MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 49  LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 31 ianuarie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            61. - Ordonantã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A.

             În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 34 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. La litera e) a articolului 5 si în anexa care face parte integrantã din ordonantã se înlocuieste cuvântul "anexã" cu cuvintele "anexa nr. 1".
            2. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - (1) Angajamentele extrabilantiere, în limita a 325 miliarde lei si a echivalentului a 450 milioane dolari S.U.A., vor fi garantate de stat si se urmãresc în continuare de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A.
            (2) În momentul în care obligatiile de platã aferente angajamentelor extrabilantiere devin exigibile, Banca Nationalã a României va acorda Bãncii Comerciala Române - S.A., la cererea acesteia, un credit pentru asigurarea lichiditãtii necesare.
            (3) În cazul în care angajamentele extrabilantiere sunt aferente unui debitor ale cãrui credite obtinute de la Banca Românã de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. au fost transferate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, aceastã agentie va putea negocia si valorifica creantele viitoare provenind din aceste angajamente extrabilantiere înainte ca ele sã fie preluate de la Banca Comercialã Românã - S.A. În momentul când angajamentele extrabilantiere devin exigibile si se transformã în creante, Banca Comercialã Românã - S.A. le va transfera la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, la valoarea nominalã, fãrã sã se îndrepte împotriva debitorului pentru recuperarea acestor creante.
            (4) În vederea negocierii si valorificãrii creantelor viitoare prevãzute la alin. (3), Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va încheia o conventie cu Banca Comercialã Românã - S.A., care va cuprinde cel putin urmãtoarele elemente:
            - numele debitorilor;
            - categoria de angajamente extrabilantiere si valoarea acestora;
            - termenele de valabilitate si scadentele angajamentelor extrabilantiere.
            (5) Angajamentele extrabilantiere, altele decât cele prevãzute la alin. (3), care ulterior devin creante neperformante potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, vor fi predate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare la valoarea nominalã.
            (6) În contrapartida acfivelor preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare Banca Comercialã Românã S.A. va primi titluri de stat de valoare egalã, în lei sau în valutã, dupã caz.
            Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data predãrii la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare a activelor prevãzute la alin. (3) si (5). Cu contravaloarea titlurilor de stat primite de Banca Comercialã Românã - S.A. se va diminua valoarea garantiei statului prevãzutã la alin. (1)."
            2. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - (1) În termen de 158 de ziie de la data fuziunii Banca Comercialã Românã - S.A. va efectua o analizã a activelor preluate prin fuziune de la banca absorbitã.
            (2) În baza analizei efectuate potrivit prevederilor alin. (1), Banca Comercialã Românã - S.A. va hotãrî asupra activelor care vor fi pãstrate în proprietatea bãncii si asupra celor care vor fi preluate în proprietatea statului.
            (3) Activele prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonantã trec în proprietatea statului si vor avea urmãtorul regim juridic:
            a) Activele de natura titlurilor de participare, în lei si în valutã în echivalent dolari S.U.A., prevãzute la pct. 1 din anexa nr. 2 la prezenta ordonantã, se preiau cu platã, la valoarea de înregistrare în contabilitate, de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat, urmând a fi valorificate potrivit legii. În acest sens, se împuterniceste Fondul Proprietãtii de Stat ca, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sã efectueze plata acestor titluri de participare. Cu sumele corespunzãtoare se, anuleazã si obligatiile de platã ale Fondului Proprietãtii de Stat cãtre bugetul de stat.
        Preluarea activelor de mai sus se va face pânã la data de 15 februarie 2000, pe bazã de contract de cesiune:
        b) Activele prevãzute la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 2 la prezenta ordonantã, de natura sumelor de recuperat în lei si în valutã în .echivalent dolari S.U.A., evidentiate în conturile "debitori" si "valori de recuperat", a creditelor în lei si în valutã în echivalent dolari S.U.A., acordate persoanelor fizice si juridice, a dobânzilor neîncasate aferente precum si a titlurilor de investitii în lei si a dobânzilor neîncasate aferente, se predau la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare în conditiile prevãzute la art. 3, 8 si 121 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998, cu modificãrile ulterioare.
            Transferul activelor de mai sus la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare se va face pânã la data de 15 februarie 2000.
            c) Activele prevãzute la nr. crt. 5-7 din anexa nr. 2 la prezenta ordonantã, de natura imobilizãrilor corporale ale activitãtii de exploatare, a imobilizãrilor corporale în curs si a obiectelor de inventar, trec în administrarea institutiilor publice nominalizate în anexele nr. 2 a)-n). Activele prevãzute în anexa nr. 2 pct. 5 "alte mijloace fixe disponibile", cu valoarea de 7.423.171,07 mii lei, trec în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
            Predarea-primirea activelor de mai sus se va face pânã la data de 15 februarie 2000, pe bazã de proces-verbal încheiat între Banca Comercialã Românã - S.A. si institutiile publice nominalizate în anexele nr. 2 a)-n), pe baza inventarului întocmit de reprezentantii Bãncii Comerciale Române - S.A. si de reprezentantii institutiilor publice care le preiau.
            Imobilele ce trec în proprietatea publicã a statului si în administrarea institutiilor publice sunt prevãzute în anexa nr. 3 care face parte integrantã din prezenta ordonantã.
            d) Activele prevãzute la nr. crt. 8 si 9 din anexa nr. 2 la prezenta ordonantã, de natura imobilizãrilor necorporale si a investitiilor în spatii închiriate, vor fi pãstrate spre administrare, în numele si în contul statului, de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A.
            Predarea-primirea activelor de mai sus se va face pânã la data de 15 februarie 2000, pe bazã de proces-verbal încheiat. între Banca Comercialã Românã - S.A. si Ministerul Finantelor.
            (4) Reprezentantii Bãncii Comerciale Române - S.A. împreunã cu reprezentantii institutiilor publice care preiau activele sunt împuterniciti sã efectueze eventuale corectii ale datelor înscrise în anexele nr. 2, nr. 2 a)-q) la prezenta ordonaniã, în functie de situatia de fapt constatatã cu ocazia predãrii-primirii activelor respective.
            Anexele nr. 2, nr. 2 a)-q) fac parte integrantã din prezenta ordonantã si se pot modifica cu diferentele rezultate în urma efectuãrii operatiunilor de predare-primire a activelor prevãzute în aceste anexe. Activele prevãzute în anexa nr. 2, cu exceptia celor prevãzute la nr. crt. 1, trec în proprietatea statului astfel:
            a) activele prevãzute la nr. crt. 6 si 9, la valoarea de înregistrare în contabilitate; .
            b) activele prevãzute la nr. crt. 2-4, la valoarea netã; c) activele prevãzute la nr. crt. 5, 7 si 8, la valoarea rãmasã neamortizatã.
            (5) În contrapartida activelor prevãzute la alin. (3) lit. b)-d) Banca Comercialã Românã - S.A. va primi de la Ministerul Finantelor titluri de stat de valoare egalã, în lei si în valutã, dupã caz. Institutiile publice care preiau în administrare activele, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si Banca Comercialã Românã - S.A. vor evidentia în contabilitate operatiunile de predare-primire a acestor active si de emitere a titlurilor de stat cu data de 15 februarie 2000.
            (6) Fondul Proprietãtii de Stat va achita contravaloarea activelor prevãzute la alin. (3) lit. a) la data preluãrii acestora. Plata se va efectua în lei sau în valutã în echivalent dolari S.U.A., în functie de moneda în care sunt evidentiate în contabilitate aceste active.
            (7) Sumele obtinute de Regia Autonomã "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si de Banca Comercialã Românã - S.A. din valorificarea activelor prevãzute la alin. (3) lit. b)-d) se fac venit la bugetul de stat.
            (8) Activele pãstrate spre administrare în contul si în numele statului, prevãzute la alin. (3) lit. d), se vor evidentia de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A. în conturi în afara bilantului. Pentru serviciile prestate Banca Comercialã Românã - S.A. va primi un comision, negociat cu Ministerul Finantelor.
            (9) Dreptul de proprietate al statului, precum si dreptul de ad.ministrare constituit în folosul institutiilor publice nominalizate asupra bunurilor imobile prevãzute la alin. (3) lit. c), existente în evidenta Bãncii Comerciale Române - S.A., se înscriu în cartea funciarã.
            (10) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru, împreunã cu institutiile publice nominalizate care primesc în administrare imobilele prevãzute la alin. (3) lit. c), efectueazã toate lucrãrile necesare în vederea înscrierii dreptului de proprietate al statului, precum si a dreptului de administrare asupra acestor active transferate.
            (11 ) Operatiunile legate de transferul si de înscrierea dreptului de proprietate al statului si a dreptului de administrare constituit în folosul institutiilor publice nominalizate sunt scutite de la plata impozitelor si a taxelor prevãzute de lege."
            4. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 22. - (1) Ministerul Finantelor va emite titluri de stat în conformitate cu prevederile art. 17 si 20, la data primirii, comunicãrii prevãzute la art. 211.
            (2) Ministerul Finantelor va emite titlurile de stat în conformitate cu prevederile art. 21, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data finalizãrii operatiunilor de preluare în proprietatea statului a activelor prevãzute la art. 21 alin. (3) lit. b)-d). Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data de 15 februarie 2000.
            (3) Titlurile de stat emise potrivit dispozitiilor art. 17, 20 si 21 sunt negociabile si au o scadentã de 2 ani. Titlurile de stat în lei poartã o dobândã a cãrei ratã este egatã cu rata medie lunarã a dobânzilor active practicate de bãnci în relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunarã a dobânzilor active este calculatã de Banca Nationalã a României pe baza datelor transmise de bãnci. Titlurile de stat în valutã vor fi exprimate în dolari S.U.A. si vor purta o dobândã a cãrei ratã va fi egalã cu 5% pe an, cu exceptia celor emise în baza art. 21, care vor purta o dobândã a cãrei ratã va fi egalã cu 7% pe an.
            (4) Dobânda aferentã titlurilor de stat emise potrivit dispozitiilor art. 16, 17, 20 si 21 se calculeazã trimestrial, începând cu trimestrul urmãtor realizãrii emisiunii, si se plãteste pânã la data de 27 a lunii urmãtoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comercialã Românã - S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în lei si în valutã la data încasãrii acestora."
            5. Dupã articolul 26 se introduce articolul 27 cu urmãtorul cuprins:
            "art. 27. - anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta ordonantã."
            Art. II. - Anexele nr. 2-3 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 sunt prevãzute în anexele care fac parte integrantã din prezenta ordonantã.
            Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu completãrile aduse prin prezenta ordonantã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Ageniiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Emil Iota Ghizari
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 61.
 
ANEXA Nr. 2

SITUATIA
privind activele preluate de Banca Comercialã Românã - S.A. ca urmare a fuziunii
prin absorbire cu Banca Românã de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. ce trec în proprietatea statului

Nr.
crt.
Denumirea activului
Valoarea - mii lei -
Valoarea USD
1. Titluri de participare 70.069.675,56 6.800.000,00
2. Debite si alte valori de recuperat 23.322.875,76 7.916.731,23
3. Credite si dobânzi aferente . 6.764.239,08 5.016.022,79
4. Titluri de investitii si dobânzi aferente 129.892.603,29  
Imobilizãri corporale, din care: 424 096 347 47   
- clãdiri 347.762.203,29  
- terenuri 26.703.708,19  
- mijloace fixe existente în clãdiri 42.207.264,92  
- alte mijloace fixe disponibile 7.423.171,07  
6. Imobilizãri corporale în curs, din care: 28.252.043,43  
- aferente clãdirilor disponibile 25.883.383,21  
- alte imobilizãri corporale în curs 2.368.660,22  
7. Obiecte de inventar în magazie 54.424,19  
8. Imobilizãri necorporale 848.210,17  
9. Investitii în spatii închiriate 3.398.100,70  
TOTAL: 686.698.519,65 19.732.754,02