MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 647  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Marti, 12  decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

248. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanta

 

249. - Ordonantă de urgentă privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

251. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

253. - Ordonantă de urgentă privind rambursarea din bugetul Consiliului Judetean Iasi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeteană "Apă Canal" Iasi, cu garantia statului, de la banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru finantarea obiectivului de investitii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea si dezvoltarea Statiei de epurare a municipiului Iasi"

 

254. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din  import

 

255. - Ordonantă de urgentă privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietătii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău

 

256. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea surselor de plata pentru achitarea de către Ministerul Finantelor a obligatiilor financiare fată de Banca Natională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe

 

1.253. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de  interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1998

privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din  Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităti la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, în scopul privatizării Societătii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 d în  30 decembrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - În vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A. Constanta si transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni reprezentând 69,991% din capitalul social al acestei societăti comerciale către investitorul cu care Fondul Proprietătii de Stat a negociat si a încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect respeetivul pachet de actiuni, se vor acorda prin hotărâre a Guvernului facilităti la plata unor obligatii bugetare si a altor obligatii către Ministerul Finantelor, prin derogare de la prevederile cap. III d în  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin  Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale cap. V din  Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările si completările ulterioare."

2. Articolul 2 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN  ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Kerekes Gábor

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 248.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

priv în d constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în pretul produselor petroliere livrate, benzină si motorină, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din  ultima zi a lunii anterioare livrării.

Această sumă fixă se va reflecta în preturile de livrare ale benzinei si motor în ei, fără să  între în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Art. 2. - Fondul special pentru produse petroliere, constituit în conditiile art. 1, este gestionat de Ministerul  industriei si Comertului si va fi utilizat pentru acoperirea  integrală a obligatiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol.

Art. 3. - Se aprobă plata cu prioritate din  fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, reprezentând  influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operatiunile de finantare a importurilor de titei în perioada 1992-1997 si din preturile produselor petroliere practicate în aceeasi perioadă si nereglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997 priv în d regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2000 priv în d regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.

Art. 4. - Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei si se va utiliza pentru:

a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, preluată la datoria publică conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;

b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, propusă să fie plătită cu prioritate în conditiile prevăzute la art. 3.

Art. 5. - Obligatia de a calcula si de a vira sumele rezultate din  aplicarea art. 1 revine producătorilor si procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului si destinatia produsului.

Art. 6. - Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate livrările.

Art. 7. - Suma fixă  inclusă în preturile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezintă cheltuială deductibilă din  punct de vedere fiscal.

Art. 8. - Obligatiile de plată acoperite în conditiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitătilor de întârziere.

Art. 9. - Obligatiile si creantele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă vor fi evidentiate în conturi în afara bilantului.

Art. 10. - Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agentii economici producători sau procesori se aplică majorări de întârziere conform legislatiei fiscale.

Art. 11. - Modul de utilizare a fondului special constituit în conditiile prezentei ordonante de urgentă va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Industriei si Comertului, aprobate prin  hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiintarea Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată si modificată pr în  Legea nr. 70/1998, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 13. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.

 

PRIM-M ÎN ISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 249.

 

ANEXA Nr. 1

 

OBLIGATII DE PLATĂ

aferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000

                 

Nr. crt.

Creditorul

Obligatiile constituite în  valută(mii $)

Obligatiile constituite  în  lei

Totalul obligatiilor consolidate în valută (mii /$)

Obligatiile în  lei la cursul de 25.100 lei/$ (miliade) lei

obligatiile în lei (miliarde lei)

cursul de schimb valutar la data constituirii (lei/$)

echivalentul în valută (mii $)

0

1

2

3

4

5=3/4

6=2+5

7=6x25.100

 

Ministerul Finantelor

90.625 

293        

 

38.712 

129.337

3.247

1.

- pentru achitări la CHASE (facilitate “CHASE”)

69.449

 

 

69.449

 

1 .743

2.

- pentru Acordul 15-SAL- TOTAL, din  care:

21.176

 

 

 

21.176

532

- pentru credit Acord 15-SAL

18.800

 

 

 

18.800

472

pentru dobânzi

2.376

 

 

 

2.376

60

3.

- pentru conventii creante Egipt/Iran - TOTAL, din care:

 

227

 

30.435

30.435

764

· Egipt

 

71

6.866

10.378

10.378

261

· Iran

 

156

7.744

20.057

20.057

503

4.

pentru T.V.A

 

66

80.015

8.277

8.277

208

 

Petroleximort

5.565

37

 

2.933

8.497

213

5.

prin  THE CHASE MANHATTAN BANK

46

 

 

 

46

1

6.

- prin SOCIETE GENERALE - TOTAL din  care:

5.518

 

 

 

5.518

139

· valoare facturată

2.612

 

 

 

2.612

66

· penalităti calculate

2.906    

 

 

 

2.906    

73

7.

- marfă, comisioane, alte plăti

 

14

8.015

1.805

1.805

45

8.

- penalităti pretinse

 

23

20.397

1.128

1.128

28

9.      

Conpet

 

18

8.015

2.249

2.249

56

 

 

 

 

 

 

 

0

 

TOTAL I

96.190

348

 

43.894

140.084

3.516

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997

507.300

 

 

 

507.300

12.733

 

TOTAL II

603.490

348

 

43.894

647.384

16.249

                                                                                                                                                                                                     

LISTA

cuprinzând unitătile  incluse  în  Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sediul

Capitalul social la data fuzionării (mii lei)

1.

ARPECHIM

Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor nr. 127, judetul Arges   

412.843.300

2.

PETROBRAZI

Comuna Brazi, judetul Prahova              

387.204.550

3.

PECO Alba

Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii nr. 3A, judetul Alba

9.035.429

4.

PECO Arad

Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judetul Arad

7.284.550

5.

PECO Arges    

Municipiul Pitesti, str. I. C. Brătianu nr. 54, judetul Arges

8.673.525

6.

PECO Bacău   

Municipiul Bacău, str. Alba lulia nr. 20, judetul Bacău  

6.453.140

7.

PECO Bihor

Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judetul Bihor

12.087.550

8.

PECO Bistrita

Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 2, judetul Bistrita-Năsăud

4.796.000

9.

PECO Botosani

Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal, judetul Botosani

6.283.075

10.

PECO Brasov

Municipiul Brasov, Str. Hărmanului nr. 15 B, judetul Brasov

7.098.600

11.

PECO Brăila

Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3, judetul Brăila

4.011.350

12.

PECO Buzău

Municipiul Buzău, str. Hipodrom nr. 1, judetul Buzău  

4.154.925

13.

PECO Caras-Severin

Municipiul Resita, str. Timisoara nr. 19, judetul Caras-Severin

8.786.550

14.

PECO Călărasi                 

Municipiul Călărasi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judetul Călărasi                

2. 091.825

15

PECO Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 3, judetul Cluj           

13.443.975

16.

PECO Constanta

Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu nr. 9, judetul Constanta

6.692.950

17.

PECO Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56 judetul Covasna

2.851.225

18.

PECO Dâmbovita

Municipiul Târgoviste, str. Matei Basarab nr. 1, judetul Dâmbovtia

5.828.675

19.

PECO Dolj

Municipiul Craiova, str. Săvinesti nr. 3 judetul Dolj

9.093.660

20.

PECO Galati

Municipiul Gaiati, str. Basarabiei nr. 62 judetut Galati

3.306.551

21.

PECO Giurgiu

Municipiul Giurgiu, str. Bucuresti nr. 86A, judetul Giurgiu

4.194.525

22.

PECO Gorj

Municipiul Târgu Jiu, str. Grivitei nr. 23, judetul Gorj

2.153.300

23.

PECO Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6 judetul Harghita

2.078.000

24.

PECO Hunedoara

Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 11, judetul Hunedoara

9.758.800

25.

PECO Ialomita

Municipiul Slobozia, Sos. Brăilei nr. 7 judetul Ialomita

7.247.300

26.

PECO Iasi

Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24, judetul Iasi

7.672.350

27.

PECO Maramures

Municipiul Baia Mare, bd Bucuresti nr. 53 judetul Maramures        

3.124.450

28.

PECO Mehedinti

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Stefan cel Mare nr. 5, judetul Mehedinti

5.182.675

29.

PECO Mures

Municipiul Târgu Mures, Piata Trandafirilor nr. 13 judetul Mures

3.216.350

30.

PECO Neamt  

Municipiul Piatra-Neamt bd Decebal nr. 28, judetul Neamt 

7.740.609

31.

PECO Olt

Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judetul Olt          

4.759.125

32.

PECO Prahova

Municipiul Ploiesti str. Văleni nr. 44, judetul Prahova

13.664.700

33.

PECO Satu Mare

Municipiul Satu Mare, str. AI. I. Cuza nr. 16, judetul Satu Mare

4.255.153

34.

PECO Sălaj

Municipiul Zalău, Str. Depozitelor nr. 4, judetul Sălaj

5.616.750

35.

PECO Sibiu

Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judetul Sibiu

7.484.675

36.

PECO Suceava

Municipiul Suceava, Str. Bazelor, nr. 1, judetul Suceava

8.224.382

37.

PECO Teleorman

Comuna Poroschia, judetul Teleorman               

4.633.050

38.

PECO Timis

Municipiul Timisoara str. Eugeniu de Savoya nr. 2A judetul Timis

14.356.025

39.

PECO Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judetul Tulcea

1.582.325

40.

PECO Vaslui

Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5 judeiul Vaslui

5.407.950

41.

PECO Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 51, judetul Vâlcea

5.909.305

42.

PECO Vrancea

Municipiul Focsani, Str. Bârsei nr. 10, judetul Vrancea               

3.838.550

43.

COMPETROL

Municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Titeica nr. 121, sectorul 2

33.846.950

44.

TRANSPECO

Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 2, sectorul 1

6.573.515

45.

PETROTRANS

Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7, judetul Prahova

75.000.000

TOTAL

1.169.542.225

                                                                                                                                                                                                                                         

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 14 din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romăniei,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din  29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din  25 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(5) Pe baza rapoartelor întocmite Ministerul Finantelor si celelalte entităti care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale vor emite certificate de obligatii bugetare, care vor preciza natura si cuantumul obligatiilor bugetare pe care le au în administrare la data raportului, pe baza documentelor contabile ale societătii comerciale si a declaratiei pe propria răspundere a administratorilor societătii că nu mai dispun de alte acte, documente, înscrisuri neoperate în evidenta contabilă."

2. Alineatul (6) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(6) Nici o altă obligatie bugetară, scadentă la data raportului si neevidentiată în certificatul de obligatii bugetare emis în conformitate cu alin. (5), nu mai este datorată bugetelor, dacă sumele necuprinse în certificatul de obligatii bugetare nu sunt urmarea săvârsirii unor  infractiuni sau contraventii."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 251.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind rambursarea din  bugetul Consiliului Judetean Iasi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeteană "Apă Canal" Iasi, cu garantia statului, de la banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru finantarea obiectivului de  în vestitii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea si dezvoltarea Statiei de epurare a municipiului Iasi"

 

                  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din  Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă rambursarea semestrială a creditelor externe, în valoare de 9.300.264,31 euro, conform graficului prezentat în anexă, precum si plata costurilor aferente, dobânda, comisioanele si alte speze bancare, până la finalizare, contractate de Regia Autonomă Judeteană "Apă Canal" Iasi, cu garantia statului, de la banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru finantarea obiectivului de  investitii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea si dezvoltarea Statiei de epurare a municipiului Iasi", din  bugetul Consiliului Judetean Iasi.

Resursele financiare necesare în vederea achitării obligatiilor de plată prevăzute la alin. 1 vor fi asigurate de la bugetul de stat prin alocarea anuală de sume defalcate cu această destinatie bugetului Consiliului Judetean Iasi.

Art. 2 -. Ratele de capital plătite în anul 2000 din fondul de risc constituit la Ministerul Finantelor, în sumă totală de 1.240.036 euro, si dobânda aferentă se vor recupera din bugetul Consiliului Judetean Iasi, aprobat pe anul 2000.

Art. 3. - Anexa privind graficul de rambursare a creditelor contractate de la banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 253.

 

ANEXA

privind graficul de rambursare a creditelor contractate de la banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau

 

Data rambursării

Rata de rambursat (echivalent euro)

19 ianuarie 2001

620.018,00

19 iulie 2001

620.018,00

19 ianuarie 2002

620.018,00

19 iulie 2002

620.018,00

19 ianuarie 2003

620.018,00

19 iulie 2003

620.018,00

19 ianuarie 2004

620.018,00

19 iulie 2004

620.018,00

19 ianuarie 2005

620.018,00

19 iulie 2005

620.018,00

19 ianuarie 2006

620.018,00

19 iulie 2006

620.018,00

19 ianuarie 2007

620.018,00

19 iulie 2007

620.018,00

19 ianuarie 2008

620.012,31

TOTAL:

9.300.264,31

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din  import

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din  Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se scutesc de la plata taxelor vamale până la data de 31 decembrie 2001  inclusiv bunurile din  import necesare pentru realizarea proiectului Coltea, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul  industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 254.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind prelungirea termenului de valabilitate

a ofertei formulate de Fondul Proprietătii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială Gerom" - S.A. Buzău

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei Fondului Proprietătii de Stat privind vânzarea pachetului de actiuni detinute de stat din  capitalul social al Societătii Comerciale "Gerom" - S.A. Buzău se prelungeste până la data de 23 februarie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Kerekes Gábor

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Erös

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 255.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finantelor

a obligatiilor financiare fată de Banca Natională a României rezultate din  plata serviciului datoriei publice externe

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din  Constitutia României si ale art. 19 din  Legea datoriei publice nr. 81 /1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor fată de Banca Natională a României rezultate din  plata serviciului datoriei publice externe, în sumă de 142.169.448.526,98 lei, au ca surse de plată si se achită de Ministerul Finantelor din  fondul de risc constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

Art. 2. - Ministerul Finantelor va actiona în vederea recuperării  integrale a sumei prevăzute la art. 1 de la beneficiarii împrumuturilor externe, pentru reîntregirea fondului de risc.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Streiber,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 256.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de  interne din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din  Constitutia României si ale art. 23 alin . (1) lit. a) din  Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de  interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu suma de 8,5 miliarde lei pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de activitătile cultural-sportive pe perioada de iarnă în unitătile subventionate de la capitolul 59.01 "Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret".

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor să  introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate se vor restitui cel târziu până la data de 29 decembrie 2000, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN  ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de  interne,

Constantin  Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.253.