MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 279    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 20 iunie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII

 

6. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-20 iunie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

491. - Hotărâre privind aprobarea organizării Conferintei ministrilor de interne din statele membre ale Consiliului Europei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

124C. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind măsuri de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la această interdictie

 

183. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului „Dealul Viilor -Dealul Poiana Mare“, încheiată cu International Mining and Finance Group Limited

 

635. - Ordin al ministrului finantelor în legătură cu intrarea în vigoare a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

837. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 795/1999 privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România, cu modificările ulterioare

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE NR. 6

privind asigurarea conducerii Senatului în

perioada 17-20 iunie 2000

 

În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,

Presedintele Senatului decide:

Articol unic. - În perioada 17-20 iunie 2000 conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ulm Nicolae Spineanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Conferintei ministrilor de interne din statele membre ale Consiliului Europei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 22-23 iunie 2000, a Conferintei ministrilor de interne din statele membre ale Consiliului Europei.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării conferintei prevăzute la art. 1, în sumă totală de 831.376.500 lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul pe anul 2000 al Ministerului de Interne, la capitolul 55 "Ordine publică si sigurantă natională", titlul II "Cheltuieli materiale si servicii".

Art. 3. - (1) Utilizarea sumei alocate pentru desfăsurarea conferintei prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 491.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind măsuri de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la această interdictie

 

Ministrul industriei si comertului,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la această interdictie,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Industriei si Comertului poate elibera licente de export pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului

nr. 328/2000, pentru situatiile prevăzute la art. 2 din hotărâre.

Cererile de licentă de export pentru situatiile prevăzute la art. 2 lit. a) din hotărâre vor fi însotite de confirmarea Ministerului Afacerilor Externe.

Cererile de licentă de export pentru situatiile prevăzute la art. 2 lit. c) din hotărâre vor fi avizate de Directia generală energie din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.

Art. 2. - Ministerul Industriei si Comertului poate autoriza vânzarea, furnizarea sau exportul direct ori indirect al petrolului sau produselor petroliere cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2000, pentru situatiile si în conditiile prevăzute la art. 3 din hotărâre.

Pentru pozitiile tarifare 2709.00, 2710.00 si 2711 Ministerul Industriei si Comertului va elibera licente de export si autorizatia prealabilă  (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.328/2000) pe baza prezentării de către solicitantul de licentă de export a declaratiei întocmite în conformitate cu modelul prezentat în

anexa nr. 4 la hotărâre.

Pentru celelalte pozitii tarifare cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2000 Ministerul Industriei si Comertului va elibera numai autorizatia prealabilă, în baza declaratiei prealabile asupra destinatiei finale (anexele nr. 3 si 4 la hotărâre).

Art. 3. - Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 106C din 14 mai 1999 privind interdictia vânzării, furnizării si exportului de petrol si de produse petroliere în Republica Federală Iugoslavia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 2 iunie 1999, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 124C.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind transferul licentei de concesiune pentru  explorarea perimetrului "Dealul Viilor – Dealul Poiana Mare", încheiată cu International Mining

and Finance Group Limited

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- Legea minelor nr. 61/1998;

- Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;

- Cererea de transfer al licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului "Dealul Viilor - Dealul Poiana Mare", formulată de Internaţional Mining and Finance Group Limited, înregistrată la Agentia Natională pentru Resurse Minerale sub nr. 1.311 din 9 iunie 2000, în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului "Dealul Viilor - Dealul Poiana Mare", aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 178/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 27 octombrie 1999, încheiată cu

International Mining and Finance Group Limited, către Societatea Comercială "Eurocalc" - S.A., cu sediul în localitatea Săvârsin, str. Horea nr. 150, judetul Arad, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J 02/221/2000, cod fiscal R 12930520, cont nr. 54.635, deschis la Banca Turco-Română,

sucursala Arad.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 183.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

în legătură cu intrarea în vigoare a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahtan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

Ministrul finantelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Conventiei dintre Guvernul României si Republicii Kazahtan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ratificată prin Legea nr. 11/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 13 martie 2000, pentru cunoasterea datei privind intrarea în vigoare si, respectiv, a datei de când sunt aplicabile prevederile Conventiei,

emite următorul ordin:

1. La data de 21 aprilie 2000 a intrat în vigoare conventia dintre Guvernul României si Republicii Kazahtan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 21 septembrie 1998, ca urmare a îndepinirii procedurii stipulate la art. 31 din conventie, ale căriu prevederi se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2001.

2. Directia acorduri fiscale interantionale si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 mai 2000.

Nr. 635.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 795/1999 privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor

din România, cu modificările ulterioare

 

Ministrul finantelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,

emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 795/1999 privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 27 iulie 1999, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.004/1999, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 24 septembrie 1999, si prin Ordinul ministrului finantelor nr. 306/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 28 martie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

            "Art. 1. - Se constituie Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România, format din 9 membri, respectiv:

- Sebastian Vlădescu - presedinte;

- Eugen Gheorghe Nicolaescu - vicepresedinte;

- Elena Doina Leonte - membru;

- Maria Manolescu - membru;

- Florea Cojoc - membru;

- Constantin Teculescu - membru;

- Gheorghe Savu - membru;

- Eugen Turlea - membru;

- David Trow, senior manager, Prince Waterhouse Coopers - membru".

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 8 iunie 2000.

Nr. 837.