MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 110    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 13 martie 2000

SUMAR

HOTARÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           12. - Hotarâre pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind
desfasurarea procesului de privatizare a societatilor comerciale de catre Fondul Proprietatii de Stat în anul 1997, constituita în
baza Hotarârii Parlamentului României nr. 33/1999

DECIZII

           2. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 martie 2000

           3. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-18 martie 2000

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           153. - Hotarâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educatiei Nationale din România si
Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Moldova pentru anul de învatamânt 1999/2000, semnat la Cluj-Napoca la 6 mai
1999

            Protocol de colaborare dintre Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din
Republica Moldova pentru anul de învatamânt 1999/2000, semnat la Cluj-Napoca la 6 mai 1999

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           394. - Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie, cod 1024

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           9. - Circulara privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2000 (perioade de
aplicare)

HOTARÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind desfasurarea
procesului de privatizare a societatilor comerciale de catre Fondul Proprietatii de Stat în anul 1997, constituita în baza
Hotarârii Parlamentului României nr. 33/1999

            Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.
            Articol unic. - Termenul de depunere a raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind desfasurarea procesului de
privatizare a societatilor comerciale de catre Fondul Proprietatii de Stat în anul 1997, prevazut la art. 5 din Hotarârea
Parlamentului României nr. 33/1999, se prelungeste pâna la data de 30 aprilie 2000.

           Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 9 martie 2000, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI 
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 12.

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 martie 2000

            În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
            Presedintele Senatului d e c i d e:
            Articol unic. - În perioada 13-15 martie 2000 conducerea Senatului va fi asigurata de domnul senator Ulm Nicolae
Spineanu, vicepresedinte al Senatului.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 2.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-18 martie 2000

            În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
            Presedintele Senatului d e c i d e:
            Articol unic. - În perioada 16-18 martie 2000 conducerea Senatului va fi asigurata de domnul senator Doru Ioan
Taracila, vicepresedinte al Senatului.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul
Educatiei si Stiintei din Republica Moldova pentru anul de învatamânt 1999/2000, semnat la Cluj-Napoca la 6 mai
1999

            Guvernul României h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba Protocolul de colaborare dintre Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Educatiei
si Stiintei din Republica Moldova pentru anul de învatamânt 1999/2000, semnat la Cluj-Napoca la 6 mai 1999.
            Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de catre partea româna a protocolului de colaborare se
suporta în conformitate cu reglementarile legale în vigoare în România.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministrul educatiei nationale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 6 martie 2000.
Nr. 153.

PROTOCOL
de colaborare între Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica
 Moldova pentru anul de învatamânt 1999/2000

            Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Moldova, denumite în
continuare parti, în baza Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniul stiintei, învatamântului si culturii dintre
România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 19 mai 1992, au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

            Cele doua parti vor acorda în anul de învatamânt 1999/2000 burse pentru studii preuniversitare, universitare (complete
sau partiale), postuniversitare (masterat, doctorat si specializare).
            România va acorda în anul de învatamânt 1999/2000 urmatoarele burse:
            - 1.600 de luni - bursa pentru stagii de specializare cu durata de la o luna la 9 luni, din care 400 de luni - bursa pentru
învatamântul superior, 600 de luni - bursa pentru învatamântul preuniversitar (specializari individuale pe perioade de la o luna la
9 luni sau/si pentru cursuri pe grupe de câte 25 de persoane/luna) si 600 de luni - bursa pentru practica în productie a studentilor care învata în Republica Moldova;
            - 100 de burse pentru doctorat - forma cu frecventa;
            - 40 de burse pentru doctorat - forma fara frecventa;
            - 1.000 de burse pentru studii complete sau partiale în învatamântul superior;
            - 165 de burse pentru studii postuniversitare (studii aprofundate sau masterat, din care 25 de burse pentru SNSPA);
            - 800 de burse pentru studii în învatamântul preuniversitar (din care 20 de burse pentru învatamântul special, mai ales
pentru nevazatori);
            - 50 de burse pentru tineri alolingvi (cu an pregatitor de limba româna).
            Partile vor sprijini primirea/trimiterea, la solicitare, a unui numar de bursieri din Transnistria în cadrul burselor mentionate mai sus.
            Republica Moldova va acorda în anul de învatamânt 1999/2000 urmatoarele burse:
            - 25 de burse pentru doctorat - forma cu frecventa;
            - 60 de burse pentru doctorat - forma fara frecventa;
            - 250 de burse pentru studii complete sau partiale, cursuri de zi, în învatamântul superior;
            - 10 burse pentru studii în învatamântul preuniversitar;
            - 50 de burse pentru studii complete sau partiale, cursuri fara frecventa, în învatamântul superior;
            - pâna la 30 de luni - bursa pentru practica în productie a studentilor români care învata în România;
            - 25 de burse pentru studii postuniversitare în domeniul medical (rezidentiat).

ARTICOLUL 2

            Partile pot oferi suplimentar burse, în masura posibilitatilor.

ARTICOLUL 3

            Conditiile de primire la studii vor fi înscrise în anexa care face parte integranta din prezentul protocol si în regulamentul
de admitere elaborat de comisia mixta.

ARTICOLUL 4

            Partile vor primi la studii, la cerere, la toate formele de învatamânt, fara plata taxelor de studii (pe cont propriu
nevalutar).

ARTICOLUL 5

            Partile pot primi la studii, la toate formele de învatamânt, cu plata taxelor în moneda tarii primitoare.
            Taxele pentru studii se stabilesc conform reglementarilor în vigoare din statul primitor, în cuantumul prevazut pentru
cetatenii proprii.

ARTICOLUL 6

            Cele doua parti vor sprijini colaborarea directa dintre institutiile de învatamânt superior si dintre institutele de cercetare
din domeniul învatamântului, precum si dintre scoli si inspectorate scolare teritoriale.
            Universitatile din România si Republica Moldova vor deschide filiale în celalalt stat cu sprijinul ministerelor de resort. În
acest scop partile vor sprijini înfiintarea unei universitati la Cahul, ca filiala a Universitatii "dunarea de jos" din Galati.
            Partile vor sprijini înfiintarea de scoli cu predare în limba româna în sudul Republicii Moldova, precum si înfiintarea de
scoli pentru învatamântul special în Republica Moldova.

ARTICOLUL 7

            Cele doua parti vor colabora în probleme legate de organizarea si modernizarea învatamântului de toate gradele. În anul
de învatamânt 1999/2000 fiecare parte va primi delegatii din cealalta tara, dupa cum urmeaza:
            - din învatamântul preuniversitar, câte 3-4 delegatii formate din 3-5 persoane, pentru cel mult 5 zile fiecare;
            - din învatamântul superior, câte 1-2 delegatii formate din 2-3 persoane, pentru cel mult 5 zile fiecare;
            - pentru problemele de conducere si organizare a cercetarii stiintifice în domeniul învatamântului, câte 2-3 delegatii
formate din câte 2-3 persoane, pentru cel mult 5 zile fiecare;
            - pentru problemele legate de legislatia învatamântului, îndrumare si organizare, schimb de informatii si experienta
privind sistemele nationale de învatamânt, asigurarea bazei materiale, relatii internationale, câte 3-4 delegatii formate din 3-5 persoane, pentru cel mult 5 zile fiecare.

ARTICOLUL 8

            În cursul anului de învatamânt 1999/2000 vor fi invitati:
            - în Republica Moldova:
            - 2-3 specialisti din România în diverse probleme de învatamânt, pentru perioade de pâna la doua luni fiecare;
            - 3-4 specialisti din România, pentru schimb de experienta în domeniul perfectionarii învatatorilor si a profesorilor de
limba si literatura româna, pentru perioade de 1-3 luni fiecare;
            - 2-3 profesori de limba româna, care predau în scoli cu limba de predare a minoritatilor, pentru a lucra în scoli similare din Republica Moldova, pe perioade de 1-3 luni fiecare;
            - în România:
            - 2-3 profesori de limba româna din Republica Moldova, pentru efectuarea unui schimb de experienta în scolile din
România în care se preda în limbile minoritatilor, pentru perioade de 1-3 luni fiecare.

ARTICOLUL 9

            Partile vor colabora în vederea elaborarii, expertizarii si armonizarii programelor si manualelor scolare la nivelul
cerintelor Uniunii Europene. În acest scop se vor constitui grupe de lucru, pe discipline de învatamânt, formate din câte 2
specialisti din fiecare parte, care se vor întâlni de 2-3 ori, pe perioade de pâna la 5 zile, alternativ în România si în Republica
Moldova.
            O comisie formata din câte 2-3 reprezentanti ai celor doua ministere se va întruni la Bucuresti, pâna la data de 15
octombrie 1999, pentru a stabili, în prealabil, disciplinele prioritare pentru realizarea prevederilor acestui articol.

ARTICOLUL 10

            Partile vor colabora pentru:
            - realizarea de donatii, schimburi de publicatii si de materiale didactice;
            - sprijinirea în continuare a relatiilor directe dintre institutele de cercetare din domeniul învatamântului;
            - stabilirea unor relatii de colaborare între institutiile de învatamânt si bibliotecile acestora din România si Republica
Moldova.

ARTICOLUL 11

            Ministerul Educatiei Nationale din România va pune la dispozitie Ministerului Educatiei si Stiintei din Republica
Moldova cursuri si carti de specialitate necesare învatamântului preuniversitar si superior din Republica Moldova, în limita sumei
aprobate prin hotarâre a Guvernului din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova.
            Titlurile si numarul de exemplare vor fi solicitate de Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Moldova în baza listei
cuprinzând titlurile puse la dispozitie de Ministerul Educatiei Nationale din România.
            Partile vor sprijini tiparirea în Republica Moldova a unor tiraje din manualele solicitate. Conditiile concrete de realizare
a acestei prevederi vor fi convenite ulterior.

ARTICOLUL 12

            Partile au hotarât sa constituie o comisie mixta condusa de cei 2 ministri sau de reprezentantii lor, care sa examineze
semestrial stadiul colaborarii dintre cele doua parti, potrivit prezentului protocol. Membrii acestei comisii mixte se vor întâlni de
doua ori pe an, alternativ la Bucuresti si la Chisinau.

ARTICOLUL 13

            Partile au convenit ca, pentru selectionarea bursierilor (învatamânt preuniversitar, învatamânt superior, învatamânt
postuniversitar), în ambele state sa se constituie o comisie mixta formata din câte 4 persoane din fiecare parte, care sa se
întâlneasca, pentru fiecare nivel de învatamânt, la Bucuresti si, respectiv, la Chisinau.

ARTICOLUL 14

            Partile vor crea posibilitatea ca învatatori si profesori din România sa îsi poata desfasura activitatea ca detasati în
Republica Moldova si învatatori si profesori din Republica Moldova sa fie încadrati ca detasati în România.

ARTICOLUL 15

            Partea româna va acorda 25 de burse pentru persoane din Republica Moldova, la cursurile de vara de limba si
civilizatie, organizate de universitati din România. Cheltuielile de transport vor fi suportate de partea trimitatoare.

ARTICOLUL 16

            Partile vor primi la studii, fara plata taxelor scolare, în învatamântul preuniversitar, superior si postuniversitar, salariati ai
misiunilor diplomatice, precum si persoane care lucreaza oficial în institutiile de stat din România si, respectiv, din Republica
Moldova si pe copiii acestora, pe baza unei cereri a Ambasadei României la Chisinau si, respectiv, a Ambasadei Republicii
Moldova la Bucuresti.

ARTICOLUL 17

            Pentru bursierii celor doua parti se acorda:
            - bursa lunara, conform reglementarilor interne din fiecare stat, dupa cum urmeaza:
            a) pentru bursierii de la forma cu frecventa, pe baza de reciprocitate:
            - o bursa de instalare (echivalentul bursei pe o luna) la sosirea la studii, în cuantumul prevazut de legislatia în vigoare în
fiecare dintre cele doua state;
            - bursa lunara pe 12 luni, pe perioada studiilor;
            - pentru absolventi - pentru înca 30 de zile dupa examenul de bacalaureat sau de licenta, sustinut în prima sesiune
oficiala dupa absolvire;
            b) pentru bursierii de la forma fara frecventa:
            - bursa cu durata de o luna, la începutul si la sfârsitul activitatii academice;
            - bursa cu durata de o luna, pentru fiecare examen (laborator, referat etc.) fixat în planul de activitate al bursierului -
pentru doctoranzi;
            - bursa pe întreaga perioada a sesiunilor oficiale de examene (la care se prezinta) - pentru studenti;
            - cazare gratuita în internate sau camine studentesti;
            - asistenta medicala conform reglementarilor interne din fiecare stat prevazute pentru studentii proprii;
            - transport cu 50% reducere în vacante, de la locul de studiu pâna la locul de frontiera si retur;
            - reducere pe mijloacele de transport în comun în conditiile stabilite pentru elevii si studentii
proprii.

ARTICOLUL 18

            Copiii bursierilor celor doua parti pot fi primiti fara taxe de scolarizare în crese, gradinite, scoli generale sau licee.

ARTICOLUL 19

            Cele doua parti vor acorda în anul de învatamânt 1999/2000 locuri gratuite în taberele de odihna pentru elevi sau
studenti, organizate în timpul vacantelor, sau pentru participarea în taberele de pregatire pentru olimpiade.
            România va acorda 1.000 de locuri în tabere de odihna (700 pentru elevi si 300 pentru studenti).
            Republica Moldova va acorda 200 de locuri în tabere de odihna (100 pentru elevi si 100 pentru studenti).

ARTICOLUL 20

            Cele doua parti vor colabora pentru a invita elevi si studenti din România si, respectiv, din Republica Moldova sa
participe la olimpiadele si concursurile organizate pe teritoriul celuilalt stat.

ARTICOLUL 21

            Partile vor sprijini crearea si functionarea Consiliului comun al rectorilor din România si Republica Moldova. Consiliul
comun al rectorilor se va întruni de 4 ori pe an, alternativ în România si, respectiv, în Republica Moldova.

ARTICOLUL 22

            Pentru actiunile prevazute la art. 7, 8, 9, 13, 15 si 21 partea primitoare va suporta cheltuielile legate de cazare, diurna
(masa) si transport intern, iar partea trimitatoare, cheltuielile legate de transportul international.
            În cazul actiunilor initiate de una dintre parti, partea respectiva va suporta toate cheltuielile legate de întretinere si
cazare, precum si pe cele legate de transportul international.

ARTICOLUL 23

            Pentru realizarea schimburilor prevazute în prezentul protocol Ministerul Educatiei Nationale din România va colabora
direct cu Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Moldova, inclusiv în problemele legate de institutiile de învatamânt
coordonate în Republica Moldova de alte ministere (institutii cu profil militar, artistic, agricol, de medicina etc.).

ARTICOLUL 24

            Prezentul protocol nu este limitativ si nu exclude realizarea altor actiuni de colaborare în domeniul învatamântului si
cercetarii stiintifice universitare.

ARTICOLUL 25

            Prezentul protocol a fost încheiat în doua exemplare originale, ambele având aceeasi valoare, si va intra în vigoare dupa
notificarea de catre fiecare parte a îndeplinirii formelor interne de aprobare.
            Semnat la Cluj-Napoca la 6 mai 1999.
 

Ministrul educatiei nationale din România,
Andrei Marga 
Ministrul educatiei si stiintei din Republica Moldova,
Anatol Gremalschi

ANEXA

CONDITII DE PRIMIRE LA STUDII

            I. Învatamânt preuniversitar
            Primirea elevilor la studii se face la începutul anului scolar, dar nu mai târziu de 15 zile de la începerea cursurilor.
            Elevii care nu promoveaza clasa, cu exceptia celor care repeta anul din motive medicale, nu pot beneficia de repetarea
anului ca bursieri. Ei pot repeta anul de studii, fara plata taxelor scolare, în baza unor documente întocmite la notariat, care sa
ateste cine le asigura cheltuielile de întretinere (persoane particulare, sponsori sau parintii elevilor în cauza).
            Dupa promovarea anului de studii repetat în conditiile prevazute mai sus ei pot beneficia în continuare de bursa,
începând cu anul scolar imediat urmator, pâna la încheierea normala a studiilor.
            Elevii absolventi ai clasei a VIII-a, cu examen de capacitate, scolarizati în România, bursieri ai statului român sau pe
cont propriu nevalutar, pot fi înscrisi în clasa a IX-a fara examen de admitere, în afara locurilor prevazute în planul de
scolarizare pentru elevii proprii.
            Selectia bursierilor se va face conform prevederilor art. 13 din prezentul protocol. Absolventii clasei a IX-a din
Republica Moldova vor fi primiti la studii în clasa a IX-a în România pe baza rezultatelor obtinute la examenele de limba
româna, istorie si la înca o disciplina, în functie de profilul clasei.
            Elevii care solicita sa fie scolarizati în România si, respectiv, în Republica Moldova, vor fi admisi la studii în urma
efectuarii unui examen medical riguros pentru a se evita situatii limita.
            Transferul de la o institutie de învatamânt la alta se face dupa încheierea anului scolar sau în primele doua saptamâni
dupa începerea anului scolar respectiv, conform reglementarilor interne din România si, respectiv, din Republica Moldova.
            Elevilor care urmeaza sa fie scolarizati în România si, respectiv, în Republica Moldova li se vor aduce la cunostinta
normele scolare pe care trebuie sa le respecte, conditiile de cazare, masa si cuantumul bursei.
            La solicitarea unor tineri din România si, respectiv, din Republica Moldova, partile pot aproba studii fara plata taxelor
scolare. Familiile sau alte persoane care îsi ofera sprijinul pentru scolarizarea elevilor pot face acest lucru pe baza unei declaratii autentificate la notariat, prin care se angajeaza sa asigure întretinerea si sa raspunda de viata si de educatia elevului pe întreaga
perioada de scolarizare, document ce va constitui conditia esentiala de primire la studii pe cont propriu nevalutar.
           II. Învatamânt superior
            Selectia candidatilor pentru studii se face conform prevederilor art. 13 din prezentul protocol. Candidatii selectionati de
comisia mixta pentru studii universitare complete în România vor fi admisi în anul pregatitor sau într-un an de studii
corespunzator studiilor efectuate anterior.
            Absolventii liceelor din România, cetateni ai Republicii Moldova, vor depune cerere de optiune pentru înscriere în
învatamântul superior românesc la Ministerul Educatiei Nationale din România prin intermediul inspectoratelor scolare judetene.
           Dosarele vor fi analizate de comisia mixta prevazuta la art. 13 din prezentul protocol, în limita locurilor stabilite de comun acord de cele doua parti.
            Studentii selectionati ca bursieri, care au început studiile în institutiile de învatamânt superior de stat în statul trimitator,
sunt înscrisi în statul primitor într-un an de studii stabilit prin compararea planurilor de învatamânt si prin sustinerea examenelor
de diferenta ce rezulta din aceasta comparare.
            În timpul anului universitar nu se admit transferari; cererile de transfer vor fi analizate dupa încheierea situatiei scolare
anuale. Decizia finala este luata de comun acord de institutiile de învatamânt superior implicate din cele doua state, în
conformitate cu reglementarile în vigoare în fiecare stat. Nu se admite schimbarea profilului.
            Studentii care repeta un an de studii nu pot beneficia de bursa în acel an. Ei pot repeta anul de studii respectiv pe cont
propriu nevalutar, în baza unui document întocmit la notariat, care sa ateste cine le asigura cheltuielile de întretinere (persoane
particulare sau sponsori).
            Dupa promovarea anului de studii repetat acestia pot beneficia de bursa, începând cu anul universitar imediat urmator,
pâna la încheierea normala a studiilor.
            Prelungirea scolaritatii din motive medicale nu este considerata repetentie si permite continuarea acordarii bursei o
singura data într-un ciclu academic.
            Listele nominale cuprinzând bursierii din Republica Moldova propusi pentru anul de învatamânt 1999/2000 vor fi
înaintate partii primitoare pâna la data de 1 septembrie 1999. Listele cuprinzând studentii români selectionati pentru anul I de
studii vor fi transmise Ministerului Educatiei si Stiintei din Republica Moldova pâna la data de 25 septembrie 1999. Candidatii
admisi la studii în Republica Moldova sau în România vor fi înmatriculati pâna la data de 15 octombrie 1999. Selectia
candidatilor pentru studii în România, respectiv în Republica Moldova, se face conform regulamentului elaborat de comisia
mixta.
            Studentii si doctoranzii celor doua state pot urma în paralel cursurile unei alte facultati numai pe cont propriu nevalutar,
cu conditia absolvirii ultimului an de studii cu cel putin media 8,00, pentru studenti, iar pentru doctoranzi, cu conditia îndeplinirii
sarcinilor prevazute în planul de studii pâna în momentul solicitarii.
            Primirea la studii pe cont propriu nevalutar se face cu avizul celor doua ministere si în baza unui document întocmit la
notariat, care sa ateste cine le asigura cheltuielile de întretinere (persoane particulare sau sponsori).
            Tinerii înmatriculati la studii ca bursieri sau pe cont propriu nevalutar vor beneficia, pe baza de reciprocitate, de scutire
de taxe (de înscriere, pentru restante etc.).
            Bursele oferite de Guvernul României sunt pentru toate domeniile de activitate. Repartizarea burselor respective pe
diverse ministere se face de Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Moldova, care este semnatar al prezentului protocol, în baza ofertelor institutiilor de învatamânt superior din România, în domeniile de interes pentru partea trimitatoare.
            De asemenea, bursele oferite de Guvernul Republicii Moldova sunt pentru toate domeniile de activitate. Repartizarea
burselor se face de partea româna, în baza ofertelor institutiilor de învatamânt superior din Republica Moldova, dar în domenii
de interes pentru partea trimitatoare.
           III. Acte necesare pentru înscrierea la studii a elevilor si studentilor:
            1. certificat medical (inclusiv testul SIDA);
            2. copie legalizata, tradusa în limba româna (daca este cazul) pe de certificatul de nastere;
            3. foaie matricola (copie tradusa în limba româna si legalizata la notariat) - pentru elevi;
            4. diploma de bacalaureat sau echivalenta, în original - pentru studenti;
            5. situatia scolara (tradusa în limba româna, daca este cazul, si legalizata la notariat) pentru studentii care vin începând
cu anul al doilea de studii;
            6. diploma de licenta (sau echivalenta) în original si în copie, tradusa în limba româna, daca este cazul, si legalizata la
notariat (pentru învatamântul postuniversitar);
            7. 3 (trei) fotografii de marimea 3/4.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie, cod 1024

            În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor
lanseaza o emisiune de certificate de trezorerie cu dobânda pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 14
martie 2000.
            Prin acest sistem statul protejeaza economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la
consolidarea încrederii în moneda nationala, garantând rambursarea la scadenta si plata dobânzilor aferente.
            Trezoreria statului este abilitata sa lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul
finantelor emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobânda pentru populatie se emit în forma nominala si cuprind cuponul (matca) si
certificatul de trezorerie propriu-zis.
            Codul emisiunii este 1024.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobânda pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile
personale deschise la banci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioada de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 si 24 martie 2000. Termenul de rascumparare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 12, 13, 14,
15, 19, 20, 21 si 22 iunie 2000.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominala a emisiunii

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobânda pentru populatie reprezinta suma încasata pâna în ultima zi de
subscriptie.

ARTICOLUL 4
Valoarea nominala a certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobânda pentru populatie se efectueaza prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominala de 1.000.000 lei, tiparite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe
termen de 90 de zile calendaristice.
            La cumparare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o alta persoana pentru rascumparare.

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

            Dobânda aferenta certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie este de 58% pe an, pentru o perioada de
subscriere de 90 de zile calendaristice, calculata dupa formula:
 

D = 
VN x 58 x 90
360 x 100

în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominala a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 6
Data scadentei

            Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobânda pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasarii
contravalorii acestora si pâna la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

            Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobânda pentru populatie are loc la data de 24
martie 2000, ora 14,00.

ARTICOLUL 8
Conditiile de rascumparare si de plata a dobânzii

            Rascumpararea este operatiunea prin care unitatile trezoreriei statului ramburseaza la termenul stabilit valoarea nominala a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobânda pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
            O data cu rascumpararea la scadenta a certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie unitatile trezoreriei
statului platesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
            Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de catre
titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseaza în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa
dobânda aferenta sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, dupa caz.
            Operatiunile privind rascumpararea certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie si plata dobânzilor se
efectueaza prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rascumpararii certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru
populatie este prima zi lucratoare dupa împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.
            Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobânda pentru populatie în vederea rascumpararii si înaintea datei de rascumparare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculeaza din ziua încasarii sumei si pâna în ziua
prezentarii pentru rascumparare exclusiv, se acorda dobânda la vedere de 10% pe an.
            Certificatele de trezorerie cu dobânda pentru populatie, neprezentate de titulari pentru rascumparare în ziua stabilita, se
transforma în certificate de depozit la trezoreria statului, care se rascumpara de trezoreria statului în ziua prezentarii titularului la
ghiseele acesteia, astfel:
            a) Certificatele de trezorerie prezentate de titulari trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data expirarii
termenului de rascumparare vor fi rascumparate astfel:
            - pentru perioada subscrisa, 90 de zile calendaristice, se achita suma nominala a certificatelor de trezorerie cu dobânda
pentru populatie plus dobânda aferenta;
            - pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilita din ziua fixata pentru rascumparare inclusiv si pâna în ziua prezentarii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plateste pentru suma subscrisa dobânda la vedere de 10% pe an.
            b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data stabilita pentru rascumparare vor fi
rascumparate cu dobânda capitalizata astfel:
            - pentru perioada subscrisa, 90 de zile calendaristice, se achita suma nominala a certificatelor de trezorerie cu dobânda
pentru populatie plus dobânda aferenta;
            - pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobânda pentru populatie sunt în depozit, stabilita din ziua fixata
pentru rascumparare inclusiv si pâna în ziua prezentarii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se platesc
dobânda calculata prin aplicarea procentului de dobânda la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate
din valoarea nominala si dobânda aferenta perioadei subscrise.

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

            Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobânda pentru populatie nu sunt
supuse impozitarii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 394.

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNEI

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

CIRCULARA
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2000 (perioade de aplicare)

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României, în aplicarea prevederilor
Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
            Banca Nationala a României h o t a r a s t e:
            Ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2000 (perioade de aplicare) sunt:
            - 30,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,4% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;
            - 2,2% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 9.