-picior; articulatie gleznã; articulatie genunchi femurotibialã articulatie de genunchi; patelofemuralã articulatie de genunchi; patelofemurotibialã articulatie de genunchi; femuralã articulatie de genunchi; pateralã articulatie de genunchi; tibialã articulatie de genunchi; articulatie sold; semiarticulatie de sola femural.
            Endoprotezele sunt alcãtuite din mai multe elemente componente: tijã femuralã, cap femural cupa; cupã acetabularã, inele de sustinere, suruburi de fixare, plãci de fixare, componentã femuralã cu tijã stabilizatoare, componentã femuralã modularã, rotulã, pene tibiale, scoabe, cârlig pedicular, surub pedicular, elemente larrielare. Elementele componente pot fi din metal, ceramicã, hidroxiapatitã, polietilenã, polimetilmetacrilat, rãsini poliacetat, poliester;
            11. truse de instrumente aferente implantãrii (pentru fiecare sistem de implantare);
            12. motoare electrice si pneumatice si instrumente chirurgicale pentru ortopedie.
            IX. În domeniul oncologic
            1. Implanturi pentru chimioterapie.
            B. Produse ortopedice
            1. Masã de operatie cu accesorii pentru ortopedie;
            2. Pat pentru bolnavi, cu accesorii pentru ortopedie;
            3. Artroscop
            4. Ortezã:
            4.1. cervicalã;
            4.2. cervico-toracicã;
            4.3. cervico-toraco-lombo-sacratã;
            4.4. cot;
            4.5. cot-încheieturã mânã;
            4.6. deget;
            4.7. genunchi;
            4.8. mânã;
            4.9. picior;
            4.10. sold;
            4.11. umãr;
            4.12. umãr-cot;
            4.13. umãr-cot-încheieturã mânã;
            4.14. genunchi-sold;
            4.15. încheieturã mãnã;
            4.16. încheieturã mânã-deget;
            4.17. lombo-sacratã;
            4.18. genunchi-gleznã-picior;
            4.19. sold-genunchi-gleznã-picior;
            4.20. picior-gleznã;
            4.21. sacro-iliacã;
            4.22. toraco-lombo-sacratã.
            În categoriile de orteze prevãzute la pct. 4 se includ: atele peroniere; carpiere; centuri medicale; colier cervical; guler Schantz; lombostat; ciorapi medicinali elastici; genunchiere; glezniere; cotiere; bandale elastice; bandaje gipsate; bandaje cu rãsini; corsete; perne abductie; sustinãtori plantari (talonete); încãltãminte ortopedicã; ortezã pentru coxalgibandaje gipsate.
            5. Mijloace si dispozitive de mers:
            5.1. baston de sprijin;
            5.2. cadru de mers;
            5.3. cârje;
            5.4. fotoliu rulant;
            5.5. mijloace de sprijin speciale (bare de sustinere, suporturi de baie, scaune WC).

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIA Nr. 75 din 2 februarie 2000

            Plenul Consiliului Concurentei, având în vedere:
            - Decretul nr. 316 din 25 iulie 1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
            - Legea concurentei nr. 21/1996;
            - Regulamentul de organizare, functionare si procedurã al Consiliului Concurentei;
            - Regulamentul privind autorizarea concentrãrilor economice;
            - materialele din dosarul cauzei (RG - 880 din 25 septembrie 1998);
            - Raportul asupra investigatiei declansâte prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 125 din 23 noiembrie 1998, completat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 31 din 7 iunie 1999;
            si tinând seama de faptul cã:
            1. Societatea Nationalã de Tefecomunicatii "romtelecom" - S:A. a achizitionat prin contractul de cesiune de actiuni încheiat la data de 26 noiembrie 1997, de la TELEFONICA INTERNATIONAL HOLDING B.V., 335.014 actiuni, reprezentând 59,9985% din totalul stocului de actiuni emise si valide ale Societãtii Comerciale "telefonica românia" S.A. (în prezent Societatea Comercialã "telemobil" - S.A.);
            2. în urma acestei operatiuni Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. a dobândit controlul asupra Societãtii Comerciale "telefonica românia" - S.A., detinând 79,9980% din totalul stocului de actiuni emise si valide ale acestei societãti;
            3. cifra de afaceri totalã, realizatã în anul 1996, depãseste pragul prevãzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21 /1996;
            4. în perioada în care Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. a detinut controlul la Societatea Comercialã "telefonica românia" - S.A. a numit membrii în consiliul de administratie si în comisia de cenzori, a aprobat reinvestirea profitului obtinut la 31 decembrie 1997 în vederea realizãrii unei investitii pentru acoperirea unor orase care sunt resedintã de judet si a zonelor unde cei doi operatori GSM nu au pãtruns, cu scopul de a mentine si a mãri numãrui de abonati existenti, si a aprobat bilantul si contul de profit si pierderi pentru anul 1997 si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 1998;
            5. la data de 21 mai 1998 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpãrare de actiuni între Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. (vânzãtor) si R.D.T. (HOLDINGS) - S.A. (cumpãrãtor), contract prin care s-au vândut 335.022 actiuni, reprezentând 60% din capitalul social al Societãtii Comerciale "telemobil" - S.A., operatiune notificatã Consiliului Concurentei dupã ce au fost declansate procedurile legale privind omisiunea notificãrii concentrãrii economice respective (Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 106 din 26 octombrie 1998), motiv pentru care R.D.T. (HOLDINGS) - S.A. a fost sanctionatã, la stabilirea amenzii tinându-se seama însã de faptul cã s-a notificat între timp concentrarea respectivã;
            6. Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. a sustinut încadrarea operatiunii prin care a achizitionat controlul la Societatea Corriercialã "telemobil" S.A. la art. 12 lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996, posibilitate analizatã în raportul asupra investigatiei;
            7) piata relevantã a produsului, în acest caz, este prestarea serviciului de telefonie mobilã celularã;
            8) piata geograficã relevantã este datã de aria de acoperire a serviciului de telefonie mobilã si este teritoriul României, arie în care se comercializeazã serviciul, telefoane mobile si accesorii;
            9. în perioada în care Societatea Nationalã de Telecomunicaiti "romtelecom" - S.A. a detinut controlul la Societatea Comercialã "telemobil" - S.A. numãrul abonatilor si cota de piatã au scãzut (de la 14.422 de abonati la data de 31 decembrie 1997 la 13.000 de abonati la data de 31 iulie 1998, respectiv de la 5,5% cota de piatã la data de 31 decembrie 1997 la 3,12% la data de 31 iulie 1998);
            10. au fost îndeplinite procedura de transmitere a raportului asupra investigatiei pãrtilor implicate pentru luarea la cunostintã si formularea eventualelor observatii (la data de 7 decembrie 1999) si procedura de citare pentru audierea pãrtilor în Plenul Consiliului Concurentei la data de 12 ianuarie 2000;
            11. au fost întrunite conditiile de cvorum de minimum 7 membri pentru ca Plenul Consiliului Concurentei sã poatã delibera si decide în mod valabil la sedinta de deliberare din data de 26 ianuarie 2000;
            12. prevederile art. 12 lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996, potrivit cãrora controlul dobândit nu trebuie folosit "pentru a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat";
            13. prevederile pct. 62 cap. III din Regulamentul privind autorizarea concentrãrilor economice, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 34/1997, potrivit cãrora deciziile privind:
            - alegerea conducerii si adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli;
            - aprobarea sau respingerea planului de afaceri;
            - realizarea de investitii au impact asupra comportamentului pe piatã al agentului economic controlat, ia urmãtoarea decizie:
            Art. 1. - Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. se face vinovatã de încãlcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prin achizitionarea pachetului de control al Societãtii Comerciale "telemobil" - S.A. realizând de fapt o cencentrare economicã, concentrare ce nu a fost notificatã Consiliului Concurentei, în conditiile în care pragul prevãzut la art. 15, din aceeasi lege a fost depãsit.
            Art. 2. - În temeiul art. 50 lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 se ia mãsura aplicãrii sanctiunii amenzii pentru încãlcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din aceeasi lege. În temeiul art. 55 lit. a) si al art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996 Comisia Consiliului Concurentei, numitã prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 125 din 23 noiembrie 1998, va stabili cuantumul amenzii pe baza criteriilor prevãzute la art. 57 din aceeasi lege.
            Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societãtii Nationale de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A., în termen de 15 zile de la comunicare.
            Art. 4. - Prezenta decizie intrã în vigoare la data comunicãrii ei de cãtre Secretariatul general pãrtilor interesate.
            Art. 5. Prezenta decizie poate fi atacatã, conform art. 21 alin. (6) din Legea concurentei nr. 21/1996, la Curtea de Apel Bucuresti Sectia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.
            Art. 6. - Departamentul servicii si Secretariatul general vor aduce la cunostintã pãrtilor implicate prezenta decizie.
            Art. 7. - Prezenta decizie este adresata:
            Societãtii Nationale de Telecomunicatii "romtelecom" S.A.
            Bd Libertãtii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti
            Telefon: 400.12.12
            Fax: 31 1 .09.34
            Societãtii Comerciale "telemobil" - S.A. Union International Center
            str. Ion Câmpineanu nr. 11 , sectorul 1, Bucuresti
            Telefon: 312.14.13
            Fax: 312.21.02.

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
VIOREL MUNTEANU