MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 305   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 4 iulie 2000

 

SUMAR

 

            21. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

            22. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

            23. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului

 

            24. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind activitatea Ministerului Culturii

 

            7. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 2-10 iulie 2000

 

            86. - Ordonantă de urgentă privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

            100. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

            112. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"

 

            118. - Ordonantă de urgentă pentru autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

            119. - Ordonantă de urgentă pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000-07-09

 

            543. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si ale art. 11 si art. 156 alin. (3) din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Frosin Eugen în Circumscriptia electorală nr. 8 - Brasov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Aristotel Adrian Căncescu.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si ale art. 11 si art. 156 alin. (3) din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Baciu Emilian în Circumscriptia electorală nr. 3 - Arges, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Ion Mînzînă.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 22.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului National

al Audiovizualului

           

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, având în vedere prevederile Procesului-verbal din 29 iunie 2000 referitor la rezultatul voturilor întrunite de persoanele care au candidat pentru a fi numite în calitate de membri ai Consiliului National al Audiovizualului, din partea Senatului,

Senatul h o t ă r ă s t e :

Articol unic. - Se numesc în calitatea de membru al Consiliului National al Audiovizualului următorii:

- Serban Pretor, pentru o perioadă de 4 ani;

- Gasparik Attila, pentru o perioadă da 4 ani.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/1999

pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind activitatea Ministerului Culturii în perioada decembrie 1996 - octombrie 1999

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 19/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind activitatea Ministerului Culturii în perioada decembrie 1996 - octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al .României, Partea I, nr. 498 din 15 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Raportul Comisiei de anchetă privind activitatea Ministerului Culturii în perioada decembrie 1996 - octombrie 1999 va fi prezentat până la data de 25 septembrie 2000."

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 24.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului

în perioada 2-10 iulie 2000

           

În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,

Presedintele Senatului d e c i d e :

Articol unic. - În perioada 2-10 iulie 2000 conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ulm Nicolae Spineanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 7.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - (1) Se suspendă aplicarea procedurilor de vânzare prevăzute la pct. 52.1-52.27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, pentru activele închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL).

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pe toată durata de valabilitate a contractelor de consultaniă încheiate cu bănci de investitii si agenti de privatizare, finantate prin programul PSAL.

Art. 2. - Pe durata de valabilitate a contractelor de consultantă încheiate cu bănci de investitii si agenti de privatizare, pentru privatizarea, restructurarea sau lichidarea societătilor comerciale incluse în programul PSAL, se pot efectua vânzări de active, inclusiv dintre cele închise operational, după cum urmează:

a) până la aprobarea de către Guvernul României a strategiei de privatizare, restructurare sau lichidare, propusă de consultanti pentru fiecare societate sau grup de societăti comerciale, după caz, numai la recomandarea consultantilor si cu aprobarea Fondului Proprietătii de Stat, în baza studiilor efectuate de consultanti, în situatia în care vânzarea activelor nu afectează procesul de privatizare sau de restructurare/lichidare a societătilor comerciale;

b) după aprobarea de către Guvernul României a strategiei de privatizare, restructurare sau lichidare, propusă de consultanti pentru fiecare societate sau grup de societăti comerciale, după caz, conform strategiei aprobate.

Art. 3. - Fondul Proprietătii de Stat va lua măsurile necesare pdntru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, inclusiv pentru conservarea si paza activelor închise operational, până la vânzarea acestora.

 

PRIM MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guverpul României adoptă prezenta ordonaniă de urgentă.

Art. I. - Anexa nr. 2 - Situatia privind activele preluate de Banca Comercială Română - S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbire cu Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. ce trec în proprietatea statului - la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent 2 va avea următorul cuprins:

"2. Debite si alte valori 23.322.875,76 2.118.991,23" de recuperat

2. Valoarea totală a activelor va avea următorul cuprins: "TOTAL: 686.698.519,65 13.935.01 4,02"

Art. II. - Datoria publică internă se diminuează cu suma de 105.837.743.700 lei reprezentând echivalentul în lei a 5.797.740 U.S.D. din totalul de 12.708.420,55 U.S.D., cât reprezintă valoarea nominală a titlurilor de stat denominate în valută seria 2001NAL1 B.C.R., emise cu data de 31 decembrie 1999.

Concomitent cu operatiunea prevăzută la alin. 1 se va proceda la restituirea de către Banca Comercială Română - S.A. a sumei reprezentând dobânda exprimată în U.S.D., aferentă obligatiunilor de stat seria 2001/VAL1 B.C.R., încasată în mod necuvenit.

 

p. PRIM-MINISTRU

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Secretar general al Guvernului,

Radu Stroe

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993

privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă:

Art. I. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitătilor fizico-geografice definite la art. 1 se înfiintează Administratia Rezervatiei, institutie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizată de Consiliul stiintific. Componenta nominală a Consiliului stiintific si Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Guvernatorul Administratiei Rezervatiei este numit, în condiliile legii, de conducătorul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea, si îndeplineste functia de presedinte al Consiliului stiintific.

Functia de guvernator este asimilată cu functia de director. În componenta Administratiei Rezervatiei, functionează Corpul de inspectie si pază. Corpul de inspectie si pază realizează supravegherea întregului teritoriu al rezervatiei si sanctionează nerespectarea măsurilor de protectie stabilite în regulamentul rezervatiei."

2. Articolul 5 se abrogă.

3. La articolul 6, literele e), I), n) si p) vor avea următorul cuprins:

"e) avizează solicitările privind organizarea si desfăsurarea activitătilor economico-productive, de turism si agrement de către persoane fizice si juridice, în perimetrul rezervatiei, în vederea emiterii acordului si autorizatiei de mediu de către agentia teritorială de protectie a mediului, în conditiile prevederilor art. 8-14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995;

l) conlucrează cu Compania Natională "Apele Romăne" S.A. în vederea gospodăririi apelor si efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare;

n) colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor; precum si pentru cresterea calitătii vietii si a standardului de civilizatie ale acestora;

p) participă, împreună cu agentia teritorială de protectie a mediului, la activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protectie a mediului în perimetrul rezervatiei."

4. Literele f) si i) ale articotului 6 se abrogă. 5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării”, delimitat potrivit art. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat în administrarea Administratiei Rezervatiei.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:

a) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice;

b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajările agricole si piscicole cuprinse în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si care sunt în administrarea Consiliului Judetean Tulcea.

Persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităii in perimetrul rezervatiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise, atât traditionale, căt si noi, în conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de autoritatea teritorială pentru protectia mediului, cu avizul Administratiei Rezervatiei.

Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole si care, datorită degradării sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate, vor fi integrate în regimul natural de folosiniă prin efectuarea lucrărilor corespunzătoare de reconstructie ecologică, stabilite de Administratia Rezervatiei si aprobate de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

Pentru valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si pentru utilizarea unor terenuri în vederea realizării de obiective de investitii în zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes national,

Administratia Rezervatiei poate propune autoritătii publice centrale pentru protectia mediului concesionarea acestora, în conditiile legii.

Valorificarea resurselor naturale prin activităti economice traditionale - păsunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului si vănătorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunării -, desfăsurate pe terenurile apartinând domeniului public de interes national, se efectuează pe baza permisului de practicare a activitătilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei după obtinerea autorizatiei de mediu."

6. Alineatul 2 al articorului 11 va avea următorul cuprins:

"Desfăsurarea de activităti economico-productive, de turism si agrement de către persoane fizice si juridice se autorizează de Consiliul Judetean Tulcea, pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de agentia teritorială de protectie a mediului."

7. Punctele 1 si 33 ale articolului 12 se abrogă.

8. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"Cuantumul amenzilor se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Contraventiile se constată si se santionează de persoanele împuternicite de autoritatea teritorială pentru protectia mediului, de Administratia Rezervatiei si de organele de politie competente."

10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Contraventiile prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 25-27."

Art. II. - La data intrării în vigoare a ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei "Delta Dunării" si a componentei nominale a Consiliului stiintific se abrogă art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 si anexele nr. 2 si 3 la acest act normativ.

Art.III. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. PRIM-MINISTRU

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru autorizarea Băncii Nationale a Romăniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantâ de urgentă.

Art. 1. - În vederea efectuării de către Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, în perioada 2000-2001, a plătii unor compensatii pentru depozitele garantate constituite de persoanele fizice la băncile persoane juridice române si la sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, se autorizează Banca Natională a României să acorde, prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, la cererea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, o linie de credit în limita sumei de 1.500 miliarde lei, cu o rată a dobânzii de 15% pe an.

Art. 2. - (1) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va putea utiliza linia de credit acordată de Banca Natională a României în conditiile art. 1 până la data de 30 iunie 2001.

(2) Sumele trase de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din linia de credit vor fi rambursate în termen de 5 ani de la data efectuării ultimei trageri în 5 rate anuale egale. Plata dobânzii se va efectua semestrial.

Art. 3. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va putea efectua trageri din linia de credit deschisă în conditiile art. 1 si 2 înainte de utilizarea resurselor financiare ale acestuia, prevăzute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997, cu modificările ulterioare, pentru plata depozitelor garantate.

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mihai Bogza

 

Bucuresti, 30 iunie 2000.

Nr. 118.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Teza a II-a din alineatul 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare, se completează si vă avea următorul cuprins:

"Exceptie de la acest principiu pot face cadrele militare, care nu au studii superioare de specialitate si care se subordonează celor care au o astfel de pregătire, precum si cadrele militare apartinând Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei."

 

p. PRIM-MINISTRU

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ion Bogdan Tudoran,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Dorelu Tărmureanu

 

Bucuresti, 30 iunie 2000.

Nr. 119.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă, în sumă de 25 milioane lei, domnului Seute Dumitru, cu domiciliul în comuna Ardud, satul Baba Novac nr. 62, judetul Satu Mare, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

 

p. PRIM-MINISTRU

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 543.