MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 402    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 28 august 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

                  340. - Decret privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

                  346. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                  719. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2000, pentru Comitetul Olimpic Român, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

                  720. - Hotărâre privind listele electorale permanente

                 

                  721. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

                  83. - Decizie privind reducerea cu 2 ani a duratei licentei de emisie nr. TV 050 din 20 iulie 1993, acordată Societătii Comerciale "Ghinea  Actualitatea" - S.N.C. pentru postul TV Brăila-33

 

                  99. - Decizie privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 51/2000

 

                  100. - Decizie pentru retragerea unor licente  de emisie

 

                  109. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea medaliei comemorative “150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

                  În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"',

 

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

                  Articol unic. - Pentru meritele deosebite avute în studierea si promovarea operei eminesciene se conferă medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" următorilor cetăteni ai RepubHcii Moldova:

                  1. Ghenadie Ciobanu, ministrul culturii din Republica Moldova, compozitor;

                  2. Anatol Codru, presedintele Uniunii Cineastilor din Republica Moldova;

                  3. Nicolae Dabija, poet;

                  4. Dumitru Matcovschi, poet;

                  5. Constantin Popovici, istoric literar;

                  6. Iurie Canasin, artist plastic;

                  7. Tudor Cataraga, artist plastic;

                  8. Maria Biesu, artist liric;

                  9. Teodor Zgureanu, compozitor;

                  10. Isai Garmu, grafician;

                  11. Nicolae Chirilciuc, jurist, sponsor al medalisticii eminesciene;

12. Iulius Popa, jurnalist si numismat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

 

Bucuresti, 7 august 2000.

Nr. 340.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României; precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al  art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, 

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

`                Art. 1. - Pe data de 31 august 2000 se acordă gradul de general de brigadă colonelului inginer Vasilescu Nicu Doru.

Art. 2. - Pe data de 31 august 2000 generalul de brigadă inginer Vasilescu Nicu Doru se trece în rezervă prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind , statutul cadrelor militare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 23 august 2000.

Nr. 346.               

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMĂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2000,

pentru Comitetul Olimpic Român, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 43 alin. (10) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si al art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

 

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2000, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret", titlul "Transferuri", cu suma de 10 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru sprijinirea Comitetului Olimpic Român.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 vor fi utilizate de Comitetul Olimpic Român cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii si participării loturilor olimpice la Jocurile  Olimpice de la Sydney din anul 2000.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul tineretului si sportului,

Alexandru Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2000.

Nr. 719.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind listele electorale permanente

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 131 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 . - (1 ) Listele electorale permanente sunt documente în care se înscriu cetătenii români care au drept de vot si care domiciliază în localitatea pentru care se întocmesc. Listele electorale permanente cuprind toti cetătenii români care au împlinit vârsta de 18 ani si care au exercitiul drepturilor civile si politice.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

(3) Înscrierea în listele electorale permanente se face din oficiu.

(4) Cetătenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscrisi, la cererea lor, în listele electorale permanente ale localitătii în care s-au născut ori în care au avut ultimul domiciliu în tară. Cererea se depune la misiunea diplomatică a României din statul în care domiciliază sau direct la serviciul judetean de evidentă informatizată a persoanei. Cererile depuse la misiunile diplomatice ale României vor fi trimise Ministerului de Interne prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale de către Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidentă informatizată a persoanei. Un exemplar se predă spre păstrare primăriei, iar celălalt, judecătoriei, în a cărei rază teritorială,se află localitatea pentru care au fost întocmite, pe bază de process-verbal, precizându-se numărul de file.

(2) Listele electorale permanente se semnează de seful formatiunii de evidentă informatizată a persoanei si de primar. Listele electorale permanente se păstrează la primărie si la judecătorie, în registre speciale cu file detasabile, iar la formatiunile de evidentă informatizată a persoanei care le-au întocmit, pe suport magnetic.

Art. 3. - (1) Ministerul de Interne stabileste prin ordin al ministrului de interne, emis în termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, arondarea localitătilor pe formatiuni de evidentă informatizată a persoanei care întocmesc listele electorale permanente.

(2) Arondarea localitătilor pe formatiuni de evidentă informatizată a persoanei  se comunică primarilor, care o aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul primăriei.

Art. 4. - (1) Listele electorale permanente pentru comune se întocmesc pe sate, iar pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi.

(2) Pentru orase, municipii si subdiviziuni administrative-teritoriale ale municipiilor listele electorale permanente se  întocmesc pe străzi, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, iar în cadrul aceluiasi imobil, în ordinea alfabetică a cetătenilor cu drept de vot. Fiecare stradă va începe pe o pagină nouă, chiar dacă ultima pagină de pe strada anterioară nu a fost completată integral.

(3) În situatia în care, potrivit delimitării sectiilor de votare, imobilele de pe o stradă sunt arondate la sectii de votare diferite, listele electorale permanente se întocmesc pe file separate pentru imobilele arondate la fiecare sectie de votare.

Art. 5. - (1) Listele electorale permanente cuprind în mod obligatoriu: numele si prenumele alegătorilor, codul numeric personal, domiciliul, seria si numărul actului de identitate, numărul circumscriptiei electorale si al sectiei de votare.

(2) Modelul listei electorale permanente este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Înscrierea pe lista electorală permanentă este obligatorie. Un alegător nu poate fi înscris decât într-o singură listă electorală permanentă.

Art. 7. - Listele electorale permanente se păstrează de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale si, respectiv, de grefierul-sef al judecătoriei, în registre speciale. Acestia au obligatia să asigure integritatea registrelor si a listelor electorale permanente. Pe coperta registrului se înscriu mentiuni referitoare la judetul, comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială, circumscriptia electorală, sectia de votare.

Art. 8. - (1) Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidentă informatizată a persoanei, actualizează listele electorale permanente si le comunică primăriilor si judecătoriilor în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării.

(2) Prin actualizare se întelege orice operatiune care impune modificarea listei electorale permanente anterioare. Actualizarea are în vedere si înscrierea în listă a persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.

Art. 9. - (1) Radierea din listele electorale permanente a unei persoane se face în următoarele situatii:

a) în cazul decesului, pe baza comunicării serviciului public local unde s-a înregistrat decesul, în 24 de ore de la înregistrare, către formatiunea de evidentă informatizată a persoanei de la ultimul domiciliu al persoanei decedate;

b) în cazul pierderii cetăteniei române, pe baza comunicării Ministerului Justitiei câtre serviciul judetean de evidentă informatizată a persoanei de la ultimul  domiciliu al acesteia;

c) în cazul pierderii drepturilor electorale, pe baza comunicării instantei de judecată către serviciul judetean de evidentă informatizată a persoanei de la domiciliul acesteia.

(2) Reînscrierea în listele electorale permanente a persoanelor prevăzute la alin. (1 ) lit. b) si c) se face la cerere" în temeiul actului prin care se dovedeste încetarea situatiei care a impus radierea.

Art. 10. - Modificările în listele electorale permanente referitoare la schimbarea domiciliului se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de evidentă a populatiei.

Art. 11 . - (1) Evidenta comunicărilor si a oricărei corespondente referitoare la listele electorale permanente se tine de către formatiunea de evidentă informatizată a persoanei, în registrul de intrare-iesire constituit special în acest scop.

(2) Comunicările privind persoanele cuprinse în listele electorale permanente se păstrează de seful formatiunii de evidentă informatizată a persoanei, în dosare speciale.

Art. 12. - Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, după primirea listelor de la formatiunile de evidentă, informatizată a persoanei primarii aduc la cunostintă  publică locul unde si perioadele când pot fi verificate.

Art. 13. - (1) Omisiunile, înscrierile gresite, precum si orice erori în listele electorale permanente se solutionează conform dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pendru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modificările efectuate de forrnatiunile de evidentă informatizată a persoanei ca urmare a admiterii întâmpinărilor formulate se comunică de îndată primăriei si judecătoriei.

Art. 14. - (1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind prelucrarea datelor, tipărirea, actualizarea si distribuirea listelor electorale permanente aferente alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2000 se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 25 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia; Guvernului, din care 1 miliard lei la titlul "Cheltuieli de personal", 4,540 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" si 19,460 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital".

(2) Achizitionarea hârtiei, a materialelor consumabile si a echipamentelor necesare în vederea prelucrării datelor si editării listelor electorale permanente se efectuează centralizat de către Ministerul de Interne, prin Directia generală de evidentă informatizată a persoanei, dintr-o singură sursă în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(3) Specialistii si personalul tehnic auxiliar care participă în afara orelor de program la realizarea actiunilor legate de editarea si distribuirea listelor electorale permanente au dreptul, pe lângă salariu, si la plata orelor suplimentare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar cheltuielile aferente se suportă din fondurile prevăzute la alin. (1).

(4) Sumele puse la dispozitie Ministerului de Interne potrivit alin. (1), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, fără a se depăsi data de 31 decembrie 2000.

Art. 15. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne si în bugetul de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 

Bucuresti, 22 august 2000.

Nr. 720.

 

ANEXĂ

- Model -

 

ROMÂNIA

Judetul .....................................................                                                                Circumscriptia electorală nr.

Municipiul ....................., sectorul ........................                                            Sectia de votare nr. …

Orasul ......... , comuna ......., satul ...............                                       

Str. ......................................................................                            

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric

personal

Domiciliul alegătorului

Seria si numărul actului de identitate

Mentiuni

 

 

 

 

 

 

 

Seful formatiunii de evidentă informatizată a persoanei,                                                                                                                                                       Primar,

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române – S.A.

în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si al dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a unei constructii si a terenului aferent, situat în Bucuresti, Str. Latină nr. 8, sectorul 3, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 2. - Plata în sumă de 135.000.000.000 lei plus 25.650.000.000 lei T.V.A. se asigură de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Presedintele Băncii

Comerciale Române - S.A.,

Nicolae Dănilă

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 august 2000.

Nr. 721.

 

ANEXĂ                                                  

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A., care se transmite cu plată în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

 

Adresa imobilului care se

transmite

Persoana juridică de la care se

transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale

imobilului

Valoarea

(milioane lei)

Bucuresti, Str. Latină nr. 8, sectorul 3

Banca Comercială Română - S.A.

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

1. Constructii: 

- Corp A (P+1 E + M)

- Corp B (P+2E) Suprafata construită corp A+B = 4.903 m2

2. Terenul aferent: suprafată = 2.217  m2           

 

Total:

135.000

T.V.A.

25.650

Total general:

160.650

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind reducerea cu 2 ani a duratei licentei de emisie nr. TV 050 din 20 iulie 1993, acordată Societătii Comerciale "Ghinea Actualitatea" - S.N.C, pentru postul TV Brăila-33

 

                  În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr, 48/1992,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic.- Se reduce cu 2 ani durata lieentei de emisie nr. TV 050 din 20 iulie 1993 pentru televiziune, acordată Societătii Comerciale "Ghinea Actualitatea" - S.N.C. pentru postul TV Brăila-33, potrivit art. 37 lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Această măsură a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului că studioul si-a mutat amplasamentul functionând neautorizat.

Societatea Comercială "Ghinea Actualitatea” - S.N.C. a mai fost sanctionată pentru aceeasi faptă cu observatie publică, prin Adresa nr. 4.484 din 22 decembrie 1999 si cu somatie publică, prin Adresa nr. 9.606 din 11, aprilie 2000.

Potrivit art. 1 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 135 din 30 septembrie 1999 "Titularii de licentă de emisie pentu comunicatie audiovizuală transmisă pe cale radioelectrică sau pentru comunicatie audiovizuală distribuită prin cablu, care difuzează un program de conceptie proprie în cadrul serviciului prevăzut în art. 21 lit. c) din Legea nr.s 48/1992, somati sau sanctionati de Consiliul National al Audiovizualului, au obligatia de a difuza în cadrul programului propriu, pe postul în cauză, textul deciziei care se referă la somarea sau la sanctiunea aplicată titularului de licentă.

                  Difuzarea se va face în intervalul orar 19,00-22,00, în termen de 24 de ore de la, primirea deciziei.

Societatea comercială va transmite pe post în emisiunea de stiri, în intervalul orar 19,00-22,00, în termen de 24 de ore de la primirea deciziei, următorul text:

"Postul de televiziune TV Brăila-33 al Societătii Comerciale «Ghinea Actualitatea» - S.N.C. a fost sanctionat de Consdiul National al Audiovizualului cu reducerea cu 2 ani a duratei licentei de emisie, potrivit art. 37 lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, deoarece studioul si-a mutat amplasamentul, functionând neautorizat."

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 83.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului National

al Audiovizualului nr. 51/2000

 

Ca urmare a Adresei Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. /MAP/4/1.718 din 20 martie 2000,înregistrată la Consiliul National al Audiovizualului cu nr. 8.279 din 20 martie 2000, prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 51/2000 au fost anulate licentele de emisie C1184/18 iunie 1996 - Agăs (Bacău), C1183/18 iunie 1996 Dofteana (Bacău) ale Societătii Comerciale “Elcomsat - Serv" - S.R.L. si C1467/11 decembrie 1997 - Bacău a Societătii Comerciale "Satba GA-TV" - S.R.L., deoarece nu au continuat procedura de autorizare CATV, făcând obiectul art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicatiilor", prin Adresa nr. 1.494 din 16 mai 2000, înregistrată la Consiliul National al Audiovizualului cu nr. 9.435 din 17 mai 2000, a sesizat faptul că retelele mai sus mentionate detin decizii de autorizare, respectiv nr. 619 din 28 august 1998, nr. 596 din 18 iunie 1998 si nr. 44 din 15 septembrie 1994.

La solicitarea Consiliului National al Audiovizualului cu nr. 9.671 din 29 mai 2000, Agentia Natională  pentru Comunicatii si Informatică a confirmat prin Adresa T/MAP/4/3.747/8 iunie 2000, înregistrată la Consiliul National al Audiovizualului cu nr. 9.938 din 8 iunie 2000, faptul că retelele mai sus mentionate detin decizii de autorizare si că au fost incluse din eroare în lista celor ce nu au continuat procedura de autorizare.

În vederea îndreptării acestor erori materiale,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Articol unic. - Se exceptează de la prevederile art. 1 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 51 din 26 aprilie 2000 pozitiile nr. 3, 4 si 8, respectiv:

 

Nr.

crt.

Titularul licentei

(societatea comercială)

Numărul licentei/data eliberării

Localitatea

(judetul)

1.

ELCOMSAT-SERV - S.R.L.  

C1184 din 18 iunie 1996            

Agăs (Bacău)

2.

ELCOMSAT-SERV - S.R.L.

C1 183 din 18 iunie 1996

Dofteana (Bacău)

3.

SATBA CA-TV - S.R.L.

C1467 din 11 decembrie 1997

Bacău (Bacău)

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 12 iulie 2000.

Nr. 99.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Art. 1. - Având în vedere nesolicitarea eliberării avizului tehnic prealabil în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licentele de emisie pentru radio- difuziune/televiziune distribuită prin cablu, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Titularul licentei

(societatea comercială)

Numărul licentei/data eliberării

Localitatea

(judetul)

1.

BAMIR COM-S.R.L.

C1432 din 16 septembrie 1997

Călărasi (Dolj)

2.

BAMIR COM-S.R.L

C1431 din l6 septembrie 1997

Dăbuleni (Dolj)

3.

ETALON-S.R.L.

C1586 1996din 3 iunie 1998   

Râmnicu Vâlcea (Vâlcea)

4.

EUROSAT-S.R.L.

C1268 din 17 decembrie

Buchin (Caras-Severin)

5.

EUROSAT-S.R.L.

C1262 din 17 decembrie 1996

Obreja (Caras-Severin)

6

ROMANIA CABLE SYSTEMS-S.A.

C1408 din 12 iunie 1997

Bucuresti

7.

ROMANIA CABLE SYSTEMS-S.A.

C1405 din 12 iunie 1997

Pantelimon (Ilfov)        

8.

SATELITE LINE-S.R.L.

C1624 din 7 iulie 1998

Pietrosani (Arges)         

9.

TVS HOLDING-S.R.L.

C1455 din 30 octombrie 1997

Codlea (Brasov)

10.

TVS HOLDING-S.R.L.

C1531 din 14 aprilie 1998

Cristian (Brasov)

11.

TVS HOLDING-S.R.L.

C1413 din 12 iunie 1997

Săcele (Brasov)

 

Art. 2. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag la cerere licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:                                           

 

CATV

Nr. crt.

Titularul licentei

(societatea comercială)

Numărul licentei/data eliberării

Localitatea (judetul)

Data

anulării licentei

1.

PORTAL EXPORT-IMPORT-S.R.L.

C1669 din 29 octombrie 1998

Floresti

(Cluj)   

5 aprilie2000   

2.

PORTAL EXPORT-IMPORT-S.R.L.

C1670 din 29 octombrie 1998

Gârbău

(Cluj)   

5 aprilie2000

3.

TVS HOLDING-S.R.L.

C1412 din 12 iunie 1997

Ghimbav

(Brasov)

13 martie 2000

4.

TVS HOLDING-S.R.L.

C1409 din 12 iunie 1997

Sibiu     

(Sibiu)

13 martie 2000

5.

TVS HOLDING-S.R.L.

C1410 din 12 iunie 1997

Predeal

(Brasov)

13 martie 2000

6.

BETA SISTEM-S.R.L.

C1171. din 21 mai 1996

Daia      

(Giurgiu)

3 mai 2000

7.

ELCOMSAT SERV-S.R.L.

C221 din 28 septembrie 1993

Comănesti

(Bacău)

22 martie 2000

8.

ROMANIA CABLE SYSTEMS-S.A.

C1802 din 4 martie 1999

Târgu Secuiesc

(Covasna)

23 mai 2000     

9.

FAVORIT-S.R.L.

C1877 din 5 aprilie 1999

Dorobanti

(Timis)

22 iunie 2000  

10.

FAVORIT-S.R.L.

C1878 din 5 aprilie 1999

Macea 

(Timis)

22 iunie 2000  

11.

STUDIOUL TVC-S.R.L.

TV212  din 16 noiembrie 1999

Târnăveni (Mures)

22 iunie 2000  

                                                                                                                                                                 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 12 iulie 2000.

Nr. 100.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

                  În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr: 48/1992,

 

                  Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Art. 1. - Având în vedere nesolicitarea eliberării avizului tehnic prealabil în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licentele de emisie pentru radio-difuziune/televiziune distribuită prin cablu, după cum              urmează:

 

Nr. crt.

Titularul licentei

(societatea comercială)

Numărul licentei

/data eliberării

Localitatea

(judetul)

1.

AIRKAB SERV-S.R.L.

C1223 din 12 decembrie 1996

Tritenii de Jos (Cluj)

2.

ANTENA-SERV-S.R.L.

C1541 din 23 aprilie 1998

Adămus (Mures)

3.

 

C1589 din 3 iunie 1998

Atintis (Mures)

4.

 

C1544 din 23 aprilie 1998

Brateiu (Sibiu)

5.

 

C1542 din 23 aprilie 1998

Jidvei (Alba)

6.

 

C1540 din 23 aprilie 1998         

Mosna (Sibiu)

7.

 

C1545 din 23 aprilie 1998

Seica Mică

(Sibiu)

8.

COMPACT SERV-S.R.L.         

C1565 din 12 mai 1998

Hălăucesti (Iasi)

 

Art. 2. - Având în vedere renuniarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se  retrag la cerere licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:

 

Nr. crt.

Titularul licentei

(societatea comercială)

Numărul licentei/data eliberării

Localitatea

(judetul)

Data

anulării licentei

1.

DONA IMPEX-S.R.L.

C1306 din 15 aprilie 1997

Cogealac

(Constanta)

23 iunie 2000

2.

ELECTRONIC ACCESORII-S.R.L.

C831 din 22 mai 2000

Glodeni

(Mures)

21 iunie 2000  

3.

 

C832 din 22 mai2000

Voivodeni(Mures)

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI.

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 18 iulie 2000.

Nr. 109.