MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 282    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 22 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            22. - Hotărâre referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea raportului de catre Comisia specială a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale căzute în unele zone ale tarii

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            75. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată

 

            79. - Ordonantă de urgentă privind stingerea unei parti din datoria Companiei Nationale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.120. - Instructiuni ale ministrului de interne privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            74. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de încasare a contributiilor la asigurările sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia specială a Camerei Deputatilor pentru investigarea  cauzelor care au produs dezechilibre ecologice  majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale căzute în unele zone

ale tării

 

            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se prelungeste până la data de 31 octombrie 2000 termenul pentru depunerea raportului de către Comisia specială a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale căzute în unele zone ale tării, constituită prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 34 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 5 noiembrie 1999, modificată prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10 din 21 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 23 februarie 2000.

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 22.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor

defavorizate, republicată

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            "Art. 1. - (1) Zonele defavorizate, în întelesul prezentei ordonante de urgentă, reprezintă arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii:

            a) ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel putin trei ori mai mare decât ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă la nivel national, în ultimele 3 luni care preced luna întocmirii documentatiei de declarare a zonei defavorizate;

            b) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicatie, iar infrastructura este slab dezvoltată.

            (2) Ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă este indicator statistic, calculat lunar, exprimat în procente si determinat prin raportarea numărului somerilor înregistrati la totalul populatiei cu vârsta cuprinsă între 18 si 62 de ani.

            (3) Pentru ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă se iau în calcul numărul somerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geografică, înregistrati la sfârsitul lunii de referintă, si numărul populatiei stabile a zonei, cu vârsta cuprinsă între 18 si 62 de ani.

            (4) La nivel national ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă se va calcula conform aceleiasi metode, prin raportarea numărului somerilor înregistrati la nivel national la totalul populatiei stabile cu vârsta cuprinsă între 18 si 62 de ani.

            (5) Ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă la nivelul zonei si la nivel national se stabileste de Comisia Natională pentru Statistică, pe baza datelor privind numărul somerilor, furnizate de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională."

            2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

            "b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate necesare în vederea realizării productiei proprii în zonă;"

            3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

            "e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1997

privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietătii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societătilor comerciale la care statul este actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

            4. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

            5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

            "Art. 12. - (1) Schimbarea destinatiei bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilitătile prevăzute la art. 6 din prezenta ordonantă de urgentă se poate realiza după îndeplinirea formalitătilor legale privind importul si achitarea taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, pentru bunurile provenite din import, sau după achitarea taxei pe valoarea adăugată în cazul bunurilor achizitionate din tară.

            (2) În cazul în care schimbarea destinatiei bunurilor se realizează fără îndeplinirea conditiilor prevăzute în prezentul articol beneficiarii sunt obligati să restituie sumele prevăzute la alin. (1) în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinatiei bunurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurător, în regim de urgentă, în favoarea agentiei pentru dezvoltare regională."

            6. Articolul 14 se abrogă.

            Art. II. - În perioada 1 iulie - 15 decembrie 2000 Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională si agentiile pentru dezvoltare regională vor asigura restituirea taxelor vamale pentru importurile de materii prime, piese de schimb si/sau componente, efectuate anterior datei de 1 iulie 2000 de către agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în zone defavorizate.

            Art. III. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.

            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru

Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 75.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stingerea unei părti din datoria Companiei Nationale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - Obligatiile de plată ale Companiei Nationale de Electricitate - S.A. către stat, reprezentând rambursarea de către Ministerul Finantelor a plasamentului efectuat de Merrill Lynch în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., datorate si neachitate până la data de 31 martie 2000, se sting partial la nivelul contravalorii energiei electrice livrate în Republica Moldova, în valoare de 31.928.450 dolari S.U.A., la data de 31 martie 2000, prin cesionarea către stat, reprezentat prin Ministerul Industriei si Comertului, a creantei Companiei Nationale de Electricitate - S.A. decurgând din contractul cu Moldtranselectro Chisinău - Republica Moldova.

            Art. 2. - Decontarea de către Ministerul Finantelor a contravalorii în dolari S.U.A. a energiei electrice livrate de Compania Natională de Electricitate - S.A. în Republica Moldova se efectuează la cursul leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Natională a României la data efectuării operatiunii de compensare.

            Art. 3. - Datoria Companiei Nationale de Electricitate - S.A. către stat, rezultată din plasamentul efectuat de Merrill Lynch pe pietele internationale de capital si rambursată de Ministerul Finantelor, în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., înregistrată în conturile trezoreriei statului, se reduce cu suma corespunzătoare de 31.928.450 dolari S.U.A.

            Art. 4. - Creanta statului român, rezultată din aplicarea operatiunii prevăzute la art. 1, se stinge în conditiile stabilite prin acord încheiat între România si Republica Moldova.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 79.

                                      

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DE INTERNE

    INSTRUCTIUNI

privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti

 

            Ministrul de interne,

            având în vedere dispozitiile art. 106 alin. 3 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

            emite următoarele instructiuni:

            Art. 1. - Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare românesti în conditiile prezentelor instructiuni.

            Art. 2. - Pot fi preschimbate cu documente similare românesti, fără sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale, eliberate de autoritătile statelor enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni si care:

            a) apartin cetătenilor străini care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România;

            b) au fost obtinute în străinătate de cetătenii români, dacă acestia fac dovada unei sederi legale în acele state pentru o perioadă de cel putin 6 luni.

            Art. 3. - Nu pot fi preschimbate cu documente similare românesti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexă:

            a) permisele de conducere internationale;

            b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat;

            c) permisele de conducere obtinute de persoane care la data sustinerii examenului nu împliniseră vârsta de 18 ani;

            d) permisele de conducere de elev conducător;

            e) permisele de conducere ale persoanelor care au comis în România una dintre infractiunile prevăzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

            De asemenea, nu pot fi preschimbate permisele de conducere emise în alte state decât cele enumerate în anexă. Posesorii acestor permise pot obtine un permis de conducere românesc numai după sustinerea si promovarea unui examen complet. În cazul sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere

categoriile A1, A, B1, B si B+E, aceste persoane pot beneficia, la cerere, de prevederile art. 99 alin. 6 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 328/1966, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Permisele de conducere care apartin personalului diplomatic acreditat în România vor fi preschimbate potrivit instructiunilor Ministerului de Interne si ale Ministerului Afacerilor Externe.

            Art. 5. - Permisele de conducere străine pot fi preschimbate doar cu permise de conducere românesti categoriile A1, A, B1, B si B+E, dacă acestea sunt înscrise în documentele străine.

            Celelalte categorii înscrise în permisele de conducere străine pot fi recunoscute la preschimbare numai în conditiile unor acorduri internationale bilaterale sau multilaterale la care România este parte.

            Art. 6. - Pentru preschimbarea permiselor de conducere solicitantii prevăzuti la art. 2 vor depune următoarele documente:

            a) permisul de conducere străin, în original, si traducerea legalizată a acestuia;

            b) documentul de identitate, în original si copii xerox, respectiv:

            - pasaportul si legitimatia de sedere temporară în România, în cazul cetătenilor străini;

            - pasaportul, adeverinta, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetătenilor români, precum si dovada de sedere legală în străinătate pentru o

perioadă mai mare de 6 luni (pasaport românesc sau documente străine de sedere legală în tările respective);

            c) fisa detinătorului de permis de conducere, completată prin dactilografiere;

            d) fisa medicală completată de policlinica în a cărei rază teritorială solicitantul îsi are domiciliul sau resedinta;

            e) aviz psihologic;

            f) certificat de cazier;

            g) declaratie notarială pe propria răspundere a  solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic si că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere national românesc sau străin;

            h) chitanta de plată a contravalorii permisului de conducere;

            i) două fotografii color tip permis de conducere.

            După primirea si verificarea actelor mentionate se restituie solicitantului documentul de identitate.

            În cazul existentei unor suspiciuni întemeiate cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autoritătilor emitente a valabilitătii permisului respectiv.

            Art. 7. - După preschimbare permisele de conducere străine vor fi remise autoritătilor emitente.

            Art. 8. - Inspectoratul General al Politiei este autorizat să întreprindă demersurile necesare pe lângă autoritătile străine competente din tările în care este stabilit un număr semnificativ de cetăteni români, în vederea încheierii unor acorduri bilaterale cu statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.

            Art. 9. - Permisele de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni vor urma fie procedura legală anterioară, fie prevederile actualelor instructiuni, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.

            Art. 10. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2000.

Nr. 1.120.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând statele pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

 

            1. Republica Albania

            2. Armenia

            3. Republica Austria

            4. Republica Azerbaidjan

            5. Republica Belarus

            6. Belgia

            7. Bosnia-Hertegovina

            8. Republica Bulgaria

            9. Canada

            10. Republica Cehă

            11. Republica Coreea

            12. Croatia

            13. Danemarca

            14. Republica Arabă Egipt

            15. Republica Elenă

            16. Confederatia Elvetiană

            17. Estonia

            18. Republica Finlanda

            19. Republica Franceză

            20. Republica Georgia

            21. Republica Federală Germania

            22. Regatul Hasemit al Iordaniei

            23. Irlanda

            24. Islanda

            25. Israel

            26. Republica Italiană

            27. Republica Federală Iugoslavia

            28. Japonia

            29. Republica Kazahstan

            30. Letonia

            31. Lituania

            32. Marele Ducat al Luxemburgului

            33. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia

            34. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

            35. Republica Moldova

            36. Norvegia

            37. Olanda

            38. Republica Polonă

            39. Republica Portugheză

            40. Federatia Rusă

            41. Republica Arabă Siriană

            42. Republica Slovacia

            43. Slovenia

            44. Spania

            45. Statele Unite ale Americii

            46. Suedia

            7. Republica Turcia

            8. Ucraina

            9. Republica Ungară

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ A ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE

 

          ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de încasare a contributiilor la asigurările sociale de sănătate

 

            Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

            având în vedere:

            - art. 10 alin. (2), art. 53 alin. (1) si (2), art. 54 alin. (1) si (2), art. 56 alin. (1) si (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

            - art. 33 si 34 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

            - art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare;

            - hotărârile nr. 28/2000 si nr. 33/2000 ale Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

            - Nota de fundamentare nr. 571 din 25 aprilie 2000 a directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

            - Nota de fundamentare nr. 2.031 din 19 aprilie 2000 a Directiei salarizare, organizare, tarife;

            - notele nr. 403 din 26 aprilie 2000 si nr. 493 din 22 mai 2000 ale Directiei juridic contencios, în temeiul dispozitiilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de încasare a contributiilor la asigurările sociale de sănătate, cuprinse în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Normele privind modul de încasare a contributiilor la asigurările sociale de sănătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, îsi încetează aplicabilitatea începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a normelor aprobate prin prezentul ordin.

            Art. 3. - Departamentul management al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate va depune diligentele necesare în vederea publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

 

Bucuresti, 7 iunie 2000.

Nr. 74.      

 

ANEXĂ

 

Norme

privind modul de încasare a contributiilor la asigurările sociale de sănătate

 

            Casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, încasează contributiile datorate de angajator si de asigurati cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si, respectiv, a prezentelor norme.

            A. Contributia angajatorului

            În sensul prezentelor norme se consideră angajator persoana fizică sau juridică si orice altă entitate în beneficiul căreia una sau mai multe persoane fizice prestează muncă în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii, încheiate potrivit legii.

            1. Angajatorii au obligatia să retină si să vireze caselor de asigurări de sănătate contributia pentru asigurările sociale de sănătate, în cotă de 7% raportată la fondul de salarii.

            Prin fond de salarii, în sensul prezentelor norme, se întelege suma veniturilor în bani si/sau în natură obtinute de o persoană fizică pentru munca prestată în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, indiferent de perioada la care se referă.

            În fondul de salarii se includ si indemnizatiile pentru plata concediilor medicale în caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, întărirea si refacerea sănătătii pentru primele 10 zile lucrătoare care, potrivit legii, se suportă din fondul de salarii al angajatorului.

            Sunt asimilate veniturilor care fac parte din fondul de salarii si următoarele drepturi:

            - indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii de demnitate publică, stabilită potrivit legii;

            - drepturile de soldă lunară, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;

            - indemnizatia lunară brută cuvenită administratorilor la companii/societăti nationale, societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

            - sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie si în comisia de cenzori;

            - sumele primite de reprezentantii în organismele tripartite, conform legii;

            - alte drepturi si indemnizatii de natură salarială, acordate în bani si în natură de către angajator.

            . În mod corespunzător se calculează si  contributia pentru asigurările sociale de sănătate datorată de organizatiile cooperatiei mestesugăresti, cota de 7% aplicându-se asupra veniturilor brute lunare acordate membrilor cooperatori.

            3. Pentru persoanele trimise în străinătate în vederea îndeplinirii unei misiuni permanente calculul contributiei pentru asigurările sociale de  sănătate se face ca si în cazul contributiei de asigurări sociale de stat, în raport cu veniturile salariale corespunzătoare functiei în care persoana este încadrată în tară.

            4. Contributiile pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajator potrivit pct. 1-3 se virează la casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia angajatorilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998, care virează contributiile la Casa de Asigurări de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, si a angajatorilor prevăzuti la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998, care virează contributiile la Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.

            5. Contributiile pentru asigurările sociale de sănătate datorate de angajator se virează la casa de asigurat de sănătate pe care asiguratul si-a

ales-o în baza art. 1 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare.

            6. Angajatorii vor elibera salariatilor proprii documente justificative care să ateste calitatea acestora de asigurat si plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, stabilită prin lege, în contul casei de asigurări de sănătate respective.

            B. Contributia asiguratilor

            1. Contributia pentru asigurările sociale de sănătate datorată de asigurati se determină astfel:

            a) o cotă de 7% aplicată lunar asupra veniturilor  salariale brute, în cazul asiguratilor care au calitatea de salariat sau care prestează o activitate pe bază de conventie civilă de prestări de servicii.

            Prin venituri salariale brute, în sensul prezentelor norme, se întelege suma tuturor veniturilor în bani si în natură obtinute de o persoană fizică ce desfăsoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii, indiferent de perioada la care se referă sau de forma în care se acordă.

            Sunt asimilate veniturilor salariale:

            - indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii de demnitate publică, stabilită potrivit legii;

            - drepturile de soldă lunară, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;

            - indemnizatia lunară brută, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăti nationale, societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

            - sumele primite de membrii fondatori ai societătilor comerciale constituite prin subscriptie publică;

- sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie si în comisia de cenzori;

- sumele primite de reprezentantii în organismele tripartite, conform legii;

- veniturile sub formă de salarii din străinătate, obtinute de persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si de persoanele fizice române cu domiciliul în România angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România;

- alte drepturi si indemnizatii de natură salarială, primite de asigurati, în bani sau în natură.

În categoria veniturilor salariale brute se includ si indemnizatiile cuvenite, potrivit legii, pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, precum si indemnizatiile acordate în conditiile legii, personalului care lucrează în sectorul productiei de apărare, pe perioada de întrerupere a activitătii.

Evaluarea produselor acordate ca plată în natură se face în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

Contributia pentru asigurările sociale de sănătate, calculată potrivit prevederilor de mai sus, se înscrie într-o coloană distinctă din statul de salarii sub denumirea "Contributia de asigurări sociale de sănătate";

b) o cotă de 7% aplicată asupra veniturilor impozabile ale liber-profesionistilor.

Sunt considerate venituri impozabile ale liber-profesionistilor veniturile realizate din activităti independente, respectiv veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual si/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităti adiacente, astfel cum sunt definite la art. 15 din Ordonanta

Guvernului nr. 73/1999.

Contributia pentru asigurările sociale de sănătate pentru asiguratii care obtin venituri din activităti independente se stabileste astfel:

- în cazul persoanelor ale căror venituri sunt impuse pe baza venitului efectiv realizat, prin aplicarea cotei de 7% asupra venitului net din activităti independente determinat ca diferentă între venitul brut si celelalte cheltuieli deductibile conform Ordonantei Guvernului nr. 73/1999;

- în cazul persoanelor ale căror venituri sunt impuse pe bază de norme anuale de venit, prin aplicarea cotei de 7% la norma de venit aprobată prin hotărâre a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru activitătile independente prevăzute în nomenclatorul stabilit de Ministerul Finantelor.

În situatia în care persoanele care obtin venituri din activităti independente beneficiază de o reducere a normelor devenit, cota se va aplica la norma redusă, determinată potrivit reglementărilor în vigoare pentru impunerea veniturilor respective;

- în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile conexe, prin aplicarea unei cote de 7% asupra venitului impozabil determinat potrivit reglementărilor în vigoare aferente categoriei respective de venit.

Plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, calculată conform prevederilor lit. b), se suportă din veniturile asiguratului;

c) o cotă de 7% aplicată asupra venitului agricol impozabil declarat anual de către persoanele fizice care nu sunt asigurate în conditiile prevăzute la lit. a) si b).

Venitul agricol impozabil declarat anual nu poate fi mai mic decât veniturile ce se iau în calcul la determinarea ajutorului acordat în baza Legii nr. 67/1995.

Pentru anul 2000 persoanelor fizice care nu sunt asigurate în conditiile prevăzute la lit. a) si b) cota de 7% li se va calcula la nivelul unui salariu minim brut pe tară, stabilit prin hotărâre a Guvernului;

d) o cotă de 7% asupra drepturilor de pensie si pensie suplimentară, inclusiv în cazul persoanelor prevăzute la lit. d) a art. 6 din Legea nr. 145/1997, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1998, care, pe lângă

drepturile bănesti primite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si Legii nr. 44/1994, cu modificările ulterioare, beneficiază si de pensie de asigurări sociale de stat.

În sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ajutoarele sociale acordate în baza legislatiei de pensii, precum si pensiile I.O.V.R. se asimilează cu pensiile de asigurări sociale de stat;

e) o cotă de 7% aplicată asupra drepturilor individuale ale somerilor, respectiv asupra ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesională sau alocatiei de sprijin, după caz, în conformitate cu prevederile dispozitiilor legale în vigoare.

În sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ajutoarele acordate cadrelor militare trecute în rezervă fără drept la pensie si ajutoarele acordate militarilor angajati pe bază de contract se asimilează cu

ajutorul de somaj.

2. Cota de 7% prevăzută la pct. 1 se aplică si asupra veniturilor realizate de persoanele prevăzute la art. 6 lit. a) si b) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor prevăzute la lit. d) a art. 6 din aceeasi lege, altele decât cele obtinute în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 44/1994, cu modificările ulterioare.

3. Prevederile pct. 1 se aplică si în cazul persoanelor prevăzute la art. 4 lit. b) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, si al persoanelor prevăzute la art. 7 din aceeasi lege, care se asigură facultativ.

4. Contributiile asiguratilor prevăzuti la pct. 1 se virează la casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la care au optat să se asigure, cu exceptia asiguratilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998, pentru care contributiile se virează la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, si a asiguratilor prevăzuti la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998, pentru care contributiile se virează la Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.

5. Persoanele care beneficiază de asigurările sociale de sănătate fără plata contributiei, potrivit art. 6 din Legea nr. 145/1997, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1998, vor face dovada încadrării în una dintre categoriile enumerate în articolul mentionat prin documente justificative, potrivit fiecărei categorii, astfel:

- pentru copii în vârstă de până la 18 ani, care nu realizează venituri, cu act de identitate;

- pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani si care nu realizează venituri, cu actul de identitate, cu carnetul de elev sau de student, vizat la zi, si cu declaratie pe propria răspundere;

- pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de încadrare într-un grad de handicap si a declaratiei pe propria răspundere că nu realizează venituri;

- sotul, sotia, părintii si bunicii, pe baza declaratiei pe propria răspundere, atât din partea acestora, cât si din partea asiguratului în întretinerea căruia se află;

- beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, ai Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si ai Legii nr. 44/1994, cu modificările ulterioare, pe baza documentului de plată a drepturilor respective primite în baza acestor legi si a declaratiei pe propria răspundere.

Aceste documente vor fi prezentate medicului de familie.

Asiguratul are obligatia de a anunta medicul de familie despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobândire a calitătii de asigurat fără plata contributiei de asigurări sociale de sănătate.

6. Fondul de asigurări sociale de sănătate se constituie si se derulează prin următoarele conturi:

- 30.15 "Disponibil din Fondul de asigurări sociale de sănătate", deschis la trezoreria municipiului resedintă de judet pe seama caselor de asigurări de sănătate judetene, Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor;

- 64.88 "Disponibil din Fondul de asigurări sociale de sănătate", deschis la Sucursala sectorului 4 a Băncii Comerciale Române - S.A., pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului Ilfov.

Pentru fondul de rezervă se deschide la trezoreria statului pe seama caselor de asigurări de sănătate contul 50.43 "Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997", iar la Sucursala sectorului 4 a Băncii Comerciale Române - S.A. este deschis contul 64.89 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997" pentru

Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului Ilfov.

Casa Natională de Asigurări de Sănătate are deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti contul 30.15 "Disponibil din Fondul de asigurări sociale de sănătate". În acest cont se înregistrează sumele încasate lunar, potrivit

legii, de la casele de asigurări de sănătate. În conturile 30.15 si 64.88 casele de asigurări de sănătate încasează contributiile stabilite de lege, sumele primite de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate din fondul de redistribuire, precum si alte venituri obtinute în conditiile legii. De asemenea, în aceste conturi se înregistrează plătile pentru:

- constituirea lunară a fondului de rezervă în limita de 5% din sumele încasate în cont, care se evidentiază în contul 64.89 "Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997" pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului Ilfov, deschis la Sucursala sectorului 4 a Băncii Comerciale Române - S.A., si în contul

50.49 "Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997", deschis pe seama Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si caselor de asigurări de sănătate;

- redistribuirea la casele de asigurări de sănătate cu venituri reduse;

- cheltuieli de administrare, functionare si de capital pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

Soldul contului 50.49 si, respectiv, 64.89, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor si se foloseste potrivit destinatiei stabilite de Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

7. Contributiile pentru Fondul de asigurări sociale de sănătate se varsă de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la lit. A si B în conturile 30.15 si 64.88, astfel:

a) contributiile prevăzute la pct. 1 lit. a) se calculează si se retin de către angajatori din veniturile salariale si se virează la termenul stabilit pentru plata celorlalte obligatii prevăzute de lege datorate asupra drepturilor salariale;

b) contributia prevăzută la pct. 1 lit. b) se plăteste de către beneficiarii de venituri din activităti independente o dată cu plata impozitului pe venitul datorat, pe baza declaratiei.

În cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală contributia de asigurări sociale de sănătate se calculează si se retine de către fiecare plătitor de venit la fiecare plată si se virează la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe venitul respectiv conform declaratiei.

În situatia în care la finele anului a rezultat plata unei contributii mai mari decât cea legal datorată, aceasta se va  regulariza cu suma contributiei datorate pentru perioadele următoare datei regularizării;

c) contributiile prevăzute la pct. 1 lit. c) se plătesc de către persoanele asigurate până la finele trimestrului sau ale anului prin organele teritoriale ale caselor de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucuresti, sau prin alte organe care vor fi stabilite de către acestea;

d) contributiile prevăzute la pct. 1 lit. d) si e) se retin lunar de către administratorii fondurilor de pensii si respectiv, ai Fondului pentru plata ajutorului de somaj din drepturile individuale ale pensionarilor, ale beneficiarilor de ajutor de somaj sau, după caz, de ajutor de integrare profesională ori de alocatie de sprijin si se virează lunar la aceeasi dată la care se virează

postei drepturile de bază.

Pentru drepturile lunare curente datele de virare corespund cu datele de depunere la postă a celei de-a doua transe a sumei de achitat, respectiv:

- 8 a lunii, pentru contributia de asigurări sociale de sănătate aferentă drepturilor de pensie pentru agricultori, beneficiari de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau de ajutor de integrare profesională;

- 18 a lunii, pentru pensiile de asigurări sociale de stat si militare.

Virarea contributiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă drepturilor restante de pensie de asigurări sociale de stat, inclusiv mandatele retinute de la achitare, ce se achită suplimentar prin mandat postal în perioada 23-27 a fiecărei luni, se face în perioada 19-21 a lunii.

În cazul în care se constată că au fost virate la Fondul asigurărilor sociale de sănătate contributii pentru persoanele care nu mai beneficiau de dreptul de pensie sau de ajutor de somaj, ordonatorii de credite pot efectua regularizări prin diminuarea viramentelor, pe baza unor tabele justificative, cu ocazia plătilor care urmează să fie făcute în termen de o lună.

Pentru a nu se diminua drepturile individuale de pensii, de ajutor de somaj si de alocatie de sprijin, acestea se vor majora cu cota de 7%, cuantumul absolut al acestei cresteri constituind contributia datorată la asigurările sociale de

sănătate;

e) contributia pentru persoanele asigurate în conditiile art. 55 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, se calculează prin aplicarea cotei de 7% asupra valorii a două salarii minime brute pe tară, se suportă de la bugetul de stat si se prevede anual, după caz, în bugetele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Justitiei, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii, la titlul

"Transferuri".

Lunar, până la data de 10 a lunii curente pentru luna expirată, primarii comunică directiilor generale de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia cuprinzând numărul de persoane din familiile beneficiare de ajutor social pentru care plata contributiei de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat potrivit Legii nr.

145/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social primăria eliberează adeverinte din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social.

Contributia pentru asigurările sociale de sănătate se virează în conturile mentionate la pct. 6, în termen de 10 zile de la primirea comunicării de la consiliile locale.

Consiliile locale răspund pentru comunicarea la timp si pentru exactitatea datelor transmise;

f) contributia pentru asigurările sociale de sănătate pentru persoanele asigurate în conditiile art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, calculată prin aplicarea cotei de 7% asupra valorii a două salarii minime brute pe tară, se cuprinde în bugetul anual al asigurărilor sociale de stat si se virează lunar de către angajatorii care plătesc drepturile pentru concediile medicale sau pentru concediile medicale pentru îngrijirea copilului bolnav, la termenele prevăzute pentru virarea impozitului pe salarii, diminuându-se contributia la asigurările sociale de stat cu sumele vărsate corespunzătoare zilelor lucrătoare în care s-au aflat în incapacitate de muncă.

Potrivit art. 55 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, contributia pentru asigurările sociale de sănătate datorată pentru persoanele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) se suportă de bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru întreaga perioadă în care persoana se află în concediu medical, în concediu medical pentru sarcină si lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, potrivit art. 71 si 72 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistentă socială nr. 3/1977, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 49/1992.

Calculul sumelor datorate la asigurările sociale de sănătate se efectuează astfel:

 

Salariul minim brut pe tară x 2 x 7%


 

x Numărul de zile lucrătoare în care s-a aflat în incapacitate

de muncă, din luna pentru care se face calculul

Numărulde zile lucrătoare  din luna în care se face calculul

 

 

În cazul beneficiarilor de certificate medicale pentru program redus calculul contributiei pentru asigurările sociale de sănătate se face proportional cu orele cumulate de program redus din cursul lunii, înregistrate în contabilitate.

În cazul în care salariatul beneficiază, în luna în care se face calculul contributiei, atât de indemnizatia de concediu medical, cât si de salariu pentru zilele efectiv lucrate, baza de calcul a contributiei personale a asiguratului este formată numai din veniturile salariale, fără a se include indemnizatia pentru concediu medical;

g) persoanele care nu beneficiază de calitatea de asigurat în conditiile prevăzute la art. 55 si la art. 52 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1998, se asigură

direct prin casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu art. 54 alin. (2) din această lege;

h) persoanele fără venituri proprii, care sunt îngrijite în unităti de asistentă socială, au obligatia să se asigure la casele de asigurări de sănătate prin grija conducerii acestor unităti;

i) persoanele care declară că nu au venituri sau că au venituri sub plafoanele prevăzute de Legea nr. 67/1995 vor face dovada celor declarate prin adeverinta eliberată de primarul localitătii de domiciliu, în care se precizează motivele pentru care nu beneficiază de prevederile acestei legi.

8. Dovada calitătii de asigurat se face cu carnetul de asigurat. Acest document va constitui unica modalitate de a dovedi calitatea de asigurat, va fi model unic pentru asiguratii caselor de asigurări de sănătate si va fi netransmisibil.

9. Până la intrarea în posesia carnetului de asigurări de sănătate calitatea de asigurat va fi dovedită la unitătile sanitare cu:

- adeverinta eliberată de angajator, pentru salariatii si angajatii cu conventie civilă de prestări de servicii;

 - documentul eliberat de organele fiscale, pentru realizatorii de venituri din activităti independente si pentru agricultori;

- documentul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială îsi au domiciliul, pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 67/1995.

Pentru pensionari si pentru beneficiarii de ajutor de somaj, de alocatie de sprijin sau de ajutor de integrare profesională dovada achitării contributiei la asigurările sociale de sănătate se face cu cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau cu talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară.

Aceste documente au înscrisă în rubrici distincte valoarea contributiei de asigurări sociale de sănătate, defalcată pe sursa de provenientă. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor calitatea de pensionar sau de beneficiar al Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare, poate fi dovedită cu decizia de pensionare, carnetul de evidentă a

drepturilor de somaj sau cu o adeverintă eliberată de institutia care administrează fondurile respective.

C. Dispozitii finale

1. Nerespectarea de către angajator a obligatiilor privind completarea si depunerea la casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si la cele asimilate acestora a Declaratiei privind constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

2. Angajatorii si asiguratii care au obligatia de a plăti contributia pentru asigurările sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, si care nu o respectă datorează majorări pentru perioada de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor.

3. Dacă datoria nu este achitată în termen de o lună de la data scadentă, casa de asigurări de sănătate va introduce dispozitie de încasare silită.