MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 81    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 februarie 2000

SUMAR

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           125. - Hotarâre pentru aprobarea amendamentului la Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, si modificarea art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 679/1998 pentru aprobarea unor amendamente convenite la acordul de împrumut mentionat

           130. - Hotarâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economica, semnat la Bucuresti la 17 iunie 1999

           Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economica

           132. - Hotarâre pentru organizarea si functionarea Departamentului de Control al Guvernului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           279. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Precizarilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar la sumele în valuta detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÃNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentului la Acordul de împrumut
dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997,
si modificarea art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 679/1998 pentru aprobarea unor amendamente, convenite la acordul de împrumut mentionat

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã amendamentul convenit la Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, privind graficul de rambursare si datele scadentelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Articolul 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 679/1998 pentru aprobarea unor amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 12 octombrie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Se aprobã amendamentul privind prelungirea datei de expirare pânã la 31 decembrie 1999, cuprinsã în paragraful 3 al clauzei I din Acordul de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
inistru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 125.

ANEXÃ

JEXIM FESAL - ROMÂNIA

GRAFIC DE AMORTIZARE

Nr.crt.
Numarul scadentei
Data rambursarii
Rambursarea
capitalului exprimat în JPY
1. 1. 15 februarie 2001 112.900.000
2. 2. 15 august 2001 112.900.000
3. 3. 15 februarie 2002 112.900.000
4. 4. 15 august 2002 112.900.000
5. 5. 15 februarie 2003 112.900.000
6. 6. 15 august 2003 112.900.000
7. 7. 15 februarie 2004  112.900.000
8. 8. 15 august 2004 112.900.000
9. 9. 15 februarie 2005 112.900.000
10. 10. 15 august 2005 112.900.000
11. 11. 15 februarie 2006 112.900.000
12. 12. 15 august 2006 112.900.000
13. 13. 15 februarie 2007 112.900.000
14. 14. 15 august 2007 112.900.000
15. 15. 15 februarie 2008 112.900.000
16. 16. 15 august 2008 112.900.000
17. 17. 15 februarie 2009 112.900.000
18. 18. 15 august 2009 112.900.000
19. 19. 15 februarie 2010 112.900.000
20. 20. 15 august 2010 112.900.000
21. 21. 15 februarie 2011 112.900.000
22. 22. 15 august 2011 112.900.000
23. 23. 15 februarie 2012 112.900.000
24. 24. 15 august 2012 112.900.000
25. 25. 15 februarie 2013  112.900.000
26. 26. 15 august 2013 112.900.000
27. 27. 15 februarie 2014 112.900.000
28. 28. 15 august 2014 112.900.000
29. 29. 15 februarie 2015 112.900.000
30. 30. 15 august 2015 112.900.000
  TOTAL   3.387.000.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economicã, semnat la Bucuresti la 17 iunie 1999

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economicã, semnat la Bucuresti la 17 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 130.

ACORD
între Guvernul Romãniei si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economicã

            Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan, denumite în continuare pãrti contractante,
            dorind sã contribuie la dezvoltarea si extinderea în continuare a colaborãrii comercial-economice reciproc avantajoase între cele douã tãri,
            recunoscând rolul important al comertului în promovarea dezvoltãrii economice,
            bazându-se pe principiile egalitãtii în drepturi, avantajului reciproc si pe alte principii ale dreptului international în relatiile comercial-economice dintre cele douã tãri,
            confirmând atasamentul fatã de principiile si normele de bazã ale dreptului international, au convenit asupra urmãtoarelor:

ARTICOLUL 1

            1.1. În scopul asigurãrii unor conditii reciproc avantajoase pentru dezvoltarea colaborãrii comercial-economice, pãrtile contractante îsi acordã reciproc regimul natiunii celei mai favorizate.
            1.2. Prevederile pct. -1.1 nu se vor extinde asupra avantajelor:
            a) acordate sau care pot fi acordate în viitor de cãtre una dintre pãrtile contractante altor tãri, în scopul facilitãrii comertului de frontierã;
            b) decurgând din apartenenta uneia dintre pãrtile contractante în prezent sau în viitor la uniuni vamale, zone de comert liber, la organizatii economice regionale si la alte acorduri regionale.

ARTICOLUL 2

            Livrãrile reciproce de mãrfuri si acordarea de servicii se vor înfãptui pe baza contractelor încheiate între participantii români si kazahi la relatiile economice externe, în conformitate cu legislatia tãrilor pãrtilor contractante.

ARTICOLUL 3

            Toate decontãrile si plãtile pentru livrãrile de mãrfuri si acordarea de servicii în cadrul prezentului acord se vor efectua în valutã liber convertibilã, la preturile mondiale si în conditiile adoptate în practica comercialã, financiarã si bancarã internationalã si în conformitate cu legislatia fiecãreia dintre tãrile pãrtilor contractante.

ARTICOLUL 4

            Prevederile prezentului acord nu limiteazã dreptul fiecãreia dintre pãrtile contractante de a întreprinde, inter alia, mãsuri pentru interzicerea sau limitarea exportului, importului si tranzitului, îndreptate spre:
            a) protejarea securitãtii nationale;
            b) protejarea vietii si sãnãtãtii oamenilor, profilaxia îmbolnãvirilor animalelor si plantelor;
            c) apãrarea proprietãtii industriale si intelectuale;
            d) protejarea valorilor artistice, istorice si arheologice nationale;
            e) prevenirea epuizãrii resurselor naturale;
            f) protejarea moralei sociale.

ARTICOLUL 5

            Pãrtile contractante vor sprijini dezvoltarea în continuare a colaborãrii comercial-economice, prin:
            a) adâncirea relatiilor comercial-economice;
            b) dezvoltarea colaborãrii comercial-economice pe terte piete;
            c) dezvoltarea colaborãrii tehnologice;
            d) organizarea colaborãrii între structurile financiare de stat si bãnci.

ARTICOLUL 6

            Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentului acord si elaborarea recomandãrilor pentru dezvoltarea în continuare a relatiilor comercial-economice bilaterale sunt încredintate Comisiei mixte interguvernamentale româno-kazahe pentru relatii comercial-economice si colaborare tehnico-stiintificã.

ARTICOLUL 7

            Pãrtile contractante vor promova si vor sprijini:
            a) realizarea proiectelor de dezvoltare a colaborãrii în diverse sfere ale economiei;
            b) tranzitul pe teritoriul statelor lor al mãrfurilor din tãrile fiecãreia dintre pãrtile contractante spre terte tãri sau din terte tãri;
            c) acordarea reciprocã de informatii privind actele legislative adoptate ce reglementeazã relatiile comercial-economice, schimbul de informatii statistice ce pot influenta relatiile comercial-economice dintre cele douã pãrti contractante;
            d) schimbul si pregãtirea de specialisti necesari pentru programele speciale de colaborare comercial-economicã;
            e) schimbul de delegatii si organizarea de târguri si expozitii, seminarii si conferinte îri fiecare dintre tãrile pãrtilor contractante la întelegere.

ARTICOLUL 8

            Neîntelegerile care pot sã aparã în cursul aplicãrii, interpretãrii si realizãrii prevederilor prezentului acord se vor solutiona pe calea tratativelor si a consultãrilor dintre pãrtile contractante.
            Litigiile care apar între participantii la relatiile economice externe din cele douã tãri se vor solutiona în conformitate cu prevederile contractelor încheiate între acestia.

ARTICOLUL 9

            În prezentul acord, potrivit întelegerii reciproce a pãrtilor contractante, se pot introduce modificãri si completãri, care sunt formulate în protocoale separate care sunt pãrti integrante ale prezentului acord.
            Prezentul acord se încheie pe o perioadã nelimitatã si va intra în vigoare la data ultimei notificãri scrise privind îndeplinirea de cãtre pãriile contractante a procedurilor interne de stat, necesare pentru intrarea lui în vigoare.
            Fiecare parte contractantã poate întrerupe valabilitatea prezentului acord prin înstiintarea în formã scrisã a celeilalte pãrti contractante. Acordul îsi înceteazã valabilitatea dupã 6 luni de la data primirii înstiintãrii scrise de cãtre partea contractantã corespunzãtoare.
            Contractele încheiate în perioada valabilitãtii prezentului acord si neîndeplinite pânã la încetarea valabilitãtii acestuia vor rãmâne în vigoare în conformitate cu conditiile acordului pânã la realizarea lor integralã.
            Încheiat la Bucuresti la 17 iunie 1999, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã si rusã, toate textele fiind egal autentice.
            În cazul aparitiei unor divergente în interpretarea prevederilor prezentului acord, pãrtile contractante se vor conduce dupã textul în limba rusã.
 
Pentru Guvernul României,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Pentru Guvernul Republicii Kazahstan,
Salbai K. Kulmahariov,
presedintele Agentiei pentru Situatii Exceptionale

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru organizarea si functionarea Departamentului de Control al Guvernului

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Departamentul de Control al Guvernului este organizat si functioneazã ca structurã în aparatul de lucru al Guvernului, subordonât direct primului-ministru.
            Art. 2. - (1) Departamentul de Control al Guvernului are competenta sã constate modul de respectare a legislatiei economico-financiare de cãtre aparatul de lucru al Guvernului, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice organizate în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau a altor organe centrale.
            (2) Atributiile Departamentului de Control al Guvernului sunt urmãtoarele:
            a) controleazã respectarea legislaiiei privind reforma ebonomicã si administrativã;
            b) verificã fundamentarea si utilizarea alocatiilor si subventiilor bugetare;
            c) controleazã modul de folosire a creditelor guvernamentale, a celor garantate de Guvern, precum si a celor acordate institutiilor din subordinea Guvernului de cãtre organismele si institutiile financiare internationale;
            d) verificã modul de utilizare a resurselor bugetare si extrabugetare de cãtre organele de specialitate ale administratiei publice, inclusiv de cele din subordinea acestora;
            e) controleazã modul de realizare a investitiilor finantate din bugetul de stat;
            f) verificã modul de administrare a patrimoniului institutiilor publice;
            g) analizeazã activitatea organelor de control din institutiile publice subordonate Guvernului;
            h) solutioneazã sesizãrile si petitiile adresate primului ministru si Guvernului, care privesc domeniul de activitate supus controlului departamentului.
            (3) Prin exercitarea atributiilor sale Departamentul de Control al Guvernului nu se va substitui activitãtilor atribuite prin dispozitii legale în competenta altor autoritãti.
            Art. 3. - (1) Pentru realizarea atributiilor sale Departamentul de Control al Guvernului efectueazã controale prin aparatul propriu sau în colaborare cu alte institutii de specialitate.
            (2) Pentru verificarea sesizãrilor primite declansarea actiunilor de control se face cu aprobarea primului-ministru, iar împuternicirea de control este semnâtã de sefut Departamentului de Control al Guvernului; în cazul în care controlul urmeazã sã fie efectuat de însusi seful departamentului, împuternicirea va fi datã de primul-ministru.
            (3) Sinteza constatãrilor rezultate din controalele efectuate, inclusiv propunerile formulate de Departamentul de Control al Guvernului, precum si punctul de vedere al institutiei publice controlate vor fi prezentate primului-ministru pentru a decide.
            (4) Sinteza notelor de control ale Departamentului de Control al Guvernului, în forma aprobatã de primul-ministru, se transmite de îndatã institutiei vizate. În termen de 30 de zile aceasta va prezenta, în scris, primului-ministru mãsurile luate.
            Art. 4. - În exercitarea atributiilor de serviciu personalul Departamentului de Control al Guvernului este îndreptãtit sã solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul activitãtii de control. Punerea la dispozitie a acestora se va face în conformitate cu prevederile, legale.
            Art. 5. - Personalul cu atributii de control se bucurã de protectia legii si de sprijinul autoritãtilor publice.
            Art. 6. - (1) Conducerea Departamentului de Control al Guvernului este exercitatã de un subsecretar de stat, sef al departarrlentului, numit prin decizie a primului-ministru.
            (2) În exercitarea atributiilor care îi revin seful Departamentului de Control al Guvernului emite ordine cu caracter intern.
            Art. 7. - (1) Structura organizatoricã a Departamentului de Control al Guvernului este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) În structura directiilor Departamentului de Control al Guvernului pot fi organizate servicii si birouri, care se aprobã prin ordin al sefului departamentului.
            (3) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor si birourilor din cadrul Departamentului de Control al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
            Art. 8. - (1) Numãrul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului, cu specializãrile necesare, se stabileste prin decizie a primului-ministru, respectându-se încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
            (2) În vederea încadrãrii în numãrul maxim de posturi corespunzãtor structurii organizatorice prevãzute în anexã, actualul personal al Departamentului de Control al Guvernului va fi selectat potrivit dispozitiilor legale aplicate în cazul reorganizãrii institutiilor publice.
            (3) Personalul de conducere si de executie este salarizat potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 9. - Resurse financiare necesare pentru functionarea Departamentului de Control al Guvernului sunt cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.
            Art. 10. - În termen de cel mult 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri seful Departamentului de Cantrol al Guvernului va aproba, prin ordin, Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de Control al Guvernului.
            Art. 11. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 672/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului de Control al Guvernului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 379 din 5 octombrie 1998.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca,
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 februarie 2000.
Nr. 132.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Precizãrilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs
valutar la sumele în valutã detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999

            Ministrul finantelor, în baza atributiilor prevãzute la art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile Legii nr. 249/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Precizãrile privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar la sumele în valutã detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999, prezentate în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 279.

ANEXÃ

PRECIZÃRI
privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar
la sumele în valutã detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999

            În aplicarea unitarã a prevederilor alin. (4) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit, republicatã, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 249/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 30 decembrie 1998, se vor avea în vedere urmãtoarele:
            Sumele rezultate din evaluarea disponibilitãtilor în valutã detinute de agentii economici la finele anului fiscal si înregistrate în creditul contului "venituri din diferente de curs valutar" sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile înregistrate din diferente nefavorabile de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se înscriu la rândul 3 intitulat "cheltuieli deductibile", respectiv la rândul 4 "cheltuieli nedeductibile", din Declaratia privind obligatiile de platã la bugetul de stat, aprobatã prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 pentru aprobarea modelului si a continutului formularului "Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 29 decembrie 1998, care se depune pentru anul fiscal expirat pânã la termenul prevãzut pentru depunerea bilantului contabil.

ANUNT

            Începând cu data de 1 martie 2000 Serviciul de relatii cu publicul si agentii economici al Regiei Autonome "monitorul oficial" se mutã la noul sediu din sos. Panduri nr. 1, bloc. P33, parter, sectorul 5, Bucuresti.
            Mijloace de transport: autobuzele 136, 385 si tramvaiele 2, 8, 9, 11 , 12, 37. În zilele de 28 si 29 februarie 2000 nu se va lucra cu publicul. În mod exceptional, în zilele de 28 si 29 februarie 2000, pentru urgente, actele trimise spre publicare pot fi primite la sediul regiei din str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucuresti, Palatul Parlamentului, intrarea B2.