MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 336     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 19 iulie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            276. - Decret privind numirea în functie a unui procuror financiar

 

            277. - Decret privind numirea în functie a unui judecător financiar

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            12. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            617. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în constructii pentru componentele sistemului calitătii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/1995, cu completările ulterioare

 

            619. - Hotărâre privind aprobarea actelor aditionale la acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele EP I - 5 Gresu si EP I - 6 Nereju, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Miherale si Compania Forest Romania Corporation

 

            620. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Anco" - S.R.L.

 

            621. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare,încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Resita" - S.A.

 

            622. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Agregate" - S.A. Buzău

 

            623. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Produse Ceramice" - S.A. Gherla

 

            624. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Sticloval" - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            102.000/3.792. - Ordin al ministrului industriei si comertului si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Programului de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unui procuror financiar

 

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

            Articol unic - Domnul Avram Iulian se numeste în functia de procuror financiar pe lângă Camera de Conturi judeteană Hunedoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2000.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unui judecător financiar

 

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

            având în vedere propunerea plsnului Curtii de Conturi,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

            Articol unic - Doamna Bălăceanu Alexandrina se numeste în functia de judecător financiar la Colegiul jurisdictional Giurgiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2000.

Nr. 277.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organirare si functionare a Curtii Constitutionale

 

            În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, al art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale,

Plenul Curtii Constitutionale adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - Regulamantul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, si modificat piin Hotărârea Plenului

Curtii Constitutionale nr. 1 din 21 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 30 septembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Denumirea Secretariatul Curtii Constitutionale din titlul si din cuprinsul capitolului V se înlocuieste cu denumirea Secretariatul General al Curtii Constitutionale.

2. Alineatul 1 al articolului 33 va avea următorul cuprins:

"Secretariatul General al Curtii Constitutionale are în structura sa Departamentul de organizare a activitătii jurisdictionale, Directia generală economică, servicii, oficii si birouri, potrivit structurii organizatorice aprobate de Plenul Curtii Constitutionale."

3. Alineatul 1 al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"Secretariatul General al Curtii Constitutionale este condus de un secretar general, asimilat, ca rang si salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului si secretarului general al Guvernului si care este ajutat de un secretar general adjunct, asimilat, ca rang si salarizare, secretarilor generali adjuncti ai Camerelor Parlamentului si secretarului general adjunct al Guvernului. Secretarul general este numit si eliberat din functie de Plenul Curtii Constitutionale, iar secretarul general adjunct, de presedintele Curtii Constitutionale, pe bază de concurs sau examen."

4. Alineatul 3 al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"În cazul absentei secretarului general atributiile acestuia sunt exercitate de secretarul general adjunct. Secretarul general adjunct conduce, sub coordonarea secretarului general, activitatea Departamentului de orgenizare a activitătii jurisdictionale, care are în structura sa Serviciul de pregătire a lucrărilor si secretariat si Serviciul de documentare, cercetare si informatică:"

5. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Directia generală economică este condusă de un director general si are în structura sa Serviciul financiar-contabil si Serviciul aprovizionare-administrativ.

În cazul absentei secretarului general adjunct directorul general al Directiei generale economice exercită si atributiile secretarului general adjunct, potrivit însărcinărilor stabilite prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale."

Art. II. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Hotărârea a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale la 18 iulie 2000, cu participarea domnilor: Lucian Mihai, presedinte, Costică Bulai, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Florin Bucur Vasilescu si Romul Petru Vonica, judecători.

 

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

 

Bucuresti, 18 iulie 2000.

Nr. 12.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în constructii pentru componentele sistemului calitătii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/1995, cu completările ulterioare

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 21 din Regulamentul privind elaborarea reglementărilor tehnice în constructii pentru componentele sistemului calitătii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/1995, publicat în Monitorul Ofieial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995, cu completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Fondurile pentru activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice în constructii sunt cele prevăzute la art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii. Din aceste fonduri se pot efectua cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru dotarea, documentarea, elaborarea, revizuirea, completarea si publicarea reglementărilor tehnice în constructii, precum si cheltuielile necesare pentru stabilirea metodelor de testare, realizarea în regim pilot a consolidării unor constructii apartinând patrimoniului national si a lucrărilor aferente pentru punerea în valoare a acestora, în vederea elaborării reglementărilor tehnice specifice.

(2) Constructiile prevăzute la alin. (1) si lucrările aferente se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 617.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor aditionale la acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele EP I - 5 Gresu si EP I - 6 Nereju, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Forest Romania Corporation

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actele aditionale la acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele EP I - 5 Gresu si EP I - 6 Nereju, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Forest Romania Corporation, în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actele aditionale la acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihai Flanăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13. iulie 2000.

Nr. 619.


*) Anexele se comunică semnatarilor actelor aditionale si institutiilor abilitate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială Anco" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licentA de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Anco" - S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Anies-Izvorul 2, judetul Bistrita-Năsăud, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 620.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Naiională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială       Combinatul Siderurgic Resita" - S.A.

           

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art, 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă orezenta hotărâra.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Resita" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Halda de Zgură,

judetul Caras-Severin prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenia de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 621.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Agregate" - S.A. Buzău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Agregate" - S.A. Buzău, în  calitate de concesionar, în perimetrele Vadu Pasii si Vernesti, judetul Buzău prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevazute la art. 1, intră în vigoare la data publicaru prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 622.


 

*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare,încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială Produse Ceramice" - S.A. Gherla

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâte.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Produse Ceramice" - S.A. Gherla, în calitate de concesionar, în perimetrul Fizesu Gherlei,

judetul Cluj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 623.


 

*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Sticloval" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Sticloval" – S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Copăceni si Gura Vitioarei, judetul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzute la art.1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 624.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

Nr. 102.000 din 5 iulie 2000

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 3.792 din 26 iunie 2000

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

 

Ministrul industriei si comertului si ministrul muncii si protectiei sociale,

având în vedere prevederile art. 41 lit. g) din Legea minelor nr. 61/1998,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificările ulterioare, si, respectiv, al art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

PROGRAMUL

de asistentă medicală si de asigurări pentru rise si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

 

1. Scopul:

- realizarea unei protectii sociale suplimentare fată de cea asigurată prin sistemul asigurărilor sociale pentru angajatii din sectorul minier si geologie, victime ale accidentelor de muncă si bolilor profesionale.

2. Domeniul de aplicare:

-         sectorul industriei miniere si geologiei.

3. Obiectivele:

3.1. îmbunătătirea nivelului securitătii si sănătătii în muncă;

3.2. monitorizarea stării de sănătate;

3.3. ameliorarea sănătătii si recuperarea capacitătii de muncă pentru victimele accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale din sectorui minier;

3.4. acordarea de prestatii compensatorii, în bani sau în natură, suplimentare si complementare celor prevăzute prin legislatia în materie de asigurări sociale, pentru victimele accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale;

3.5. optimizarea costurilor aferente accidentelor de muncă si bolilor profesionale.

4. Perioada de aplicare:

- programul se revizuieste anual si are valabilitate până la intrarea în vigoare a legii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale sau a altor reglementări în domeniu.

S. Resursele financiare:

- orice resurse financiare identificate de titularul de licentă minieră si alocate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Salariatii nu vor fi implicati în constituirea resurselor financiare ale programului.

6. Beneficiarii programului:

- toti salariatii din sectorul industriei miniere si geologiei, fără discriminare.

7. Executorii programului si implementarea acestuia:

- titularii de licentă minieră de explorare/exploatare, cu fortele proprii sau priri agentii, asociatii, asociatii profesionale, fundatii sau orice alte organisme legal constituite si abilitate in domeniul respectiv, în măsura fondurilor disponibile si alocate, cu respectarea prevederilor legale.

8. Activităti:

8.1. reabilitarea victimelor accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale, prin:

8.1.1. acordarea primului ajutor si asigurarea transportului victimelor la unitatea sanitară;

8.1.2. acces la serviciile medicale de înaltă performantă;

8.1.3. tratament ambulatoriu, recuperatoriu si balneoclimateric, potrivit legii;

8.1.4. tratament medical în clinici si în spitale specializate;

8.1.5. asigurarea de proteze, orteze si mijloace ajutătoare se va aplica fără caracter discriminatoriu, toate victimele beneficiind de acelasi tip de facilităti;

8.1.6. reamenajări, la locul de muncă si la domiciliu, pentru victimele rămase cu handicap; se va respecta legislatia în vigoare si se va obtine avizul institutiilor abilitate pentru eventualele modificări;

8.1.7. recalificarea si reinstruirea victimelor accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale.

8.2. compensarea bănească a victimelor accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale prin:

8.2.1. orice forme de compensare a leziunilor sau a afectiunilor suferite de victimele accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale, suplimentare si complementare celor oferite prin regimul general al asigurărilor sociale de stat si care respectă legislatia în vigoare;

8.2.2. orice formă de ajutor în bani sau în natură pentru familiile celor care au decedat ca urmare a unui accident de muncă sau a bolilor profesionale, suplimentară si complementară celor oferite prin sistemul asigurărilor sociale de stat si care respectă legislatia în vigoare.

Toate aceste forme de compensare se vor stabili de comun acord între patronatul minier, titularii de licentă minieră de explorare/exploatare si reprezentantii sindicatelor, în limita fondurilor disponibile si alocate conform prevederilor legale în vigoare.