MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 703    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 29 decembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 51 din 13 decembrie 2000 privind cererea de anulare a alegerilor din 10 decembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul România Mare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.371. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. care functionează în coordonarea Ageniiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

 

1.378. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului International de Biodinamică

 

HOTĂRĂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr.51

din 13 decembrie 2000

privind cererea de anulare a alegerilor din 10 decembrie 2000

pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul România Mare

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

La data de 13 decembrie 2000, Partidul România Mare prin Comitetul director - a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, cererea de anulare a alegerilor din data de 10 decembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, cerere înregistrată sub nr. 4.376 din 13 decembrie 2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (4) teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constituiionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, cererea se solutionează fără citarea părtilor, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al Românisi se sustine că votarea si stabilirea rezultatelor la cel de-al doilea tur de scrutin au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului în sensul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României. De asemenea, se sustine că au fost încălcate art. 26 alin. (3) din aceeasi lege, precum si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, coroborat cu art. 15 din Legea nr. 69/1992. Totodată se invocă si următoarele motive: 1) "domnul Ion Iliescu se află la al III-lea mandat ceea ce reprezintă prima si cea mai gravă încălcare a Constitutiei"; 2) "desi cifrele oficiale au anuntat  o prezentă slabă la urne în tot cursul zilei de 10 decembrie 2000, brusc, după ora 18,00, când nu mai

rămăseseră decât 3 ore de votare, se pare că milioane de oameni s-au năpustit asupra sectiilor de votare pentru a-si da votul domnului Ion Iliescu. Vedem în această «structu­rare» în unităti de timp a votului de la 10 decembrie dovada supremă a fraudării alegerilor prezidentiale"; 3) fraudarea morală si materială a alegerilor, printr-un val de persecutii politice împotriva Partidului România Mare si candidatului său, Corneliu Vadim Tudor, care a început o dată cu deschiderea campaniei electorale si a continuat după turul I si chiar si după cel de-al II-lea tur de scrutin; 4) "posturile de televiziune au practicat, îndeosebi după turul I, o politică revoltătoare de discriminare" fată de can­didatul Corneliu Vadim Tudor; astfel, "Cu exceptia unei sin­gure aparitii de o oră la TVR 1, nici un alt post nu l-a invitat la emisiuni, în timp ce domnul lon Iliescu a acapa­rat, pretutindeni, micul ecran. La 30 noiembrie si la 12 decembrie, postul de televiziune Tele 7 ABC a anulat, în ultimul minut, două invitatii pentru candidatul Vadim, iar la 11 decembrie acesta nu a fost lăsat să încheie nici măcar două aparitii de câte 2 minute fiecare, la PRO TV si TVR 1"; 5) în ceea ce priveste desfăsurarea propriu-zisă a alegerilor, se sustine că "la peste 4000 de sectii de votare din 10 judete si municipiul Bucuresti", încă din pri­mul tur, Partidului România Mare "i s-a refuzat dreptul legal de a avea reprezentanti. Partidul a contestat acest fapt la 30 octombrie 2000, dar Biroul Electoral Central a pretextat că nu au fost prezentate liste de candidati, com­plete, în locurile respective". În sfârsit, se redau o serie de semnalări făcute de Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa si Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România cu privire la desfăsurarea alegerilor.

Reprezentantul Ministerului Public, punârad concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru ale­gerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României, ca fiind neîntemeiată. Se arată că, în conformitate cu pre­vederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului, cererea trebuind să fie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază. Se apreciază că motivele invocate de Partidul România Mare nu răspund acestor cerinte legale si, în consecintă, cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României este neîntemeiată.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 2 alin. (2) si ale art. 24 din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze cererea de anulare a alegerilor din data de 10 decembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, cerere formulată de Partidul România Mare ­prin Comitetul director al acestuia.

1. În motivarea cererii de anulare a alegerilor din data de 10 decembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României se sustine că domnul Ion Iliescu se află la al treilea mandat, ceea ce este contrar Constitutiei.

În legătură cu acest motiv Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul că domnul Ion Iliescu a îndeplinit până în prezent un singur mandat constitutional de Presedinte al României, si anume în perioada 1992/1996, corespunzător prevederilor art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie. Potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992, această hotărâre este definitivă.

2. De asemenea, în motivarea cererii de anulare a ale­gerilor se sustine că au fost încâlcate dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, încălcare constând în pre­zenta masivă a alegătorilor la vot, după ora 18,00, în ziua de 10 decembrie 2000, influentarea opiniei electoratului de către presă prin favorizarea candidatului Ion Iliescu si declansarea unui val de persecutii împotriva Partidului România Mare si candidatului său, Corneliu Vadim Tudor, precum si imposibilitatea participării reprezentantilor Partidului România Mare la sectiile de votare.

Examinând aceste motive Curtea Constitutională constată că, potrivit art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României; "Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordi­nea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situatie, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a treia duminică de la data anulării alegerilor.

Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele, formatiunile politice si candidatii care au participat la alegeri în termen de cel mult 3 zile de la închiderea dotării; cererea tre­buie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază:

În temeiul acestor prevaderi legale Curtea retine, în pri­mul rând, că anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au. avut loc prin fraudă, iar aceasta este de natură să modifice atri­buirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin, precum si, în al doilea rând, că cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.

În spetă, Curtea Constitutională constată însă că în cuprinsul cererii Partidului România Mare sunt formulate motive care vizează desfăsurarea unor activităti ale presei în perioada campaniei electorale, iar nu motive referitoare la modul în care s-au desfăsrat votarea si stabilirea rezul­tatelor alegerilor si care să justifice, în sensul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, anularea, pentru fraudă, a alegerilor pentru functia de Presedinte al României din data de 10 decembrie 2000.

Curtea constată, de asemenea, că prezentarea la vot a alegătorilor după o anumită oră, precum si proportia de participare a reprezentantilor Partidului România Mare în sectiile de votare nu sunt împrejurări de natură să demons­treze faptul că votarea si stabilirea rezultatelor alegerilor au avut loc prin fraudă.

Curtea Constitutională observă că, de altfel, cererea de anulare a alegerilor formulată de Partidul România Mare nu îndeplineste conditia cerută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 69/1992, în sensul de a fi  însotită de dovezile pe care se întemeiază:

În ceea ce priveste observatiile Misiunii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa pentru Monitorizarea Alegerilor, Curtea constată că, astfel cum rezultă din comunicatul de presă al acestei misiuni, pe lângă aprecierile pozitive referitoare la calitătile generale ale cadrului electoral din România, printre care si "reprezentarea cuprinzătoare a partidelor politice în birourile electorale la toate nivelurile", s-a constatat necesitatea rezolvării si a unor deficiente care se referă la: absenta unui organism electoral permanent; modificarea legilor electorale prin intermediul ordonantelor de urgentă si al hotărârilor Guvernului; caracterul excesiv de restrictiv al regulilor privind observarea alegerilor de către organizatiile nationale; utilizarea exagerată a listelor suplimentare de alegători; caracterul inadecvat al constatării autenticitătii semnăturilor de pe listele de sprijin al candidatilor prezidentiali. Curtea Constitutională observă că asemenea deficiente nu sunt de natură să determine, în sine, modificarea rezultatelor alegerilor.

Fată de cele arătate, cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1,) lit. B.a), al art. 16, 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si a) art. 2 alin. (2) si al art. 24 din Legea nr. 69/1992,

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 10 decembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul România Mare.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2000 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică, prevăzut în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal, prevăzute să se efectueze suplimentar în anul 2000 fată de cele realizate în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor face proportional cu gradul de crestere a productivitătii muncii.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Comunicatii si Informatică,

Ioana Slăvescu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.371.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului International de Biodinamică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale Ordonantei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999, si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări se înfiintează Centrul International de Biodinamică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu regim juridic de fundatie de interes general si de utilitate publică, neguvernamentală, apolitică, cu sediul provizoriu în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1.

(2) Centrul International de Biodinamică va desfăsura la nivel national activităti de cercetare, dezvoltare, inovare si formare în domeniul biodinamicii si biosenzorilor bazati pe tehnologii membranare, precum si în domeniile conexe, cu precădere în biotehnologie, industrie alimentară, medicină si ecologie.

(3) Durata de functionare a Centrului International de Biodinamică este nelimitată.

Art. 2. - (1) Patrimoniul initial al Centrului International de Biodinamică se constituie prin trecerea fără plată în administrarea sa a activului si pasivului aflate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în administrarea Centrului UNESCO pentru Biodinamică, filială fără personalitate juridică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie care se desfiintează pe aceeasi dată.

(2) Valoarea activului prevăzut la alin. (1) este de 771.293 mii lei, stabilită pe baza balantei contabile la data de 30 septembrie 2000, aciualizată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit normelor legale.

(3) Patrimoniul Institutului National de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologie se va diminua corespunzător cu valoarea trecută în administrarea Centrului International de Biodinamică.

Art. 3. - Centrul International de Biodinamică preia toate drepturile si obligatiile contractuale din cadrul conventiilor si contractelor privind tematica si proiectele de cercetare-dezvoltare, aflate la dâta intrării în vigoare a prezentei hotărâri în derulare de către Centrul UNESCO pentru Biodinamică, încheiate direct de acesta sau de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie. Propunerile de proiecte de cercetare-dezvoltare depuse de Centrul UNESCO pentru Biodinamică, direct sau prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie, se consideră depuse de Centrul International de Biodinamică.

Art. 4. - Personalul angajat la Centrul UNESCO pentru Biodinamică se consideră transferat la Centrul International de Biodinamică.

Art. 5. - Operatiunile de preluare prevăzute la art. 2 si 3 vor avea loc pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biatehnologie la Centrul International de Biodinamică, în termen de 5 zile de la data, intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Finantarea Centrului International de Biodinamică se asigură din contributii alocate de Guvernul României si de Organizaiia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură, precum si din alte surse.

(2) Centrul International de Biodinamică se organizează si functionează conform legii române si statutului propriu prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 7. - Centrul International de Biodinamică, în domeniile sale de specialitate, va putea participa din partea României la activităti de cooperare internatională si va putea desfăsura activitătile statutare în cooperare cu unităti de cercetare-dezvoltare si de învătământ superior străine, precum si cu organizatii stiintifice internationale.

Art. 8. - Imobilul aflat în patrimoniul Universitătii Bucuresti, constând în terenul cu suprafata de 450 m2 având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, se transmite fără plată în folosinta Centrului International de Biodinamică pe o durată de 49 de ani, pentru construirea unui sediu.

Art. 9. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 8 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Pentru construirea si amenajarea sediului Centrului International de Biodinamică Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie, si Inovare vor aloca sumele necesare din bugetele aprobate, precum si din programe cu finantare internatională, stabilite cu această destinatie.

Art. 11. - Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor putea sprijini Centrul International de Biodinamică prin atribuire directă de contracte de finantare pentru proiecte de instruire si de cercetare-dezvoltare-inovare.

Art. 12. - Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor putea aloca Centrului International de Biodinamică, din bugetele proprii, fonduri de natura investitiilor: pentru achizitii sau reparatii, inclusiv capitale, de echipamente, instalatii si alte bunuri necesare în vederea desfăsurării activitătii.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.306/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 9 decembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, si se abrogă art. 2 alin. (2) pct. 5 din anexa nr. 2 la acelasi act normativ.

Art. 14. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) ministrul educatiei nationale si presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor desemna membrii primului Consiliu director al Centrului International de Biodinamică.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă,

Tehnologie si Inovare,

Mircea Puscă

Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.378.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Centrului International de Biodinamică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Centrul International de Biodinamică, denumit în continuare Centrul, se constituie, se organizează si functionează, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu regim juridic de fundatie de interes general si de utilitate publică, neguvernamentalâ, apolitică, în conditiile prevederilor Acordului dintre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie, si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 33/2000, denumită în continuare ordonantă.

(2) Centrul actionează, de sine stătător sau în cooperare, pe plan national si international, cu alte institutii de cercetare-dezvoltare si de învătământ superior, în scopul cercetării, formării si educării în domeniul biodinamicii si biosenzorilor, urmărind focalizarea capacitătilor stiintifice existente, în principal, în România si în alte tări din Europa Centrală si de Est.

Art. 2. - (1) Centrul are sediul provizoriu în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, si îsi desfăsoară activitatea la nivel national.

(2) Centrul poate înfiinta în conditiile legii filiale sau puncte de lucru în tară si reprezentante în străinătate.

Art. 3. - Patrimoniul initial al Centrului este constituit din activul în valoare de 771.293 mii lei, stabilit pe baza balantei contabile la data de 30 septembrie 2000, actualizată potrivit normelor legale.

Art. 4. - Durata de functionare a Centrului este nelimitată.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Centrului

 

Art. 5. - Centrul are la nivel national, în domeniul biodinamicii si biosenzorilor bazati pe tehnologii membranare, precum si în domeniile conexe, cu precădere în biotehnologie, industrie alimentară, medicină si ecologie, următoarele obiective principale:

a) asigurarea, prin cercetare stiintifică si formare, a progresului cunoasterii în domeniile vizate;

b) promovarea cooperării stiintifice internationale, a schimburilor stiintifice si a comunicării cu privire la dezvoltarea domeniilor respective, precum si a aplicatiilor acestora, pentru beneficiul tuturor celor interesati;

c) promovarea implementării descoperirilor stiintifice prin dezvoltarea de aplicatii clinice si industriale;

d) diseminarea si popularizarea descoperirilor stiintifice;

e) formarea de specialisti prin programe de pregătire la nivel de masterat, doctorat si postdoctorat.

Art. 6. - Pentru atingerea acestor obiective Centrul desfăsoară, în principal, următoarele activităti în biodinamică si domeniile conexe:

a) cercetare fundamentală si aplicată, de sine stătător sau în cooperare cu institute de cercetare străine, de învătământ superior sau cu colective din cadrul acestora, precum si cu organizatii stiintifice nationale si internationale, privind:

· analiza, stimularea si controlul evolutiei sistemelor biologice;

· modelarea sistemelor celulare; dezvoltarea de sisteme artificiale biocompatibile;

· aplicatii biomedicale (oncologice) ale apei cu diferite compozitii izotopice; .

· controlul calitătii, compozitiei si contaminării (sterilizării) microbiologice a produselor din industria alimentară, farmaceutică si cosmetică, în conditiile legii;

· dezvoltarea de noi metode de fertilizare microbiologică a solului;

· analiza rapidă a probelor de sânge si testarea calitătii sângelui conservat;

· evaluarea citotoxicitătii deseurilor;

· testarea preclinică a medicamentelor, în conditiile legii;

· monitorizarea stării organelor, a tratamentelor si procedurilor medicale;

· dezvoltarea de biosenzori, aparaturâ si tehnici performante de evaluare cantitativă, rapidă si neinvazivă a parametrilor sistemelor biologice;

b) formarea de specialisti prin programe de studiu postuniversitare, inclusiv postdoctorale, cu diverse durate, pentru aplicanti din România si din străinătate, în cooperare cu institutii de învătământ superior de profil;

c) coordonarea, conducerea si executia de proiecte nationale si internationale, urmărind:

· crearea si dezvoltarea unei retele de colaborare nationale si internationale, cu participarea unor unităti de cercetare, de învătământ superior si agenti economici pentru desfăsurarea unor activităti de profil;

· derularea de angajamente de lungă durată pentru specialisti români sau străini, cu înalt nivel stiintific, în calitate de coordonatori de proiect, de colectiv, cu precădere pe baza asocierii laboratoarelor, precum si prin programe comune de cercetare;

d) promovarea rezultatelor, prin:

· facilitarea dezvoltării de colaborări între colectivele de cercetare din România si din străinătate;

· realizarea de activităti vizând schimbul de informatii stiintifice în domenii de profil (simpozioane, workshop, publicatii), crearea si conectarea la bănci de date, nationale si internationale;

· realizarea si difuzarea de publicatii si pagini pe Internet, de profil;

e) organizarea de cursuri de pregătire internatională de scurtă durată în tări din Europa Centrală si de Est;

f) organizarea de conferinte; ateliere de lucru, mese rotunde si seminarii stiintifice, Centrul constituindu-se ca un forum pentru facilitarea contractelor si schimbului de informatii între cercetători, cadre didactice si alti specialisti în domeniu, din toate tările;

g) certificarea calitătii, asigurând testarea si certificarea de produse si proceduri, cu emiterea de buletine oficiale de analiză si expertiză, în conditiile legii;

h) elaborarea de norme de calitate si control, în acord cu cele existente pe plan international, în conditiile legii;

i) consultantă, expertiză si asistentă tehnică de specialitate;

j) transfer tehnologic, în tară si străinătate, al rezultatelor cercetărilor, precum si marketing al aplicatiilor acestora, în conlucrare cu agenti economici din tară si din străinătate;

k) executia de serii mici de produse pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor, precum si organizarea de expozitii de profil;

l) operatiuni de import-export, în conditiile legii, în cadrul obiectului său de activitate, pentru acoperirea nevoilor proprii;

m) atragerea si utilizarea, în conditiile legii, de surse financiare sub formă de donatii, contributii, cotizatii pentru prestati si asistentă;

n) administrarea donatiilor si a altor categorii de resurse primite de la persoane fizice sau juridice, din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică, functională, de conducere, administratie si control

 

Art. 7. - (1) Centrul poate avea în structura sa filiale, sectii si alte compartimente functionale. Structura organizatorică si functională se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Centrului.

(2) În cadrul Centrului se pot constitui comisii consultative de specialitate, permanente sau temporare, în baza hotărârii consiliului director, la propunerea directorului.

Art. 8. - Centrul are următoarea structură:

a) Colegiul consultativ international;

b) Consiliul director;

c) director;

d) cenzor.

Art. 9. - (1) Colegiul consultativ international este organismul consultativ al Consiliului director si are în componentă 5-11 membri, personalităti ale vietii stiintifice internationale din domeniul biodinamicii si domeniile conexe, precum si, după caz, personalităti din conducerea unor organizatii internationale care pot sprijini realizarea scopurilor si obiectivelor statutare.

(2) Directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură sau reprezentantul său poate participa la sedintele Colegiului consultativ international ori de câte ori consideră necesar.

(3) Colegiul consultativ international se constituie la propunerea ministrului educatiei nationale si a presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, după consultări cu directorul general al Organizaiiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură.

(4) Colegiul consultativ international adoptă, cu majoritate de voturi, regulamentul său de organizare si functionare.

Art. 10. - Colegiul consultativ interriational are următoarele atributii:

a) supervizarea activitătilor Centrului;

b) elaborarea directiilor principale ale activitătii Centrului;

c) analiza propunerilor directorului cu privire la programul anual de activitate si la bugetul Centrului;

d) evaluarea raportului periodic al directorului privind activitatea desfăsurată de Centru.

Art. 11. - (1) Consiliul director este organul de conducere si de administrare al Centrului, compus din 3-5 membri desemnati pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit cel mult de două ori consecutiv, dintre personalităti ale vietii stiintifice sau universitare si/sau din domeniul managerial, care nu exercită functii de demnitate publică.

(2) Consiliul director se constituie la propunerea ministrului educatiei nationale si a presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, cu consultarea directorului general al Orgartizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură.

 (3) În situatia în care în cursul mandatului Consiliul director se descompletează cu un membru ceilalti membri aleg un alt membru, pe bază de declaratie de intentii si curriculum vitae, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Biodinamică pe o durată de 49 de ani, pentru construirea unui sediu.

Art. 9. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 8 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Pentru construirea si amenajarea sediului Centrului International de Biodinamică Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor aloca sumele necesare din bugetele aprobate, precum si din programe cu finantare internatională, stabilite cu această destinatie.

Art. 11. - Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor putea sprijini Centrul International de Biodinamică prin atribuire directă de contracte de finantare pentru proiecte de instruire si de cercetare-dezvoltare-inovare.

Art. 12. - Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor putea aloca Centrului International de Biodinamică, din bugetele proprii, fonduri de natura investitiilor: pentru achizitii sau reparatii, inclusiv capitale, de echipamente, instalatii si alte bunuri necesare în vederea desfăsurării activitătii.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.306/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 9 decembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, si se abrogă art. 2 alin. (2) pct. 5 din anexa nr. 2 la acelasi act normativ.

Art. 14. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) ministrul educatiei nationale si presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare vor desemna membrii primului Consiliu director al Centrului International de Biodinamică.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă,

Tehnologie si Inovare,

Mircea Puscă

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.378.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Centrului International de Biodinamică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Centrul International de Biodinamică, denumit în continuare Centrul, se constituie, se organizează si functionează, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu regim juridic de fundatie de interes general si de utilitate publică, neguvernamentală, apolitică, în conditiile prevederilor Acordului dintre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură privind înfiintarea Centrului International de Biodinamică, semnat la Paris  la 30 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 33/2000, denumită în continuare ordonantă.

(2) Centrul actionează, de sine stătător sau în cooperare, pe plan national si international, cu alte institutii de cercetare-dezvoltare si de învătământ superior, în scopul cercetării, formării si educării în domeniul biodinamicii si biosenzorilor, urmărind focalizarea capacitătilor stiintifice existente, în principat, în România si în alte tări din Europa Centrală si de Est.

Art. 2. - (1) Centrul are sediul provizoriu în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, si îsi desfăsoară activitatea la nivel national.

(2) Centrul poate înfiinta în conditiile legii filiale sau puncte de lucru în tară si reprezentante în străinătate.

Art. 3. - Patrimoniul initial al Centrului este constituit din activul în valoare de 771.293 mii lei, stabilit pe baza balantei contabile la data de 30 septembrie 2000, actualizată potrivit normelor legale.

Art. 4. - Durata de functionare a Centrului este nelimitată.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Centrului

 

Art. 5. - Centrul are la nivel national, în domeniul biodinamicii si biosenzorilor bazati pe tehnologii membranare, precum si în domeniile conexe, cu precădere în biotehnologie, industrie alimentară, medicină si ecologie, următoarele obiective principale:

a) asigurarea, prin cercetare stiintifică si formare, a progresului cunoasterii în domeniile vizate;

b) promovarea cooperării stiintifice internationale, a schimburilor stiintifice si a comunicării cu privire la dezvoltarea domeniilor respective, precum si a aplicatiilor acestora, pentru beneficiul tuturor celor interesati;

c) promovarea implementării descoperirilor stiintifice prin dezvoltarea de aplicatii clinice si industriale;

d) diseminarea si popularizarea descoperirilor stiintifice;

e) formarea de specialisti prin programe de pregătire la nivel de masterat, doctorat si postdoctorat.

Art. 6. - Pentru atingerea acestor obiective Centrul desfăsoară, în principal, următoarele activităti în biodinamică si domeniile conexe:

a) cercetare fundamentală si aplicată, de sine stătător sau în cooperare cu institute de cercetare străine, de învătământ superior sau cu colective din cadrul acestora, precum si cu organizatii stiintifice nationale si internationale, privind:

· analiza, stimularea si controlul evolutiei sistemelor biologice;

· modelarea sistemelor celulare; dezvoltarea de sisteme artificiale biocompatibile;

· aplicatii biomedicale (oncologice) ale apei cu diferite compozitii izotopice;

· controlul calitătii compozitiei si contaminării (sterilizării) microbiologice a produselor din industria alimentară, farmaceutică si cosmetică, în conditiile legii;

· dezvoltarea de noi metode de fertilizare microbiologică a solului;

· analiza rapidă a probelor de sânge si testarea calitătii sângelui conservat;

· evaluarea citotoxicitătii deseurilor;

· testarea preclinică a medicamentelor, în conditiile legii;

· monitorizarea stării organelor, a tratamentelor si procedurilor medicale;

· dezvoltarea de biosenzori, aparatură si tehnici performante de evaluare cantitativă, rapidă si neinvazivă a parametrilor sistemelor biologice;

b) formarea de specialisti prin programe de studiu postuniversitare, inclusiv postdoctorale, cu diverse durate, pentru aplicanti din România si din străinătate, în cooperare cu institutii de învătământ superior de profil;

c) coordonarea, conducerea si executia de proiecte nationale si internationale, urmărind:

crearea si dezvoltarea unei retele de colaborare nationale si internationale, cu participarea unor unităti de cercetare, de învătământ superior si agenti economici pentru desfăsurarea unor activităti de profil;

· derularea de angajamente de lungă durată pentru specialisti romăni sau străini, cu înalt nivel stiintific, în calitate de coordonatori de proiect, de colectiv, cu precădere pe baza asocierii laboratoarelor, precum si prin programe comune de cercetare;

d) promovarea rezultatelor, prin:

· facilitarea dezvoltării de colaborări între colectivele de cercetare din România si din străinătate;

· realizarea de activităti vizând schimbul de informatii stiintifice în domenii de profil (simpozioane, workshop, publicatii), crearea si conectarea la bănci de date, nationale si internationale;

· realizarea si difuzarea de publicatii si pagini pe Internet, de profil;

e) organizarea de cursuri de pregătire internaiională de scurtă durată în tări din Europa Centrală si de Est;.

f) organizarea de conferinte; ateliere de lucru, mese rotunde si seminarii stiintifice, Centrul constituindu-se ca un forum pentru facilitarea contractelor si schimbului de informatii între cercetători, cadre didactice si alti specialisti în domeniu, din toate tările;

g) certificarea calitătii, asigurând testarea si certificarea de produse si proceduri, cu emiterea de buletine oficiale de analiză si expertiză, în conditiile legii;

h) elaborarea de norme de calitate si control, în acord cu cele existente pe plan international, în conditiile legii;

i) consultantă, expertiză si asistentă tehnică de specialitate;

j) transfer tehnologic, în tară si străinătate, al rezultatelor cercetărilor, precum si marketing al aplicatiilor acestora, în conlucrare cu agenti economici din tară si din străinătate;

k) executia de serii mici de produse pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor, precum si organizarea de expozitii de profil;

l) operatiuni de import-export, în conditiile legii, în cadrul obiectului său de activitate, pentru acoperirea nevoilor proprii;

m) atragerea si utilizarea, în conditiile legii, de surse financiare sub formă de donatii, contributii, cotizatiii pentru prestatii si asistentă;

n) administrarea donatiilor si a altor categorii de resurse primite de la persoane fizice sau juridice, din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică, functională, de conducere, administratie si control

 

Art. 7. - (1) Centrul poate avea în structura sa filiale, sectii si alte compartimente functionale. Structura organizatorică si functională se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Centrului.

(2) În cadrul Centrului se pot constitui comisii consultative de specialitate, permanente sau temporare, în baza hotărârii consiliului director, la propunerea directorului.

Art. 8. - Centrul are următoarea structură:

a) Colegiul consultativ international;

b) Consiliul director;

c) director;

d) cenzor.

Art. 9. - (1) Colegiul consultativ international este organismul consultativ al Consiliului director si are în componentă 5-11 membri, personalităti ale vietii stiintifice internationale din domeniul biodinamicii si domeniile conexe, precum si, după caz, personalităti din conducerea unor organizatii internationale care pot sprijini realizarea scopurilor si obiectivelor statutare.

(2) Directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură sau reprezentantul său poate participa la sedintele Colegiului consultativ international ori de câte ori consideră necesar.

(3) Colegiul consultativ international se constituie la propunerea ministrului educatiei nationale si a presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, după consultări cu directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură.

(4) Colegiul consultativ international adoptă, cu majoritate de voturi, regulamentul său de organizare si functionare.

Art. 10. - Colegiul consultativ interriational are următoarele atributii:

a) supervizarea activitătilor Centrului;

b) elaborarea directiilor principale ale activitătii Centrului;

c) analiza propunerilor directorului cu privire la programul anual de activitate si la bugetul Centrului;

d) evaluarea raportului periodic al directorului privind activitatea desfăsurată de Centru.

Art. 11 . - (1) Consiliul director este organul de conducere si de administrare al Centrului, compus din 3-5 membri desemnati pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit cel mult de două ori consecutiv, dintre personalităti ale vietii stiintifice sau universitare si/sau din domeniul managerial, care nu exercită functii de demnitate publică.

(2) Consiliul director se constituie la propunerea ministrului educatiei nationale si a presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, cu consultarea directorului general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură.

(3) In situatia în care în cursul mandatului Consiliul director se descompletează cu un membru ceilalti membri aleg un alt membru, pe bază de declaratie de intentii si curriculum vitae, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(4) La sfârsitul mandatului Consiliului director fiecare membru al acestuia va prezenta Colegiului consultativ international un raport de activitate, pe baza căruia colegiul va hotărî, după caz, fie mentinerea în functie pentru un nou mandat, fie alegerea unui alt membru.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Consiliului director se pierde:

a) la cerere, comunicată presedintelui Consiliului director sau înlocuitorului său de drept, prin scrisoare recomandată, cu cel putin 7 zile înainte de data solicitată;

b) ca urmare a pierderii capacitătii de exercitiu ori a decesului sau a altor asemenea cauze;

c) prin revocare, respectiv destituire, după caz, în următoarele situatii:

- producerea de prejudicii materiale Centrului prin activitatea proprie desfăsurată;

- angajarea persoanei respective în activităti ce contravin statutului si hotărârilor organelor de conducere si administratie ale Centrului;

- condamnarea definitivă pentru săvârsirea de fapte prevăzute de legea penală care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului director.

(2) Revocarea sau destituirea unui membru se aprobă motivat de către Consiliul director si se comunică în scris, în termen de 15 zile.

(3) Cel în cauză poate face contestatie la Colegiul consultativ international, în scris, în termen de 15 zile de la primirea comunicării.

Art. 13. - (1) Consiliul director se reuneste, de regulă, trimestrial sau ori de câtre ori este necesar.

(2) Convocarea este făcută de presedinte sau de directorul Centrului, printr-un convocator scris, cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru sedintă. În caz de urgentă convocarea se poate face cu 48 de ore înainte fie telefonic, fie în scris. Convocatorul trebuie să contină informatii privind locul, ziua, ora la care va avea loc reuniunea, motivul convocării sau ordinea de zi.

Art. 14. - (1) Consiliul director este statutar întrunit în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneste acest cvorum; se procedează la o nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile de la cea anterioară. La a doua convocare Consiliul director este întrunit statutar indiferent de numărul membrilor prezenti.

(3) Consiliul director ia hotărâri valabile cu o majoritate de jumătate plus unul din numărul membrilor prezenti. În cazul unui balotaj votul presedintelui este decisiv.

Art. 15. - Consiliul director îndeplineste următoarele atributii:

a) aprobă componenta Colegiului consultativ international, la propunerea directorului Centrului, după consultări cu directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură;

b) aprobă strategia generală si programul anual de activitate precum si bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale Centrului, pe baza propunerilor directorului Centrului, urmărind realizarea scopurilor statutare;

c) încheie acte juridice în numele Centrului;

d) aprobă sau, după caz, dă mandat general sau special directorului Centrului privind afilierea Centrului la alte organisme nationale si internationale;

e) face propuneri pentru modificarea sau completarea statutului, cu consultarea prealabilă sau, după caz, la initiativa Colegiului consultativ international;

f) aprobă schimbarea sediului Centrului;

g) hotărăste înfiintarea de compartimente functionale, puncte de lucru sau filiale în tară ori de reprezentante în străinătate, urmărind realizarea scopurilor Centrului;

h) alege din rândul membrilor săi un presedinte care conduce sedintele;

i) numeste directorul Centrului, după consultare cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură si Ministerul Educatiei Nationale, împreună cu Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, dintre persoanele cu competentă recunoscută si având calificările cerute pentru numirea în cel mai înalt grad stiintific;

j) împuterniceste directorul Centrului pentru a exercita atributiile prevăzute la lit. c), precum si cele prevăzute în prezentul statut;

k) în situatia de indisponibilitate temporară a directorului Centrului, în caz de boală sau ca urmare a deplasărilor în străinătate, atributiile acestuia se îndeplinesc de către înlocuitorul său de drept, împuternicit de consiliul director la propunerea prealabilă a titularului, aducându-se la cunostintă conducerii Colegiului consultativ international cazurile în care indisponibilitatea titularului depăseste 3 luni;

l) analizează si aprobă rapoartele întocmite si prezentate de directorul Centrului;

m) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Centrului;

n) alege si revocă cenzorul;

o) urmăreste în permanentă asigurarea surselor de finantare a activitătilor Centrului;

p) hotărăste în orice altă problemă de interes pentru Centru.

Art. 16. - Membrii Consiliului director pot primi o indemnizatie care se va stabili, în functie de resursele financiare si de legislatia în vigoare, prin regulamentul de organizare si functionare a Centrului.

Art. 17. - Directorul Centrului este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată si are următoarele atributii:

a) asigură conducerea operativ-curentă si administrarea eficientă a patrimoniului Centrului;

b) reprezintă si angajează Centrul în relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice, din tară si din străinătate, inclusiv cu organizatii internationale, si semnează contracte, acorduri si conventii, informând în acest sens consiliul director;

c) participă de drept la toate sedintele Consiliului director, fără a avea drept de vot;

d) întocmeste raportul anual privind activitatea desfăsurată de Centru;

e) elaborează proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Centrului, precum si modificările si completările acestora;.

f) realizează programul anual de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit directiilor principale elaborate de Colegiul consultativ international, putând propune, în cazuri temeinic justificate, modificări sau completări ale statutului Centrului;

g) elaborează si supune spre aprobare regulamentul de organizare si functionare a Centrului;

h) elaborează si aplică regulamentul de ordine interioară a Centrului;

i) stabileste structura de organizare internă, nivelul de salarizare si functiile sau activitătile pentru care se poate angaja personal cu conventii civile de prestări de servicii, tinând seama de resursele disponibile si de reglementările în vigoare aplicabile fundatiilor de drept privat, fără scop patrimonial;

j) angajează, numeste, după caz în functii de conducere, aplică sanctiuni disciplinare si concediază personalul Centrului;

k) acordă prime si alte stimulente personalului, primeste, analizează si rezolvă reclamatiile cu privire la prestatiile acestora în domeniul serviciilor si asistentei tehnice acordate tertilor;

l) participă la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinte, pe plan national si international, a căror problematică prezintă interes pentru Centru, putând da mandat de reprezentare altor persoane de specialitate.

(4) La sfârsitul mandatului Consiliului director fiecare membru al acestuia va prezenta Colegiului consultativ international un raport de activitate, pe baza căruia colegiul va hotărî, după caz, fie mentinerea în functie pentru un nou mandat, fie alegerea unui alt membru.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Consiliului director se pierde:

a) la cerere, comunicată presedintelui Consiliului director sau înlocuitorului său de drept, prin scrisoare recomandată, cu cel putin 7 zile înainte de data solicitată;

b) ca urmare a pierderii capacitătii de exercitiu ori a decesului sau a altor asemenea cauze;

c) prin revocare, respectiv destituire, după caz, în următoarele situatii:

- producerea de prejudicii materiale Centrului prin activitatea proprie desfăsurată;

- angajarea persoanei respective în activităti ce contravin statutului si hotărârilor organelor de conducere si administratie ale Centrului;

- condamnarea definitivă pentru săvărsirea de fapte prevăzute de legea penală care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului director.

(2) Revocarea sau destituirea unui membru se aprobă motivat de către Consiliul director si se comunică în scris, în termen de 15 zile.

(3) Cel în cauză poate face contestatie la Colegiul consultativ international, în scris, în termen de 15 zile de la primirea comunicării.

Art. 13. - (1) Consiliul director se reuneste, de regulă, trimestrial sau ori de câtre ori este necesar.

(2) Convocarea este făcută de presedinte sau de directorul Centrului, printr-un convocator scris, cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru sedintă. În caz de urgentă convocarea se poate face cu 48 de ore înainte fie telefonic, fie în scris. Convocatorul trebuie să contină informatii privind locul, ziua, ora la care va avea loc reuniunea, motivul convocarii sau ordinea de zi.

Art. 14. - (1) Consiliul director este statutar întrunit în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneste acest cvorum; se procedează la o nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile de la cea anterioară. La a doua convocare Consiliul director este întrunit statutar indiferent de numărul membrilor prezenti.

(3) Consiliul director ia hotărâri valabile cu o majoritate de jumătate plus unul din numărul membrilor prezenti. În cazul unui balotaj votul presedintelui este decisiv.

Art. 15. - Consiliul director îndeplineste următoarele atributii:

a) aprobă componenta Colegiului consultativ international, la propunerea directorului Centrului, după consultări cu directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură;

b) aprobă strategia generală si programul anual de activitate precum si bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale Centrului, pe baza propunerilor directorului Centrului, urmărind realizarea scopurilor statutare;

c) încheie acte juridice în numele Centrului;

d) aprobă sau, după caz, dă mandat general sau special directorului Centrului privind afilierea Centrului la alte organisme nationale si internaiionale;

e) face propuneri pentru modificarea sau completarea statutului, cu consultarea prealabilă sau, după caz, la initiativa Colegiului consultativ international;

f) aprobă schimbarea sediului Centrului;

g) hotărăste înfiintarea de compartimente functionale, puncte de lucru sau filiale în tară ori de reprezentante în străinătate, urmărind realizarea scopurilor Centrului;

h) alege din rândul membrilor săi un presedinte care conduce sedintele;

i) numeste directorul Centrului, după consultare cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură si Ministerul Educatiei Nationale, împreună cu Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, dintre persoanele cu competentă recunoscută si având calificările cerute pentru numirea în cel mai înalt grad stiintific;

j) împuterniceste directorul Centrului pentru a exercita atributiile prevăzute la lit. c), precum si cele prevăzute în prezentul statut;

k) în situatia de indisponibilitate temporară a directorului Centrului, în caz de boală sau ca urmare a deplasărilor în străinătate, atributiile acestuia se îndeplinesc de către înlocuitorul său de drept, împuternicit de consiliul director la propunerea prealabilă a titularului, aducându-se la cunostintă conducerii Colegiului consultativ international cazurile în care indisponibilitatea titularului depăseste 3 luni;

l) analizează si aprobă rapoartele întocmite si prezentate de directorul Centrului;

m) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Centrului;

n) alege si revocă cenzorul;

o) urmăreste în permanentă asigurarea surselor de finantare a activitătilor Centrului;

p) hotărăste în orice altă problemă de interes pentru Centru:

Art. 16. - Membrii Consiliului director pot primi o indemnizatie care se va stabili, în functie de resursele financiare si de legislatia în vigoare, prin regulamentul de organizare si functionare a Centrului.

Art. 17. - Directorul Centrului este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată si are următoarele atributii:

a) asigură conducerea operativ-curentă si administrarea eficientă a patrimoniului Centrului;

b) reprezintă si angajează Centrul în relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice, din tară si din străinătate, inclusiv cu organizatii internationale, si semnează contracte, acorduri si conventii, informând în acest sens consiliul director;

c) participă de drept la toate sedintele Consiliului director, fără a avea drept de vot;

d) întocmeste raportul anual privind activitatea desfăsurată de Centru;

e) elaborează proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Centrului, precum si modificările si completările acestora;.

f) realizează programul anual de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit directiilor principale elaborate de Colegiul consultativ international, putând propune, în cazuri temeinic justificate, modificări sau completări ale statutului Centrului;

g) elaborează si supune spre aprobare regulamentul de organizare si functionare a Centrului;

h) elaborează si aplică regulamentul de ordine interioară a Centrului;

i) stabileste structura de organizare internă, nivelul de salarizare si functiile sau activitătile pentru care se poate angaja personal cu conventii civile de prestări de servicii, tinând seama de resursele disponibile si de reglementările în vigoare aplicabile fundatiilor de drept privat, fără scop patrimonial;

j) angajează, numeste, după caz în functii de conducere, aplică sanctiuni disciplinare si concediază personalul Centrului;

k) acordă prime si alte stimulente personalului, primeste, analizează si rezolvă reclamatiile cu privire la prestatiile acestora în domeniul serviciilor si asistentei tehnice acordate tertilor;

l) participă la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinte, pe plan national si international, a căror problematică prezintă interes pentru Centru, putând da mandat de reprezentare altor persoane de specialitate.

Art. 18. - (1) În caz de urgentă directorul Centrului poate lua decizii, sub rezerva aprobării acestora de către Consiliul director în prima sedintă.

(2) Directorul Centrului răspunde direct în fata Consiliului director pentru actele si faptele sale, în cazul încălcării legislatiei sau a dispozitiilor statutare. Directorul Centrului poate fi eliberat din functie prin desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în conditiile legii, în cazul săvărsirii unor abateri grave de la statutul Centului sau a unor fapte incompatibile cu calitatea de director, cu avizul prealabil al Colegiului consultativ international.

(3) Directorul Centrului prezintă Consiliului director, trimestrial sau în sedintele la care i se solicită, rapoarte de activitate.

Art. 19. - (1) Organul de control al Centrului este cenzorul care trebuie să aibă pregătire de specialitate si să fie autorizat potrivit legii.

(2) Cenzorul poate primi o indemnizatie, stabilită în regulamentul de organizare si functionare

(3) Nu pot avea calitatea de cenzor:

a) rudele si afinii, până la gradul al patrulea inclusiv, ai membrilor Consiliului director;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte functii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la Centru sau de la membrii Consiliului director.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul Centrului

 

Art. 20. - Patrimoniul initial al Centrului se completează cu donatii, contributii, legate, constând în bunuri mobile si imobile, fonduri obtinute din tară si din străinătate, în lei si/sau în valută, de la persoane fizice si juridice, din activităti proprii si din orice mijloace prevăzute de lege.

Art. 21. - Veniturile Centrului provin din:

a) donatii, contributii, sponsorizări ale persoanelor fizice si juridice din România si din străinătate;

b) valorificarea publicatiilor proprii si a celor obtinute prin schimb;

c) tarife pentru executarea unor lucrări, studii, programe, expertize si altor servicii, potrivit scopului si obiectului său de activitate, angajate pe baze contractuale, în conditiile legii;

d) fonduri de natura investitiilor, pentru construirea si amenajarea sediului, precum si pentru achizitii sau reparatii, inclusiv capitale, de echipamente, instalatii si alte bunuri necesare în vederea functionării Centrului, alocate din bugetul proprii al Ministerului Educatiei Nationale sau al Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare si/sau provenite din finantări externe.

Art. 22. - Centrul elaborează bugetul de venituri si cheltuieli si întocmeste bilantul contabil, aprobate de consiliu director, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Gestiunea patrimoniului Centrului se va tine de către personal calificat si este supusă controlului cenzorului.

(2) Centrul poate deschide cont la orice bancă din România sau din străinătate, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(3) Operatiunile financiare ale Centrului se vor putea face numai cu semnătura directorului sau a persoanei desemnate de acesta, în mod expres, prin împuternicire scrisă si purtând sigiliul Centrului.

 

CAPITOLUL V

Dizolvarea si Iichidarea Centrului

 

Art. 24. - Centrul se dizolvă conform prevederilor legale cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 25. - În cazul dizolvării Centrului bunurile si sumele rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărăre a Guvernului, către alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau către institutii publice.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Centrul are sigiliu si însemne proprii.

Art. 27. - Prezentul statut este valabil pe toată durata functionării Centrului, modificarea sau completarea sa urmând să se facă în formă scrisă si cu îndeplinirea conditiilor legale de fond si de formă.

Art. 28. - Prevederile prezentului statut se completează, în măsura în care nu contravin acestora, cu celelalte dispozitii legale în materie.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în patrimoniul Universitătii din Bucuresti, care se transmite fără plată în folosinta Centrului International de Biodinamică pe o durată de 49 de ani

 

Localizarea terenului care se transmite

Persoana juridică de la care se trasmite terenul

Persoana juridică la care se trasmite

Caracteristicile tehnice ale terenului (suprafata totală)

Delimitarea terenului

Municipiul Bucuresti, sectorul 5; în perimetrul Grădinii botanice a Universitătii din Bucuresti

Universitatea din Bucuresti

Centrul International de Biodinamică

450 m2 (formă de pătrat cu latura de 21,22 m)

· nord-est - Splaiul Independentei

· sud-est - str. Dr. Dimitrie Brândză

· sud-vest si nord-vest – Grădina Botanică