MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 327     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 14 iulie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia 51 din 21 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Decizia nr. 78 din 25 aprilie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

588. - Hotărâre privind numirea în functia de subprefect al judetului  Gorj

 

589. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de Reuniunea troicii OSCE la nivel ministerial, desfăsurată la Bucuresti, la data de 5 iulie 2000

 

594. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finantare încheiate cu Ministerul Cercetării si Tehnologiei din fonduri bugetare

 

595. - Hotărâre privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor si al mărfurilor de strictă necesitate între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea

 

596. - Hotărâre privind aprobarea unei licence de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Constructii Bihor" - S.A

 

597. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Agremin Doaga" - S.A

 

598. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 113, 1110 si I/10 a) la Hotărârea Guvernului  nr. 331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor nationale si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, precum si a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirită"- S.A. Turnu Măgurele, cu modificările ulterioare

 

601. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

602. - Hotărâre privind retransmiterea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui imobil situat în municipiul Bucuresti

 

604. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit la Washington la 21 decembrie 1999 cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari,destinat finantării Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington   la 1iunie 1994

 

605. - Hotărâre pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 794/993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare

 

606. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Sibiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

102. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei  pentru aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agrocom" Cluj-Napoca   S.A., Judetul Cluj

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 51

din 21 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, exceptie ridicată de Bankcoop - Banca Generală de Credit si Promovare S.A. - Sucursala judetului Vaslui în Dosarul nr. 18/RLJ/1997 al Tribunalului Vaslui.

Dezbaterile au avut loc la data de 7 martie 2000, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, al Societătii Comerciale "Pyretus" - S.A. Fălciu, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat - Unitatea 325 Orbeni Bacău si a Mariei Stroie si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea Constitutională, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 14 martie 2000 si apoi la data de 21 martie 2000.

 

CURTEA,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 decembrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 18/RLJ/1997, Tribunalul Vaslui a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, exceptie ridicată de Bankcoop - Banca Generală de Credit si Promovare S.A. - Sucursala judetului Vaslui într-o cauză având ca obiect contestatiile formulate de Societatea Comercială "Pyretus" - S.A. Fălciu împotriva declaratiilor de creantă ale unor creditori.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că aplicarea prevederilor art. 51 si 52 din Legea nr. 82/1992, introduse prin art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999, face practic imposibilă exercitarea drepturilor de creditor prvilegiat, iar o asemenea restrângere, nejustificată de existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la art. 49 din Constitutie, reprezintă o încălcare a acestor dispozitii constitutionale. Se mai arată că statul, pentru a-si acoperi creantele, le asimilează cu cheltuielile de conservare si de administrare a bunurilor debitoare, urmând ca astfel să fie despăgubit cu prioritate  prin una dintre institutiile sale, indiferent dacă aceste creante au fost garantate sau nu. Totodată se sustine că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/1999, prin esenta lor, constituie norme speciale cu caracter derogator de la normele generale; or, pentru „a anula" prevederile legii generale, legea specială trebuia să le abroge pe acestea în mod expres.

Tribunalul Vaslui, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece asigurarea rezervelor de stat tine de siguranta natională si, ca atare, creantele izvorâte din prejudiciile provocate garantiilor statului trebuie să fie recuperate cu prioritate fată de toti creditorii. Pe de altă parte, în conformitate cu. "art. 84 alin. (1) si (4) din Legea nr. 64/1995, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999, judecătorul-sindic, în solutionarea contestatiilor cu privire la creante, stabileste valabilitatea, valoarea, prioritatea si garantiile".

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două  Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat este neîntemeiată. Se arată că problema cauzelor legitime de preferintă din sfera cărora fac parte privilegiile nu este una de ordin constitutional, ci legal, iar ordinea de preferintă stabilită pentru îndestularea creantelor constituie o optiune a legiuitorului vizând tratamentul creditorilor. Se mai arată că dispozitiile criticate nu constituie o încălcare a prevederilor art. 49 din Constitutie, întrucât "trecerea creantelor Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pe, locul întâi în ordinea de preferintă prevăzută la art. 106 din Legea nr. 64/1995, prin asimilarea acestora cu cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor supuse lichidării, nu reprezintă o restrângere a unui drept, ci constituirea, prin lege, a unui privilegiu, astfel cum este definit acesta în art. 1722 din Codul civil". Se mai arată că posibilitatea constituirii privilegiilor creantelor statului este prevăzută la art. 1725 alin. 1 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiile tezaurului public si ordinea în care se exercită ele sunt regulate prin legi speciale: Având în vedere principiul "specialia generalibus derogant”, se apreciază ca fiind vădit nefondată sustinerea conform căreia normele speciale trebuie să abroge în mod expres normele generale pentru a le lipsi de efect.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au  comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

 

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Cortstitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Lege nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia de neconstituiionalitate are ca obiect dispozitiile art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, care prevăd: "Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 354 din 11 decembrie 1997, se completează după cum urmează: [..]

2. După articolul 5 se introduc articole 51-53 cu următorul cuprins:

Art 51. - Garantiile constituite în baza prevederilor art 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/f995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale nationale pentru împrospătarea produselor si valorificarea celor disponibile, aprobată si modificată prin Legea nr. 69/1995, de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentintei emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/7995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate fată de toti creditorii.

Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător si în cazul lichidării voluntare.

Art. 52. - La cererea expresă a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unitătilor teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creantele acesteia, precum si ale unitătilor teritoriale subordonate, fată de agentii economici care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate fată de toti creditorii.

Art 53. - Creantele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si cele ale unitătilor teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situatiei în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente îndestulării, se închid prin contul de finantare."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Autorul exceptiei consideră că art. I. pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999, respectiv art. 51 si 52 introduse prin acesta, si care completează art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, articole potrivit cărora creantele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor debitorului si care se satisfac cu prioritate fată de toti creditorii, constituie o restrângere a exercitiului drepturilor sale de gaj si  de ipotecă, restrângere care nu este justificată de existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la art. 49 din Constitutie.

Art. 49 din Constitutie, invocat în sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor criticate, prevede: „(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz , pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau  a libertătii.”

Curtea Constitutională constată că asimilarea garantiilor, constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale nationale pentru împrospătarea produselor si valorificarea celor disponibile, cu cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate fată de toti creditorii, inclusiv în caz de faliment, nu contravine dispozitiilor art. 49 din Constitutie Garantiile prevăzute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1995 privesc termene de păstrare a produselor (alin. 1), termene de plată (alin. 2) si , bonificatii acordate agentilor economici care preiau produse, de 15% din pretul produselor noi, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare readucerii produselor la parametrii de calitate, reambalării, precum si a cheltuielilor ocazionate de eventualele reclamatii în perioada de garantie. Operatiunile privind produsele de acest fel din rezervele nationale sunt necesare si utile pentru conservarea bunurilor si mentinerea valorii lor, astfel încât, în mod justificat, au fost asimilate cu cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, conform art. 106 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată. Judecătorul  sindic sesizat cu solutionarea contestatiilor cu privire la creante va lua, potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, măsurile corespunzătoare în vederea conservării  bunurilor debitorului, între care si măsura efectuării operatiunilor la care se referă art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1995. Aceasta însă nu este o problemă  de constitutionalitate, ci de legalitate, asupra căreia Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte, întrucât, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, ea „[...] asigură controlul constitutionalitătii legilor, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului", iar în conformitate cu alin. (3) al art. 2 din aceeasi lege, "În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De asemenea, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei".

Curtea Constitutională constată, de asemenea, că includerea cheltuielilor pentru garantarea rezervelor nationale, precum si împrospătarea produselor si valorificarea celor disponibile la pct. 1 din ordinea de preferintă pentru îndestularea creantelor prevăzute la art. 106 din Legea nr. 64/1995, republicată, ca si constituirea acestui privilegiu în favoarea statului sunt o optiune a legiuitorului, care nu poate fi considerată o restrângere a drepturilor celorlalti creditori, ci constituirea prin lege a unui privilegiu, astfel cum acesta este definit în art. 1722 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiul este un drept, ce dă unui creditor calitatea creantei sale de a fi preferit celorlalti creditori, fie chiar ipotecari". De altfel, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999, ale cărei prevederi cuprinse în art. I pct. 2 fac obiectul. exceptiei de neconstitutionalitate, este lege specială în sensul art. 1725 alin. 1 din Codul civil, care dispune că "Privilegiile tezaurului public si ordinea în care se exercită ele sunt regulate prin legi speciale”

În sfârsit, întrucât autorul exceptiei sustine neconstitutionalitatea textului criticat, în sensul că prin aceste norme speciale trebuia să fie abrogate expres normele generale, Curtea Constitutională constată că în acest fel se face trimitere la principiul "specialia generalibus derogant”.

Sub acest aspect Curtea Constitutională observă că principiul "specialia generalibus derogant"se aplică în cazul legii generale care este ulterioară unei legi speciale, iar acea lege generală trebuie să abroge prevederile legii speciale, pentru ca aceasta din urmă să nu mai producă efecte juridice. Or, în spetă, astfel cum s-a arătat, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 este o lege specială si, ca atare, principiul mentionat nu este aplicabil.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

D E C I D E :

 

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, exceptie ridicată de Bankcoop - Banca Generală de Credit si Promovare - S.A. - Sucursala judetului Vaslui in Dosarul nr. 18/RLJ/1997 al Tribunalului Vaslui.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.78

din 25 aprilie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Odonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonatei de urgentă a Guvernului nr. 3811.997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Balanta" - S.A. din Sibiu în Dosarul nr. 2.294/1999 al Curtii de Apel Alba Iulia Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor: Societatea Comercială "Balanta" - S.A. din Sibiu, Ministerul Finantelor, Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat Sibiu si Garda financiară Sibiu.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, sustinând că, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborat cu alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă atunci când actul normativ atacat nu mai este în vigoare.

 

CURTEA,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 octombrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 2.294/1999, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Balanta" - S.A. din Sibiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât, potrivit art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă în cazuri exceptionale, iar "Guvernul nu s-a aflat într-un caz exceptional pentru a modifica si completa Legea nr. 77/1994 printr-o ordonantă de urgentă". Se arată, de asemenea, că "dacă Guvernul va proba existenta unui caz exceptional care a stat la baza emiterii. ordonantei de urgentă", s-ar impune examinarea constitutionalitătii art. 50 din Legea nr. 77/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/1997, prin care s-a stabilit reducerea cu 30% a impozitului pe profit, corespunzător cotei de actiuni dobândite, pentru societătile comerciale care se privatizează prin cumpărarea de actiuni de la Fondul Proprietătii de Stat de către asociatiile constituite potrivit legii pe toată durata achitării ratelor (fată de procentul de 50% stabilit initial prin această lege).

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comercială si contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât prevederile Legii nr. 77/1994 au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale.

În vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate, în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a comunicat încheierea de sesizare presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia ridicată este inadmisibilă, deoarece la data invocării ei Legea nr. 77/1994 era abrogată expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, iar art. 50 al legii, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/1997, nu a mai fost preluat în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

 

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispoziiiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Exceptia de neconstitulionalitate ridicată de Societatea Comercială "Balanta” - S.A. din Sibiu are ca obiect dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 150 din 11 iulie 1997.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că Legea nr. 77/1994 a fost abrogată expres, începând cu 29 decembrie 1997, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 381 din 29 decembrie 1997, ordonantă aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României; Partea 1, nr. 88 din 25 februarie 1998.

Fată de această situatie instanta de judecată trebuia să constate că dispozitiile legale atacate sunt abrogate si, pe cale de consecintă, să respingă exceptia ca fiind inadmisibilă, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată. Potrivit acestor prevederi Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unor dispozitii dintr-o lege sau ordonantă, numai dacă acestea sunt în vigoare iar atunci când nu sunt îndeplinite aceste conditii, instanta de judecată însăsi trebuie să respingă exceptia ca inadmisibilă.

În consecintă, Curtea Constitutională constată că nu se poate exercita controlul de constitutionalitate asupra unor dispozitii legale abrogate si de aceea se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

D E C I D E :

 

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7711994 privind asociatiile salarialilor si membrilor conducerii societătilor comerciale care se privatizează, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Balanta" - S.A, din Sibiu în Dosarul nr. 2.294/1999 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 aprilie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privirid numirea în functia de subprefect al judetului Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

 

Articol unic. - Domnul Aurel Tomescu se numeste în functia de subprefect al judetului Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 588

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de Reuniunea troicii OSCE la nivel ministerial, desfăsurată la Bucuresti

la data de 5 iulie 2000

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Cheltuielile aferente organizării Reuniunii troicii OSCE la nivel ministerial, în sumă totală de 30.773.462 lei, se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe de la capitolul 51.01 "Autorităti publice", titlul "Cheltuieli materiale", cu respectarea prevederilor legale, conform devizului cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 589

 

ANEXĂ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

prevăzute pentru organizarea Reuniunii troicii OSCE la nivel ministerial

 

Cele 7 delegatii se compun din 8 membri, urmând să fie invitate pe o perioadă de o zi.

CAP. I. MASĂ OFICIALĂ (oferită de domnul Petre Roman, ministru de stat, ministrul afacerilor externe)

64 persoane x 239.000 lei/persoană = 15.296.000 lei

CAP. II. CHELTUIELI PENTRU OASPETI STRĂINI

C. ALTE CHELTUIELI

a)      transport în localitate si în afara localitătii

3 microbuze x 1 zi = 8.000.000 lei

b) răcoritoare, cafea

64 persoane x 27.600 lei/persoană x 1 zi = 1.766.400 lei

c) buchete de flori

7 delegatii x 600.000 lei/delegatie = 4.200.000 lei

CAP. IV. ALTE CHELTUIELI

I Taxă pentru salonul oficial la aeroport + închiriere microbuz

65.000 lei x 2 x 7 + T.V.A. = 910.000 lei + 172.900 lei = 1.082.900 lei

25.700 lei x 2 x 7 + T.V.A. = 359.800 lei + 68.362 lei = 428.162 lei


TOTAL CHELTUIELI: 30.773.462 lei


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora

se calculează costurile salariale directe la contractele de finantare încheiate cu Ministerul Cercetării si Tehnologiei din fonduri bugetare

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 35L1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finantare încheiate cu Ministerul Cercetării si Tehnologiei din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998, se modifică după cum urmează:

1. În titlul si în textul hotărârii se înlocuieste denumirea "Ministerul Cercetării si Tehnologiei" cu denumirea "Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Sumele în lei reprezentând costurile salariale se stabilesc la data perfectării contractului în functie de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru 1 euro."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Contractul de finantare o dată semnat, costurile salariale nu mai pot fi modificate până la finalizarea acestuia."

4. Anexa "Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale directe" se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. – Hotărârea Guvernului nr. 35/1998, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Stiintă Tehnologie si Inovare,

Lanyi Szabolcs

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 6 iulie 2000

Nr. 594.

 

ANEXĂ

 

PLAFOANELE

în baza cărora se calculează costurile salariale directe

 

Partea I - pentru activităti cu caracter de regularitate, derulate pe o perioadă mai mare de o lună calendaristică

 

Nr.

crt.

Categoria de activităti *)

Nivelul studiilor

Limita minimă

în

euro/om/lună

Limila maximă

în

euro/om/lună

1.

Activităti ce presupun nivel înalt al creativitătii si/sau experientă si abilitate de conducere

superioare

300

1.000

2.

Activităti ce presupun cunoasterea aprofundată a metodelor de analiză si sinteză, precum si abilităti de utilizare a acestora

superioare

200

700

3.

Activităti-suport

superioare si/sau medii

100

300

 

Partea a II-a - pentru activităti cu caracter de regularitate, derulate pe o perioadă mai mică de o lună calendaristică, sau pentru activităti fără regularitate

 

Nr.

crt.

Categoria de  activităti*)

Nivelul

studiilor

Limita minimă

în

euro/om/zi

Limita maximă

în

euro/om/zi

1.

Activităti ce presupun nivel înalt al creativitătii si/sau experientă si abilitate de conducere

superioare       

35

60

2.

Activităti ce presupun cunoasterea aprofundată a metodelor de analiză si sinteză, precum si abilităti de utilizare a acestora

superioare

30

45

3.

Activităti-suport

superioare si/sau

medii

20

35

 

*) Încadrarea în categorii se face conform normelor si instructiunilor prevăzute la art. 5 din prezenta hotărâre.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor si al mărfurilor de strictă

necesitate între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 2, 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileste serviciul public de transport pe căile navigabile interioare pentru transportul fluvial al pasagerilor si al mărturilor de strictă necesitate între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea.

Art. 2. - În vederea realizării acestui serviciu public de transport tarifele subventionate care se aplică la transportul pasagerilor între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea se stabilesc de Ministerul Transporturilor, cu avizul Oficiului Concurentei, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Tarifele subventionate, care includ si o cotă de profit de 3%, se stabilesc anual, ca diferentă între costurile suportate de agentul economic pentru realizarea serviciului public de transport prevăzut la art. 1 si valoarea subventiilor prevăzute cu această destinatie în legea bugetului de stat.

Art. 4. - Beneficiază de tarifele de transport stabilite în conformitate cu art. 2 persoanele care au domiciliul stabil, care au locul de muncă sau care desfăsoară activităti în localitătile din Delta Dunării si în municipiul Tulcea.

Art. 5. - Diferenta dintre veniturile realizate prin aplicarea tarifelor stabilite conform art. 3 si costurile reale de transport se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 6. - În functie de evolutia preturilor din economia natională, tarifele de transport al pasagerilor se pot modifica periodic, în functie de rata inflatiei. Modificarea tarifelor sa efectuează de Ministerul Transporturilor si se avizează de Oficiul Concurentei.

Art. 7. - (1) Cheltuielile ocazionate de transportul mărfurilor de strictă necesitate efectuat între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(2) Mărfurile de strictă necesitate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Tarifele de transport ale mărfurilor de strictă necesitate care se suportă de la bugetul de stat, se vor negocia de Consiliul Judetean Tulcea cu beneficiarii serviciilor de transport, sub supravegherea directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.

Art. 8. - (1) Serviciul public de transport fluvial de  pasageri si al mărfurilor de strictă necesitate între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea va fi efectuat de Societatea Comercială "Navrom Delta" - S.A. Tulcea, singurul agent economic care dispune de capacitătile necesare pentru asigurarea tuturor relatiilor de transport, în baza unui contract care se încheie cu Ministerul Transporturilor, abilitat în acest sens de Guvernul României.

(2) În cazul în care în perioada următoare vor mai apărea si alti operatori care să dispună de capacităti de transport similare, serviciul public de transport între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea va fi încrediniat în regim concurential.

Art. 9. - Anual, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, Ministerul Transporturilor va renegocia contractul prevăzut la art. 8 alin. (1).

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 547/1994 privind unele măsuri de protectie socială a locuitorilor din Delta Dunării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 28 septembrie 1994.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 595.

 

LISTA

cuprinzând mărfurile de strictă necesitate pentru care cheltuielile de transport fluvial între localitătile din Delta Dunării si municipiul Tulcea se acoperă de la bugetul de stat

 

I.Mărfuri agroalimentare

 

            1. Pâine

2. Făină

            3. Mălai                                  

4. Orez                                   

5. Arpacas                             

6. Paste făinoase                     

7. Biscuiti                                  

8. Zahăr                                     

9. Produse zaharoase                 

10. Ulei                                     

11. Margarină

12. Lapte si produse din lapte    

13. Carne si preparate din carne

14. Conserve de legume si fructe

15. Otet

16. Sare

17. Ouă          

18. Tutun-tigări           

19. Chibrituri

20. Apă minerală

21. Cartofi

22. Legume-fructe

 

II. Mărfuri industriale 

  

1. Textile-încăltăminte-confectii

2. Mărfuri metalo-casnice

3. Geam tras

4. Cherestea de răsinoase

5. Mobilă

6. Lemne de foc

7. Petrol lampant

8. Gaze lichefiate (încărcătură)

9. Materiale de constructii

10. Medicamente, produse farmaceutice, spirt medicinal

11. Produse de curătenie si detergenti

12. Manuale

13. Cărti si rechizite scolare

14. Aparatură medicală si electrocasnică

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia

Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Constructii Bihor" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotârâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Constructii Bihor" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Bors-Santău, judetul Bihor, prevăzută, în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 596.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia

Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Agremin Doaga" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 6111998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Agremin Doaga" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Doaga, judetul Vrancea, prevăzută în anexă *) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărări în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 597.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI


HOTĂRÂRE

pentru modiflcarea anexelor nr. I/3, I/10 si I/10 a) la Hotărârea Guvernului nr. 331/1999 privind aprobarea bugetelor

de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor nationale si institutelor

nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului,

precum si a transferurilor pentru Societatea Comercială „Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirită" - S.A.

Turnu Măgurele, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexele nr. I/3, I/10 si I/10 a) la Hotărârea Guvernului nr. 331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor nationate si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, precum si a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirită" - S.A. Turnu Măgurele, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 1, 2, si 2a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre si vor fi comunicate Ministerului Industriei si Comertului si Ministerului Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 598.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

Ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând,persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10

din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Yassen Mariana, cetătean danez, născută la 1 februarie 1963 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, fiica lui Popa Moise si Maria cu domiciliul actual în Danemarca, 2200 Copenhaga, Mjolnerparken 54, 33 Th.

2. Kantor Francisc, cetătean danez, născut la 18 februarie 1952 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Francisc si Iolanda, cu domiciliul actual în Danemarca, 2860 Soborg, Hoje Gladsaxe 61, 3.Th.

3. Wehbi Maria, cetătean danez, născută la 2 octombrie 1962 în localitatea Mahmudia, judetul Tulcea România, fiica lui Cretu Nicolae si Ana, cu domiciliul actual în Danemarca, 2610, Rodovre, Maglehaer 30, 1 Tv.

4. Manea Emiliea cetătean german, născută la 20 martie 1938 în localitatea Mera, judetul Vrancea, România, fiica lui Măgureanu Neculaiu si Agripina, cu domiciliul actual în Germania, 61350 Bad Homburg, Dietigheimerstr. 1.

5. Ungurean Natalita, apatrid, născută la 26 octombrie 1936 în localitatea Fântâna Mare, judetul Suceava, România, fiica lui Anitei Toader si Ileana cu domiciliul actual în Germania, 89078 Ulm, Im Grund 40.

6. Ungurean Ioan, apatrid, născut la 7 ianuarie 1936 în localitatea Drăgoiesti, judetul Suceava, România, fiul lui Haralampie si Agripina, cu domiciliul actual în Germania, 89078 Ulm, Im Grund 40.

7. Dogaru Melozina, cetătean suedez, născută la 20 aprilie 1921 în localitatea Vârfu Câmpului judetul Botosani, România, fiica lui Usturoi Dumitru si Elena, cu domiciliul actual în Suedia, 211 52 Malmo, Nora Skulgatan nr. 18.

8. Ivanciuc Ioan, cetăTean suedez, născut la 7 mai 1939 în localitatea Iapa, judetul Maramures, România, fiul lui Ioan si Floare, cu domiciliul actual în Suedia, 554 72 Jonkoping, Lovisagatan 27 A.

9. Ivanciuc Maria, cetătean suedez născută la 25 iulie 1939 în localitatea Strâmtura, judetul Maramures, România, fiica lui Botizan Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Suedia, 554 72 Jonkoping, Lovisagatan 27 A.

10. Mărgean Marian, apatrid, născut la 10 decembrie 1949 în Bucuresti, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Bettinastr. 75.

11. Mihăilescu Maria-Laura, apatrid, născută la 16 octombrie 1976 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiica lui Damian Ioan si Iulia, cu domiciliul actual în Germania, 53111 Bonn, Annagraben 49.

12. Rădoi Sergiu, cetătean german, născut la 3 ianuarie 1931 în localitatea Frăsinet, judetul Ilfov, România, fiul lui Teodor si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63111 Rodgau  Kolnerstr. 2.

13. Desagă Ioan-Mircea, apatrid, născut la 6 martie 1958 în localitatea Binis, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ioan si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Sudetenplatz 3.

14. Desagă Ana, apatrid, născută la 2 septembrie 1959 în localitatea Sopotu Vechi, judetul Caras-Severin România, fiica lui Pistrilă Matei si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Sudetenplaz 3.

15. Mihai Ioan, apatrid, născut la 3 iunie 1961 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, fiul lui Mihai Ana, cu domiciliul actual în comuna Cefa, judetul Bihor.

16. Mitriu Paul-Mircea, cetătean danez, născut la 26 martie 1955 în Bucuresti, România, fiul lui Paul si Paraschiva, cu domiciliul actual în Danemarca, 2635 Ishoj, Egelunden 80.

17. Mihale Argentina, apatrid, născută la 9 iunie 1958 în Bucuresti, România, fiica lui Gheorghe si Petra, cu domiciliul actual în Germania, 89257 Illertissen, Am Martelbrunnen 2a.

18. Bolcas-Kuppinger Liana-Mica-Elena, cetătean german, născută la 14 februarie 1946 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Bolcas Mircea-Alexandru si Maria-Livia, cu domiciliul actual în Germania, 65527 Niedernhausen, Lucas Cranachstr. 14.

19. Dumitrescu Alexandru, apatrid, născut la 10 aprilie 1972 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Doru-Vasile-Ion si Alexandrina, cu domiciliul actual în Germania, 88299 Leutkirch im Allgău, Im Anger 1.

20. Demeter Mihai, cetătean german, născut la 10 ianuarie 1968 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Mihail si Susana, cu domiciliul actual în Germania, 63303 Dreieich, Zeisigweg 42.

21. Mitriu Constanta, cetătean danez, născută la 29 iunie 1962 în localitatea Zătreni, judejul Vâlcea, România, fiica lui Lăutaru Marin si Maria, cu domiciliul actual în Danemarca, 2635 Ishoj, Egelunden 80.

22. Szocs Lajos, cetătean maghiar, născut la 11 februarie 1946 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Ludovic si Elisabeta, cu domiciliul actual în Ungaria, 1085 Budapesta, Jozsef KRT. 37-39, ap. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retransmiterea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui imobil situat în municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă retransmiterea imobilului, identificat conform datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din folosinta gratuită a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, ministrul sănătătii;

Hajdú Gábor

 

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în folosinta gratuită a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti care se retransmite  în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 5-7, sectorul 6

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti

Ministerul Apărării Nationale

Pavilionul I - atelier

-suprafata construită = 534m2

-suprafata desfăsurată = 1.057 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit la Washington la 21 decembrie 1999

cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit la Washington la 21 decembrie 1999 cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, după cum urmează: data finală de tragere a împrumutului mentionat la art. II sectiunea 2.03 se înlocuieste cu data de 31 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministrul industriei si comertului

Radu Berceanu

 

 Bucuresti, 6 iulie 2000.

 Nr. 604.        

                                                                                 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 794/1993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 794/1993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 27 decembrie 1994, se actualizează după cum urmează:

1. La articolul 1 :

A)    cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;

B)     cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei;

C)    cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei.

 2. La articolul 2:

A)    cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei;

B) cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei;

B)     cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei.

3. La articolul 3:

A)    cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;

B)     cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;

C)    cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

4. La articolul 4:

A)    cu amendă de la 200.000 lei la  400.000 lei;

B) cu amendă de la 700.000 1ei la 1.500.000 lei;

C) cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei;

5. La articolul 5:

A) cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei;

B) cu amendă de la 400.000 lei la 1.000.000 lei;

B)     cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

 Bucuresti, 6 iulie 2000.

 Nr. 605.

                                  

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului

Apărării Nationale în administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art.l2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, format din constructii si terenul aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

p. Presedintele Oficiului National de Cadastru,

Geodezie si Cartografie,

Gabriel Stănescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 606.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare

Persoana juridică la care se transmite dreptul  de administrare

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, judetul Sibiu   

Ministerul Apărării Nationale

Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Sibiu

Pavilion C - Popotă Garnizoană-parter

S =248 m2

Pavilion E2 S =56 m2

Total suprafată construită S =30.4 m2 Terenul aferent            S = 1.800 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPEClALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale

"Agrocom" Cluj-Napoca - S.A., judetul Cluj

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

în baza Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agrocom" Cluj-Napoca – S.A., judetul Cluj, aprobat prin Hotărârea adunării generale a actionarilor în data de 7 aprilie 2000, prin care s-a stabilit o serie de măsuri menite să eficienteze activitatea acestei societăti si să lichideze arieratele care însumează 24.551.645 mii lei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de restructurare a Societătii Comerciale "Agrocom" Cluj-Napoca - S.A., judetul Cluj, cu disponibilizarea unui număr de 241 de salariati.

Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea Programului de restructurare beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2000.

Nr. 102.