MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 417      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 31 august 2000 

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

            68. - Ordonantă pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

 

            Acord de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare.

           

            715. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale "Radiocomunicatii - S A si Companiei Nationale "Posta Română" - S.A aflate sub autoritatea sau în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică.

 

            716. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor precum si a unor programe ale Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

 

            717. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome compantilor si societătilor nationale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului prevăzute în anexa nr 1la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 58/2000 privind Unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si compantile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare

 

            737. - Hotărâre privind înlocuirea unui membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

            739. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul

 

            740. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului în administrarea  Ministerului Culturii si în folosinta gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 10 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar, în valoare de 40,0 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000.

            Art. 2. - (1) Aplicarea acordului va fi realizată de Ministerul Sănătătii, desemnat ca agentie de implementare.

            (2) Ministerul Finantelor va încheia cu Ministerul Sănătătii un acord de împrumut subsidiar, prin care i se vor delega acestuia din urmă întreaga autoritate si

responsabilitate în aplicarea eficientă si rapidă a acordului de împrumut.

            Art. 3. - Contributia locală la realizarea proiectului va fi suportată de:

            a) Ministerul Sănătătii, din sume alocate anual de la bugetul de stat pentru impozite, taxe si alte costuri;

            b) spitalele beneficiare ale împrumutului, din bugetele proprii de venituri si cheltuieli. Contributia acestora va acoperi: cheltuielile de întretinere, de functionare si pentru consumabile aferente echipamentelor achizitionate din împrumut, precum si o parte din asistentia tehnică si pregătirea profesională necesare în vederea utilizării acestor echipamente.

            Art. 4. - Rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor, a comisioanelor (inclusiv comisionul initial) si alte speze aferente împrumutului vor fi suportate de Ministerul Sănătătii, din sume cu această destinatie, alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu.

            Art. 5. - Se autorizează Guvernul Romăniei ca prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de împrumut; amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de B.I.R.D. sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdu Gabor

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 68.

 

Împrumut nr. 4568 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Proiectul privind reforma sectorului sanitar)

între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Acord din 7 iulie 2000

            între România (Împrumutat) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

            Având în vedere că:

            A. Banca a primit din partea Împrumutatului în datele de 15 iulie 1999 si 16 februarie 2000 scrisori care descriu un program în două faze de politici si actiuni (Program), elaborat pentru realizarea reformelor în sectorul sanitar al Împrumutatului;

            B. Împrumutatul a cerut Băncii să sprijine realizarea celor două faze ale Programului prin acordarea unor împrumuturi Împrumutatului, în limita valorii de saizeci milioane dolari S.U.A. (60.000.000 $) echivalent, pe o perioadă de cinci (5) ani;

            C. pentru a sprijini finantarea Proiectului Împrumutatul: (i) intentionează să obtină din partea Departamentului pentru Dezvoltare Internatională al Marii Britanii (DDIMB) un grant în valoare de aproximativ 600.000 lire (Grant DDIMB), în cadrul termenilor si conditiilor stabilite într-un acord care se va încheia între Împrumutat si DDIMB (Acord de grant DDIMB); (ii) intentionează să obtină din partea Corporatiei de Dezvoltare din Elvetia (CDE) un grant în valoare de aproximativ 500.000 $ echivalent (Grantul CDE), în cadrul termenilor si conditiilor stabilite într-un acord încheiat între Împrumutat si CDE (Acord de grant CDE); si (iii) intentionează să obtină de la Fundatia Soros un grant în valoare de 700.000 $ echivalent (Grant Soros), în cadrul termenilor si conditiilor stabilite într-un acord încheiat între Împrumutat si Fundatia Soros (Acord de grant cu Fundatia Soros);

            D. Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii sprijin pentru finantarea Proiectului care constituie prima fază a Programului; si

având în vedere că Banca a fost de acord, între altele pe baza celor expuse mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii si conditiile stabilite în acest acord,

prin prezentul acord părtile semnatare convin asupra următoarelor:

 

            ARTICOLUL I - Conditii generale; definitii

            Sectiunea  1.01. - "Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii din data de 30 mai 1995 (după cum au fost modificate până în 6 octombrie 1999), împreună cu modificările stabilite mai jos (Conditii generale) constituie parte integrantă a acestui acord.

            Paragraful c) al sectiunii 9.07 din Conditiile generale este modificat după cum urmează:

            "c) Cu cel putin 6 luni înaintea datei limită de tragere sau la o altă dată ulterioară care poate fi convenită pentru acest scop între Împrumutat si Bancă Împrumutatul va pregăti si va transmite Băncii un raport în acel scop si cuprinzând acele detalii pe care Banca le va cere în mod rezonabil despre realizarea si functionarea initială a Proiectului, costul său si beneficiile care au rezultat si care vor rezulta din el, îndeplinirea de către Împrumutat si Bancă a obligatiilor asumate în cadrul Acordului de împrumut si realizarea scopurilor împrumutului."

            Sectiunea  1.02. - În cazul în care contextul nu cere altfel, diferiti termeni definiti în Conditiile generale si în preambulul la acest acord au întelesurile stabilite în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele întelesuri:

            a) SIDA/HIV înseamnă sindromul imunodeficitar dobândit/virusul imunodeficitar uman;

            b) categorii eligibile înseamnă categoriile 1, 2 si 3 stabilite în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;

            c) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile pentru bunuri si servicii la care se face referire în Sectiunea  2.02 din acest acord;

            d) Planul de management privind mediul înconjurător înseamnă planul satisfăcător Băncii, pregătit si adoptat de Împrumutat, prin care se prezintă impactul Proiectului asupra mediului înconjurător si măsurile de atenuare propuse;

            e) GR înseamnă Guvernul României;

            f) judet înseamnă administratia judeteană a Împrumutatului;

            g) MS înseamnă Ministerul Sănătătii al Împrumutatului;

            h) MI înseamnă Ministerul de Interne al Împrumutatului, care include si Departamentul pompierilor;

            i) CNAS înseamnă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, înfiintată în conformitate cu Legea nr. 145 din 24 iulie 1997;

            j) judet-pilot înseamnă judetele Arges, Botosani, Dolj, Harghita, Covasna si Tulcea;

            k) raportul de management al Proiectului înseamnă fiecare raport pregătit în conformitate cu Sectiunea  4.02 din acest acord;

            i) UMP înseamnă Unitatea de Management a Proiectului, creată în cadrul MS;

            m) AMP înseamnă asistentă medicală primară;

            n) contul special înseamnă contul la care se face referire în partea B din anexa nr. 1 la acest acord;

            o) BTS înseamnă bolile cu transmitere sexuală.

 

            ARTICOLUL II - Împrumutul

            Sectiunea  2.01. - Banca acceptă să împrumute Împrumutatului, în termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire în Acordul de împrumut, o sumă egală cu patruzeci milioane dolari S.U.A. (40.000.000 $).

            Sectiunea  2.02. - Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau dacă Banca va conveni altfel; care vor fi efectuate), pentru costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele împrumutului.

            Sectiunea  2.03. - Data limită de tragere va fi 1 septembrie 2003 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului despre această dată ulterioară.

            Sectiunea  2.04. - La sau imediat după data intrării în efectivitate Împrumutatul va plăti Băncii un comision a cărui valoare este egală cu un procent (1%) din suma împrumutului.

            Sectiunea  2.05. - Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament la o rată egală cu trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicat asupra valori împrumutului netras de la o perioadă la alta.

            Sectiunea  2.06. - a) Împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei împrumutului trase din acesta si nerambursate periodic, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

            b) Pentru scopurile acestei sectiuni:

            (i) perioada de dobândă înseamnă perioada initială de la si incluzând data semnării acestui acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care are loc după aceea si, după perioada initială, fiecare perioadă de la si incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, următoarea dată de plată a dobânzii;

            (ii) data de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificată în Sectiunea  2.07 din acest acord;

            (iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata interbancară oferită pe piata Londrei la depozitele la 6 luni în dolari S.U.A. pentru nivelul din prima zi a acelei perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei de dobândă initiale, pentru nivelul din data de plată a dobânzii, care are loc sau urmează imediat primei zile a acelei perioade de dobândă), asa cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă si exprimată ca un procent pe an;

            (iv) marja totală LIBOR înseamnă pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 %); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru acea perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancară londoneză sau alte rate de referintă pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile

nerambursate ale Băncii sau pentru părti ale acestora alocate de Bancă pentru finantarea împrumuturilor într-o singură monedă sau pentru părti ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, asa cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă si exprimată ca procent pe an.

            c) Banca va notifica Împrumutatului rata de bază LIBOR si marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, imediat după determinarea acestora.

            d) Ori de câte ori, în functie de schimbările în ceea ce priveste practicile pietei, care afectează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în această sectiune, Banca constată că este în interesul împrumutatilor săi luati în totalitate si al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, atta decât cea prevăzută în Sectiunea  mentionată, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului privind noua bază cu cel putin sase (6) luni înainte. Noua bază va deveni efectivă la expirarea perioadei notificate dacă Împrumutatul nu notifică Băncii în timpul perioadei mentionate obiectiile lui, caz în care modificările respective nu se vor aplica împrumutului.

            Sectiunea  2.07. - Dobânda si alte costuri vor fi plătite semestrial la 15 martie si la 15 septembrie în fiecare an.

            Sectiunea  2.08. - Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.

 

            ARTICOLUL III - Realizarea Proiectului

            Sectiunea  3.01. - a) Împrumutatul declară că se angajează să îndeplinească obiectivele Proiectului si în acest scop va realiza Proiectul prin MS, cu diligenta si eficienta necesare si în conformitate cu practicile corespunzătoare administrative, financiare, tehnice, de mediu si de asistentă medicală, si va asigura cu promptitudine fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului, după caz.

            b) Fără a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului în care Împrumutatul si Banca nu vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza Proiectul prin MS, în conformitate cu Programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.

            Sectiunea  3.02. - Cu exceptia cazului în care Banca nu va conveni altfel, achizitionarea bunurilor si serviciilor de consultantă necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr, 4 la acest acord.

            Sectiunea  3.03. - Pentru scopurile sectiunii 9.07 din Conditiile generale si fără a se limita la acestea, Împrumutatul:

            a) va pregăti, pe baza liniilor directoare acceptabile Băncii, si va furniza Băncii, cu cel putin sase (6) luni înaintea datei limită de tragere sau la o altă dată ulterioară, asa cum poate fi convenită în acest scop de către Împrumutat, prin MS, si Bancă, un plan conceput pentru functionarea viitoare a Proiectului; si

            b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Împrumutatul în legâtură cu planul respectiv.

 

            ARTICOLUL IV - Clauze financiare

            Sectiunea  4.01. - a) Împrumutatul, prin MS, va realiza si va mentine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări si conturi, si va pregăti situatiile financiare adecvate într-un format acceptabil Băncii, pentru a reflecta operatiunile, resursele si cheltuielile în legătură cu realizarea Proiectului.

            b) Împrumutatul, prin MS:

            (i) va tine înregistrările, conturile si situatiile financiare la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei sectiuni si înregistrările si conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptate de Bancă, aplicate în mod consecvent de auditori independenti acceptabili Băncii;

            (ii) va furniza Băncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de sase (6) luni după sfârsitul fiecărui an fiscal: (A) copii certificate de pe situatiile financiare la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru acel an auditat; si (B) un punct de vedere privind acele situatii financiare, înregistrări si conturi, precum si un raport al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi în acel scop si în acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; si

            (iii) va furniza Băncii alte astfel de informatii privind acele înregistrări si conturi, precum si auditul acestora si privind respectivii auditori, asa cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil.

            c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile din contul împrumutului au fost efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli Împrumutatul, prin MS:

            (i) va tine sau va face să fie tinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, înregistrări si conturi separate care să reflecte astfel de cheltuieli;

            (ii) va păstra, cel putin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuată ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitante si alte documente) care evidentiază astfel de cheltuieli;

            (iii) va permite reprezentantilor Băncii să examineze astfel de înregistrări; si

            (iv) va asigura că acele înregistrări si conturi sunt incluse în auditul anual la care s-a făcut referire în paragraful b) al acestei sectiuni si că raportul acestui audit contine opinia separată a respectivilor auditori că declaratiile de cheltuieli prezentate în cursul fiecărui an fiscal, împreună cu procedurile si controalele interne implicate în pregătirea lor pot fi folosite ca bază pentru a justifica tragerile respective.

            Sectiunea  4.02. - a) Fără a se limita la prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul, prin MS, va realiza un plan de actiuni limitat în timp, acceptabil Băncii, pentru întărirea sistemului de management financiar al Proiectului la care se face referire în paragraful a) al sectiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului ca nu mai târziu de 31 mai 2000 sau o altă dată ulterioară pe care Banca o va conveni să pregătească rapoarte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Băncii, care:

            (i) (A) stabilesc sursele actuale si cererile de fonduri pentru Proiect atât cumulativ, cât si pentru perioada acoperită prin raportul mentionat, si sursele si cererile de fonduri previzionate pentru Proiect pentru o perioadă de sase (6) luni care urmează perioadei acoperite de raportul mentionat; si (B) prezintă separat cheltuielile finantate din sumele împrumutului pe perioada acoperită prin raportul mentionat si cheltuielile propuse să fie finantate din sumele împrumutului pe perioada de 6 luni care urmează perioadei acoperite prin raportul meniionat;

            (ii) (A) descrie evolutia fizică a implementării Proiectului, atât cumulativ, cât si pentru perioada acoperită prin raportul mentionat; si (B) explică diferentele dintre obiectivele implementării actuale si prognoza anterioară;

            (iii) stabileste stadiul achizitiilor în cadrul Proiectului si cheltuielile efectuate în cadrul contractelor finantate din sumele împrumutului, asa cum se prezintă la sfârsitul perioadei acoperite prin raportul mentionat.

            b) După finalizarea planului de actiune la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni Împrumutatul, prin MS, va pregăti, în conformitate cu liniile directoare acceptabile Băncii, si va transmite Băncii, nu mai târziu de 45 de zile de la sfârsitul fiecărui trimestru calendaristic, un raport de management al Proiectului pentru acea perioadă.

 

            ARTICOLUL V - Clauze asigurătorii pentru Bancă

            Sectiunea  5.01. - Conform sectiunii 6.02 p) din Conditiile generale, sunt specificate în plus următoarele evenimente:

            a) Acordul de grant DDIMB, Grantul CDE. sau Grantul Fundatiei Soros nu au devenit efective până la data de 31 martie 2001 sau o altă dată ulterioară pe care Banca o poate conveni, cu conditia că totusi prevederile acestui paragraf nu vor fi aplicate dacă Împrumutatul stabileste, satisfăcător pentru Bancă, că fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, în termenii si conditiile corespunzătoare obligatiilor asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord; si

            b) (i) sub rezerva subparagrafului (ii) al acestui paragraf: dreptul Împrumutatului

de a efectua trageri din sumele Grantului DDIMB, Grantului CDE sau Grantului Fundatiei Soros va fi fost suspendat, anulat sau încetat, în totalitate sau partial, conform termenilor Acordului de grant DDIMB, ai Acordului de grant CDE si ai Acordului de grant Fundatia Soros; .

            (ii) subparagraful (i) al acestui paragraf nu va fi aplicat dacă Împrumutatul stabileste, satisfăcător pentru Bancă, că: (A) acea suspendare, anulare sau încetare nu este cauzată de neîndeplinirea de către Împrumutat a oricărei obligatii a sa, asumată în cadrul acelui acord de grant; si (B) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, în termenii si conditiile corespunzătoare obligatiilor Împrumutatului, asumate în cadrul acestui acord.

 

            ARTICOLUL VI - Data intrării în efectivitate; terminare

            Sectiunea  6.01. - Perioada de o sută douăzeci (120) de zile, de la data semnării prezentului acord este specificată prin prezentul pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

           

            ARTICOLUL VII  - Reprezentantul Împrumutatului; adrese

            Sectiunea  7.01. - Ministrul finantelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

            Sectiunea  7.02. - Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finantelor

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti, România

Telex: 1 1239

Fax: 401 312 6792

 

Pentru Bancă:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Adresa telegrafică: INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)

Fax: (202) 477-6391

 

            Drept urmare, părtile la prezentul acord, actionând prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acesta să fie semnat în numele lor, la Bucuresti, România, în ziua si în anul mentionate la început.

 

ROMÂNIA

prin

Decebal Traian Remes,

ministrul finantelor

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

prin

Andrew Vorkink,

director de tară pentru România si Bulgaria Regiunea Europa si Asia Centrală

 

 

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

            A. Generalităti ,

            1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli care va fi finantat

(1) Bunuri

33.880.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco uzină) si 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

(2) Asistentă tehnică si pregătire

1.690.000

100%

(3) Servicii tehnice specializate în cadrul părtii E.2 e) a Proiectului

360.000

100%

(4) Nealocate

4.070.000

 

T O T A L :

40.000.000

 

 

            2. Pentru scopurile acestei anexe:

            a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei tări, alta decât cea a Îrnprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei tări, alta decât cea a Împrumutatului;

            b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; si

            c) termenul servicii tehnice specializate înseamnă publicatii si mass-media pentru campantile de informare publică de sănătate în cadrul părtii E.2 e) a Proiectului, care sunt procurate în conformitate cu prevederile si liniile directoare pentru achizitionarea de bunuri, asa cum sunt stabilite în paragraful 1 al părtii C din anexa nr. 4 la acest acord de împrumut.

            3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi făcută pentru plătie efectuate în cadrul categoriilor 1, 2, 3 si 4, stabilite în tabelul din paragraful 1 din această anexă, până când comisionul la care se face referire în sectiunea  2.04 din acord nu va fi plătit.

            4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru: a) bunuri în cadrul contractelor care costă mai putin de 100.000 $ echivalent fiecare; b) servicii de consultantă în cadrul contractelor cu firmele de consultantă care costă mai putin de 100.000 $ echivalent fiecare; c) servicii de consultantă în cadrul contractelor cu consultanti individuali care costă mai putin de 50.000 $ echivalent fiecare, toate în cadrul termenilor si conditiilor pe care Banca le va specifica prin notificare a Împrumutatului; d) pregătire în cadrul contractelor care costă mai putin de 50.000 $ echivalent fiecare; si e) servicii tehnice specializate în cadrul contractelor care costă mai putin de 100.000 $ fiecare.

           

            B. Contul special

            1. Împrumutatul, prin MS, va deschide si va mentine în dolari un cont special la o bancă comercială, în termenii si conditiile satisfăcătoare Băncii, incluzănd protectia corespunzătoare împotriva daunelor, sechestrului si compensărilor.

            2. După ce Banca va fi primit dovada satisfăcătoare pentru ea că va fi fost deschis contul special, tragerile din contul de împrumut a sumelor care vor fi depozitate în contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei la această anexă nr. 1.

            3. Plătile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la acele intervale de timp pe care Banca le va solicita în mod rezonabil, va transmite Băncii acele documente si alte evidente care arată că acele plăti au fost efectuate în mod exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

            4. Fără a contraveni prevederilor părtii B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să facă noi depozite în contul special:

            a) dacă în orice moment Banca stabileste că toate tragerile ulterioare vor trebui efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului; sau

            b) dacă Împrumutatul nu va furniza Băncii, în perioada specificată în Sectiunea  4.01 b) (ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute să fie transmise Băncii conform sectiunii mentionate cu privire la auditarea: (A) înregistrărilor si conturilor pentru contul special; sau (B) înregistrărilor si conturilor care reflectă cheltuieli efectuate în ceea ce priveste tragerile făcute pe baza declaratiilor de cheltuieli.

            5. Băncii nu i se va solicita să efectueze depozite ulterioare în contul special, în conformitate cu prevederile părtii B.2 a acestei anexe, dacă în orice moment Banca va fi notificat Împrumutatului despre intentia sa de a suspenda în totalitate sau partial dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului conform prevederilor sectiunii 6.02 din Conditiile generale. După această notificare Banca va determina unilateral dacă depozitele ulterioare în contul special pot fi efectuate si care proceduri vor fi urmate pentru efectuarea acelor depozite si va notifica Împrumutatului despre această hotărâre.

            6. a) Dacă Banca va determina în orice moment că orice plată din contul special a fost efectuată pentru o cheltuială care nu este cheltuială eligibilă sau nu a fost justificată prin evidente transmise Băncii, Împrumutatul, imediat după notificarea Băncii, va furniza acele evidente suplimentare pe care Banca le poate solicita sau va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egală cu suma acelei plăti. Dacă Banca nu va conveni altfel, nici un depozit ulterior nu va fi efectuat de Bancă în contul special până când Împrumutatul nu va furniza acele evidente sau nu va efectua acele depuneri sau restituiri, după caz.

            b) Dacă în orice moment Banca va determina că orice sumă rămasă în contul special nu va fi necesară pentru acoperirea plătilor pentru cheltuieli eligibile pentru perioada de 6 luni următoare acelei determinări, Împrumutatul, imediat după notificarea Băncii, va restitui Băncii acea, sumă rămasă.

            c) Împrumutatul poate, după ce a notificat Băncii, să restituie Băncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.

            d) Restituirile către Bancă efectuate conform subparagrafelor a), b) sau c) din acest paragraf vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acestui acord de împrumut.

 

ANEXĂ

la anexa nr. 1

 

Operatiuni din contul special

 

            1. Pentru scopurile acestei anexe, termenul alocatie autorizată înseamnă o sumă egală cu 1.000.000 $ care va fi trasă din contul împrumutului si depusă într-un cont special conform paragrafului 2 al acestei anexe, cu conditia ca totusi, dacă Banca nu va conveni altfel, alocatia autorizată să fie limitată la o valoare de 500.000 $ echivalent până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Bancă, conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egală sau va depăsi 5.000.000 $ echivalent.

            2. Tragerile aferente alocatiei autorizate a contului special si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează:

            a) pentru tragerile aferente alocatiei autorizate a contului special Împrumutatul va transmite Băncii o cerere sau cereri pentru depunerea în contul special a unei sume sau a unor sume care împreună nu vor depăsi suma alocatiei autorizate. Pe baza unei asemenea cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în contul special acea sumă pe care Împrumutatul o va fi solicitat.

            b) pentru realimentarea contului special Împrumutatul va transmite Băncii cereri pentru depunerea în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. Înainte de sau la momentul fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va transmite Băncii documente si alte evidente cerute conform părtii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plătile pentru care realimentarea este cerută. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în contul special acea sumă pe care Împrumutatul o va fi solicitat si va fi fost dovedită prin documentele mentionate si alte evidente că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depunere în contul special va fi trasă de Bancă din contul împrumutului pentru una sau mai multe categorii eligibile ale contului special.

            3. Băncii nu i se va cere să efectueze depuneri ulterioare în contul special o dată ce suma totală netrasă din împrumut minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate asumate de Bancă conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocatiei autorizate a contului special. După aceea tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după si cu conditia ca Banca să fi fost convinsă că toate acele sume rămase în depozit în contul special la dafa unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plăiilor pentru cheltuieli eligibile.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

            Proiectul sprijină prima etapă a Programului Împrumutatului prin care se urmăreste scăderea morbiditătii si mortii premature, asigurând accesul echitabil la serviciile de sănătate si îmbunătătind eficienta sectorului sanitar.

            Obiectivele Proiectului sunt:

            1. îmbunătătirea capacitătii în domeniul stabilirii politicii, planificării, reglementării, finantării si managementului în sectorul sanitar;

            2. îmbunătătirea calitătii, a analizei pe baza raportului cost-rezultate si a eficientei tehnice pentru AMP în zonele sărace si izolate selectate, a serviciilor esentiale spitalicesti si a serviciilor de asistentă medicală ambulatorie si a serviciilor medicale de urgentă; si

            3. modernizarea serviciilor de sănătate publică în domeniile controlului efectului tutunului, prevenirii tuberculozei, prevenirii HIV/SIDA, prevenirii bolilor cu transmitere sexuală si îngrijirii sănătătii mintale la nivelul comunitătii.

            Proiectul cuprinde următoarele părti, sub rezerva acelor modificări care pot fi convenite între Împrumutat si Bancă periodic pentru realizarea acestor obiective:

            Partea A: Planificarea si reglementarea sistemului de furnizare a asistentei medicale

            1. Dezvoltarea de planuri privind serviciile de sănătate în toate judetele

            2. Dezvoltarea politicii si întărirea capacitătii institutionale a MS în planificarea si reglementarea serviciilor de sănătate

            Partea B: Spitale judetene si clinice: modernizarea serviciilor esentiale

            Modernizarea sălilor de operatii si a unitătilor de terapie intensivă si asigurarea pregătirii privind managementul clinic al cazurilor de urgentă în 24 de spitale judetene si clinice

            Partea C: Dezvoltarea asistentei rriedicale primare

            1. Dezvoltarea politicii nationale pentru pregătirea vocatională, acreditare/certificare si educatia medicală continuă a specialistilor din sistemul AMP

            2. Realizarea unei educatii medicale continue a echipelor pentru AMP în zonele sărace si izolate selectate

            3. Dezvoltarea si adaptarea la nivel local a ghidurilor bazate pe evidente pentru diagnostic si trimiterea la specialist în conditiile obisnuite întâlnite în domeniul AMP din România

            4. Echiparea dispensarelor în zonele sărace si izolate selectate

            5. Echiparea centrelor spitalicesti ambulatorii pentru a sprijini AMP în 6 judete-pilot

            Partea D: Servicii medicale de urgentă

            Furnizarea echipamentelor si a asistentei tehnice pentru echipele care asigură servicii medicale de urgentă la nivelul comunitătii

            Partea E: Sănătate publică, controlul bolilor si campanii de informare

            1. Întărirea capacitătii MS pentru dezvoltarea unei strategii privind sănătatea publică, îmbunătătirea infrastructurii în domeniul sănătătii publice si implementarea codurilor mortalitătii si morbiditătii, în conformitate cu standardele internationale.

            2. Realizarea interventiilor în domeniul sănătătii publice în zone prioritare, incluzând: a) măsuri de reducere a consumului de tutun; b) dezvoltarea unei strategii moderne de control al tuberculozei; c) realizarea unei sensibilizări a opiniei publice privind HIV/SIDA si BTS, educatie si programe de screening diagnostic; d) stabilirea unei demonstratii la fata locului pentru serviciile de sănătate mintală la nivelul comunitătii; si e) furnizarea serviciilor tehnice specializate pentru a sprijini campania de informare si sensibilizare a opiniei publice privind sănătatea publică.

            Partea F: Managementul Proiectului

            Furnizarea de asistentă tehnică, pregătire si bunuri incluzând vehicule, pentru a sprijini MS si UMP în managementul si implementarea Proiectului.

 

*   *   *

            Se asteaptă ca Proiectul să fie finalizat până la data de 31 martie 2003.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

 

Data scadentei

 Plata ratelor de capital (exprimat în dolari S.U.A.)*)

15 martie 2006

            795.000

15 septembrie 2006

            825.000

15 martie 2007

            850.000

15 septembrie 2007

            880.000

15 martie 2008

            910.000

15 septembrie 2008

 940.000

15 martie 2009

            970.000

15 septembrie 2009

            1.000.000

15 martie 2010

            1.035.000

15 septembrie 2010

 1.070.000

15 martie 2011

            1.105.000

15 septembrie 2011

 1.140.000

15 martie 2012

            1.180.000

15 septembrie 2012

 1.220.000

15 martie 2013

            1.260.000

15 septembrie 2013

            1.300.000

15 martie 2014

            1.345.000

15 septembrie 2014

            1.390.000

15 martie 2015

            1.435.000

15 septembrie 2015

            1.485.000

15 martie 2016

            1.535.000

15 septembrie 2016

 1.585.000

15 martie 2017

            1.640.000

15 septembrie 2017

            1.695.000

15 septembrie 2018

            1.805.000

15 martie 2019

            1.865.000

15 septembrie 2019

            1.930.000

15 martie 2020

            1.995.000

15 septembrie 2020

            2.065.000

 

            *) Cifrele din această coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu exceptia celor prevăzute în Sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.

 

ANEXA Nr. 4

ACHIZITIILE

 

            SECTIUNEA  I - ACHIZITII DE BUNURI

            Partea A: Generalităti

            Bunurile vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunii I din Liniile directoare pentru achizitii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. si creditelor AID, publicate de Bancă în ianuarie 1995 si revizuite în ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Linii directoare), si cu următoarele prevederi ale sectiunii I din această anexă.

            Partea B: Licitatie competitivă internatională

            1. Cu exceptia celor prevăzute în partea C din această sectiune, bunurile vor fi achiztiionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II din Liniile directoare si ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.

            2. Următoarele prevederi vor fi aplicate bunurilor care vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei părti.

            a) Gruparea contractelor

            În limita posibilitătilor, contractele pentru bunuri vor fi grupate în pachete de licitatie estimate să coste fiecare 100.000 $ echivalent sau mai mult.

            b) Preferinta pentru bunurile produse intern

            Prevederile paragrafelor 2.54 si 2.55 din Liniile directoare si ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica bunurilor produse pe teritoriul Împrumutatului.

            Partea C: Alte proceduri de achizitie

            1. Licitatie competitivă natională

            Serviciile tehnice specializate din cadrul părtii E.2 e) a Proiectului, estimate să coste o sumă totală care să nu depăsească 400.000 $ echivalent (exclusiv taxele), pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 din Liniile directoare.

            2. Cumpărare internatională

            Bunurile estimate să coste mai putin de 100.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăsească 800.000 $ echivalent, pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internatională, conform prevederilor paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.

            3. Cumpărare locală

            Bunurile estimate să coste mai putin de 25.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăsească 400.000 $ echivalent, pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare locală, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.

            4. Contractare directă

            Bunurile care sunt de natură brevetată si care costă pe ansamblu 400.000 $ echivalent sau mai putin pot, cu acordul anterior al Băncii, să fie achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Liniile directoare.

            Partea D: Analiza Băncii privind decizia de achizitie

            1. Planificarea achizitiei

            Anterior emiterii oricărei invitatii la licitatii pentru contracte planul de achizitie propus pentru Proiect va fi transmis Băncii pentru analiză si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Liniile directoare. Achizitia tuturor bunurilor si lucrărilor va fi angajată în conformitate cu acel plan de procurare care va fi fost aprobat de Bancă si cu prevederile paragrafului 1. mentionat.

            2. Analiza anterioară

            a) În ceea ce priveste fiecare contract: (i) pentru bunurile care vor fi achizitionate în conformitate cu procedurile la care s-a făcut referire în partea B a acestei anexe; si (ii) pentru serviciile tehnice specializate care vor fi achizitionate în conformitate cu procedurile la care s-a făcut referire în partea C.1 a acestei anexe se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

            b) În ceea ce priveste: (A) primele două contracte pentru bunuri care vor fi achizitionate în conformitate cu procedurile la care s-a făcut referire în partea C.2 a acestei anexe; (B) primele două contracte pentru bunuri care vor fi achizitionate în conformitate cu procedurile la care s-a făcut referire în partea C.3 a acestei anexe; si (C) fiecare contract pentru bunuri care vor fi achizitionate în conformitate cu procedurile la care s-a făcut referire în partea C.4 a acestei anexe se vor aplica următoarele proceduri:

            (i) anterior selectiei oricărui furnizor în cadrul procedurilor de cumpărare Împrumutatul va furniza Băncii un raport privind compararea si evaluarea cotatiilor primite;

            (ii) anterior semnării oricărui contract achizitionat în cadrul contractării directe sau al procedurilor de cumpărare Împrumutatul va furniza Băncii o copie de pe specificatii si de pe proiectul de contract; si

            (iii) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2f), 2g) si 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

            3. Postanaliza

            În ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei părti se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

 

            SECTIUNEA  II - ANGAJAREA CONSULTANTILOR

            Partea A: Generalităti

            Serviciile de consultantă vor fi procurate în conformitate cu prevederile introducerii si sectiunii IV din Liniile directoare "Selectarea si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale", publicate de Bancă în ianuarie 1997 si revizuite în septembrie 1997 si în ianuarie 1999 (Linii directoare pentru servicii de consultantă), si cu următoarele prevederi ale sectiunii II din această anexă.

            Partea B: Selectia pe baza calitătii si a costului

            1. Cu exceptia cazului în care partea C a acestei sectiuni nu prevede altfel, serviciile de consultantă vor fi procurate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II din Liniile directoare pentru servicii de consultantă, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acestea, ale anexei nr. 2 la acestea si cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 ale acestora aplicabile selectiei consultantilor pe baza calitătii si a costului.

            2. Următoarele prevederi vor fi aplicate serviciilor de consultantă care vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurtă cuprinzând consultantii pentru serviciile estimate să coste mai putin de 100.000 $ echivalent pe contract poate cuprinde în întregime consultanti locali, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

            Partea C: Alte proceduri pentru selectia consultantilor

            1. Selectia pe baza costului minim

            Serviciile de audit estimate să coste până la o sumă totală care să nu depăsească 90.000 $ echivalent (exclusiv taxele) pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevedertie paragrafelor 3.1 si 3.6 din Liniile directoare pentru servicii .de consultantă.

            2. Consultanti individuali

            Serviciile pentru activitătile care îndeplinesc cerintele stabilite în paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 -5.3 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

            3. Selectia pe baza calificării consultantilor

            Serviciile pentru definirea si conceptualizarea serviciilor tehnice specializate în cadrul părtii E.2 e) a Proiectului până la o sumă totală care să nu depăsească 100.000 $ (exclusiv taxele) vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

            Partea D: Analiza Băncii privind selectia consultantilor

            1. Planificarea selectiei

            Anterior transmiterii către consultanti a oricărei cereri de ofertă, planul propus pentru selectia consultantilor în cadrul Proiectului va fi furnizat spre analiză si aprobare Băncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă. Selectia tuturor serviciilor consultantilor va fi realizată în conformitate cu acel plan de selectie care va fi fost aprobat de Bancă si în conformitate cu prevederile acestui paragraf sus-mentionat.

            2. Analiza prealabilă

            a) În ceea ce priveste fiecare contract estimat să coste 200.000 $ echivalent sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2. [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2a)] si 5 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

            b) În ceea ce priveste fiecare contract estimat să coste 100.000 $ echivalent sau mai mult, dar nu mai putin de 200.000 $ echivalent, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2a] si 5 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

            c) În ceea ce priveste fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat să coste 50.000 $ echivalent sau mai mult, calificarea, experientia, termenii de referintă si termenii de angajare ai consultantilor vor fi transmise Băncii pentru analiză prealabilă si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai după ce această aprobare va fi fost acordată.

            3. Postanaliză

            În ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei părti se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

 

ANEXA Nr 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

            1. Împrumutatul, prin MS:

            a) va mentine politici si proceduri adecvate, care să îi permită să monitorizeze si să evalueze continuu, în conformitate cu realizarea Proiectului si atingerea obiectivelor acestuia;

            b) va pregăti, conform termenilor de referintă satisfăcători Băncii, si va transmite Băncii la sau până la 1 ianuarie 2002 un raport care să integreze rezultatele monitorizării si evaluării activitătilor realizate conform paragrafului a) din această sectiune, pe baza progresului înregistrat în realizarea Proiectului pe parcursul perioadei precedente datei acestui raport, si stabilirea măsurilor recomandate care să asigure realizarea eficientă a Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia pe perioada următoare acestei date; si

            c) va analiza cu Banca, până la 1 ianuarie 2002 sau la o altă dată ulterioară pe care Banca o va cere, raportul la care s-a făcut referire în paragraful b) din această sectiune si după aceea va lua toate măsurile necesare pentru a asigura finalizarea eficientă a Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandărilor raportului mentionat si a sugestiilor Băncii în această privintă.

            2. Pe perioada realizării Proiectului Împrumutatul, prin MS, va mentine UMP cu acel personal si acele resurse care vor fi necesare UMP pentru îndeplinirea atributiilor sale în ceea ce priveste managementul general si implementarea Proiectului.

            3. Împrumutatul va atribui MS întreaga responsabilitate pentru managementul implementării Proiectului, care:

            a) va stabili prin ordin al ministrului sănătătii directiile implicate în sprijinirea implementării Proiectului în colaborare cu CNAS si MI, precum si cu alte entităti juridice specificate prin ordin, agreabile Băncii si

            b) va stabili nu mai târziu de 31 august 2000 echipe de implementare în fiecare judet implicat în activitătile din cadrul părtii D din Proiect.

            4. Împrumutatul, prin MS, se va asigura că toate măsurile necesare pentru realizarea Planului de management privind mediul înconjurător vor fi luate în timp util.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ele Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale "Radiocomunicatii" - S.A. si Companiei Nationale "Posta Română" - S.A., aflate sub autoritatea sau în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1 ) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale "Radiocomunicatii" S.A. si Companiei Nationale "Posta Română" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit alin. 1 se aprobă de către Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevăzuti la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut a se utiliza suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua, după caz, corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de crestere a productivitătii muncii.

Art. 4. - Nerespectarea dispozitiilor art. 2 constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 5. – (1) Contraventia prevăzută la art. 4 se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute la art. 4 i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Comunicatii si Informatică,

Sergiu Stelian Iliescu

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 17 august 2000. Nr. 715.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum si a unor programe ale Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, ale art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si compantile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2000, precum si ale art. 14 si ale art. 15 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aprobată si modificată prin Legea nr. 136/1998,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1 . - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale agentilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzuti în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăii comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare.

            (2) Bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1-35.

            Art. 2. - Se aprobă programele privind arieratele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programele privind creantele, precum si programele privind costurile agentilor economici prevăzuti la art. 1.

            Art. 3. - Se aprobă programul liniilor aeriene ce urmează să fie exploatate în anul 2000 de Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” - S.A., prevăzut în anexa nr. 21/1.

            Art. 4. - Se aprobă Programul de investitii pe anul 2000 al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., prevăzut în anexa nr. 21/2.

            Art. 5. - Se aprobă Programul de retehnologizare si achizitionare de material aeronautic pe anul 2000 al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., prevăzut în anexa nr. 21/3.

            Art. 6. - Se aprobă Programul general al angajamentelor de plată pe anul 2000 al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., prevăzut în anexa nr. 21/4.

            Art. 7. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

            (2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

            Art. 8. - (1) Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut a se utiliza suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua, după caz, corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitătii muncii.

            (2) Cheltuielile cu salariile în anul 2000 ale agentilor economici prevăzuti la art. 1 vor fi monitorizate de Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

            Art. 9. - Nerespectarea prevederilor art. 7 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

            Art. 10. - (1) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

            (2) Contraventiei prevăzute la art. 9 i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 11. - Anexele nr. 1-35, 21/1, 21/2, 21/3 si 21/4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 716.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5812000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare.

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Industriei si Comertului, prevăzute în anexele nr. I(1-29).

            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. I(1-29) se aprobă de Ministerul Industriei si Comertului.

            Art. 2. - (1) Subventia acordată societătilor si companiilor nationale din sectorul minier este prevăzută în anexele nr. II(19-23).

            (2) Subventia aferentă produselor de cupru în concentrat se va acorda la productia fabricată în cadrul programului aprobat, urmând ca la decontul final al anului 2000 să se efectueze regularizarea pe baza cantitătilor de produse efectiv livrate.

            (3) Regularizarea subventiei la sfârsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente în plus sau în minus fată de prevederi putând fi redistribuite între companii si societăti nationale de către ordonatorul principal de credite, în limita sumelor înscrise în bugetul de stat.

            Art. 3. - (1) Se aprobă nivelul transferurilor compantile si societătile nationale din sectorul prevăzute în anexele nr. III(18-23).

            (2) Pe baza realizărilor efective se poate efectua regularizarea trimestrială în structura cheltuielilor de această natură, cu încadrarea în volumul total al transferurilor.

            Art. 4. - Alocatiile de capital pentru constituirea stocului de sigurantă si consum la Compania Natională a Uraniului în anul 2000 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu, prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 69/1993. Se aprobă structura cheltuielilor de reprocesare pentru cantitatea de 60 tone de uraniu în concentrat, care este prevăzută în anexa nr. IV.

            Art. 5. - Ministerul Industriei si Comertului poate solicita de la bugetul de stat pentru redistribuire, pe baza deconturilor prezentate de agentii economici în luna decembrie 2000, sumele reprezentând subventii si/sau transferuri rămase disponibile la finele anului 2000.

            Art. 6. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, compantilor si societătilor nationale, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

            (2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, regiile autonome, compantiie si societătile nationale pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

            (3) În cadrul cheltuielilor prevăzute la art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, societătile si compantile nationale din industria minieră vor prevedea si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, în conformitate cu art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.

            Art. 7. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut a se utiliza suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 76/2000, se vor efectua, după caz, corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitătii muncii.

            Art. 8. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

            (2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

            Art. 9. - Anexele nr. I(1-29), II(19-23), III(18-23) si IV*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 717.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea unui membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 17 alin. (2) si ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri încetează mandatul de membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte, detinut de domnul Sorin Fodoreanu.

            La aceeasi dată domnul Liviu Marcu, presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, se numeste membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinie.

            Art. 2. - Exercitarea mandatului domnului Liviu Marcu se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 737.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărărea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singură sursă,

a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul

 

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000 se prorogă la data de 15 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Maria Berza,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 739.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului,

în administrarea Ministerului Culturii si în folosinta gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului Casa Vernescu - corpul A si B, cu bunurile si terenul aferent în suprafată de 4.700 m2 -, situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 133, sectorul 1, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii.

            Art. 2. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pentru o perioadă de 49 de ani, a imobilului prevăzut la art. 1 Uniunii Scriitorilor din România.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Maria Berza,

secretar de stat,

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 740.