MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 652    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 13  decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

587. -  Decret privind acordarea gradului diplomatic de ambasador în Centrala Ministerului Afacerilor Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.232. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

 

1.234. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane în domeniul sanitar-veterinar, semnat la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000

 

Acord între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane în domeniul sanitar-veterinar

 

1.235. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000

 

Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar

 

1.236. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000

 

Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

734. - Ordin privind sanctionarea Casei de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" S.R.L. Bucuresti cu retragerea autorizatiei de functionare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

în Centrala Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 6 alin. (1) din Statutul corpului diplomatic si consular al României,

la propunerea ministrului de stat, ministrul afacerilor externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se acordă gradul diplomatic de ambasador în Centrala Ministerului Afacerilor Externe domnului Victor Chiujdea.     

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2000.

Nr. 587.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, aprobată prin Legea nr. 158/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi 1992 (CLC 1992) prevăzute în anexa care face parte integranta am prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministru de interne,

Mircea Muresan,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.232.

 

 

NORME METODOLOGICE

de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

 

SECTIUNEA 1

Definitii

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme metodologice termenii utilizati se definesc după cum urmează:

1.1. armator - persoana juridică sau fizică, română sau străină, care detine titlul de proprietate asupra navei la data producerii poluării;

1.2. armator solicitant - armatorul care solicită autoritătii competente emiterea certificatului de asigurare sau altă garantie financiară;

1.3. asigurare sau altă garantie financiară:

a) asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse prin poluare, limitată la sumele stabilite conform art. V pct. 1 din CLC, 1992;

b) cautiunile bancare/scrisori de garantie bancară;

c) certificate de garantie financiară sau alte garantii financiare similare;

1.4. asigurător sau garant:

a) asociatiile mutuale de asigurare de răspundere ale armatorilor - cluburile P & I, pentru asigurările prevăzute la pct. 1.3 lit. a);

b) asigurători membri Lloyd's, International Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA), pentru asigurările prevăzute de la pct. 1.3 lit. a);

c) Fondul international de despăgubire, pentru certificalele de garantie financiară prevăzute la pct. 1.3 lit. c);

d) alti asigurători/garanti români sau străini;

1.5. autoritate competentă - autoritatea desemnată de statul parte la CLC, 1992.

În România Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate de stat în domeniul transporturilor maritime, îndeplineste rolul de autoritate competentă pentru eliberarea Certificatului de asigurare sau altă garantie financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, prin directia de specialitate din cadrul său;

1.6. certificat de asigurare sau altă garantie financiară -  Certificatul de asigurare sau altă garantie financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, care constitute documentul prin care autoritatea competentă atestă sau certifică, după cum este cazul, faptul că armatorul mentine o asigurare sau o altă garantie financiară conform art. V si VII din CLC, 1992;

1.7. CLC, 1992 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) - Conventia internatională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992;

1.8. fond - potrivit dispozitiilor art. V, VI si IX din CLC, 1992, înseamnă suma de bani pusă la dispozitie instantei judecătoresti competente sau scrisorile de garantie uzuale emise de asigurătorii mentionati la pct. 1.4, scrisorile de garantie bancară, precum si depozitele bancare, depuse de asigurători/garanti sau de armator, în raport cu tipul de asigurare sau altă garantie financiară mentinută de acesta, din care se vor plăti creditorii pe baza întelegerii dintre părti sau dintre reprezentantii părtilor si asigurători/garanti ori pe baza unei hotărâri judecătoresti, potrivit prevederilor art. IX pct. 3 din CLC, 1992;

1.9. Fond international de despăgubire - institutia care poate emite certificate de garantie financiară prevăzute la art. VII pct. 1 din CLC, 1992, si nu se identifică cu  notiunea de fond.

Această institutie este constituttă în conditiile Conventiei internationale pentru stabilirea unui fond international de compensare pentru daune provocate prin poluare cu hidrocarburi, 1971, cunoscută ca fiind Conventia fondului, 1971, în conformitate cu prevederile art. XII pct. 4 din CLC, 1992;

1.10. liniile de bază - liniile celui mai mare reflux de-a lungul tărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tărmului, inclusiv ale tărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajărilor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare permanente, astfel cum sunt definite în art. 1 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale si al zonei contigue ale României;

1.11. marea teritorială - fâsia de mare adiacentă tărmului ori, după caz, apelor maritime interioare, având lătimea de 12 mile marine; măsurată de la liniile de bază, astfel cum este definită în art. 1 din Legea nr. 17/1990;

1.12. zona economică exclusivă - zona care se întinde în partea ei exterioară până la o distantă de 200 mile marine de la liniile de bază de la care se măsoară lătimea mării teritoriale, astfel cum este definită în Decretul nr. 142/1986 privind institutrea zonei economice exclusive a României în Marea Neagră;

1.13. pagube produse prin poluare - pierderile/daunele provocate de navă, costurile si alte cheltuieli aferente, definite la lit. a) si b) ale pct. 6 al art. I din CLC, 1992.

 

SECTUNEA a 2-a

Scopul si domeniul de aplicare a normelor metodologice

 

Art. 2. Prezentele norme metodologice au ca scop aplicarea CLC, 1992, pe teritoriul României, incluzând marea teritorială si zona economică exclusivă, pentru pagubele produse prin poluare în sensul prevăzut la art. 1 pct. 1.13.

Art. 3. - (1) Armatorul unei nave petroliere care arborează pavilionul statului român, care transportă mai mult de 2.000 tone de hidrocarburi în vrac ca încărcătură, este obligat să mentină o asigurare sau o altă garantie financiară conform art. 1 pct. 1.3 si să posede la bordul navei sale certificatul de asigurare sau altă garantie financiară, emis de Ministerul Transporturilor.

(2) Forma si continutul certificatului de asigurare sau altă garantie financiară sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(3) Armatorul unei nave petroliere care arborează pavilionul altui stat, care transportă mai mult de 2.000 tone de hidrocarburi în vrac ca încărcătură si trece prin marea teritorială, zona economică exclusivă, sau intră/iese într-un/dintr-un port românesc, este obligat să mentină o asigurare sau o altă garantie financiară conform art. 1 pct. 1.3 si să posede la bordul navei sale certificatul de asigurare sau altă garantie financiară, emis de autoritatea competentă a statului al cărui pavilion îl arborează, stat parte la CLC, 1992.

Art. 4. - (1) Armatorul unei nave petroliere care arborează pavilionul român sau străin si care transportă mai mult de 2.000 tone hidrocarburi în vrac ca încărcătură este obligat să mentină o asigurare sau altă garantie financiară compatibilă cu limita răspunderii sale, prevăzută la art. V din CLC, 1992, pe durata valabilitătii certificatului de asigurare sau altă garantie financiară, emis de autoritatea competentă.

(2) Dreptul de limitare a răspunderii civile a armatorului, în conditiile art. V din CLC, 1992, nu reflectă întinderea efectivă a pagubei produse prin poluare, care urmează să fie determinată de instanta judecătorească competentă potrivit art. IX din CLC, 1992, sau prin tratative între părti ori între reprezentantii acestora si asigurători sau garanti, după cum este cazul.

(3) Armatorul este îndreptătit la limitarea răspunderii civile în conditiile art. V pct. 1 din CLC, 1992, în afară de cazul în care sunt aplicabile cauzele de excludere a dreptului de limitare a răspunderii civile prevăzute la art. V pct. 2 Clin CLC, 1992.

 

SECTIUNEA a 3-a

Proceduri privind eliberarea certificatului de asigurare sau altă garantie financiară

 

Art. 5. - În vederea emiterii certificatului de asigurare sau altă garantie financiară armatorul va prezenta directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor următoarea documentatie:

1. cererea de certificare-tip, conform modelului prezentat la anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

2. lista cuprinzând nava/navele pentru care se solicită certificatele de asigurare sau altă garantie financiară, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

3. copie de pe certificatul de tonaj al navei/navelor;

4. pentru navele sub pavilion străin si certificatul de nationalitate, în original si în copie, copia rămânând la dosarul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;

5.1. originalul unei asigurări sau altei garantii financiare emise de asigurătorii sau garantii mentionati la art. 1 pct. 1.4, cu datele privind durata si aplicabilitatea acesteia, pentru nava si armatorul solicitant, în forma si continutul acceptabile autoritătilor competente din România si din celelalte state părti la CLC, 1992;

5.2. pentru asigurările încheiate cu asigurătorii mentionati la art. 1 pct. 1.4 lit. d) armatorul solicitant va depune în plus dovezile necesare privind capacitatea de plată a asigurătorului/garantului sau, după caz, confirmarea existentei unei reasigurări încheiate cu asigurătorii prevăzuti la art. 1 pct. 1.4 lit. b).

Art. 6. - (1) În urma verificării documentatiei primite directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va emite certificatul de asigurare sau altă garantie financiară în două exemplare.

(2) Un exemplar al certificatului de asigurare sau altă garantie financiară va fi păstrat la bordul navei si un exemplar va fi păstrat la directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. 7. - (1) Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., prin căpităniile de port, verifică existenta la bord a certificatului de asigurare sau altă garantie financiară si conformitatea acestuia cu prevederile CLC, 1992, pentru navele petroliere care transportă mai mult de 2.000 tone de produse petroliere în vrac ca încărcătură, indiferent de pavilion sau de statul de înregistrare, care intră sau ies într-un/dintr-un port românesc ori care sosesc sau părăsesc terminalele din largul mării.

(2) Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., va lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv de retinere a navei petroliere implicate, dacă este cazul, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a cerinielor prevăzute la art. VII din CLC, 1992.

 

SECTIUNEA a 4-a

Încetarea valabilitătii, anularea sau retragerea certificatufui de asigurare sau altă garantie financiară

 

Art. 8. - Certificatul de asigurare sau altă garantie financiară nu se va putea emite dacă asigurarea sau altă garantie financiară poate înceta înainte de împlinirea a 3 luni de la data la care armatorul solicită eliberarea unui asemenea certificat, în conditiile CLC, 1992, din alte motive decât expirarea termenului de valabilitate.

Art. 9. - Certificatul de asigurare sau altă garantie financiară, emis de autoritatea competentă, îsi va înceta valabilitatea sau va fi considerat anulat/retras în următoarele conditii:

a) la expirarea duratei de valabilitate a asigurării sau a altei garantii financiare;

b) modificarea conditiilor si termenilor asigurării sau garantiei financiare de natură să atragă inaplicabilitatea prevederilor CLC, 1992, si în special a dispozitiilor art. VII din CLC, 1992;

c) dacă nava a suferit transformări importante ale constructiei, echipamentelor, instalatiilor si armăturilor amenajărilor si materialului, fără aprobarea autoritătii competente a statului de pavilion;

d) la schimbarea pavilionului navei.

Art. 10. - (1) Armatorul are obligatia de a aduce la cunostintă autoritătii competente:

a) orice modificare a termenilor si conditiilor asigurării sau garantiei financiare;

b) orice altă împrejurare de fapt sau de drept care poate afecta în orice mod asigurarea sa de răspundere civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care o asemenea modificare sau împrejurare a devenit operativă ori s-a produs.

(2) În cazul neconformării cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor retrage certificatul de asigurare sau altă garantie financiară pentru nava în cauză sau pentru orice altă navă a aceluiasi armator si refuză să dea curs cererii de emitere a unui alt certificat de asigurare sau altă garantie financiară pe o durată de 5 ani.

 

SECTIUNEA a 5-a

Proceduri în caz de poluare cu hidrocarburi

 

Art. 11. - Activitătile de prevenire si constatare a poluării pe Dunărea maritimă, marea teritorială si în zona economică exclusivă sunt asigurate de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, prin agentiile de protectie a mediului Tulcea si Constanta si prin Compania Natională Apele Române" - S.A. - Directia apelor Dobrogea" Litoral, de Ministerul Transporturilor, prin I.N.C., si de Ministerul de Interne, prin Garda de Coastă.

Art. 12. - La observarea unei poluări Garda de Coastă, comandantii navelor care arborează pavilionul statului român si persoanele care au în subordine unităti de foraj marin aflate sub jurisdictia statului român vor informa imediat I.N.C., Compania Natională "Apele Române" S.A. si agentia de protectie a mediului competentă, care, împreună, constată poluarea. În functie de gravitatea acesteia I.N.C. poate dispune retinerea poluatorului, prin orice mijloace prevăzute de Iege, de către Garda de Coastă sau de către nave ale marinei militare în vederea investigării, precum si a stabilirii cauzelor si responsabilitătilor de către instanta competentă potrivif art. IX din CLC, 1992, sau, după caz, de către părti ori reprezentantii autorizati ai acestora si asigurători sau garanti. ,

Art. 13. - (1) I.N.C. va înstiinta imediat armatorul navei poluatoare despre incident, prin agentii săi sau direct, după cum este cazul, precum si pe corespondentul Clubului P&I al navei sau agentii Lloyd's, International Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA) sau ai celorlalti asigurători sau garanti, după caz.

(2) I.N.C. va pune în întârziere armatorul navei poluatoare, înstiintându-l despre intentia organismelor abilitate de a introduce cererea de despăgubire în fata instantei judecătoresti competente, sub forma unui preaviz, conform dispozitiilor art. IX pct. 1 din CLC, 1992.

Art. 14. - Coordonarea măsurilor de eliminare a efectelor poluării si a măsurilor preventive se va face de agentia de protectie a mediului si de I.N.C., prin căpităniile de port, pe mare si pe Dunărea maritimă, si va fi executată contra cost de companiile nationale în zonele de jurisdictie aferente acestora si/sau de alti agenti economici, conform Planului national de pregătire, cooperare si răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi, care se aprobă în conditiile legii.

Art. 15. - (1) Pagubele produse prin poluare vor fi suportate de armatorul navei poluatoare, respectiv de asigurătorul de răspundere civilă al acestuia sau de garantul mentionat în certificatul de asigurare sau altă garantie financiară, emis de autoritatea competentă.

(2) În situatia în care asigurătorul a constitutt fondul prevâzut la art. 1 pct. 1.8 si sunt respectate cerintele prevăzute la art. VI pct. 2 din CLC, 1992, nava poluatoare nu mai poate fi retinută sau sechestrată după terminarea investigatiilor cu privire la cauzele poluării.

(3) Investigatiile se vor efectua cu toată operativitatea necesară, în raport cu complexitatea cazului.

Art. 16. - Valoarea fondului prevăzut la art. 1 pct. 1.8 va fi estimată de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, prin agentia de protectie a mediului compefentă, împreună cu I.N.C. si su consultarea tuturor părtilor care participă la aplicarea măsurilor de eliminare a efectelor poluării si a măsurilor preventive, precum si a celor care ar putea suferi pierderi sau daune ulterioare, cauzate de măsurile preventive.

Art. 17. - Fondul va fi pus la dispozitie instantei judecătoresti competente potrivit art. V si IX din CLC, 1992, urmând ca din acesta să se facă plata despăgubirilor datorate pentru pagubele produse prin poluare, în raport cu răspunderile ce vor fi stabilite pe baza unei hotărâri judecătoresti definitive ori irevocabile, după caz.

Art. 18. - (1) În cazul în care fondul nu se constitute voluntar, persoana juridică responsabilă cu administrarea zonei în care s-a produs poluarea, precum si persoanele fizice si juridice prejudiciate de poluare introduc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în nume propriu sau prin reprezentantul comun împuternicit, în fata instantei judecătoresti competente, cererea de compensare a pagubelor produse prin poluare, direct împotriva asigurătorului sau garantului mentionat în certificatul de asigurare sau altă garantie financiară, emis de autoritatea competentă a statului pavilionului navei sau a altui stat membru al CLC, 1992.

(2) În cazul în care poluarea s-a produs în zona economică exclusivă si fondul nu se constitute voluntar, Ministerul Finantelor formulează în fata instantei judecătoresti competente, în numele statului român, cererea de compensare a pagubelor produse prin poluare.

Art. 19. - În cazul introducerii cererii de compensare a pagubelor produse prin poluare la instanta judecătorească competentă, în conditiile art. 18 alin. (1), plata taxei judiciare de timbru se face după constitutrea fondului, conform legislatiei în vigoare.

Art. 20. - Pe baza hotărârii executorii a instantei judecătoresti competente fondul va fi distribuit proportional, în functie de sumele creantelor admise de instantă, între cei care au suferit pierderi prin poluare, au contribuit la eliminarea poluării si/sau au luat măsuri preventive pentru prevenirea sau minimizarea pagubelor prin poluare, conform prevederilor art. IX pct. 3 si art. X din CLC, 1992.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTRY OF TRANSPORT

 

CERTIFICAT DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANTIE FINANCIARĂ

ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI

 

 

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY în RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

 

 

Întocmit conform dispozitiilor art. VII din Conventia internatională privind răspunderea civită pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992

 

Issued în accordance with the provisions of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992

 

Numele navei

 

Name of ship

Numărul sau literele distinctive Distinctive number or letters

Portul de înmatriculare

Port of registry

Numele si adresa proprietarului

Name and address of owner

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul atest că nava sus-mentionată detine polită de asigurare sau altă garantie financiară care satisface cerintele art. VII din Conventia internatională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992.

This is to certify that there is în force în respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Tipul de garantie..............................................

Type of security..................................................

Durata garantiei.................................................

Duration of security............................................

Numele si adresa asigurătorului (sau ale asigurătorilor) si/sau ale garantilor...........................

Name and address of the insurer(s) andlor guarantor(s).................................................................

Numele..............................................................

Name.................................................................

Adresa..............................................................

Address...........................................................

Acest certificat este valabil până la............

This certificate is valid until..............................

Emis sub autoritatea Guvernului României

Issued under the authority of the Government of Romania

În.............. La data de...............

At......... On...............

 

 

....................................................................

Semnătura si titlul emitentului

Signature and title of issuing

Numai dacă nu este indicat altfel, semnătura acestui certificat

atestă că răspunderea civilă, conform Conventiei internationale

privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare

cu hidrocarburi, revine asigurătorilor si/sau garantilor mentionati mai sus.

Unless indicated to the contrary the signature of this certificate

certifies that civil liability under International Convention

on Civil Liability for Oil Pollution Damage is covered

by alore mentioned insurers andlorguarantors.

 

 
ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

                 

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE

SAU ALTĂ GARANTIE FINANCIARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ

PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI

 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY

IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

DIRECTIA DE REGLEMENTĂRI SI CALITATEA SERVICIILOR ÎN PORTURI SI ÎN NAVIGATIA MARITIMĂ

Tel.: 040 16387386

 

Fax: 040 13130120

 

Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti, România

1. Numele si statutul solicitantului:

Name and status of applicant:

 

2. Adresa sediului solicitantului:

Address of registered office:

 

 

Tel.:

Fax:

 

3. Numele si adresa proprietarului navei (navelor), dacă diferă de cele mentionate la pct. 1.

Name and address of owner of ship (ships) (if different from 1 above):

 

 

Tel.:

Fax:

 

4. Subsemnatul solicit eliberarea unui certificat de asigurare pentru fiecare dintre navele prevăzute în anexă.

I hereby apply for a certificate to be issued în respect of each of the ships overleaf.

Data...................................................

Date....................................................

 

Statutul în companie............

Status în Company.................

 

Semnătura..................

Signature......................

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 
 
LISTA
cuprinzând navele care trebuie certidicate conform dispozitiilor art. VII din CLC, 1992

 

 

SCHEDULE
of ships to be certified în accordance with the provisions of article VII of CLC, 1992
 
 

1

2

3

Numele si tipul navei

Name and type of ship

Numarul oficial

Official number (CALL SIGN)

Pavilionul si portul de înregistrare

Flag and port of registry

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4
5
6
Garantia

Security

Numele si adresa asiguratorului si/sau ale garantului

Name and address of insurer and guarantor

Numărul IMO

IMO number

 

Tipul

Type

Perioada valabilitătii

Period of valability

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7
8
9
Tonajul brut

Gross tonnage

Numărul certificatului de asigurare sau altă garantie financiară

Certificate of insurance or other financial security number

Observatii

Observations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România

si Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane

în domeniul sanitar-veterinar, semnat la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane în domeniul sanitar-veterinar, semnat la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor acordului vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentaiiei,

Aurel Pană,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.234.

 

ACORD

între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane în domeniul sanitar-veterinar

 

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si.Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane, denumite în continuare părti,

luând în considerare că:

- există vointa politică a guvernelor ambelor tări pentru cresterea schimburilor comerciale de animale si produse de origine animală;

- schimbul de experientă si cooperarea pot contribui la apărarea teritoriilor statelor lor fată de bolile animalelor si fată de zoonoze;

- ambele tări sunt membre ale Oficiului International de Epizootii (O.I.E.), creat la Paris la 25 ianuarie 1924;

- ambele părti au în structura lor departamente specializate în domeniu, ale căror cunostinte pot contribui la îmbunătătirea planurilor nationale de productie,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Prezentul acord are ca obiectiv stabilirea programelor comune de lucru specifice pentru importul si exportul de animale vii, produse si subproduse de origine animală, în conformitate cu legislatia sanitar-veterinară în vigoare a fiecărei părti.

În scopul înlesnirii schimburilor comerciale si al protejării teritoriilor statelor ambelor părti de boli ale animalelor, acestea si produsele anterior citate trebuie să corespundă reglementărilor si conditiilor sanitar-veterinare în vigoare pe teritoriul iării importatoare.

 

ARTICOLUL 2

Părtile, de comun acord, vor elabora programe de cooperare bilaterală în domeniul sanitar-veterinar, pentru importul si exportul de animale vii, produse si subproduse de origine animală de pe teritoriul statului uneia dintre părti pe teritoriul statului celeilalte părti:

Respectivele programe vor trebui să cuprindă:

a) definirea obiectivelor, termenilor de referintă, scopurilor si intentiilor specifice care urmează să fie obtinute;

b) metodologia procesului de urmat în realizarea treptată a scopurilor propuse;

c) responsabilitatea părtilor pentru fiecare dintre fazele cooperării;

d) interesul reciproc si mijloacele disponibile atât umane, cât si financiare;

e) directiile principale pentru supravegherea si evaluarea activitătilor;

f) aprobarea, executarea si îndeplinirea proceselor operationale;

g) pregătirea, publicarea si/sau difuzarea rezultatelor obtinute din activităti.

 

ARTICOLUL 3

Părtile se obligă să desfăsoare următaarele actiuni de cooperare:

a) emiterea certificatelor sanitare internationale pentru importul si exportul de animale, produse si subproduse de otigine animală, cu destinatie pe teritoriul statului uneia dintre părti, în conformitate cu conditiile sanitar-veterinare si cu legislatia internă în vigoare a fiecărei părti;

b) prevenirea, urmărirea si combaterea bolilor cuprinse în lista A a O.I.E., într-o manieră comună si prioritară;

c) schimbul periodic, continuu si oportun de informatii, care poate contine buletine sanitar-veterinare asupra evolutiei bolilor infectioase si parazitare ale animalelor, prevăzute în listele A si B ale O.I.E.;

d) schimbul de informatii specifice privind aspectele sanitar-veterinare, cu accent pe conditiile de producere si prelucrare a produselor de origine animală destinate exportului pe teritoriul statului celeilalte părti;

e) schimbul de specialisti în domeniul sanitar-veterinar, în scopul dobândirii informatiilor privind starea de sănătate a animalelor si produselor, privind realizările stiintifice si tehnice din domeniu si privind întreprinderile de prelucrare a respectivelor produse, care ar putea face obiectul unor vizite reciproce de verificare din partea autoritătilor competente ale părtilor; si

f) colaborarea dintre laboratoarele si serviciile sanitarveterinare.

 

ARTICOLUL 4

Părtile îsi vor comunica, imediat, prin telegraf/fax sau telefonic, aparitia pe teritoriile statelor lor a oricărui caz sau focar de îmbolnăvire a cărei notificare din partea O.I.E. este obligatorie si care este cuprinsă în listele A si B ale O.I.E., precum si a altor boli sau cazuri deosebite stabilite în mod expres de părti. Pentru aceste cazuri se vor detalia zona geografică exactă, aspectele lor epizootologice si de transmitere, precum si măsurile pentru eradicarea si combaterea lor, inclusiv cele privind exportul.

 

ARTICOLUL 5

Părtile se obligă să îndeplinească conditiile sanitar-veterinare interne referitoare la schimburile de animale, produse si subproduse, în cazul existentei sau aparitiei în tara exportatoare a oricărei boli la animale care prezintă pericol de diseminare în tara importatoare.

 

ARTICOLUL 6

Părtile se obligă să aplice conditiile sanitar-veterinare pertinente, pentru a obtine garantiile necesare în vederea certificării faptului că produsele lor de origine animală nu contin droguri, hormoni, pesticide, toxine si orice alt agent nociv pentru sănătatea umană, conform limitelor de tolerantă stabilite în programele de cooperare.

 

ARTICOLUL 7

Părtile vor elabora împreună informări anuale asupra progresului si rezultatelor obtinute pe baza prezentului acord si le vor transmite institutiilor bilaterale stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL 8

În scopul facilitării cooperării prevăzute în prezentul acord fiecare parte va desemna un coordonator tehnic a cărui sarcină va fi de a conduce si de a supraveghea desfăsurarea activitătilor realizate în cadrul programelor de cooperare care se stabilesc. Coordonatorul tehnic al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei va fi directorul general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, iar pentru Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane va fi directorul general al Sănătătii Animale.

 

ARTICOLUL 9

Părtile se obligă să desfăsoare actiunile de cooperare prevăzute în cadrul prezentului acord si, în consecintă, să suporte pe cont propriu cheltuielile ce decurg din participarea lor, cu exceptia cazului în care pentru actiuni specifice se convine contrariul.

Partea care trimite din proprie initiativă reprezentanti si specialisti pe teritoriul statului celeilalte părti se obligă să suporte costurile unei asemenea delegatii. Cu toate acestea, dacă una dintre părti solicită o vizită de verificare a întreprinderilor sale de prelucrare a produselor de origine animală, ea va fi aceea care va plăti cheltuielile care decurg din această vizită.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea pe teritoriul statului uneia dintre părti a echipei si personalului necesar pentru realizarea obiectivului prezentului acord se va îndeplini în conformitate cu legislatia natională în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

Părtile vor înfiinta o comisie de urmărire a acestui acord, care va fi însărcinată:

a) să elaboreze acorduri complementare necesare pentru aplicarea prezentului acord;

b) să prezinte atunci când este necesar, propuneri privind modificările sau dispozitiile suplimentare la prezentul acord;

c) să finalizeze consultări în vederea obtinerii unui consens fată de divergentele care ar putea apărea din aplicarea prezentului acord sau a acordurilor suplimentare. Comisia se va conduce, după caz, după recomandările organismelor internationale (O.I.E., O.M.S., FAO, CODEX).

 

ARTICOLUL 12

Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a zi de la data la care Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România comunică Secretariatului Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale din Statele Unite Mexicane îndeplinirea procedurilor cerute de legislatia internă din România, necesară pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, si va fi în vigoare timp de 5 ani, putând fi prelungit în mod automat pentru noi perioade cu aceeasi durată.

Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul reciproc al părtilor, exprimat prin comunicări scrise, în conformitate cu procedura prevăzută în primul alineat al prezentului articol.

Oricare dintre părti va putea, în orice moment, să denunte prezentul acord, prin notificare scrisă, adresată celeilalte părti, cu 6 luni înainte de data respectivă.

Denuntarea prezentului acord nu va afecta încheierea actiunilor de cooperare care au fost concretizate în timpul valabilitătii sale.

Semnat la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România,

Stelian Oancea,

secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

Pentru Secretariatul Agriculturii, Zootehniei si Dezvoltării Rurale

din Statele Unite Mexicane,

Rosario Green,

ministrul relatiilor externe

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative

a Braziliei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.235.

 

 

CONVENTIE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite în continuare părti contractante, hotărând extinderea si dezvoltarea cooperării reciproce în domeniul veterinar, pentru asigurarea unei protectii eficiente împotriva bolilor la animale si bolilor cauzate de produsele de origine animală caracterizate ca necorespunzătoare pentru sănătate, si

animate de dorinta de a dezvolta în continuare relatiile dintre cele două tări de a facilita comertul reciproc cu animale, material seminal pentru însământare artificială, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si cu alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse care pot influenta sănătatea animalelor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Părtile· contractante vor coopera în vederea protectiei teritoriilor statelor lor împotriva introducerii si/sau răspândirii de boli ale animalelor prin importul, exportul si tranzitul de animale, material seminal pentru însământare artificială, embrioni, ouă pentru reproductie produse de origine animală, medicamente si de alte produse de uz vetennar, furaje si alte produse care pot influenta sănătatea animalelor.

 

ARTICOLUL 2

Autoritătile sanitare veterinare ale părtilor contractante, competente în domeniul aplicării prezentei conventii, sunt:

1. Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pentru partea română;

2. Ministerul Agriculturii si Aprovizionării, pentru partea braziliană.

 

ARTICOLUL 3

Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante vor conveni activitătile reciproce, în scopul simplificării executării procedurilor sanitare veterinare pentru importul, exportul si tranzitul de animale, material seminal pentru însământare artificială, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si de alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse care fac obiectul controlului sanitar-veterinar de frontieră. Activitătile reciproce vor fi convenite luându-se în considerare regle mentările din legislatia română si cea braziliană, precum si orientările din Acordul asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare al Organizatiei Mondiale a Comertului.

 

ARTICOLUL 4

1. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante îsi vor furniza imediat informatii privind:

a) aparitia pe teritoriul statelor lor a bolilor specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii, inclusiv denumirea speciilor, numărul animalelor afectate de boli si zon de extindere a bolilor, baza de diagnostic si tipi activitătilor întreprinse pentru prevenirea si combaterea acestora.

b) bolile transmisibile ale animalelor, înscrise în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii, prin schimb de buletine lunare;

c) conditiile sanitare veterinare si modelele de certificate sanitare veterinare care definesc conditiile pentru importul, exportul si licentele de tranzit pentru animale, material seminal pentru însământare artificială, embrioni, ouă pentr reproductie, produse de origine animală, medicamente pentru alte produse de uz veterinar, furaje si alte produs care pot influenta sănătatea animalelor.

2. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante se vor informa reciproc, imediat, despre măsurile de prevenire adoptate în cazul în care bolile specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii apar pe teritoriul tărilor limitrofe.

 

ARTICOLUL 5

1. Părtile contractante vor sprijini cooperarea dintre autoritătile sanitare veterinare competente si institutiile române si braziliene care utilizează rezultatele cercetării stiintifice si tehnologice în domeniul sanitar-veterinar, prin:

a) schimb de experientă si cunostinte privind problemele profesiunii veterinare;

b) cooperare între autoritătile sanitare veterinare competente si institutiile veterinare;

c) schimb de informatii si vizite de lucru plătite de partea contractantă care trimite;

d) schimb de reviste de specialitate si de alte publicatii sanitare veterinare;

e) schimb de informatii privind activitătile sanitare veterinare, prevederile legale, regulile si reglementările publicate în acest domeniu;

f) schimb de informatii, reglementări si de specialisti în domeniul producerii, testării, înregistrării si comercializării produselor de uz veterinar.

2. Părtile contractante vor permite autoritătilor lor sanitare veterinare competente să efectueze controale reciproce în unitătile care exportă animale, material seminal pentru însămâniare artificială, embrioni ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse care pot influenta sănătatea animalelor.

 

ARTICOLUL 6

1. În vederea rezolvării problemelor practice legate de impiementarea prezentei conventii autoritătile sanitare veterinare competente vor organiza, dacă este necesar, consultatii comune.

2. Aceste consultatii vor fi organizate alternativ în România si Brazilia. Data si locul consultatiilor vor fi stabilite de comun acord. Fiecare parte contractantă va acoperi costurile pentru propria delegatie, cu respectarea reglementărilor sale legale interne.

3. Dacă prin negocieri directe autoritătile competente nu pot găsi o solutie, diferendele vor fi solutionate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 7

1. Prezenta conventie poate fi amendată de părtile contractante de comun acord. Amendamentele vor intra în vigoare conform art. 8.

2. Prevederile prezentei conventii nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante, care rezultă din alte acorduri internationale bilaterale sau multinafionale încheiate de acestea:

 

ARTICOLUL 8

Prezenta conventie va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc asupra îndeplinirii procedurilor cerute de legislatia lor natională în acest caz.

 

ARTICOLUL 9

Prezenta conventie se încheie pentru o perioadă de 5 ani, iar valabilitatea ei se va prelungi în mod automat cu noi perioade de câte 5 ani, în cazul în care nici una dintre părtile contractante nu notifică celeilalte în scris, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea respectivei perioade de valabilitate, intentia sa de a o denunta.

 

ARTICOLUL 10

La data intrării în vigoare a prezentei conventii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei Protocolul sanitar-veterinar privind conditiile care reglementează importul de animale vii si produse de origine animală, încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, intrat în vigoare la 11 martie 1974, îsi încetează valabilitatea în relatiile dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei.

Semnată la Brasilia la 25 iulie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile romănă, portugheză si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergentă de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Stelian Oancea,

secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei,

Luiz Felipe Lampreia,

ministrul afacerilor externe

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei, semnată la 8rasilia la 25 iulie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.236.

 

C O N V E N T I E

între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite în continuare părti contractante, în dorinta de a stimula cooperarea bilaterală în domeniul protectiei plantelor si carantinei,

pentru a proteja teritoriile statelor lor fată de introducerea si diseminarea organismelor dăunătoare reglementate si pentru a limita pierderile cauzate de acestea, precum si pentru a facilita comertul reciproc si schimburile de vegetale si produse vegetale,

luând în considerare prevederile Conventiei internationale pentru protectia vegetalelor (CIPV) si ale Acordului asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare al Organizatiei Mondiale a Comertului, precum si principiile carantinei plantelor referitoare la comertul international,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Autoritătile competente ale ambelor părti contractante vor inspecta si vor supraveghea pe teritoriile proprii culturile agricole, pădurile, produsele vegetale si alte articole reglementate, în vederea depistării organismelor dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 2

Autoritătile competente ale celor două părti contractante, care răspund de coordonarea si implementarea prezentei conventii, sunt:

- Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pentru partea română;

- Ministerul Agriculturii si Aprovizionării, pentru partea braziliană.

 

ARTICOLUL 3

Pentru scopurile acestei conventii termenii organisme dăunătoare, organisme dăunătoare reglementate, articol reglementat, vegetale si produse vegetale vor avea sensul dat lor în textul Conventiei internationale pentru protectia vegetalelor, revizuit în 1997, si în Glosarul de termeni fitosanitari al Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură (editia 1996).

 

ARTICOLUL 4

Autoritătile competente se vor informa reciproc, în scris, asupra schimbărilor semnificative în starea fitosanitară, cum ar fi aparitia si diseminarea pe teritoriul statelor lor a organismelor dăunătoare reglementate, care prezintă un pericol deosebit pentru culturile agricole si forestiere si care sunt incluse în listele nationale cuprinzând organismele dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 5

În vederea prevenirii introducerii si/sau diseminării de organisme dăunătoare reglementate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, orice export de vegetale sau produse vegetale supuse inspectiei fitosanitare va fi însotit de un certificat fitosanitar elaborat conform modelului prevăzut în Conventia internatională pentru protectia plantelor, emis de autoritătile competerite.

 

ARTICOLUL 6

Certificatul fitosanitar nu exclude dreptul statului importator de a efectua inspectia fitosanitară si de a lua toate măsurile necesare (refuz de intrare, distrugere, dezinfectie, dezinsectie etc.) în vederea prevenirii introducerii si/sau răspândirii pe teritoriul său a organismelor dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 7

1. Dacă se constată prezenta organismelor dăunătoare reglementate, autoritatea competentă a statului importator va raporta despre aceasta cât mai curând posibil autoritătii competente a statului exportator.

2. Dacă autoritatea competentă a statului importator decide că aceste vegetale si/sau produse vegetale pot fi importate cu conditia impunerii unor măsuri fitosanitare speciale (dezinfectie, dezinsectie, prelucrare imediată etc.), o asemenea decizie va fi comunicată cât mai curând posibil autoritătii competente a statului exportator.

 

ARTICOLUL 8

Pentru a preveni introducerea organismelor dăunătoare reglementate părtile contractante, în conditiile respectării principiilor Acordului asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare al Organizatiei Mondiale a Comeriului (Acordul SPS), au dreptul:

- să limiteze sau să ceară conditii speciale referitoare la importul de vegetale si produse vegetale;

- să interzică importul vegetalelor si al produselor vegetale.

 

ARTICOLUL 9

Autoritătile competente îsi vor notifica reciproc punctele de intrare prin care este permis importul si/sau tranzitul de vegetale si produse vegetale care sunt supuse inspectiei fitosanitare.

 

ARTICOLUL 10

Cele două părti contractante, recunoscând utilitatea cooperării în domeniul stiintei si oportunitatea unificării, în limita posibilitătilor, a metodelor si măsurilor de protectie a plantelor vor stimula această cooperare prin:

- schimb de informatii asupra stării fitosanitare a culturilor si pădurilor, asupra măsurilor luate în lupta împotriva organismelor dăunătoare, precum si asupra rezultatelor obtinute;

- schimb de legi si de reglementări legale privind protectia plantelor si carantina, precum si de literatură de specialitate, oferind astfel celor două state o mai bună cunoastere în aceste domenii.

 

ARTICOLUL 11

1. Pentru solutionarea problemelor practice privind implementarea prezentei conventii autoritătile competente vor organiza, dacă este nevoie, consultări comune.

2. Aceste consultări vor fi organizate alternativ în România si Brazilia. Locul si data acestor consultări vor fi stabilite de comun acord. Fiecare parte contractantă va acoperi costurile pentru propria delegaiie, cu respectarea reglementărilor sale legale interne.

3. Dacă autoritătile competente nu ajung la o solutie prin negocieri directe, disputele vor fi rezolvate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 12

1. Pentru a grăbi transportul vegetalelor si al produselor vegetale si pentru a reduce riscul aparitiei organismelor dăunătoare reglementate, ori de câte ori este cazul, cu acordul celor două părti contractante, inspectiile fitosanitare pot fi efectuate de autoritătile competente ale statului unei părti contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

2. Autoritătile competente vor stabili pentru fiecare caz conditiile acestor inspectii fitosanitare.

 

ARTICOLUL 13

1. Părtile contractante îsi vor notifica reciproc listele cuprinzând organismele dăunătoare reglementate, precum si exigentele specifice de carantină (interdictii, restrictii si conditii fitosanitare) referitoare la importul vegetalelor si produselor vegetale.

2. Orice modificare în prevederile sus-mentionate va fi notificată în scris celeilalte părti contractante, în timp util, înainte de intrarea ei în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

1. Prezenta conventie poate fi amendată prin întelegere reciprocă între părtile contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu art. 15.

2. Prevederile prezentei conventii nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante, care rezultă din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale încheiate de acestea.

 

ARTICOLUL 15

Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea ei în vigoare.

 

 

ARTICOLUL 16

Prezenta conventie se încheie pe o perioadă de 5 ani iar valabilitatea ei va fi prelungită automat pentru noi perioade de 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părtile contractante să nu notifice în scris celeilalte părti contractante cu cel putin 6 luni înainte, intentia sa de a o denunta.

Semnată la Brasilia la 25 iulie 2000, în două exempla originale, fiecare în limbile română, portugheză si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Stelian Oancea,

secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei,

Luiz Felipe Lampreia,

ministrul afacerilor externe

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Casei de schimb valutar Societatea Comercială

"Bani Money Exchange House" - S.R.L. Bucuresti

cu retragerea autorizatiei de functionare

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 2 lit. a1), a2), c) si d3) din cap. II, ale pct. 9 alin. 2 si pct. 23 din cap. IV, ale pct. 30, 31, 32 si 35 din cap. VI, precum si ale pct. 43 alin. 1 din cap. VIII din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare, precum si ale prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, consemnată în procesele-verbale încheiate la data de 6 septembrie 2000

în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. 2 din Legea bancară nr. 58/1998,

în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se sanctionează Casa de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" S.R.L. Bucuresti cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, începând cu data comunicării prezentului ordin.

Art. 2. - Casa de schimb valutar Societatea Comercială "Bani Money Exchange House" - S.R.L. Bucuresti are drept de contestatie, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998, cu modificările ulterioare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI