MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 77    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 21 februarie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            115. - Hotarâre privind organizarea Forumului „Descentralizare, Democratie, Stabilitate"

            116. - Hotarâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Tulcea

            117. - Hotarâre privind numirea în functia de prefect al judetului Tulcea

            119. - Hotarâre privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 458/1997

            120. - Hotarâre privind acordarea unui ajutor armatei Georgiei

            122. - Hotarâre privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei energiei electrice catre concurenta

            123. - Hotarâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor

            124. - Hotarâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A. care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            10. - Ordin la ministrului agriculturii si alimentatiei privind valoarea nominalã, modelul grafic, continutul si elementele de tipãrire securizatã a cupoanelor, precum si materialele si serviciile pentru plata cãrora pot fi utilizate cupoanele atribuite gratuit în anul 2000

            287. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie , cod 1023

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Forumului "descentralizare, democratie, stabilitate"

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Bucuresti, în zilele de 23 si 24 februarie 2000, a Forumului "descentralizare, democratie, stabilitate", actiune care se desfãsoarã sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
            Art, 2. - Cheltuielile angajate de partea românã pentru organizarea actiunii prevãzute la art. 1, în valoare de 85.000.000 lei, se asigurã din bugetul pe anul 2000 al Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul 51.09 "Autoritãti publice - Cheltuieli materiale si servicii".

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 115.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din functia de prefect al judetului Tulcea

            În temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Rãsvan Vasiliu se elibereazã din functia de prefect al judetului Tulcea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de prefect al judetului Tulcea

            În temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Gabriel Jugãnaru se numeste în functia de prefect al judetului Tulcea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997
pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 458/1997

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 458/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Comisia de privatizare, coristituitã prin hotãrâre a Guvernului pentru fiecare societate bancarã, este compusã din 9 membri desemnati dupã cum urmeazã:
            - 2, de cãtre Banca Nationalã a României;
            - 2, de cãtre Agentia Românã de Dezvoltare;
            - 3, de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat;
            - 2, de cãtre Ministerul Finantelor.
            (2) Comisia de privatizare alege prin vot secret un presedinte din rândul membrilor sãi; presedintele comisiei de privatizare ales numeste un vicepresedinte din rândul membrilor desemnati de Banca Nationalã a României. În cazul în care presedintele este  ales dintre membrii desemnati de Banca Nationalã a României, vicepresedintele va fi numit din rândul celorlalti membri, reprezentând Fondul Proprietãtii de Stat, Agentia Românã de Dezvoltare sau Ministerul Finantelor, dupã caz."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 119.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor armatei Georgiei

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se acordã un ajutor armatei Georgiei, constând în cantitatea de 10.000 de bucãti costume postav kaki pentru iarnã.
            Art. 2. - Echipamentul va fi predat de Ministerul Apãrãrii Nationale autoritãtilor abilitate de Guvernul Georgiei în România, pe bazã de proces-verbal de predare-primire.
            Art. 3. - Transportul ajutorului va fi asigurat prin grija pãrtii georgiene.
            Art. 4. - Ministerul Apãrãrii Nationale va scãdea din gestiune cantitatea de echipament si ambalajele aferente, conform prezentei hotãrâri, pe baza procesului-verbal de predare-primire semnat de partea georgianã.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã
Ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 120.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei energiei electrice cãtre concurentã

            În temeiul prevederilor art. 2 lit. a) si ale art. 66 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã si ale art. 5 lit. d) si art. 6 lit. i) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se stabileste gradul initial de deschidere a pieiei energiei electrice cãtre concurentã, prin acreditarea consumatorilor eligibili, la un nivel de pãnã la 10% din consumul final de energie electricã al anului 1998.
            Art. 2. - Consumatorii eligibili sunt acreditati de cãtre Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE dintre agentii economici care au un consum de energie electricã de cel putin 100 GWh/an si care îndeplinesc cerintele si criteriile de eligibilitate, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dan Ionescu

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 122.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate,
ale unor agenti economici care functioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor

            În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, astfel cum a fost rectificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 199/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale unor agenti economici care functioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevãzute în anexele nr. 1-9.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevãzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - (1) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri
            (2) Contraventiei prevãzute la art. 3 i se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 5. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se transmit Ministerului Transporturilor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 123.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificat,
al Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A. care functioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor

            În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, astfel cum a fost rectificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 199/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A. care functioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevãzut în anexã.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - (1) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
            (2) Contraventiei prevãzute la art. 3 i se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre si se transmite Ministerului Transporturilor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 124.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
privind valoarea nominalã, modelul grafic, continutul si elementele de tipãrire securizatã a cupoanelor, precum si materialele si serviciile pentru plata cãrora pot fi utilizate cupoanele atribuite gratuit în anul 2000

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tãrãnime bazat pe cupoane atribuite gratuit,
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 98/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru tãrãnime bazat pe cupoane atribuite gratuit si ale Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - În anul 2000, pe baza cupoanelor atribuite gratuit în conditiile legii pot fi decontate urmãtoarele materiale si servicii necesare pentru exploatarea terenurilor arabile, plantatiilor de vii nobile, livezilor, precum si pentru cresterea si exploatarea vacilor si/sau bivolitelor de lapte:
            - seminte certificate, inclusiv de cartofi;
            - material de plantat certificat;
            - folie de polietilenã pentru agriculturã;
            - îngrãsãminte chimice;
            - pesticide;
            - furaje combinate;
            - medicamente pentru combaterea bolilor parazitare si de reproductie la animale;
            - lucrãri mecanice de arat, grãpat, discuit, semãnat, întretinere a culturilor si de recoltare pentru culturi arabile atât pentru vii nobile, cât si pentru livezi.
            Art. 2. - Pentru anul 2000 valoarea unui cupon se stabileste la suma de 100.000 lei.
            Art. 3. - (1) Pe cupon se înscrie urmãtoarea mentiune: Valabil pânã la data de 30 noiembrie 2000".
            (2) Bunurile si serviciile prevãzute la art. 1 se înscriu pe versoul cuponului.
            Art. 4. - Modelul cuponului este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de Directia generalã economicã si relatii bugetare.
            Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 2 februarie 2000.
Nr. 10.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobãndã pentru populatie, cod 1023

            În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finantelor lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 22 februarie 2000.
            Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.
            Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite urmãtorul ordin:

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.
            Codul emisiunii este 1023.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

            Consemnatiuni, pe o perioadã de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 22, 23, 24, 25, 29 februarie 2000 si 1, 2 si 3 martie 2000. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 mai 2000 si 1 iunie 2000.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament, din conturile personale deschise la bãnci si la Casa de Economii si
            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dolândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
            La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

            Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 59% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:
 

 D =  
VN x 59 x 90
360 x 100

în care:
D = suma dobânzii
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 6
Data scadentei

            Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

            Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc în data de 3 martie 2000, la ora 14,00.

ARTICOLUL 8
Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

            Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
            O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, dupã caz.
            Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.
            Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie în vederea rãscumpãrãrii si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care, pentru perioada de subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie, neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã, se transformã în certificate de depozit la trezoreria statului, care se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiseele acesteia, astfel:
            a) Certificatele de trezorerie prezentate de titulari trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data expirãrii termenului de rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.
            b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data stabilitã pentru rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã asffel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc dobânda, calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã si dobânda aferentã perioadei subscrise.

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

            Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.
 

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 287.