MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 50    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 1 februarie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            63. - Hotãrâre pentru propunerea domnului Petre Miu în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelicã Românã în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

            65. - Hotãrâre privind garantarea de cãtre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei

            69. – Hotãrâre pentru garantarea de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul de Interne

            73. – Hotãrâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitatii de exploatare, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest“ – S.A.

            74. – Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatii de exploatare, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala „Cariere Ilsom“ – S.A. Nasaud

            75. – Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatii de exploatare, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si societatile comerciale „M.S. Exmin“ – S.R.L., „Deceneu Prodimpex“ – S.R.L. si „Betacon“ – S.A.

            76. – Hotãrâre privind masuri pentru asigurarea finantarii partiale a importurilor de pacura, gaze naturale si carbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999–2000

            79. – Hotãrâre privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Româna de Radiodifuziune

            80. – Hotãrâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Brasov

            81. – Hotãrâre privind numirea în functia de prefect al judetului Brasov

            82. – Hotãrâre privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Constanta

            83. – Hotãrâre privind numirea în functia de subprefect al judetului Constanta

            84. – Hotãrâre privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Dolj

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru propunerea domnului Petre Miu în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelicã Românã în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

            În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea, prin decret, în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelicã Românã a domnului Petre Miu.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae Brânzea,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 2000.
Nr. 63.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei

            În temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Ministerul Finanielor garanteazã în numele statului român, pentru Ministerul Justitiei, un credit extern în valoare de 12.000.000 dolari S.U.A., inclusiv dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, pentru achizitionarea tehnicii de calcul necesare pentru dotarea Ministerului Justitiei si a instantelor judecãtoresti.
            Art. 2. - Achizitionarea tehnicii de calcul prevãzute la art. 1 se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
            Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestuia se vor asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinatie prin bugetul Ministerului Justitiei, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 ianuarie 2000.
Nr. 65.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru garantarea de cãtre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul de Interne

            În temeiul prevederilor art. 35 si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Ministerul Finantelor garanteazã în numele statului român, pentru Ministerul de Interne, un credit extern în limita sumei de 2.500.000 dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în conditiile legii.
            Creditul prevãzut la alin. 1 este destinat asigurãrii resurselor financiare necesare pentru achizitionarea, în conditiile
legii, de hardware si software destinate sistemelor informatice ale Ministerului de Interne.
            Art. 2. - Rambursarea creditului extern, plata primei de asigurare, a dobânzilor si a comisioanelor aferente, precum si a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului de Interne, în limita fondurilor alocate cu aceastã destinatie.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 ianuarie 2000.
Nr. 69.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã petttru Resurse Minerale si Cornpania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesmne a acUmtatn de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A cu sediul în Deva, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Rosia Poieni din comunele Lupsa, Bucium, Bistra, Rosia Montanã, judetul Alba, prevâzutâ în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtii de exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 ianuarie 2000.
Nr. 73.*) Anexa se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "cariere ilsom" - S.A. Nãsãud

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de coricedent, si Societatea Comercialã "cariere ilsom" - S.A. Nãsãud, în calitate de concesionar, din perimetrele Mãgura Ilvei, Tunel I-Mãgura Ilvei si Poiana Ilvei-Mãgura Sturzii, judetul Bistrita-Nãsãud, prevãzute în anexele nr. 1 -3*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtii de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 ianuarie 2000
Nr. 74.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si societãtile comerciale M.S. Exmin" - s.r.l., "Deceneu Prodimpex" - s.r.l. si "Betacon" - S.A.

 
            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "m.s. exmin" - S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Cracul cu Tufã din comuna Bozovici, judetul Caras-Severin, prevãzutã în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "deceneu prodimpex" - S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Agris din comuna Bozovici, judetul Caras-Severin, prevãzutã în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã "betacon" - S.A., în calitate de concesionar în perimetrele Mãneciu-Ungureni din comuna Mãneciu Ungureni, judetul Prahova, si Bãtrâni din comuna Bãtrâni, judetul Prahova, prevãzute în anexele nr. 3 si 4.
            Art. 4. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 5. - Licentele de concesiune a activitãtii de exploatare prevãzute la art. 1-3 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 ianuarie 2000.
Nr. 75.*) Anexele se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind mãsuri pentru asigurarea finantãrii partiale a importurilor de pãcurã, gaze naturale si cãrbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999-2000

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Compania Nationalã de Electricitate - S.A. este autorizatã sã contracteze, în scopul finantãrii unei pãrti din importul de pãcurã, gaze naturale si cãrbune energetic pentru realizarea Programului energetic 1999-2000, un credit sindicalizat de pe piata internã, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A.
            Art. 2. - Creditul va fi acordat pentru o perioadã de 18 luni, cu termen de gratie de 3 luni si cu o dobândã care va fi negociatã.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã garanteze, în numele statului, creditul sindicalizat astfel acordat, precum si dobânzile si comisioanele aferente.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 76.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Românã de Radiodifuziune

            În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societãtii Române de Radiodifuziune si Societãtii Române de Televiziune, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Începând cu luna ianuarie 2000 nivelul taxei de abonament, pe categorii de plãtitori, pentru serviciul efectuat de Societatea Românã de Radiodifuziune se stabileste potrivit anexei care face parte integrantã. din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 370/1999 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Românã de Radiodifuziune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 19 mai 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Directorul general
al Societãtii Române de Radiodifuziune,
Dragos Seuleanu

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 79.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele radio

Nr.
crt.
Denumirea categoriilor de abonati
Taxa de abonament lunar
(lei)
1. Persoane fizice detinãtoare de aparate radio 20.000 lei/familie
2. Unitãti de învãtãmânt superior, centre de activitate cultural-artisticã, unitãti sanitare 20.000 lei/unitate
3. Unitãti militare 20.000 lei/aparat
4. Agenti economici care reparã receptoare radio 40.000 lei/centru de reparatii
5. Agenti economici care comercializeazã receptoare radio:  
  - în mediul urban 195.000 lei/punct de 
comercializare
  - în mediul rural 52.000 lei/punct de comercializare
6. Unitãti de alimentatie publicã, sãli de spectacole, videoteci, discoteci 60.000 lei/aparat
7. Unitãti hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, pe perioada de functionare 45.000 lei/aparat
8. Institutii de stat, agenti economici si celelalte persoane juridice cu sediul în România, altii decât cei prevãzuti la pct. 2-7 30.000 lei/aparat
9. Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor de transport ale unitãtilor, institutiilor si agentilor economici obligati la plata taxei de abonament 30.000 lei/aparat
10. Radiocentrale si statii de amplificare 195.000 lei/statie
11. Difuzoare radioamplificare la:
  - persoane juridice 5.000 lei/difuzor
  - persoane fizice 2.500 lei/familie
12. Misiuni diplomatice strãine si membrii lor (pe bazã de reciprocitate stabilitã prin conventie) scutite
13. Aziluri de bãtrâni, cãmine de copii orfani, scoli, crese, grãdinite, salariatii si perisionarii Societãtii Romãne de Radiodifuziune si ai Societãtii Române de Televiziune, precum si alte categorii prevãzute de lege scutite
 
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din functia de prefect al judetului Brasov

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Adrian Manole se elibereazã, la cerere, din functia de prefect al judetului Brasov.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 80.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de prefect al judetului Brasov

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Ioan Cristolovean se numeste în functia de prefect al judetului Brasov.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 81.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Constanta

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Mircea Teodor lustian se elibereazã, la cerere, din functia de subprefect al judetului Constanta.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 82.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de subprefect al judetului Constanta

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t ve :
            Articol unic. - Domnul Mihãitã Emil Visoianu se numeste în functia de subprefect al judetului Constanta.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 83.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÂRÂRE
privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Dolj

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Marcel Cornea se elibereazã din functia de subprefect al judetului Dolj.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei

Bucuresti, 31 ianuarie 2000.
Nr. 84.