MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 57    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 7 februarie 2000

SUMAR

DECRETE

           17. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

           18. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           88.- Hotãrâre privind constituirea si functionarea Comisiei de fundamentare a Strategiei nationale de dezvoltare economicã

           89. - Hotãrâre privind alocatiile de hranã pentru consumurile colective din unitãtile sanitare publice

           90. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           544/1999. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementãrilor aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA

           177. - Ordin al ministrului finantelor pentru completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 2.627/1998 privind documentatia necesarã pentru rambursarea taxei pe valoarea adãugatã agentilor economici înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã

           179. - Ordin al ministrului finantelor pentru completarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitãtii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free, aprobate prin.Ordinul ministrului finantelor nr. 54/2000

           189. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 98/2000

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

           13. - Decizie pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului pentru energia electricã si termicã livrate de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodã, sucursalã a Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã Majestãtii sale Elisabetha a II-a, Regina Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Ordinul national Steaua României în grad de Colan, în semn de omagiu si preiuire pentru Suveranul si poporul Regatului Unit.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 2 februarie 2000.
Nr. 17.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de interne,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Generalul de divizie Luca Vasile Dumitru se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 3 februarie 2000.
Nr. 18.

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea si functionarea Comisiei de fundamentare a Strategiei nationale de dezvoltare economicã

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Se constituie Comisia de fundamentare a Strategiei nationale de dezvoltare economicã.
            (2) La baza activitãtii comisiei se aflã exprimarea liberei opinii, promovarea consensului si asigurarea caracterului unui proiect deschis.
            Art. 2. - (1) Comisia se constituie din:
            - grupul de lucru desemnat prin decizie a primului-ministru si alte grupuri de experti independenti, inclusiv grupul de reflectie ESEN al Academiei Române;
            - experti desemnati de partidele politice parlamentare;
            - reprezentantii patronatelor;
            - reprezentantii sindicatelor;
            - reprezentantii Bisericii Ortodoxe Române si ai celorlalte culte;
            - reprezentanti ai institutiilor si personalitãti ale stiintei, culturii si vietii academice universitare;
            - reprezentanti ai Bãncii Nationale a României si experti din sistemul bancar;
            - reprezentanti ai administratiei publice locale;
            - reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale;
            - medaliati cu aur la olimpiadele internationale de matematicã, fizicã, chimie si informaticã;
            - alti reprezentanii ai societãtii civile, care doresc sã participe la lucrãrile comisiei.
            (2) La solicitarea comisiei, ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si prefecturile, precum si misiunile diplomatice ale României în strãinãtate vor elabora, dupã caz, strategii sectoriale, programe de ramurã, analize si studii necesare pentru fundamentarea Strategiei nationale de dezvoltare economicã si vor pune la dispozitie datele si informatiile necesare.
            Art. 3. - (1) În lucrãrile sale comisia utilizeazã studiile, strategiile si lucrãrile realizate de institutii guvernamentale, de cercetare si învãtãmânt, fundatii stiintifice, bãnci, asociatii patronale si profesionale, sindicate.
            (2) Comisia urmãreste sã încurajeze diversitatea opiniilor si punctelor de vedere formulate. În acest context asigurã realizarea unui consens privind liniile de bazã ale Strategiei nationale de dezvoltare economicã, inclusiv elaborarea de recomandãri si variante alternative de transpunere a acesteia în practicã.
            (3) Elaborarea strategiei se realizeazã în strânsã conlucrare cu experti ai Comisiei Europene, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Fondului Monetar International si ai Bãncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.
            Art. 4. - Comisia îsi desfãsoarã activitatea în deplinã independentã de conceptie si opinie, pe baza programelor proprii de activitate.
            Art. 5. - Comisia este condusã, în calitate de copresedinte, de profesor universitar doctor Mugur Constantin Isãrescu si de academician Tudorel Postolache care, pe durata lucrãrilor comisiei, dispune de drepturile de demnitar conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 6. - (1) Consiliul de Coordonare Economic-Financiarã asigurã aparatul de lucru al comisiei, format din specialisti din cadrul Comisiei Nationale pentru Statisticã, Directiei generale de prognozã din Ministerul Finantelor, Departamentului afacerilor europene din Ministerul Afacerilor Externe, Institutului European, precum si din reprezentanti ai ministerelor, autoritãtilor administratiei publice centrale si ai serviciilor publice descentralizate.
            (2) Persoanele care fac parte din comisie si din secretariatul acesteia îsi pãstreazã calitatea pe care o au la institutiile de la care provin, precum si toate drepturile ce decurg din aceastã calitate.
            Art. 7. - Comisia îsi va încheia activitatea la data de 15 mai 2000, prin prezentarea Strategiei nationale de dezvoltare economicã. Ca termene intermediare se fixeazã 15 februarie si 15 martie, când vor fi analizate rezultatele de etapã.
            Art. 8. - Cheltuielile legate de organizarea, functionarea si activitatea specificã ale comisiei se asigurã de Consiliul de Coordonare Economico-Financiarã din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe

Bucuresti, 3 februarie 2000.
Nr. 88.

ANEXÃ

            1. Un birou în sediul Guvernului.
            2. Un autoturism si un consum aferent de 600 litri carburanti/lunã.
            3. Un telefon mobil cu abonament si 500 minute/lunã.
            4. Cheltuieli de protocol - în limitele maxime stabilite la pct. 2 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 169/1997 privind unele mãsuri pentru organizarea unor actiuni de protocol de cãtre Guvern.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocatiile de hranã pentru consumurile colective din unitãtile sanitare publice

            În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Alocatiile de hranã pentru consumurile colective din unitãtile sanitare publice sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 3 februarie 2000.
Nr. 89.

ANEXÃ

ALOCATIILE DE HRANÃ
pentru consumurile colective din unitãtile sanitare publice

Sãnãtate - lei/zi -
Bolnavi de SIDA internati în unitãtile sanitare 33.480
Bolnavi TBC internati în unitãti sanitareTBC 28.080
Bolnavi TBC, cu cancer, internati în unitãti sanitare 28.200
Bolnavi neoplazici internati în unitãti sanitare 28.200
Bolnavi arsi internati în unitãti sanitare 21.000
Lãuze internate în unitãti sanitare 20.100
Alti bolnavi adulti internati în unitãti sanitare 16.300
Bolnavi în leprozerii 23.500
Bolnavi internati în stationare de zi 8.070
Copii nou-nãscuti, prematuri, în maternitãti, sectii sau compartimente*) 3.080
Copii 0-3 ani, internati în unitãti sanitare 7.600
Copii 3-16 ani, internati în unitãti sanitare 12.500
Copii în crese cu program zilnic 8.100
Copii în crese cu program sãptãmânal  11.500
Însotitori ai bolnavilor internati în unitãti sanitare 13.950
Alocatia pentru o ratie de 0,500 l lapte distribuit prin unitãti sanitare teritoriale 3.400
Bolnavi strãini internati la Institutul National de Gerontologie si Geriatrie  44.500

În cazul alimentatiei naturale, de alimentatia noului-nãscut poate beneficia mama copilului.

NOTÃ:
Nivelul alocatiilor de hranã cuprinse în prezenta anexã poate fi depãsit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea de cãtre acestea a cheltuielilor suplimentare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. VI din Ordonanta de utgentã a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
           "art. 7. - (1) numãrul maxim de posturi este de 413, exclusiv demnitarii."
           2. Numãrul maxim de posturi prevãzut în anexa nr. 1 se modificã de la 388 la 413.
            3. Anexa nr. 2 se completeazã dupã cum urmeazã:
            - la judetul Caras-Severin, dupã Judecãtoria Bozovici se introduce Judecãtoria Bucsa;
            - la judetul Dolj, dupã Judecãtoria Calafat se introduce Judecãtoria Bechet;
            - la judetul Prahova, dupã Judecãtoria Sinaia se introduce Judecãtoria Urlati;
            - la judetul Timis, dupã Judecãtoria Fãget se introduce Judecãtoria Jimbolia.
            4. Numãrul maxim de posturi prevãzut în nota din finalul anexei nr. 2 se modificã de la 11.090 la 11.623.
           Art.II. - (1) Prevederile art. I pct. 1, 2 si 4 se aplicã de la data de 1 iunie 2000.
            (2) Ministerul Finantelor va lua mãsuri pentru cuprinderea în bugetul Ministerului Justitiei pe anul 2000 a sumelor necesare în vederea finaniãrii posturilor prevãzute în prezenta hotãrâre.
           Art. III. - În vederea executãrii Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobatã prin Legea nr. 132/1998, Unitatea de management a Proiectului cadastrului general si publicitãtii imobiliare are, de la data prezentei hotãrâri, o structurã de 12 posturi în afara schemei aparatului Ministerului Justitiei.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 3 februarie 2000.
Nr. 90.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Reglementãrilor aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat, în domeniul transporturilor, în scopul asigurãrii sigurantei zborurilor,
            în temeiul art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, republicatã, al art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 3 pct. 12 si al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si al Hotãrârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritãtii Aeronautice Civile Române,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Reglementãrile aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii.
            Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi înceteazã aplicabilitatea.
            Art. 4. - Directia generalã a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã - R.A. vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 4 octombrie 1999.
Nr. 544.*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de cãtre Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã - R.A.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 2.627/1998 privind documentatia necesarã pentru rambursarea taxei pe valoarea adãugatã agentilor economici, înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor nr. 2.627 din 24 decembrie 1998 privind documentatia necesarã pentru rambursarea taxei pe valoarea adãugatã agentilor economici înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 1999, se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 2 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Pentru regiile autonome de distributie a energiei termice documentatia necesarã în vederea aprobãrii rambursãrii taxei pe valoarea adãugatã este cea mentionatã la alin. 1, cu exceptia documentelor prevãzute la lit. d)."
           2. La articolul 3, alineatul 3 se completeazã cu urmãtorul text:
            "Aceste prevederi nu se aplicã în cazul regiilor autonome de distributie a energiei termice."
           3. La articolul 3, dupã alineatul 3 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Rambursarea diferentei de taxã pe valoarea adãugatã pentru regiile autonome de distributie a energiei termice se efectueazã prin compensare cu obligatiile fatã de bugetul de stat ale furnizorilor de energie termicã."

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 3 februarie 2000.
Nr. 177.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru completarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitãtii de comercializare a mãrfurilor in regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 54/2000

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free si ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Normele de organizare, functionare si control vamal al activitãtii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 54/2000 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000, se modificã potrivit anexei la prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia Generalã a Vãmilor, unitãtile sale subordonate, precum si Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor vor lua mãsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 3 februarie 2000.
Nr. 179

ANEXA

            Normele de organizare, functionare si control vamal al activitãtii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 54/2000 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Punctul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mãrfuri care provin direct din strãinãtate, din zone libere sau din tarã, atunci când se aflã în regim vamal de antrepozitare.
            Introducerea mãrfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamalã.
            Transferul mãrfurilor din zonele libere sau din antrepozite în magazinele duty-free se face sub supraveghere vamalã. Pe timpul transportului pe teritoriul României mãrfurile sunt supuse regimului vamal de tranzit.
            Pe timpul antrepozitãrii si al tranzitului vamal mãrfurile sunt scutite de la garantarea datoriei vamale:"
            2. La punctul 12, dupã sintagma "în dolari s.u.a." se va introduce sintagma "si/sau în mãrci germane".
           3. Punctul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "13. Justificarea vânzãrilor de mãrfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Bonurile fiscale vor contine urmãtoarele date:
            - denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia si codul fiscal;
            - numãrul bonului fiscal (numarele se dau în ordine crescãtoare);
            - identitatea cumpãrãtorului: numele si prenumele, felul si numãrul documentului de trecere a frontierei de stat;
            - numãrul cursei, în cazul transportului aerian;
            - felul bunului vândut;
            - unitatea de mãsurã;
            - cantitatea;
            - valoarea unitarã si totalã;
            - data vânzãrii.
            Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosintã îndelungatã, cum ar fi: aparaturã foto; aparaturã electronicã, aparaturã electrocasnicã etc. Pe lângã informatiile continute în bonurile fiscale facturile vor evidentia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum si alte elemente cerute de reglementãrile în vigoare."
           4. La punctul 16 se adaugã un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Livrãrilor de mãrfuri din productia internã cãtre magazinele duty-free li se aplicã reglementãrile în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã."
           5. La punctul 20, alineatul 2 se eliminã.
           6. La punctul 20, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Lista zilnicã cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Nationalã a României se va afisa la loc vizibil, pentru informarea cumpãrãtorilor si pentru calculul operativ al paritãtii în dolari S.U.A. si/sau în mãrci germane a valutelor liber convertibile în care se face plata."
           7. La anexa nr. 1 la norme, liniuta a 14-a va avea urmãtorul cuprins:
            "- produse electronice si electrocasnice (cu exceptia celor a cãror greutate depãseste 25 kg);"

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 98/2000

            Ministrul finantelor
            în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, protejeazã economiile bãnesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pieiei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor nr. 98 din 21 ianuarie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie, cod 1022, se prelungeste astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã si în zilele de 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 si 18 februarie 2000, cu termen de rãscumpãrare în zilele de 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 si 18 mai 2000.
            Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se închide în ziua de 18 februarie 2000, ora 14,00.
            Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pot efectua si priri virare de cãtre persoanele fizice, din conturile deschise la bãnci, în contul curent general al trezoreriei statului.
            Dobânda se calculeazã din ziua în care suma a fost înregistratã în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Dobânda acordatã la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se mentine la 57% pe an pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile si se calculeazã dupã formula:
 

D = 
VN x 57 x 90
360 x 100

în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 4 februarie 2000.
Nr. 189.

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului
pentru energia electricã si termicã livrate de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodã, sucursalã a Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A.

            Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
            în temeiul art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã,
            emite urmãtoarea decizie:
            Art. 1. - Se aprobã Metodologia de determinare a tarifului pentru energia electricã si termicã livrate de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodã, sucursalã a Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A.*), care face parte integrantã din prezenta decizie.
            Art. 2. - Prezenta decizie intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Departamentul tarife, regiementãri comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE, Compania Nationalã de Electricitate - S.A. si CNE-PROD Cernavodã, sucursalã a Societãtii Nationale "nuclearelectrica" - S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 13.*) Departamentul tarife, reglementãri tehnice si comerciale din cadrul ANRE va pune la dispozitie agentilor economici interesati copii de pe metodologie.