MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 130   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 28 martie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

          15. - Hotãrâre privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2000

          16. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

          17. - Hotãrâre referitoare la prelungirea termenului pentru îmbunãtãtirea propunerii legislative privind sistemul national de decoratii al României de cãtre Comisia specialã instituitã prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 12/1997

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            204. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Rãdãuti, judetul Suceava, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Rãdãuti în administrarea Ministerului de Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

          36. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru suspendarea aplicãrii dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru trimestrul I 2000

          40. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Comerciale Agroindustriale "scânteia" S.A. Simand, judetul Arad

          306. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 795/1999 privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România, cu modificãrile uiterioare

HOTÃRÃRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2000

            În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 206 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2000, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma dc 471.655.321 mii lei, astfel:
            a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, în sumã de 455.874.321 mii lei, din care:
            - cheltuieli curente, în sumã de 413.853.321 mii lei;
            - cheltuieli de capital, în sumã de 42.021.000 mii lei;
            b) cheltuieli pentru functionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumã de 3.730.000 mii lei, din care:
            - cheltuieli curente, în sumã de 3.680.000 mii lei;
            - cheltuieli de capital, în sumã de 50.000 mii lei;
            c) cheltuieli pentru organizarea celei de-a noua sesiuni a Adunãrii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, în sumã de 12.051.000 mii lei, din care:
            - cheltuieli curente, în sumã de 6.142.000 mii lei;
            - cheltuieli de capital, în sumã de 5.909.000 mii lei.
            (2) Detalierea bugetului pe capitole si subcapitole, precum si pe titulari este prezentatã îri anexa nr. 1.
            Art. 2. - (1) Structura "cheituielilor curente" necesare pentru functionarea Camerei Deputatilor, Secretariatului general si pentru întretinerea si administrarea Palatului Parlamentului este urmãtoarea:
            a) cheltuieli de personal, în sumã de 332.390.000 mii lei;
            b) cheltuieli materiale si servicii, în sumã de 81.402.998 mii lei;
            c) transferuri (cotizatii la organisme internationale), în sumã de 60.323 mii lei.
            (2) La "cheltuieli curente" sunt prevãzute si sumele necesare pentru Fondul presedintelui Camerei Deputaiilor, precum si cele pentru exploatare si întretinerea Clubului Parlamentarilor.
            (3) În prevederile de la "cheltuieli de personal" sunt cuprinse si sumele pentru constituirea Fondului de cheltuieli pentru activitatea deputatilor în circumscriptiile electorale.
            (4) Cheltuielile de întretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaii în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse la titlul "cheltuieli materiale si servicii".
            Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital destinate executiei lucrãrilor la obiectivele de investitii "palatul parlamentului" si "Palatul Parlamentului - parcaj subteran" se stabilesc la suma de 23.770.000 mii lei, iar cele pentru "alte cheltuieli de investitii", la suma de 24.210.000 mii lei.
            (2) Lista cuprinzând obiectivele de investitii pe anul 2000 este prevãzutã în anexa nr. 2.
            Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitãtilor extrabugetare desfãsurate de Camera Deputatilar în anul 2000 cuprinde, la resurse, suma de 25.735.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 23.404.300 mii lei.
            (2) Veniturile realizate de Camera Deputâtilor vor fi retinute integral de cãtre aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitãtilor extrabugetare organizate cu aprobarea Biroului permanent. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitãtile de la sfârsitul anului se vor reporta în anul urmãtor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Aceste venituri nu sunt supuse regimului impozitelor si taxelor. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea încasãrilor în lei sau în valutã si pentru alte destinatii, în conditiile legii.
            (3) Organizarea activitãtilor extrabugetare, tarifele si cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobã de Biroul permarient al Camerei Deputatilor.
            (4) Numãrul de personal utilizat în activitãtile extrabugetare se aprobã de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în functie de necesitãti si de veniturile extrabugetare realizate.
            (5) Salariile si celelalte drepturi cuvenite personalului utilizat de Directia pentru marketing, contractare si promovare din cadrul Centrului International de Conferinte, directorului general al acestuia si personalului operativ utilizat în activitatea de alimentatie, precum si contributia pentru asigurãri sociale, contributia pentru constituirea Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate si contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, aferente salariilor, se suportã integral din venituri extrabugetare.
            (6) Cheltuielile prevãzute în bugetul activitãtilor extrabugetare pot fi depãsite numai în cazul obtinerii unor venituri suplimentare.
            (7) Achizitiile de bunuri destinate desfacerii în unitãtile de alimentatie ale Camerei Deputatilor, realizate din fonduri extrabugetare, nu sunt supuse regimului achizitiilor publice de bunuri si servicii.
            (8) Sinteza veniturilor si a cheltuielilor aferente activitãtilor extrabugetare ale Camerei Deputatilor în anul 2000 este prevãzutã în anexa nr. 3.
            Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputatilor va lua mãsuri pentru încadrarea în alocatiile bugetare prevãzute în prezenta hotãrâre.
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 7. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Camerei Deputatilor nr.  38/1999 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 23 decembrie 1999.

          Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 20 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 20 martie 2000.
Nr. 15.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrãrii Camerei Deputâtilor nr. 42/1996
privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã în sensul cã domnul deputat Liviu Spãtaru, fãrã apartenentã la grupuri parlamentare, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã.

          Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 20martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 20 martie 2000.
Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
referitoare la prelungirea termenului pentru imbunãtãtirea propunerii legislative privind sistemul national de decoratii al Romãniei de cãtre Comisia specialã instituitã prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 12/1997

            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Se prelungeste pânã la data de 1 septembrie 2000 mandatul Comisiei speciale instituite prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 12 din 21 aprilie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificãrile ulterioare, în vederea
definitivãrii tuturor initiativelor legislative de instituire a fiecãrei decoratii si de elaborare a regulamentelor necesare, corespunzãtor legii privind sistemul national de decoratii al României.

          Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 20 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 20 martie 2000.
Nr. 17.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobii, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Rãdãuti, judetul Suceava, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Rãdãuti în administrarea Ministerului de Interne

            În temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Rãdãuti, str. 1 Mai nr. 163, judetul Suceava, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrareã Consiliului Local al Municipiului Rãdãuti în administrarea Ministerului de Interne.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art.3. - Ministerul de Interne va lua mãsuri în vederea punerii în sigurantã împotriva seismelor a imobilului preluat în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministrul functiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 martie 2000.
Nr. 204.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Rãdãuti în administrarea Ministerului de lnterne

Localitatea 
unde este situat imobilul 
Persoana juridicã de la care se transmite imobilul
Persoana juridicã la care se transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului
Municipiul Rãdãuti,
str. 1 Mai nr. 163,
judetul Suceava
Municipiul Rãdãuti  Ministerul de Interne Suprafata totalã a imobilului = 6.950 m2;
din care:
- suprafatã construitã = 1 .428,5 m2;
- alte terenuri = 5.521,5 m2.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru suspendarea aplicãrii dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras in România si modificarea si, completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru trimestrul I 2000

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            - Legea petrolului nr. 134/1995;
            - Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la exploatarea de titei si gaze în România; "
            - Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 178.137 din 16 iulie 1998;
            - Scrisoarea Oficiului Concurentei nr. 251 din 24 iulie 1998;
            - solicitãrile titularilor de acorduri petroliere si evolutia cotatiilor internationale la produsele petroliere si a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi de gaze naturale,
            în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se suspendã aplicarea dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr: 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru trimestrul I 2000.
            Art. 2. - Pentru perioada mentionatã pretul de referintã pentru gazele naturale extrase în România, care stã la baza calculului contravalorii redeventelor petroliere si al valorii productiei brute de petrol, se stabileste ca medie ponderatã a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi în luna decembrie 1999 si este de 65,22 U.S.D./1.000 nm3.
            Art. 3. - Transformarea în lei a preturilor exprimate în dolari S.U.A., determinate conform prevederilor art. 2, pentru luna în curs, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Nationalã a României pentru ultima zi a lunii anterioare.
            Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 16 martie 2000.
Nr. 36.

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Comerciale Agroindustriale
"scânteia" - S.A. Simand, judetul Arad

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            având în vedere Programul de restructurare a Societãtii Comerciale Agroindustriale "scânteia" - S.A. Simand*), judetul Arad aprobat de Adunarea generalã a actionarilor la 16 februarie 2000, prin care s-a stabilit o serie de mãsuri menite sã eficientizeze activitatea acestei societãti si sã lichideze arieratele care însumeazã 10.373.014 mii lei,
            în baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, precum si a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonante de urgentã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 624/1999,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, emite urmãtorul ordin:
            1. Se aprobã Programul de restructurare a Societãtii Comerciale Agroindustriale "scânteia" S.A. Simand, judetul Arad, cu disponibilizarea unui numãr de 74 de salariati.
            2. Directia management, resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Comercialã Agroindustrialã "scânteia" - S.A. Simand, judetul Arad, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si vor asigura publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 40.


*) Programul de restructurare se transmite celor interesati.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 795/1999
privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România, cu modificãrile ulterioare

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr, 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 795/1999 privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.004/1999, publlicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 24 septembrie 1999, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Se constituie Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România, format din 9 membri, respectiv:
 
· Ministerul Finantelor - Sebastian Vlãdescu, secretar de stat
- Eugen Gheorghe Nicolãescu, secretar general adjunct 
· Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare  - Stefan Boboc, presedinte
· Consiliul Investitorilor Strãini - Michel de Saive, vicepresedinte, membru în Biroul permanent
· Institutii financiare de asigurare-reasigurare si bancare - Florea Cojoc, expert contabil
· Experti contabili din România - Ioan Mihãilescu, expert contabil
- Gheorghe Savu, expert contabil
· Institutii de învãtãmânt economic superior  - Eugen Turlea, profesor universitar
· Firme internationale de audit, cu activitate în România - David Trow, senior manager, Price Waterhouse Coopers."

            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 februarie 2000.
Nr. 306.