MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 316     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 7 iulie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Regulament privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

2. - Norme metodologice pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

În temeiul art. 26 alin. (2) lit. a) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al art. 38 alin. 1 si al art. 45 lit. e) din Legea bancară nr. 58/1998 si având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările ulterioare, precum si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

I. Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică băncilor, persoane juridice române, si reglementează:

- clasificarea creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar;

- clasificarea creditelor acordate altor bănci si a plasamentelor constituite la acestea;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Art. 2. - Notiunile credit si plasament au semnificatiile prevăzute la art. 1 lit. e), respectiv lit. f), din Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 2/2000 pentru aplicarea prezentului regulament.

De asemenea, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) serviciul datoriei - capacitatea debitorului de a-si onora datoria la scadentă, exprimată ca număr de zile de întârziere la plată de la data scadentei;

b) initiere de proceduri judiciare - cel putin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creantelor:

1. fată de debitor:

- acceptarea de către instantă a cererii introductive depuse de bancă, de un tert sau de debitorul însusi pentru declansarea procedurii de reorganizare judiciară sau a procedurii de faliment;

- declansarea procedurii de executare silită a patrimoniului în cazul persoanelor fizice;

2. fată de contract:

- investirea cu formulă executorie a contractului de credit, precum si a contractelor de garantie, dacă este cazul;

- investirea cu formulă executorie a hotărării judecătoresti definitive ce dispune asupra contractului de credit, precum si contractelor de garantie, dacă este cazul, sau asupra contractului de plasament.

II. Clasificarea creditelor si plasamentelor

Art. 3. - Creditele si plasamentele se clasifică în următoarele categorii:

- standard;

- în observatie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- substandard;

- îndoielnic;

- pierdere.

Art. 4. - Clasificarea creditelor si plasamentelor se face prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

- serviciul datoriei;

- initierea de proceduri judiciare.

Corespondenta dintre cătegoriile de clasificare si criterii este prevăzută în tabelele nr. 1 si 2 din anexă.

Art. 5. - Creditele acordate unui debitor si/sau plasamentele constituite la acesta se încadrează într-o singură categorie de clasificare pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

III. Determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

Art. 6. - Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent unui credit sau unui plasament se vor parcurge următoarele etape:

1. încadrarea creditului sau a plasamentului în categoriile de risc de credit corespunzătoare prin aplicarea prevederilor art. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor referitoare la încadrarea în categorii de risc de credit a elementelor de activ din bilant, precum si a celor din afara bilantului, asimilate acestora;

2. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit prin totalizarea sumelor evidentiate în rubricile corespunzătoare gradelor de risc de credit, astfel:

2.1. neponderate în functie de gradul de risc de credit în cazul unui credit sau al unui plasament clasificat in categoria "pierdere";

2.2. ponderate în functie de gradul de risc de credit ­în cazul unui credit sau al unui plasament clasificat în una dintre celelalte categorii de clasificare prevăzute;

3. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obtinute; corespondenta dintre categoriile de clasificare si coeficientii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexă.

IV. Constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Art. 7. - Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora si se va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 8. - Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora, în vederea restabilirii egalitătii între nivelul existent si cel al necesarului, si se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentănd diferenta dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit si nivelul necesarului.

Art. 9. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit în cazul realizării riscului de credit si se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor si/sau plasamentelor care se scot în afara bilantului.

Art. 10. - Băncile vor constitui si/sau vor regulariza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor si plasamentelor evidentiate în sold la finele lunii respective prin includerea pe cheltuielile si/sau prin reluarea pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei înregistrat de bancă.

Art. 11. - Băncile vor constitui, regulariza si utiliza provizidanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor si/sau a plasamentelor pe care le corectează.

Art. 12. - Băncile vor proceda la scoaterea în afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui  plasament în următoarele cazuri:

1. cel putin una dintre sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;

2. s-a învestit cu formulă executorie:

- contractul de credit, precum si contractele de garantie, dacă este cazul;

- hotărârea judecătorească definitivă ce dispune asupra contractului de credit, precum si asupra contractelor de garantie, dacă este cazul, sau asupra contractulul de plasament;

3. s-a declansat procedura de executare silită a patrimoniului în cazul persoanelor fizice;

4. s-a declansat procedura de reorganizare judiciară sau procedura de faliment împotriva debitorului.

Art. 13. - Operatiunile de scoatere in afara bilantului, efectuate în cursul lunii ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 12, vor fi precedate, în fiecare caz, de încadrarea sumelor respective în categoria "pierdere" si de constituirea sau de regularizarea, după caz, a provizioane­lor specifice de risc de credit.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1994 privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, Normele Băncii Nationale a României nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de către societătile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, Circulara Băncii Nationale a României nr. 6/1999 privind constituirea de către bănci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadentă, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte bănci, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 175 din 26 aprilie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentului regulament se modifică si se completează prevederile Normelor Băncii Nationale a Rornâniei nr. 7/1998 privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor si dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creantelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 11 noiembrie 1998.

Art. 15. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, a art. 70 din Legea nr. 58/1998.

Art. 16. - Prezentul regulament intră in vigoare pe data de 1 octombrie 2000.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 7 aprilie 2000.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

Tabelul nr. 1 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor, pentru sectorul nebancar

Serviciul datoriei /Initiere de proceduri judiciare

s-au initiat proceduri judiciare

nu s-au initiat proceduri judiciare

maximum 15 zile

pierdere

standard

16 - 30 de zile

pierdere

în observatie

31 - 60 de zile

pierdere

substandard

61 - 90 de zile

pierdere                                                    

îndoielnic

minimum 91 de zile

pierdere

pierdere

                                                                                                                                                                                                                                                      

Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor si plasamentelor, pentru sectorul bancar

Serviciul datoriei/ Initiere de proceduri judiciare

s-au initiat proceduri judiciare

nu s-au initiat proceduri judiciare

maximum 3 zile

pierdere

standard

4 - 15 zile

pierdere

substandard

16 - 30 de zile

pierdere

îndoielnic

minimum 31 de zile

pierdere

pierdere

                                                                                                                                                                                                                                                      
Tabelul nr. 3 - Coeficienti de provizionare aferenti categoriilor de clasificare

Categoria de clasificare

Coeficientul

standard

0

în observatie

0,05

substandard

0,2

îndoielnic

0,5

pierdere

1

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME METODOLOGICE         

pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

În temeiul art. 26 alin..(2) lit. a) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al art. 38 alin. 1 si al art. 45 lii. e) din Legea bancară nr. 58/1998 si având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societătile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările ulterioare, precum si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor,

Banca Natională a României emite prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) tările din categoria A si, respectiv, tările din categoria B ­au semnificatia prevăzută la art. 1 lit. a) si b) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor;

b) entitate de risc - are semnificatia prevăzută la art. 1 lit..m) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999;

c) entitate de risc potentială - persoană fizică sau enti­tate, cu sau fără personalitate juridică, care devine entitatea de risc aferentă elementului de activ rezultat ca urmare a executării unei garantii, în cazul realizării riscului de credit al unui element de activ, din bilant sau din afara bilantului, garantat; entitatea de risc potentială este reprezen­tată de emitentul titlurilor primite în garantie sau de garant.

 Exemplu: în cazul unui credit garantat cu titluri entitatea de risc potentială va fi emitentul titlurilor respective, avându-se în vedere că în cazul realizării riscului de credit banca va include în activul său, în urma executării garantiilor, titlurile respective pentru care entitatea de risc va fi emitentul acestora;

d) principal - sumele avansate de bancă debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigi­bile obligatiile băncii din angajamentele de financiare si din cele de garantare asumate de aceasta, precum si depozitele plasate la alte bănci;

e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate in functie de serviciul datoriei si de initierea procedurilor judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitătii de risc la sectorul bancar, precum si al structurării, după caz, în principal si dobândă, astfel:

1. credite care nu fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit:

1.1  credite acordate clientelei din sectorul nebancar

1.1.1. principal

90311 - Garantii imobiliare

90312 - Deschideri de credite documentare

90319 - Alte deschideri de credite confirmate

9032 - Acceptări sau angajamente de plată

9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei

91311 - Cautiuni imobiliare .

91312 - Cautiuni administrative si fiscale

91313 - Garantii financiare

91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte bănci

9139 - Alte garantii date pentru clientelă

9591 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

1.1. credite acordate băncilor

1.2.1. principal

901 - Angajamente in favoarea altor bănci

9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare

9112 - Acceptări de plată

9119 - Alte garantii date altor bănci

9591 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar

2.1.1. principal

20111 - Scont si operatiuni asimilate

20112 - Factoring

20119 - Alte creante comerciale

20211 - Vânzări în rate

20212 - Credite acordate persoanelor fizice

20213 - Diferente de rambursat legate de utili­zarea cărtilor de plată

20214 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20215 - Credit global de exploatare

20216 - Credite pentru finantarea stocurilor

20217 - Credite garantate cu valori financiare

20218 - Credite acordate importatorilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite garantate cu creante asupra străinătătii

20312 - Credite furnizori

20313 - Credite comerciale acordate nerezi­dentilor

20319 - Alte credite pentru export

2041 - Credite pentru echipament

2051 - Credite investitori

2052 - Credite promotori

2061 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite in pensiune la termen

2511 - Conturi curente (sold debitor)

2811 - Creante restante (extras)

2821 - Creante îndoielnice (extras)

2.1.2. dobândă

2017 - Creante atasate

2027 – Creante atasate

2037 - Creante atasate

2047 – Creante atasate

2057 - Creante atasate

2067 – Creante atasate

2317 - Creante atasate

2417 – Creante atasate

25171 - Creante atasate

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creante atasate (extras)

2822 – Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creante atasate (extras)

2.2. credite acordate băncilor

2.2.1. principal

1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor

1412 - Credite la termen acordate băncilor

1413 - Credite financiare acordate băncilor

1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

1512 - Valori primite in pensiune la termen

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

2.2.2. dobândă

1417 – Creante atasate

1517 – Creante atasate

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 – Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras);

f) plasamente - categoriile de plasamente ce vor fi cla­sificate în functie de serviciul datoriei si de initierea proce­durilor judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitătii de risc la sectorul bancar, precum si al structurării, după caz, în principal si dobândă, astfel:

1. plasamente care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit:

1.1. plasamente constituite la bănci

1.1.1. principal

1311 - Depozite la vedere la bănci

1312 - Depozite la termen la bănci

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

1.1.2. dobândă

1317 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras);

g) garantii - următoarele categorii de garantii care, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999, pot diminua expunerea brută:

1. garantii personale - se referă la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc.);

2. garantii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite in garantie pentru operatiunile realizate cu alte bănci sau cu clientela din sectorul nebancar (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);

3. garantii intrinseci - se referă la garantii incluse în caracteristicile operatiunii însăsi si care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilantului (de exemplu: valori primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată etc.); băncile vor înregistra garantiile intrinseci în contul de evidentă tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite;

4. calitatea entitătii de risc - se referă la drepturile pe care banca le are asupra patrimoniului entitătii de risc, fiind considerată ca garantie implicită pentru orice operatiune (de exemplu: dreptul de gaj general asupra ansamblului bunurilor corpdrale si necorporale ale unui client în calitate de creditor chirografar, drepturi patrimoniale în calitate de actionar etc.).

În scopul stabilirii bazei de calcul pentru constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, garantiile primite, respectiv de tipul garantiilor reale, personale si intrinseci, operatiunile în urma cărora rezultă aceste garantii fiind denumite în continuare operatiuni de acceptare de garantii, sunt sistematizate din punct de vedere al tipurilor de garantii, precum si al modului de evi­dentiere a acestora, astfel:

1.      garantii personale si reale:

 1.1. din bilant

1323 - Depozite colaterale ale băncilor(extras1)


1) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operatiunilor de credit si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăti  ulterioare determinate.

 

25331 - Depozite pentru deschiderea de acredi­tive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie

25336 - Alte depozite colaterale [extras1)]


1)Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operatiunilor de credit si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăti  ulterioare determinate.

 

          1.2. din afara bilantului
          912      - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la bănci
          9141    - Garantii primite de la organismele administratiei publice si de la cele asimilate
          9142    - Garantii primite de la societăii de asigurare si capitalizare
          9143    - Garantii primite de la clientela financiară
          9144    - Ipoteci imobiliare
          9145    - Gajuri cu deposedare
          9146    - Gajuri fără deposedare
          9149    - Alte garantii primite de la clientelă
          952      - Titluri primite in garantie
          9592    - Alte angajamente primite [extras2)]


          2) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operatiunilor de credit.


          2. garantii intrinseci:
          2.1. din evidenta tehnico-operativă
          9981    - Alte valori primite (extras);

h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de bănci în scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite si plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, precum si al structurării, în principal si dobândă, a categoriei de active rectificate, astfel:

1.      aferente creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar:

1.1. aferente principalului

2911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

1.2. aferente dobânzii .

2912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

2.      aferente creditelor acordate băncilor:

2.1. aferente principalului

1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

2.2. aferente dobânzii

1912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

3.      aferente plasamentelor constituite la bănci:

3.1. aferente principalului

1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

3.2. aferente dobânzii

1912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras).

 

CAPITOLUL II

Precizări în scopul aplicării prevederilor Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 pentru credite si plasamente, în calitatea lor de elemente de activ din bilant si/sau din afara bilantului

 

Art. 2. - Pentru încadrarea elementelor de activ din bilant sau din afara bilantului [asimilate celor de activ din bilant prin aplicarea prevederilor art. 3 lit, g) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999], într-o categorie de risc de credit în conformitate cu criteriile prezentate în anexa nr. 1 a) la Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 se vor lua în considerare următoarele sistema­tizări ale elementelor informationale prevăzute (sau pe baza cărora se determină cele prevăzute) de criteriile mentionate:

a) la nivelul unui element de activ din bilant sau din afara bilantului:

1. categoria în care se încadrează: numerar/valori din aur, metale si pietre pretioase/cecuri/alte valori/venituri de primit/alte creante (altele decât cecurile, alte valori si veni­turile de primit)/alte active (altele decăt cele enumerate);

- pentru categoria "alte creante":

1.1. caracteristica: creanta respectivă reprezintă/nu reprezintă element de activ dedus din fondurile proprii;

1.2. caracteristica: creanta respectivă este/nu este credit;

1.3.*) moneda de exprimare [în functie de aceasta se determină caracteristicile prevăzute la pct. 1.6 si la lit. c) pct. 1.4];

1.4.*) moneda de finantare - moneda în care se face rambursarea de către debitor [în functie de aceasta se determină caracteristicile prevăzute la pct. 1.6 si (a lit. c) pct. 1.4];

1.5.*) data scadentei (pe baza acesteia se determină caracteristica prevăzută la pct. 1.3);

1.6.*) codul entitătii de risc [prin intermediul acestuia se regăsesc caracteristicile prevăzute la pct. 1*) liniuta a doua];


*) Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct în criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc in aceste criterii.

 

- pentru categoria "alte active":

1.1. caracteristica: activul respectiv reprezintă/nu reprezintă element de activ dedus din fondurile proprii;

1*) elemente informationale determinate în functie de cele prevăzute la pct. 1:


*)Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc in aceste criterii.

 

- caracteristica calculată pe baza datei scadentei:

1.3. perioada rămasă pănă la data scadentei: maximum un an/mai mare de un an/nedeterminată (valoarea "nede­terminată" corespunde cazului în care data scadentei a fost depăsită);

- caracteristici aferente entitătii de risc:

1.4. categoria în care se încadrează: administratie cen­trală/administratie regională sau locală/bancă centrală/ bancă comercială/comunitate europeană/bancă de dezvol­tare multilaterală/Banca Europeană de Investitii/persoană fizică/altă entitate economică din sectorul nebancar;

1 .5. categoria tării de origine: /tară din categoria A /tară din categoria B/România;

1.6.*) moneda natională (în functie de aceasta se deter­mină caracteristicile prevăzute la pct. 1.6 si la lit. c) pct. 1.4];


*)Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc in aceste criterii.

 

- caracteristica de echivalentă între monede:

1.6. următoarele monede sunt/nu sunt echivalente:

- moneda de exprimare;

- moneda de finantare;

- moneda natională a entitătii de risc;

b) la nivelul unei operatiuni de acceptare de garantii; aso­ciată unuia sau mai multor elemente de activ din bilant si/sau din afara bilantului, care au rezultat din aceeasi operatiune (de exemplu: contract de garantie accesoriu unui contract aferent unei operatiuni de acordare de credit din derularea căreia au rezultat sume privind partea neutilizată, partea utilizată, creante atasate, creante restante etc.):

1. categoria în care se încadrează: depozite colaterale/ titluri/certificate de depozit si instrumente similare/ipoteci/ garantii personale/alte garanjii (altele decât cele enume­rate);

- pentru categoria "depozite colaterale":

1.1. caracteristica: depozitul colateral a fost/nu a fost plasat la banca însăsi;

- pentru categoria "titluri":

1.1.*) codul entitătii de risc potentiale [prin intermediul acestuia se regăsesc caracteristicile prevăzute la pct. 1*) prima liniută];

-         pentru categoria "certificate de depozit si instrumente similare":


*)  Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct în criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc în aceste criterii.

 

1.1. caracteristica: certificatul de depozit sau instrumen­tul similar a fost/nu a fost emis de banca însăsi;

1.2. caracteristica: certificatul de depozit sau instrumen­tul similar a fost/nu a fost încrediniat băncii însesi;

- pentru categoria "ipoteci":

1.1.  caracteristica: imobilul ipotecat este/nu este locuintă;

1.2.  caracteristica: rangul ipotecii instituite  în favoarea băncii este/nu este superior în raport cu rangurile ipotecilor instituite în favoarea altor creditori;

1.3. caracteristica: imobilul este/nu este ocupat de debi­tor;

1.4. caracteristica: imobilul va fi/nu va fi ocupat de debi­tor;

1.5. caracteristica: imobilul este/nu este dat cu chirie de debitor;

- pentru categoria "garantii personale" (garantiile perso­nale evidentiate în contabilitate au caracter expres si irevo­cabil):

1.1.*) codul entitătii de risc potentiale [prin intermediul acestuia se regăsesc caracteristicile prevăzute la pct. 1*) prima liniută];


*)Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc în aceste criterii.

 

1.3. caracteristica: garantia are/nu are caracter neconditionat;

1.*) elemente informationale determinate în functie de cele prevăzute la pct. 1:


*)Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct în criteriile cuprinse în anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc in aceste criterii.

 

- caracteristici aferente entitătii de risc potentiale: sunt identice cu cele aferente entitătii de risc, prevăzute la lit. a) pct. 1*) liniuia a doua:

1.1. categoria în care se încadrează;

1.2. categoria tării de origine;

1.3.*) moneda natională [în functie de aceasta se deter­mină caracteristica prevăzută la lit. c) pct. 1.4];


*)Va fi luat în considerare împreună cu numerotarea si indică o relatie între elemente informationale numerotate aslfel; de asemenea, în cazul elementelor informationale corespunzătoare punctelor al căror format este alcătuit din două cifre si asterisc, acesta indică faptul că elementele informationale respective nu se regăsesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinării unora dintre caracteristicile care se regăsesc în aceste criterii.

 

c) la nivelul unui element de activ din bilant sau din afara bilantului, încadrat in categoria "alte creante" si care are asociată o garantie din categoria "garantii personale":

- caracteristica de echivalentă între monede:

1.2.următoarele monede sunt/nu sunt echivalente:

- moneda de exprimare;

- moneda de finantare;

- moneda natională a entitătii de risc;

- moneda natională a entitătii de risc potentiale;

d) la nivelul tuturor criteriilor prevăzute in anexa nr. 1 a) la Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 - sis­tematizarea acestora este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. În legătură cu anexa mentionată se vor avea în vedere următoarele:

- pentru variantele care nu se regăsesc în tabelul prevăzut în anexă gradul de risc de credit atribuit va avea valoarea 100%;

-rubricile marcate cu "X" reprezintă caracteristici ale căror valori nu sunt determinate (in sensul că, în cazul în spetă, caracteristica respectivă fie nu are relevantă si, ca urmare, nu este necesară determinarea unei valori pentru aceasta, fie înregistrează chiar valoarea ,"nedeterminat").

 

CAPITOLUL III

Măsuri pentru clasificarea creditelor si a plasamentelor, precum si pentru provizionarea acestora, cerinte de raportare

 

Art. 3. - În vederea clasificării creditelor si a plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit băncile au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri care să le permită:

a) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. e) si f) (conturi ale operatiunilor de credit si plasament) a unui extras care:

1 - să păstreze un element informational de identifâcare a documentului justificativ al operatiunii de credit sau plasament în urma căreia a fost înregistrată suma extrasă, pe baza căruia să fie posibilă selectarea tuturor extraselor aferente operatiunii respective si prin intermediul căruia să poată fi regăsită si păstrată temporar, la nivelul extrasului, valoarea determinată a următoarei caracteristici aferente operatiunii respective de credit sau plasament:

1.1. atribut care să indice dacă au fost/nu au fost initiate proceduri judiciare fată de contractul de credit sau plasament;

2. să păstreze valori determinate pentru caracteristicile necesare (sau pe baza cărora se determină cele necesare) pentru încadrarea într-o categorie de risc de credit, respectiv pentru:

2.1. caracteristicile, dintre cele prevăzute la art. 2 lit. a), aplicabile în cazul operatiunilor de credit sau plasament (respectiv cele prevăzute pentru categoria "alte creante"), cu respectarea următoarelor precizări:

2.1.1. valorile determinate ale caracteristicilor aferente entitătii de risc, prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 1*) a doua liniută, nu vor fi păstrate permanent la nivelul extrasului (vor fi doar regăsite prin intermediul codului entitătii de risc si păstrate temporar în vederea încadrării într-o categorie de risc de credit);

2.1.2. valoarea caracteristicii prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 1.3 va fi determinată, în functie de data scadentei de la pct. 2.1, ori de căte ori este necesară încadrarea într-o categorie de risc de credit;

2.1.3. valoarea caracteristicii de echivalentă prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 1.6 va fi determinată, de asemenea, ori de câte ori este necesară încadrarea într-o categorie de risc de credit;

3. să păstreze temporar valori determinate ale următoa­relor caracteristici, necesare în vederea efectuării operatiunii de clasificare:

3.1. caracteristici aferente entitătii de risc [acestea vor fi adăugate initial caracteristicilor entitătii de risc, prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 1*) liniuta a doua, iar în această etapă, vor fi doar regăsite prin intermediul codului entitătii de risc si păstrate temporar la nivelul extrasului, în vederea efectuării operatiunii de clasificare];

3.1 .1. sectorul de activitate (bancar/nebancar);

3.1.2. atribut care să indice dacă au fost/nu au fost initiate proceduri judiciare fată de entitatea de risc;

4. să păstreze temporar simbolul contului din cadrul căruia este izolată suma extrasă, precum si:

4.1. valoarea determinată a caracteristicii care indică din ce grupă face parte contul respectiv: conturi bilantiere reprezentând principal/conturi bilantiere reprezentând dobândă/conturi din afara bilantului, reprezentând principal;

5. să păstreze elementul informational care permite izo­larea, din cadrul contului, a sumei extrase (de exemplu: numărul de ordine al unei rate aferente unui credit etc.);

6. să păstreze temporar gradul de risc de transformare în credit, determinat, în cazul în care suma este extrasă dintr-un cont de activ din afara bilantului, prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 3 lit. g) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 (sumele aferente elementelor de activ din afara bilantului, rezultate în urma operatiunilor de credit, extrase din conturile de înregistrare a angajamentelor de finantare, vor avea gradul de risc de transformare în credit 100%, iar cele extrase din conturile de înregistrare a angajamentelor de garantie vor avea gradul de risc de transformare în credit 50%);

7. să păstreze temporar gradul de risc de credit de ultim rang - grad de risc de credit stabilit prin interpretarea criteriilor prezentate în anexa nr. 1a) la Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999, luând în considerare doar caracteristicile prevăzute în cazul operatiunilor de credit sau plasament la pct. 2. Practic stabilirea gradului de risc de credit de ultim rang se realizează prin compararea caracteristicilor necesare pentru încadrarea într-o categorie de risc de credit (dintre cele prevăzute la pct. 2) cu fiecare dintre înregistrările tabelului din anexa nr. 1, până la întâlnirea unei înregistrări echivalente si preluarea gradului de risc de credit aferent acesteia;

8. să păstreze temporar rubrici în vederea înregistrării expunerilor elementare (fiecare dintre sumele aferente celor 4 grade de risc de credit - 0%, 20%, 50% si 100%);

9. să păstreze temporar suma extrasă în rubrica corespunzătoare gradului de risc de credit de ultim rang;

10. să păstreze temporar un atribut care să indice serviciul datoriei - acest atribut va fi calculat în functie de data scadentei prevăzute la pct. 2.1, astfel: în cazul în care  data scadentei este mai mică decât data calendaristică aferentă operatiunii de clasificare, serviciul datoriei va avea o valoare egală cu numărul de zile calendaristice scurse de la data scadentei, altfel, va avea valoarea zero (serviciul datoriei va avea valoarea zero în cazul angajamentelor de finantare, angajamentelor de garantie, angajamentelor de finantare si de garantie îndoielnice, al creantelor curente si atasate, inclusiv în cazul în care acestea sunt înregistrate la creante îndoielnice, al creantelor atasate creantelor restante si îndoielnice);

11. să păstreze temporar o rubrică de calcul;

Notă: Avându-se în vedere necesitatea regularizării provizioanelor specifice de risc de credit înregistrate anterior operatiunii de clasificare curente, există situatii în care este necesară mentinerea unor extrase cu valoare zero (de exemplu, în cazul unei creante pentru care au fost constituite provizioane specifice de risc de credit si care a fost achitată în perioada scursă între operatiunile de clasificare).

În acest context sunt de mentionat si situatiile apărute pe seama transferării dintr-un cont în altul a unei sume pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit. În acest sens, în măsura în care este posibil, în cazul în care suma respectivă este transferată integral, vor fi actualizate informatiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferată, iar în cazul în care este transferată numai o parte din suma respectivă vor fi determinate nivelurile provizioanelor specifice de risc de credit aferente fiecăreia dintre sumele rezultate, cea rămasă si cea transferată, iar informatiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferată vor fi actualizate. Altfel, pentru a fi evitată situaita în care provizioanele specifice de risc de credit înregistrate rămân fără obiect, pentru primul caz mentionat anterior va fi mentinut un extras ce va avea valoarea zero. De exemplu, în cazul transferării întegrale la creante restante a unei creante curente pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit. se va mentine un extras cu valoare zero, urmând ca, în cadrul operatiunii de regularizare a provizioanelor specifice de risc de credit, nivelul acestora să fie adus la nivelul necesarului (respectiv, la valoarea zero); totodată pentru suma transferată se vor constitui provizioane specifice de risc de credit până la concurenta nivelului necesar;

b) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1, a tuturor extraselor al căror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun;

c) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1] a tuturor extraselor al căror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun;

d) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit..g) alin. 2 (conturi aferente garantiilor primite) a unui extras, care:

1. să păstreze un element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii în urma căreia a fost înregistrată suma extrasă;

2. să păstreze valori determinate pentru caracteristicile necesare (sau pe baza cărora se determină cele necesare) pentru încadrarea într-o categorie de risc de credit a părtii garantate a elementului/elementelor de activ din bilant sau din afara bilantului, respectiv pentru caracteristicile prevăzute la art. 2 lit. b), cu respectarea următoarelor precizări:

2.1. valorile determinate ale caracteristicilor aferente entitatii de risc potentiale, prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 1*) prima liniută, nu vor fi păstrate permanent la nivelul extrasului (vor fi doar regăsite prin intermediul codului entitătii de risc potentiale si păstrate, temporar, în vederea încadrării într-o categorie de risc de credit);

3. să păstreze elementul informational care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase;

4.      să păstreze valori determinate pentru următoarele caracteristici care indică dacă, prin garantia respectivă

4.1. sun/nu sunt garantate sumele evidentiate în conturi bilantiere reprezentând principal aferent creditului garantat;

4.2. sunt/nu sunt garantate sumele evidentiate în conturi din afara bilantului, reprezentănd principal aferent creditului garantat;

4.3. sunt/nu sunt garantate sumele reprezentând dobânzi aferente creditului garantat;

e) asigurarea, prin intermediul unei tabele de corespon­dente, a legăturilor dintre elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, pe de o parte, si elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii, pe de altă parte, astfel încât să poată fi efectuate următoarele selectii:

1. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit: toate elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii care, garantează operatiunea de credit prevăzută la pct. 1;

2. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de acceptare de garantii:

2.1. toate elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatunilor de credit garantate prin operatiunea de acceptare de garantii prevăzută la pct. 2;

f) efectuarea în cadrul selectiei prevăzute la lit. e) pct. 2 a următoarelor operatiuni:

1. selectarea tuturor extraselor al căror element informational de identificare a documentului justificativ afetent operatiunii de acceptare de garantii prevăzut 12 lit. e) pct. 2 este comun, din cadrul conturilor de pasiv bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.1], al conturilor de pasiv din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.2] si al contului de evidentă tehnico-operativă [prevăzut la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 2.1];

2. selectarea unui extras, dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:

2.1. selectarea unui element informational de identificare a documeniului justificativ aferent unei operatiuni de credit, dintre cele prevăzute la lit. e) pct. 2.1, iar în cadrul acestuia:

2.1.1. selectarea tuturor extraselor al căror element informational prevăzut la pct. 2.1 este comun, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al conturilor de activ din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1];

2.1.2. selectarea, dintre extrasele prevăzute la pct. 2.1.1, a celor garantate [prin realizarea corespondentei dintre valorile caracteristicilor prevăzute la lit. d) pct. 4.1, 4.2 si 4.3, aferente extrasului de la pct. 2, si valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 4.1, aferentă fiecărui extras prevăzut la pct. 2.1.1];

2.1.3. totalizarea extraselor selectate la pct. 2.1.2 si retinerea sumei obtinute;

2.2. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2.1 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);

2.3. obtinerea unui total general din sumele prevăzute la pct. 2.1.3;

2.4. reluarea operatiunii prevăzute la pct. 2.1; 2.4.1. reluarea operatiunii prevăzute la pct. 2.1.1; 2.4.2. reluarea operatiunii prevăzute la pct. 2.1.2;

2.4.3. selectarea unui extras, dintre cele prevăzute la pct. 2.4.2, iar în cadrul acestuia:

2.4.3.1. calcularea ponderii în totalul general obtinut la pct. 2.3, aplicarea acesteia asupra sumei aferente extrasu­lui prevăzut la pct. 2 si retinerea sumei rezultate în rubrica temporară de calcul [prevăzută pentru extrasul in cauză la lit. a) pct. 11];

2.4.3.2. determinarea, unde este cazul, a valorii pentru caracteristica de echivalentă prevăzută la art. 2 lit. c) pct. 1.4;

2.4.3.3. determinarea gradului de risc de credit final ­grad de risc de credit aferent părtii garantate a elementului de activ din bilant sau din afara bilantului, stabilit prin interpretarea criteriilor prezentate în anexa nr. 1a) la Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999, luându-se în considerare doar acele criterii care se referă la elemente de activ din bilant sau din afara bilaniului, garantate. Practic stabilirea gradului de risc de credit final se realizează prin compararea caracteristicilor necesare pentru încadrarea într-o categorie de risc de credit aferentă extrasului de la pct. 2.4.3 [prevăzute pentru acesta la lit. a) pct. 2], la care se adaugă cele aferente extrasului de la pct. 2 [prevăzute pentru acesta la lit. d) pct. 2], cu fiecare dintre înregistrările tabelului din anexa nr. 1, până la întâlnirea unei înregistrări echivalente si preluarea gradului de risc de credit aferent acesteia;

2.4.3.4. compararea gradului de risc de credit final cu gradul de risc de credit al rubricii "Grad de risc 100%", iar: - în cazul in care acesta este mai mic:

2.4.3.4.1. determinarea sumei celei mai mici dintre suma înregistrată în rubrica temporară de calcul si suma înregistrată in rubrica "Grad de risc 100%";

2.4.3.4.2. adăugarea sumei obtinute la pct. 2.4.3.4.1 la rubrica al cărei grad de risc de credit este echivalent cu gradul de risc de credit final;

2.4.3.4.3. diminuarea sumei înregistrate în rubrica tem­porară de calcul si a sumei înregistrate în rubrica "Grad de risc 100%" cu suma obtinută la pct. 2.4.3.4.1;

- altfel:

2.4.3.4.1. neexecutarea etapei prevăzute la pct. 2.4.3.5; 2.4.3.5. reluarea etapelor prevăzute la pct. 2.4.3.4, înlocuind rubrica "Grad de risc 100%, pe rând, cu rubricile "Grad de risc 50%", "Grad de risc 20%; si "Grad de risc 0%;

2.4.4. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2.4.3 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 2.4.2 (mai putin pentru extrasul deja selectat);

2.5. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2.4 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);

3. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2 pentru fie­care dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai putin pentru extrasul deja selectat);

g) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor pentru care valoarea codului entitătii de risc, prevăzută la lit. A) în cadrul pct. 2.1, este comună, iar în cadrul acestei selectii:

1. încadrarea într-o anumită categorie de clasificare*) pe baza valorii caracteristicii privind sectorul de activitate al entitătii de risc (bancar/nebancar), prevăzută la lit. a) pct. 3.1.1, si a următoarelor criterii aplicate simultan:


*) În vederea optimizării metodologiei se va realiza direct încadrarea globală a tuturor extraselor selectate, fără a se mai stabili categorii individuale de clasiflcare.

 

1.1. cel mai slab serviciu al datoriei;

1.2. initierea de proceduri judiciare stabilită pe baza a cel putin unuia dintre următoarele elemente:

1.2.1. existenta a cel putin unui extras la care atributul prevăzut la lit. a) pct. 1.1 să indice dacă au fost/nu au fost initiate proceduri judiciare fată de contractul de credit sau plasament,

1.2.2. valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 3.1.2 indică initierea de proceduri judiciare fată de entitatea de risc;

2. atasarea categoriei de clasificare tuturor extraselor selectate;

3. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor bilantiere de activ, iar la fiecare dintre extrasele selectate:

3.1. atasarea coeficientului de provizionare corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/2000;

h) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. h) (conturi de provizioane specifice de risc de credit) a unui extras care să păstreze:

1. elementul informational de legătură, comun extraselor selectate la lit. b) [prevăzut pentru acestea la lit. a) pct. 1]; 2. simbolul contului aferent extrasului rectificat [prevăzut pentru acesta la lit. a) pct. 4];

3. elementele informationale care permit izolarea extră­sului rectificaf. din cadrul contului in care este înregistrat [prevăzute pentru acesta la lit. a) pct. 5];

i) selectarea, din cadrul conturilor. de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de pasiv rectificative [prevăzute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor al căror element informational de legătură, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun, iar în cadrul acestei selectii:

1. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de activ bilantiere;

2. selectarea tuturor extraselor din cadrul Conturilor de pasiv rectificative si atasarea de rubrici pentru cele 4 grade de risc de credit (0%, 20%, 50%, 100%), precum si a unei rubrici temporare de calcul;

3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:

3.1. stabilirea necesarului de provizionat, prin:

3.1.1. utilizarea, ca bază de calcul, a expunerii ajustate [suma obtinută prin totalizarea expunerilor elmentare, înregistrate în cadrul rubricilor aferente gradelor de risc de credit ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute la lit. f), ponderate în functie de gradul lor de risc de credit], în cazul următoarelor categorii de clasificare: "standard", "în observatie", "substandard" si "îndoielnic";

3.1.2. utilizarea, ca bază de calcul, a expunerii ne­ajustate [suma obtinută prin totalizarea expunerilor elementare, înregistrate în cadrul rubricilor aferente gradelor de risc de credit ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute la lit. f), neponderate în functie de gradul lor de risc de credit], în cazul categoriei de clasificare "pierdere";

3.2. selectarea unui extras, dintre cele prevăzute la pct. 2, pentru care elementele prevăzute, la lit. h) pct. 2 si 3 sunt identice cu cele prevăzute, pentru extrasul de la pct. 3, la lit. a) pct. 4 si 5, iar în cazul în care:

3.2.1. există un astfel de extras:

3.2.1.1. determinarea diferentei de regularizat, prin compararea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1) cu nivelul existent, si, în consecintă:

- în cazul în care suma necesarului de provizionat­ este mai mare decât suma existentă, determinarea dife­rentei ce urmează sâ fie provizionată, prin includere pe cheltuieli;

- în cazul in care suma existentă este mai mare decât suma necesarului de provizionat, determinarea diferentei ce urmează să fie reluată pe venituri;

3.2.1.2. regularizarea sumei extrase, prin modificarea acesteia cu diferenta pozitivă sau negativă, după caz, determinată la pct. 3.2.1.1;

3.2.1.3. preluarea în rubrica temporară de calcul a sumei rezultate în urma regularizării;

3.2.1.4. aplicarea prevederilor pct. 3.3; 3.2.2. nu există un astfel de extras:

3.2.2.1. crearea unei înregistrări care să contină următoarele informatii:

- elementul informational de legătură, comun extraselor selectate potrivit lit. i);

- simbolul contului de origine al extrasului prevăzut la pct. 3;

- elementele informationale care au permis izolarea extrasului prevăzut la pct. 3 din cadrul contului său de origine;

- suma ce urmează să fie inclusă pe cheltuieli în vederea constituirii provizionului specific de risc de credit, prin preluarea necesarului de provizionat (prevăzut la pct.. 3.1);

3.2.2.2. atasarea de rubrici pentru cele 4 grade de risc de credit (0%, 20%, 50%, 100%) la înregistrarea creată, precum si o rubrică temporară de calcul;

3.2.2.3. preluarea in rubrica temporară de calcul a sumei prevăzute la pct. 3.2.2.1 liniuta a patra;

3.2.2.4. aplicarea prevederilor pct. 3.3;

3.3. aplicarea prevederilor art. 3 lit. f) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999, prin parcurgerea următoarelor etape:

3.3.1. compararea sumei preluate in rubrica temporară de calcul cu expunerea elementară evidentiată la rubrica "Grad de risc 100% a extrasului prevăzut la pct. 3, si, în consecintă:

- în cazul în care suma preluată în rubrica temporară de calcul este mai mică sau egală, evidentierea acestei sume la rubrica "Grad de risc 100%" aferentă provizionului specific de risc de credit si neexecutarea etapei prevăzute la pct. 3.3.2;

- în cazul în care expunerea elementară evidentiată la rubrica "Grad de risc 100%" a extrasului prevăzut la pct. 3 este mai rnică, evidentierea acestei sume la rubrica "Grad de risc 100%, aferentă provizionului specific de risc de credit si, concomitent, scăderea acesteia din suma preluată în rubrica temporară de calcul;

3.3.2. reluarea etapei prevăzute la pct. 3.3.1 pentru fiecare dintre rubricile "Grad de risc 50%", "Grad de risc 20%" si "Grad de risc 0°/d';

4. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 3 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai putin pentru extrasul deja selectat);

j) selectarea, în cadrul fiecăruia dintre conturile elementelor de activ din bilant [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2, la art. 1 lit. f) pct. 1], conturile elementelor de activ din afara bilantului (prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1] si conturile elementelor de pasiv rectificative [prevăzute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor care au în comun acelasi cod al entitătii de risc, precum si acelasi grad de risc de transformare în credit (in cazul elementelor de activ din afara bilantului) si totalizarea expunerilor elementare în cadrul fiecăreia dintre rubricile aferente gradelor de risc de credit, în vederea obtinerii evidentelor extracontabile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 1 (pentru conturile de activ reprezentând credite si plasamente si pentru cele de pasiv rectificative aferente acestora) si, respectiv, pct. 2 (pentru conturile pe activ în afara bilantului reprezentând credite) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999.

Art. 4. - Băncile au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care să permită verificarea respectării obligatiilor prevăzute la art. 3, respectiv verificarea datelor primare, precum si a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificării creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit, pentru fiecare închidere contabilă.

Art. 5. - Băncile vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit, prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea a sumelor determinate potri­vit art. 3 lit. i) pct. 3.2,2.1 liniuta a 4-a, în cazul în care acestea există.

Art. 6. - Băncile vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit, astfel:

- prin includerea sumelor determinate potrivit art. 3 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniută pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea;

- prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 3 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuta a doua pe veniturile lunii pentru care se face raportarea.

Art. 7. - Băncile pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit si pentru alte categorii de active decât cele prevăzute la art. 1 lit. e) si f), în conditiile în care dispun de norme interne care respectă următoarele principii:

- activele se încadrează, în functie de criteriul/criteriile avut/avute in vedere, în categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienti de provizionare, ai căror număr si, respectiv, nivel depind de modul în care banca consideră să reducă impactul realizării riscului de credit asupra situatiei economico-financiare a băncii. În cadrul categoriilor de clasificare va fi prevăzută categoria "pierdere" al cărei coeficient de provizionare va fi "1" (sau 100%);

- necesarul de provizioane specifice de risc de Credit pentru un element de activ se stabileste în functie de riscul de credit al acestuia, respectiv utilizându-se ca bază de calcul:

- expunerea neajustată - în cazul categoriei de cla­sificare "pierdere";

- expunerea ajustată - în cazul altor categorii de clasificare prevăzute;

- la determinarea expunerilor elementare garantiile comune se distribuie proportional între elementele de activ garantate;

- constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează utilizându-se moneda de exprimare a activului pe care îl corectează;

- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care le rectifică se scot în afara bilantului. În cazul activelor reprezentând categorii de credite sau plasamente, altele decât cele reglementate prin prezentele norme metodologice, se procedează la scoaterea în afara bilantului a sumelor aferente unui credit sau plasament în conditiile respectării prevederilor art. 12 si 13 din, Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/2000.

Art. 8. - Băncile vor raporta Băncii Nationale a României - Directia supraveghere:

1. situatia clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

2. situatia clasificării plasamentelor la bănci si a nece­sarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Formularele de raportare se vor completa avându-se în vedere următoarele:

- vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale băncii - la nivelul global al băncii "G";

- vor cuprinde toate operatiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.

Formularele vor fi transmise lunar Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 9. - La închiderea contabilă a lunii în care prezentele norme metodologice intră în vigoare provizioanele specifice de risc de credit existente în sold vor fi reluate integral pe venituri, indiferent dacă constituirea si/sau regularizarea acestora a fost impusă ori permisă prin regle­mentări sau a fost efectuată pe baza unor decizii sau norme interne. Concomitent băncile vor înregistra în contabilitate provizioanele specifice de risc de credit constituite potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, precum si pe baza normelor interne prevăzute la art. 7.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Formularele de raportare prevăzute la art. 8 pct. 1 si 2 din prezentele norme metodologice se  întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenia contabilă, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme, si se semnează de către conducătorul băncii si de către seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.

Art. 11. - Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.

Art. 12. - Prezentele norme metodologice vor intra în vigoare pe data de 1 octombrie 2000.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 7 aprilie 2000.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1


                   .                                                                                              SISTEMATIZAREA
                                                             criteriilor de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit

 

Gradul de risc de credit/ Caracteristici prevăzute la:

art. 2 lit. a) pct. 1

art. 2 lit. a) pct. 1.1

art. 2 lit.a) pct. 1.2

art. 2

lit. a) pct.

1.3

art. 2 lit. a) pct. 1.4

art. 2 lit. a) pct. 1.5

art. 2

lit. a) pct. 1.6

art. 2 lit. b) pct.

1

art. 2 lit. b) pct. 1.1

art. 2

lit. b) pct.

1.2

art. 2 lit. b) pct. 1.3

art. 2 lit. b)/c) pct. 1.4

art. 2 lit. b) pct. 1.6


A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0%

numerar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0%

valori din aur, metale si pietre pretioase

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Da

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte active

Da

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

Administratia centrală

România

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

Administratia centrală

tară din categoria A

x

x

x

x

x

x

x

0% 

alte creante

Nu

x

x

Administratia centrală

tară categoria B

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

Banca centrală

România

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

Banca centrală

tară din categoria A

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

Banca centrală      

tară din categoria B    

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

Comunitatea Europeană

x

x

x

x

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale   

Administratia centrală

România

Da

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale   

Administratia centrală

tară din categoria A

Da

x

X

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale

Administratia centrală

tară din categoria B

Da

Da  

X

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale   

Banca centrală

România

Da

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale   

Banca centrală          

tară din calegoria A

Da

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale

Banca centrală          

tară din categoria B

Da

Da  

X

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

X

garantii personale       

Comunitatea Europeană

x

Da

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

titluri

Administratia centrală

România

X  

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

X

titluri

Administratia centrală     

tară din categoria A

x

x

X

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

X

titluri           

Banca centrală

România

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

X

titluri           

Banca centrală

tară din categoria A

x

x

x

0%

alte creante

Nu

X

x

x

x

x

titluri           

Comunitatea Europeană

x

x

x

x

0%

alte creante

Nu

x

x

x

x

X

depozite colaterale

Da

x

x

x

X

0%

alte creante

Nu

X

x

x

x

x

certificate de depozit sau instrumente similare

Da

Da  

x

x

x

20%

cecuri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte valori

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

administratie regională sau locală         

România

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

x

X

administratie regională sau locală

tară din categoria A

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

bancă comercială  

România

x

x

x

x

x

x

X

20%

alte creante

Nu

x

x

bancă comercială

tară din categoria A

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

x

maximum 1 an

bancă comercială

tară din categoria B    

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

X   

X    

bancă de dezvoltare multilaterală

x

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante  

Nu

x

x

Banca Europeană de Investitii

x

x

x

x

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

Garantii

personale   

administratie regională sau locală

România

Da

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale

administratie regională sau locală

tară din categoria A

Da

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale

bancă comercială

România

Da

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garatii personale

bancă comercială

tară din categoria A

Da

x

x

20%

alte creante

Nu

X

maximum 1 an

x

x

x

garantii personale

bancă comercială

tară din categoria B

Da

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale

bancă de dezvoltare multilaterală

x

x

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

garantii personale

Banca Europeană de Investitii

X

Da

x

x

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

titluri

bancă de dezvoltare multilaterală

X

x

x

X

20%

alte creante

Nu

x

x

x

x

x

titluri

Banca Europeană de Investitii

x

x

x

x

50%

venituri de primit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

50%

alte creante

Nu

Da

X

persoană fizică

X

X

ipoteci

Da

Da

Da

X

X

50%

alte creante

Nu

Da

X

persoană fizică

X

X

ipoteci

Da

Da

X

Da

X

50%

alte creante

Nu

Da

X

persoană fizică

X

X

ipoteci

Da

Da

x

x

Da

50%

alte creante

Nu

Da

X

persoană fizică

X

X

ipoteci

Da

Da

Da

Da

x

50%

alte creante

Nu

Da

x

persoană fizică

x

X

ipoteci

Da

Da

 

Da

Da

                                                                                                                                                      

ANEXA Nr. 2

 

                                                                                                               SITUATIA                                      

clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [/..,.,./]

 

Denumirea băncii ..............................................                      

                                                                                                                                                -mii lei-

 

Provizioane specifice de risc

de credit calculate la

 

Nr.

crt.

Categoria de clasificare

Expuneri neajustate din

Expuneri

ajustate din

Coeficient

expuneri neajustate din

expuneri

ajustate din

 

Provizioane specifice

de risc de credit

necesare pentru

 

 

 

principal

dobândă

principal

dobândă

 

principal

dobândă

principal

dobândă

principal

dobândă

 

A

B

1

2

3

4

5

6=1x5

7=2x5

8=3x5

9=4x5

10*)

11**)

Credite acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

1

Standard

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2

În observatie

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

3

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

4

Îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

5

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

Total

(rd. 1-rd. 5)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Credite acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

7

Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

În observatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Substandard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Îndoielnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pierdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Total

(rd. 7-rd. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Credite acordate băncilor pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

13

Standard

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

14

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

15

Îndoielnic

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

16

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

17

Total(rd. 13-rd. 16)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

IV.

Credite acordate băncilor pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

 

18

Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Substandard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Îndoielnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Pierdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Total(rd. 18-rd.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

TOTAL (rd. 6+rd. 12+rd. 17+rd. 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) col. 10 = col. 6 (pentru rd. 5. rd. 16)

col. 10 = col. 8 (pentru rd. 1 - rd. 4, rd. 13 - rd.l5)

**) col. 11 = col. 7 (pentru rd. 5 - rd.l6)

col. 11 = col. 9 (pentru rd. 1 - rd.4, rd. 13 - rd.l5)

 

CONDUCĂTORUL BĂNCII, ...................................................... (numele, prenumele, semnătura)

CONDUCĂTORUL COMPARTlMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

(numele, prenumele, semnătura)

Întocmit de:

Numele si prenumele:(numele, prenumele. semnătura)

...............................................

Telefon/interior:            

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA ,

clasificării plasamentelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [/......../]

 

 Denumirea băncii: ...................................................

- mii lei -

 

Provizioane specifice de risc de credit calculate la

 

Nr. crt

Categoria de clasificare

 

Expuneri neajustate din

Expuneri ajustate din

 

Coefi­cient

expuneri neajustate din

expuneri ajustate din

 

Provizioane specifice de risc de credit necesare pentru

 

 

principal

dobândă

principal

dobândă

 

principal

dobândă

principal

 

dobândă

principal

 

dobâdă

A

B

1

2

3

4

5

6 =1 x 5

7 = 2 x 5

8 = 3 x 5

9 = 4 x 5

10*)

11**)

1

Standard

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

3

Îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

4

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5

Total (rd. 1-rd. 4)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

*) col. 10 = col. 6 (pentru rd. 4)

 col. 10 = col. 8 (pentru rd. 1-3)

**) col. 11 = col. 7 (pentru rd. 4)

 col. 11 = ccl. 9 (pentru rd. 1-3)

 

CONDUCĂTORUL BĂNCII, ...................................................... (numele, prenumele, semnătura)

CONDUCĂTORUL COMPARTlMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

(numele, prenumele, semnătura)

Întocmit de:

Numele si prenumele:(numele, prenumele. semnătura)

...............................................

Telefon/interior: