MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 118    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi,16 martie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            165. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã si celelalte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE


            420. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al titlurilor de stat cu dobândã, denominate în valutã, seriile VAL US1 2000, VAL US2 2001, VAL US3 2001, VAL US4 2002, VAL DM1 2000 si VAL DM2 2001
 


ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


            29. - Decizie privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pentru emiterea reglementãrilor, altele decât licentele si autorizatiile, pe anul 2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã si celelalte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã si celelalte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) o indemnizatie lunarã reprezentând 25% din salariul în valutã al functiei de portar, pentru fiecare copil pânã la împlinirea vârstei de 18 ani sau pânã la terminarea cursurilor anului scolar în care copilul împlineste 18 ani, dar nu pentru
mai mult de 2 copii aflati în întretinere permanentã în strãinãtate; tinerii care repetã anul scolar nu beneficiazã de indemnizatie, cu exceptia celor care repetã din motive de sãnãtate dovedite cu certificat medical."
            2. La articolul 6 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmãtorul cuprins:
            "b) o indemnizatie lunarã în sumã de 65.000 lei, pentru fiecare copil aflat în întretinere în tarã, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani sau pânã la terminarea cursurilor anului scolar în care a împlinit vârsta de 18 ani; tinerii care repetã anul scolar nu beneficiazã de indemnizatie, cu exceptia celor care repetã din motive de sãnãtate dovedite cu certificat medical;
            c) o indemnizatie lunarã pe familie pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a locuintei din tarã, în sumã de 200.000 lei, în situatia în care ambii soti se aflã permanent în strãinãtate; aceastã indemnizatie nu se acordã în cazul în care personalul realizeazã venituri din chirii."
            3. La articolul 6, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Indemnizatia prevãzutã la alin. (1) lit. b) se va actualiza în functie de majorarea alocatiilor de stat pentru copii."
            4. La articolul 13 alineatul (1), dupã litera f) se introduce litera g) cu urmãtorul cuprins:
            "g) pentru revenirea în tarã a copiilor care au împlinit vârsta de 18 ani si au beneficiat de indemnizatia în valutã pentru copil, în conditiile prezentei hotãrâri, dar nu mai târziu de anul urmãtor celui în care au împlinit vârsta de 18 ani."
            5. La anexa nr. 1, nr. crt. 3, 4, 5, 10, 11, 15, 21, 25, 26, 31, 33, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 76, 78, 80, 82, 91, 93, 94, 96, 97, 103, 104, 106, 108, 110, 115 si 118 se modificã potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            6. Anexa nr. 1 se completeazã cu nota prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            7. La anexa nr. 2, punctul 3 din notã va avea urmãtorul cuprins:
            "3. La trimiterea în misiune încadrarea în clasa I a functiei se face, în cazul personalului care a mai fost în misiune permanentã în strãinãtate în aceleasi functie si clasã, într-o functie cu acelasi coeficient de ierarhizare si clasã sau într-o functie superioarã, minimum un an. Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentelor reglementãri, pentru personalul aflat în misiune care este avansat în functie încadrarea pe noua functie se face la clasa a II-a.
            Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea conditiei de vechime prevãzute la alin. 1."
            Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 165.

ANEXÃ

SALARIILE ÎN VALUTÃ
ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate, pentru functia de portar (bazã de calcul)

Nr. 
crt.
Tara Valuta Salariul lunar
3. Albania euro 440 
4. Algeria dolari S.U.A 450
5. Anglia euro 550
10. Australia dolari S.U.A 500
11. Austria euro 600
15. Belgia euro 600
21. Bulgaria euro 460
25. Canada dolari S.U.A. 550
26. Cehia euro 460
31. Cipru euro 450
33. Columbia dolari S.U.A. 430
38. Croatia euro 450
40. Danemarca euro 520
44. Elvetia euro 650
45. Emiratele Arabe UnitE dolari S.U.A 450
48. Finlanda euro 520
49. Franta euro 600
51. Germania euro 600
53. Grecia euro 500
57. India dolari S.U.A. 430
62. Irlanda euro 520
63. Islanda euro 450
65. Italia euro 600
66. Iugoslavia euro 450
67. Japonia dolari S.U.A 775
75. Luxemburg euro 530
76. Macedonia euro 450
78. Malaysia dolari S.U.A. 440
80. Maroc dolari S.U.A. 430
82. Mexic dolari S.U.A. 450 
91. Norvegia  euro 520 
93. Olanda euro 530
94. Pakistan dolari S.U.A. 430
96. Polonia euro 500
97. Portugalia euro 520
103. Slovacia euro 460
104. Slovenia euro 450
106. Spania euro 530
108. S.U.A. dolari S.U.A. 650
110. Suedia euro 520
115. Turcia  euro 500
118. Ungaria euro 480

            NOTÃ:
            Pentru tãrile în care salariile sunt stabilite în monedã euro, pânã la data când aceastã monedã va începe sã circule si sub formã fizicã, plata salariilor se va efectua în valuta tãrii de resedintã sau în dolari S.U.A., la cursul de schimb oficial al bãncii centrale din ziua plãtii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al titlurilor de stat cu dobândã, denominate în valutã, seriile VAL US1 2000, VAL US2 2001, VAL US3 2001, VAL US4 2002, VAL DM1 2000 si VAL DM2 2001

            Ministrul finantelor, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 9 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonantei
Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valutã pe piata internã, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 248/1998, si ale Ordonantei Guvernului nr. 131/1998 pentrumodificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilorstrãine în România, realizate prin cumpãrarea de titluri de stat,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândã, denominate în valutã, seriile VAL US1 2000, VAL US2 2001, VAL US3 2001, VAL US4 2002, VAL DM1 2000 si VAL DM2 2001, cu urmãtoarele caracteristici:
            - pentru titlurile de stat denominate în dolari S.U.A.
 
Seria 
Perioada de subscriere
Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii inclusiv)
Numãrul de zile pânã la scadentã
Data scadentei (data la care înceteazã calculul dobânzii exclusiv)
Valoarea emisiunii 
(USD) 
VAL US1 2000 20-31 martie 2000 3 aprilie 2000 182 2 octombrie 2000 50.000.000
VAL US2 2001 20-31 martie 2000 3 aprilie 2000 366  4 aprilie 2001 50.000.000
VAL US3 2001 20-31 martie 2000 3 aprilie 2000 548   3 octombrie 2001 50.000.000
VAL US4 2001 20-31 martie 2000 3 aprilie 2000 731 4 aprilie 2002 50.000.000
 
- pentru titlurile de stat denominate în mãrci germane
 
Seria
Perioada de subscriere
Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii inclusiv)
Numãrul de zile pânã la scadentã
Data scadentei (data la care înceteazã calculul dobânzii exclusiv)
Valoarea emisiunii 
(USD) 
VAL DM1 2000 20-31 martie 2000 3 aprilie 2000 182 2 octombrie 2000 50.000.000
VAL DM2 2001 20-31 martie 2000 3 aprilie 2000 366 4 aprilie 2001 50.000.000

            Ministerul Finantelor îsi rezervã dreptul ca valorile împrumutate sã fie majorate în functie de necesitãtile de finantare a contului general al trezoreriei statului.

            Art. 2. - Valoarea nominalã individualã a unui titlu de stat cu dobândã, denominat în valutã, este de 1.000 dolari S.U.A. sau de 1.000 mãrci germane.
            Art. 3. - Titlurile de stat cu dobândã, denominate în valutã, ale statului se pun în vânzare la valoarea nominalã, în formã dematerializatã.
            Art. 4. - Metoda de vânzare este subscriptia publicã, titlurile de stat cu dobândã putând fi cumpãrate de participantii autorizati pe piata titlurilor de stat, care pot subscrie în nume si în cont propriu, precum si în nume propriu si în contul clientilor lor, persoane juridice si fizice, rezidente si/sau nerezidente în România.
            Cererile de subscriere se depun la Banca Nationalã a României în perioada 20-31 martie 2000, pânã la ora 12,00 din ultima zi din perioada de subscriere, consideratã a fi datã vânzãrii.
            Dupã închiderea subscrierii, dar în aceeasi zi, participantii vor fi informati asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau partiale, a cererilor depuse.
            Art. 5. - Adjudecarea emisiunilor de titluri de stat cu dobândã se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 2/1997 privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului.
            Art. 6. - Rata dobânzii pentru titlurile de stat cu dobândã, denominate în valutã, este de:
            - 7,0% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A. lansate pe o perioadã de 182 de zile;
            - 8,5% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A. lansate pe o perioadã de 366 de zile;
            - 9,0% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A. lansate pe o perioadã de 548 de zile;
            - 9,5% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A. lansate pe o perioadã de 731 de zile;
            - 5,0% pe an pentru obligatiunile în mãrci germane lansate pe o perioadã de 182 de zile;
            - 6,0% pe an pentru obligatiunile în mãrci germane lansate pe o perioadã de 366 de zile.
            Dobânda se va plãti la scadentã pentru seriile VAL US1 2000 si VAL DM1 2000, respectiv la data de 2 octombrie 2000, si semianual pentru seriile VAL US2 2001, VAL US3 2001, VAL US4 2002 si VAL DM2 2001, respectiv la datele 2 octombrie 2000, 4 aprilie 2001, 3 octombrie 2001 si 4 aprilie 2002, dupã caz, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. si/sau în euro ale participantului autorizat pe piata titlurilor de stat, comunicat oficial de acesta Bãncii Nationale a României cu douã zile lucrãtoare anterioare plãtii dobânzii.
            Dobânda se va determina conform formulei:

            D = N x r x z/365/366

            în care:
            D = dobânda;
            N = valoarea nominalã;
            r = rata dobânzii;
            z = numãrul de zile de detinere de la ultima scadentã pânã la scadenta urmãtoare.
            În situatia în care una dintre aceste date este o zi nelucrãtoare, plata se va efectua în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
            Art. 7. - Plata titlurilor de stat cu dobândã se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de cãtre participantul autorizat, în contul în dolari S.U.A. al Bãncii Nationale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, a sumei reprezentând valoarea nominalã a titlurilor de stat cu dobândã, denominate în dolari S.U.A., cumpãrate, si/sau în contul în euro al Bãncii Nationale a României, deschis la Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main, a sumeireprezentând valoarea nominalã a titlurilor de stat cu dobândã, denominate în mãrci germane, cumpãrate.
            În caz contrar, pentru întreaga perioadã de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la nivelul ratei dobânzii de emisiune plus o marjã de douã puncte procentuale pe an.
            Art. 8. - Rãscumpãrarea titlurilor de stat cu dobândã se va efectua la scadentã, conform datelor prevãzute în tabelul cuprins la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. si/sau în euro ale participantului autorizat, comunicate oficial Bãncii Nationale a României de cãtre acesta la data înregistrãrii curente, cu suma reprezentând valoarea nominalã a titlurilor de stat cu dobândã, denominate în dolari S.U.A., si/sau cu suma reprezentând valoarea nominalã a titlurilor de stat cu dobândã, denominate în mãrci germane.
            În cazul în care detinãtorul înregistrat, persoanã fizicã, nu îsi poate exercita drepturile, plata se poate efectua împuternicitilor legali ai acestuia, pe bazã de procurã notarialã, sau, în caz de deces, mostenitorilor legali în baza si în limitele stabilite prin certificatul de mostenitor.
            Nu se admit rãscumpãrãrile în avans.
            Art. 9. - Titlurile de stat cu dobândã sunt negociabile pe piata secundarã, tranzactionarea acestora efectuându-se prin intermediul participantilor autorizati pe piata titlurilor de stat. Proprietatea asupra acestora va fi înregistratã la Banca
Nationalã a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anuntatã acesteia conform prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 2/1997 privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului.
            Art. 10. - Tranzactionarea titlurilor de stat cu dobândã pe piata secundarã nu va fi permisã:
            - în ultimele douã zile lucrãtoare anterioare plãtii dobânzii; precum si
            - în ultimele douã zile lucrãtoare anterioare datei scadentei.
            Art. 11. - Regimul fiscal al acestor emisiuni este reglementat de legislatia în vigoare.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 martie 2000.
Nr. 420.

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NATIONALA
DE REGLEMENTARE ÎN
DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pentru emiterea reglementãrilor, altele decât licentele si autorizatiile, pe anul 2000

            Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
            în temeiul art. 1 alin. (2) si (3) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, al Hotãrârii
Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarealicentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice,
            emite urmãtoarea decizie:
            Art. 1. - Se aprobã tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor agentilor economici din sectorul energiei electrice si termice pe anul 2000, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
            Art. 2. - Contributiile agentilor economici cãtre Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei pentru emiterea reglementãrilor, altele decât licentele si autorizatiile, reprezintã 0,12% din cheltuiala cu munca vie a acestora
pe anul 2000, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 2 la Regulamentul pentruacordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 567/1999.
            Art. 3. - Tarifele anuale si contributiile mentionate la art. 1 si 2 se plãtesc în rate trimestriale egale, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli, regularizarea fãcându-se dupã încheierea anului financiar-contabil.
            Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Departamentul licente, autorizãri si reglementãri tehnice din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din sectorul energiei electrice si termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Bucuresti, 3 martie 2000.
Nr. 29.

ANEXÃ

TARIFELE
pentru acordarea autorizatiilor si licentelor pe anul 2000

- Tabelul nr. 1 -

Nr.
crt.
Activitatea
U.M.
TARIFE
Autorizatii
(lei/U.M.)
Licente (lei/U.M.)
la acordare
anual
  Producerea energiei electrice si termice         
1. Autorizatii de înfiintare pentru:         
1.1. realizarea de noi capacitãti energetice:
- capacitãti de producere a energiei:
       
  - electrice MWe instalat 312.500    
  - termice  MWt instalat 62.500    
  - statii electrice proprii MVA 62.500    
1.2. modificarea capacitãtii energetice existente: 
- capacitãti de producere a energiei: 
       
  - electrice MWe instalat  312.500      
  - termice MWt instalat 62.500    
  - statii electrice proprii  MVA 62.500    
2. Permis de punere în functiune a capacitãtilor: 
- capacitãti de producere a energiei: 
        
  - electrice  MWe instalat 62.500    
  - termice MWt instalat 12.500    
- statii electrice proprii MVA 12.500    
3. Autorizatie de functionare pentru capacitãti energetice: 
- capacitãti de producere a energiei: 
       
  - electrice  MWe instalat 312.500*)    
  - termice MWt instalat  62.500*)    
  - statii electrice proprii  MVA 62.500*)    
4. Licentã de producere a energiei:        
  - electrice  MWe instalat   62.500 62.500
  - termice  MWt instalat   37.500 37.500
  Transportul energiei electrice         
1. Autorizatii de înfiintare pentru:         
1.1. linii electrice - lungimea liniei  km 312.500     
1.2. statii electrice (inclusiv SRA)  MVA 62.500    
2. Permis de punere în functiune pentru:         
2.1. linii electrice - lungimea liniei  km 62.500    
2.2. statii electrice (inclusiv SRA)  MVA 12.500    
3. Autorizatie de functionare pentru:         
3.1.  linii electrice - lungimea liniei  km 312.500*)     
3.2. statii electrice (inclusiv SRA)  MVA 62.500*)    
4. Licentã de transport al energiei electrice 
- puterea instalatã în statii 
MVA   25.000 25.000
  Distributia energiei electrice         
1. Autorizatii de înfiintare pentru:         
1.1. linii electrice de înaltã tensiune - 110 kV         
  - lungimea liniilor electrice  km 125.000     
1.2. linii electrice de medie tensiune 
- lungimea liniilor electrice 
km 18.500     
  statii electrice (inclusiv SRA)  unitate  6.250.000    
1.4. posturi de transformare unitate 250.000    
2. Permis de punere în functiune pentru:         
2.1.  linii electrice de înaltã tensiune - 110 kV         
  - lungimea liniilor electrice km 25.000    
2.2. linii electrice de medie tensiune         
  - lungimea liniilor electrice  km 3.750    
statii electrice (inclusiv SRA) unitate 1.250.000    
2.4. posturi de transformare unitate 50.000     
3. Autorizatie de functionare pentru:         
3.1. linii electrice de înaltã tensiune - 110 kV        
  - lungimea liniilor electrice  km 100.000*)    
3.2. linii electrice de medie tensiune          
  - lungimea liniilor electrice  km 18.500*)    
3.3. statii electrice (inclusiv SRA)  unitate 1.850.000*)    
3.4. posturi de transformare  unitate 62.500*)    
4. Licentã de distributie a energiei electrice         
  - puterea instalatã în statii electrice si în posturi  MVA   25.000 25.000
  Transportul si distributia energiei termice**)         
  Autorizatii de înfiintare pentru:         
1.1. retele de energie termicã  km 60.000    
1.2. puncte termice  unitate 5.000.000    
2. Permis de punere în functiune pentru:        
2.1. retele de energie termicã  km 30.000     
2.2. puncte termice  unitate 1.000.000    
3. Autorizatii de functionare pentru:         
3.1. retele de energie termicã  km  50.000*)    
3.2. puncte termice unitate 1.000.000*)    
4. Licentã de transport/distributie al/a energiei termice MWt instalat   12.000 12.000
  Dispecerizarea energiei electrice          
1. Autorizatii de înfiintare pentru:         
  - sisteme la nivel national  unitate 12.500.000     
- sisteme la nivel teritorial unitate 1.250.000    
2. Permis de punere în functiune:         
  - sisteme la nivel national unitate 2.500.000    
  - sisteme la nivel teritorial unitate 250.000    
3. Autorizatie de functionare pentru:         
  - sisteme la nivel national  unitate 6.250.000   
  - sisteme la nivel teritorial unitate 625.000    
4. Licentã pentru dispecerizarea energiei electrice  grup dispecerizabil   125.000 125.000
  Furnizarea energiei electrice si termice         
1. Licentã pentru furnizarea energiei electrice  MWe***)   62.500 62.500
2. Licentã pentru furnizarea energiei termice  MWt***)   37.500 37.500
  Asigurarea serviciilor de sistem         
  Licentã pentru asigurarea serviciilor de sistem  MW rezervã si reglaj   25.000 25.000
  Acreditarea consumatorilor eligibili        
  Acreditarea consumatorilor eligibili MW****)    5.000.000*****) .000.000*) Valoarea se diminueazã de 5 ori pentru capacitãtile si instalatiile existente în functiune la data intrãrii în vigoare a regulamentului.

**) Tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente nu pot fi mai mici de 3.000.000 lei.

***) Puterea maximã absorbitã, conform contractelor de furnizare.

****) Puterea maximã de contract pe anul anterior.

*****) Reprezintã suma fixã achitatã în momentul depunerii cererii de acreditare.

NOTÃ:
Indicele de actualizare a tarifelor în anul 2000 este de 25% fatã de rata inflatiei din anul 1999, care a fost de 55,7%.