MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 120   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 20 martie 2000

SUMAR

DECRETE

            62. - Decret privind numirea în functia de judecãtor

            63. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            18. - Ordonantã de urgentã pentru prorogarea termenelor prevãzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

            172. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul turismului

            191. - Hotãrâre privind scoaterea definitivã din circuitul agricol si schimbarea destinatiei în teren pentru constructii a unui teren arabil aflat în proprietatea Universitãtii de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            5/N-78-1/147. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, al ministrului industriei si comertului si al directorului general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor

            410. - Ordin al ministrului finantelor

            411. - Ordin al ministrului finantelor

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea in functia de judecator

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si a) art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata,
            avand in vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se numesc in functia de judecator candidatii prevazuti in anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 62.

ANEXA

- Dotiu Nicolae - Curtea de Apel Alba Iulia
- Moldovan Dumitru Daniel - Judecatoria Moinesti
- Dicoiu Maria - Judecatoria Botosani
- Smaranda Valeria - Judecatoria Botosani
- Tartau Iulian - Judecatoria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
- Angheluta Ioana - Judecatoria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti
- Trofin Monica - Judecatoria Huedin
- Petre Stelian - Judecatoria Baia Mare
- Ignat Beatrice - Judecatoria Constanta
- Popescu-Bejat Cristina - Judecatoria Targu Jiu
- Ponea Adina-Georgeta - Judecatoria Vanju Mare
- Palaghiciuc Florica - Curtea de Apel Galati
PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din functie a unor magistrati

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 131 si al art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata,
            Presedintele Romaniei d e c  r e t e a z a :
            Articol unic. - Se elibereaza din functie, la cerere, magistratii prevazuti in anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 63.

ANEXA

A. Prin demisie
- Similean Petre - judecator la Curtea Suprema de Justitie
- Grosu Maria - judecator la Tribunalul Iasi
- Neculae Aurelian - judecator la Judecatoria Câmpina.
B. Prin pensionare
- Palaghiciuc Florica - judecator la Curtea Suprema de Justitie
- Duicu Sabin - judecator la Tribunalul Gorj
- Cocias Galina - judecator la Tribunalul Bucuresti
- Radulescu Alecsandrina - judecator la Tribunalul Bucuresti
- Sturzu Luchian - judecator la Tribunalul Calarasi
- Chichisan Vasile - judecator la Tribunalul Salaj
- Barbusoiu Marin - judecator la Curtea de Apel Brasov
- Sipoteanu Ioan - procuror la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
- Butnariu Elena - procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau
- Mihaly Naphegyi Ioan - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Harghita
- Darvas Iosif - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Harghita
- Hristache Valentin - procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Târgu Bujor.
ORDONANTE SI HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

            In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Articol unic. - Termenele prevazute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al României Partea 1, nr. 431 din 31 august 1999, se proroga la data de 1 iulie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se aproba Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Mihai Razvan Ungureanu,
secretar de stat
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzaverde
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 172.

ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea in domeniul turismului

            Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace, denumite in continuare parti contractante,
            in dorinta reciproca de a dezvolta relatiile de colaborare dintre cele doua state in domeniul turismului, constiente de importanta turismului ca factor de dezvoltare economica si de intelegere intre cele doua natiuni,
            calauzite de principiile si recomandarile Cbnferintei Natiunilor Unite asupra turismului si calatoriilor internationale (Roma, 1963) si in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Turismului si ale Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, 1975,
            au convenit cele ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

            Partile contractante sunt de acord sa ia masurile necesare pentru a promova si dezvolta schimburile turistice dintre cele doua tari si pentru a incuraja calatoriile cu turisti din terte tari.
            Partile contractante vor incuraja, in conformitate cu legislatiile statelor lor nationale, stabilirea de relatii intre organismele guvernamentale competente, intre asociatii si organizatii de turism, agentii de turism, retele hoteliere si vor facilita orice alte activitati pentru promovarea schimburilor turistice dintre cele doua tari.

ARTICOLUL 2

            Partile contractante vor incuraja schimburile reciproce de date si infarmatii cu privire la legislatia, si reglementarile in domeniul turismului, de date statistice, documentatii si proiecte de cercetare referitoare la dezvoltarea industriei turistice.
            Partile contractante vor incuraja, pe baza de reciprocitate, schimbul de experti in domeniul turismului pentru cunoasterea infrastructurii turistice, precum si a organizarii si dezvoltarii activitatilor de turism.

ARTICOLUL 3

            Partile contractante vor incuraja si vor sprijini organizarea de calatorii de documentare pentru ziaristi, reporteri de radio si de televiziune, publicisti si experti din turism.
            Partile contractante vor facilita, pe baza de reciprocitate, organizarea de expozitii si derularea de filme turistice in scopul prezentarii ofertelor lor turistice.

ARTICOLUL 4

            Partile contractante vor acorda o atentie deosebita ofertei turistice si schimbului de informatii in scopul elaborarii si implementarii de proiecte de investitii de interes reciproc si pentru realizarea de societati mixte.
            Partile contractante vor explora posibilitatile de cooperare in realizarea de investitii in comun in sectorul turistic si, in acest scop, vor face schimb de informatii si isi vor comunica reciproc facilitatile in domeniul investitiilor, prevazute in legislatia lor nationala, si posibilitatile de investitii existente in fiecare dintre cele doua tari.

ARTICOLUL 5

            Partile contractante vor coopera in cadrul Organizatiei Mondiale a Turismului si in cadrul altor organizatii internationale din domeniul turismului.

ARTICOLUL 6

            Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului acord se va infiinta o comisie mixta formata din reprezentantii celor doua parti contractante.
            Comisia mixta se va intruni, de regula, o data la 2 ani sau ori de cate ori partile contractante convin ca este necesar, alternativ in cele doua tari, pentru a analiza dezvoltarea relatiilor turistice bilaterale.

ARTICOLUL 7

            Cheltuielile ocazionate de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte contractanta, in conformitate cu legile si cu reglementarile in vigoare din fiecare stat.

ARTICOLUL 8

            Partile contractante vor facilita, in concordanta cu legile si cu reglementarile fn vigoare din cele doua state, infiintarea de birouri nationale de informatii turistice, care vor functiona ca reprezentante oficiale ale unei parti contractante pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, si vor ajuta la crearea conditiilor adecvate privind organizarea si functionarea activitatii lor.
            Conditiile de infiintare si functionare a reprezentantelor oficiale vor face obiectul unor intelegeri separate care se vor incheia ulterior, in concordanta cu legile si cu reglementarile in vigoare din cele doua state.

ARTICOLUL 9

            Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care se confirma ca acordul a fost aprobat de. autoritatile competente din cele doua state in conformitate cu prevederile legislative respective.
            Acordul isi va pastra valabilitatea pe o perioada de 5 ani de la data intrarii sale in vigoare si se va prelungi automat pe noi perioade de cate 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu va comunica in scris, cu 6 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de a-l denunta.
            Denuntarea acordului nu va influenta realizarea programelor si proiectelor convenite in perioada de valabilitate a prezentului acord, cu exceptia cazului in care partile contractante convin in alt mod.

ARTICOLUL 10

            La data intrarii in vigoare a prezentului acord Acordul de cooperare turistica dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace, semnat la Praga la 3 noiembrie 1972, isi inceteaza valabilitatea.
            Semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, slovaca si engleza.
            In caz de diferente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.
 
Pentru Guvernul României, 
Radu Vasile
prim-ministru
Pentru Guvernul Republicii Slovace, 
Miculaš Dzurinda,
presedintele Guvernului Republicii Slovace

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind scoaterea definitiva din circuitul agricol si schimbarea destinatiei in teren
pentru constructii a unui teren arabil aflat in proprietatea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol si schimbarea destinatiei in teren pentru constructii a terenului arabil, in suprafata de 109.964 m2, situat in municipiul Cluj-Napoca, la intersectia DN (E 60) cu bd 1 Decembrie 1918, judetul Cluj, inscris in C.F. nr. 135661 cu numarul topografic 21554/2, aflat in proprietatea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministrul educatiei nationale,
Kötö Jozsef,
secretar de stat
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 rnartie 2000.
Nr. 191.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
Nr. 5/N/7 februarie 2000
MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
Nr. 78/28 februarie 2000
OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
Nr. 1 /147/7 februarie 2000.

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calitãtii
materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor

            Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, ministrul industriei si comertului si directorul general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor,
            în aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua încercãri si analize de laborator numai prin laboratoare autorizate,
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, republicatã, ale Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului si ale Hotãrârii Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu modificãrile ulterioare,
            emit urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Regulamentul privind exercitarea controlului calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor.
            Materialele, produsele si elementele pentru constructii, care fac obiectul prezentului ordin, sunt cuprinse în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 877/1999.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, 
Nicolae Noica
Ministrul industriei si comertului, 
Radu Berceanu
Directorul general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor,
Corneliu Eliade Mihãilescu

REGULAMENT
privind exercitarea controlului calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor

CAPITOLUL I
Prevederi generale

            Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, principalele elemente de continut si metodologia pentru exercitarea controlului calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor.
            Art. 2. - Prin controlul calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor, potrivit prezentului regulament, se întelege controlul exercitat de stat, prin reprezentantii sãi, privind respectarea obligativitãtii furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua încercãri si analize numai în laboratoare
autorizate.
            Art. 3. - Prevederile prezentului regulament se aplicã în conditiile exercitãrii controlului la furnizorii de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor, cuprinse în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 877/1999.
            Art. 4. - Prin analize si încercãri se evalueazã conformitatea materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor cu documentele normative care au stat la baza realizãrii acestora.
            Art. 5. - Furnizorul are obligatia de a efectua încercãrile si analizele pentru materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor, anterior introducerii pe piatã a acestora.
            Prin introducere pe piatã se întelege comercializarea sau distribuirea gratuitã a materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor.
            Art. 6. - Pentru materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor, fabricate în România, pentru care nu este necesarã obtinerea agrementului tehnic, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, obligatia de a efectua încercarea acestora în laboratoare autorizate revine producãtorilor.
            Art. 7. - Pentru materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor, realizate în tarã sau importate, pentru care este necesarã obtinerea agrementului tehnic, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr.
766/1997, obligatia de a efectua încercãri prin laboratoare autorizate revine producãtorilor, respectiv importatorilor.
            Art. 8. - Rezultatele încercãrilor si analizelor efectuate în conditiile art. 6 sau 7 stau la baza întocmirii declaratiei de conformitate ce va însoti materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor pe tot traseul de
comercializare pânã la consumatorul final.
            Art. 9. - Declaratia de conformitate se va întocmi de cãtre furnizor, potrivit prevederilor standardului SR EN 45014: 1993 si va contine în plus, în mod explicit, denumirea laboratorului autorizat care a efectuat încercãrile.
            Pentru materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor, realizate în România, întocmirea declaratiei de conformitate revine producãtorilor.
            Pentru produsele importate responsabilitatea întocmirii declaratiei de conformitate revine importatorilor sau distribuitorilor.
            Art. 10. - Distribuitorii trebuie sã asigure permanent conditiile pentru pãstrarea conformitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor, pe care le comercializeazã. Pãstrarea conformitãtii trebuie doveditã prin acte corespunzãtoare.
            Distribuitorii trebuie sã efectueze încercãri si analize în laboratoare autorizate si sã întocmeascã declaratia de conformitate pentru materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor:
            - atunci când documentele normative o impun;
            - în situatiile de nerespectare a prevederilor specifice privind transportul, manipularea si depozitarea.
           Art. 11. - Autorizarea laboratoarelor se face de Inspectia de Stat în Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului (I.S.C.L.P.U.A.T.) - inspectia centralã si inspectiile teritoriale, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercãri în constructii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.
766/1997, si ale procedurilor specifice de aplicare, aprobate prin Ordinul  ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului nr. 31/N/1995.
            Listele cuprinzând laboratoarele de încercãri autorizate, cu profilurile si încercãrile pe care le efectueazã, se aflã la I.S.C.L.P.U.A.T. - inspectia centralã si inspectiile teritoriale, care le gestioneazã si le publicã în buletinele informative ale Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.

CAPITOLUL II
Controlul statului

            Art. 12. - Controlul statului privind respectarea obligativitãtii furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua încercãri si analize numai prin laboratoare autorizate se face, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 877/1999, de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. - prin inspectia centralã
si inspectiile teritoriale, de Ministerul Industriei si Comertului prin directiile de  specialitate si de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor prin oficiul central si oficiile teritoriale.
            Art. 13. - Se interzice introducerea pe piatã de cãtre furnizor a materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor fãrã documente care sã ateste efectuarea încercãrilor si analizelor care stau la baza întocmirii
declaratiei de conformitate potrivit procedurilor prezentului regulament.
            Art. 14. - Procedura privind exercitarea controlului calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor este prezentatã în anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

            Art. 15. - Organele de control apartinând Ministerului Lucrãrilor Publice siAmenajãrii Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T., Ministerului Industriei si Comertului si Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se vor informaoperativ cu privire la actiunile de control realizate.

ANEXÃ
la regulament

PROCEDURA
privind exercitarea controlului calitãtii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor

            A. Scop
            Prezenta procedurã stabileste cadrul normativ de desfãsurare a activitãtii de control al statului privind respectarea obligatiilor furnizorilor de a efectua încercãrile si analizele de laborator pentru materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor numai prin laboratoare autorizate.
            B. Domeniul de activitate
            Procedura se aplicã tuturor furnizorilor, fabricantilor, importatorilor, distribuitorilor, indiferent de modul de organizare a societãtii comerciale si de forma de proprietate a acesteia.
            C. Documente de referintã:
            1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;
            2. Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            3. Hotãrârea Guvernului nr. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua încercãri si analize de laborator numai prin laboratoare autorizate;
            4. Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii;
            5. Hotãrârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitãtii în constructii;
            6. Hotãrârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu modificãrile ulterioare;
            7. Hotãrârea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului;
            8. Ordinul ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului nr. 31/N/2 octombrie 1995.
            D. Responsabilitãti
            Controlul statului va fi exercitat de comisii numite de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. - prin inspectia centralã si inspectiile teritoriale, de Ministerul Industriei si Comertului prin directiile de
specialitate si de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor prin oficiul central si oficiile teritoriale.
            E. Organizarea exercitãrii controlului si înregistrãri
            Controlul statului se realizeazã prin actiuni separate sau comune ale organismelor precizate în prezentul regulament si în conformitate cu prezenta procedurã pe tot traseul de comercializare.
            Controlul statului se realizeazã prin:
            - controale curente;
            - controale tematice;
            - controale ca urmare a unor reclamatii sau sesizãri.
            Furnizorii sunt obligati sã prezinte documente din care sã rezulte existentalaboratorului propriu autorizat sau a relatiei contractuale cu un laborator tert autorizat si dovada efectuãrii încercãrilor pentru materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor, la solicitarea oricãreia dintre autoritãtile cu drept de control prevãzute în prezentul regulament.
            Actul de control urmãreste:
            a) analizarea documentelor care însotesc materialele, elementele de constructii si produsele destinate constructiilor;
            b) identificarea lotului de materiale, elemente de constructii si produsedestinate constructiilor, pentru care sunt întocmite documentele;
            c) identificarea laboratoarelor care au efectuat încercãrile sau analizele si confirmarea faptului cã sunt laboratoare autorizate pentru profilul si încercãrile necesare sã fie efectuate;
            d) dispunerea efectuãrii de analize si încercãri printr-un laborator autorizat în caz de prezumtie de neconformitate;
            e) analizarea informatiilor rezultate din actiunile prevãzute la lit. a)-d).
            Actiunea de control se finalizeazã prin întocmirea unui document de control care va cuprinde:
            - deficientele constatate;
            - mãsurile dispuse, cu termene si responsabilitãti.
            Periodic se va urmãri modul de aducere la îndeplinire în termen a mãsurilor dispuse.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

            Ministrul finantelor,
            in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare in baza prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999,
            emite urmatorul ordin:
            Articol unic. - Se aproba completarea formulei de calcul al dobanzii aferente obligatiunilor de stat cu dobanda seriile 2002/B.A., 2002/C.R.P., 2002/CL-B.A., 2003/CLB.I.R., 2003/CL-BANKCOOP, 2003/CL-B.C.R., 2003/CL B.R.D., 2003/ANPA-B.A., 2003/ANPA-B.R.D., 2000/B.C.R., 2000/VAL B.C.R., 2001/1, 2001/2, 2000/B.C.R.-j, 2002/VAL2 B.C.R., 2001/B.A.-F.N.R., 2001/B.C.R., 2000/VAL B.N.R., 2001/B.A.-RF.1 .si 2001/B.A.-RF.2, dupa cum urmeaza:

D = K x I x numarul de zile efective pentru care se calculeaza dobanda/365/366

            in care:
            D = valoarea dobanzii;
            K = volumul imprumutului (valoarea nominala a obligatiunilor de stat cu dobanda detinute);
            I = rata dobanzii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 martie 2000.
Nr. 410.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

            Ministrul finantelor,
            in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
            in baza prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999,
            emite urmatorul ordin:
            Articol unic. - Se aproba completarea formulei de calcul al dobânzii aferente obligatiunilor de tezaur cu dobânda,
denominate in valuta, seriile VAL 4 2000, VAL 7 2000, VAL 8 2000, VAL 9 2001 si VAL 10 2001, dupa cum urmeaza:
             D = N x r x z/365/366
            in care:
            D = valoarea dobânzii;
            N = volumul imprumutului (valoarea nominala a obligatiunilor de tezaur cu dobanda, denominate in valuta, detinute);
            r = rata dobânzii;
            z = numarul de zile de detinere de la ultima scadenta pana la scadenta urmatoare.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 martie 2000.
Nr. 411.