MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 246     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 2 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

414. - Hotărâre privind modificarea si completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 150/1999

 

439. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

 

78. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale „Agroindustriala Sagu“ - S.A., judetul Arad

 

79. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale „Agroindustriala Prejmer“ - S.A., judetul Brasov

 

82. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale „Vitivinicola Baratca“ - S.A., judetul Arad

 

120. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor-container pentru stocare si alimentare în instalatii cu gaze petroliere lichefiate, C9-1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare

a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 150/1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 150/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Consiliul de administratie sau, după caz, organele de conducere similare din fiecare unitate sanitară si de asistentă socială vor asigura conditiile necesare pentru evaluarea activitătii personalului medico-sanitar si a celui auxiliar sanitar pe baza normelor prevăzute la cap.

IV. În functie de rezultatul evaluării si în limita cheltuielilor cu salariile aprobate anual potrivit legii, acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o crestere a salariului de bază."

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - La angajarea într-o functie de executie salariile de bază individuale se stabilesc între limitele prevăzute de lege pentru functia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă, pe baza criteriilor de selectie si a evaluării performantelor profesionale individuale ale angajatului, în raport cu cerintele postului, prevăzute în anexa nr. 5 si, respectiv, în anexa nr. 6. În cazul în care angajarea se face în aceeasi functie, cu aceeasi grilă de salarizare, iar persoana angajată provine dintr-o unitate sanitară care utilizează aceleasi functii si grile de salarizare, salariul de bază avut se mentine."

3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) După primul an de aplicare a legii prevederile alin. (2) nu se aplică în următoarele situatii:

a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;

b) angajatilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitătii;

c) angajatilor promovati într-o altă functie de executie sau într-o functie de conducere, precum si angajatilor proveniti din afara unitătii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecărei unităti sanitare cu personalitate juridică;

d) angajatilor aflati în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activitătii;

e) angajatilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileste de conducerea fiecărei unităti sanitare cu personalitate juridică."

4. Partea introductivă a alineatului (1) a articolului 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Criteriile pe baza cărora se face evaluarea performantei profesionale individuale sunt următoarele:

5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

6. După anexa nr. 4 se introduc anexele nr. 5 si 6 având, în mod corespunzător, continutul anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 150/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Irinel Popescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 414.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

de selectie la angajare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

Nr.

crt.

Denumirea criteriului

Componentele de bază ale criteriului de selectie

1.

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

a) pregătirea de bază

b) pregătirea de specialitate

2.

Experienta necesară pentru ocuparea postului

Experienta în munca sanitară

 

 

Experienta

(în ani)

1

3

5

7

9

Calificativul

 

1

2

3

4

5

3.

Cursuri de perfectionare-specializare în specialitatea postului

 

4.

Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisă, pe baza notelor acordate, astfel:

 

 

Nota

Calificativul

 

 

7-7,90

7,91-8,90

8,91-10

3

4

5

 

5.

Aprecierea candidatului în urma interviului, cu note de la 1 la 5

 

 

CRITERIILE

de selectie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar

 

Nr.

crt.

Denumirea criteriului

Componentele de bază ale criteriului de selectie

1.

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

 

2.

Experienta necesară pentru ocuparea postului

Experienta în munca

 

 

Experienta

(în ani)

1

3

5

7

9

Calificativul

 

1

2

3

4

5

3..

Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisă sau de la proba practica, pe baza notelor acordate, astfel:

 

 

Nota

Calificativul

 

 

7-7,90

7,91-8,90

8,91-10

3

4

5

 

4.

Aprecierea candidatului în urma interviului, cu note de la 1 la 5

 

 

ANEXA Nr. 2

 

FISA DE EVALUARE

pe baza criteriilor de selectie la angajare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

Numele si prenumele .........................

Rezultatul evaluării .............……........

 

Nr.

crt.

Criteriile de selectie

Ponderea

(%)

Componentele de

bază ale criteriului de selectie

Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selectie

Valoarea ponderată a criteriului de selectie

1.

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

30

a) pregătirea de bază

b) pregătirea de specialitate

 

 

TOTAL:

 

 

 

2.

Experienta necesară pentru ocuparea postului

30

Experienta în munca sanitară

 

 

 

 

Experienta

(în ani)

1

3

5

7

9

Calificativul

 

1

2

3

4

5

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

3.

Cursuri de perfectionare-specializare în specialitatea postului

10

 

 

4.

Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisă, pe baza notelor acordate, astfel:

 

 

 

 

Nota

Calificativul

 

 

 

 

7-7,90

7,91-8,90

8,91-10

3

4

5

 

TOTAL:

 

 

Aprecierea candidatului în urma interviului, cu note de la 1 la 5

10

 

 

TOTAL:

 

 

 

PUNCTAJUL TOTAL:

 

 

 

Comisia de încadrare si promovare

……………………….

……………………….

……………………….

Angajat,

……………………….

 

 

FISA DE EVALUARE

pe baza criteriilor de selectie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar

 

Nr.

crt.

Criteriile de selectie

Ponderea

(%)

Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selectie

Valoarea ponderată a criteriului de selectie

 

1.

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

30

 

 

2.

Experienta necesară pentru ocuparea postului

30

 

 

 

Experienta în munca sanitară

 

 

 

 

Experienta

(în ani)

1

3

5

7

9

Calificativul

 

1

2

3

4

5

 

 

 

3.

Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisă, pe baza notelor acordate, astfel:

 

 

 

 

Nota

Calificativul

 

 

 

 

7-7,90

7,91-8,90

8,91-10

3

4

5

4.

Aprecierea candidatului în urma interviului, cu note de la 1 la 5

20

 

 

PUNCTAJUL TOTAL:

 

 

 

Comisia de încadrare si promovare

……………………….

……………………….

……………………….

Angajat,

……………………….

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 28.000 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii în vederea continuării lucrărilor de constructie a unor lăcasuri de cult, pentru întretinerea si functionarea unor unităti de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.

Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae Brânzea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 25 mai 2000.

Nr. 439.

 

ANEXA

 

Nr.

crt.

Unitatea de cult

Suma

(milioane lei)

1.

Episcopia Husilor, din care:

2.500

 

- Biserica din incinta Spitalului Orăsenesc Negresti

250

 

- Biserica din incinta Spitalului Judetean Vaslui

250

 

- Parohia Stănilesti

250

 

- Biserica "Sfânta Înviere" din incinta Spitalului Municipal Bârlad

250

2.

Episcopia Romanului, din care:

2.500

 

- Parohia "Precista" Târgu Ocna

500

 

- Parohia Onesti

1.000

3.

Episcopia Dunării de Jos, din care:

3.000

 

- Parohia "Nasterea Domnului" Brăila

1.000

4.

- Episcopia Râmnicului, din care:

2.000

 

- Parohia Tufeni Vale

1.000

5.

Episcopia Caransebesului

1.500

6.

Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor, din care:

2.000

 

- Parohia Salcea

500

 

Episcopia Maramuresului si Sătmarului, din care:

2.500

 

- Parohia Băsesti

200

 

- Parohia Somes Vileac

200

 

- Parohia Băita de sub Codru

200

 

- Biserica "Sfintii Arhangheli” Baia Mare

200

8.

Eparhia Reformată din Ardeal

550

9.

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

300

10

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

575

11.

Episcopia Romano-Catolică Timisoara

100

12.

Episcopia Romano-Catolică Oradea

100

13.

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

100

14.

Episcopia Evanghelică Lutherană S.P.

75

15.

Episcopia Unitariană

125

16.

Biserica Unitariană din Sângeorgiu de Pădure

75

17.

Mitropolia Romănă Unită cu Roma Greco-Catolică Blaj

3.000

18.

Mitropolia Moldovei si Bucovinei, din care:

3.000

 

- Parohia Todiresti

500

 

- Parohia "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" Târgu Frumos

500

 

- Capela Spitalului Orăsenesc Pascani 

250

19.

Mănăstirea Rohia

1.000

20.

Schitul "Sfântul Ioan Botezătorul" Brasov din Mitropolia Ardealului

500

21.

Arhiepiscopia Târgovistei

1.000

22.

Schitul Darvari din Arhiepiscopia Bucurestilor

500

23.

Biserica "Nasterea Maicii Domnului” Cluj-Napoca din Arhiepiscopia Clujului

500

24.

Biserica Cărămidarii de Jos din Arhiepiscopia Bucurestilor

500

 

TOTAL:

28.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de restructurare

a Societătii Comerciale "Agroindustriala Sagu" - S.A., judetul Arad

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

în baza Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala Sagu" - S.A., judetul Arad, aprobat prin Hotărârea adunării generale a actionarilor din 4 aprilie 2000, prin care s-au stabilit măsuri menite să eficientizeze activitatea acestei societăti si să lichideze arieratele care însumează 11.458.575 mii lei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala. Sagu"-S.A., judetul Arad, cu disponibilizarea unui număr de 63 de salariati.

Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2000.

Nr. 78.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala Prejmer" - S.A., judetul Brasov

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

în baza Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala Prejmer" - S.A., judetul Brasov, aprobat prin Hotărârea adunării generale a actionarilor din 5 mai 2000, prin care s-au stabilit măsuri menite să eficientizeze activitatea acestei societăti si să lichideze arieratele care însumează 28.335.749 mii lei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind proiectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala Prejmer" - S.A., judetul Brasov, cu disponibilizarea unui număr de 170 de salariati.

Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2000.

Nr. 79.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Vitivinicola Baratca" - S.A., judetul Arad

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

în baza Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Vitivinicola Baratca" - S.A., judetul Arad, aprobat prin Hotărârea adunării generale a actionarilor din data de 2 martie 2000, prin care s-au stabilit măsuri menite să eficientizeze activitatea acestei societăti si să lichideze arieratele care însumează 45.293.057 mii lei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, precum si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de restructurare a Societătii Comerciale "Vitivinicola Baratca" - S.A., judetul Arad, cu disponibilizarea unui număr de 50 de salariati.

Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 mai 2000.

Nr. 82.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea,

exploatarea, repararea si verificarea recipientelor-container pentru stocare si alimentare în instalatii cu gaze petroliere lichefiate, C9-1999

 

Ministrul industriei si comertului,

în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptiile tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor-container pentru stocare si alimentare în

instalatii cu gaze petroliere lichefiate, C9-1999*), Colectia ISCIR.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 3 mai 2000.

Nr. 120.


* Prescripiiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnică.