MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 36    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Sâmbãtã, 29 ianuarie 2000

SUMAR

DECRETE

           16. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           12. - Ordonantã pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997

            Protocol aditional suplimentar la Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor

           13. - Ordonantã pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

            Al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de Sud-Est

           17. - Ordonantã privind stabilirea unor mãsuri pentru stimularea revenirii în tarã a specialistilor tineri

           18. - Ordonantã privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

           21. - Ordonantã privind aprobarea reglementãrii obligatiilor reciproce dintre România si Republica  Islamicã Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea  clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform  Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

           22. - Ordonantã privind îmbunãtãtirea modului de  functionare a comisiilor de specialitate constituite  pe lângã Ministerul Culturii

           23. - Ordonantã privind plata, cu prioritate a  obligatiilor cãtre regiile autonome si  societãtile/companiile nationale beneficiare de  împrumuturi externe contractate direct de stat sau  cu garantia statului

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

            În terneiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
            Presedintele României  d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã Excelentei sale domnului Petru Lucinschi, Presedintele Republicii Moldova, Ordinul national Steaua României în grad de Colan, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani si pentru deosebita sa contributie la dezvoltarea relatiilor de colaborare frãteascã între Republica Moldova si România.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 16.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele pãrti
la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 15 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Articol unic. - Se ratificã Protocolul aditional suplimentar la Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la stafutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii nationale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 12.

PROTOCOL ADITIONAL SUPLIMENTAR*)
la Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor

Luând în considerare Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si Protocolul aditional la acest acord, semnate la Bruxelles la 19 iunie 1995,
tinând seama de necesitatea de a stabili si reglementa statutul comandamentelor militare NATO si al personalului comandamentelor de pe teritoriul statelor participante la Parteneriatul pentru Pace, pentru a facilita relatia cu fortele armate ale fiecãrui stat din cadrul Parteneriatului pentru Pace,
având în vedere necesitatea de a asigura un statut corespunzãtor pentru personalul fortelor armate ale statelor partenere atasat la sau asociat cu comandamentele militare NATO,
luând în considerare cã poate fi de dorit, tinându-se seama de circumstantele anumitor state membre NATO sau ale anumitor state partenere, sã se rãspundã necesitãtilor enuntate mai sus prin intermediul prezentului protocol,
pãrtile la prezentul protocol au convenit dupã cum urmeazã:
ARTICOLUL I
Potrivit scopurilor prezentului protocol:
1. prin Protocolul de la Paris se întelege Protocolul privind Statutul Comandamentelor Militare Internationale înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
a) expresia Acordul, de fiecare datã când apare în Protocolul de la Paris, desemneazã Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, pus în aplicare prin Acordul dintre statele pãrti la Tratatul Atlariticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995;
b) expresiile fortã si componentã civilã, de fiecare datã când apar în Protocolul de la Paris, au sensurile definite în art. 3 din Protocolul de la Paris si vor include, de asemenea, persoanele atasate sau asociate comandamentelor militare NATO din celelalte state pãrti la prezentul protocol, participante la Parteneriatul pentru Pace;
c) expresia dependent, de fiecare datã când apare în Protocolul de la Paris, desemneazã sotul unui membru al unei forte sau al unei componente civile, astfel cum a fost definit la lit. b) din prezentul articol, sau copiii care depind de acest membru;
2. prin PfP SOFA, de fiecare datã când aceastã expresie apare în prezentul protocol, se întelege Acordul între statele pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995;
3. prin NATO se întelege Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord;
4. prin comandamente militare NATO se întelege comandamentele aliate si alte comandamente sau organizatii militare internationale prevãzute la art. 1 si la art. 14 din Protocolul de la Paris.
ARTICOLUL II
Sub rezerva drepturilor statelor care sunt membre NATO sau participante la Parteneriatul pentru Pace, dar care nu sunt pãrti la prezentul protocol, pãrtile la prezentul protocol vor aplica prevederile identic cu cele stabilite în Protocolul de la Paris, exceptând modificãrile aduse prin prezentul protocol, în ceea ce priveste activitãtile comandamentelor militare NATO si personalul militar si civil al acestora, desfãsurate pe teritoriul unui stat parte la prezentul protocol.
ARTICOLUL III
1. În completarea domeniului la care se aplicã Protocolul de la Paris, prezentul protocol se va aplica pentru teritoriul tuturor statelor pãrti ale prezentului protocol, conform art. II paragraful 1 din PfP SOFA.
2. În sensul prezentului protocol, referirile din Protocolul de la Paris la zona Tratatului Atlanticului de Nord vor fi considerate ca incluzând, de asemenea, teritoriile care sunt precizate în paragraful 1 din prezentul articol.
ARTICOLUL IV
În scopul aplicãrii prezentului protocol statelor partenere, prevederile Protocolului de la Paris care dispun cã diferendele vor fi supuse Consiliului Nord-Atlantic vor fi interpretate în sensul ca pãrtile în cauzã sã negocieze între ele, fãrã a recurge la orice altã jurisdictie din afarã.
ARTICOLUL V
1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare oricãrui stat care este semnatar al PfP SOFA.
2. Prezentul protocol va constitui obiectul ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va notifica tuturor statelor semnatare despre fiecare astfel de depozit.
3. De îndatã ce douã sau mai multe state semnatare si-au depus instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare, prezentul protocol va intra în vigoare în ceea ce priveste acele state. El va intra în vigoare, în ceea ce priveste fiecare alt stat semnatar, la data depunerii instrumentului sãu de ratificare, de acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL VI
Prezentul protocol poate fi denuntat de orice parte la prezentul protocol, printr-o notificare scrisã a denuntãrii adresatã Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele semnatare despre fiecare astfel de notificare. Denuntarea îsi va produce efectele la un an dupã primirea notificãrii de cãtre Guvernul Statelor Unite ale Americii. Dupã expirarea acestei perioade de un an, prezentul protocol va înceta sã mai fie în vigoare în ceea ce priveste partea care l-a denuntat, cu exceptia reglementãrii diferendelor ivite înaintea datei la care denuntarea îsi va produce efectele, dar va continua sã fie în vigoare pentru celelalte pãrti.
Ca urmare, subsemnatii, fiind pe deplin autorizati, au semnat acest protocol.
Adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997, în limbile englezã si francezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original, care va fi depus la Arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Guvernul Statelor Unite ale Americii va transmite copii autentificate tuturor statelor semnatare.
*) Traducere.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 14 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Articol unic. - Se ratificã al doilea Protocol Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la aditional la Acordul privind Forta Multinationalã de 30 noiembrie 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii nationale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 13.

AL DOILEA PROTOCOL ADITIONAL*)
la Acordul privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de Sud-Est

Statele pãrti la Acordul privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, astfel cum a fost suplimentat si amendat prin primul Protocol aditional la acesta, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999,
reafirmând angajamentul lor la scopurile si principiile stabilite în cele douã documente internationale mai sus mentionate,
dorind sã dezvolte în continuare cooperarea dintre ele si sã întãreascã capacitãtile lor de interventie pentru ajutor de urgentã si umanitar,
dorind sã stabileascã prevederile si amendamentele necesare la acordul mai sus mentionat, au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Pãrtile stabilesc înfiintarea unei Forte Speciale de Geniu (Engineer Task Force - ETF) potrivit prevederilor urmãtoarelor articole:
ARTICOLUL 2
1. În plus fatã de organizarea si responsabilitãtile existente ale SEEBRIG, o Fortã Specialã de Geniu compusã din unitãti asigurate de pãrti, de la caz la caz, din cele arãtate în anexa A la acest protocol va fi formatã si va fi sub comanda si controlul SEEBRIG, potrivit prevederilor art. 5 din protocol.
2. Scopul formãrii acestei Forte Speciale de Geniu este de a asigura pãrtile cu capacitãti de interventie umanitarã si pentru ajutor de urgentã.
3. Aceastã initiativã va fi orientatã cãtre o asistentã civilã de micã amploare în interesul pãrtilor.
ARTICOLUL 3
1. Forta Specialã de Geniu va asigura sprijinul imediat al populatiei locale fie singurã, fie împreunã cu alte organisme internationale corespunzãtoare.
2. Forta Specialã de Geniu va desfãsura, pe baza deciziilor nationale, proiecte de cooperare de micã amploare în urmãtoarele domenii:
a) constructii si reparatii limitate de drumuri;
b) constructii si reparatii limitate de poduri;
c) reparatii limitate de cãi ferate;
d) alunecãri de pãmânt;
e) drenaje;
f) deminãri limitate si neutralizarea munitiilor neexplodate;
g) alte domenii functionale ce vor fi convenite.
ARTICOLUL 4
Pãrtile contributorii vor pune la dispozitie Fortei Speciale de Geniu unitãtile de geniu, pe baza misiunilor si a deciziilor nationale. Forta Specialã de Geniu va fi o fortã "la ordin".
ARTICOLUL 5
Pentru implementarea initiativei mai sus mentionate au fost convenite urmãtoarele faze:
1. Faza I Initiala
a) Comanda si controlul vor fi asigurate de COMSEEBRIG (comandantul brigãzii).
b) Pe timpul operatiunilor noncrizã 2 ofiteri vor întãri Celula de geniu SEEBRIG (CG-7) existentã pentru a asigura functiile de planificare necesare.
c) Pe timpul operatiunilor de crizã va fi înfiintatã Celula de crizã de geniu, condusã de un ofiter de geniu (OF-5/Lt.col.) ce va fi asigurat de tara cãreia îi apartine COMSEEBRIG.
d) Fiecare parte care participã la operatiunile de crizã va asigura un ofiter de geniu la Celula de crizã de geniu. Atunci când este posibil pãrtile care participã în operatiunile de crizã vor transfera reprezentantii lor de la Celula de geniu (CG-7) la Celula de crizã de geniu.
2. Faza a II-a:
Pe baza experientei acumulate pe timpul fazei I, pãrtile pot lua în discutie fezabilitatea unei întelegeri alternative pentru comanda si controlul Fortei Speciale de Geniu sub Comitetul Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE), în paralel cu SEEBRIG.
ARTICOLUL 6
Pãrtile convin cu privire la constituirea unei Retele de informatii de crizã (Crisis Information Network - CIN), initial bazatã pe Sistemul de Management al Informatiilor din cadrul Parteneriatului pentru Pace (PIMS-Partnership Information Management System), în vederea asigurãrii Foriei Speciale de Geniu. COMSEEBRIG si pãrtile sunt invitate sã angajeze CIN la maximum, în mãsura în care este fezabil si practic.
ARTICOLUL 7
1. În situatie de crizã presedintele Comitetului Director Politico-Militar (PMSC), pe baza propunerii oricãreia dintre pãrti ori din proprie initiativã; convoacã comitetul pentru a discuta situatia si a formula propuneri în vederea aprobãrii lor de cãtre ministri, ulterior asigurând COMSEEBRIG directivele necesare.
2. CIN se intentioneazã a fi folosit ca sursã de informatii principalã, precum si ca linie de comunicatie între Comitetul Director Politico-Militar, COMSEEBRIG si pãrti.
ARTICOLUL 8
1. Cu exceptia celor convenite altfel de cãtre pãrti, numai acele pãrii care participã la diverse proiecte sau în operatiuni de crizã sunt responsabile de asigurarea fondurilor. În plus, Comitetul Director Politico-Militar al MPFSEE, va cãuta surse alternative de finantare, cum ar fi Uniunea Europeanã, Banca Mondialã sau NATO.
2. Proiectele pot fi desfãsurate si ca exercitii multilaterale.
ARTICOLUL 9
Apendicele 1, 2 si 3 din anexa A si apendicele 2 si 4 (pagina 4-4) din anexa C la acordul mai sus mentionat sunt înlocuite de apendicele din anexa B la acest protocol.
ARTICOLUL 10
Acest protocol constituie parte integrantã a Acordului privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de SudEst, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, astfel cum a fost suplimentat si amendat prin protocolul aditional la acesta, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999.
Acest protocol va intra în vigoare dupã ce toate pãrtile vor notifica depozitarului îndeplinirea procedurilor lor interne legale.
Semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999, în 7 exemplare originale în limba englezã.
În numele statelor pãrti la acord,
Ilir Bocka,
adjunctul ministrului apãrãrii
Gueorgui Ananiev,
ministrul apãrãrii
Nikola Kljusev,
ministrul apãrãrii
Apostolos Tsohatzopoulos,
ministrul apãrãrii nationale
Carlo Scognamiglio,
ministrul apãrãrii
Victor Babiuc,
ministrul apãrãrii nationale
Sabahattin Cakmakoglu,
ministrul apãrãrii.*Traducere.

ANEXA A

Contributii nationale

            Natiunea nr. 1: o companie de geniu
            Natiunea nr. 2: o companie de geniu
            Natiunea nr. 3: o companie de geniu
            Natiunea nr. 4: un regiment cadru de geniu (de la o companie la regiment)
            Natiunea nr. 5: un pluton de geniu
            Natiunea nr. 6: o companie de geniu
            Natiunea nr. 7: o companie de geniu pentru constructii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind stabilirea unor mãsuri pentru stimularea revenirii în tarã a specialistilor tineri

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1 ) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - Pentru a sprijini relansarea cercetãrii stiiniifice universitare si formarea noilor generatii de universitari, prin revenirea în tarã a specialistilor tineri care studiazã sau au absolvit studii în strãinãtate, Ministerul Educatiei Nationale aprobã, la propunerea senatelor universitare si cu avizul Consiliului National al Cercetãrii Stiintifice din Învãtãmântul Superior - CNCSIS, înfiintarea de centre de cercetare pentru programe majore, denumite în continuare centre de excelentã, si de scoli de studii postuniversitare, în cadrul universitãtilor acreditate.
            Art. 2. - Centrele de excelentã sunt structuri formate din cadre didactice si/sau din cercetãtori, reuniti în jurul unei/unor personalitãti stiintifice recunoscute pe plan international, în scopul de a dezvolta cercetarea stiintificã fundamentalã si aplicativã în domenii de vârf ale cunoasterii.
            Art. 3. - Scolile de studii postuniversitare sunt organizate în scopul de a dezvolta cercetarea interdisciplinarã, studiile postuniversitare de masterat, elaborarea lucrãrilor de doctorat, precum si efectuarea de stagii de cercetare postdoctorale.
            Art. 4. - În centrele de excelentã si în scolile de studii postuniversitare îsi desfãsoarã activitatea cadre didactice recunoscute pe plan national si international pentru valoarea stiintificã a lucrãrilor lor, alãturi de asistenti universitari, lectori universitari, tineri cercetãtori care îsi realizeazã lucrãrile de cercetare pentru pregãtirea tezei de doctorat sau îsi continuã activitatea de cercetare dupã sustinerea publicã a acesteia.
            Art. 5. - Organizarea si functionarea structurilor prevãzute la art. 1 si 2, precum si atributiile acestora se vor stabili prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 6. - (1) Finantarea centrelor de excelentã se face din veniturile obtinute din activitatea de cercetare realizatã pe bazã de granturi de cercetare obtinute în cadrul concursurilor de proiecte organizate de diverse foruri si organizatii din tarã sau din strãinãtate, din veniturile obtinute din executarea contractelor de cercetare, precum si din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã si/sau industrialã asupra rezultatelor cercetãrii, din donatii si sponsorizãri realizate în conditiile legii.
            (2) Universitãtile acreditate pot sprijini activitatea propriilor centre de excelentã folosind în exclusivitate fonduri mobilizate din alte surse decât din alocatii de la bugetul de stat.
            Art. 7. - Finantarea scolilor de studii postuniversitare se realizeazã dupã cum urmeazã:
            a) cercetarea stiintificã, inclusiv stagiile postdoctorale se finanteazã pe, bazã de granturi, contracte si/sau sponsorizãri obtinute în conditiile legii;
            b) studiile doctorale ale cetãtenilor români se finanteazã în conditiile Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, iar studiile doctorale ale, cetãtenilor strãini se acoperã din taxe, conform legii.
            Art. 8.- Angajarea si salarizarea personalului de cercetare pentru centrele de excelentã si scolile de studii postuniversitare se fac în conditiile legii.
            Art. 9. - (1) Pentru a facilita achizitionarea pentru uz personal de echipament de cercetare, expertizã si tehnicã de calcul, absolventii institutiilor de învãtãmânt superior din tarã sau cu diplomã echivalentã obtinutã în strãinãtate si recunoscutã de Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor - C.N.R.E.D., din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, beneficiazã de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studentii din institutiile de învãtãmânt superior de stat si particular, acreditate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 193/1999, dacã îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele conditii:
            a) sunt în vârstã de pânã la 30 de ani;
            b) sunt titularii unui contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, semnat cu o institutie de învãtãmânt superior acreditatã;
            c) prezintã garantiile materiale cerute de banca ce acordã creditul sau care garanteazã prin giranti.
            (2) Rambursarea creditului prevãzut la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1), (-2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1998.
            (3) Dobânda aferentã creditului se plãteste începând cu a 91-a zi de la acordarea acestuia.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul educatiei nationale,
Jozsef Kötö,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 17.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - (1) Se aprobã Programul special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale, denumit în continuare program special, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã.
            (2) Realizarea obiectivelor programului special prevãzut (a alin. (1) constituie circumstantã pentru utilizarea achizitiei dintr-o singurã sursã, potrivit art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 2. - (1) Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere vor încheia contracte de executie a lucrãrilor prevãzute în anexã cu Societatea Comercialã "eurofinances"- S.A. Vulcan, în regim de achizitie dintr-o singurã sursã, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.
            (2) Implementarea programului special se va realiza în etape, de Societatea Comercialã "eurofinances" S.A. Vulcan, singurã ori în asociere cu alte persoane juridice române sau strãine.
            (3) Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere vor înainta spre aprobare Guvernului studiile de fezabilitate elaborate de Societatea Comercialã "eurofinances" - S.A. Vulcan privind implementarea programului special. Pentru prima etapã studiul de fezabilitate privind implementarea programului special va fi înaintat spre aprobare în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.
            (4) Studiul de fezabilitate cuprinde si aria geograficã strict delimitatã în care se va implementa programul special.
            Art. 3. - Termenul de realizare a programului special, esalonat pe etape, nu va putea depãsi 25 de ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.
            Art. 4. - Monitorizarea implementãrii programului special se realizeazã de Ministerul Industriei si Comertului si de Agentia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al conducãtorilor acestor institutii, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.
            Art. 5. - Sursele de finaniare a programului special se constituie, dupã caz, din:
            a) sume de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, în limita sumelor prevãzute anual cu aceastã destinatie;
            b) sume din Fondul national de dezvoltare regionalã, în conditiile Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România;
            c) resurse ale persoanelor juridice prevãzute la art: 2, dupã cum urmeazã:
            - echipamente, materiale, servicii si altele asemenea;
            - disponibilitãti financiare;
            d) ajutoare financiare nerambursabile;
            e) credite interne sau externe;
            f) alte surse atrase.
            Art. 6. - Facilitãtile prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, se aplicã în cazul lucrãrilor executate pe baza programului special pe întreaga duratã de implementare a acestuia, sub rezerva reglementãrilor fiscale si a altor dispozitii legale ulterioare mai favorabile.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemrteazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Presedintele Agentiei Nationale pentru
Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsîi
p. Ministrul apelor,
pãdurilor si protectiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 18.

PROGRAMUL SPECIAL
de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

            Programul special are drept scop revitalizarea unor zone monoindustriale cu rata somajului ridicatã, prin promovarea unui parteneriat activ între reprezentantii autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, agentilor economici cu capital de stat si privat, sindicatelor, organizatiilor neguvernamentale, agentiilor regionale de dezvoltare, precum si ai altor persoane juridice române sau strãine.
            1. Obiectivele programului
            Lucrãrile ce se vor executa în cadrul programului special au în vedere realizarea urmãtoarelor obiective:
        a) exploatarea si retehnologizarea unor hidrocentrale în functiune din bazinele hidregrafice ale râurilor Jiu, Gilort, Olt si ale afluentilor acestora, precum si realizarea în aceleasi bazine hidrografice a unor hidrocentrale noi;
            b) finalizarea constructiei unor hidrocentrale neterminate din bazinele hidrografice mentionate la lit. a), punerea în functiune si exploatarea acestora;
            c) regularizarea albiilor râurilor Jiu, Gilort, Olt si ale afluentilor acestora si realizarea de bazine piscicole, de platforme pentru organizarea de activitãti industriale, turistice si pentru locuit;
            d) ecologizarea terenurilor afectate de sectorul minier, construirea de drumuri, realizarea de alimentãri cu apã, canalizãri si statii de epurare a apelor uzate;
            e) reconversia fortei de muncã disponibilizate, existentã îri zonele de implementare a programului special.
            2. Implementarea programului
            Programul special se va implementa în zonele miniere defavorizate si în zonele cu dezechilibre economico-sociale din judeiele Hunedoara, Gorj si Vâlcea.
            Implementarea programului special se face de cãtre Societatea Comercialã "eurofinances" S.A. Vulcan, în asociere cu Compania Nationalã de Electricitate - S.A., Societatea Comercialã U.C.M. Resita - S.A., Compania Nationalã "apele române" - S.A., precum si cu alte persoane juridice române sau strãine.
            Forta de muncã necesarã în vederea derulãrii programului special va fi asiguratã, în principal, din urmãtoarele surse:
            - forta de muncã neocupatã existentã în aria geograficã de implementare a programului special;
            - preluarea personalului specializat al Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de la obiectivele hidrotehnice mentionate la pct. 1 lit. a);
            - specialisti în domeniu.
            3. Raportarea, monitorizarea si evaluarea programului special
            Societatea Comercialã "eurofinances" - S.A. Vulcan va face raportãri tehnico-financiare semestriale sau ori de câte ori se solicitã aceasta la Ministerul Industriei si Comertului si la Agentia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere care va asigura monitorizarea fiecãrei etape de implementare a programului.
            La sfârsitul fiecãrei etape de implementare a programului special, Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere vor efectua o evaluare, selectând în acest scop un agent economic specializat în domeniu, care va întocmi un raport de evaluare si va indica solutii în cazul în care se constatã abateri de la programul special initial.
            Cheltuielile privind evaluarea vor fi suportate de Societatea Comercialã "eurofinances" - S.A. Vulcan.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
privind aprobarea reglementãrii obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamicã Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental romãno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 10 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - Se aprobã reglementarea obligatiilor reciproce dintre România si Republica islamica Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian, si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei*) semnate la Teheran la 22 octombrie 1999.
            Art. 2. - Infiluentele financiare nefavorabile rezultate din aplicarea clauzei valutare se suportã din contul curent pentru operatiuni de cliring al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Ministerul Finantelor este autorizat sã aducã la îndeplinire prevederile minutei mentionate la art. 1.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 21.*) Minuta se transmite Ministerului Finantelor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind îmbunãtãtirea modului de functionâre a comisiilor de specialitate constituite pe lãngã Ministerul Culturii

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. K pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - (1) Membrii comisiilor de specialitate constituite pe lângã Ministerul Culturii au calitatea de colaborator si îsi vor desfãsura activitatea prin încheierea unor conventii civile, în conditiile legii.
            (2) Conventiile civile prevãzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiti în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora dupã expirarea acestui termen de un an, si vor fi înregistrate la inspectoratul teritorial de muncã în termen de 20 de zile de la data încheierii.
            Art. 2. - Indemnizatia lunarã cuvenitã fiecãrui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numãrul sedintelor, nu poate depãsi 15% din indemnizatia corespunzãtoare functiei de secretar de stat.
            Art. 3. - Membrii comisiilor prevãzute la art. 1 alin. (1), care îsi desfãsoarã activitatea în alte localitãti decât cea de domiciliu, beneficiazã, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, în conditiile stabilite pentru salariatii instituiiilor publice, în mãsura în care, prin conventia civilã încheiatã, se prevede acest lucru.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes,
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 22.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
privind plata cu prioritate a obligatiilor cãtre regiile autonome si societãtilele/companiile nationale
beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - Institutiile publice, precum si agentii economici care au obligatii de platã restante mai vechi de 30 de zile, cãtre regiile autonome si societãtile/companiile nationale, prezentate în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã, beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului, au obligatia de a plãti cu prioritate sumele datorate acestora dupã plata drepturilor bãnesti cuvenite angajatilor.
            Art. 2. - În situatia în care institutiile publice nu îsi achitã obligatiile de platã fatã de regiile autonome si societãtile/companiile nationale prevãzute la art. 1, ordonatorii principali de credite, în momentul deschiderii creditelor bugetare, vor proceda la retinerea sumelor datorate din creditele bugetare aprobate si la virarea acestora în contul datoriilor cãtre regiile autonome si societãtile/companiile nationale respective.
            Art. 3. - În cazul nerespectãrii prevederilor art. 1 de cãtre agentii economici, asupra acestora poate fi aplicatã mãsura executãrii silite, în conformitate cu prevederile legale. Prin aplicarea acestor mãsuri se va urmãri, cu prioritate, recuperarea creantelor respective si virarea sumelor rezultate în contul regiilor autonome si societãtilor/companiilor nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului.
            Art. 4. - În situatia în care între agentii economici sau între acestia si autoritãtile publice locale care îsi desfãsoarã activitatea în limitele fondurilor pe care le au în administrare se instituie diferite proceduri de compensare, se vor urmãri, cu prioritate, recuperarea si virarea sumelor rezultate în contul regiilor autonome si al societãtilor/companiilor nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului.
            Art. 5. - Nerespectarea prevederilor art. 1 si 2 de cãtre persoanele juridice mentionate constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
            Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre organele de control ale Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 23.

ANEXÃ

Regiile autonome si societãtile/companiile nationale beneficiare
de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

1. Regia Autonomã Compania "apã" Brasov
2. Regia Autonomã "apã" Craiova
3. Regia Autonomã Judeteanã de Apã-Canal Iasi
4. Regia Autonomã "aquaserv" Târgu Mures
5. Regia Autonomã Apã si Canal "aquatim" Timisoara
6. Regia Autonomã Apã-Canal Arad
7. Regia Autonomã Judeteanã de Apã Bistrita-Nãsãud "aquabis"
8. Regia Autonomã Judeteanã "apã" Botosani
9. Regia Autonomã Apã-Canal-Termoficare-Constructii si Vânzãri Imobile-"aptercol" Brãila
10. Regia Autonomã Apã-Canal Cluj
11. Regia Autonomã Judeteanã de Apã Constanta
12. Compania de Utilitãti Publice Focsani
13. Regia Autonomã "apaterm" Oradea
14. Regia' Autonomã de Gospodãrie Comunalã Bacãu
15. Regia Autonomã de Gospodãrie Comunalã Târgoviste
16. Regia Autonomã de Termoficare Cluj-Napoca
17. Regia Generalã de Apã Bucuresti
18. Regia Autonomã de Transport Timisoara
19. Regia Autonomã de Gospodãrie Comunalã si Locativã Pascani
20. Regia Autonomã Municipalã Buzãu
21. Regia Autonomã de Gospodãrie Comunalã si Locativã Oltenita
22. Regia Autonomã de Termoficare Ploiesti
23. Regia Autonomã de Servicii Comunale Fãgãras
24. Regia Autonomã a Apei Valea Jiului .
25. Regia Autonomã "Administratia Românã a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA
26. Regia Autonomã "Administratia Nationalã a Drumurilor din România"
27. Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
28. Societatea Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.
29. Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A.
30. Compania Nationalã de Electricitate - S.A.
31. Regia Autonomã "Inspectoratul General al Comunicatiilor"
32. Compania Nationalã "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.
33. Societatea Nationalã "nuclearelectrica" - S.A.
34. Compania Nationalã a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu
35. Societatea Nationalã "romarm" - S.A.