MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 384    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 17 august 2000

 SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonantă privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

660. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

661. - Hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000 pentru înlăturarea efectelor epizootiei de antrax manifestate pe teritoriul judetului Tulcea

 

662. - Hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare

 

663. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 7 octombrie 1991

 

664. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

665. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

666. - Hotârâre privind aprobarea încadrării unor drumuri situate în judetul Ilfov în categoria functională a drumurilor comunale

 

667. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/1998 privind normarea parcului auto si a consumului maxim de carburanti pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Culturii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit, I pct. 9 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Echivalarea examenului de capacitate pentru absolventii învătământului obligatoriu din promotiile anterioare anului 1999 se va face pe baza metodologiei de echivalare a examenului de capacitate.

Art. 2. - Metodologia de echivalare a examenului de capacitate, prevăzută la art. 1, se aprobă prin ordin al ministrului educatiei nationale si va fi publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, până la data de 1 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

 Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 14 august 2000.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si al art. 201 din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind  acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valorificarea bunuriloi aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale se efectuează, la intern, prin structurile abilitate ale acestuia, iar la extern, prin Regia Autonomă "Romtehnica" Bucuresti.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 857/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 4 noiembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 10 august 2000.

Nr. 660.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000

pentru înlăturarea efectelor epizootiei de antrax manifestate pe teritoriul judetului Tulcea

 

În temeiul art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României ho t ă r ă s t e :

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 5.000,0 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 5.000,0 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru înlăturarea efectelor epizootiei de antrax manifestate pe teritoriul judetului Tulcea.

Art. 3. - Cu suma prevăzută la art. 2 se suplimentează bugetul Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2000, respectiv

la "Venituri", subcapitolul “Venituri din fondul de interventie" si la "Cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli din fondul de interventie", iar utilizarea sumelor se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 augusi 2000.

Nr. 661.

 

ANEXĂ

 

CHELTUIELI

necesare pentru combaterea antraxului în judetul Tulcea

 

- milioane lei -  

Nr.

crt.

Explicatii

Sume

TOTAL CHELTUIELI

din care:

5.000

I.

Cheltuieli materiale

1.743

 

a) Cheltuieli materiale pentru aplicarea măsurilor de profilaxie generală:

490

 

- materiale dezinfectante (sodă caustică, virbaccid,var cloros, alcool sanitar si altele)

 

 

- echipamente si materiale de protectie (salopete, cizme din cauciuc, sorturi de protectie, mănusi din cauciuc, saci din plastic, mască de protectie, tifon si altele)

70

 

- materiale pentru dezinsectie

20

 

b) Cheltuieli materiale pentru aplicarea măsurilor de profilaxie specifică (vaccin anticărbunos, ace de seringă, seringi refolosibile si altele)

160

 

c) Cheltuieli materiale pentru asigurarea supravegherii si diagnosticului prin examene clinice si determinări de laborator (termometre, truse de necropsie pentru laborator, medicamente - tranchilizante, antibiotice, reactivi si medii de culturi)

270

 

d) Cheltuieli cu prestări de servicii pentru actiunile de vaccinare în focar si în zona de protectie

200

 

e) Alte cheltuieli materiale:

610

 

- plata crotaliilor pentru animale aflate în libertate, identificate si vaccinate

100

 

- combustibil pentru arderea cadavrelor si transport

450

 

- materiale de avertizare si preventie

60

II.

Cheltuieli de personal (prestatii pentru căutarea, prinderea si imobilizarea animalelor în vederea vaccinării si identificării prin crotaliere)

300

III.

Cheltuieli de capital:

2.970

 

- procurarea unui autolaborator ARO multifunctional cu dotări specifice (trusă coloranti, trusă spectroquant, dispozitiv acustic ADA 02) pentru supravegherea transportului, probe si materiale

300

 

- punerea în functiune a incineratorului si a autoclavei de la Sectia boli transmisibile a Spitalului JudeteanTulcea

300

 

- incinerator mobil pentru distrugerea cadavrelor

100

 

- bene mobile pentru transportul cadavrelor la locul de distrugere

70

 

- amenajarea crematoriului la Laboratorul Sanitar Veterinar al Judetului Tulcea pentru evitarea contaminării mediului cu antrax

300

 

- amenajarea de puturi seci pentru distrugerea probelor biologice si a cadavrelor infectate cu material patogen

1.050

 

- amenajarea a 6 tarcuri metalice fixe pentru prinderea animalelor semisălbatice

600

 

- dotarea cu arme speciale pentru tranchilizarea animalelor retive

250

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării

si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Societătile bancare, persoane juridice române, var constitui, vor regulariza si vor utiliza provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 2/2000 de aplicare a acestuia.

Provizioanele specifice de risc de credit aferente categoriilor de credite si plasamente reglementate de actele normative prevăzute la alin. 1 sunt deductibile la calculul profitului impozabil."

2. Articolul 3 se abroga .

Art. II. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 octombrie 2000.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1995, cu modificările ulterioare; precum si cu modificările aduse de prezenta hotărâre va fi republicată dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU      ,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 10 august 2000.

Nr. 662.                                              

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

semnat la Washington la 7 octombrie 1991

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 57/1994 pentru ratificarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 7 octombrie 1991.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă amendamentele, convenite prin schimb de scrisori la 10 iunie 1999 si, respectiv, la 7 februarie, 23 februarie si 7 aprilie 2000 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 7 octombrie 1991, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. suma de 546.030,25 dolari S.U.A. din împrumutul 3409 RO (Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar) se anulează;

2. punctul (1) din anexa nr. 1 "Tragerea din împrumut" la Acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

3. Graficul amortizării din anexa nr. 3 la Acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Irinel Popescu,

secretar de stat ,

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministru de stat, presedintele Consiliului de Cooperare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

 Bucuresti, 10 august 2000.

Nr. 663.                                  

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 1 la acordul de împrumut)

 

"TRAGEREA DIN IMPRUMUT”

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care vor fi finantate din împrumut, alocarea sumelor pentru fiecare categorie si procentul cheltuielilor finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată(exprimată în echivalent dolari)

% din cheltuielile care vor fi finantate

(1) Bunuri:       

 

100% din cheltuieli în valută;    

     a) materiale medicale

56.697.266,61

100% din cheltuieli        locale(costul la iesirea din fabrică); si

     b) echipamente, materiale, piese de schimb                                                  si vehicule

86.649.869,12

75% din cheltuielile locale pentru alte articole procurate pe plan local

(2) Servicii de consultantă si pregătire

5.676.805,62

100% din cheltuieli în valută

Subtotal:

149.023.941 ,35

 

Diferente de curs de schimb aferente Contului Special

10.028,40

 

TOTAL:

149.033.969,75

 

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 3 la acordul de împrumut)                                                

 

“GRAFICUL AMORTIZĂRII “

 

Data scadentă

Ratele de capital revizuite (exprimate în dolari)*)

1 iunie 1997    

6.250.000       

1 decembrie 1997

6.250.000       

1 iunie 1998

6.250.000

1 decembrie 1998

6.250.000

1 iunie 1999

6.250.000

1 decembrie 1999

6.227.800       

1 iunie 2000

6.197.400

1 decembrie 2000

6.197.400

1 iunie 2001

6.197.400       

1 decembrie 2001

6.197.400

1 iunie 2002    

6.197.400

1 decembrie 2002

6.197.400

1 iunie 2003    

6.197.400

1 decembrie 2003       

6.197.400

1 iunie 2004

6.197.400

1 decembrie 2004

6.197.401

1 iunie 2005    

6.197.400

1 decembrie 2005

6.197.400

1 iunie 2006

6.197.400

1 decembrie 2006

6.197.400

1 iunie 2007    

6.197.400       

1 decembrie 2007

6.197.400

1 iunie 2008

6.197.400       

1 decembrie 2008

6.200.369,75

TOTAL:         

149.033.969,75

                                                                                                                                                                                                                                               

*) Cifrele din această coloană reprezintă echivalentul în dolari determinat în conformitate cu datele respective de tragere. (Vezi "Conditiile generale", sectiunile 3.04 si 4.03).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru tratament medical si interventii chirurgicale, finantate din bugetul  Fondului national de solidaritate, capitolul "Alte actiuni privind asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", în cuantumurile si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În cazul depăsirii sumelor acordate în lei cu diferentele de curs valutar, comisioanele si alte speze bancare datorate schimbului valutar, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este autorizat să plătească sumele suplimentare din bugetul Fondului national de solidaritate, pe baza documentelor justificative prezentate de directiile de sănătate publică competente, prin intermediul Ministerului Sănătătii.

Art.3. - Sarcina executiei bugetare, a controlului si a justificării tuturor sumelor acordate din Fondul national de solidaritate în temeiul art. 5 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările si completările ulterioare, revine Ministerului Sănătătii si directiilor de sănătate pubtică teritoatale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 10 august 2000.

Nr. 664.

 

LISTA

cuprinzând solicitantii unor ajutoare din bugetul Fondului national de solidaritate

 

Nr. crt.

Beneficiarul

 

Adresa

 

Suma aprobată  în valută*)

 

1.

Gheorghe Marius

Bucuresti, Bd. Unirii nr. 7, bl. 1C, sc. 2, et. 6, ap. 37; sectorul 5

17.400.000 lire

italiene

2.

Manole Laurentiu Constantin

Pitesti, str. Balotesti nr. 32, judetul Arges

100.000 dolari

S.U.A.

3.

Mica Alexandru Iulian

Pitesti, str. sublocotenent Romeo,Tută nr. 16, judetul Arges

100.000 dolari

S.U.A.

4.

Rosca Eugen Alexandru

Brasov, str. Valea Cetătii nr. 30, bl. 827, et. 2, ap. 10, judetul Brasov

50.000.000 lire

 italiene

5.

Bogdan Alexandru Rădoi

Călărasi; Str. Victoriei nr. 12,bl. H17, sc. B, et. 3, ap. 12, judetul Călărasi

250.000 franci

francezi

6.

Săndulescu Ioana Andreea

Ploiesti, str. Stefan Greceanu ,nr.14 ,bl. j4 ,ap.1 ,judetul Prahova

51.050 mărci

germane

 

*) Sumele se vor acorda în lei prin intermediul directiei de sănătate publică competente, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării plătii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 42,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiilor din judetul Hunedoara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Mihistrul muncii si protectie sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 august 2000.

Nr. 665.

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

(mii lei)

1.

Fenes Ioan      

Petrosani, Str. Aviatorilor, bl. 26A, ap. 13       

5.000

2.

Păun Claudiu Marius

Petrosani, Str. Aradului nr. 9, ap. 1

3.500

3.

Cinka Ianos     

Petrosani, str. 22 Decembrie bl. 19, ap. 7        

4.000

4.

Piper Ioan

Petrosani, str. Împăratul Traian nr. 24, ap. 1     

5.000

5.

Bandi Maria    

Petrosani, Str. Unirii bl. 10, ap. 7

2.000

6.

Ghergheosu Marius

Petrosani, Str. Visinilor bl. 1B, ap. 35  

3.500

7.

Mariciuc Costică

Petrosani, str. Dacia nr. 52, ap. 2

5.000

8.

Staicu Constantin

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 10, ap. 17

5.000

9.

Silaghi Vasile

Petrosani, str. Ion Creangă bl. 14, ap. 6

5.000

10.

Stefănoaică Florin Costel

Deva, str. Nicolae Bălcescu bl. A, ap. 25

4.500

         TOTAL:

42.500

 

                                                                                                                                                                       

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării unor drumuri situate în judetul Ilfov

în categoria functională a drumurilor comunale

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  juridic al drumurilor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea DC 3 A, a drumului situat pe raza comunelor Ciolpani si Gruiu , judetul Ilfov, cuprins între DNl, km 33 + 200, satul Izvorani si satul Silistea Snagovului; judetul Prahova, cu o lungime de 10,85 km.

Art. 2. - Se aprobă. încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea DC 4 A, a drumului situat pe raza Comunei Snagov, judetul Ilfov, cuprins între DJ 101 C, km 3 + 000 si cartierul din zona de nord a lacului Snagov, cu o lungime de 2,7 km.

Art. 3. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea DC 38, a drumului situat pe raza comunei Gruiu, judetul Ilfov cuprins între DNl, km 33 + 2D0 si cvartalul de locuinte din zona estică a pădurii Snagovului, cu o lungime de 4,2 km.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

 Ministrul Transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

 

 Bucuresti, 10 august 2000.

 Nr. 666.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRARE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/1998

privind normarea parcului auto si a consumului maxim de carburanti pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Culturii

 

În temeiul art.107 din Constitutia României si al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 616/1998 privind normarea parcului auto si a consumului maxim de carburanti pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 25 septembrie 1998, se completează, după punctul 6 cu punctul 6 cu următorul cuprins:

“61.      Biblioteca                     - autoturisme                            1 în parc comun                                    250

Natională                      - autoturisme de teren               1                                                          300

- autovehicule pentru                 2                                                          300"

   transport marfă

                       

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Kelemen Hunor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 10 august 2000

Nr. 667.