MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 390    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 22 august 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

22. - Decizie pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice

 

51. - Decizie pentru aprobarea Codului tehnic al retelei electrice de transport

 

53. - Decizie privind acreditarea drept consumatori eligibili a consumatorilor finali de energie electrică

 

126. - Decizie pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică

 

127. - Decizie pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii finali de energie termică

 

128. - Decizie pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumul tehnologic al producătorilor de energie electrică

 

157. - Decizie pentru aprobarea contractului-cadru pentru serviciul de administrare a pietei angro de energie electrică asigurat de operatorul comercial        

 

3. - Ordin pentru aprobarea contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si beneficiar

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

Decizie

pentru aproberea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor apărute

la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 lit. g) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinrarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum si al art. 69 alin. (2) lit. c) si al art. 70 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Procedura  de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, prevăzută în anexa car face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2.  - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie-contencios din cadrul ANRE vor asigura si vor controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 8 februarie 2000.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice

 

  1. Scop

 

Art. 1. - Autoritatea Natională de Regtementare în Domeniul Energiei -  ANRE, denumită în continuare ANRE, solutionează prin procedură necontencioasă neîntelegerile care pot interveni la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) lit. c) si ale art. 70 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, precum si cu prevederile art. 5 lit. g)*) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

Art. 2. - Procedura de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, denumită în continuare procedură, este elaborată în scopul creării unui mecanism de solutionare operativă, eficientă si echidistantă a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor.

 

  1. Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Procedura stabileste tipurile neîntelegerilor care sunt supuse spre conciliere ANRE, precum si modalitătile si etapele de solutionare a acestora.

Art. 4. - Neîntelegerile pot avea ca obiect:

a) clauzele negociabile din contractele-cadru, elaborate de ANRE:

- contracte-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia pregedintelui ANRE nr. 57/1999 publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999

- contract-cadru de portofoliu (interimar) de vânzare/ cumpărare a energiei electrice, încheiat între producător si Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 16/1999 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999;

- contract-cadru pentru transportul energiei electrice, încheiat între Compania Natională de Electricitate - S.A. si producător, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 1611999"), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999;

- contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili, aprobat prin Decizia paesedintelui ANRE nr. 16/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999;

- contract-cadru pentru servicii de sistem, încheiat între producător si Compania Natională de Electricitate - S.A. aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 16/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, rir. 350 din 23 iulie 1999;

- contract-cadru de vânzare-cumpărare pe termen lung a energiei electrice, încheiat între Societatea Natională Nuclearelectrica" - S.A. si Societatea Comercială "Electrica" S.A., aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 28/1999 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 20 august 1999

- contract-cadru de achiztiie a energiei electrice de la un producător independent de energie electrică aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 36/1999 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 19 octombrie 1999;

- contracte-cadru de furnizare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată, aprobate prin Decizia presedintelui ANRE nr. 70/1999 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 633 din 24 decembrie 1999;

- contract-cadru pentru achizitia energiei electrice de la autoproducători, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 11 /2000;

- celelalte contracte-cadru în curs de elaborare si cele care  vor fi elaborate de ANRE în temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 pentru înfiintarea, organizarea  si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE si al art. 70 din Ordonanta de urgentă a , Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică;

b) clauzele noi pe care părtile doresc să le includă în contractele pe care le încheie;

c) clauzele minimale din contractele-cadru, cărora părtile le dau interpretări diferite.

 

3. Glosar de termeni, abrevieri

 

Art. 5. - Termenii utilizati în prezenta procedură sunt definiti în anexa nr. 1.

 

4. Acte normative de referintă

 

Art. 6. - Dispozitiile prezentei, proceduri se completează  cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domsniul Energiei - ANRE;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică.

 

5. Solutionarea neintelegerilor apărute la încheierea contractelor

 

Art. 7. - (1) Solutionarea neîntelegerilor apărute la închaierea contractelor se face prin conciliere de către ANRE; pe baza unui document unilateral sau comun înaintat de părti, care cuprinde neîntelegerile apărute în cursul negocierilor pentru încheierea contractului ANRE, în urma analizării situatiei si audierii părtilor, va emite o decizie cu caracter obligatoriu.

(2) Concilierea cuprinde si o procedură prealabilă, în care ANRE, în urma analizării situatiei, va formula recomandări.

(3) În cazul divergentelor cu o suciarsală sau filială a unui agent economic furnizor, distribuitor/transportator sau producător de energie electrică sau termică, declansarea concilierii se va face numai după parcurgerea procedurii de mediere la nivelul agentului economic respectiv.

 

A. Medierea la nivelul agentului economic

 

Art. 8. - În cazul divergentelor apărute în cadrul negocierii contractelor cu o sucursală sau cu o filială a unui agent economic furnizor, distribuitor/transportator sau producător de energie electrică sau termică:

a) divergentele însotite de o cerere de mediere vor fi transmise spre solutionare agentului economic;

b) agentul economic va analiza divergentele si va formula solutii de eliminare a acestora în termen de 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de mediere;

c) agentul economic este obligat să asigure impartialitatea si transparenta pe parcursul procedurii de mediere.

Art. 9. - După formulareă solutiei de mediere părtile au următoarele optiuni:

a) dacă îsi  însusesc solutia dată de agentul economic, încheie contractul;

b) dacă una sau ambele părti sunt nemultumite de solutia dată de agentul economic, se va declansa procedura prealabilă la nivelul ANRE.

 

B. Procedura prealabilă

 

Art. 10. - (1) Declansarea procedurii prealabile are loc în momentul primirii la ANRE a cererii prin care una sau ambele părti implicate solicită ANRE punctul de vedere cu privire la modul de solutionare a neîntelegerilor apărută la încheierea contractelor.

            (2) Cererea va fi însotită de documentele pe care partea/părtile îsi întemeiază sustinerile si, în conditiile art. 7 alin. (3), de solutia dată de agentul economic sau de dovada sesizării acestuia în cazul neprimirii unei solutii în termen de 15 zile calendaristice.

Art. 11. - Etapele procedurii prealabile sunt:

a) numirea de către directorul directiei de specialitate a persoanei care va analiza cererea solicitantilor si va redacta scrisoarea de răspuns;

b) atunci când se consideră necesar, se pot cere părtilor documente suplimentare, referitoare la neîntelegerea reclamată, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii cererii;

c) redactarea răspunsului cu recomandările NRE, care cuprind- punctul de vedere al autoritătii competente cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii;

d) răspunsul va fi redactat în termen de cel mult 10 zile de la data primirii cererii.

Art. 12. - (1) Răspunsul va fi comunicat atât solicitantului, cât si celeilalte părti implicate, direct sau prin intermediul solicitantului.

(2) Comunicarea se va face prin scrisoare recomandată, cu recipisă postală de predare, sau prin fax.

Art. 13. - După primirea recomandărilor făcute de ANRE părtile au următoarele optiuni:

a) dacă îsi însusesc în totalitate recomandările ANRE, încheie contractul;

b) dacă îsi însusesc partial sau nu îsi însusesc recomandările primite, părtile redactează un proces-verbal în care includ clauzele rămase în divergentă si pozitia fiecăreia dintre pării, cu argumentele pe care îsi intemeiază sustinerile. La procesul-verbal vor fi anexate documentele pe care părtile isi întemeiază susiinerile; ,

c) în situatia în care nu îsi însugesc recomandările, iar una dintre părti refuză cu rea-credintă încheierea procesului-verbal, cealaltă parte va înstiinta ANRE despre această împrejurare, o dată cu formularea cererii de conciliere.

 

C. Concilierea

 

Art. 14. - Declansarea concilierii are loc în momentul primirii la ANRE a cererii de conciliere prin care una sau ambele pării solicită solutionarea neîntelegerii apărute la încheierea contractului.

Art. 15. - (1) Modelul cererii de conciliere este cuprins în anexa nr. 2.

(2) Cererea de conciliere va fi însotită de procesul-verbal redactat de părti în conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. b).

(3) În cazul în care concilierea este solicitată doar de una

dintre părti, aceasta va depune un exemplar al cererii pentru  a fi comunicat celeilalte părti, în care va indica motivul pentru care nu a fost redactat procesul-verbal mentionat mai  sus.

(4) La cerere vor fi anexate documente justificative legate de neîntelegere, de natură să clarifice situatia.

(5) Documentele constau în:

a) documente financiare;

b) corespondenta comercială dintre părti;

c) decizii ale organelor jurisdictionale, extrase din reglementările legale în vigoare;

d) alte documente cuprinzând informatii tehnice sau de altă natură, necesare; pentru solutionarea neîntelegerii.

(6) Fiecare parte va prezenta documentele în original sau în copie certificată de aceasta.

(7) Documentele vor fi depuse în două exemplare: pentru comitetul de conciliere si, respectiv, pentru cealaltă parte.

(8) Dacă cererea sau documentele sunt formulate într-o limbă străină, ANRE va solicita prezentarea unei traduceri legalizate.

Art. 16. - (1) Directorul directiei de specialitate numeste comitetul de conciliere.

(2) Comitetul de conciliere este alcătuit din minimum 3 membri. În toate cazurile comitetul de conciliere va avea un număr impar de membri cu drept de vot.

(3) Comitetul de conciliere va fi compus din angajati ai ANRE, care au cunostintele tehnice, financiare sau juridice necesare pentru solutionarea neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor si, după caz, din terte persoane specializate în diverse domenii - juridic, tehnic, financiar si în alte domenii.

(4) Membrii comitetului de conciliere trebuie să fie persoane fizice, de cetătenie română, care au capacitate deplină de exercitiu, fără antecedente penale si care nu sunt în conflict de interese cu părtile.

(5) Pentru solutionarea neîntelegerilor ANRE poate apela si la consultanti, persoane fizice sau juridice. Consultantii nu vor face parte din comitetul de conciliere.

(7) Directorul directiei de specialitate desemnează un secretar al comitetului de conciliere fără drept de vot.

(8) Atributiile secretarului sunt următoarele:

a) formarea dosarului cuprinzând cererea de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor, documentele pe care părtile îsi întemeiază sustinerile informatiile si celelalte date avute în vedere de comitetul de conciliere, precum si dovezile de convocare/comunicare;

b) pregătirea audierii si convocarea părtilor;

c) completarea dosarului, la solicitarea comitetului de conciliere;

d) redactarea procesului-verbal al sedintei de conciliere, a hotărârii comitetului de conciliere si a deciziei ANRE;

e) comunicarea deciziei ANRE părtilor implicate,

Art. 17. - (1) La solicitarea membrilor comitetului de conciliere secretarul poate cere părtilor completarea cererii sau a documentatiei depuse si, după caz, precizări scrise, în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de conciliere.

(2) În situatia în care concilierea a fost solicitată doar de una dintre părti, în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii sau, după caz, de la completarea ei secretarul va transmite celeilalte părti un exemplar al cererii si al documentelor însotitoare, urmând ca aceasta să comunice în scris/telefornic acordul său pentru desfăsurarea procedurii.

(3) Termenul pentru audiere va fi fixat de secretar în urma consultării membrilor comitetului de conciliere.

(4) Secretarul va convoca părtile în vederea audierii cu cel putin două zile înainte de termenul fixat.

(5) Comunicarea convocării se va face prin scrisoare recomandată, cu recipisă postală de predare, prin telegramă, felex, fax sau prin orice alt mijloc ce permite stabilirea probei comunicării. În cazul comunicării telefonice secretarul va face mentiune în dosar, precizând data, locul convorbirii si numele persoanei căreia i s-a transmis anuntul de convocare.

(6) Comunicările se fac la adresele indicate de pării în cerere. Schimbările de adresă nu vor fi luate în considerare decât dacă ANRE este înstiintată.

Art. 18. - Audierea are loc, de regulă, la sediul ANRE, în termen de cel mult 10 zile de la  data înregistrării cererii.

Art. 19. - (1) Părtile vor participa la audiere personal/prinreprezentantii legali si, eventual, prin interpreti pentru persoanele de alta cetătenie.

(2) Oricare dintre părti poate cere ca solutionarea cererii să se facă în lipsa ei, pe baza cererii si a actelor depuse. (3) Lipsa uneia dintre părti la dezbateri nu determină luarea unei hotărâri în defavoarea ei.

(4) Dacă ambele pării, desi înstiintate, nu se prezintă la dezbateri, comitetul de conciliere va solutiona cererea, în afară de cazul in care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice.

(5) Comitetul de conciliere, la cererea oricăreia dintre părti, poate amâna o singură dată, pe parcursul desfăsurării procedurii de conciliere, audierea programată, conform prevederilor prezentului articol, pentru motive temeinice, care să justifice imposibilitatea părtii în cauză de a se prezenta la dezbateri.

(6) Cea de-a doua audiere va avea loc in termen de cel mult 5 zile de~la data fikată pentru prima audiere cu convocarea părtilor, n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3).

Art. 20. - (1) Pe parcursul solutionării cererii părtile vor fi tratate în mod egal.

(2) În cadrul audierii părtile îsi pot exprima punctele de vedere.

(3) Prezentarea va fi clară si concisă, argumentată cu fapte si cu acte pertinente.

(4) După ce fiecare parte îsi prezintă pozitia părtile si/sau membrii comitetului de conciliere pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor divergente.

(5) După epuizarea întrebărilor în procesul-verbal se vor consemna pozitia finală a părtilor, modul în care se doreste solutionarea neîntelegerii si argumentele fiecărei pării.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de părti/reprezentantii părtilor si de membrii comitetului de conciliere.

(7) În situatia în care una dintre părti nu este prezentă sau refuză semnarea procesului-verbal, secretarul va face precizarea corespunzătoare în procesul-verbal.

Art. 21. - (1) În vederea apărării intereselor legitime ale părtilor, membrii comitetului de conciliere si consultantii sunt obligati să nu publice si să nu divulge datele si informatiile cu caracter confidential de care iau cunostintă în această  calitate, fără a avea acordul părtii implicate.

(2) Dosarul este confidential. Nici o tertă persoană nu are acces la dosar fără acordul scris al părtilor si fără încuviintarea comitetului de conciliere.

Art. 22. - (1) Hotărârea va fi dată în termen de 3 zile lucrătoare de la data audierii.

(2) Hotărârea se va lua cu majoritate simplă de voturi.

(3) Hotărârea va cuprinde concluziile la care au ajuns membrii comitetului de conciliere în urma audierii părtilor, va face referire la faptele, sustinerile si actele care au dus la fundamentarea solutiei, solutia la care s-a ajuns si argumentele pe care se întemeiază.

(4) Hotărârea va fi semnată de toti membrii comitetului de conciliere si de secretar.

(5) Membrul comitetului de conciliere care a avut o altă părere îsi va redacta si va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care acesta se sprijină.

(6) Hotărârea comitetului de conciliere nu produce efecte decât în momentul însusirii acesteia de către presedintele ANRE si după aprobarea ei prin decizie.

Art. 23. - (1) Decizia va fi redaotată de secretarul comitetului de conciliere si însusită de presedintele ANRE.

(2) Decizia va cuprinde:

a) numele părtilor domiciliul sau resedinia lor ori după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor

b) obiectul neîntelegerii;

c) solutia dată motivele de fapt si de drept.

Art. 24. - (1 ) Comunicarea va li făcută părtilor prim scrisoare recomandată, cu recipisă postală de primire, în termen  de cel mult 3 zile de la redactarea deciziei.

(2) Prin comunicarea deciziei către ambele părti se încheie procedura de conciliere.

Art. 25. - (1) Fată de părti decizia ANRE prin care se solutionează neîntelegerea precontractuală are caracter obligatoriu.

(2) Decizia poate fi contestată de partea care se consideră vătămată, în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia, la autoritatea competentă. Răspunsul ANRE la contestatie , va fi comunicat în termen de cel mult 15 zile.

(3) Dacă petitionarul este nemultumit de solutia dată contestatiei sale, acesta se poate adresa Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ; conform prevederilor legale în vigoare.

(4) ANRE nu va putea modifica fondul deciziei după comunicarea acesteia către părti. ANRE poate corecta decizia după comunicarea câtre părti, pentru greselile materiale din cuprinsul ei, de exemplu, asupra numelui/denumirii, calitătii părtilor, si pentru alte greseli materiale.

 

6. Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Pe parcursul concilierii părtile pot solutiona pe cale amiabilă neîntelegerea apărută la încheierea contractului.

(2) Părtile vor comunica ANRE întelegerea la care au ajuns, înaintea termenului de prezentare la audiere.

Art. 27. - (1) Dosarul se păstrează la sediul ANRE cel putin un an de la data redactării deciziei prin care este solutionată neîntelegerea,

(2) Evidenta dosarelor si a deciziilor ANRE se va line în registre speciale, prin grija serviciului specializat.

Art. 28. - Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.


*) A se vedea Legea nr. 99/2000, publicată in Monitorul Oficial al României; Partea I, nr. 256 din 8 iunie 2000.

**) A se vedea Ordinul presedintelui ANRE nr. 3/2000 reprodus la pag. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

TERMENII

utilizati în prezenta procedură

 

-         Autoritate competentă     - Autoritatea Natională de        Reglementare în Domeniul                                                            Energiei - ANRE

- Audiere                                            - etapă a procedurii de solutionare a neîntelegerilor          apărute la încheierea contractelor, procedură denumită conciliere, în cadrul căreia părtile îsi expun punctele de vedere si argumentele pe care le consideră pertinente, cu posibilitatea de a se formula întrebări pentru clarificarea neîntelegerii

- Decizie                                             - document cu caracter obligatoriu pentru părti, emis de           presedintele ANRE, prin care se solutionează neîntelege-    rea precontractuală

- Directie de specialitate                    - Directia reglemeritări comerciale si de prevenire a abuzului de pozitie dominantă din cadrul ANRE

- Părti                                                - persoanele fizice/juridice care încheie un contract în sectorul energiei electrice si termice

- Recomandare                                   - punctul de vedere al autoritătii competente cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii care îi este supusă spre solutionare

- Sectorul energiei electrice

si termice                                           - ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice

- Serviciul de specialitate                   - Serviciul pentru rezolvarea neîntelegerilor apărute la încheietea contractelor din cadrul ANRE

- Zile                                                   - zile lucrătoare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedura

 

CERERE       DE      CONCILIERE

 

Subsemnatii/Subscrisele:         

1.      .................................................................................................................................     

(numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul; sediul; numărul de înmatriculare în registrul comertului; telefon/fax) prin reprezentantul legal

si ...............................................................   

2.      ......................................................................................................................................

( idem) solicităm solutionarea neîntelegerii apărute în cadrul negocierilor desfăsurate pentru încheierea contractului ................................................................ .    

(urmează expunerea, pe scurt, a obiectului neîntelegerii, cu datele pertinente:   

-         indicarea contractului;       

- indicarea clauzelor divergente)

......................                                   

(data)

 

............................................                               ..................................

(semnătura părtii 1)                                         (semnătura părtii 2)

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Codului tehnic al retelei electrice de transport

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 6 lit. f) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Raglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum si al art. 70 lit. f) din Ordnanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică,

-         emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se ăprobă Codul transport*), prezentat în anexa din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie Oficial al României, Partea I.

tehnic al retelei electrice de care face parte integrantă

va fi publicătă în Monitorul

Art. 3. - Departamentul licente, autorizatii, reglementări tehnice din cadrul ANRE va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2000.

Nr. 51.


*) Compania Natională de Electricitate - S.A. va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, contra cost, Codul tehnic al retelei electrice de Vansport.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acreditarea drept consumatori eligibili a consumatorilor finali de energie electrică

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

în temeiul art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică precum si al art. 5 lit. d), al art. 6 lit. i) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul.Energie) - ANRE, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 122/2000 privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei energiei electrice către concurentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 21 februarie 2000

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 11/1999, ,

emite următoarea decizie:

Art.l. - Se acreditează drept consumatori eligibili consumatorii finali de energie electrică cuprinsi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. poate încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatorii eligibili în limita a 10% din productia anului 2000.

Art. 3. - Furnizorii de energie electrică pot încheia contracte cu consumatorii eligibili numai dacă acestia fac dovada că si-au achitat datoriile fată de ultimul lor furnizor.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE si consumatorii eligibili vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2000.

Nr. 53.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând consumatorii finali de energie electrică care se acreditează drept consumatori eligibili

 

Nr. crt.

Consumatorul

1.

Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A. - SUCURSALA „Arpechim” Pitesti

2.

Societatea Comercială "Alro" - S.A- Slatina

3.

Societatea Comercială "Azomures" - S.A. Târgu Mures

4.

Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti

5.

Regia Autonomă de Transport Bucuresti

6.

Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Medgidia

7.

Societatea Comercială „SMR” - S.A. Bals

8.

Societatea Comercială"Cimus" - S.A. Câmpulung Muscel

9.

Compania Natională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Tâtgu Jiu Exploatarea minieră Jilt

10.

Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A. - Sucursala"Petrobrazi" Ploiesti

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI                                

 

DECIZIE

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

 

în temeiul art. 5 pct. 3 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanla de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, precum si al art. 41 alin. (1) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termică, cu modificarile ulterioare,

emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică*), care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE si agentii economici din sectorul energiei electrice si  termice vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 126.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii finali de energie termică  

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 pct. 3 si al art. 9 alm. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Eaergiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, precum si al art. 41 alin. (1) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termică, cu moditicările ulterioare,

emite următoarea. Directie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifeior reglementate pentru consumatorii finali de energie termică*), care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din Cadrul ANRE si agentii economici din sectorul energiei electrice si termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 127.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumul tehnological producătorilor de energie electrică Presedintele Autoritătii Nationale de Reglemeritare în Domeniul Energiei,

 

în temeiul art. 5 pct. 5 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordananta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6311998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se aprobă contractul-cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumul tehnologic al producătorilor de energie electrică**), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2)  Se abrogă art. 6 din contractul-cadru de portofoliu (interimar) de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între producător si Societatea Comercială „Electrica” - S.A., aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 16 din 7 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999, si art. 26 din contractul-cadru de vânzare-cumpărare pe termen lung a energiei electrice, încheiat între Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. si Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 28 din 23 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 20.august 1999.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Romăniei,  Partea 1.

Art 3. - Încheierea noilor contracte pe baza contractului-cadru prevăzut la art. 1 va fi finalizată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2000.

Nr. 128.


*) ANRE va pune la dispozitie agentilor economici interesati copii de pe metodologie/contract.

**) ANRE va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cerereă acestora, contractul-cadru prevăzut la arl. 1

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE, vânzătorii si cumpărătorii de energie electrică pentru consumul tehnologic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea contractului-cadru pentru serviciul de administrare a pietei angro de energie electrică asigurat de operatorul comercial

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 pct. 5 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 29/1998 privind înfiintarea organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Enetgiei - ANRE aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă contractul-cadru pentru serviciul de administrare a pietei angro de energie electrică asigurat de operatorul comercial*), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta-decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art 3. - Încheierea noilor contracte ee baza contractului-cadru prevăzut la art. 1 va fi finalizata în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE si părtile contractante vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2000.

Nr. 157

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. si beneficiar

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

în temeiul art. 5 pct. 5 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000, si al Deciziei nr. 126/2000 a primului-ministru de numire a presedintelui ANRE,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractul-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si beneficiar*), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Încheierea contractelor pe baza contractului cadru prevăzut la art. 1 va fi finalizată în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

Art. 3. - La data întrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 lit. b) si anexa nr. II din Decizia presedintelui ANRE nr. 16/1999 pentru aprobarea unor contracte cadru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din. 23 iulie 1999.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE si părtile contractante vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 4 august 2000.

Nr. 3.


*) ANRE va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, contractul-cadru prevăzut la art. 1.