MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 192   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 4 mai 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            68. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanitãtii si a crimelor de rãzboi, adoptatã la Strasbourg la 25 ianuarie 1974

            138. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanitãtii si a crimelor de rãzboi, adoptatã la Strasbourg la 25 ianuarie 1974

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            45. - Ordonantã de urgentã privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor, aprobatã prin Legea nr. 41/1999

            Protocolul nr. 2/2000 privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000, a preturilor minime la alcool si la bãuturi alcoolice

LEGI SI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor impotriva umanitãtii si a crimelor de rãzboi, adoptatã la Strasbourg la 25 ianuarie 1974

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 91 din 30 august 1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanitãtii si a crimelor de rãzboi, adoptatã la Strasbourg la 25 ianuarie 1974, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 9 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999.
      Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VÃCÃROIU

      Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 28 aprilie 2000.
Nr. 68.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanitãtii si a crimelor de rãzboi, adoptatã la Strasbourg la 25 ianuarie 1974

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanitãtii si a crimelor de rãzboi, adoptatã la Strasbourg la 25 ianuarie 1974, si se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 aprilie 2000.
Nr. 138.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare
la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor, aprobatã prin Legea nr. 41/1999

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. I. - Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 3 se abrogã.
            2. Alineatul (6) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "(6) Membrii comisiei de privatizare nu vor putea detine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea functiei lor, functia de administrator, membru în comisia de supraveghere specialã, administrator special sau membru în comitetul de directie la banca comercialã care a fost privatizatã sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau sã exercite o activitate retribuitã în aceastã societate bancarã."
            Art. II. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã Ordonanta Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 41/1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza

Bucuresti, 2 mai 2000.
Nr. 45.

PROTOCOLUL Nr. 2
privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000, a preturilor minime la alcool si la bãuturi alcoolice

            încheiat astãzi, 10 aprilie 2000, între:
            1. Organizatia Patronalã VINROM, cu sediul în Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de presedinte;
            2. Asociatia Producãtorilor de Alcool si Bãuturi Spirtoase GARANT, cu sediul în Bucuresti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Romulus Dascãlu, în calitate de presedinte;
            3. Organizatia Patronalã de Ramurã ROMFERMENT, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentatã prin domnul Radu Morariu, în calitate de presedinte.
            Art. 1. - În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 asociatiile patronale ale producãtorilor de alcool si bãuturi alcoolice au stabilit preturile minime la alcool si bãuturi alcoolice, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul protocol.
            Art. 2. - Prezentul protocol intrã în vigoare la 10 zile dupã publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. De la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi cuprinse în Protocolul nr. 1/2000 îsi pierd valabilitatea.
 
Organizatia Patronalã VINROM
Mihai Simpetru, presedinte
Asociatia Producãtorilor de Alcool si Bãuturi Spirtoase GARANT,
Romulus Dascãlu
presedinte
Organizatia Patronalã de Ramurã ROMFERMENT
Radu Morariu,
presedinte

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si la bãuturi alcoolice, conform Ordonantei Guvernului nr. 27/2000

1.1. Alcool brut - 3.600 lei/grad dal
1.2. Alcool etilic rafinat
1.2.1. Alcool rafinat de 95,5 - 39.633 lei/litru
- 4.150 lei/grad dal
1.2.2. Alcool rafinat de 96,0 - 40.800 lei/litru
- 4.250 lei/grad dal
1.3. Bãuturi alcoolice obtinute pe bazã de alcool etilic rafinat si bãuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale

a) Grupa votcã, cu sau fãrã arome
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea (litru)/
Concentratia alcoolicã (%)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,33
0,35
0,5
0,7
0,75
1
vrac
22
3343
3952
4562
5171
6145
6389
8216
10653
11262
14308
12433
23
3399
4035
4672
5309
6328
6583
8493
11040
11677
14861
12986
24
3454
4119
4783
5448
6511
6777
8770
11428
12093
15415
13540
25
3509
4202
4894
5586
6693
6970
9047
11816
12508
15969
14094
26
3565
4285
5005
5742
6876
7164
9324
12203
12923
16523
14648
27
3620
4368
5115
5863
7059
7358
9601
12591
13338
17076
15201
28
3676
4451
5226
6001
7242
7552
9878
12979
13754
17630
15755
29
3731
4534
5337
6140
7424
7746
10154
13366
14169
18184
16309
30
3786
4617
5448
6278
7607
7939
10431
13754
14584
18738
16863
31
3842
4700
5558
6417
7790
8133
10708
14141
15000
19291
17416
32
3897
4783
5669
6555
7973
8327
10985
14529
15415
19845
17970
33
3952
4866
5780
6693
8155
8521
1262
14917
15830
20399
18524
34
4008
4949
5891
6832
8338
8715
11539
15304
16246
20953
19078
35
4063
5032
6001
6970
8521
8908
11816
15692
16661
21506
19631
36
4119
5115
6112
7109
8704
9102
12093
16080
17076
22060
20185
37
4174
5198
6223
7247
8886
9296
12369
16467
17492
22614
20739
38
4229
5281
6334
7368
9069
9490
12646
16855
17907
23168
21293
39
4285
5364
6444
7524
9252
9684
13923
17242
18322
23721
21846
40
4340
5448
6555
7663
9435
9878
13200
17630
18738
24275
22400
41
4395
5531
6666
7801
9617
10071
13477
18018
19153
24829
22954
42
4451
5614
6777
7939
9800
10265
13754
18405
19568
25383
23508
43
44
45 
46
47 
48
49
50
4.506
4.562
4.617
4.672
4.728
4.783
4.838
4.894
5.697
5.780
5.863
5.946
6.029
6.112
6.195
6.278
6.887
6.998
7.109
7.220
7.330
7.441
7.552
7.663
8.078
8.216
8.355
8.493
8.632
8.770
8.908
9.047
9.983
10.165
10.348
10.531
10.714
10.896 11.079
11.262
10.459
10.653
10.847 11.040
11.234 11.428
11.622 11.816
14.031
14.308
14.584
14.861
15.138 15.415
15.692 15.969
18.793
19.181
19.568
19.956
20.343 20.731
21.119 21.506
19.983
20.399
20.814
21.229
21.645 22.060
22.475 22.891
25.936
26.490
27.044
27.598
28.151 28.705
29.259 29.813
24.061
24.615
25.169
25.723
26.276 26.830
27.384 27.938

b) Grupa rom
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea
(litru)/
Concentratia
alcoolicã
(%)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,33
0,35
0,5
0,7
0,75
1
vrac
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3.468
3.524
3.579
3.634
3.690
3.745
3.801
3.856
3.911
3.967
4.022
4.077
4.133
4.188
4.244
4.299
4.077
4.160
4.244
4.327
4.410
4.493
4.576
4.659
4.742
4.825
4.908
4.991
5.074
5.157
5.240
5.323
4.687
4.797
4.908
5.019
5.130
5.240
5.351
5.462
5.573
5.683
5.794
5.905
6.016
6.126
6.237
6.348
5.296
5.434
5.573
5.711
5.849
5.988
6.126
6.265
6.403
6.542
6.680
6.818
6.957
7.095
7.234
7.372
6.270
6.453
6.636
6.818
7.001
7.184
7.367
7.549
7.732
7.915
8.098
8.280
8.463
8.646
8.829
9.011
6.514
6.708
6.902
7.095
7.289
7.483
7.677
7.871
8.064
8.258
8.452
8.646
8.840
9.033
9.227
9.421
8.341
8.618
8.895
9.172
9.449
9.726
10.003
10.279
10.556
10.833
11.110
11.387
11.664
11.941
12.218
12.494
10.778
11.165
11.553
11.941
12.328
12.716
13.104
13.491
13.879
14.266
14.654
15.042
15.429
15.817
16.205
16.592
11.387
11.802
12.218
12.633
13.048
13.463
13.879
14.294
14.709
15.125
15.540
15.955
16.371
16.786
17.201
17.617
14.433
14.986
15.540
16.094
16.648
17.201
17.755
18.309
18.863
19.416
19.970
20.524
21.078
21.631
22.185
22.739
12.558
13.111
13.665
14.219
14.773
15.326
15.880
16.434
16.988
17.541
18.095
18.649
19.203
19.756
20.310
20.864
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
4.354
4.410
4.465
4.520
4.576
4.631
4.687
4.742
4.797
4.853
4.908
4.963
5.019
5.406
5.489
5.573
5.656
5.739
5.822
5.905
5.988
6.071
6.154
6.237
6.320
6.403
6.459
6.569 
6.680
6.791
6.902
7.012
7.123
7.234
7.345
7.455
7.566
7.677
7.788
7.511
7.649
7.788
7.926
8.064
8.203
8.341
8.480
8.618
8.757
8.895
9.033
9.172
9.194
9.377
9.560
9.742
9.925
10.108
10.290
10.473
10.656
10.839
11.021
11.204
11.387
9.615
9.809
10.003
10.196
10.390
10.584
10.778
10.972
11.165
11.359
11.553
11.747
11.941
12.771
13.048
13.325
13.602
13.879
14.156
14.433
14.709
14.986
15.263
15.540
15.817
16.094
16.980
17.367
17.755
18.143
18.530
18.918
19.306
19.693
20.081
20.468
20.856
21.244
21.631
18.032
18.447
18.863
19.278
19.693
20.108
20.524
20.939
21.354
21.770
22.185
22.600
23.016
23.293
23.846
24.400
24.954
25.508
26.061
26.615
27.169
27.723
28.276
28.830
29.384
29.938
21.418
21.971
22.525
23.079
23.633
24.186
24.740
25.294
25.848
26.401
26.955
27.509
28.063

c) Grupa rachiuri (din alcool rafinat), cu sau fãrã adaos de arome (inclusiv alte bãuturi din alcool rafinat)
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea (litru)/
Concentratia
alcoolicã (%)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,33
0,35
0,5
0,7
0,75
1
vrac
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
3.218
3.274
3.329
3.384
3.440
3.495
3.551
3.606
3.661
3.717
3.772
3.827
3.883
3.938
3.994
4.049
4.104
4.160
4.215
4.270
4.326
4.381
4.437
4.492
4.547
4.603
4.658
4.713
4.769
3.827
3.910
3.994
4.077
4.160
4.243
4.326
4.409
4.492
4.575
4.658
4.741
4.824
4.907
4.990
5.073
5.156
5.239
5.323
5.406
5.489
5.572
5.655
5.738
5.821
5.904
5.987
6.070
6.153
4.437
4.547
4.658
4.769
4.880
4.990
5.101
5.212
5.323
5.433
5.544
5.655
5.766
5.876
5.987
6.098
6.209
6.319
6.430
6.541
6.652
6.762
6.873
6.984
7.095
7.205
7.316
7.427
7.538
5.046
5.184
5.323
5.461
5.599
5.738
5.876
6.015
6.153
6.292
6.430
6.568
6.707
6.845
6.984
7.122
7.261
7.399
7.538
7.676
7.814
7.953
8.091
8.230
8.368
8.507
8.645
8.783
8.922
6.020
6.203
6.386
6.568
6.751
6.934
7.117
7.299
7.482
7.665
7.848
8.030
8.213
8.396
8.579
8.761
8.944
9.127
9.310
9.492
9.675
9.858
10.040
10.223
10.406
10.589
10.771
10.954
11.137
6.264
6.458
6.652
6.845
7.039
7.233
7.427
7.621
7.814
8.008
8.202
8.396
8.590
8.783
8.977
9.171
9.365
9.559
9.753
9.946
10.140
10.334
10.528
10.722
10.915
11.109
11.303
11.497
11.691
8.091
8.368
8.645
8.922
9.199
9.476
9.753
10.029
10.306
10.583
10.860
11.137
11.414
11.691
11.968
12.244
12.521
12.798
13.075
13.352
13.629
13.906
14.183
14.459
14.736
15.013
15.290
15.567
15.844
10.528
10.915
11.303
11.691
12.078
12.466
12.854
13.241
13.629
14.016
14.404
14.792
15.179
15.567
15.955
16.342
16.730
17.117
17.505
17.893
18.280
18.668
19.056
19.443
19.831
20.218
20.606
20.994
21.381
11.137
11.552
11.968
12.383
12.798
13.213
13.629
14.044
14.459
14.875
15.290
15.705
16.121
16.536
16.951
17.367
17.782
18.197
18.613
19.028
19.443
19.858
20.274
20.689
21.104
21.520
21.935
22.350
22.766
14.183
14.736
15.290
15.844
16.398
16.951
17.505
18.059
18.613
19.166
19.720
20.274
20.828
21.381
21.935
22.489
23.043
23.596
24.150
24.704
25.258
25.811
26.365
26.919
27.473
28.026
28.580
29.134
29.688
12.433
12.986
13.540
14.094
14.648
15.201
15.755
16.309
16.863
17.416
17.970
18.524
19.078
19.631
20.185
20.739
21.293
21.846
22.400
22.954
23.508
24.061
24.615
25.169
25.723
26.276
26.830
27.384
27.938

d) Grupa brandy si whisky
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea (litru)/
Concentratia alcoolicã (%)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,33
0,35
0,5
0,7
0,75
1
vrac
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4.468
4.524
4.579
4.634
4.690
4.745
4.801
4.856
4.911
4.967
5.022
5.077
5.133
5.188
5.244
5.299
5.354
5.410
5.077
5.160
5.244
5.327
5.410
5.493
5.576
5.659
5.742
5.825
5.908
5.991
6.074
6.157
6.240
6.323
6.406
6.489
5.687
5.797
5.908
6.019
6.130
6.240
6.351
6.462
6.573
6.683
6.794
6.905
7.016
7.126
7.237
7.348
7.459
7.569
6.296
6.434
6.573
6.711
6.849
6.988
7.126
7.265
7.403
7.542
7.680
7.818
7.957
8.095
8.234
8.372
8.511
8.649
7.270
7.453
7.636
7.818
8.001
8.184
8.367
8.549
8.732
8.915
9.098
9.280
9.463
9.646
9.829
10.011
10.194
10.377
7.514
7.708
7.902
8.095
8.289
8.483
8.677
8.871
9.064
9.258
9.452
9.646
9.840
10.033
10.227
10.421
10.615
10.809
9.341
9.618
9.895
10.172
10.449
10.726
11.003
11.279
11.556
11.833
12.110
12.387
12.664
12.941
13.218
13.494
13.771
14.048
11.778
12.165
12.553
12.941
13.328
13.716
14.104
14.491
14.879
15.266
15.654
16.042
16.429
16.817
17.205
17.592
17.980
18.367
12.387
12.802
13.218
13.633
14.048
14.463
14.879
15.294
15.709
16.125
16.540
16.955
17.371
17.786
18.201
18.617
19.032
19.447
15.433
15.986
16.540
17.094
17.648
18.201
18.755
19.309
19.863
20.416
20.970
21.524
22.078
22.631
23.185
23.739
24.293
24.846
12.933
13.486
14.040
14.594
15.148
15.701
16.255
16.809
17.363
17.916
18.470
19.024
19.578
20.131
20.685
21.239
21.793
22.346
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5.465
5.520
5.576
5.631
5.687
5.742
5.797
5.853
5.908
5.963
6.019
6.573
6.656
6.739
6.822
6.905
6.988
7.071
7.154
7.237
7.320
7.403
7.550
7.791
7.902
8.012
8.123
8.234
8.345
8.455
8.566
8.677
8.788
8.788
8.926
9.064
9.203
9.341
9.480
9.618
9.757
9.895
10.033
10.172
10.560
10.742
10.925
11.108
11.290
11.473
11.656
11.839
12.021
12.204
12.387
11.003
11.196
11.390
11.584 
11.778
11.972
12.165
12.359
12.553
12.747
12.941
14.325
14.602
14.879
15.156
15.433
15.709
15.986
16.263
16.540
16.817
17.094
18.755
19.143
19.530
19.918
20.306
20.693
21.081
21.468
21.856
22.244
22.631
19.863
20.278
20.693
21.108
21.524
21.939
22.354
22.770
23.185
23.600
24.016
25.400
25.954
26.508
27.061
27.615
28.169
28.723
29.276
29.830
30.384
30.938
22.900
23.454
24.008
24.561
25.115
25.669
26.223
26.776
27.330
27.884
28.438

e) Grupa gin
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)

Capacitatea (litru)/
Concentratia alcoolicã (%)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,33
0,35
0,5
0,7
0,75
1
vrac
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
7.343
7.399
7.454
7.509
7.565
7.620
7.676
7.731
7.786
7.842
7.897
7.952
8.008
8.063
8.119
8.174
8.229
8.285
8.340
8.395
8.451
8.506
8.562
8.617
8.672
8.728
8.783
8.838
8.894
7.952
8.035
8.119
8.202
8.285
8.368
8.451
8.534
8.617
8.700
8.783
8.866
8.949
9.032
9.115
9.198
9.281
9.361
9.448
9.531
9.614
9.697
9.780
9.863
9.946
10.09
10.112
10.195
10.278
8.562
8.672
8.783
8.894
9.005
9.115
9.226
9.337
9.448
9.558
9.669
9.780
9.891
10.001
10.112
10.223
10.334
10.444
10.555
10.666
10.777
10.887
10.998
11.109
11.220
11.330
11.441
11.552
11.663
9.171
9.309
9.448
9.586
9.724
9.863
10001
10.140
10.278
10.417
10.555
10.693
10.832
10.970
11.109
11.247
11.386
11.524
11.663
11.801
11.939
12.078
12.216
12.355
12.493
12.632
12.770
12.908
13.047
10.145
10.328
10.511
10.693
10.876
11.059
11.242
11.424
11.607
11.790
11.973
12.155
12.338
12.521
12.704
12.886
13.069
13.252
13.435
13.617
13.800
13.983
14.165
14.348
14.531
14.714
14.896
15.079
15.262
10.389
10.583
10.777
10.970
11.164
11.358
11.552
11.746
11.939
12.133
12.327
12.521
12.715
12.908
13.102
13.296
13.490
13.684
13.878
14.071
14.265
14.459
14.653
14.847
15.040
15.234
15.428
15.622
15.816
12.216
12.493
12.770
13.047
13.324
13.601
13.878
14.154
14.431
14.708
14.985
15.262
15.539
15.816
16.093
16.369
16.646
16.923
17.200
17.477
17.754
18.031
18.308
18.584
18.861
19.138
19.415
19.692
19.969
14.653
15.040
15.428
15.816
16.203
16.591
16.979
17.366
17.754
18.141
18.529
18.917
19.304
19.692
20.080
20.467
20.855
21.242
21.630
22.018
22.405
22.793
23.181
23.568
23.956
24.343
24.731
25.119
25.506
15.262
15.677
16.093
16.508
16.923
17.338
17.754
18.169
18.584
19.000
19.415
19.830
20.246
20.661
21.076
21.492
21.907
22.322
22.738
23.153
23.568
23.983
24.399
24.814
25.229
25.645
26.060
26.475
26.891
18.308
18.861
19.415
19.969
20.523
21.076
21.630
22.184
22.738
23.291
23.845
24.399
24.953
25.506
26.060
26.614
27.168
27.721
28.275
28.829
29.383
29.936
30.490
31.044
31.598
32.151
32.705
33.259
33.813
15.433
15.986
16.540
17.094
17.648
18.201
18.755
19.309
19.863
20.418
20.970
21.524
22.078
22.631
23.185
23.739
24.293
24.846
25.400
25.954
26.508
27.061
27.815
28.169
28.723
29.276
29.830
30.384
30.938

f) Grupa lichioruri, inclusiv aperitive
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea (litru)/
Concentratia alcoolicã (%)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,33
0,35
0,5
0,7
0,75
1
vrac
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
4.511
4.566
4.622
4.677
4.733
4.788
4.843
4.899
4.954
5.009
5.065
5.120
5.176
5.231
5.286
5.342
5.397
5.452
5.508
5.563
5.619
5.674
5.729
5.785
5.840
5.895
5.951
6.006
6.062
6.117
6.172
6.228
6.283
6.338
6.394
4.954
5.037
5.120
5.203
5.286
5.369
5.452
5.535
5.619
5.702
5.785
5.868
5.951
6.034
6.117
6.200
6.283
6.366
6.449
6.532
6.615
6.698
6.781
6.864
6.948
7.031
7,114
7.197
7.280
7.363
7.446
7.529
7.612
7.695
7.778
5.397
5.508
5.619
5.729
5.840
5.951
6.062
6.172
6.283
6.394
6.505
6.615
6.726
6.837
6.948
7.058
7.169
7.280
7.391
7.501
7.612
7.723
7.834
7.944
8.055
8.166
8.277
8.387
8.498
8.609
8.720
8.830
8.941
9.052
9.163
5.840
5.978
6.117
6.255
6.394
6.532
6.671
6.809
6.948
7.086
7.224
7.363
7.501
7.640
7.778
7.917
8.055
8.193
8.332
8.470
8.609
8.747
8.886
9.024
9.163
9.301
9.439
9.578
9.716
9.855
9.993
10.132
10.270
10.408
10.547
6.549
6.732
6.914
7.097
7.280
7.462
7.645
7.828
8.011
8.193
8.376
8.559
8.742
8.924
9.107
9.290
9.473
9.655
9.838
10.021
10.204
10.386
10.569
10.752
10.935
11.117
11.300
11.483
11.665
11.848
12.031
12.214
12.396
12.579
12.762
6.726
6.920
7.114
7.307
7.501
7.695
7.889
8.083
8.277
8.470
8.664
8.858
9.052
9.246
9.439
9.633
9.827
10.021
10.215
10.408
10.602
10.796
10.990
11.184
11.378
11.571
11.765
11.959
12.153
12.347
12.540
12.734
12.928
13.122
13.316
8.055
8.332
8.609
8.886
9.163
9.439
9.716
9.993
10.270
10.547
10.824
11.101
11.378
11.654
11.931
12.208
12.485
12.762
13.039
13.316
13.593
13.869
14.146
14.423
14.700
14.977
15.254
15.531
15.808
16.084
16.361
16.638
16.915
17.192
17.469
9.827
10.215
10.602
10.990
11.378
11.765
12.153
12.540
12.928
13.316
13.703
14.091
14.479
14.866
15.254
15.641
16.029
16.417
16.804
17.192
17.580
17.967
18.355
18.742
19.130
19.518
19.905
20.293
20.681
21.068
21.456
21.843
22.231
22.619
23.006
10.270
10.685
11.101
11.516
11.931
12.347
12.762
13.177
13.593
14.008
14.423
14.838
15.254
15.669
16.084
16.500
16.915
17.330
17.746
18.161
18.576
18.992
19.407
19.822
20.238
20.653
21.068
21.483
21.899
22.314
22.729
23.145
23.560
23.975
24.391
12.485
13.039
13.593
14.146
14.700
15.254
15.808
16.361
16.915
17.469
18.023
18.576
19.130
19.684
20.238
20.791
21.345
21.899
22.453
23.006
23.560
24.114
24.668
25.221
25.775
26.329
26.883
27.436
27.990
28.544
29.098
29.651
30.205
30.759
31.313
10.485
11.039
11.593
12.146
12.700
13.254
13.808
14.361
14.915
15.469
16.023
16.576
17.130
17.684
18.238
18.791
19.345
19.899
20.453
21.006
21.560
22.114
22.668
23.221
23.775
24.329
24.883
25.436
25.990
26.544
27.098
27.651
28.205
28.759
29.313

g) Grupa creme
Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea (litru)/
Concentratia alcoolicã (%)
0,5
0,7
0,75
17
18
19
20
14.593
15.000
15.408
15.815
18.968
19.375
19.783
20.190
19.593
20.000
20.408
20.815

 h) Grupa alcool etilic îmbuteliat
 Pretul pe sticlã, exclusiv ambalajul si discontul (lei)
Capacitatea (litru)/
Concentratia alcoolicã (%)
0,5
1
60
65
87
95,5
96
18.938
20.338
26.500
28.913
29.025
35.750
38.563
50.888
55.650
 55.938

NOTÃ:
1. Organizatiile si asociatiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preturile minimale, în functie de aparitia unor noi produse si de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.
2. În grupa rachiuri (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palincã, tuicã sau alte produse pe bazã de alcool rafinat.