MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 661             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 15  decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Memorandumului de finantare si a Memorandumului de întelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria, semnate la Bucuresti la 7 mai 1997

 

Memorandum de finantare

 

Memorandum de întelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria 

 

262. - Ordonantă de urgentă privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

1.280. - Hotărâre privind declararea zonei Zimnicea, judetul Teleorman, ca zonă defavorizată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

786. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR TSO Ordine de standarde tehnice comune, pentru aprobarea materialelor, pieselor, proceselor si dispozitivelor utilizate la aeronavele civile

 

813. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Reglementării privind acordarea licentei de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transportului nr. 578/1998       

 

814. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR STD - Dispozitive pentru pregătire sintetică, în scopul certificării, aprobării si utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul si licentierea personalului aeronautic navigant din aviatia civilă           

 

818. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 247/1999 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 145 - Autorizarea organizatiilor de întretuere

 

831. - Ordin al ministrului transporturilor pentru stabilirea normelor privind întocmirea, aprobarea si actualizarea planului tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare C.F.R.

 

922. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

7. - Decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind anularea unui certificat  

 

8. - Decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind anularea unui certificat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare si a Memorandumului de întelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria, semnate la Bucuresti la 7 mai 1997

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, precum si ale art. 4 si 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonaniă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare si Memorandumul de întelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria, semnate la Bucuresti la 7 mai 1997, cu modificările ulterioare privind transferul responsabilitătii coordonării programului mentionat mai sus de la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului către Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională.

Art. 2. - Cofinantarea reprezentând contributia financiară a Guvernului României la realizarea Programului de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria ZZ9624 se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor implicate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 258.

 

MEMORANDUM DE FINANTARE1)

 

Comisia Comunitătii Europene, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul României, pe de altă parte, au convenit următoarele:

Măsura la care se face referire în art. 1 de mai jos va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, conform prevederilor prezentului memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ care va reglementa implementarea măsurii descrise la art. 1 de mai jos este stabilit de Conditiile generale, anexă la Acordul-cadru încheiat între Comisie si Guvernul României si completat de termenii prezentului memorandum si de Dispozitiile speciale anexate la acesta.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Ca o componentă a programului său de asistentă Comunitatea va contribui, sub forma unui ajutor financiar nerambursabil, la finantarea următoarei măsuri:

Numărul Programului: ZZ9624

Titlul: Cooperare transfrontalieră între România si Ungaria

Durata: până la 31 decembrie 1999*)

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul Comunitătii

 

Contributia financiară din partea Comunitătii este fixată la nivelul maxim de 5 milioane euro, denumită în continuare Finantare nerambursabilă.

Finantarea nerambursabilă are un termen de valabilitate după a cărui expirare fondurile rămase necheltuite se vor retrage. Comisia poate totusi, în functie de împrejurări, să fie de acord cu extinderea duratei de valabilitate a Finantării nerambursabile, în cazul în care o astfel de extindere este corespunzător solicitată si justificată de Guvernul României.

În cazul prezentei măsuri Finantarea nerambursabilă expiră la 31 decembrie 1999 (conform duratei de implementare a măsurii, mentionată mai sus).

 

ARTICOLUL 3

Adrese

 

Corespondenta privitoare la executarea măsurii, având mentionate numărul si titlul măsurii, va fi adresată:

Pentru Comunitate:

Comisia Comunitătii Europene, DG-IA/B/4

Rue de la Loi, 200 (5C29 2/26)

B-1049 Bruxelles, Belgium

Adresa telegrafică: Comeur Bruxelles

Telex: 21877 Comeu B

Fax: 32/2/299.16.66

Pentru Guvernul României:

Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională

Str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti, România

Tel: +40 1 335 3628;

fax: +40 1 336 1843

 

ARTICOLUL 4

Număr de exemplare

 

Prezentul memorandum este redactat în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 5

Intrarea în vigoare

 

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părti. Orice cheltuială efectuată înaintea acestei date nu este eligibilă pentru Finantarea nerambursabilă.

Anexele reprezintă parte integrantă a prezentului memorandum.

Semnat la Bucuresti la 7 mai 1997.

 

Pentru Guvernul României,

Nicolae Noica,

ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului

Pentru Comunitate,

Karen Fogg,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

 

Anexe: Anexa nr. 1 - Acordul-cadru (A si B)

Anexa nr. 2 - Dispozitii speciale (C).

 

NOTĂ:

Anexa nr. 1 (A si B) - (A) Acord-cadru (text standard) si Conditii generale privind memorandumurile de finantare (text standard) si (B Arbitraj (text standard) este publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, Nr. 441 din 3 septembrie 2000, pag. 7-11.

 


*) Data limită de contractare: 31 decembrie 1999.

Data limită de efectuare a plătilor: 31 decembrie 2000.

1)Traducere.

 

ANEXA Nr. 2(C)

 

DISPOZITII SPECIALE

 

1 . Obiective

1.1 . Obiectivele generale ale Programului de cooperare transfrontalieră dintre tările din Europa Centrală si de Est sunt:

· promovarea bunei vecinătăti si stabilitătii în regiunile de frontieră ale tărilor din Europa Centrală si de Est, prin finantarea proiectelor care vor aduce beneficii concrete regiunilor si comunitătilor aflate de ambele părti ale granitei;

· promovarea cooperării dintre regiunile si comunitătile situate de o parte si de alta a frontierelor nationale, prin abordarea problemelor de interes comun si prin dezvoltarea si implementarea proiectelor si strategiilor transfrontaliere menite să contribuie la dezvoltarea Comunitătii si la progresul economic al regiunilor de granită;

· încurajarea tărilor central si est-europene să actioneze în maniera statelor membre si să îsi însusească metode de operare similare cu cele utilizate, în cazul fondurilor structurale.

1.2. Obiectivele specifice ale Programului de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria sunt:

· sprijinirea dezvoltării economice si regionale;

· îmbunătătirea retelelor de infrastructură pentru transport;

· reducerea riscurilor de deteriorare a mediului;

· îmbunătătirea conditiilor pentru imigrantii ilegali în regiunile de frontieră.

2. Descrierea Programului

Se vor realiza următoarele proiecte:

Prioritatea nr 1 - Dezvoltarea economică

Proiect 1.1. : Cooperare transfrontalieră

româno-ungară

Studiul regional 500.000 euro

Studiul regional va include colectarea si analizarea datelor, elaborarea unui raport asupra situatiei prezente si a potentialului viitor de dezvoltare a regiunii, vizite de studii si seminarii destinate promovării rezultatelor studiului. Obiectivul studiului este de a analiza situatia social-economică regională, conditiile de mediu si starea infrastructurii, precum si identificarea acelor factori cu impact transfrontalier. Rezultatele studiului vor trebui să conducă la crearea cadrului institutional necesar în vederea dezvoltării regionale pe ambele părti ale granitei.

Prioritatea nr. 2 - Transport

Proiect 2.1: Modernizarea punctului de trecere a frontierei Petea 2.500.000 euro

Punctul de trecere a frontierei Petea se află pe granita româno-ungară, având o importantă atât regională (pentru România si Ungaria), cât si internatională. Proiectul are în vedere modernizarea birourilor punctului de trecere a frontierei, în concordantă cu standardele europene, precum si îmbunătătirea drumului de acces spre acest punct, în vederea fluidizării traficului spre/dinspre Ungaria si restul Europei. Principalele elemente ale proiectului includ: extinderea platformelor din zona de vămuire; îmbunătătirea echipamentului de semnalizare; asigurarea de echipamente si dotări necesare pentru vamă si politia de frontieră; lărgirea drumului de acces conform standardelor europene; reabilitatea suprafetei drumului de acces, inclusiv realizarea semnalizatoarelor rutiere si a marcajelor; asigurarea unui drenaj adecvat al drumului; reamplasarea serviciilor aflate în apropierea drumului.

Prioritatea nr. 3 - Mediu

Proiect 3.1: Prevenirea inundatiilor în bazinul Crisurilor l.000.000 euro

Bazinul Crisurilor a fost afectat de numeroase inundatii ca urmare a insuficientelor măsuri de prevenire a inundatiilor si de monitorizare hidrometeorologică. Cauzele acestei stări de fapt au fost: densitatea retelei hidrometeorologice, coroborată cu uzura echipamentului tehnic de măsurare a cotelor apelor, insuficienta mijloacelor de comunicare si transmitere a datelor si măsurătorilor. Acest proiect prevede retehnologizarea reielei de transmitere a informatiilor hidrometeorologice, în scopul creării unui sistem informational atotcuprinzător, care să asigure gestionarea eficientă a resurselor de apă, controlul calitătii apei si protectia împotriva inundatiilor. Noua retea informatională va cuprinde: un număr de statii automate de măsurare si transmitere a datelor hidrometeorologice către centrele de diseminare din bazinul Crisurilor; înfiintarea unei statii radar si echiparea ei cu un calculator de procesare a datelor necesare pentru prognozarea precipitatiilor, capabil să asigure controlul permanent al regimului precipitatiilor.

Prioritatea nr. 4 - Justitie si afaceri interne

Proiect 4.1: Centrul de cazare a imigrantilor ilegali 500.000 euro

Regiunea de granită româno-ungară se confruntă cu afluxul unui număr considerabil de imigranti proveniti din Europa de Est, care folosesc România si apoi Ungaria drept "coridoare" pentru a ajunge în Occident. În zona de frontieră nu există însă o infrastructură adecvată cazării imigrantilor. Proiectul îsi propune să asigure această infrastructură si dotările necesare pentru imigrantii ilegali până la repatrierea lor, respectiv construirea unei clădiri care să acopere următoarele functiuni: cazare, masă si asistentă medicală pentru imigrantii ilegali.

Prioritatea nr. 5 - Managementul Programului

Proiect 5.1.: Managementul Programului 500.000 euro

Asigurarea sprijinului în managementul Programului, asistentă tehnică, mic buget pentru cheltuieli curente necesare în vederea implementării (publicitate, echipamente de birou strict necesare, deplasări si activităti generale de instruire), evaluare si audituri.

3. Buget estimat si durată

Contributia PHARE la acest Program va fi de 5 milioane euro; tabelul de mai jos ilustrează defalcarea costurilor. Programul expiră la 31 decembrie 1999.

 

1996 Titlul Proiectului

PHARE (euro)

1 . Dezvoltarea economică

 

1.1. Studiul regional

500.000

2. Transport

 

2.1. Modernizarea punctului de trecere a frontierei Petea

2.500.000

3. Mediu

 

3.1. Prevenirea inundatiilor în bazinul Crisurilor

1.000.000

4. Justitie si afaceri interne

 

1. Centrul de cazare a imigrantilor ilegali

4. 500.000

5. Managementul Programului

 

5.1. Managementul Programului

500.000

TOTAL:

5.000.000

 

Guvernul României va cofinanta Programul prin contributie separată.

4. Măsuri de implementare

4.1. Generalităti

Programul va fi administrat în conformitate cu procedurile Sistemului de implementare descentralizat PHARE (SID). Responsabilul autorizat al Programului (RAP) Va fi nominalizat de semnatarul memorandumului de finantare.

Noua unitate de management a Programului (UMP) care se va înfiinta în cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională (A.N.D.R.) va implementa Programul.

UMP va administra fondurile destinate acestui Program în conformitate cu Manualul SID si cu Manualul PHARE privind regulile de contractare si de achizitii (CPR), având în acest scop un sistem separat de contabilitate.

Un cont nou în euro, purtător de dobândă, va fi deschis pentru acest Program pe numele A.N.D.R. si va fi gestionat de nou-înfiintata unitate de management a Programului din cadrul A.N.D.R. Toate fondurile din contul deschis anterior de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului la Banca ABN AMRO din Bucuresti vor fi transferate în noul cont ce urmează să fie deschis de către A.N.D.R. Contul va fi gestionat de UMP într-o contabilitate separată. Dobânzile încasate se vor raporta regulat Comunitătii Europene si pot fi reinvestite în Program.

Plătile în avans, altele decât cele mentionate la art. 3.3 din Conditiile generale, se vor face în conformitate cu prevederild Manualului SID.

Se admite efectuarea unei plăti preliminare în avans, în valoare de până la 10% din suma totală alocată Programului, pentru acoperirea plătilor necesare în vederea derulării activitătilor din prima fază a Programului, până la efectuarea primei plăti aferente unui program de lucru.

Toate contractele încheiate de UMP vor fi amendate prin specificarea  A.N.D.R. drept Autoritate de contractare.

 4.2. Gr.upul mixt de lucru

Se va înfiinta un grup mixt de lucru (GML) care va asigura coordonarea generală între cele două guverne pe toată durata implementării acestui Program. GML va include, din partea României, reprezentanti ai UMP, ai Comisiei interministeriale înfiintate pentru acest Program în România si ai autoritătilor locale. La întâlnirile GML vor participa si reprezentanti oficiali ai Comisiei Europene.

GML se va întruni alternativ, de o parte si de cealaltă a frontierei. Partea care lansează invitatia va organiza si va finanta întâlnirea, GML din tara gazdă va asigura serviciile de secretariat (agendă de lucru, procese-verbale).

GML poate decide ca pentru anumite proiecte să înfiinteze subgrupe tehnice mixte de lucru.

5. Audit, monitorizare si evaluare

Contul bancar si operarea acestuia de către UMP pot fi verificate, la intervale regulate, de către un auditor extern, angajat de Comisie si plătit din bugetul prezentului Program, fără prejudicierea responsabilitătilor Comisiei si a Curtii de Audit a Comunitătii, după cum se mentionează în Conditiile generale atasate la acordul-cadru, anexat la memorandumul de finantare.

Serviciile Comisiei:

· vor monitoriza implementarea Programului, pe baza rapoartelor întocmite la intervale regulate de către UMP; si

· vor semna contracte cu consultanti independenti în vederea urmăririi evolutiei Programului si componentelor acestuia si vor evalua rezultatele Programului în totalitate, după finalizarea acestuia (evaluare ex-post) sau a unor părti ale acestuia, pe etape de realizare.

Criteriile de monitorizare si evaluare au fost definite în Cadrul de analiză logică a Programului si vor fi eiaborate pentru fiecare proiect în Planul strategic al Programului.

6. Conditii speciale

6.1. Autoritătile române vor asigura personalul corespunzător, contributia financiară si dotările necesare în vederea implementării Programului, precum si cadrul legislativ si institutional adecvate.

6.2. Guvernul României îsi asumă responsabilitatea de a continua din propriile resurse proiectele care fac parte din acest Program si de a executa activitătile pe care contractorii nu au reusit să le finalizeze. Contributia financiară a Uniunii Europene la acest program este limitată la o sumă maximă de 5 milioane euro. Această contributie nu va acoperi nici o cheltuială peste limita amintită, finantări de proiecte suplimentare sau prelungiri peste data expirării a Programului, solicitate de autoritătile de implementare si/sau de autoritătile de contractare.

6.3. Guvernul României se angajează să asigure informarea celor care vor fi Gazati în Centrul pentru imigranti ilegali asupra drepturilor pe care le au, instruirea în consecintă a personalului acestui centru si a politiei locale, precum si accesul nelimitat al oficialilor UNHCR (Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiati) la acest centru. Se va revizui, împreună cu UNHCR, legislatia existentă referitoare la statutul azilantilor, în vederea armonizării acesteia cu standardele UE/NU. În acest sens Guvernul va trimite Parlamentului până la sfârsitul anului 1997 propunerile necesare de amendare a acestei legislatii.

6.4. Având în vedere caracterul multisectorial al Programului, precum si faptul că este un Program bazat pe cofinantare, dispozitiile speciale, inclusiv detaliile referitoare la implementare, vor fi convenite în comun de părti printr-un memorandum de întelegere separat.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria

 

între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, si Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană în România prin seful Delegaiiei Comisiei Europene

 

Context si definitii

1. Scopul prezentului memorandum de înielegere este de a defini precis metoda de implementare în România a Memorandumului de finantare pentru Programul PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria, iar termenii utilizati aici au acelasi înieles ca în memorandumul de finantare.

În eventualitatea unei omisiuni sau a unui dezacord între textul memorandumului de finantare si acest memorandum de întelegere, memorandumul de finantare are prioritate.

Principii generale

2. S-a convenit să se implementeze Programul în conformitate cu acest memorandum de întelegere si cu memorandumul de finantare. În lipsa unor dispozitii contrare procedura de implementare se conformează prevederilor Manualului cuprinzând procedurile Sistemului de implementare descentralizat PHARE (SID, în cele ce urmează) si din Manualul cuprinzând regulile de contractare si de achizitii (CPR, în cele ce urmează) din cadrul Procedurilor Sistemului de implementare descentralizat PHARE.

3. Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională este responsabilă cu întreaga coordonare a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră.

4. Guvernul României a nominalizat Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională drept Autoritate de implementare. Responsabilitătile sale sunt:

· să reprezinte "canalul" oficial pentru toate legăturile cu Comisia Europeană si să asigure pentru Programul de cooperare transfrontalieră: coordonarea, procedurile staridard de evidentă contabilă a fondurilor, raportarea si planificarea;

· să constituie autortiatea care garantează că derularea licitatiilor, avizarea contractelor si plătile sunt realizate conform cerintelor PHARE;

· să organizeze receptiile provizorii si finale ale lucrărilor, împreună cu Comisia Europeană sau cu reprezentantii nominalizati de aceasta;

· să plătească facturile pentru contractele încheiate în cadrul. prezentului memorandum de întelegere;

· să delege sau să subdelege anumite responsabilităti institutiilor de implementare.

Pentru implementarea acestui Program Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională va înfiinta o unitate de management a Programului (UMP) corespunzătoare. Autoritătile române vor desemna personalul acestei unităti în concordantă cu cerintele Programului. Echipamentele achizitionate până în prezent în cadrul Programului ZZ9624 pentru Unitatea de management a Programului vor fi transferate de la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului către Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională.

Aranjamente institutionale pentru implementare

5. Pentru implementarea proiectelor Autoritatea de implementare va delega institutiilor de implementare responsabilitătile privind gestionarea implementării tehnice pentru fiecare proiect, după cum s-a stabilit în memorandumul de finantare.

Fiecare institutie de implementare delegată va fi responsabilă direct fată de Autoritatea de implementare pentru gestionarea aspectelor tehnice ale respectivului proiect: pregătirea Planului strategic si a Programului de lucru respective, a specificatiilor tehnice incluse în documentatia de licitatie, a dosarelor de licitatie, evaluarea ofertelor împreună cu Autoritatea de implementare, pregătirea contractului, supervizarea lucrărilor etc., asociate la activitătile din domeniul propriu de responsabilitate.

Fiecare institutie de implementare delegată raportează lunar Autoritătii de implementare despre stadiul fiecărui proiect si trimestrial despre contributia reprezentând cofinantarea, pe lângă finantarea din fonduri PHARE. Formatele acestor rapoarte vor fi pregătite de fiecare institutie de implementare delegată si în final vor fi acceptate de Autoritatea de implementare împreună cu Comisia Europeană; rapoartele vor furniza suficiente detalii pentru a permite evaluarea progresului făcut si a activitătilor care mai trebuie realizate.

Fiecare institutie delegată va desemna pentru fiecare proiect o persoană oficială de contact (si un adjunct al acesteia) care va reprezenta institutia de implementare delegată în fata Autoritătii de implementare. Fiecare institutie de implementare delegată va desemna, de asemenea, un sef de proiect (eventual o echipă) care va lucra cu normă întreagă la implementarea proiectului.

6. Asistenta tehnică va fi furnizată, dacă este necesar, atât Autoritătii de implementare, cât si institutiilor de implementare delegate, pentru a le sprijini în managementul proiectelor si, dacă este cazul, va fi finaniată prin intermediul fondului destinat managementului, astfel definit în cadrul alocării fondurilor Programului. Termenii de referintă pentru asistenta tehnică trebuie aprobati de Comisia Europeană sau de cei nominalizati de către reprezentantul acesteia înainte de a selecta contractorul. Scopul asistentei tehnice acordate institutiilor de implemenfare delegate va fi conform practicilor uzuale privind proiectele cu sprijin financiar extern.

7. Ministerele de resort implicate vor fi informate permanent de institutiile de implementare delegate despre stadiul fiecărui proiect. Când un astfel de minister desemnează o persoană de contact, aceasta din urmă va fi invitată de Autoritatea de implementare la toate reuniunile privind proiectul, inclusiv în Comitetul de evaluare. Ministerele de resort implicate pot sprijini institutiile de implementare delegate din domeniul lor de responsabilitate, sprijinul fiind binevenit în special la debutul proiectelor.

8. Ori de câte ori un proiect este cofinantat de Guvernul României, pentru fiecare dintre componentele finantării se vor încheia contracte distincte. Guvernul României se angajează prin prezentul memorandum de întelegere să finanieze integral componenta pe care si-a asumat-o la semnarea contractelor pentru proiecte.

9. După încheierea lucrărilor Guvernul României se angajează să asigure functionalitatea deplină a investitiilor realizate conform obiectivelor lor, în special să asigure resursele bugetare, echipamentele, personalul si instituirea practicilor eficiente de management operational, precum si armonizarea cu documentele standard internationale. În acest scop pe parcursul implementării proiectului se poate acorda prin Program asisteniă tehnică institutiilor de implementare delegate.

10. Pentru fiecare proiect de executie de lucrări vor fi amplasate in situ panouri, vizibile publicului larg, în limba română si în una dintre limbile de circulatie ale Comunitătii Europene, continând informatii referitoare la descrierea lucrărilor, costul lor, precum si la faptul că activitătile au fost finantate cu sprijinul Uniunii Europene din fonduri PHARE.

11. Tabelul prevăzut în anexa 1 indică pentru fiecare proiect prin programele curente instituiia delegată si ministerul de resort responsabil. Lista cuprinzând persoanele oficiale de contact si sefii de proiect desemnati va fi înaintată Autoritătii de implementare si Comisiei Europene, precum si orice modificare care intervine pe parcursul implementării fiecărui proiect. Pentru fiecare program nou se va întocmi si se va accepta ca addendum la anexa 1 un tabel actualizat.

Licitare si contractare

Licitarea

12. Licitatiile privind contractele finantate de Comisia Europeană vor fi publice si li se va face o publicitate corespunzătoare în România, în conformitate cu cerintele licitatiilor publice din România, atât în limba română, cât si în una dintre limbile Comunitătii Europene. În cazul con

tractelor estimate la minimum 300.000 euro, anuntarea licitatiilor se va face în acelasi timp si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritatea de implementare va cere Comisiei Europene publicarea acestui anuni cu cel putin 4 săptămâni înainte de data publicării efective.

Participarea va fi deschisă în mod egal tuturor persoanelor fizice sau juridice din statele membre ale Uniunii Europene, precum si celor din iările partenere PHARE.

13. Documentatiile de licitatie vor fi prezentate în una dintre limbile Comunitătii Europene si, optional, în limba română si vor putea fi obtinute exclusiv de la birourile Autoritătii de implementare. Pentru acoperirea costurilor documentatiei de licitatie va putea fi solicitată o taxă.

14. Intervalul de timp permis în vederea depunerii ofertelor la licitatii nu va fi mai mic de 6 săptămâni de la data publicării anuntului de licitatie.

15. Aprobarea desfăsurării licitatiei de către Comisia Europeană, direct sau prin intermediul unui reprezentant nominalizat, este necesară în functie de valoarea contractului, asa cum este prevăzut în Manualul CRP. Documentele de licitatie pentru executie de lucrări sau pentru achizitii vor fi transmise la Comisia Europeană împreună cu criteriile de evaluare propuse si cu un tabel prezentând defalcarea costurilor estimate (pe componente tehnice majore).

Evaluarea

16. Comitetele de evaluare a ofertelor vor fi stabilite de Autoritatea de implementare, implicând toate părtile interesate în vederea selectării ofertei câstigătoare. Presedintele si componenta comitetelor de evaluare se vor stabili cu acordul Comisiei Europene. Procedurile de evaluare a ofertelor vor respecta reglementările SID.

17. În vederea facilitării activitătii comitetelor de evaluare si a aprobării rapoartelor de evaluare de către Comisia Europeană, la deliberările comitetelor de evaluare pot participa expertii tehnici si/sau un reprezentant oficial al Comisiei Europene. Contractarea

18. Contractele, după avizarea lor de către persoana oficială de contact (sau de adjunctul acesteia) din institutia de implementare delegată, vor fi încheiate de Autoritatea de implementare cu câstigătorul licitatiei, pe baza specificatiilor cuprinse în documentele de licitatie si în oferta primită. Contractul va fi redactat în una dintre limbile Comunitătii si, optional, în limba română.

19. În conformitate cu Manualul CRP, înaintea semnării contractele încheiate în cadrul prezentului Program vor fi avizate de Comisia Europeană sau de reprezentantii săi desemnati.

Raportare

20. Autoritatea de implementare va raporta informatiile financiare prin sistemul de raportare financiar PHARE (PHACSY/PERSEUS). Comisia Europeană poate solicita periodic din partea Autoritătii de implementare rapoarte de sinteză într-un format prestabilit.

Supervizarea, inspectia lucrărilor, receptia provizorie si finală

21. Institutiile de implementare delegate si Autoritatea de implementare vor superviza implementarea lucrărilor aflate în responsabilitatea lor si vor organiza receptia provizorie si finală, în conformitate cu clauzele contractuale. Institutiile de implementare delegate sunt responsabile (eventual împreună cu un specialist angajat în acest scop) să certifice conformitatea calitătii si cantitătii lucrărilor sau a echipamentelor procurate de la furnizor cu clauzele contractuale. Toate facturile legate de proiect sunt certificate de persoana oficială de contact (sau de adjunctul acesteia) din institutia de implementare delegată, înainte de a fi plătite de Autoritatea de implementare.

În cazul contractelor FIDIC inginerul va fi numit (eventual finantat din Program) înainte de încheierea contractelor.

22. Receptiile provizorii si finale trebuie avizate fie direct de Comisia Europeană, fie de un expert independent nominalizat de aceasta.

Reglementări financiare

23. Reglementările financiare generale sunt definite de memorandumul de finantare, în special în ceea ce priveste deschiderea contului bancar, plata preliminară în avans si următoarele plăti în avans.

Diferite documente1) sunt necesare Comisiei pentru a putea face plăti în avans, conform următoarelor liste de verificare:

Plata preliminară în avans va fi făcută pe baza:

· semnării memorandumului de finantare;

· semnării memoraridumului de înfelegere;

· primirii unei cereri oficiale, care indică Responsabilul autorizat al Programului (RAP) si detaliile privind contul bancar al Programului, incluzând specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să opereze contul;

· unei justificări a avansului, incluzând contractele si plătile ce se intentionează a fi făcute din plata preliminară în avans, în conformitate cu prevederile Manualului SID.

Plătile următoare în avans se fac pe baza unei cereri si:

· a unui plan strategic actualizat, a unui program de lucru si a unui raport de monitorizare si evaluare;

· a unui extras de cont bancar ce dovedeste toate plătile făcute deja, dobânda acumulată si disponibilul în cont;

· a copiilor de pe contractele semnate ariterior.

Plătile din contul Autoritătii de implementare se vor face pe baza facturilor referitoare la contractele semnate de această autoritate sau pe baza graficelor de plăti înaintate spre aprobare de către institutiile de implementare delegate.

Audit si monitorizare

24. Operatiunile finantate prin acest Program vor face obiectul unor inspectii ale serviciilor specializate ale Comisiei si ale Curtii de Audit, după cum se specifică în memorandumul de finantare.

În completare, după terminarea implementării Programului se va putea realiza o evaluare în comun sau separat de către Comisie sau/si de către autoritătile române, evaluare ce va fi finantată din fondurile Programului.

Auditul si monitorizarea vor fi finântate din Program.

Clauze finale

25. Anexa 1 reprezintă parte integrantă a memorandumului de întelegere.

26. Prezentul memorandum de întelegere este exhaustiv. Orice amendamente sau modificâri trebuie confirmate de către semnatari în scris.

· Modalitătile practice de implementare a prezentului memorandum de întelegere vor fi decise împreună de către A.N.D.R. si Comisia Europeană.

Toate modificările datorate transferului coordonării Programului vor fi realizate în conformitate cu documentele relevante referitoare la implementarea Programului.

27. Comunicările oficiale privind prezentul memorandum de înielegere vor fi transmise prin Comisiei Europene în România

Semnat la Bucuresti la 7 mai 1997.

 

Delegatia Din partea Guvernului României,

Nicolae Noica, ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului

Din partea Comisiei Europene,

Karen Fogg,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 1

 

PROIECTE. DATE PRIVIND IMPLEMENTAREA

 

Proiectul

Unitatea responsabilă

Ministerul de resort

1. Dezvoltare economică

 

 

1.1. Studiul regional     

Institutul de Cercetare si Proiectare "Urbanproiect"

Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului - Directia generală de urbanism si amenajarea teritoriului

2. Transport

 

 

2.1. a) Modernizarea punctului de trecere a frontierei Petea: drum de legătură

Administratia Natională a Drumurilor ,din România Directia de programe cu finantare externă

Ministerul Transporturilor - Directia generală de infrastructură -

2.1. b) Modernizarea punctului de trecere a frontierei Petea: punct vamal

Ministerul Finantelor Directia Generală a Vămilor Serviciul investitii

Ministerul Finantelor - Directia Generală a Vămilor - Serviciul investitii

3. Mediu

 

 

3.1. Prevenirea inundatiilor în bazinul Crisurilor

Regia Autonomă "Apele Române"

Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

4. Justitie si afaceri interne

 

 

4.1. Ceritru de cazare a ilegali Arad

Ministerul de Interne - Directia generală pentru strategie, integrare europeană si relatii publice

Ministerul de Interne - Directia imigrantilori            generală pentru strategie, integrare europeană si relatii publice

5. Managementul Programului

Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională UMP - cooperare transfrontalieră 

Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională UMP - cooperare transfrontalieră 

 


1) Autoritatea de implementare va folosi formate PHARE standard, după caz, conform SID, incluzănd planurile strategice si programele de lucru.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează cadrul juridic privind procedurile pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii folositi au următorul înteles:

a) Pesticidele - substante active si preparate continând una sau mai multe substante active destinate:

- protejării plantelor sau produselor vegetale fată de organismele dăunătoare si prevenirii actiunii acestor organisme dăunătoare;

- influentării proceselor vitale din plante în alt mod decât substantele nutritive;

- conservării produselor vegetale, în măsura în care acestea nu fac obiectul unor reglementări speciale cu privire la conservanti;

- distrugerii plantelor nedorite sau distrugerii unor părti din plante, prevenirii sau opririi cresterii nedorite a plantelor.

b) Reziduurile de pesticide - una sau mi multe sub stante prezente în sol, în/pe plante, produse vegetale, produse comestibile de origine animală sau alte componente ale mediului si care rezultă din utilizarea unui pesticid, inclusiv metabolitii acestora si produsii rezultati din degradarea si din reactia lor.

c) Substantele - elemente chimice si compusii lor, asa cum se găsesc în natură sau sintetizati, inclusiv orice impuritate care rezultă în mod inevitabil din procesul de fabricatie.

d) Substantele active - substante sau microorganisme, inclusiv virusuri, cu actiune generală sau specifică împotriva organismelor dăunătoare.

e) Nivelul maxim de reziduuri - concentratia maximă a unui reziduu de pesticid, exprimată în mg/kg, care este legal acceptată în plante sau produse vegetale.

f) Autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Agentia Natională Fitosanitară, care îsi exercită competentele în teritoriu prin directiile fitosanitare judetene respectiv a municipiului Bucuresti.

g) Plante - plantele vii, părtile de plante vii, inclusiv fructele proaspete si semintele.

h) Produsele vegetale - produse de origine vegetală neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simplă ca măcinarea, uscarea sau presarea, astfel încât nu mai sunt pfante.

i) Organismele dăunătoare - orice specie, susa sau biotip de origine vegetală ori animală sau orice agent patogen dăunător plantelor ori produselor vegetale.

Art. 3. - (1) Se înfiintează Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

(2) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale efectuează analize oficiale ale prpbelor pentru determinarea calitativă si cantitativă a reziduurilor de pesticide si monitorizarea acestora.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă au în vedere plantele si produsele vegetale destinate importului, exportului sau consumului intern.

(2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se vor aplica în cazul plantelor si produselor vegetale destinate tărilor din afara Uniunii Europene, dacă acestora li se aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului si este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) tara de destinatie solicită un tratament fitosanitar în scopul de a preveni introducerea de organisme dăunătoare pe teritoriul său;

b) tratamentul fitosanitar este necesar în scopul protejării produselor agricole împotriva organismelor dăunătoare, pe durata transportului către iara de destinatie si a depozitării lor.

Art. 5. - Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se actualizează periodic.

Art. 6. - (1) Pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale uscate sau prelucrate, pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru materiile brute si factorul de dilutie si concentratie al procesului de prelucrare.

(2) Pentru produsele alimentare complexe din plante sau produse vegetale care contin un amestec de ingrediente pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru fiecare ingredient si concentratia relativă a acestora în amestec.

Art. 7. - (1) În situatiile în care Ministerul Sănătătii constată că un nivel maxim de reziduuri de pesticide fixat pune în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor, acesta informează de îndată în scris Ministerul Agriculturii si Alimentaiiei.

(2) Prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii si alimentatiei se dispune reducerea nivelului maxim de reziduuri de pesticide care pun în pericol sănătatea oamenilor si a animalelor.

Art. 8. - Prezenta ordonantă de urgeniă nu ale în vedere plantele si produsele vegetale care sunt destinate: a) fabricării unor produse, altele decât alimente sau nutreturi pentru animale;

b) semănatului sau plantatului.

Art. 9. - Autoritatea competentă verifică respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă, prin efectuarea de controale prin sondaj si prelevarea de probe de plante si produse vegetaÎe destinate consumului uman sau animal în vederea efectuării analizelor de laborator.

Art. 10. În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi adoptate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei metodele de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram

Muresan Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 262.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea zonei Zimnicea, judetul Teleorman, ca zonă defavorizată

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Zona Zimnicea, judetul Teleorman, se declară zonă defavorizată.

Art. 2. - Aria geografică strict delimitată a zonei Zimnicea, judetul Teleorman, o reprezintă orasul Zimnicea, ca unitate administrativ-teritorială, în suprafată de 13.131 ha, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevăzută la art. 1 se declară zonă defavorizată este de 10 ani.

Art. 4. Pe perioada existentei zonei defavorizate, declarată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se acordă facilitătile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonă sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Kerekes Gábor

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministruf functiei publice,

Ioan Onisei

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.280.

 

ANEXA Nr. 2

 

Societătile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum si întreprinzătorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, care îsi au sediul si îsi desfăsoară activitatea în zona defavorizată, beneficiază pentru investitiile nou-create de următoarele facilităti:

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importă în vederea efectuării de investitii în zonă

- taxei pe valoarea adăugată pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în tară în vederea efectuării si derulării de investitii în zonă;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare în vederea realizării productiei proprii în zonă;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata existeniei zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietătii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societătilor comerciale la care statul este actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3             

 

CLASIFICAREA

domeniilor de interes pentru zonele defavorizate,

conform CAEN - Hotărârea Guvernului nr. 656/1997

 

Sectiunea

Denumirea

A

AGRICULTURĂ

B

SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA FORESTIERĂ SI ECONOMIA VÂNATULUI

C

PESCUITUL SI PISCICULTURA

D

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

E

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Exceptii:

- Clasa 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

ENERGIA ELECTRICĂ SI TERMICĂ, GAZE SI APĂ

G

CONSTRUCTII

H

COMERT CU RIDICATA SI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA SI ÎNTRETINEREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE

Exceptii:

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitătile desfăsurate în zona defavorizată

I

HOTELURI SI RESTAURANTE

Exceptii:

- Grupa 553 Restaurante

- Grupa 554 Cafenele si baruri

- Grupa 555 Cantine si alte unităti de preparare a hranei

J

TRANSPORT SI DEPOZITARE

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activităti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activităti ale altor agentii de transport

 

- activitătile care se desfăsoară în afara zonei defavorizate

M

TRANZACTII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI SI ACTIVITĂTI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

Exceptii:

- Grupa 703 Activităti imobiliare, pe bază de tarife sau contracte          

- Diviziunea 71 Închirierea masinilor si echipamentelor fără operator si a bunurilor personale si gospodăresti

- Grupa 741 Activităti juridice, contabilitate si revizie contabilă, consultatii referitoare la impunere; activităti de studii de piată si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

SANĂTATE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

R

ALTE ACTIVITĂTI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE

Exceptii:

- Diviziunea 91 Activităti asociative diverse

- Diviziunea 92 Activităti recreative; culturale si sportive            

- Diviziunea 93 Alte activităti de servicii

           

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR TSO - Ordine de standarde tehnice comune, pentru aprobarea materialelor, pieselor, proceselor si dispozitivelor utilizate la aeronavele civile

 

Ministrul transporturilor,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,

luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic privind siguranta zborului,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000, ale art. 4 lit. b), f) si l) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, ale art. 2 pct. 4, art. 3 pct. 13 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 pct. 4.1 si 4.2 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a Reglementării europene JAR TSO - Ordine de standarde tehnice comune, denumită în continuare JAR TSO, precum si a amendamentelor ulterioare la aceasta, pentru aprobarea materialelor, pieselor, proceselor si dispozitivelor utilizate la aeronavele civile.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementării europene JAR° TSO vor fi stabilite de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin aprobarea materialelor, pieselor, proceselor si dispozitivelor utilizate la aeronavele civile se va face numai în conformitate cu cerintele Reglementării europene JAR TSO.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.

Art. 5. - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în limba română al Reglementării europene JAR TSO, precum si al amendamentelor la aceasta.

Art. 6. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2000.

Nr. 786.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Reglementării privind acordarea licentei de transport aerian,

aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998

 

Ministrul transporturilor

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile

în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000, ale art. 4 lit. e) si ale art. 50 alin. 1-3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, precum si ale art. 3 pct. 32 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Reglementarea privind acordarea licentei de fransport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 diri 4 iunie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3.2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"3.2. Cu exceptia cazurilor în care această prevedere este în contradictie cu acordurile sau cu conventiile la care România este parte, licenta de transport aerian se acordă numai operatorului aerian care face dovada legală că partea majoritară a proprietătii pe care o detine si controlul efectiv apartin statului român si cetătenilor acestuia.

Dovada legală prevăzută la alineatul precedent trebuie făcută si de către orice persoană juridică, precum si de către orice organism/institutie cu sau fără personalitate juridică, ce exercită controlul direct sau indirect asupra pachetului majoritar de actiuni al operatorului aerian, solicitant sau detinător al unei licente de transport aerian."

2. Punctele 3.3 si 3.4 ale articolului 3, precum si litera b) a articolului 11 se abrogă.

Art. II. - (1) Transportatorii aerieni care au obtinut licenta de transport aerian conform art. 3 pct. 3.3 din Reglementarea privind acordarea licentei de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. I pct. 1 de mai sus până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage suspendarea licentei de transport aerian.

(3) Suspendarea se dispune până la constatarea de către Ministerul Transporturilor a conformării transportatorului aerian la cerintele prevăzute la alin. (1).

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2001.

Art. IV. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 813.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR STD - Dispozitive

pentru pregătire sintetică, în scopul certificării, aprobării si utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul si licentierea personalului aeronautic navigant din aviatia civilă

 

Ministrul transporturilor,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementări privind siguranta zborului,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) si ale art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000, ale art. 4 lit. f) si l) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, ale art. 2 pct. 4 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 si ale art. 4 pct. 4.1 si 4.5 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a Reglementării europene JAR STD - Dispozitive pentru pregătire sintetică, denumită în continuare JAR STD, precum si a amendamentelor ulterioare la aceasta, în scopul certificării, aprobării si utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul si licentierea personalului aeronautic navigant din aviatia civilă.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementării europene JAR STD vor fi stabilite de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării lui.

Art. 4. - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va pune la dispozitie celor interesati textul tradus în limba română al Reglementării europene JAR STD si al amendamentelor la acestea.

Art. 5. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Regia Autonomă "Autoritatea Aeronaufică Civilă Română" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 814.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 247/1999 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 145 - Autorizarea organizatiilor de întretinere

 

Ministrul transporturilor,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile;

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000, ale art. 4 lit. b), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, ale art. 2 pct. 4 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 pct. 4.1, 4.3 si 4.5 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronutice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 247/1999 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 145 Autorizarea organizatiilor de întretinere, publicat în Moriitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se aprobă aplicarea de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” a Reglementării europene JAR 145 - Autorizarea organizatiilor de întretinere, denumită în continuare JAR 145, precum si a amendamentelor ulterioare la aceasta, pentru autorizarea agentilor aeronautici care desfăsoară activităti de întretinere a aeronavelor civile si a componentelor acestora, destinate transportului âerian public."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2001 agentii aeronautici civili vor putea desfăsura activităti de îritretinere a aeronavelor civile si a componentelor acestora numai în conditiile în care sunt autorizati de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» în conformitate cu prevederile Reglementării europene JAR 145.

(2) Perioada de valabilitate a documentelor de autorizare eliberate în conformitate cu prevederile Reglementării europene JAR 145 va fi stabilită de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Romănă»."

3. Articolul 3 se abrogă.

Art.II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor;

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2000.

Nr. 818.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea normelor privind întocmirea, aprobarea si actualizarea planului tehnic

de exploatare a statiei/haltei de miscare C.F.R.

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. c) si h) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Romăne - AFER si în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/.1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - În statiile de cale ferată si haltele de miscare C.F.R., situate pe infrastructura feroviară, denumite în continuare statii, organizarea si modul de utilizare a mijloacelor tehnice pentru asigurarea desfăsurării activitătii în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor se stabilesc prin planurile tehnice de exploatare, denumite în continuare P.T.E., întocmite, aprobate si actualizate potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. - (1) P.T.E. se întocmesc si se actualizează de către seful statiei împreună cu reprezentantii operatorilor de transport feroviar si/sau ai agentilor economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar, deserviti de statii, după caz.

(2) P.T.E. sunt verificate de compartimentul de specialitate al gestionarului infrastructurii feroviare publice pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea statia si sunt aprobate de conducerea regionalei de cale ferată teritorială competentă.

(3) Eventualele divergente privind întocmirea sau actualizarea P.T.E. vor fi solutionate, la cerere, de Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, prin inspectoratele de stat feroviare teritoriale.

(4) Cererea privind solutionarea divergentelor prevăzute la alin. (3) se depune sau se transmite la inspectoratul de stat feroviar teritorial pe a cărui rază îsi desfăsoară activitatea statia, iar solutionarea si comunicarea în scris a răspunsului se fac în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acesteia.

Art. 3. - (1) Compania Natională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., va actualiza, cu avizul operatorilor de transport feroviar, îndrumătorul pentru întocmirea P.T.E., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După actualizare îndrumătorul va fi aprobat de AFER.

(2) Îndrumătorul, document-cadru, pentru întocmirea P.T.E. se actualizează de C.F.R. - S.A. ori de câte ori se modifică reglementările specifice în vigoare, cu avizul operatorilor de transport feroviar, si se supune aprobării AFER.

(3) Îndrumătorul prevăzut la alin. (1) se publică în Foaia Oficială C.F.R.

Art. 4. - Începând cu data intrărji în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. - AFER, C.F.R. - S.A., operatorii de transport feroviar si ceilalti agenti economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României; Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.

Nr. 831.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate

de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele pentru serviciile efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta se actualizează trimestrial, începând cu anul 2001, în functie de indicele preturilor de consum la servicii publicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

Art. 3. - Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civită si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 503/2000 pentru aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 iulie 2000.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000

Nr. 922.

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Denumirea prestatiei

U. M.

Tariful

Cursuri de perfectionare:

 

 

- pentru personalul brevetat

lei/zi/cursant

181.500

- pentru personalul nebrevetat

lei/zi/cursant

169.000

Cursuri de calificare

lei/zi/cursant

46.000

                                   

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind anularea unui certificat

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor,

în baza prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997,

constatându-se că fonogramele importate de Societatea Comercială "N.G. SKIF" - S.R.L., mentionate în D.V.I. nr. I 958 din data de 27 septembrie 2000, sunt contrafăcute,

emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se anulează Certificatul Societătii Comerciale "N.G. SKIF" - S.R.L. nr. 01004 seria A 2201708, eliberat la data de 19 iunie 2000.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Laurentiu Oprea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2000.

Nr. 7.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind anularea unui certificat

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor,

în baza prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, constatându-se că fonogramele importate de Societatea Comercială "DELTA COMPANY" - S.R.L., mentionate în D.V.I. nr. 383 din data de 14 februarie 2000, sunt ilegal importate,

emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se anulează Certificatul Societătii Comerciale "DELTA COMPANY" - S.R.L. nr. 00061 seria A 2200089, eliberat la data de 27 martie 2000.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Laurentiu Oprea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2000.

Nr. 8.