MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 310   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 5 iulie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizie nr. 54 din 21 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

90. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE NR. 54

din 21 martie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată. Exceptia a fost ridicată în Dosarul nr. 3.014/1999 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia comercială, de către: Giurgiu Teodor, Ofelia Carmen Alexandru, Viorica Ionica Carciga, Cornelia Maria Cătuna, Viorela Chiliment, Fivi Florica Coman, Olga Dragomir, Carmen Mihaela Ene, Corneliu Alexandru Enea, Petra Lungu, Crasomila Eugenia Micu, Adrian Vasile Marcu, Vica Predoi, Tudora Paris, Mihaela Genoveva Sincu, Elena Mihaela Alexandru, Cătălin Marian Bercea, Antonina Argentina Boldea, Dumitru Bughiu, Liea Burda, Constanta Croitoru, Eugen Petre Curtasu, Alina Yolanda Grădinaru, Grigore Gavrilovici, Georgeta Grasu, Radu Dumitru Ivanisin, Florica Mustătea, Claudia Elena Necsulescu, Maria Nicolescu, Clara Onea, Ecaterina stefănoiu, Rodica Vlaicu, Irina Zamfirescu, Stancu Mavrodineanu, Florica Stoian, Liliana Ionescu, Ioana Măriuta, Mihail Valentin Pătulea si Maria Caracota.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 7 martie 2000 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la data de 14 martie 2000 si apoi la data de 21 martie 2000.

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 septembrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 3.014/1999, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată, exceptie ridicată de un grup de salariati ai Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

Obiectul cauzei îl constituie actiunea în anulare a prevederilor cuprinse în art. 1 al Capitolului X din proiectul de fuziune prin absorbtie a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. cu Banca Comercială Română - S.A., aprobat prin art. 1 al Hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor Bancorex - S.A. nr. 60 din 24 august 1999, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.401 din 26 august 1999. Potrivit acestor prevederi Banca Comercială Română - S.A. urma să preia un număr limitat de 500 de salariati ai Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., considerati ca fiind transferati în interesul serviciului, urmând ca restul de salariati să fie disponibilizati în conditiile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Prin aceleasi prevederi s-a limitat dreptul Băncii Comerciale Române - S.A. de a selecta, în vederea preluării acestora, "persoanele care, în perioada 1990-1999, au detinut functii de presedinte, vicepresedinte, director general, director, sef serviciu, sef birou sau functii administrative asimilate acestora în structurile Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.", din centrală sau din unitătile sale teritoriale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 s-a stabilit cadrul juridic pentru finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., ce urma să se încheie prin fuziunea acesteia cu Banca Comercială Română - S.A. Prin modificarea si completarea ordonantei amintite de către Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, la art. 5 alin. (1) s-a introdus o nouă literă, si anume litera e), ale cărei dispozitii prevăd că urmează să fie preluat de banca absorbantă un număr de 500 de persoane, dintre care sunt excluse persoanele care au detinut functii de conducere la Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. Dispozitiile art. 5 lit. e) au fost din nou modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/1999, în sensul că, dintre salariatii care au detinut functii de conducere, urmează să fie preluati un număr de 29, însă autorii exceptiei consideră că si în această situatie persistă "problema de fond a neconstitutionalitătii dispozitiilor criticate". Se sustine că aceste dispozitii încalcă principiul egalitătii dintre cetăteni, prin discriminarea ce se realizează între salariatii cu functii de conducere si simplii salariati, fiind astfel încălcate dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Criteriile nediscriminării sunt cele prevăzute la art. 4 din Constitutie, însă dispozitiile art. 20 din Legea fundamentală "permit extinderea acestora, ajungându-se practic la interzicerea oricărei discriminări arbitrare a cetătenilor". În sprijinul acestei sustineri se invocă art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si art. 2 alin. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, precum si practica jurisdictională a Curtii Constitutionale, care, interpretând prevederile art. 16 din Constitutie, a extins principiile de nediscriminare prin trimiterea la art. 20 din Legea fundamentală, prin care se corelează sistemul de drept intern cu documentele internationale la care România este parte. Astfel, dispozitiile criticate prevăd, pentru una si aceeasi ipoteză a fuziunii prin absorbtie, două modalităti de rezolvare, si anume: una favorabilă, pentru simplii salariati ai băncii absorbite, care pot fi selectati de banca absorbantă, iar cealaltă defavorabilă, care exclude posibilitatea salariatilor cu functii de conducere de a fi angajati la aceeasi bancă prin preluare. Caracterul discriminatoriu al acestor dispozitii este cu atât mai evident cu cât ele prescriu un tratament diferit chiar si fată de salariatii care au detinut functii de conducere. Dispozitiile de preluare a celor 29 de persoane nu au ca suport selectarea pe baza unor criterii obiective si vizibile. Asupra tratamentului identic ce trebuie să se aplice atât salariatilor simpli, cât si celor cu functii de conducere, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 59/1994 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 alin. (1) lit. b) din Codul muncii. "În mod indirect s-ar putea vorbi de o culpabilizare a persoanelor cu functii de conducere, de o sanctionare a acestora [...], în conditiile în care vinovătia lor nu a fost dovedită nici pe cale judecătorească si nici, cel putin, prin acte întocmite de organele competente (Curtea de Conturi, Banca Natională a României etc.)." În acest mod au fost "stigmatizate persoanele făcând parte din această categorie", care "cu greu îsi mai pot găsi astăzi un loc de muncă".

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia comercială, exprimându-si opinia, apreciază că prevederile criticate "contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) cu raportare la art. 4 si 20 din Constitutia României, care statuează egalitatea cetătenilor în fata legii si autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări". Totodată se subliniază că dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor, inclusiv dreptul la muncă, urmează să fie interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si cu pactele si tratatele la care România este parte.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia este neîntemeiată. Argumentând acest punct de vedere, Guvernul României, după ce reproduce prevederile art. 4 alin. (2), ale art. 16 alin. (1) si ale art. 20 alin. (1) din Constitutie, conchide: "Din coroborarea acestor texte rezultă că sunt interzise atât de pactele si tratatele la care România este parte, cât si de Constitutie, discriminările întemeiate pe criteriile enumerate la art. 4 alin. (2), sus-citate." Or, subliniază Guvernul, măsura prevăzută de art. 5 lit. e) din Ordonanta nr. 39/1999 care face obiectul exceptiei, "nu se întemeiază pe vreunul dintre criteriile enumerate mai sus, ci este urmarea activitătii acelor persoane".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, al art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999), modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 24 august 1999) si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 10 septembrie 1999), dispozitii care au următorul cuprins: "Banca Comercială Română - S.A. va prelua din cadrul personalului Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. un număr de cel mult 500 de salariati, pe care îi va încadra în structurile sale din centrală si din unitătile teritoriale si care vor fi considerati transferati în interesul serviciului, urmând ca, până la data fuziunii, Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. să disponibilizeze restul de personal în conditiile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999; nu vor fi preluate persoanele care, în perioada 1990-1999, au detinut functii de presedinte, vicepresedinte, director general, director, sef serviciu, sef birou sau functii asimilate acestora în structurile Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. din centrală si din unitătile sale teritoriale, cu exceptia persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă; functiile si drepturile salariale ale personalului preluat vor fi stabilite de Banca Comercială Română - S.A., potrivit necesitătilor si reglementărilor sale."

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale dispozitiile criticate au fost din nou modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 31 ianuarie 2000, după cum urmează: "La litera e) a articolului 5 si în anexa care face parte integrantă din ordonantă se înlocuieste cuvântul (r)anexăă cu cuvintele (r)anexa nr. 1ă." Această modificare nu afectează însă solutia juridică initială.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă principiul egalitătii între cetăteni, consacrat la art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin discriminarea între simplii salariati si cei cu functii de conducere. Principiile nediscriminării sunt cele cuprinse la art. 4 alin. (2) din Constitutie, însă acestea pot fi extinse potrivit prevederilor art. 20 din Constitutie, care permit corelarea dispozitiilor constitutionale cu tratatele si cu pactele internationale la care România este parte. Aceste principii sunt extinse prin art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, si prin art. 2 alin. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de România prin acelasi decret si publicat în Buletinul Oficial cu acelasi număr si din aceeasi dată.

Dispozitiile cuprinse în actele juridice internationale invocate în sustinerea exceptiei au următorul cuprins:

- art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: "Toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul fără deosebire la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta declaratie si împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare";

- art. 2 alin. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si politice: "Statele părti la prezentul pact se angajează să garanteze că drepturile enuntate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine natională sau socială, avere, nastere sau orice altă împrejurare";

- art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: "Toate persoanele sunt egale în fata legii si au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această privintă legea trebuie să interzică orice discriminare si să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală si eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine natională sau socială, avere, nastere sau întemeiată pe orice altă împrejurare".

Prin dispozitiile legale criticate se reglementează preluarea de către Banca Comercială Română - S.A. a unui număr de 500 de salariati din cadrul Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., preluare de la care sunt excluse persoanele care au detinut functii de conducere, cu exceptia a 29 de persoane nominalizate în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/1999.

1. Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că prin ordonanta supusă controlului de constitutionalitate se aplică un tratament juridic diferit unor cetăteni aflati în situatii identice. Or, instituirea unui tratament juridic diferit ar fi justificată numai dacă acesta s-ar aplica unor categorii deosebite de situatii sau de cetăteni. Asa fiind, rezultă că au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, care consacră principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, realizându-se o dublă discriminare, în primul rând între simplii salariati si cei care au detinut functii de conducere si, în al doilea rând, înăuntrul categoriei salariatilor cu functii de conducere, fără să existe însă o justificare obiectivă si rezonabilă.

Sub acest aspect Curtea Constitutională, având în vedere dispozitiile constitutionale ale art. 11 si 20, referitoare la raportul dintre reglementările interne si cele internationale, retine că principiul egalitătii în drepturi este consacrat nu numai în actele internationale la care face referire autorul exceptiei (Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si politice si Pactul international cu privire la drepturile civile si politice), ci si în Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 si ratificată de România prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999. Astfel, această cartă care, prin art. I reglementează "Dreptul la muncă", prevede, de asemenea, la art. E, situat în Partea a V-a si denumit "Nediscriminarea", că "Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, sănătate, apartenentă la o minoritate natională, nastere sau orice altă situatie". Iar anexa la Carta socială europeană revizuită, anexă intitulată "Câmpul de aplicare a Cartei sociale europene revizuite în privinta persoanelor protejate", prevede: "O diferentă de tratament pe un motiv obiectiv si rezonabil nu este considerată discriminatorie."

2. Curtea Constitutională constată, de asemenea, că reglementarea cuprinsă în dispozitiile care fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate are semnificatia unei sanctiuni colective ce a fost aplicată pe baza unei prezumtii de vinovătie instituite printr-o normă legală imperativă, fără ca, în prealabil, să se fi stabilit, potrivit legii, culpa celor exclusi de la preluare de către Banca Comercială Română - S.A.

Fiind aplicată printr-o ordonantă a Guvernului, act de drept public, această sanctiune aduce atingere dreptului la propria imagine al celor vizati si a căror carieră profesională ar putea fi, astfel, influentată negativ. Se constată, de aceea, că dispozitia normativă examinată contravine si dispozitiilor art. 30 alin. (6) din Constitutie, care consacră dreptul la propria imagine: "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine."

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Constitutie, România este stat de drept în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenesti, libera dezvoltare a personalitătii umane reprezintă valori supreme si sunt garantate.

Asa fiind, desi alin. (6) al art. 30 din Constitutie are în vedere limitele exercitării libertătii de exprimare - aceasta neputând să prejudicieze, printre alte valori supreme ale statului de drept, dreptul persoanei la propria sa imagine -, textul constitutional mentionat are, coroborat cu alte prevederi constitutionale, efectul de a consacra acest drept nu numai în domeniul libertătii de exprimare pe calea mijloacelor de comunicare în public [art. 30 alin. (1) din Constitutie], ci si efectul consacrării unui drept constitutional cu o identitate de sine stătătoare si deci cu aplicabilitate într-un domeniu mai extins.

De altfel, Curtea constată că această concluzie corespunde pe deplin consacrării, pe calea actelor de drept international la care România a aderat, a dreptului persoanei de a beneficia de protectie împotriva atingerilor ce pot fi aduse vietii intime, familiale si private, demnitătii si onoarei sale. Astfel, potrivit art. 12 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, "Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viata sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondentă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputatiei sale. Orice persoană are dreptul la protectia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri". În acelasi mod sunt consacrate aceste drepturi si prin art. 17 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Rezultă că prin art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 se aduce atingere si dispozitiilor constitutionale care ocrotesc demnitatea, onoarea si dreptul la propria imagine ale fiecărei persoane, valori apărate, deopotrivă, si prin actele internationale mentionate.

3. Curtea mai retine că acelasi text normativ încalcă dispozitii fundamentale care reglementează dreptul la muncă, si anume, pe de o parte, pe cele ale art. 38 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere" si, pe de altă parte, pe cele ale art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, text care are următorul cuprins: "Statele părti la prezentul Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obtine posibilitatea să-si câstige existenta printr-o muncă liber aleasă sau acceptată si vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept."

Într-adevăr, Curtea constată că dispozitiile art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999, modificată si completată, având semnificatia unei sanctiuni, sunt de natură să diminueze nejustificat sansele de încadrare în muncă, potrivit calificării, a persoanelor avute în vedere, ceea ce echivalează cu restrângerea exercitiului dreptului la muncă. Sub acest aspect, este adevărat că legiuitorul constituant a stabilit, prin dispozitiile art. 49 alin. (1) din Constitutie, conditiile în care se pot aduce restrângeri ale exercitiului drepturilor sau libertătilor fundamentale, dispozitii care au următorul continut: "Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav." Dar, în lumina acestor prevederi, Curtea observă că excluderea persoanelor care au detinut functii de conducere de la posibilitatea de a fi preluate de banca absorbantă nu este justificată de o restrângere a exercitiului dreptului la muncă, care să fi fost realizată cu respectarea art. 49 din Constitutie, deoarece această măsură nu se impune pentru apărarea vreuneia dintre valorile sociale prevăzute de articolul mentionat. Rezultă deci că dispozitia examinată reprezintă o ingerintă a autoritătii publice în exercitiul dreptului la muncă, iar această ingerintă nu are legitimare constitutională.

De altfel, cu privire la ingerinta statului în exercitarea unor drepturi si libertăti, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronuntat în mod constant, în sensul că aceasta trebuie să fie prevăzută de lege si să reprezinte o măsură necesară într-o societate democratică (de exemplu, prin hotărârile pronuntate în cazurile: "Kokkinakis contra Greciei", 1993, "Handyside contra Regatului Unit", 1976, "Sunday Times contra Regatului Unit", 1979). Asa fiind, Curtea Constitutională observă că, în spetă, înlăturarea individuală si nejustificată, printr-un act normativ cu putere de lege, de la beneficiul selectării în vederea preluării angajatilor unitătii absorbite de către unitatea absorbantă nu reprezintă o astfel de măsură.

            Având în vedere ansamblul acestor considerente, Curtea Constitutională constată că dispozitiile legale criticate contravin atât prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 38 alin. (2) din Constitutie, cât si actelor juridice internationale mentionate, ceea ce impune admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 16 alin. (1), al art. 38 alin. (2), al art. 49 si al art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1 alin. (1), al art. 2, 3, 12, art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată în Dosarul nr. 3.014/1999 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia comercială, exceptie ridicată de Giurgiu Teodor, Ofelia Carmen Alexandru, Viorica Ionica Carciga, Cornelia Maria Cătuna, Viorela Chiliment, Fivi Florica Coman, Olga Dragomir, Carmen Mihaela Ene, Corneliu Alexandru Enea, Petra Lungu, Crasomila Eugenia Micu, Adrian Vasile Marcu, Vica Predoi, Tudora Paris, Mihaela Genoveva Sincu, Elena Mihaela Alexandru, Cătălin Marian Bercea, Antonina Argentina Boldea, Dumitru Bughiu, Liea Burda, Constanta Croitoru, Eugen Petre Curtasu, Alina Yolanda Grădinaru, Grigore Gavrilovici, Georgeta Grasu, Radu Dumitru Ivanisin, Florica Mustătea, Claudia Elena Necsulescu, Maria Nicolescu, Clara Onea, Ecaterina stefănoiu, Rodica Vlaicu, Irina Zamfirescu, Stancu Mavrodineanu, Florica Stoian, Liliana Ionescu, Ioana Măriuta, Mihail Valentin Pătulea si Maria Caracota. Constată că sunt neconstitutionale dispozitiile art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2000.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Denumirile din cuprinsul Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuiesc după cum urmează:

a) la articolele 7, 13, 17, articolul 20 lit. b) si f), articolele 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, precum si la articolul 39 lit. b) si e) "Ministerul Agriculturii si Alimentatiei" se înlocuieste cu "Agentia Natională Sanitară Veterinară";

b) la articolul 35 "Politia sanitară veterinară" se înlocuieste cu "Directia de Inspectie Sanitară Veterinară si Control de Frontieră";

c) la articolul 36 alineatul 2 "Directia Generală Sanitară Veterinară" se înlocuieste cu "Agentia Natională Sanitară Veterinară".

2. Alineatul 1 al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"Importul, exportul si tranzitul de animale, produse de origine animală si furaje se efectuează numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite în acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară sau prin conventiile sanitare veterinare încheiate cu alte tări. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, organizează la aceste puncte controlul sanitar veterinar."

3. Alineatul 1 al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, stabileste normele sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice detinătoare de animale, pentru cele care prelucrează, depozitează, transportă si valorifică produse de origine animală, participă la elaborarea proiectelor sau avizează, în conditiile legii, conventiile si acordurile sanitare veterinare internationale. Aprobă omologarea metodelor si metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode si tehnici pentru expertiza produselor de origine animală si a furajelor, precum si pentru controlul medicamentelor si produselor biologice si al altor produse de uz veterinar."

4. Alineatul 5 al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"În cadrul actiunii de certificare sanitară veterinară a sănătătii animalelor si a sănătătii publice autoritatea sanitară veterinară de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitătilor, vizate anual, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animală, furaje si alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si certificate de sănătate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală, certificate pentru înregistrarea si reînregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import."

5. La articolul 31, după alineatul 6 se introduc alineatele 7 si 8 cu următorul cuprins:

"Certificatele sanitare veterinare pentru intern se eliberează si de medicul veterinar oficial.

Medicul veterinar oficial este medicul veterinar împuternicit de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, în conditiile legii, să îndeplinească unele atributii publice."

6. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Reteaua sanitară veterinară de stat se organizează ca sector distinct prin înfiintarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, institutie publică cu personalitate juridică, care reprezintă administratia veterinară si functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Agentia Natională Sanitară Veterinară are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 5.

În subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare functionează institutii publice cu personalitate juridică, precum si institutii fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 6.

Atributiile, sediul, numărul de personal al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului agriculturii si alimentatiei.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si a unitătilor care functionează în subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare se asigură de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manoperă, activităti sanitare veterinare, consultantă, prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare si alte activităti în domeniul sanitar veterinar.

Cuantumul tarifelor mentionate la alin. 6 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, la propunerea directorului general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Personalul Agentiei Nationale Sanitare Veterinare este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar."

7. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Agentia Natională Sanitară Veterinară este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, potrivit legii.

În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

Agentia Natională Sanitară Veterinară coordonează si controlează productia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finantată de la bugetul administratiei publice centrale, aprovizionarea cu produse si materiale de uz veterinar, avizează si controlează productia de medicamente de uz veterinar."

8. După articolul 46, la Capitolul VIII se introduce articolul 461 cu următorul cuprins:

"Art. 461. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege."

Art. II. - Anexele nr. 1-4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Taxele achitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru certificate, autorizatii, avize ce urmează să fie eliberate ulterior acestei date, rămân plătite.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre prevăzut la art. 33 alin. 4 din Legea nr. 60/1974.

Art. V. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. VI. - Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându se textelor o nouă numerotare, după aprobarea de către Parlamentul României a prezentei ordonante de urgentă.

 

p. PRIM MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 90.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE

pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitătilor, a vizelor anuale ale acesteia, precum si a autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloace de transport

 

Nr.

crt.

Obiectiv/Activitate

U.M.

lei/U.M.

1.

Statie de incubatie tip gospodăresc

Tabără de vară

Stână

Stupină

Menajerie

obiectiv

30.000

2.

Punct de însământări artificiale la animale

obiectiv

50.000

3.

Genotecă de animale Expozitie de animale si grădină zoologică

Magazin pentru desfacere animale de companie si/sau

hrană pentru acestea

obiectiv

70.000

4.

Fermă de animale

Târg de animale

Statiune de montă naturală la animale

Punct farmaceutic veterinar

Cabinet medical veterinar

Laborator de control furaje

Laborator sanitar veterinar

Canisă

Scoală pentru dresaj câini

obiectiv

100.000

5.

Bazine piscicole pentru cresterea materialului piscicol Statie (punct) portuară de spălare si dezinfectie

Statie (punct) portuară de spălare si dezinfectie rutieră din aeroport

obiectiv

150.000

 

6.

Statie de incubatie tip industrial

Bazine piscicole pentru material biologic

Farmacie veterinară

Dispensar veterinar

Unităti de tehnică medicală veterinară

Fermă zootehnică de elită

Herghelie

Depozit de material seminal

Baze de achizitie a animalelor

Clinică veterinară sau spital veterinar

Pensiune pentru animalele de companie

Frizerie pentru animalele de companie

Depozit de produse de uz veterinar

Depozit furaje

Fermă de carantină

Unităti de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

Unităti de reproductie si de selectie animală

Fabrică pentru hrana animalelor

Unităti de cercetare stiintifică

Inclusiv cele care utilizează animale de experientă

obiectiv

500.000

 

Unităti specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri si nutreturi medicamentate

Laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar

obiectiv

500.000

 

7.

Fabrică de nutreturi combinate

Fabrică producătoare de medicamente, biopreparate si

alte produse de uz veterinar

obiectiv

1.000.000

8.

Puturi seci, cimitire de animale, crematorii

obiectiv

nu se

taxează

9.

Centru colectare lapte

Punct sau centru colectare ouă

Punct sau centru colectare miere

Hot dog, chiosc, tonetă, stand

Simigerie, covrigărie, gogoserie.

Cantină

Punct alimentar

obiectiv

 

100.000

10.

- patiserie, plăcintărie

- restaurant tip expres,

- vagon bar tip expres

- vagon restaurant tip expres

- cambuză

obiectiv

200.000

11.

- unitate prelucrare industrială a cadavrelor, produse de origine animală confiscate, subproduse

necomestibile

obiectiv

300.000

12.

- centru (punct) de tăiere

- depozit subproduse necomestibile

- punct desfacere: carne, peste, ouă, etc.

- punct sau centru colectare peste

- chiosc desfacere peste, produse din peste

- punct sau centru colectare batracieni, gasteropode,

- crustacee, fructe de mare

- centru colectare, prelucrare lapte

- bistro, fast food

- pizzerie, ceainărie

- bodegă, rotiserie, bufet

- restaurant pensiune, restaurant familial, restaurant

- autoservire, restaurant pe nave.

- carmangerie, măcelărie

- unităti portionare, preambalare carne si produse din carne

- alte unităti nenominalizate de prelucrare, depozitare carne, produse si subproduse comestibile si necomestibile

- atelier semiconserve peste

- alte unităti nenominalizate de prelucrare, depozitare, peste, produse din peste, batracieni, gasteropode,

crustacee, fructe de mare

- unităti portionare, preambalare produse lactate

- alte unităti nenominalizate pentru prelucrare, depozitare lapte, produse lactate

- unităti de colectare, depozitare, ouă

- alte unităti nenominalizate pentru prelucrare, depozitare ouă, produse din ouă

- unitate de colectare si prelucrare miere, alte produse

- alte unităti nenominalizate pentru prelucrare

- depozitare miere, produse apicole

- birt, cofetărie

- berărie, braserie, bar: de zi, de noapte, cafe bar,

- pati bar, snack bar, disco video bar

- alte unităti de alimentatie publică nenominalizate

- magazin alimentar mixt

obiectiv

500.000

13.

- atelier preparate carne

- catering

obiectiv

700.000

 

14.

- depozit alimentar, depozit frigorific peste, depozit produse lactate

- restaurant clasic, cu specific local/national, restaurant

- cramă, restaurant specializat: pescăresc, vânătoresc,

- tip zahana, lacto vegetarian, dietetic, restaurant cantină

- hală pentru desfacere produse de origine animală.

obiectiv

800.000

15.

- fabrică brânzeturi fabrică lapte praf

- fabrică înghetată

- laborator cofetărie, laborator patiserie

- unităti prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee,

- fructe de mare

obiectiv

1.000.000

16.

- fabrică produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne salamuri crude

- fabrică semipreparate culinare din carne si mixte

- unităti de transare carne

- unităti prelucrare membrane naturale

- unităti fabricatie membrane artificiale

- fabrică conserve, semiconserve peste

- fabrică produse lactate

- fabrică produse ouă.

obiectiv

1.200.000

17.

- abator

- antrepozit frigorific

- supermarket

obiectiv

1.500.000

18.

combinat de carne

obiectiv

2.000.000

 

Notă: Autorizatiile sanitare veterinare de functionare se vizează anual, percepându-se jumătate din taxa prevăzută pentru eliberarea acestora.

 

 

Nr.

crt.

Mijlocul de transport

U.M.

Taxa

Lei/U.M.

1.

Slep

Mijloc de transport

50.000

2.

Vagon pentru transport animale, vagon frigorific izoterm pentru produse de origine animală. transport

Mijloc de transport

100.000

3.

Navă pescador, aeronavă cargo

Mijloc de transport

250.000

4.

Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine animală, furaje, produse de uz transport

veterinar si alte produse supuse controlului sanitar veterinar

Mijloc de transport

300.000

 

ANEXA Nr. 2

 

TAXELE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a certificatului de abilitare si a certificatului de înregistrare si reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar

 

Nr.

crt.

SPECIFICATIE

U.M.

lei/U.M.

1.

AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:

 

 

 

- materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente pulvis

tonă

300

 

- animale mici pentru reproductie, animale mici pentru măcelărie, animale mici pentru concurs, expozitii, păsări

exotice

cap

 

- animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru reproductie

cap

2.

- ouă pentru incubatie

1.000

bucăti

1000

3.

- animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproductie

- păsări pentru carne

- păsări pentru reproductie, porumbei pentru concurs, expozitii, alte manifestări

cap

2.500

4.

- pui de o zi

1.000

capete

5.000

5.

- animale de companie (câini, pisici, maimute)

cap

5.000

6.

- medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar până la 1000 flacoane

lot

15.000

7.

- medicamente de uz veterinar între 1000-5000 flacoane

lot

20.000

8.

- medicamente de uz veterinar peste 5000 flacoane

lot

40.000

9.

- familii de albine

familie

 

nu se

taxează

10.

- ouă pentru consum

1.000 bucăti

2.500

 

11.

- lapte, lapte condensat

100 litri

2.500

12.

- slănină crudă, grăsimi tehnice

tonă

4.000

13.

- subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, membrane, etc)

- untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină alimentară si tehnică

tonă

5.000

14.

- produse lactate proaspete (iaurt, friscă, etc), lapte praf, unt, brânzeturi, cascaval, înghetată, inclusiv praf de

înghetată, ingredienti si arome pentru înghetată, subproduse lactate (zer, cazeină), cheag, gogosi de mătase, condimente, lână, piei brute, pene, păr.

tonă

10.000

15.

- produse apicole (ceară, polen, venin, etc)

Kg

15.000

16.

- ouă de viermi de mătase

Kg

15.000

17.

- produse din ouă (praf, maioneză, melanj, etc), miere de albine, membrane artificiale

tonă

15.000

18.

- peste viu, peste proaspăt, refrigerat, congelat, produse

din peste, inclusiv icre, pulpe de broască, carne melci,

stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat

mic (în blană, în pene)

- cazatura, coarne, conserve si concentrate pentru

hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve,

semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si

sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de

abator pentru industria farmaceutică.

tonă

20.000

19.

- trofee vânătoare si blănuri

bucată

60.000

20.

- alte produse nenominalizate

tonă

kg hl

sau alte

unităti de

măsură

5.000

21.

- mostre până la 100 kg total

- produse de uz veterinar pentru înregistrare

- ajutoare umanitare

- donatii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel

 

nu se taxează

22.

CERTIFICAT DE ABILITARE

bucată

 

250.000

23.

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SI

REÎNREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE

BIOLOGICE sI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR

produs

7000000

24.

ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT

bucată

30.000

25.

AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT: animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului sanitar veterinar

 

nu se taxează

26.

AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT: animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului sanitar veterinar

 

nu se taxează

 

Notă: Taxă pentru cantitătile exprimate în fractiuni fată de unitatea de măsură prevăzută în prezenta ordonantă de urgentă se calculează proportional cu cantitatea avizată.

 

ANEXA Nr. 3

 

TAXELE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

 

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinară de functionare a acestora.

 

ANEXA Nr. 4

 

TAXELE

pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animală, furaje si alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sănătate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală

 

Nr.

crt.

SPECIFICATIE

U.M.

lei/U.M.

1.

Certificat sanitar veterinar de transport animale:

 

 

 

mari

cap.

10.000

 

mici

cap.

5.000

 

păsări

cap.

100

 

pui de o zi

cap.

10

 

familii de albine

familie

2.000

2.

Certificat sanitar veterinar de transport ouă

de viermi de mătase

kg

10.000

 

3.

Certificat sanitar veterinar de transport puiet de pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste sau peste destinat repopulării

Kg.

25.000

4.

Certificat sanitar veterinar pentru transport trofee:

 

 

 

ursi, cerbi

trofeu

500.000

 

capre negre

trofeu

400.000

 

mistreti, căpriori, cerb

trofeu

50.000

 

alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisică sălbatică, viezure, jder etc.)

trofeu

300.000

 

blănuri

bucată

200.000

 

coarne cerbi, colti mistret

trofeu

100.000

 

cocosi de munte

trofeu

50.000

 

iepuri, fazani, rate, gâste sălbatice, potârnichi

trofeu

30.000

 

alte păsări sălbatice (prepelite, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.)

trofeu

10.000

5.

Certificat sanitar veterinar de transport gunoi

de grajd în scopul comercializării

 

Nu se taxează

6.

Certificat sanitar veterinar de transport cadavre, deseuri de abator

 

Nu se taxează

 

7.

Certificat sanitar veterinar de transport furaje, premixuri, aditivi furajeri si alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar

tonă

5.000

8.

Certificat sanitar veterinar de transport ouă pentru incubatie

1.000 buc.

3.000

9.

Certificat sanitar veterinar de transport produse de origine animală:

 

 

 

carne toate speciile, inclusiv vânat împuscat destinat consumului public

tonă

20.000

 

slănina, seu, subproduse comestibile:

tonă

15.000

 

organe, intestine, stomace grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coame,

unghii, copite

tonă

10.000

 

alte produse de origine animală                         

nenominalizate

tonă

 

 

produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne,

alte produse din carne)

tonă

12.000

30.000

 

lapte lichid si lapte condensat

1000 litri

20.000

 

produse lactate proaspete

tonă

25.000

 

brânzeturi, unt, înghetată, lapte praf, praf

de înghetată, cazeină

tonă

35.000

 

alte produse din lapte nenominalizate

tonă

30.000

 

peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste sărat, peste afumat

tonă

20.000

 

conserve, semiconserve peste

tonă

30.000

 

icre de sturion

tonă

80.000

 

icre tarama

tonă

50.000

 

alte produse din peste nenominalizate

tonă

25.000

 

miere de albine

tonă

25.000

 

produse apicole (ceară albine, lăptisor de matcă, polen etc)

tonă

40.000

 

alte produse apicole nenominalizate

tonă

30.000

 

ouă pentru consum

1.000 buc.

2.500

 

produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză)

tonă

30.000

 

alte produse din ouă nenominalizate

Tonă

20.000

10

Certificat sanitar veterinar de sănătate animală pentru intern

buc.

10.000

11.

Certificat sanitar veterinar de sănătate pentru export animale si certificat de transport international

 

Nu se taxează

12.

Certificat sanitar veterinar pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală

 

Nu se taxează

 

Notă: Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni fată de unitatea de măsură prevăzută în prezenta ordonantă de urgentă se calculează proportional cu cantitatea avizată.

 

ANEXA Nr. 5

 

AGENTIA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

 

ANEXA Nr. 6

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Finantare

I.

Institutii publice cu personalitate juridică stat

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

1.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

2.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară stat

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

3.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

4.

Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele sanitare veterinare de stat.

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

II.

Institutii publice fără personalitate juridică stat

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

1.

Circumscriptiile sanitare veterinare zonale

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

2.

Circumscriptiile sanitare veterinare controlul produselor de origine animală

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare

3.

Inspectorate de control sanitar veterinar de frontieră

alocatii de la bugetul de si venituri extrabugetare