MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 288    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 26 iunie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE SI LEGI

 

            14. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

 

            101. - Lege pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

 

            Deciziile nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si A.E.L.S.

 

            232. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

 

            357/1999. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

            102. - Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

            Acord sub formă de schimb de scrisori între Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

            233. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            23. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            84. - Ordonantă de urgentă privind garantarea unui plasament interbancar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            661. - Ordin al ministrului finantelor privind asigurarea auditului intern al Fondului national, al agentiilor de plăti, al autoritătilor de implementare si al agentiilor de implementare pentru fondurile comunitare

 

            728. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 680.035 din 22 mai 2000 privind exercitarea controlului financiar preventiv delegat, prin care se stabilesc tipurile de operatiuni supuse controlului, limitele valorice peste care se efectuează controlul, documentele justificative însotitoare si modul de efectuare a controlului financiar preventiv delegat

 

DECRETE SI LEGI

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997

ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

            Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului României deciziile nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnâm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică deciziile nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociariei Europene a

Liberului Schim b (A.E.L.S.) pentru abrogarea Protocolului C si amendarea art. 17 si a anexei nr. XI la.acest acord.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevedenrilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-OUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 101.

 

COMITETUL MIXT DIN CADRUL ACORDULUI DINTRE ROMÂNIA SI A.E.L.S.*)

 

DECIZIA Nr. 5/1997

 

Comitetul mixt,

având în vedere că Elvetia si Liechtenstein au înlocuit taxele de natură fiscală care au mai rămas cu taxe interne si că, prin urmare, art. 2 din tabelul II la Protocolul C la acest acord nu se mai aplică,

având în vedere art. 36 din acord, decide:

1. Protocolul C va fi abrogat.

2. Această decizie va intra în vigoare atunci când instrumentele de acceptare vor fi depuse de către toate statele părti la statul depozitar, care le va notifica tuturor celorlalte state părti.

3. Secretarul general al Asociaiiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la statul depozitar.


*) Traducere din limba engleză.

 

COMITETUL MIXT DIN CADRUL ACORDULUI DINTRE ROMÂNIA SI A.E.L.S.*)

 

DECIZIA Nr. 8/1997

 

Comitetul mixt,

având în vedere evolutiile în domeniul proprietătii intelectuale pe plan international si european si îndeosebi intrarea în vigoare a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert (TRIPS) din cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (O.M.C.),

având în vedere art. 36 din Acordul dintre România si A.E.L.S.,

decide:


*) Traducere din limba engleză.

Acordul va fi amendat după cum urmează:

1.      Articolul 17 va fi înlocuit cu următorul text:

"Protectia proprietătii intelectuale

1. Statele părti la acest acord vor acorda si vor asigura o protectie adecvată, efectivă si nediscriminatorie a drepturilor de proprietate, inclusiv măsuri de respectare a acestor drepturi împotriva încălcării acestora, contrafacerii si pirateriei, în conformitate cu prevederile acestui articol, ale anexei nr. XI la acord si ale acordurilor internationale în care se face referire la aceasta.

            2. Statele parti la acest acord vor acorda nationalilor celeilalte părti un tratament nu mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor nationali.

            Exceptările de la această obligatie trebuie să fie în conformitate cu prevederile exprese ale Acordului TRIPS, îndeosebi ale art. 3 din acesta.

            Exceptările de la această obligatie trebuie să fie în conformitate cu prevederile exprese ale Acordului TRIPS, îndeosebi ale art. 4 si 5 din acesta."

2. Anexa nr. XI va fi înlocuită cu următorul text:

ANEXA Nr. XI

la care se face referire în art. 17

PROTECTIA PROPRIETATII INTELECTUALE

ARTICOLUL 1

Definitia si scopul protectiei

 

Protectia proprietătii intelectuale cuprinde în mod special protectia dreptului de autor si a drepturilor conexe, inclusiv programele de calculator si bazele de date, mărcile de comeri, de produse si servicii, indicatiile geografice, inclusiv denumirile de origine, desenele si modelele industriale, brevetele de inventie, noile soiuri de plante, topografia circuitelor integrate, precum si informatiile nedezvăluite.

 

ARTICOLUL 2

Conventii internationale

 

(1) Statele părti la acest acord reafirmă angajamentul lor pentru respectarea obligatiilor înscrise în următoarele acorduri multilaterale:

- Acordul O.M.C. din 15 aprilie 1994 privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert (TRIPS);

-         Conventia de la Paris din 20 martie 1983 pentru protectia proprietătii intelectuale (Actul de la Stockholm 1967);

- Conventia de la 8erna din 9 septembrie 1886 pentru protectia lucrărilor literare si artistice (Actul de la Paris, 1971 );

- Conventia internatională pentru protectia artistilor interpreii sau executanti, a producătorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961;

- Acordul de la Nisa din 15 iunie 1957 privind clasificarea internatională a mărfurilor si serviciilor in vederea inregistrării mârcilor (Actul de la Geneva din 1977, amendat în 1979);

- Protocolul din 27 iunie 1989 privind Acordul de la Madrid referitor la înregistrarea internatională a mărcilor.

(2) Statele părti la acest acord, care nu sunt părti la Conventia internatională din 2 decembrie 1961 pentru protectia noilor varietăti de plante (Conventia UPOV), vor intreprinde măsuri pentru a adera la această conventie până la data de 1 ianuarie 2000.

(3) Statele părti la acest acord sunt de acord să aibă de îndată consultări la nivel de gxperti, la cererea oricărei părti, cu privire la conventiile internationale actuale sau viitoare referitoare la armonizarea, administrarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuală si la activitătile din cadrul organizatiilor internationale, cum sunt Organizatia Mondială a Comertului (O.M.C.) si Organizatia Mondială privind Proprietatea intelectuală (O.M.P.I.), precum si cu privire la relatiile statelor părti cu terte tări în probleme privind proprietatea intelectuală.

 

ARTICOLUL 3

Standarde aditionale semnificatie

 

(1) Statele părti la acest acord vor asigura în legislatia lor natională cel putin următoarele:

- măsuri adecvate si efective pentru protectia indicatiilor geografice, inclusiv a denumirilor de origine, pentru toate produsele si serviciile;

- protectie adecvată si efectivă a desenelor si modelelor industriale prin acordarea în special a unei perioade de protectie de 5 ani de la data aplicării, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă două perioade consecutive de 2 ani fiecare;

- protectie adecvată si efectivă a brevetelor de inventie în toate domeniile tehnologiei la un nivel similar celui prevăzut în Conventia europeană privind patentele din 5 octombrie 1973.

(2) Statele pării la acest acord vor asigura în legislata lor natională, până cel mai târziu la 1 ianuarie 2000, ca acordarea obligatorie a licentelor privind patentele să fie efectuată numai în conditiile art. 31 din Acordul TRIPS. Licentele acordate pentru neutilizare vor fi folosite numai în limita necesară pentru satisfacerea pietei interne în conditii comerciale rezonabile.

 

ARTICOLUL 4

Dobândirea si mentinerea drepturilor

de proprietate intelectuală

 

Acolo unde dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală este conditionată de acordarea sau înregistrarea acestora, statele părti la acest acord vor asigura, până cel mai târziu la 1 ianuarie 2000, ca procedurile pentru acordarea sau înregistrarea acestora să fie la acelasi nivel cu cel prevăzut în Acordul TRIPS, în special în art. 62.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

 

Statele părti la acest acord vor asigura, până cel mai târziu la 1 ianuarie 2000, în legislatia lor natională prevederi privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală la acelasi nivel cu cel prevăzut in Acordul TRIPS, în special în art. 41 si 61.

 

ARTICOLUL 6

Cooperarea tehnică

 

Statele părti la acest acord vor conveni asupra modalitătilor adecvate de asistentă si cooperare tehnică între autoritătile lor de resort. În acest scop ele îsi vor coordona eforturile cu organizatiile internationale respective.

1. Următoarea interpretare este făcută în privinta art. 17 si a anexei nr. XI mentionate mai sus:

"În baza Acordului privind spatiul economic european statele A.E.L.S. vor include în legislatia lor prevederile Conventiei europene privind patentele din 5 octombrie 1973."

Islanda si Norvegia înteleg că obligatiile prevăzute la art. 17 si în anexa nr. XI "Protectia proprietătii intelectuale" nu diferă, în principiu, de obligatiile lor din cadrul Acordului privind spatiul economic european.

2. Amendamentele de mai sus vor intra în vigoare atunci când instrumentele de acceptare vor fi depuse de către toate statele părti la statul depozitar, care le va notifica tuturor celorlalte state părti.

3. Secretarul general al Asociatiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la statul depozitar.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997

ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

 

În terneiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele

statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) si se dispune publicarea în Monitorul dintre România Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2000.

Nr. 232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a Acordului sub formă de schimb

de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constituiia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Rornâniei Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

 

Bucuresti, 10 noieinbrie 1999.

Nr. 357.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României

si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

Parlamentul Romăniei adoptă prezenta lege.

Articol unic. -- Se ratifică Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Romănia si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993.

 

Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-OUINTUS

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatitilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 102.

 

ACORD SUB FORMĂ DE SCHIMB DE SCRISORI

dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999,

pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat Ia,Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

A.     Scrisoarea Comunitătii

Bruxelles

 

Domnule, Am onoarea să mă refer la Acordul încheiat la 26 noiembrie 1993 sub formă de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană si România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri si la negocierile care au avut loc între Comunitatea Europeană si România în vederea prelungirii acordului după data de 31 decembrie 1998

Prin prezenta confirm că drept urmare a negocierilor purtate Comunitatea Europeană si România au convenit asupra următoarelor:

I. Tabelul de mai jos se adaugă la anexa la respectivul acord:

"Cantitătile de vinuri originare din România cărora li se aplică reduceri de taxe vamale în anul 1999

 

Cod NC

Descrierea produselor

Cantitatea (hectolitri)

ex 220410

Vinuri din struguri proaspeti,

178.880"

ex 220421

inclusiv vinuri spumante

 

ex 220429

si vinuri de lichior

 

 

II. La sfârsitul punctului 3a) din acordul respectiv se adaugă următorul text:

- în 1999: 75% din taxa vamală de bază, dar maximum 18,75% ad valorem.

În scopul asigurării unei utilizări optime a contingentului tarifar deschis de România pentru anumite vinuri de origine comunitară, modalitătile de administrare de către autoritătile române a acestui contingent tarifar vor fi modificate printr-o crestere a limitei unitare."

Prezentul schimb de scrisori este aprobat de părtile contractante în conformitate cu propriile proceduri.

Prezentul acord intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999 si expiră la data de 31 decembrie 1999. În cursul primului semestru al anului 1999 vor avea loc negocieri în vederea încheierii unui protocol aditional la Acordul european, al cărui câmp de aplicare va acoperi sectorul vinurilor si băuturilor alcoolice. De asemenea, protocolul aditional la Acordul european va defini modalitătile de cooperare între Romănia si Comunitatea Europeană vizând sprijinirea aplicării unui program de preluare de către România a acquisului comunitar în sectorul vinurilor si băuturilor alcoolice, în special în ceea ce priveste întărirea structurilor de inspectie si control al productiei în sectorul vitivinicol (inclusiv crearea unui cadastru viticol).

V-as fi recunoscător dacă ati binevoi să confirmati acordul Guvernului dumneavoastră cu privire la continutul prezentei scrisori.

Vă rog să primiti, Domnule, asigurarea înaltei mele consideratiuni.

Făcută la Bruxelles la 17 iunie 1999.

 

În numele

Consiliului Uniunii Europene,

David Roberts

 

B. Scrisoarea României

 

Bruxelles

 

Domnule,

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi, avănd următorul continut:

"Am onoarea să mă refer la Acordul încheiat la 26 noiembrie 1993 sub formă de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană si România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri si la negocierile care au avut loc între Comunitatea Europeană si România în vederea prelungirii acordului după data de 31 decembrie 1998.

Prin prezenta confirm că drept urmare a negocierilor purtate Comunitatea Europeană si România au convenit asupra următoarelor:

I.        Tabelul de mai jos se adaugă la anexa la respectivul accord.

"Cantitătile de vinuri originare din România cărora li se aplică reduceri de taxe vamale în anul 1999

 

Cod NC

Descrierea produselor

Cantitatea (hectolitri)

ex 220410

Vinuri din struguri proaspeti,

178.880"

ex 220421

inclusiv vinuri spumante

 

ex 220429

si vinuri de lichior

 

 

II. La sfârsitul punctului 3a) din acordul respectiv se adaugă următorul text:

- în 1999: 75% din taxa vamală de bază, dar maximum 18,75% ad valorem.

În scopul asigurării unei utilizări optime a contingentului tarifar deschis de România pentru anumite vinuri de origine comunitară, modalitătile de administrare de către autoritătile române a acestui contingent tarifar vor fi modificate printr-o crestere a limitei unitare."

Prezentul schimb de scrisori este aprobat de păriile contractante în conformitate cu propriile proceduri. Prezentul acord intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999 si expiră la data de 31 decembrie 1999. În cursul primului semestru al anului 1999 vor avea loc negocieri în vederea încheierii unui protocol aditional la Acordul european al cărui câmp de aplicare va acoperi sectorul vinurilor si băuturilor alcoolice. De asemenea, protocolul aditional la Acordul european va defini modalitătile de cooperare între România si Comunitatea Europeană vizând sprijinirea aplicării unui program de preluare de către România a acquisului comunitar în sectorul vinurilor si băuturilor alcoolice, în special în ceea ce priveste întărirea structurilor de inspectie si control al productiei în sectorul vitivinicol (inclusiv crearea unui cadastru viticol).

V-as fi recunoscător dacă ati binevoi să confirmati acordul Guvernului dumneavoastră cu privire la continutul prezentei scrisori.

Am onoarea să confirm acordul Guvernului meu asupra continutului acestei scrisori.

Vă rog să primiti, Domnule, asigurarea înaltei mele consideratiuni.

Făcută la Bruxelles la 17 iunie 1999.

 

Pentru Guvernul României,

Constantin Ene

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea dcordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente taritare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2000.

Nr. 233.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) si ale art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si ale art. 183 alin. 1 si ale art. 192 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Traian Sabău, deputat ales în Circumscriptia electorală nr. 39 Vâlcea, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din România, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedin/a din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 20 iunie 2000.

Nr. 23.

 

ORDONANTE ALE  GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind garantarea unui plasament interbancar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României si ale art. 2 din Legea nr. 81/1999 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,

Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor să garanteze un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile aferente efectuat de Banca Chinei la Banca Natională a Romăniei, în vederea consolidării rezervei valutare a statului.

Art. 2. - Rambursarea plasamentului si plata dobânzilor se vor efectua de Banca Natională a României din surse proprii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 84.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind asigurarea auditului intern al Fondului national, al agentiilor de plăti, al autoritatilor de implementare si al agentiilor de implementare pentru fondurile comunitare

 

Ministrul finantelor,

în baza Hotărârii Guvernului.nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, privind auditul intern si controlul financiar preventiv,

emite următorul ordin:

1. Auditul intern al Fondului national, al agentiilor de plăti, al autoritătilor de implementare si al agentiilor de irnplementare pentru fondurile comunitare va fi asigurat de Directia generală audit intern. Acest audit este considerat de natura auditului intern.

2. În misiunile sale de audit Directia generală audit intern poate efectua, prin intermediul structurilor sale descentralizate de audit intern, verificări si controale asupra modului în care beneficiarii fondurilor comunitare au respectat destinatia fondurilor respective, precum si clauzele contractuale aferente. Aceste verificări si controale se vor efectua în baza unor tematici, sesizări sau autosesizări în materie.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 661.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 680.035 din 22 mai 2000 privind exercitarea controlului financiar preventiv delegat, prin care se stabilesc tipurile de operatiuni supuse controlului, limitele valorice peste care se efectuează controlul, documentele justificative însotitoare si modul de efectuare a controlului financiar preventiv delegat

 

Ministrul finantalor

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice nr. 680.035 din 22 mai 2000 privind exercitarea controlului financiar preventiv delegat, prin care se stabilesc tipurile de operatiuni supuse controlului, limitele valorice peste care se efectuează controlul, documentele justificative însotitoare si modul de efectuare a controlului financiar preventiv delegat.

Art. 2. - Normele metodologice se transmit fiecărui ordonator principal de credite sau utilizator de fonduri publice la care s-a instituit controlul financiar preventiv delegat în concordantă cu specificul lor de activitate.

Art. 3. - Pe data prezentului ordin se abrogă Normele metodologice nr. 700.001/2000 aprobate prin pct. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 33/2000.

Art. 4. - Directia generală de control financiar preventiv va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 26 mai 2000.

Nr. 728.