MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 319   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 10 iulie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

108. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul  împrumut pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comenului si transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.

 

579. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cuprivire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999

 

Acord între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României si ale art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sis­temul national de decoratii al României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Se reinstituie Ordinul National Serviciul Credincios, prevăzut la art. 6 lit. A pct. II si la art. 9 lit. A pct. III din Legea nr. 29/2000, aceasta fiind a doua decoratie în ierarhie, pe timp de pace, si a treia în ierarhia decoratiilor militare de război.

Art.  2. - (1 ) Ordinul National Serviciul Credincios poate avea maximum 5.500 de membri grupati în 5 grade, cu însemne diferite pentru civili si militari.

(2) Ordinul National Serviciul Credincios cu însemne de război nu are limită legală de conferire.

Art. 3. - Cetătenii străini decorati cu Ordinul National Serviciul Credincios nu intră în cifra prevăzută la art. 2 alin. (1) din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - Presedintele României este capul Ordinului National Serviciul Credincios. În această calitate, Presedin­telui României i se atribuie pe perioada mandatului gradul de Mare Cruce al ordinului, comandă specială, pe care 1 poartă în.ocazii festive, precum si la ceremoniile de înmânare a ordinului.

Art. 5. - Ordinul National Serviciul Credincios se com­pletează cu Crucea si Medalia Serviciul Credincios prevăzute la art. 6 lit. B pct. I si II si la art: 9 lit. B pct. II si III din Legea nr. 29/2000, acestea fiind cele mai înalte distinctii nationale care se pot acorda persoanelor fără stu­dii superioare.

Art. 6. - Crucea si Medalia Serviciul Credincios au fie­care căte 3 clase. Numărul crucilor este în total de 8.400, iar al medaliilor din primele două clase de 5.400, pentru clasa a III-a numărul fiind nelimitat. Decoratiile au însemne diferite pentru civili, militari si de război.

Art. 7. - (1) Însemnul Ordinului National Serviciul Credincios se compune dintr-o cruce cu bratele arcuite si lătite spre margini, emailată albastru deschis; între brajele crucii se află o cunună formată din frunze de laur din metalul gradului, iar în centrul crucii se află un medalion din metalul gradului. ­

(2) Pe avers stema Romăniei este stantată pe medalion.

(3) Pe revers este inscriptia "SERVICIUL CREDINCIOS".

(4) Însemnul este surmontat de o cunună ovală din frunze de stejar si de un inel prin care se prinde panglica.

(5) Panglica ordinului este din rips moarat de culoare bleu, având o dungă albă pe mijloc.

Art. 8. - Ziua Ordinului National Serviciul Credincios se sărbătoreste la data.de 28 aprilie, data primei creări a ordinului.

Art. 9. - Ordinul, crucea si medalia se prezintă în 3 forme valoric egale: însemnul propriu-zis, rozeta pentru civili si bareta pentru militari.

Art. 10. - Cetătenii români decorati cu Ordinul Serviciul Credincios până la data abrogării sale, în 1948, sunt con­siderati de drept cavaleri ai Ordinului National Serviciul Credincios, conferindu-li-se automat un grad în plus fată de cel avut.

Art. 11. - (1) Însemnul Crucii Nationale Serviciul Credincios este similar cu cel al ordinului, dar nu este emailat.

(2) Insemnul Medaliei Nationale Serviciul Credincios este o piesă circulară, cu bordura înăltată, având stantată pe avers stema României si pe revers inscriptia "SERVICIUL CREDINCIOS".

(3) Panglica crucii si a medaliei este din rips moarat de culoare bleu, având marginal si pe centru benzi albe.

Art. 12. - Descrierea formei, dimensiunile si modelul desenat ale ordinului, crucii si medaliei, pentru fiecare grad sau clasă, motivele care determină conferirea aces­tora, repartitia numărului de însemne pe grade si clase, modul în care se vor purta, precum si alte date privind decoratiile sunt prevăzute în regulamentele cuprinse in ane­xele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta ordo­nantă de urgentă.

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează :

Ion Caramitru

Ministru de stat, ministru afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministru de interne,

Constatin Dudu Ionescu

Ministrul Finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 iunie 2000

Nr. 105.

 

REGULAMENT

privind descrierea si acordarea Ordinului National Serviciul Credincios

 

Art. 1. - Ordinul National Serviciul Credincios este a doua decoratie în ierarhie, pe timp de pace, si a treia în ierarhia decoratiilor militare de război. El se acordă atât cetătenilor români, cât si celor străini care au studii superioare, pentru a recompensa serviciile deosebite, civile si militare aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război.

Art. 2. - Prin servicii deosebite se întelege fapte de conceptie, organizare si coordonare, astfel:

a) apărarea intereselor supreme ale statului român independenta, suveranitatea, unitatea si integritatea teritorială;

b) merite în ceea ce priveste dezvoltarea economie nationale;

c) rezultate în domeniul stiintei, artei si culturii;

d) contributii la colaborarea dintre România si alte state sau organisme internationale;

e) concepiti inaintate în ceea ce priveste organizarea si conducerea operatiunilor militare;

f) fapte săvârsite pe câmpul de luptă sau în conflicte militare.

Art. 3. - Ordinul National Serviciul Credincios cuprinde 5 grade. Acestea sunt, în ordine crescătoare:

a) Cavaler;

b) Ofiter;

c) Comandor;

d) Mare Ofiter;

e) Mare Cruce.

Art. 4. - (1) Membrii ordinului sunt numiti pe viată. Indiferent de gradul primit ei poartă numele de "Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios". Ordinul are însemne deose­bite pentru civili, pentru militari si de război.

(2) Numărul membrilor este fixat la 5.550, împărtit astfel:

- Cavaler       - 3.000, din care:

         - 2.400 pentru civili; si

         - 600 pentru militari;

- Ofiter          - 1.500, din care:

         - 1.200 pentru civili; si

         - 300 pentru militari;

- Comandor  - 600, din care:

         - 480 pentru civili; si

         - 120 pentru militari;

- Mare Ofiier - 300, din care:

         - 240 pentru civili; si

         - 60 pentru militari;

- Mare Cruce - 150, din care:

          - 120 pentru civili; si

          - 30 pentru militari.

(3) Depăsirea numărului fiecărui grad constituie încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele vor fi re­stituite.

(4) Ordinul se poate conferi si unitătilor militare românesti pentru fapte deosebite săvârsite în timp de pace sau pentru acte de eroism săvârsite în timp de război; pot fi decorate si unitătile militare străine ale unor state aliate cu România. Ordinele conferite unitătilor militare nu intră în limita celor prevăzute pentru militari în prezentul regula­ment.

(5) Ordinul cu însemne de război nu are limite legale pentru nici un grad, evidenta persoanelor decorate cu acesta fiind tinută separat.

Art. 5. - Presedintelui României i se atribuie pe peri­oada mandatului insemnele gradului de Mare Cruce comandă specială, confectionat din aur. Acesta nu facea parte din numărul prevăzut la art. 4 din prezentul regulament.

Art. 6. - (1) Cetătenii străini decorati cu acest ordin nu sunt cuprinsi în numărul prevăzut la art. 4 din prezentul regulament.

(2) Sefii de state care se întâlnesc a doua oară cu Presedintele României în cadrul unor vizite oficiale sau de e stat pot fi decorati cu gradul de Mare Cruce, comandă specială.

(3) Ordinul se conferă cetătenilor străini numai cu avizul favorabil al guvernelor din tările respective.

(4) Membrii corpului diplomatic si consular acreditati în România pot fi decorati cu acest ordin numai după îndepli­nirea unui stagiu de minimum 2 ani în tară.

Art. 7. - (1) Însemnul Ordinului Serviciul Credincios este o cruce cu bratele arcuite si lătite spre margini emai­lată albastru deschis. Între bratele  crucii se află o cunună cu frunze de laur si în centrul ei un medalion, ambele din metalul gradului.

(2) Pe avers este stantată pe medalion stema României.

(3) Pe revers este inscriptia SERVICIUL CREDINCIOS înscrisa într-o cununa deschisa din frunze de laur.

(4) Însemnul este surmontat de o cunună ovală formată din frunze de stejar, de care se atasează un inel prin care se prinde panglica.

( 5) Insemnele ordinului se confectionează din argint cu titlul de 800%, iar plăcile, din argint cu titlul de 925%.

(6) Panglica este din rips moarat de culoare bleu, avănd o dungă albă pe mijloc.

(7) La toate gradele se acordă, o dată cu însemnul, pentru civili, rozeta, iar pentru militari, bareta si rozeta decoratiei; acestea au culorile de bază ale panglicii ordinu­lui, reduse la 40% si, respectiv, la 50%, si au forme speci­fice pentru fiecare grad. Rozeta se poartă la reverul stâng al hainei/taiorului, iar bareta se poartă la uniformă, pe piep­tul stâng.

Art. 8. - (1) Însemnul gradului de Cavaler are diame­trul de 40 mm si culoarea naturală a argintului. Medalionul central are diametrul de 14 mm, iar stema stantată a României este înaltă de 12 mm. Inscriptia pe reversul medalionului are literele cu inăltimea de 1,5 mm.

(2) Cununa dintre braiele crucii are lătimea de 4 mm si este dispusă la 7 mm de medalion.

(3) Cununa din frunze de stejar are diametrele exteri­oare de 20 mm si, respectiv de 18 mm, iar cele interioare, 18  mm si respectiv, de 6 mm. Inelul prin care se prinde panglica este circular si are diametrul exterior de 15 mm, iar pe el este stantat titlul argintului.

(4) Modelul pentru militari primeste două spade încrucisate, lungi de 25 mm; între însemn si cununa de stejar.

(5) Modelul de război primeste două spade încrucisate, lungi de 41 mm, între bratele crucii.

(6) Panglica gradului este lată de 40 mm, iar banda mediană este lată de 12 mm; în partea ei aparentă pan­glica este lungă de 50 mm.

(7) La modelul de război panglica are marginal si câte o dungă lată de 2 mm din fir aurit, iar banda albă este lată de 10 mm.

(8) La insemnul acordat doamnelor panglica este pliată sub formă de fundă orizontală (papion) si are o lungime de 120 mm.

(9) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptun­ghiulare din rips, lungă de 16 mm si înaltă de 6 mm.

(10) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptun­ghiulare din rips, lungă de 20 mm si înaltă de 10 mm; pentru decoratia cu însemne de război pe baretă sunt prinse două spade încrucisate din argint, lungi de câte 18 mm.

Art. 9. - Însemnul gradului de Ofiter este acelasi ca la gradul de Cavaler, cu următoarele deosebiri:

- însemnul este aurit;

- panglica primeste o rozetă cu diametrul de 25 mm;

- pentru doamne rozeta se aplică pe centrul fundei;

- rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips, având diametrul de 10 mm si înăltimea de 4 mm;

- bareta este similară gradului de cavaler, pe ea fiind prinsă o rozetă cu diametrul de 10 mm; pentru decoratia cu insemnul de război cele două spade încrucisate sunt prinse sub rozetă.

Art. 10. - (1) Însemnul gradului de Comandor are un diametru de 50 mm si este aurit. Medalionul central are diametrul de 18 mm, iar stema stantată a României este înaltă de 16 mm. Inscriptia de pe reversul medalionului are literele înalte de 2 mm. Cununa dintre bratele crucii are lătimea de 5 mm si este dispusă la 9 mm de medalionul central.

(2) Modelul pentru militari primeste două spade încrucisate, lungi de 37 mm, între însemn si cununa ovală din frunze de stejar.

(3) Modelul de război primeste două spade încrucisate, lungi de 57 mm, între bratele crucii.

(4) Cununa din frunze de stejar are diametrele exteri­oare de 25 mm si, respectiv, de 17 mm si pe cele interi­oare de 10 mm si, respectiv, de 8 mm.

(5) Inelul de prindere a panglicii este alungit, cu înăltimea de 25 mm si lătimea de 4 mm; pe reversul ine­lului este poansonat titlul argintului si numărul de ordine al gradului.

(6) Panglica gradului este lată de 45 mm, iar dunga albă mediană este lată de 14 mm.

(7) Lungimea panglicii este egală cu circumferinta gâtului.

(8) La modelul de război panglica primeste marginal si o dungă lată de 3 mm din fir aurit.

(9) Rozeta gradului are prins pe panglica dreptunghiu­lară de 16/6 mm a gradului de Cavaler tamburul gradului de Ofiter, cu diametrul de 10 mm.

(10) Bareta gradului are panglica dreptunghiulară din rips, lungă de 24 mm si înaltă de 10 mm, care are prins pe centru un disc din argint, cu diametrul de 5 mm; pentru decoratia cu însemne de război sub disc sunt două spade din argint incrucisate, lungi de câte 20 mm.

Art. 11. - (1) Gradul de Mare Ofiter este compus din însemnul gradului de Comandor si placa gradului.

2) Placa gradului este în formă de stea pătrată cu raze reliefate si are un diametru de 75 mm. Pe placă este apli­cată crucea emailată a ordinului, avers, având un diametru de 40 mm. Medalionul central, inscriptia, stema stantată a Romăniei si cununa au aceleasi dimensiuni ca si la gradul de Ofiter. Pe revers, într-un medalion central, este scrisă firma producătoare, sunt poansonate titlul argintului si numărul de ordine al gradului.

3) La modelele pentru militari si de război pe placă este aplicată crucea emailată a ordinului, avers, cu un dia­metru de 40 mm, având între brate două spade încrucisate, lungi de 41 mm.

(4) Modelul pentru doamne este identic.

(5) Rozeta gradului este o panglică dreptunghiulară din rips argintiu, lungă de 16 mm si înaltă de 6 mm, având prinsă pe centru rozeta gradului de Ofiter.

(6) Bareta gradului este cea a gradului de Comandor, având prins pe centru un romb bombat, din argint, înalt de 7 mm si lat de 5 mm; pentru decoratia cu însemne de război, sub romb sunt două spade încrucisate, din argint, lungi de căte 20 mm.

Art. 12. - (1) Gradul de Mare Cruce este compus din însemnul si placa gradului.

(2) Însemnul are un diametru de 60 mm si este aurit. Medalionul central are diametrul de 20 mm, iar stema stantată a României este înaltă de 18 mm. Inscriptia de pe reversul medalionului are literele înalte de 3 mm. Cununa dintre bratele crucii are lătimea de 6 mm si este dispusă la 10 mm de medalionul central.

(3) Cununa de frunze de stejar are diametrele exteri­oare de 30 mm si, respectiv de 20 mm, iar cele interioare de 13 mm si, respectiv, de 11 mm.

(4) Modelul pentru militari primeste două spade încrucisate, lungi de 48 mm, între însemn si inelul de prin­dere a panglicii.

(5) Modelul de război primeste două spade încrucisate, lungi de 62 mm, între bratele crucii.

(6) Inelul de prindere este circular, gros de 2 mm si cu un diametru exterior de 18 mm, pe care sunt poansonate titlul argintului si numărul de ordine al gradului.

(7) Lenta însemnului este lată de 100 mm si are o lun­gime egală cu periferia bustului corpului; dunga albă mediană este lată de 32 mm. La partea inferioară este atasată o rozetă circulară cu diametrul de 75 mm, sub rozetă se afle atasată o carabinieră.

(8) La modelul de război lenta are marginal si câte o dungă lată de 7 mm din fir aurit, iar banda albă este lată de 28 mm.

(9) Placa gradului este în formă de stea pătrată cu raze reliefate, aurită, si are un diametru de 85 mm. Pe placă este aplicată crucea emailată a ordinului, avers, cu un dia­metru de 50 mm. Medalionul central, inscriptia, stema stantată a României si cununa au aceleasi dimensiuni ca si la însemnul gradului de Comandor. Pe revers, într-un medalion central este scrisă firma producătoare, sunt poan­sonate titlul argintului si numărul de ordine al gradului.

(10) La modelele pentru militari si de război pe placă este aplicată crucea emailată a ordinului, avers, cu un dia­metru de 50 mm, având intre braie două spade incrucisate, lungi de 57 mm.

(11) Modelul pentru doamne este identic.

(12) Rozeta gradului este o panglică dreptunghiulară din rips auriu, lungă de 16 mm si inaltă de 6 mm, având prinsă pe centru rozeta gradului de Ofiter.

(13) Bareta gradului are panglica gradului de Comandor, având prinsă pe centru o stea usor bombată, cu 8 raze, din argint cu diametrul de 8 mm; pentru decoratia cu insemne de război sub stea sunt două spade încrucisate, din argint, lungi de câte 20 mm.

Art. 13. - (1) Gradul de Mare Cruce, comandă spe­cială, care se atribuie Presedintelui Romăniei, are însem­nul si placa confectionate din aur cu titlul de 583%.

(2) Decoratia acordată unor sefi de state străini are însemnul confectionat din aur cu titlul de 583%, iar placa, din argint cu titlul de 925%, placat cu aur; numărul de ordine al gradelor de Mare Cruce, conferite sefilor de state, este diferit si se scrie cu cifre romane.

Art. 14. - (1) Rozetele au pe spate un sistem de prin­dere format dintr-un surub si un disc filetat. Se poartă întotdeauna numai rozeta celui mai înalt grad pe care îl are o persoană:

(2) Baretele sunt prinse pe un suport metalic si au pe spate o agrafă de prindere.

3) Baretele se pot purta alăturat, prima fiind a celui mai mare dintre grade.

(4) În cazul in care un ofiter a fost decorat si cu un ordin cu însemne de război, bareta acestuia are intâietate, chiar dacă ordinul sau gradul este, ierarhic, inferior altor decoratii pe care le posedă.

 (5) În cazul în care un cadru militar este imbrăcat civil, el se conformează regulilor prevăzute pentru acestia.

Art. 15. - (1) Unitătile militare pot fi decorate cu Ordinul Serviciul Credincios doar cu gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor.

(2) Însemnul decoratiei are panglica de lătimea cores­punzătoare gradului, lungă de 2.000 mm; la un capăt al panglicii este atasată decoratia, iar la celălalt un canaf auriu. Panglica îndoită la jumătate se prinde de hampă, sub pajură.

Art. 16. - Cutia (ecranul) care contine decoratia este imbrăcată cu piele mată de culoare albastru deschis si căptusită cu plus alb. Pe capacul cutiei sunt imprimate aurit stema României, denumirea si gradul ordinului.

Art. 17. - Admiterea în Ordinul National Serviciul Credincios se poate face numai după îndeplinirea cu rezul­tate deosebite a unor functii civile sau militare timp de cel putin 8 ani.

Art. 18. - (1) Nimeni nu poate fi admis în ordin decât cu gradul de Cavaler, exceptându-se prima promotie a ordinului.

(2) La instituirea ordinului Presedintele României poate să confere din proprie initiativă 15 ordine Serviciul Credincios, în orice grad. Acesta nu face parte din numărul prevăzut la art. 4 din prezentul regulament.

(3) Pentru a fi promovat într-un grad superior este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:

- de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter, 2 ani;

- de la gradul de Ofiter la cel de Comandor, 3 ani;

- de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter, 4 ani;

- de la gradul de Mare Ofiter la cel de Mare Cruce, 5 ani.

(4) Decorarea in prima promotie, până la maximum 15% din numărul fiecărui grad, se va face  în conditiile prevăzute de prezentul regulament. Gradele superioare se conferă doar celor care însumează merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.

Art. 19. - De regulă, conferirea Ordinului National Serviciul Credincios nu se poate face decăt după 2 ani de la o decorare anterioară cu Ordinul Pentru Merit.

Art. 20. - Pentru merite cu totul deosebite termenul de 8 ani, precum si vechimea prevăzută la art. 18 pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 21. - (1) Promovarea într-un grad superior con­duce automat la radierea persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant. Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.

(2) Civilii poartă numai însemnul gradului cel mai mare pe care îl au; ofiterii pot purta în ocazii festive gradele de Cavaler si Ofiter atasate pe o baretă, precum si însemnul celui mai mare grad pe care îl posedă.

Art. 22. - Portul Decoratiei Serviciul Credincios este reglementat la art. 31 si 32 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României.

Art. 23. - Cavalerii Ordinului National Serviciul Credincios beneficiază de onoruri militare în conformitate cu art. 43 si 44 din Legea. nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României.

Art. 24. - Brevetele pentru Ordinul National Serviciul Credincios sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui României si contrasemnătura Cancelariei Ordinelor; pentru restul grade­lor ambele semnături sunt autografe.

Art. 25. - (1) Cu prilejul zilei Ordinului Nalional Serviciul Credincios (8 aprilie), Cancelaria Ordinelor organi­zează întrunirea cavalerilor respectivului ordin în conformi­tate cu art. 49 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României.

(2) Invitatiile vor fi trimise celor in drept cu 30 de zile înaintea sărbătorii, iar acestia sunt obligati să confirme par­ticiparea în termen de 15 zile.

(3) La ceremonie cavalerii sunt obligati să poarte însem­nele ordinului.

Art. 26. - Pentru a stabili si întretine legătura de camaraderie, cavalerii ordinului pot organiza cluburi pe bază teriorială.

Art. 27. - (1) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 52 lit. a) din Legea nr. 29/2000, se constituie Consiliul de Onoare al Ordinului Serviciul Credincios.

(2) Consiliul de Onoare al Ordinului Serviciul Credincios este compus din 7 membri, astfel: câte unul din cele 3 grade inferioare si câte 2 din gradele de Mare Ofiter si Mare Cruce. Presedintele Consiliului de Onoare va fi cel mai în vârstă membru din gradele suaperioare.

(3) Consiliul de Onoare se alege pe o perioadă de 5 ani. Alegerea are loc cu prilejul zilei ordinului.

(4) Pot fi realesi pentru o nouă perioadă 3 dintre mem­brii Consiliului de Onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.

Art. 28. - (1) Cavalerii Ordinului pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini si fapte comise de alti mem­bri ai ordinului, considerate a aduce prejudicii morale aces­tora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de Onoare si pe cel învinuit, în termen de maxi­mum 45 de zile de la sesizare.

(2) Consiliul de Onoare deliberează si poate decide pe loc sau după cercetarea cazului, însă nu mai târziu de 60 de zile de la întrunirea sa.

(3) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, Consiliul de Onoare poate solicită acesteia convocarea la alt termen, iar în cazul neprezentării si a doua oară, cazul se va judeca în lipsă.

Art. 29. - La fiecare promotie anuală si cu prilejul fiecărei conferiri, Cancelaria Ordinelor va înstiinta Ministerul de Interne despre persoanele decorate, înaintate în grad sau excluse. Ministerul de Interne este obligat să anunte Cancelaria Ordinelor în cazul decesului fiecărui cavaler al ordinului sau al unor eventuale condamnări.

Art. 30. - În cazul decesului unui cavaler al Ordinului Serviciul Credincios", familia va înstiinta Cancelaria Ordinelor, precum si comisariatul militar teritorial, în vede­rea organizării funeraliilor. La acestea urmează să participe:

a) reprezentanti ai autoritătilor locale;

b) cavaleri ai ordinului din localitatea respectivă;

c) garda militară de onoare, conformă gradului decedatului;

d) un reprezentant al Presedintelui României si cancela­rul ordinelor pentru gradul de Mare Ofiter si  Mare Cruce.

Art.31. - (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentului regulament în Monitorul, Oficial al României, Partea I, persoanele decorate până în anul 1947 cu Ordinul Seviciul Credincios, indiferent de grad, pot depune la Cancelaria Ordinelor o solicitare si copii de pe înscrisuri ­brevete sau extrase din Monitorul Oficial al României cu decretul de conferire -, care să ateste calitatea de Cavaler al ordinului si gradul avute.

(2) În termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor Cancelaria Ordinelor, după verificarea autenticitătii datelor primite, va înainta Presedintelui României propunerea de decret privind numirea persoanelor respective în gradul imediat superior.

 

REGULAMENT

privind descrierea si acordarea Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

Art: 1. - Crucea si Medalia Natională Serviciul Credincios sunt decoratii minore care se pot acorda cetătenilor romăni si străini fără studii superioare, pentru a recompensa serviciile de exceptie, civile si militare, aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război. Crucea este echivalentă ca importantă si se acordă pentru aceleasi merite de exceptie pentru care se acordă persoa­nelor cu studii superioare Ordinul Serviciul Credincios.

Art. 2. - Crucea Serviciul Credincios are 3 clase; aces­tea sunt, în ordine crescătoare:

- clasa a III-a;

 - clasa a II-a;

 - clasa I.

Art. 3. - (1) Crucea se conferă pe viată. Crucea are însemne pentru civili, pentru militari si de război. Numărul posesorilor însemnelor pentru civili si militari este limitat la 8.400, din care pentru:

- clasa a III-a - 4.800, din care 4.000 pentru civili si 800 pentru militari;

- clasa a II-a - 2.400, din care 2.000 pentru civili si 400 pentru militari;

- clasa I - 1.200, din care 1.000 pentru civili si 200 pentru militari.

(2) Depăsirea numărului prevăzut constituie o incălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele vor fi re­stituite.

Art. 4. - (1) Cetătenii străini decorati cu Crucea Serviciul Credincios nu sunt cuprinsi în numărul mentionat la art. 3 din prezentul regulament.

(2) Crucea se conferă cetătenilor străini numai cu avizul favorabil al guvernelor tărilor respective.

Art. 5. - Crucea Serviciul Credincios conferită militarilor români si străini cu însemne de război nu intră în numărul prevăzut la art. 3 din prezentul regulament.

Art. 6. - (1) Însemnul Crucii Serviciul Credincios este identic cu cel al ordinului cu acest nume în grad de Cavaler, cu deosebirea că este din metal. fără email. Deosebirea dintre clase este următoarea:

- crucea clasei a III-a este din tombac, de culoarea bronzului;

- crucea clasei a II-a este din argint cu titlul de 800% si are culoarea naturală a metalului;

- crucea clasei I este din argint cu .titlul de 800% si este placată cu aur.

(2) Panglica crucii, lată de 35 mm si cu înăltimea apa­rentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare bleu, având pe margini si la centru câte o dungă albă, lată de 4 mm.

Art. 7. - Modelul pentru militari are între însemn si cunună două spade încrucisate, lungi de 28 mm.

Art. 8. - Modelul de război ăre intre bratele crucii două spade încrucisate, lungi de 43 mm, si panglica are marginal câte o bandă aurie lată de 2 mm.

Art. 9. - (1) La toate clasele, o dată cu însemnul se acordă rozeta si baretele decoratiei.

(2) Rozeta, care se poartă de civili la reverul stăng al hainei/taiorului, are forma unui triunghi echilateral cu laturile de 16 mm, confectionat din rips bleu, având pe centru si la coliuri câte o bandă albă de 2 mm. Pe spate există un sistem de prindere.

(3) Baretă este lungă de 18 mm si înaltă de 10 mm, din rips, si are culorile de bază ale panglicii reduse cu

50°6; panglica este prinsă pe un suport metalic care are pe. spate o agrafă de prindere.

(4) Bareta se poartă la uniforma - tinuta zilnică, pe pieptul stâng.

(5) În cazul în care un militar a fost decorat cu două sau trei clase ale crucii, baretele acestora se poartă alăturat.

(6) Bareta insemnului de război primeste si două spade incrucisate, lungi de câte 15 mm, brodate cu. mătase gal­benă.

(7) Pentru doamne panglica se pliază sub .formă de fundă (papion)', având o lungime de 120 mm.

Art. 10. - Cutia (ecranul) care con[ine decoratia este îmbrăcată la exterior cu piele mată de culoare albastru deschis, iar în interior este căptusită cu mătase albă. Pe capacul cutiei sunt imprimate aurit stema României, denu­mirea si clasa crucii.

Art. 11. - Decorarea cu Crucea Serviciul Credincios se poate face numai după îndeplinirea cu rezultate de exceptie a unor functii civile sau militare timp de 7 ani.

Art. 12. - (1) Nimeni nu poate fi distins cu Crucea Serviciul Credincios decât începând cu clasa a III-a, exceptându-se prima promotie de decorare.

(2) La instituirea crucii Presedintele României poate să confere din proprie initiativă un număr de 20 de cruci, în orice clasă. Acesta nu face parte din numărul prevăzut la art. 3 din prezentul regulament.

(3) Pentru a fi înaintat într-o clasă superioară este nece­sară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, ast­fel:

- de la clasa a III-a la clasa a II-a - 3 ani;

- de la clasa a II-a la clasa I - 5 ani.

(4) Inclusiv pentru prima promotie de decorare, până la maximum 15% din numărul fiecărei clase, propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile de admitere si promovare stabilite în prezentul regulament. Acordarea claselor superioare se face ca urmare a unei insumări de merite de exceptie, care ar fi putut conduce la decorări succesive.

Art. 13. - Pentru merite cu totul de exceptie vechimea si stagiile prevăzute la art. 11 si 12 din prezentul regula­ment pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 14. - (1) Promovarea intr-o clasă superioară con­duce automat la radierea persoanei respective din evidenta clasei inferioare, locul devenind vacant,

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia persoa­nei decorate.

(3) Civilii poartă însemnul clasei cele mai mari; militarii poartă, la ocazii festive, toate clasele atasate pe o baretă, conform ierarhiei stabilite prin art. 32 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României.

Art. 15. - Brevetele pentru Crucea Serviciul Credincios sunt validate astfel: pentru clasa I prin semnătura autografă a Presedintelui României si contrasemnătura autografă a cancelarului ordinelor, pentru clasa II-a prin parafa Presedintelui României si contrasemnătura autografă a can­celarului ordinelor, iar pentru clasa a III-a prin parafele Presedintelui României si a cancelarului ordinelor.

Art. 16. - Medalia Natională Serviciul Credincios este, ierarhic, cea de-a doua distinctie minoră care se poate acorda cetătenilor români si străini fără studii superioare, pentru a le recompensa serviciile deosebite, civile sau mili­tare, aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război. Medalia este echivalentă ca importantă si se acordă pentru aceleasi merite pentru care se acordă persoanelor cu studii superioare Ordinul Serviciul Credincios.

Art. 17. - Medalia Serviciul Credincios are trei clase; aceste sunt, în ordine crescătoare:

- clasa a III-a;

- clasa a II-a;

- clasa I.

Art. 18. - (1) Medalia se conferă pe viată. Medalia are însemne pentru civili, militari si de război.

(2) Numărul posesorilor clasei a III-a este nelimitat.

(3) Numărul posesorilor celorlalte două clase este limitat la 5.400, astfel:

- pentru clasa a II-a - 3.600, din care 3.000 pentru civili si 600 pentru militari;

- pentru clasa I - 1.800, din care 1.500 pentru civili si 300 pentru militari.

Art. 19. - (1) Cetătenii străini decorati cu Medalia Serviciul Credincios nu sunt cuprinsi în numărul prevăzut la art. 18 din prezentul regulament.

(2) Medalia se conferă cetătenilor străini numai cu avi­zul favorabil al guvernelor tărilor respective.

Art. 20. - Medalia Serviciul Credincios conferită militari­lor români cu insemne de râzboi nu intră in numărul prevăzut la art. 18 din prezentul regulament.

Art. 21. - (1) Însemnul Medaliei Serviciul Credincios este o piesă circulară cu diametrul de 35 mm si grosimea de 2 mm, cu bordura supraînăltată, groasă de 3,5 mm.

(2) Pe avers este stantată in centru stema României, cu înăltimea de 25 mm, si la margini o cunună din frunze de laur, lată de 2 mm.

(3) Pe revers, într-o cunună formată din două ramuri, laur (la stânga) si stejar (la dreapta), este scris "SERVICIUL CREDINCIOS" cu litere înalte de 1,5 mm.

(4) Medalia este surmontată de o cunună ovală din frunze de stejar si de un inel prin care se prinde panglica. (5) Panglica este din rips moarat bleu, lată de 35 mm, cu câte o dungă albă marginal si pe mijloc, late de 2 mm fiecare.

Art. 22. - Deosebirea dintre clase este următoarea:

- însemnul clasei a III-a este din tombac de culoarea bronzului;

- însemnul clasei a II-a este din tombac argintat;

- însemnul clasei I este din argint cu titlul de 800%, placat cu aur.

Art. 23. - Modelul pentru militari are între insemne si cunună două spade incrucisate, cu lungimea de 32 mm.

            Art. 24- Modelul de război este identic cu cel pentru militari, dar panglica are marginal câte o dungă aurie lată de 2 mm si pe ea sunt aplicate două spade încrucisate, lungi de 25 mm.

Art. 25. - Însemnul pentru doamne este identic, dar pangliga se pliaza sub forma de funda (papion), având lungime de 100 mm

.Art. 26. - (1) La toate clasele, o dată cu însemnul se acordă rozeta si baretele decoratiei.

(2) Rozeta, care se poartă de către civili la reverul stâng al hainei/taiorului, are forma unui triunghi echilateral cu laturile de 16 mm, confectionat din rips bleu, având pe centru si la colturi câte o bandă albă de 1 mm. Pe spate există un sistem de prindere.

(3) Bareta este lungă de 18 mm si înaltă de 10 mm, are culorile de bază ale panglicii reduse cu 50%; panglica este prinsă pe un suport metalic care are pe spate o agrafă de prindere.

(4) Bareta se poartă la uniforma - tinuta zilnică, pe pieptul stâng.

(5) În cazul în care un militar a fost decorat cu două sau trei clase ale medaliei, baretele acestora se poartă alăturat.

(6) Bareta însemnului de război primeste si două spade încrucisate, lungi de câte 15 mm, brodate cu mătase gal­benă.

Art. 27. - (1) Cutia (ecranul) care contine decoratia este din lemn, îmbrăcată la exterior cu piele mată de culoare albastru deschis, iar in interior cu mătase albă.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, aurit, stema României, denumirea si clasa medaliei.

Art. 28. - Decorarea cu Medalia Serviciul Credincios se poate face numai după îndeplinirea cu rezultate deosebite a unor functii civile sau militare timp de 5 ani.

Art. 29. - (1) Nimeni nu poate fi distins cu Medalia Serviciul Credincios decât începând cu clasa a 111-a.

(2) La instituirea medaliei Presedintele României poate să confere din proprie initiativă un număr de 15 medalii, în clasele a II-a si I. Acesta nu face parte din numărul prevăzut la art. 18 din prezentul regulament. Pentru clasa a III-a numărul nu este limitat.

(3) Pentru a fi înaintat într-o clasă superioară este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, astfel:

- de la clasa a III-a la clasa a II-a - 3 ani;

- de la clasa a II-a la clasa I - 4 ani.

(4) Inclusiv pentru prima promotie de decorare propune­rile de conferire trebuie să tină seama de criteriile de admitere si de promovare stabilite in prezentul regulament..

(5) Acordarea claselor superioare se face ca urmare a unei insumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la decorări succesive.

Art. 30. - Pentru merite cu totul deosebite vechimea si stagiile prevăzute la art. 28 si 29 din prezentul regulament pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 31. - (1) Promovarea într-o clasă superioară con­duce automat la radierea persoanei respective din evidenta clasei inferioare, locul devenind vacant.

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne in posesia per­soanei decorate.

(3) Civilii poartă numai însemnul clasei cele mai mari; militarii poartă, la ocazii festive, toate clasele atasate pe o baretă, conform ierarhiei stabilite prin art. 31 si 32 din Legea nr. 29/2000.

Art. 32. - Brevetele pentru Medalia Serviciul Credincios sunt validate astfel: pentru clasa a III-a prin parafele Presedintelui României si a cancelarului ordinelor, pentru clasa a II-a prin parafa Presedintelui României si contra­semnătura autografă a cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I prin semnătura autografă a Presedintelui României, cu contrasemnătura autografă a cancelarului ordinelor.

Art. 33. - Persoanele decorate cu Crucea si Medalia Serviciul Credincios clasa I, in cazul în care decernarea însemnului nu a fost făcută direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audientă de Presedintele României pentru a-i multumi per­sonal. În functie de programul Presedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audiente personale sau în grup pentru cei decorati.

Art. 34. - (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, persoanele decorate pănă în anul 1947 cu Crucea si Medalia Serviciul Credincios pentru civili pot depune la Cancelaria Ordinelor o solicitare si copii de pe înscrisuri ­brevete sau extrase din Monitorul Oficial, cuprinzând decretul de conferire -, care să ateste calitatea si clasa avute.

(2) În termen de 60 de zile de Ia primirea solicitărilor Cancelaria Ordinelor, după verificarea autenticitătii datelor primite, va înainta Presedintelui României propunerea de decret privind numirea persoanelor respective în clasa ime­diat superioară.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comertului si transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă

Art. 1. - Se ratifică Scrisoarea de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comertului si trans­portului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Avansul va fi utilizat pentru acoperirea costu­rilor operationale aferente implementării sistemului de mana­gement financiar si de raportare a proiectului, pentru constituirea si functionarea Unitătii de management a Proiectului (UMP), care va fi înfiintată în cadrul Directiei Generale a Vămilor si va coordona derularea proiectului (incluzând salariile necesare UMP, instruirea si deplasările personalului UMP în legătură cu proiectul), pentru serviciile de consultantă necesare în vederea pregătirii termenilor de referintă si a specificatiilor tehnice pentru lucrări, bunuri si servicii din cadrul proiectului, precum si pentru efectuarea auditului contabil.

Art. 3. - Prevederile scrisorii de întelegere vor fi apli­cate de Unitatea de management a Proiectului (UMP), con­stituită în cadrul Directiei Generale a Vămilor, sub directa responsabilitate si coordonare a directorului general.

Art. 4. - Se aprobă efectuarea de operatiuni in valută pe teritoriul Romăniei pentru plata bunurilor si serviciilor necesare în vederea pregătirii proiectului, finantate din avans si contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.

Art. 5. - Contributia României la realizarea proiectului (inclusiv taxele si impozitele datorate pe teritoriul României) se suportă din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea fronti­erei, precum si a celorlalte unităti vamale.

Art. 6. - Rambursarea avansului, plata dobânzii, a comisionului de angajament si a altor costuri aferente avan­sului vor fi suportate din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru tre­cerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale.

Art. 7. - Cheltuielile prevăzute la art. 5 si 6 vor fi suportate din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale, de la cheltuieli de capital, pozitia "alte cheltuieli de investitii", până la rectifica­rea bugetului pe anul 2000.

Art. 8. - Se autorizează Guvernul României ca prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să intro­ducă, pe parcursul utilizării avansului, amendamente la continutul scrisorii de întelegere, care privesc modificări ce nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Bancă.

 

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 108.

 

BANCA MONDIALĂ

 

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE ASOCIATIA INTERNATIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

 

25 februarie 2000

 

Excelentei sale,

Decebal Traian Remes,

ministrul finantelor,

Ministerul Finantelor

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la avansul pentru pregătirea Proiectului propus de facilitare a comertului si transportului în Sud-Estul Europei (FCTSE) - Scrisoare de acord P372-0-RO

            Vă scriu în numele Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru a vă aduce la cunostintă acordul B.I.R.D. de a acorda României (Primitorul) un avans în valoare de nu mai mult de 100.000 dolari S.U.A. (avansul). Scopul avansului este de a finanta anumite cheltuieli necesare pentru pregătirea Proiectului FCTSE care va reduce costurile netarifare de comert si transport, contrabanda si coruptia la trecerile vamale, pentru realizarea căruia Primitorul a cerut asistentă financiară din partea B.I.R.D.

Avansul este acordat pentru scopurile, în termenii si în conditiile prezentate în anexele nr. I-III la acesta si Primitorul certifică prin prezenta prin confirmarea de mai jos a acordului, că este împuternicit să contracteze, să tragă sumele din avans si să le ramburseze în scopurile, în termenii si conditiile mentionate.

Sumele trase din avans vor fi purtătoare de dobândă, potrivit art. 5 din Scrisoarea de acord/prevederi financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectului:

Acordarea acestui avans nu constituie si nu implică nici un angajament din partea B.I.R.D. de a asista la finantarea proiectului pentru care a fost acordat avansul de pregătire.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră in legătură cu cele de mai sus, în numele României, prin sem­narea, datarea si retransmiterea unei copii de pe această scrisoare. Acest acord va deveni efectiv incepând cu data contrasemnării.

 

Cu stimă,

 

Andrew Vorkink,

director de tară

Unitatea de tară Bulgaria si România Regiunea Europa si Asia Centrală

De acord:

Decebal Traian Remes,

ministrul finantelor

România

Data: 10 martie 2000

 

ANEXA Nr. 1

la Scrisoarea de acord

 

SCOPURI, TERMENI SI CONDITII ALE AVANSULUI

 

1. Activitătile necesare în vederea încheierii pregătirii pro­iectului pentru care este acordat avansul sunt următoarele:

a) costurile operationale aditionale pentru punerea în functiune si operare a Unitătii de management a Proiectului (UMP) care va coordona implementarea proiectului; astfel de costuri vor cuprinde costurile managerului de proiect al expertului financiar si al expertului în achizitii si ale asistentului/secretarului echipei UMP si costurile sistemului financiar de management si de raportare ale proiectului;

b) serviciile de consultantă pentru pregătirea termenilor de referintă si a specificatiilor tehnice pentru lucrări, bunuri si servicii necesare pentru implementarea proiectului;

c) instruirea si deplasările personalului UMP în legătură cu proiectul.

2. Cheltuielile de finantat din avans sunt:

Categoria

Suma din avans(dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care urmează să fie finantate

(1) Costuri operationale aditionale pentru pregătirea proiectului

50.000

100%

(2) Servicii de consultantă si instruire

50.000

100%

TOTAL:

100.000

 

 

3. Primitorul va realiza activitătile de pregătire a proiec­tului, mentionate mai sus, cu diligenta si eficienta necesare; va asigura cu promptitudine fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare scopului; va furniza B.I.R.D. toate informatiile referitoare la astfel de activităti si în legătură cu utilizarea sumelor din avans, după cum .B.I.R.D. va cere în mod rezonabil si, periodic, va face schimb de opinii cu reprezentantii B.I.R.D. în legătură cu progresul si cu rezul­tatele unor astfel de activităti.

4. Pentru a facilita desfăsurarea activitătilor de pregătire a proiectului, Primitorul poate deschide un cont (contul spe­cial) în dolari S.U.A. la o bancă comercială a Primitorului, în conformitate cu termenii si cu conditiile prevăzute în anexa nr. II. Banca la care a fost deschis contul special va con­firma într-o formă acceptabilă B.I.R.D. că fondurile în contul special vor fi separate ca depozite speciale pentru scopu­rile specifice pentru care este acordat avansul si că fondu­rile nu fac obiectul compensării, confiscării sau sechestrului.

5. Costul operational aditional, care urmează să fie finantat din suma avansului, va fi inclus în bugetul anual asupra căruia se va conveni cu B.I.R.D.

6. B.I.R.D. poate cere trageri din sumele avansului, care să fie făcute pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru:

 a) toate tragerile în legătură cu costurile operationale adtitonale; si

 b) cheltuietile pentru servicii de consultantă si instruire in cadrul contractelor care costă fiecare mai putin de 25.000 dolari S.U.A. în echivalent.

7. Procedurile de achizitie a serviciilor care urmează să fie finantate din avans vor fi următoarele:

a) serviciile de consultantă si instruire pe termen scurt vor fi achizitionate pe baza procedurilor pentru „selectia bazată pe calificarea consultantilor", la care se face referire în paragraful 3.7 din Liniile directoare: "Selectia si angaja­rea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale", datată ianuarie 1997 si revizuită în ianuarie 1999;

b) expertii UMP vor fi selectati pe baza procedurilor pentru compararea si evaluarea calificărilor la care se face referire în sectiunea a V-a din Liniile directoare mentionate mai sus.

8. Tragerile, utilizarea si rambursarea avansului vor fi făcute în concordantă cu prevederile financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectelor (prevederi financi­are) prevăzute în anexa nr. III.

9. Avansul va fi purtător de comision de serviciu după cum se specifică în paragraful 5 din prevederile financiare.

10. Data de 31 august 2000 este specificată prin pre­zenta pentru scopurile paragrafului 6 din prevederile finan­ciare. Nici o tragere din avans nu va fi făcută după această dată si orice sumă din avans rămasă netrasă la acea dată va fi anulată, dacă B.I.R.D. nu va fi stabilit o dată ulterioară pentru scopurile paragrafului 6.

11. Aplicatiile de tragere pentru avans, vor fi semnate în numele Primitorului de către oficialul autorizat al acestuia sau de orice persoană desemnată în scris de către oficialul mentionat. Specimenele de semnătură autentificate ale per­soanelor desemnate vor fi transmise o dată cu prima aplicatie.

 

ANEXA Nr. II

la Scrisoarea de acord

 

CONTUL SPECIAL DE DEPOZIT

 

1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul categorii înseamnă categoria de articole care urmează să fie finantate din sumele avansului, după cum se prevede în paragraful 2 din anexa nr: I;

b) termenul cheltuieli eligibile inseamnă cheltuieli în legătură cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor nece­sare pentru activitătile de pregătire a proiectului, care urmează să fie finantate din sumele avansului; si

c) termenul alocatia autorizată inseamnă o sumă de 50.000 dolari S.U.A. în echivalent, care urmează să fie trasă din avans si depozitată în contul special de depozit (contul special) în concordantă cu paragraful 3a) al acestei anexe.

2. Plătile din contul special vor fi făcute în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile în concordantă cu prevederile acestei anexe.

3. După ce B.I.R.D. a primit dovada satisfăcătoare că a fost deschis corect contul special, tragerile alocatiei autori­zate si tragerile ulterioare de alimentare a contului special vor fi făcute după cum urmează:

a) pentru trageri ale alocatiei autorizate Primitorul va furniza B.I.R.D. o cerere sau cereri de depozit ori de depozite, care nu depăsesc suma totală a alocatiei autori­zate. Pe baza unei/unor astfel de cerere/cereri B.I.R.D., în numele Primitorului, va depozita in contul special o astfel de sumă din avans, după cum va cere Primitorul;

b) pentru alimentarea contului special Primitorul va fur­niza B.I.R.D. cereri de depozit în contul special la astfel de intervale, după cum B.I.R.D. va specifica;

c) înainte sau la momentul fiecărei astfel de cereri Primitorul va furniza B.I.R.D. documentele sau alte evidente necesare în legătură cu paragraful 4 din această anexă pentru plata sau pentru plătile în legătură cu care alimen­tarea este cerută. Pe baza fiecărei astfel de cereri B.I.R.D., în numele Primitorului, va depozita din sumele avansului în contul special o astfel de sumă, după cum a fost solicitată de Primitor si indicată în documentele mentionate si în alte evidente că ar fi fost utilizată din contul special pentru cheltuieli eligibile.

4. Pentru fiecare plată făcută de beneficiar din contul special Primitorul (la momentul la care B.I.R.D. va cere in mod rezonabil) va furniza B.I.R.D. astfel de documente si alte evidente care demonstrează că o astfel de plată a fost făcută exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a se limita la prevederile paragrafului 3 al aces­tei anexe B.I.R.D. nu i se va cere să facă in continuare depozite în contul special:

a) dacă în orice moment B.I.R.D. va determina că toate tragerile viitoare din avans trebuie făcute direct de către Primilor; sau

b) din momentul in care suma totală trasă din avans este egală cu echivalentul a de două ori suma alocatiei autorizate.

După aceea tragerile din sumele avansului, rămase netrase, vor fi facute conform unor astfel de proceduri, după cum B.I.R.D. va specifica prin notificarea Primitorului. Astfel de trageri viitoare vor fi făcute numai după ce si în măsura în care B.I.R.D. va fi fost satisfăcută că toate aceste sume rămase în depozit în contul special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru plata cheltuie­lilor eligibile.

6. a) Dacă B.I.R.D. determină in orice moment că orice plată efectuată din contul special a fost:

(i) făcută pentru o cheltuială sau o sumă neeligibilă, în conditiile paragrafului 2 al acestei anexe; sau

(ii) nu a fost justificată prin evidente transmise B.I.R.D.

Primitorul, cu promptitudine, în urma notificării B.I.R.D.

1. va transmite astfel de evidente, după cum B.I.R.D. poate solicita; sau

2. va depozita în contul special (sau, dacă B.I.R.D. va cere astfel, va rambursa B.I.R.D.) o sumă egală cu suma unei astfel de plăti sau cu partea acesteia neeligibilă ori justificată.

Dacă B.I.R.D. nu va agrea altfel, nu se vor mai face depozite viitoare în contul special până când Primitorul nu va prezenta astfel de evidente sau nu va (ace un astfel de depozit ori nu îl va rambursa, după cum va fi cazul.

b) Dacă B.I.R.D. determină în orice moment că orice sumă netrasă din contul special nu va fi necesară să aco­pere plăti viitoare pentru cheltuieli eligibile, Primitorul, în urma notificării B.I.R.D., va rambursa cu promptitudine o astfel de sumă netrasă.

c) Primitorul poate, prin ndtificarea B.I.R.D., să rambur­seze toată sau o parte din fondurile depozitate în contul special.

d) Rambursarea către B.I.R.D., făcută în legătură cu paragrafele 6 lit. a), b) si c) ale acestei anexe, va fi adu­nată la suma netrasă din avans.

 

ANEXA Nr III

la Scrisoarea de acord

 

PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI

 

1.      În aceste prevederi termenul Banca Mondială înseamnă:

a) Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.); sau

b) Asociatia Internatională de Dezvoltare (Asocitia).

Banca Mondială va disponibiliza fonduri Primitorului (o tară membră) din avansul pentru pregătirea proiectului (avansul ) pentru a acoperi cheltuielile specificate în scrisoa­rea de acord pentru avans. Primitorul trebuie să remită o aplicatie scrisă de tragere în forma specificată de Banca Mondială.

Aplicatia este semnată:

 a) de o persoană autori­zată, reprezentantă a Primitorului; si

 b) însotită deevidentele privind cheltuielile făcute sau, dacă Banca Mondială va agrea astfel, care vor urma să fie făcute.

3. Avansul va fi pus la dispozitie în dolari S.U.A.; cu toate acestea Primitorul poate cere orice altă valută nece­sară pentru a acoperi o cheltuială care urmează să fie firiantată din avans în acest caz Banca Mondială va cumpăra acea valută cu dolari. S.U.A.

4. Trageri vor fi făcute numai pentru cheltuieli pentru servicii asigurate din sau pentru bunuri produse în tări eli­gibile in cadrul Băncii Mondiale, Liniile directoare. Achizitii în cadrul Împrumuturilor B.I.R.D. si Creditelor AID (Washington D.C., septembrie 1997).

5. După cum a specificat Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans, sumele trase din avans si neplătite vor fi purtătoare de comision pentru servicii:

a) la o rată de trei pătrimi dintr-un procent pe an (3/4 din 1%); sau

b) la o rată de dobândă calculată si aplicată după cum urmează:

(i) dobânda la suma de capital trasă si nerambur­sată a avansului se va acumula periodic, pentru fiecare perioadă de dobândă, la o rată egală cu costul împrumuturilor calificate, determinat în legătură cu semestrul precedent, plus trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%);

(ii) cât de curând  posibil, Banca va notifica Primitorului în legătură cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru un astfel de semes­tru;

(iii) pentru scopurile prezentului avans:

A) perioada de dobândă înseamnă o perioadă de 6 luni care se termină pe 31 decembrie si 30 iunie, incepănd cu perioada de dobândă în care avansul este acordat de Banci;

(B) costul împrumuturilor calificate inseamnă costul determinat în mod rezonabil de Bancă si exprimat ca procent pe an al împrumuturilor tase si nerambursate ale Băncii după data de 30 iunie 1982. Un astfel de cost exclude acele împrumuturi sau părti din acestea, după cum Banca le-a alocat pentru finantarea:

(i) investitiilor Băncii; si

(ii) împrumuturilor făcute de Bancă după data de 1 iulie 1989, purtătoare de dobândă determinată diferit fată de prevederile paragrafului (i) de mai sus;

(C) semestru înseamnă primele 6 luni sau următoarele 6 luni ale anului calendaristic; (iv) la o astfel de dată, după cum Banca poate spe­cifica, dar nu mai târziu de 6 luni de la notifica­rea Primitorului, subparagrafele (i), (ii) si (iii) (C) de mai sus vor fi amendate pentru a se citi după cum urmează:

(i) dobânda la capitalul avansului tras si neram­bursat se va acumula periodic la o rată, pentru fiecare trimestru, egală cu costul împrumuturilor calificate, determinat în legătură cu trimestrul anterior, plus trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%);

(ii) cât de curând posibil după sfârsitul fiecărui trimestru, Banca va notifica Primitorului in legătură cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru fiecare trimestru;

 (iii) (C) trimestru înseamnă perioada de 3 luni începând pe 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic."

6. Suma trasă din avans, impreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta vor fi achitate de Primitor Băncii Mondiale, după cum urmează:

a) dacă la data sau înainte de data asupra căreia s-a convenit în acest scop de către Primitor si Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans un împrumut a fost acordat de B.I.R.D. în scopul de a contribui la finantarea proiectului pentru pregătirea căruia a fost acordat avansul, atunci întreaga sumă a avansului, trasă si nerambursată, va fi rambursată Băncii Mondiale. O astfel de rambursare va include comisionul de serviciu acumulat asupra avansu­lui până la data rambursării. Rambursarea va fi făcută printr-o tragere din suma unui astfel de imprumut, în con­cordanlă cu prevederile acordului prin care s-a prevăzut aceasta, imediat ce un astfel de acord va fi intrat în efec­tivitate;

b) dacă până la data la care se face referire la lit. a) de mai sus nu a fost acordat un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare ori dacă până la o astfel de dată sau oricând după această dată acordul prin care se acordă un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare s-a terminat fără să fi intrat în efectivitate, atunci:

(i) dacă suma trasă din avans nu depăseste 50.000 dolari S.U.A., o astfel de sumă va fi ram­bursată de către Primitor Băncii Mondiale, împreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta până la data rambursării, la o astfel de dată după cum Banca Mondială va specifica în notificarea către Primitor, această dată nefiind în nici un caz mai devreme de 60 de zile după data transmiterii unei astfel de notificări; si

(ii) dacă suma trasă din avans va depăsi 50.000 dolari S.U.A., suma totală va fi plătită de Primitor Băncii Mondiale in zece rate semestriale aproximativ egale, împreună cu comisioanele de serviciu acumulate pentru suma nerambursată peri­odic si în suma si la datele specificate de Banca Mondială în notificarea către Primitor; in nici un caz data primei rate nu va fi înainte de 60 de zile duppă data transmiterii unei astfel de notificări.

7. Toate plătile către Banca Mondială vor fi făcute în dolari S.U.A. în locurile si în conturile specificate de Banca Mondială.

8. Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate suspenda în orice moment tragerile ulterioare din avans în situatia în care va avea loc unul dintre următoarele cazuri de suspendare:

a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite între Primitor si Banca Mondială;

b) activitătile de pregătire nu sunt efectuate in conformitate cu standardele sau cu metodele convenite între Primitor si Banca Mondială; sau

c) dreptul Primitorului ori al altei entităti căreia Banca i-a acordat un împrumut cu garantia Primitorului de a efectua trageri conform acordului de împrumut cu Banca sau oricărui acord de credit de dezvol­tare cu Asociatia a fost suspendat.

9. În orice moment după ce tragerile din avans au fost suspendate in conditiile acestor prevederi, Banca Mondială, prin notificare către Primitor, poate anula orice sumă din avans rămasă netrasă.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul educatiei nationale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 3 iulie 2000.

Nr. 579.

 

ACORD

între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari

 

Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian, denumite în continuare părti contractante, pornind de la vointa politică de a dezvolta în continuare încrederea reciprocă si raporturile prietenesti traditionale existente si de la dorinta de a lărgi si consolida cadrul juridic al relatiilor bilaterale, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Prezentul acord reglementează schimburile de cetăteni români si elvetieni, de ambele sexe, care, se angajează să lucreze pentru o perioadă limitată în cealaltă tară, într-o profesie pentru care sunt pregătiti, în vederea perfectionării profesionale si aprofundării cunostintelor de limbă străină (denumiti în continuare stagiar).

2. Acordarea aprobărilor în temeiul prezentului acord se va realiza pe baza reglementărilor juridice nationale si bila­terale în vigoare pentru părtile contractante, cu privire la intrarea, sederea si iesirea din tară, precum si la angajarea cetătenilor străini. Acordul nu aduce atingere celorlalte categorii de cetăteni de ambele sexe ai uneia dintre părtile contractante, care se află pe teritoriul celeilalte tări.

3. Încadrarea în muncă poate avea loc în toate profe­siile a căror exercitare de către cetăteni străini nu este îngrădită din punct de vedere legal. Pentru profesiile la a căror practicare este necesară o aprobare specială, aceasta trebuie obtinută în mod suplimentar.

 

ARTICOLUL 2

 

Stagiarii sunt persoane care au cel putin vârsta de 18 ani si care, de regulă, nu au depăsit vărsta de 35 de ani. Acestia vor trebui să aibă o pregătire profesională incheiată, cu o durată de cel putin 2 ani. "

 

ARTICOLUL 3

 

1. Aprobarea pentru stagiatură se acordă, de regulă, pentru o durată de până la 12 luni. Aceasta poate fi pre­lungită cu cel mult 6 luni. Contractele de muncă trebuie să fie încheiate pentru o perioadă limitată corespunzător.

2. Cererea cuprinzând toate datele necesare va fi înain­tată autoritătii desemnate din statul de origine aI stagiarului (a se vedea art. 9). Aceasta verifică dacă cererea cores­punde cerintelor si o transmite apoi, cât mai curând posibil, autoritătii celeilalte părti.

3. Părtile contractante vor solutiona gratuit toate forma­litătile cu privire la acordarea aprobării de stagiatură. Vor fi achitate însă taxele si celelalte obligatii de platii obisnuite pentru intrarea în tară si pentru sedere.

 

ARTICOLUL 4

 

Aprobările de stagiatură, acordate în functie de contin­gentul stabilit la art. 7 alin. 1, vor fi date independent de situatia existentă pe piata muncii din tara gazdă.

 

ARTICOLUL 5

 

Stagiarii nu au voie să desfăsoare o altă activitate plătită sau să ocupe alt post decât cel pentru care a fost acordată aprobarea. Autoritatea competentă poate aproba, în cazuri întemeiate, o schimbare a locului de muncă atribuit.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Stagiarii vor avea aceleasi drepturi si obligatii si se vor bucura de aceleasi măsuri de protectie, precum si de acelasi tratament ca si angajatii din statul gazdă, îndeosebi în ceea ce priveste cazarea, conditiile de muncă si conditiile de salarizare. Acestea sunt stipulate în dreptul muncii în vigoare. Impozitul pe salarii se calculează în functie de reglementările nationale si bilaterale ale părtilor contractante, avându-se în vedere în special prevederile acordului referitor la evitarea dublei impuneri.

2. Aprobarea de stagiâtură este acordată numai atunci când conditiile de angajare convenite cu cel ce angajează corespund reglementărilor legale în materie de muncă si de asigurări sociale ale tării gazdă. Contractul de muncă va trebui să reglementeze, în afară de conditiile generale de angajare, în special următoarele aspecte:

- plata unui salariu adecvat nivelurilor tarifare stabilite prin contractele colective de muncă; dacă nu există con­tracte colective de muncă, salariile se vor stabili în functie de nivelul celor practicate pe plan local în tara gazdă pen­tru respectiva profesie. Salariul trebuie să corespundă mun­cii prestate si să permită stagiarului să se intretină;

- asigurarea pentru urmările economice, în caz de boală, accident, invaliditate sau deces;

- plata cheltuielilor de deplasare si de cazare a stagi­arilor, precum si, eventual, acordarea unui avans din sala­riu în aceste scopuri.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Numărul stagiarilor care pot fi admisi în fiecare dintre cele două tări nu poate să depăsească 150 într-un an calendaristic.

2. Acest contingent poate fi pretins integral, indiferent de numărul stagiarilor care se află deja în tara gazdă, în temeiul prezentului acord.

3. In cazul in care contingentul precizat la alin. 1 nu este epuizat de una dintre părtile contractante, cealaltă parte nu va putea să reducă proportional, dintr-un aseme­nea motiv, contingentul convenit contractual.

4. Unitătile din contingent neutilizate nu pot fi reportate pentru anul următor.

5. O prelungire a duratei raportului de stagiatură, în temeiul prevederilor art. 3, nu reprezintă o nouă aprobare.

6. O modificare a contirtgentului pentru anul următor poate fi convenită pănă la data de 1 iulie a anului în curs, prin schimb de note.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Persoanele care doresc să fie admise ca stagiari tre­buie să îsi găsească singure, în primul rând ele, un loc de muncă în cealaltă tară.

2.      Autoritătile desemnate (a se vedea art. 9) pot să sprijine prin măsuri adecvate medierea de locuri de muncă pentru stagiari.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Autoritătile împuternicite de părtile contractante pentru prezentul acord sunt:

- pentru Guvernul României: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

- pentru Consiliul Federal Elvetian: Departamentul Federal pentru Justitie si Polilie (EJPD).

2.1. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor pre­zentului acord sunt însărcinate:

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

- din partea Departamentului Federal pentru Justitie si Politie, Oficiul Federal pentru Străini (BFA) din Berna.

2.2. Autoritătile mentionate în prezentul articol vor con­veni măsurile necesare pentru aplicarea acordului.

2.3. Autoritătile desemnate în prezentul articol îsi vor comunica cât mai curând posibil toate informatiile nece­sare si măsurile luate pentru aplicarea acestui acord, pre­cum si modificările legislatiilor lor nationale, în măsura in care asemenea modificări aduc atingere aplicării prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare de indată ce părjile contractante s-au informat, prin notificări reciproce, că au fost îndeplinite toate procedurile interne necesare în vederea intrării in vigoare a acordului.

2. Chestiuni legate de aplicarea acordului vor fi clarifi­cate, în caz de necesitate, prin convorbiri bilaterale.

3 Modificări ale acordului se vor putea efectua prin schimb de note, în mod analog procedurii mentionate la alin. 1.

4. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedetermi­nată. Acesta poate fi denuntat în scris, cu 6 luni înainte de sfârsitul anului calendaristic în curs. Acordul îsi înce­tează valabilitatea începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depusă nota de denuntare.

5. În cazul denuntării acordului aprobările emise în temeiul acestuia rămân valabile pănă la expirarea termenu­lui lor de valabilitate.

Semnat la Berna la 25 noiembrie 1999, în două exem­plare originale, redactate în limbile română si germană, ambele texte având valoare egală.

 

Pentru Guvernul Romăniei,

Radu Boroianu,

ambasador extraordinar si plenipotentiar

Pentru Consiliul Federal EIvetian,

Peter Huber