MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 220      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE      Joi, 18 mai 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

383. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător

 

384. - Hotărăre privind aprobarea dotării Ministerului Finantelor cu un autoturism pentru activitătile specifice

 

385. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petrosani, judetul Hunedoara

 

386. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

388. - Hotărâre privind transmiterea unui adăpost de protectie civilă, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

389. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

 

390. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 11/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 437/1992 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, după pozitia 14 se introduce pozitia 15 cu următorul cuprins:

"15. Aparate fotografice de unică folosintă uzate, fără baterii."

2. La nota din anexa nr. 1, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) Importul deseurilor prevăzute la pozitia 15 se poate face numai pentru dezmembrare, în vederea reutilizării unor subansambluri si componente.

Importul deseurilor prevăzute la pozitia 15 se face în conditiile în care importatorul se obligă ca deseurile, subansamblurile si componentele rezultate in urma dezmembrării să fie reexportate în totalitate si dovedeste în scris aceasta.

Cantitatea de deseuri aprobată la import trebuie să fie strict corelată cu capacitatea fortei de muncă de a prelucra deseurile si cu cantitatea de deseuri prelucrate si reexportate, astfel încăt să nu se creeze stocuri de deseuri peste cele admise de tehnologia de prelucrare."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 383.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dotării Ministerului Finantelor cu un autoturism pentru activitătile specifice

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al prevederilor alin. 1 din nota la anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - (1) Se aprobă dotarea Ministerului Finantelor cu un autoturism necesar pentru desfăsurarea activitătilor specifice determinate de realizarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muniilor Apuseni, in valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 115/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 25/2000.

(2) Achizitionarea autoturismului se face din fondurile alocate cu această destinatie prin acordul de împrumut prevăzut la alin. (1).

(3) Consumul mediu normat de carburanii este de 300 litri/lună.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 384.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petrosani, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petrosani, judetul Hunedoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Mircea Plângu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice

si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 385.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petrosani, judetul Hunedoara

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Petrosani, Str. Cucului nr. 1, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Petrosani, judetul

- suprafata totală construită=5.524 m2

- suprafata totală desfăsurată=5.524 m2

Terenul aferent inclusiv constructiile

- suprafata = 19.300 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă orezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în

administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Mircea Plângu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 386.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Satu Mare str. Petőfi nr. 45, judetul Satu Mare

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Municipiului

Satu Mare,judetul Satu Mare

Pavilionul A administrativ

· parter (partial)

- suprafata construită = 1.300 m2

- suprafata desfăsurată = 1.300 m2

· etaj (in totalitate)

- suprafata construită = 1.630 m2

- suprafata desfăsurată = 1.630 m2

Pavilionul A1 - administrativ si bloc alimentar

- suprafata construită = 971 m2

- suprafata desfăsurată = 1.842 m2

Pavilionul D - spălătorie si ateliere

- suprafata construită = 326 m2

- suprafata desfăsurată = 326 m2

Pavilionul F - atelier auto

- suprafata construită = 245 m2

- suprafata desfăsurată = 245 m2

Pavilionul K - spatii de depozitare

- suprafata construită = 304 m2

- suprafata desfăsurată = 304 m2

Pavilionul I - casă pompe

- suprafata construită = 14 m2

- suprafata desfăsurată = 14 m2

Pavilionul L - sopron

- suprafata construită = 60 m2

- suprafata desfăsurată = 60 m2

Suprafata totală a terenului inclusiv constructiile = 7.802 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui adăpost de protectie civilă, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea adăpostului de protectie civilă, proprietate publică a statului, situat în municipiul Ploiesti, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judeiul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Mircea Plângu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 388.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a adăpostului de protectie civilă care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

Locul unde este situat adăpostul de protectie civilă care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite adăpostul de protectie civilă

Persoana juridică la care se transmite adăpostul de protectie civilă

Caracteristicile tehnice ale adăpostului de protectie civilă

Municipiul Ploiesti, str. Penes Curcanul bl. 156A, judetul Prahova

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

Adăpost de protectie civilă – subsol

- suprafata construită = 60 m2

- suprafata terenului cotă indiviză aferentă adăpostului = 14,20 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

Art.1. - Hotărărea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 31 octombrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(2) Cetătenii străini solicitanti de azil, prevăzuti la alin. (1), beneficiază de masă în limita sumei de 12.000 lei/persoană/zi si de cazare în limita sumei de 8.000 lei/persoană/zi, la cererea acestora, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate cu această destinaiie in bugetul Ministerului de Interne."

2. După articolul 91 se introduce articolul 92 cu următorul cuprins:

Art. 92.- Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de functionarea si întretinerea centrelor de primire, triere si cazare a solicitantilor de azil se suporta din bugetul Ministerului de Interne, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat."

3. Denumirea "Directia generală de pasapoarte, străini si a politiei de frontieră" din cuprinsul art. 7 si 8 si respectiv denumirea „Directia generală a politiei de frontieră, străini, probleme de migrări si pasapoarte" din cuprinsul art. 91 alin. (2) vor fi înlocuite cu denumirea "Directia generală de pasapoarte, străini si probleme de migrări".

Art.11. - Hotărârea Guvernului nr. 417/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Norica Nicolai,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 389.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat in municipiul Oltenita, judetul Călărasi, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Pentru nevoi de instructie Ministerul Apărării Nationale va putea folosi în continuare imobilul prevăzut la art. 1, pe baza unui protocol încheiat cu Ministerul de Interne.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 390.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oltenita, judetul Călărasi

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul de Interne

- suprafata totală construită = 769 m2

-suprafata totală desfăsurată = 922 m2

 

 

 

 

Terenul aferent inclusiv constructiile

- suprafata = 28.500 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 11/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

· solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

· prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

· prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40)1-313.22.04, fax +(40)1-210.74.40, e-mail <mianas@namr.ro>, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 14/1999, perimetrele miniere prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului de explorare si cu drept de preemtiune la obtinerea liceniei de exploatare.

Art. 3 - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 11/2000explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 11/2000-explorare, si a coordonatelor perimetrului de explorare oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica tuturor ofertantilor rezultatul evaluării.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea scrisă a ofertantilor respinsi Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot face contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 24 aprilie 2000.

Nr. 63.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare - Runda 11/2000

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate–Stereo 70

Resurse minerale

Observatii

x

y

1

2

3

4

5

6

7

1.

GUSETEL III

Bistrita Năsăud

10,03

670250

670250

688000

668017

667970

667747

667582

667133

667000

466000

470000

470000

467591

467470

467321

467262

466679

466000

Calcare macrocristaline marmoreene

 

2.

TĂTĂRUS

Bihor

10,71

635900

635900

632900

632900

290620

294200

294060

290500

Nisipuri bituminoase si lignit

 

3.

JIBOU

Sălaj

10,00

643000

643000

639000

639000

364500

367000

367000

364500

Ape sulfuroase medicinale

 

4.

IZVERNA

Mehedinti

15,51

389300

394000

394000

389300

309450

309450

312750

312750

Ape minerale

 

5.

PĂDUREA CRAIULUI

Bihor

10,00

634500

634500

632000

632000

302000

306000

306000

302000

Ape minerale

 

6.

NUCET MOVILA

Dâmbovita

10,00

364275

364275

362700

362700

539650

546000

546000

539650

Nisip si pietris

 

7.

VALEA PUCIOASA-CEPTURA

Prahova

10,38

398650

398750

369180

396050

603420

607450

607500

603500

Lignit

 

8.

PACURETI-MATITA-MĂGURA*)

Prahova

12,0

406589

406738

404739

404590

588255

59425

594302

588305

Nisipuri bituminoase

 

9.

DECEA TERASĂ

Alba

10,23

546000

546000

541640

541378

541372

541700

404500

406600

406458

405856

405756

404000

Nisip si pietris

 

10.

LORĂU

Bihor

10,15

606660

606660

602600

602600

318650

321150

321150

318650

Calcare dolomitice

Cu exceptia următorului perimetru:

X

605822

605914

605915

605823

605810

Y

318913

318920

319081

319080

319073

 

*) Căstigătorul concursului de ofertă pentru perimetrul de explorare a nisipurilor bituminoase Păcureti-Matita-Măgura va avea obligatia ca pe durata executării lucrărilor prevăzute în licenta de explorare să asigure măsurile necesare pentru a nu influenta în mod negativ operatiunile petroliere din perimetrul de dezvoltare-exploatare Matita-Valea Dulce.