MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 16    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 18 ianuarie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            2. - Lege privind modificarea si completarea Legii  nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de  încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a  ordinii si linistii publice

            6. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            16. - Hotãrâre privind aerobarea concesionãrii unui  teren proprietate privata a statului, aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

            17. - Hotãrâre privind atribuirea cu titlu gratuit, a  unor bunuri intrate în proprietatea privatã a statului

            19. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil situat  în municipiul Sighisoara judetul Mures din  proprietatea publica a statului si din administrarea  Mimsterului Culturii în proprietatea publicã a municipiului Sighisoara judetul Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

            21. - Hotãrâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si  Societatea Comercialã "calcita" - S.A.

            22. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între  Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si  Societatea Comercialã "casial" - S.A. Deva

            23. - Hotãrâre privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si  exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea  Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.

            24. - Hotãrâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si  Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului  "minvest" - S.A.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

            2. - Circularã privind modificarea unor prevederi  referitoare la evaluarea elementelor de activ si de pasiv exprimate în devize

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Art. 1. - Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 24 ianuarie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. La articolul 2, punctul 8) va avea urmãtorul cuprins:
            "8) portul, fãrã drept, în locurile si împrejurãrile în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporalã a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publicã, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor
asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tãiere, împungere sau lovire, precum si folosirea în asemenea locuri sau împrejurãri a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;"
           2. La articolul 2, dupã punctul 8) se introduc punctele 81)-84) cu urmãtorul cuprins:
            "81) importul sau procurarea din tarã, în vederea comercializãrii, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprimã proiectilului o vitezã mai mare de 220 m/s. Se excepteazã de la aceastã prevedere armele cu aer comprimat sau cu gaze comprimate destinate pentru a fi folosite la antrenamente si competitii de cãtre Federatia Românã de Tir, de cluburile si asociatiile sportive cu sectii de tir, afiliate la aceastã federatie, care pot dobândi, detine si folosi arme din aceastã categorie conform standardelor sportive internationale;
            82) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânãtoare îri alte locuri decât în magazinele autorizate sã efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii;
            83) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânãtoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au sãvârsit acte de violentã mentionate în cazierul judiciar, precum si persoanelor care suferã de boli neuropsihice mentionate în certificatul de sãnãtate eliberat de policlinica teritorialã;
            84) netinerea evidentei de cãtre magazinele autorizate a cumpãrãtorilor armelor prevãzute la pct. 82) în registre speciale, vizate de organele de politie, în care vor fi mentionate datele de stare civilã, domiciliul, seria si numãrul actului de identitate ale cumpãrãtorului, numãrul cazierului judiciar, numãrul certificatului de sãnãtate neuropsihicã, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum si caracteristicile armei vândute.
            Dacã cumpãrãtorul este titular al unui permis de armã, este scutit de obligatia de a prezenta cazierul judiciar si certificatul de sãnãtate neuropsihicã, iar dacã cumpãrãtorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat sã prezinte numai cazierul judiciar."
           3. La articolul 2, punctul 17) va avea urmãtorul cuprins:
            "17) servirea consumatorilor cu bãuturi alcoolice, în localurile publice si în afara acestora, în zilele si la orele când, potrivit dispozitiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisã desfacerea bãuturilor alcoolice ori dupã ora de închidere stabilitã prin autorizatia de functionare;"
           4. La articolul 2, dupã punctul 17) se introduc punctele 171) si 172) cu urmãtorul cuprins:
            "171) servirea cu bãuturi alcoolice în localuri publice si în afara acestora pe timpul desfãsurãrii adunãrilor publice, grevelor, manifestãrilor sportive sau a altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum si consumul de bãuturi alcoolice în astfel de conditii de cãtre participanii;
            172) desfacerea bãuturilor alcoolice sau comercializarea acestora în spatii amenajate la intrarea sau în curtile spitalelor si ale altor unitãti sanitare, centrelor de plasament al minorilor, unitãtilor sau institutiilor de învãtãmânt, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, precum si în bufetele de incintã din aceste locuri sau în spatii productive;"
            5. La articolul 2, punctul 21) va avea urmãtorul cuprins:
            "21 ) neasigurarea de cãtre responsabili sau patroni, prin personal propriu sau specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci si în alte locuri de distrâctie sau de agrement pe care le conduc, precum si refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea mãsurilor împotriva persoanelor care au încãlcat legea;"
           6. La articolul 2, dupã punctul 22) se introduce punctul 221) cu urmãtorul cuprins:
            "221) tulburarea linistii locatarilor între orele 22,00-8,00 prin producerea de zgomote, larmã sau prin folosirea oricãrui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinatia de locuinte sau în imediata vecinãtate a acestora;"
           7. La articolul 2, dupã punctul 24) se introduce punctul 241) cu urmãtorul cuprins:
            "241) nerespectarea mãsurii de suspendare, dispusã conform dispozitiilor art. 3 alin. 2 si 3."
           8. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Contraventiile prevãzute la art. 2 se sanctioneazã,dupã cum urmeazã:
            a) cu amendã de la 80.000 lei la 400.000 lei, cele prevãzute la pct. 3), 4), 9), 12), 15), 16), 18), 19), 25), 28) si 29);
            b) cu amendã de la 150.000 lei la 800.000 lei sau cu închisoare contraventionalã de la 15 zile la 3 luni, cele prevãzute la pct. 1 ), 10), 14), 172), 20), 22), 23) si 26);
            c) cu amendã de la 400.000 lei la 2.000.000 lei sau cu închisoare contraventionalã de la o lunã la 6 luni, cele prevãzute la pct. 2), 5), 6), 7), 8), 81), 82), 83), 84), 11), 13), 17), 171), 21), 221), 24) si 27);
            d) cu amendã de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei sau cu închisoare contraventionalã de la 3 luni la 6 luni fapta prevãzutã la pct. 241 ).
            În cazul sãvârsirii contraventiilor prevãzute la art. 2 pct. 7, 171 ) si 21 ) se dispune si mãsura suspendãrii activitãtii localului public pe o perioadã cuprinsã între 10 si 30 de zile.
            În cazul repetãrii contraventiilor prevãzute la art. 2 pct. 17), 172), 18) si 221) se dispune, de asemenea, mãsura suspendãrii activitãtii localului public pe o perioadã cuprinsã între 10 si 30 de zile.
            În cazul sãvârsirii contraventiei prevãzute la art. 2 pct. 241) se dispune retragerea autorizatiei de functionare a localului public.
            Suspendarea activitãtii localului public ori retragerea autorizatiei de functionare a acestuia se dispune de cãtre organul care a eliberat autorizatia, la propunerea organului constatator, cãruia i se comunicã în scris mãsura luatã, în termen de 5 zile de la data sesizãrii.
            În cazul contraventiilor prevãzute la art. 2 pct. 27), 28) si 29) sesizarea se poate face si de cãtre organele de ocrotire socialã.
            Sanctiunea amenzii poate fi aplicatã si persoanei juridice."
           9. La articolul 7, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Contraventiile se constatã de cãtre primar, împuternicitii acestuia, de cãtre ofiterii sau subofiterii de politie ori de cãtre ofiterii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajati pe bazã de contract."
           10. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - În cazul proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, întocmite de organele primãriilor si ale jandarmeriei, fatã de care se apreciazã cã sanctiunea amenzii este neîndestulãtoare, procesul-verbal de constatare se trimite de îndatã celui mai apropiat organ de politie pentru ca acesta, dacã este cazul, sã îl retinã pe fãptuitor si sã îl înainteze instantei de judecatã."
           11. La articolul 16, alineatele 5 si 6 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Dacã amenda nu a fost achitatã de cãtre contravenient pânã la expirarea termenului fixat si se constatã cã acesta se sustrage cu rea-credintã, instanta va dispune transformarea acesteia în închisoare contraventionalã, tinând seama de partea din amendã rãmasã neachitatã.
            Transformarea amenzii în închisoare contraventionalã se va face socotind o zi de închisoare pentru o sumã stabilitã
si reactualizatã prin hotãrâre a Guvernului, fãrã a se putea depãsi maximul special al închisorii contraventionale prevãzute ca sanctiune alternativã la contraventia sãvârsitã."
            Art. II. - Legea nr. 61/1991, republicatã, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în. Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (7) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 17 ianuarie 2000.
Nr. 2.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr, 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t  e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 6.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea concesionãrii unui teren proprietate privatã a statului, aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art: 1. - Se aprobã concesionarea, în conditiile legii, a terenului proprietate privatã a statului, aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, situat în municipiul Bucuresti, la intersectia strãzilor Drumul Taberei si Brasov, sectorul 6,
în suprafatã de 48.736 m2, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art.. 2. - Concesionarea terenului prevãzut la art. 1 se va face prin licitatie publicã deschisã.
           Ministerul Apãrãrii Nationale, în calitate de concedent, va elabora instructiunile privind organizarea si desfãsurarea
procedurii de licitatie, precum si proiectul contractului-cadru de concesiune.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii nationale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 16.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului situat în municipiul Bucuresti, la intersectia strãzilor Drumul Taberei si Brasov, sectorul 6


Institutia care are în administrare terenul
Suprafata
Vecinãtãtile
Ministerul Apãrãrii Nationale 48.736 m2 - Nord - str. Drumul Taberei
    - Est - Oficiul P.T.T.R. nr. 66, centrala telefonicã internationalã si aleea Valea Prahovei
    - Sud - str. Bozieni si Societatea Comercialã "aroconstruct" - S.A.
    - Vest - str. Brasov

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atribuirea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privatã a statului

            În temeiul prevederilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, aprobatã si modificatã prin     Legea nr. 98/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se atribuie, cu titlu gratuit, Societãtii Comerciale "carom" - S.A. Onesti bunurile în valoare de 3.677.597.400 lei, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, intrate în proprietatea privatã a statului potrivit legii,
aflate în evidenta Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov.
            Art. 2. - Bunurile prevãzute la art. 1 vor fi preluate si înregistrate în evidentele contabile ale Societãtii Comerciale "carom" - S.A. Onesti.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 17.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând bunurile atribuite cu titlu gratuit Societãtii Comerciale "carom" - S.A. Onesti

Nr.
crt.
Denumirea produsului
U.M.
(bucãti)
Pretul unitar
(lei)
Valoarea
(lei)
1. Balanta analiticã
EXPLORER OHAUS EC 1140
8
64.997.375
519.979.000
2. Balanta analiticã AP 250
D - C
2
94.452.850
188.905.700
3. Explozimetru cu accesorii
- program de control
10
1
67.484.050
28.844.750
674.840.500
28.844.750
- cablu
1
1.789.675
1.789.675
- fise conexiune
1
315.775
3.157.750
4. Spectrofotometru cu cablu de racordare si instructiuni de folosintã
2
389.242.000
796.484.000
5. Viscozimetru MOONY MV 2000 cu accesorii si imprimantã
1
750.955.025
750.955.025
6. Regulator numeric de presiune
30
23.668.000
710.040.000
7. KIT de programare
1
2.601.000
2.601.000
  TOTAL:     3.677.597.400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÃRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Sighisoara, judetul Mures, din proprietatea publicã
a statului si din administrarea Ministerului Culturii în proprietatea publicã a municipiului Sighisoara, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

            În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului. situat în municipiul Sighisoara, Str. Scolii nr. 1 - Piata Cetãtii nr. 2, judetul Mures, denumit "casa cu cerb", împreunã cu terenul aferent în suprafatã de 504 m2, identificat conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea publicã a statului si din administrarea Ministerului Culturii în proprietatea publicã a municipiului Sighisoara, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.
            Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Culturii se diminueazã cu valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 19.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului situat în municipiul Sighisoara, judetul Mures, care se transmite din proprietatea publicã a statului si din administrarea Ministerului Culturii în proprietatea publicã a municipiului Sighisoara, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures


Locul unde este situat imobilul
Persoana juridicã de la care se transmite imobilul
Persoanan juridicã la care se transmite imobilul
Caracterisiticile tehnice ale imobilului
Municipiul Sighisoara,
Str. Scolii nr. 1 - 
Piata Cetãtii nr. 2, judetul Mures
Ministerul Culturii Consiliul Local al Municipiului Sighisoara Suprafata construitã = 560,72 m2
Aria desfãsuratã = 924,87 m2
Terenul aferent - 504 m2
Numãrul de înscriere în cartea
funciarã: 4.511
Numãrul topo al parcelei: 66

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÃRE
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "calcita" -S.A.

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minetor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor de exploatare din perimetrul Cãzãnesti - Valea Ponor, judetul Hunedoara, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "calcita" - S.A., în calitate de concesionar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtilor de exploatare, prevãzutã la art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 21.*) Anexa se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si, Societatea Comercialã "casial" - S.A. Deva

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul Romãniei h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "casial" - S.A. Deva, în calitate de concesionar, în perimetrele Bãita Crãciunesti (Mãgura Feredeului) din comuna Bãita, Cãlanu Mic-Sâncraiu din comuna Sâncraiu si Chiscãdaga din comuna Soimus, judetul Hunedoara, prevãzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare, prevãzute la art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 22.*) Anexele nr. 1-3 se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÃRE
prmnd aprobarea acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã acordul de concesiune a perimetrelor de expaorare, dezvoltare si exploatare petrolierã RG 01 Transilvania Nord, RG O2 Transilvania Centru, RG 03 Transilvania Sud, RG 04 Frasin - Gura Humorului, RG 05 Târgu Neamt - Boroaia, RG 06 Est Agapia, RG 07 Buhusi - Dragomiresti - Roman, RG 08 NE Bacãu, RG 09 Glãvãnesti - Sendresti, RG 10 Rîmnicu Sãrat - Balta Albã-Bobocu, RG 11 Gârbovi-Ciolpani, RG 12 Brãtesti-Brazi-Bilciuresti-Gura Sutii, RG 13 Zãtreni - Firtãtesti, RG 14 Hurezani-Piscu Stejari-Soceni, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A., cu sediul în municipiul Medias, Str. Unirii nr. 6, judetul Sibiu, în calitate de concesionar, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Acordul de concesiune a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã, prevãzut la art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 23.*) Anexa se comunicã semnatarilor acordului si institutiilor abilitate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art, 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor de exploatare din perimetrul Bolcana, judetul Hunedoara, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.,. în calitate de concesionar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrãre.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtilor de exploatare, prevãzutã la art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 24.*) Anexa se comunicã institutiilor interesate.

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind modificarea unor prevederi referitoare la evaluarea elementelor de activ si de pasiv exprimate în devize

            În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, modificatã completatã prin Legea nr. 156/1999 ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998, modificatã prin Ordonanta de urgentã Guvernului nr. 24/1999, si ale art. 4 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Banca Nationalã a României emite prezenta circularã.
            I. Circulara Bãncii Nationale a României nr. 5 din 26 februarie 1999 privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si mãsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiar-contabile la bãnci, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 4 mai 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. La punctul 23.3, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru stabilirea veniturilor efectiv încasate si a cheltuielilor efectiv plãtite, aferente operatiunilor în devize, rulajele creditoare ale conturilor "creante atasate", si rulajele debitoare ale conturilor "datorii atasate", în devize, se evalueazã în functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationalã a României, din ultima zi bancarã lucrãtoare a perioadei pentru care se efectueazã aceste calcule."
           2. Punctul 26.1.7 va avea urmãtorul cuprins:
            "26.1.7. Evaluarea, potrivit pct. 173 al cap. III Contabilitatea operatiunilor bancare din Planul de conturi bancar, la sfârsitul anului, a elementelor exprimate în devize, de activ si de pasiv, din bilant si în afara bilantului se face la cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationalã a României, din ultima zi bancarã lucrãtoare a anului."
           3. La punctul 26.1.8 litera c), alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "c) determinarea provizioanelor specifice de risc potrivit normelor legale si includerea integralã pe cheltuieli a acestora, indiferent de rezultatul financiar înregistrat ca urmare a acestor operatiuni. Pentru determinarea si înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor aferente creantelor în devize contravaloarea în lei a acestor provizioane se stabileste în functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationalã a României, din ultima zi bancarã lucrãtoare a perioadei pentru care se constituie provizioanele respective."
            II. Precizãrile privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni, precum si unele mãsuri referitoare la închiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societãtile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 15.515/27/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 bis din 4 martie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. La punctul 1.2, prima frazã va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru evaluarea la finele fiecãrei luni a elementelor exprimate în devize, de activ si de pasiv, din bilant si în afara bilantului, se utilizeazã cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationalã a României, din ultima zi bancarã lucrãtoare a lunii în cauzã."
            2. La punctul 2.3, primul alineat va avea urmãtorul cuprins:
            "Lunar, disponibilitãtile în devize reprezentând capital social vãrsat în devize si care se regãsesc în «pozitia de schimb operationalã lungã» se evalueazã la cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationalã a României, din ultima zi bancarã lucrãtoare a lunii, iar diferentele de curs rezultate se înregistreazã în contul 519 «Alte rezerve», analitic distinct «Rezerve din diferente de curs valutar, conform Hotãrârii Guvernului nr. 252/1996» (anexa nr. 1 la prezentele precizãri)."
            III. Prezenta circularã intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 2.