MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 210    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 12 mai 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

362. - Hotărâre privind organizarea inspectiilor pentru audit intern si stabilirea atributiilor generale pentru efectuarea acestora

 

363. - Hotărâre privind  aprobarea unor cheltuieli în legătură cu emisiunea de obligatiuni denominate în mărci germane

 

369. - Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de consultantă în vederea recuperării creantelor României din Republica Arabă Siriană

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale „Combinatul agroindustrial Caras“ - S.A. Berzovia, judetul Caras-Severin

 

63. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale Agroindustriale „Arno“ Aradul Nou - S.A., judetul Arad

 

68. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale Agroindustriale Acătari - S.A., judetul Mures

 

638. - Ordin al ministrului finantelor pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2000 (perioade de aplicare)

 

14. - Circulară privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Hotarâre

privind organizarea inspectiilor pentru audit intern si stabilirea atributiilor generale pentru efectuarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 26 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Inspectiile pentru audit intern constituie un atribut exclusiv al Ministerului Finantelor.

Art. 2. - Inspectiile pentru audit intern se organizeaza dupa cum urmeaza:

a) la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, de catre Directia generala audit intern din cadrul Ministerului Finantelor;

b) la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, precum si la toti ordonatorii secundari si tertiari de credite, de catre serviciile de audit intern din structura directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv de catre Directia audit intern din structura Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Atributiile generale privind efectuarea inspectiilor pentru auditul intern sunt urmatoarele:

a) efectuarea de inspectii ori de câte ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau de la regularitate în efectuarea de operatiuni;

 efectuarea de operatiuni pe propria raspundere a ordonatorului de credite, fara viza de control financiar preventiv propriu;

c) sesizarea Curtii de Conturi de catre persoana care a emis ordinul de serviciu pentru efectuarea inspectiei, în cazul în care se stabileste existenta unor abateri de la legalitate sau de la regularitate care au produs sau ar putea produce pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, iar actele constatatoare aferente nu au fost contestate în termen ori contestatia a fost respinsa în întregime sau în parte.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 5 mai 2000.

Nr. 362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind aprobarea unor cheltuieli în legatura cu emisiunea de obligatiuni denominate în marci germane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si ale art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Se aproba suportarea din capitolul de cheltuieli 88.01.03 "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor" a contravalorii sumei de 100.000 marci germane, reprezentând cheltuieli pentru videoprezentarea de tara aferenta emisiunii de obligatiuni denominate în marci germane, si a contravalorii sumei de 59.673 marci germane, reprezentând cheltuieli pentru serviciile de consultanta juridica angajate pentru succesul emisiunii.

Art. 2. - Ministerul Finantelor suporta aceste cheltuieli din prevederile aprobate prin bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiara,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 5 mai 2000.

Nr. 363.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea încheierii Contractului de consultanta în vederea recuperarii creantelor României din Republica Araba Siriana

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 1 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperarii creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989, si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - În vederea recuperarii creantelor României din Republica Araba Siriana se aproba negocierea si încheierea Contractului de consultanta dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor, si consultantii de specialitate mentionati în Contractul de consultanta si în anexele nr. 1.1 si 1.2 la acesta, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Contractul de consultanta împreuna cu anexele se transmit Ministerului Finantelor.

Art. 2. - Ministerul Finantelor, administratorul si depozitarul Contractului de consultanta, este autorizat sa aduca la îndeplinire prevederile acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 369.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului de restructurare a Societatii Comerciale "Combinatul Agroindustrial Caras" - S.A. Berzovia, judetul Caras-Severin

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

având în vedere Programul de restructurare a Societatii Comerciale "Combinatul Agroindustrial Caras" - S.A. Berzovia, judetul Caras-Severin, aprobat prin Hotarârea Adunarii generale a actionarilor nr. 2 din 14 aprilie 2000, prin care s-au stabilit masuri menite sa eficientizeze activitatea acestei societati si sa lichideze arieratele care însumeaza 26.359.794 mii lei,

în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 624/1999,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,

emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Programul de restructurare a Societatii Comerciale "Combinatul Agroindustrial Caras" - S.A. Berzovia, judetul Caras-Severin, cu disponibilizarea unui numar de 110 salariati.

Art. 2. - Directia management, resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Comerciala "Combinatul Agroindustrial Caras" - S.A. Berzovia, judetul Caras-Severin, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si vor asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 62.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului de restructurare a Societatii Comerciale Agroindustriale "Arno" Aradul Nou - S.A., judetul Arad

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

având în vedere Programul de restructurare a Societatii Comerciale Agroindustriale "Arno" Aradul Nou - S.A., judetul Arad, aprobat de Adunarea generala a actionarilor la data de 12 aprilie 2000, prin care s-au stabilit masuri menite sa eficientizeze activitatea acestei societati si sa lichideze arieratele care însumeaza 5.358.133 mii lei,

în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 624/1999,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,

emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Programul de restructurare a Societatii Comerciale Agroindustriale "Arno" Aradul Nou - S.A., judetul Arad, cu disponibilizarea unui numar de 39 de salariati.

Art. 2. - Directia management, resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Comerciala Agroindustriala "Arno" Aradul Nou - S.A., judetul Arad, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si vor asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 mai 2000.

Nr. 63.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de restructurare a Societatii Comerciale Agroindustriale Acatari - S.A., judetul Mures

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

în baza Programului de restructurare a Societatii Comerciale Agroindustriale Acatari - S.A., judetul Mures, aprobat prin Hotarârea Adunarii generale a actionarilor nr. 1 din 10 martie 2000, prin care s-au stabilit masuri menite sa eficientizeze activitatea acestei societati si sa lichideze arieratele care însumeaza 11.050.766 mii lei,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective,

emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Programul de restructurare a Societatii Comerciale Agroindustriale Acatari - S.A., judetul Mures, cu disponibilizarea unui numar de 80 de salariati, în doua etape.

Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2000.

Nr. 68.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000

 

Ministrul finantelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar,

în temeiul art. 14 lit. b) din Legea nr. 76/2000 si al art. 8 lit. b) din Legea nr. 77/2000,

emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetele fondurilor speciale Guvernul, prin Ministerul Finantelor, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:

a) Până la data de 24 mai 2000 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerul Finantelor, în structura prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii, potrivit atributiilor stricte ale acestora până la sfârsitul anului.

Dacă repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numărului de posturi nu se încadrează în cheltuielile si, respectiv, în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000 sau nu asigură desfăsurarea activitătii fiecărei institutii publice până la sfârsitul anului, situatia transmisă de ordonatorii principali de credite nu va fi luată în considerare, sistându-se deschiderile de credite bugetare la aceste cheltuieli, până la transmiterea unei noi situatii care să respecte dispozitiile art. 12 si 14 din Legea nr. 76/2000, ale art. 8 din Legea nr. 77/2000 si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000.

b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezintă ordonatorilor secundari sau principali, după caz, situatia plătilor de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursă de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioară ordonatorii secundari de credite bugetare prezintă ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind plătile de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu si în bugetele unitătilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursă de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor situatia centralizatoare privind plătile de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu si, dacă este cazul, în bugetele unitătilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursă de finantare.

c) Dacă zilele stabilite pentru transmiterea lucrărilor mentionate mai sus sunt nelucrătoare, raportarea se face în prima zi lucrătoare după aceste date.

(2) Raportările solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevăzută la alin. (1) lit. b) rămâne cea comunicată în baza adresei Ministerului Finantelor nr. 17.650 din 19 aprilie 2000, iar în cazul în care cu ocazia definitivării dării de seamă pe trimestrul I 2000 se constată diferente, se vor transmite, o dată cu raportarea pentru luna aprilie 2000, o nouă raportare, precum si, după caz, raportarea cheltuielilor de personal finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru lunile respective.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 mai 2000.

Nr. 638.

 

ANEXA Nr. 1

Institutia publică ....................

 

SITUATIE

privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2000

Sursa de finantare*) ....................

Capitol**) ..............................

Luna

Cheltuieli de personal

(mii lei)

din care:

Numarul mediu de posturi ocupate

Castigul mediu lunar

(mii lei)

cheltuieli cu salariile

(mii lei)

contributii pentru asigurari sociale de stat

(mii lei)

cheltuieli pentru constituirea

fondului pentru plata ajutorului de somaj

(mii lei)

cheltuieli pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate

(mii lei)

deplasari, detasari, transferari

(mii lei)

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8=2:7

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

 

aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

august

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie

 

 

 

 

 

 

 

 

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va completa, după caz, cu următoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului special (precizându-se denumirea completă a fondului special), iar în cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmează să fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.

**) Se va completa capitolul de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare.

NOTĂ:

La completarea prezentei situatii ordonatorii principali de credite bugetare vor avea în vedere atât aparatul propriu, cât si unitătile subordonate.

Pentru lunile ianuarie-aprilie vor fi înscrise sume la nivelul deschiderilor de credite.

Ordonator principal de credite,

.................................

Întocmit:

Numele si prenumele .....................

Telefon (Fax) ...........................

 

ANEXA Nr. 2

Institutia publică ......................

 

SITUATIE

privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul1) ..............

pe luna .................

 

 

 

Program

Plăti cumulate

efectuate în lunile anterioare2)

Plăti în luna pentru care se face raportarea

0

1

2

3

4

Capitolul 3) …

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

din acestea:

mii lei

 

 

 

1. Cheltuieli cu salariile, din care

mii lei

 

 

 

1.1. Salarii de bază4)

mii lei

 

 

 

1.2. Salarii de merit

mii lei

 

 

 

1.3. Indemnizatii de conducere

mii lei

 

 

 

1.4. Spor de vechime

mii lei

 

 

 

1.5. Sporuri pentru conditii de muncă

mii lei

 

 

 

1.6. Plăti pentru ore suplimentare

mii lei

 

 

 

1.7. Fond de premii

mii lei

 

 

 

1.8. Alte drepturi salariale acordate personalului încadrat cu contract de muncă

mii lei

 

 

 

1.9. Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe bază de conventie civilă

mii lei

 

 

 

2. Contributii pentru asigurări sociale de stat

mii lei

 

 

 

3. Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

mii lei

 

 

 

4. Cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

mii lei

 

 

 

5. Deplasări, detasări, transferări

Mii lei

 

 

 

6. Numărul mediu de persoane remunerate, din care:

Mii lei

 

 

 

6.1. persoane încadrate cu conventie civilă

Mii lei

 

 

 

7. Câstigul mediu lunar (rândul 1: rândul 6), din care:

Lei

 

 

 

7.1. persoane încadrate cu conventie civilă rândul 1.9: rândul 6.1

lei

 

 

 

1) Se va completa în mod distinct, după caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap, bugetul Fondului national de solidaritate, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului special pentru sustinerea învătământului de stat, bugetul Fondului special pentru sănătate publică, bugetul Fondului special al drumurilor publice, iar în cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmează să fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.

2) Datele trebuie să corespundă cu cele transmise, în coloana 3, cumulat cu cele din coloana 4 din raportarea anterioară;

3) Macheta se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.

4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică sau asimilate acestora.

NOTĂ:

În cazul Ministerului Educatiei Nationale, al Ministerului Sănătătii, al Autoritătii Nationale pentru Turism si al Ministerului Afacerilor Externe, pentru care finantarea cheltuielilor de personal se realizează, în completare, si din fonduri speciale si, respectiv, din taxe consulare, numărul de posturi se va completa numai la situatia prezentată pentru bugetul de stat, iar câstigul mediu se determină prin cumularea cheltuielilor cu salariile din bugetul de stat cu cele din fondul special si, respectiv, din taxe consulare si împărtirea sumei rezultate la numărul de posturi ocupate.

În cazul Ministerului Afacerilor Externe si al Ministerului Industriei si Comertului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tară si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din străinătate.

Ordonator principal de credite,

...................................

Întocmit:

Numele si prenumele .....................

Telefon (Fax) ...........................

 

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

Circulara

privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2000 (perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

Banca Nationala a României h o t a r a s t e:

            Ratele dobânzile platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2000 (perioade de aplicare) sunt:

- 26,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 3,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 2,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 13.

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

Circulara

privind ratele dobânzilor practicate de Banca Nationala a României la facilitatile permanente acordate bancilor

 

În baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a României si facilitatile de creditare si de depozit acordate de aceasta bancilor,

având în vedere evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României h o t a r a s t e:

Începând cu data de 15 mai 2000 nivelurile urmatoarelor rate ale dobânzii practicate de Banca Nationala a României se stabilesc astfel:

- rata dobânzii la facilitatea de depozit: 5% pe an;

- rata dobânzii la facilitatea de creditare: 75% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI,

GUVERNATOR

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 14.