MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 371    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 10 august 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

618. - Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agentilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum si a Normelor metodologice de programare, de calcul, de raportare si de control referitoare la acest fond special

 

80. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Normei privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal

 

81. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind măsurile pentru combaterea si prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose (Ouadraspidiotus perniciosus)

 

903. - Ordin al ministrului finantelor privind modificarea modelelor si normelor de întocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare în activitatea financiară si contabilă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agentilor economici

din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum si a Normelor metodologice de programare, de calcul, de raportare si de control referitoare la acest fond special

 

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Criteriile pe baza cărora se alocă agentilor economici din industrie sumele din Fondul

special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, Grila de evaluare pentru alocarea sumelor, precum si Normele metodologice de programare, de calcul, de raportare si de control referitoare la acest fond special, prezentate în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărăre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 

 

            Bucuresti, 13 iulie 2000.

            Nr. 618.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

 pe baza cărora se alocă agentilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale si Grila de evaluare pentru alocarea sumelor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

            Art. 1. - Stabilirea prioritătilor pentru încadrarea în conditiile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în lista de investitii a obiectivelor, după caz, a cheltuielilor de investitii cuprinse într-o pozitie globală sub denumirea "Alte cheltuieli de investitii", ce urmează să se finanteze din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, se realizează numai pentru următoarele cheltuieli stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 96/1999:

            a) expertizarea instalatiilor tehnologice industriale;

            b) întocmirea unor documentatii specifice fiecărui agent economic din industrie care prezintă riscuri tehnologice industriale, în vederea instruirii salariatilor si facilitării reducerii efectelor în caz de dezastre;

            c) realizarea unor interventii strict necesare la instalatii, echipamente si conducte magistrale, în scopul reducerii riscurilor privind exploziile si accidentele chimice;

            d) facilitarea realizării unor alimentări în sigurantă cu gaze naturale ale unor zone intens populate;

            e) elaborarea si actualizarea reglementărilor specifice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor si echipamentelor industriale, precum si armonizarea acestora cu normele europene;

            f) dotări privind prevederi si interventii în caz de dezastre, pentru salvarea vietilor omenesti.

            Art. 2. - În listele de investitii, anexă la legea anuală a bugetului de stat, se înscriu numai obiectivele de investitii ale căror documentatii tehnico-economice au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 72/1996, cu modificările ulterioare.

            Art. 3. - Cheltuielile pentru investitiile cuprinse într-o pozitie globală în lista-anexă la legea anuală a bugetului de stat, aferentă Ministerului Industriei si Comertului, se detaliază si se aprobă prin liste separate de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare care vor cuprinde elemente referitoare la:

            a) necesitate;

            b) oportunitate;

c) indicatorii caracteristici unor asemenea investitii.

            Art. 4. - În pozitia globală, sub denumirea "Alte cheltuieli de investitii" vor fi cuprinse:

            a) dotările independente;

            b) interventiile pentru consolidarea lucrărilor de montaj la instalatii, echipamente si conducte magistrale;

            c) cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, precum si elaborarea, actualizarea si urmărirea reglementărilor specifice, în raport cu normele europene;

            d) expertizarea instalatiilor tehnologice industriale.

            Art. 5. - Indicatorii caracteristici unor asemenea investitii, care vor fi prezentati în nota de fundamentare spre aprobare de către ordonatorul principal de credite, vor cuprinde:

            a) fundamentarea necesitătii si oportunitătii cheltuielilor de capital în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 96/1999;

            b) destinatia cheltuielilor, respectiv riscurile tehnologice ce trebuie diminuate, sustinute prin documente atestate de organele abilitate prin lege;

            c) datele privind protectia umană necesară, atestată de organele administratiei publice locale;

            d) principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

            · valoarea totală;

            · durata de realizare a investitiei;

            · bonitatea financiară a agentului economic, atestată de directia generală a finantelor publice si controlului. financiar de stat;

            · ponderea sustinerii financiare cu surse proprii sau atrase ale autoritătii contractante;

            · avizele si acordurile necesare, după caz, în conditiile legii;

            · efectele directe si conjuncturale ale realizării sau nerealizării cheltuielilor propuse.

            Art. 6. - Toate cheltuielile de capital pentru achizitii, alocate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, vor fi efectuate în conditiile prevederilor legale privind achizitiile publice.

 

CAPITOLUL II

Criterii privind conditiile obligatorii necesare în vederea

includerii în lista anuală a cheltuielilor de capital

 

            Art. 7. - Pot fi incluse în lista de investitii de către ordonatorul principal de credite, în conditiile legii, cheltuielile de investitii ale autoritătilor contractante care îndeplinesc următoarele criterii:

            a) achitarea constantă a taxelor trimestriale pentru constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale;

            b) obtinerea avizelor si a acordurilor în conditiile legii;

            c) ponderea cheltuielilor de capital, aferente achizitiei, sustinută de autoritatea contractantă din surse proprii sau atrase, este de minimum 50%;

            d) sustinerea reducerii riscurilor tehnologice în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii;

            e) includerea activităiilor de riscuri tehnologice industriale, în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, în anexa la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de constructii si instalatii industriale generatoare de riscuri tehnologice;

            f) sunt incluse în programele anuale, pe baza propunerilor făcute de autoritatea contractantă, aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 din Ordonania Guvernului nr. 96/1999.

 

CAPITOLUL III

Criterii determinate de nivelul riscului tehnologic

 

            Art. 8. - La includerea în lista de investitii de către ordonatorul principal de credite, în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 96/1999, a cheltuielilor de investitii se vor avea în vedere si următoarele criterii:

            a) numărul si frecventa dezastrelor produse până în prezent, generate de riscurile tehnologice provocate de activitatea tehnologică industrială a autoritătii contractante;

            b) gradul de uzură fizică si nivelul riscurilor tehnologice, atestate prin documente eliberate de organele abilitate în conditiile legii;

            c) nivelul consecintelor în raport cu riscul tehnologic al activitătilor industriale; .

            d) dotarea marilor platforme industriale cu echipamente, instalatii, utilaje, aparatură si mijloace de protectie, precum si instalarea personalului desemnat pentru interventie, inclusiv descarcerarea si salvarea vietii personalului de executie;

            e) repornirea unor instalatii tehnologice industriale.

 

CAPITOLUL IV

Criterii determinate de protectia mediului si a populatiei din zonă

 

            Art. 9. - În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 la includerea în lista de investitii ordonatorul principal de credite va avea în vedere si următoarele criterii:

            a) cerinte legate de protectia mediului ISO 14000;

            b) impactul pe care riscurile tehnologice generate de activitătile industriale în cauză le au asupra mediului, precum si asupra sănătătii si securitătii oamenilor din acea zonă;

            c) încadrarea în actiunile minime necesare în vederea preîntâmpinării si reducerii riscurilor tehnologice.

 

CAPITOLUL V

Criterii determinate de obligatii ce decurg din tratatele

si conventiile internationale la care România

este parte semnatară

 

            Art. 10. - În conformitate cu prevederile tratatelor si conventiilor internationale la care România este parte semnatară, la includerea în lista de investitii ordonatorul principal de credite va avea în vedere următoarele criterii:

            a) respectarea prevederilor tratatelor si ale conventiilor internationale la care România este parte semnatară, prin

prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice, asigurarea dotărilor necesare pentru interventie si limitarea efectelor ei, unor potentiale dezastre ce pot avea ca sursă riscurile tehnologice;

            b) respectarea obligatiilor internationale ale României privind eventualul sprijin pentru limitarea efectelor dezastrelor produse de riscurile tehnologice în zonele limitrofe ale României.

 

CAPITOLUL VI

Criterii generate în cazuri de fortă majoră provocate

de dezastre având ca surse activitătile tehnologice si

industriale

 

            Art. 11. - Promptitudinea interventiilor pentru limitarea efectelor dezastrelor asigurarea îndeplinirii cu profesionalism a acestei activităti si în mod deosebit salvarea vietii personalului afectat prin descarcerarea acestuia si prin acordarea asistentei medicale în timp util se vor asigura prin finantarea acestor activităti în temeiul următoarelor criterii:

            a) semnalarea si confirmarea din.partea organelor abilitate în conditiile legii a existentei unor dezastre provocate de riscurile tehnologice si solicitarea din partea autoritătii contractante de sprijin financiar motivat ,de necesitatea si oportunitatea unor interventii urgente, conform prevederilor art. 4;

            b) semnalarea unor iminente dezastre provocate de riscurile tehnologice, confirmate de organele abilitate în conditiile legii si la solicitarea autoritătilor contractante în cauză, cu sustinerea solicitată conform art. 4.

            Art. 12. - În scopul asigurării finantărilor solicitate în baza criteriilor mentionate la art. 11 este necesar ca în permanentă ordonatorul principal de credite să dispună de un fond la dispozitie pentru cazuri de fortă majoră, în cuantum de 20% din fondul constituit în anul anterior.

            Art. 13. - Disponibilitătile fondului la dispozitie pentru cazuri de fortă majoră, neutilizate la finele anului, se reportează în anul următor si se utilizează în conditiile art. 12.

 

CAPITOLUL VII

Criterii generate din considerente de eficientă

privind folosirea cheltuielilor de capital din Fondul

special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje,

echipamente si instalatii industriale

 

            Art. 14 - La înscrierea în listele de investitii a obiectivelor propuse, precum si a categoriilor de cheltuieli cuprinse în conditiile legii, în pozitia globală sub denumirea "Alte cheltuieli de investitii" se vor avea în vedere si următoarele criterii:

            a) raportul dintre nivelul cheltuielilor solicitate si nivelul efectelor certe ce vor fi realizate în scopul preîntâmpinării, interventiei si reducerii efectelor unor potentiale riscuri tehnologice;

            b) importanta social-economică a punerii în sigurantă a activitătilor industriale aferente autoritătii contractante si reducerii gradului de risc pentru comunitatea umană din zonă;

            c) locul in strategia pentru dezvoltarea economică.

 

CAPITOLUL VIII

Alte criterii

 

            Art. 15. - În conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, înscrierea în listele de investitii a obiectivelor propuse si a finantarii propunerilor care fac obiectul "altor cheltuieli de investitii" se va efectua cu avizul prealabil al Comisiei tehnice centrale privind exploziile la suprafată si în subteran, accidentele chimice si avarierea gravă a conductelor magistrale si urbane - categorii de dezastre pentru care, în conditiile legii, Ministerul Industriei si Comertului are responsabilităti.

            În vederea selectării propunerilor de cheltuieli de capital pentru înscrierea lor în lista de investitii-anexă la legea anuală a bugetului de stat, se va proceda la evaluarea acestora, utilizându-se grila de evaluare având la bază toate categoriile de criterii mentionate mai sus.

            Propunerile de capital trebuie să îndeplinească două conditii:

            · să îndeplinească toate criteriile de incadrare in prevederile legale, care insumează 51 de puncte; si

            · să totalizeze împreună cu punctajul obtinut de la criteriile specifice minimum 80 de puncte.

            Înscrierea în liste se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute, cu conditia prezentării propunerilor în termenul precizat de prevederile Legii nr. 72/1996, cu modificările ulterioare.

            Art. 16. - Grila de evaluare pentru alocarea sumelor din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii.

 

 

ANEXĂ

 la criterii

 

GRILA DE EVALUARE

pentru alocarea sumelor din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje,

echipamente si instalatii industriale

 

Codul

Criterii de performantă

Pondere

(punctaj)

Observatii.

                                  CRITERII OBLIGATORII                                                                                                                   TOTAL = 51

1.

Criterii privind conditiile obligatorii necesare în  vederea includerii în lista anuală a cheltuielilor de capital

51

 

1.1.

achitarea constantă a taxelor trimestriale pentru constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

Întrucât sunt criterii obligatorii, trebuie ca fiecare dintre acestea să fie întrunit de toate documentatiile transmise pen tru a fi incluse în listă, în conditiile legii, de către ordonatorul principal de credite.

1.2.

ponderea cheltuielilor de capital, aferente  achizitiei, sustinută de autoritatea contractantă din surse proprii sau atrase, este de minimum 50%

 

 

1.3.

sustinerea reducerii riscurilor tehnologice în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

 

1.4.

includerea activitătilor de riscuri tehnologice industriale, în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, în anexa la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de constructii si instalatii industriale generatoare de riscuri tehnologice

 

Sustinere directă, după  caz, indirectă

1.5.

sunt incluse în programele anuale, pe baza propunerilor făcute de autoritatea contractantă, aprobate prin hotărâre a Guvernului

 

 

1.6.

obtinerea avizelor si a acordurilor în conditiile legii

 

 

CRITERII SPECIFICE DE PERFORMANTĂ                                                                                                              TOTAL = 49,

                                                                                                                                                                                           din care:

2.

Criterii determinate de nivelul riscului tehnologic

15

 

2.1.

numărul si frecventa dezastrelor produse până în prezent, generate de riscurile tehnologice provocate de activitatea tehnologică industrială a autoritătii contractante

3

 

2.2.

gradul de uzură fizică si nivelul riscurilor tehnologice, atestate prin documente eliberate de organele abilitate în conditiile legii

3

 

2.3.

nivelul consecintelor în raport cu riscul tehnologic al activitătilor industriale

3

 

2.4.

dotarea marilor platforme industriale cu echipamente, instalatii, utilaje, aparatură si mijloace de protectie, precum si instalarea personalului desemnat pentru interventie, inclusiv descarcerarea si salvarea vietii personalului de executie

3

 

2.5.

repornirea unor instalatii tehnologice industriale

3

 

3.

Criterii determinate de protectia mediului si a populatiei din zonă

5

 

3.1.

cerinte legate de protectia mediului ISO 14000

1

 

3.2.

impactul pe care riscurile tehnologice generate de activităiile industriale în cauză le au asupra mediului, precum si asupra sănătătii si securitătii oamenilor din acea zonă

2

 

3.3.

încadrarea în actiunile minime necesare în vederea preîntămpinării si reducerii riscurilor tehnologice

2

 

4.

Criterii determinate de obligatii ce decurg din tratatele si conventiile internationale la care România este parte semnatară

8

 

4.1

respectarea prevederilor tratatelor si ale conventiilor internationale la care România este parte semnatară, prin prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice, asigurarea dotărilor necesare pentru interventie si limitarea efectelor unor potentiale dezastre ce pot avea ca sursă riscurile tehnologice.

4

 

4.2.

respectarea obligatiilor internationale ale României privind eventualul sprijin pentru limitarea efectelor dezastrelor produse de riscurile tehnologice în zonele limitrofe ale României

 

 

5.

Criterii generate în cazuri de fortă majoră provocate de dezastre având ca surse activitătile tehnologice industriale

10

 

5.1.

semnalarea si confirmarea din partea organelor abilitate în conditiile legii a existentei unor dezastre provocate de riscurile tehnologice si solicitarea din partea autoritătii contractante de sprijin financiar motivat de necesitatea si oportunitatea unor interventii urgente, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 96/1999

5

 

5.2.

semnalarea unor iminente dezastre provocate de riscurile tehnologice, confirmate de organele abilitate în conditiile legii si la solicitarea autoritătilor contractante în cauză, cu sustinerea solicitată în Ordonanta Guvernului nr. 96/1999

5

 

6.

Criterii generate din considerente de eficientă privind folosirea cheltuielilor de capital din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

9

 

6.1.

raportul dintre nivelul cheltuielilor solicitate si nivelul efectelor certe ce vor fi realizate în scopul preîntâmpinării, interventiei si reducerii efectelor unor potentiale riscuri tehnologice

3

 

6.2.

importanta social-economică a punerii în sigurantă a activitătilor industriale aferente autoritătii contractante si reducerii gradului de risc pentru comunitatea umană din zonă

3

 

6.3.

locul în strategia pentru dezvoltarea economică

3

 

7.

Alte criterii

2

 

                       

            NOTĂ:  Întrucât raportul dintre nivelul solicitărilor si nivelul Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje echipamente si instalatii industriale care se constituie, în conditiile legii, conduce la necesitatea determinării unor priorităti de înscriere în lista cheltuielilor de investitii sau, după caz, în categoria cheltuielilor globale sub denumirea „Alte cheltuieli" (în care fiecare propunere va fi nominalizată conform prevederilor Legii nr. 72/1996), desemnarea acestora în limita plafonului aprobat al fondului se va face astfel:

            I. Preselectia: Conditia pentru a fi inclusă în lista de preselectie pentru fiecare cheltuială de capital (achizitie) este ca aceasta să întrunească un total minim de 80 de puncte.

            II Înscrierea în liste (selectia) se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute, cu conditia prezentării propunerilor în termenul precizat de prevederile Legii nr. 72/1996, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

 de programare, de calcul, de raportare si de control, referitoare la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - În scopul prevenirii si reducerii riscurilor tehnologice industriale, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1999, se constituie Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, în completarea surselor proprii de finantare ale agentilor economici. din industrie, gestionat de Ministerul Industriei. si Comertului.

            Art. 2. - Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje echipamente si instalatii industriale se constituie din taxele trimestriale care vor fi achitate de agentii economici din industrie, indiferent de forma de proprietate, si care, potrivit Clasificării activitatilor din economia natională - CAEN elaborată de Comisia Natională pentru Statistică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, sunt cuprinse în următoarele sectiuni:

 

Sectiunea

Denumirea

D

Industria extractivă

E

Industria prelucrătoare

F

Energie electrică si termică, gaze si apă

 

            Art. 3. - Nivelul taxelor trimestriale datorate de agentii economici se stabileste la un cuantum de o pătrime din a mia parte a cifrei anuale de afaceri, precizată în bilantul contabil avizat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale la data de 31 decembrie a anului anterior.

            Virarea sumelor reprezentând taxele trimestriale se face în primele 15 zile ale lunilor ianuarie, aprilie, iulie si octombrie; la nivelul precizat la alin. 1.

            Agentii economici virează sumele datorate Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale în contul 30.23.4192863 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Industriei si Comeriului.

 

CAPITOLUL II

Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

            Art. 4. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se elaborează în conformitate cu normele metodologice de elaborare a bugetului de stat anual, emise de Ministerul Finantelor.

            Art. 5. - Ministerul Industriei si Comertului, pe baza raportărilor statistice de bilant ale anului precedent, existente în evidenta Centrului de calcul al Institutului de Management si Informatică, fundamentează nivelul programat al veniturilor Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, pe care îl inscrie în anexa la bugetul de stat.

            Art. 6. - Ordonatorul de credite în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, la termenele de depunere a propunerilor pentru proiectul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale si bugetelor fondurilor speciale, potrivit metodologiei si conditiilor stabilite de Ministerul Finantelor, va întocmi si va transmite si bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale.

            Art. 7. - Cheltuielile la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje; echipamente si instalatii industriale se stabilesc anual prin programe elaborate de Ministerul Industriei si Comertului, supuse spre aprobare prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1999.

            Art. 8 - Criteriile pe baza cărora se alocă sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, care vor sta la baza elaborării listei cuprinzând obiectivele si agentii economici, beneficiari ai sumelor alocate din acest fond, sunt:

            a) existenta unor niveluri ridicate ale riscurilor tehnologice, pentru care se impun actiuni de prevenire sau de înlăturare a lor;

            b) includerea actiunilor si lucrărilor în programul anual;

            c) necesitatea unor interventii urgente pentru salvarea de vieti omenesti, a instalatiilor, obiectivelor si mediului;

            d) obtinerea de efecte economice si sociale pozitive prin mentinerea în stare de sigurantă a utilajelor si instalatiilor tehnologice;

            e) achitarea obligatiilor ce decurg din afilierea României la organisme internationale având ca obiectiv reducerea riscurilor tehnologice;

            f) solutionarea cazurilor de fortă majoră provocate de dezastre care au ca sursă activitătile tehnologice industriale;

            g) atingerea parametrilor de sigurantă impusi de normele de exploatare si asigurarea eficientei alocatiilor de capital.

 

CAPITOLUL III

Executia bugetului de venituri si cheltuieli

 

            Art. 9. - Programul anual transmis de Ministerul Industriei si Comertului spre aprobare Guvernului va cuprinde, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1999, următoarele categorii de lucrări:

            a) interventie de urgentă în conditiile legii privind salvarea de vieti omenesti, protectia mediului si a unor obiective economice prin actiuni pentru: descarcerarea victimelor, scoaterea acestora din locul dezastrului, acordarea primului ajutor cu dotarea necesară si transportarea acestora în timp util la spital; alarmarea populatiei din zonă prin mijloace audio si video eficiente; interventii operative pentru protejarea florei si faunei si prevenirea poluării si infestării aerului, solului si pânzei freatice din zonele limitrofe dezastrului; deconectarea, după caz, de la surse de alimentare poluate sau periculoase a agentilor economici, protejarea echipamentelor si instalatiilor industriale împotriva exploziilor si incendiilor;

            b) efectuarea de expertize la instalatii tehnologice cu grad ridicat de pericol;

            c) întocmirea de instructiuni, norme tehnice de exploatare si regulamente de lucru la instalatii cu grad mare de risc (instalatii sub presiune, prelucrare de substante inflamabile sau explozive, emisiile de gaze nocive, verificarea periodică a aparaturii de măsură si control);

            d) instruirea salariaiilor din industrie în vederea luării de măsuri de prevenire si interventie în caz de dezastre;

            e) reducerea efectelor provocate de accidente la instalatii tehnologice ale agentilor economici contribuabili;

            f) finantarea interventiilor la instalatii si echipamente industriale, precum si la conducte magistrale, în vederea reducerii riscului de explozie si contaminare chimica;

            g) verificarea periodică a conductelor stradale, a punctelor de distribuiie pentru energie electrică, apă si gaze si dotarea cu aparatură corespunzătoare de prevenire a avariilor;

            h) verificarea calitătii lucrărilor de constructii-montaj, actualizarea reglementărilor specifice de proiectare, executie si exploatare în conditii de securitate a utilajelor si instalatiilor tehnologice industriale;

            i) achizitii de dotări independente necesare în vederea prevenirii si/sau interventiile necesare în cazul dezastrelor provocate de riscurile tehnologice industriale;

            j) programul anual va cuprinde actiuni si lucrari prioritare care vizează agenti economici contribuabili, indiferent de forma de proprietate.

            Art. 10. - Contul de disponibil din care Ministerul Industriei si Comertului efectuează plăti, respectiv 50.79.4192863 "Disponibil din Fondul special peniru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli", este deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

            Art. 11. - Documentul justificativ pe baza căruia Ministerul Industriei si Comeriului va dispune plăti este Nota de fundamentare prevăzută în anexa A sau, după caz, în anexele B si C, vizate de Directia generală strategie si programe de dezvoltare.

            Anexele A, B si C fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

            Art. 12. - Cheltuielile de capital din acest fond special, aprobate pe obiective si incluse în lista-anexă la legea anuală a bugetului de stat, în conditiile legii, vor fi programate anual de ordonatorul principal de credite.

            În cazul în care situatiile de lucrări depuse depăsesc sumele acumulate în contul de disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, ordonatorul pnncipal de credite va repartiza suma disponibilă proportional cu ponderea acesteia în valoarea situatiilor de lucrări însumate.

 

CAPITOLUL IV

 

SECTIUNEA 1

Continutul si functionarea conturilor nou-introduse

 

            Art. 13. - Executia bugetară va fi evidentiată prin fisa pentru operatiuni bugetare cod 14-6-23, reglementată de normele metodologice emise de Ministerul Finantelor.

            Pentru reflectarea operatiunilor Fondului special pentru reducerea risciarilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale în evidenta contabilă a ordonatorului principal de credite vor fi introduse următoarele conturi:

            182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" (cont trezorerie 30.23);

182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" (cont trezorerie.50.79);

            382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale";

            482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale".

            Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

            Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei si Comertului tine evidenta sumelor colectate, reprezentând contributia agentilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale.

            Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" este un cont de activ. În debit se înregistrează sumele încasate de Ministerul Industriei si Comertului în contul acestui fond special, iar în credit se înregistrează virarea sumelor colectate în contul de disponibil pentru efectuarea cheltuielilor. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităiile bănesti existente in cont la un moment dat.

            Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" se debitează prin creditul contului 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" cu sumele colectate reprezentând contributia agentilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale.

            Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" se creditează prin debitul contului 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" cu sumele virate în contul de disponibil pentru efectuarea de cheltuieli.

            Contul 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli"

            Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei si Comertului tine evidenta sumelor încasate în contul de disponibil, deschis la trezoreria statului, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat.

            În cadrul contului 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" se tine evidenta analitică a plătilor de casă pe articole si alineate, potrivit bugetului aprobat.

            Acest cont este un cont de activ. În debit se înregistrează sumele încasate, transmise de minister, pentru efectuarea cheltuielilor din acest fond, potrivit legii, iar în credit se înregistrează cheltuielile efectuate din acest fond, potrivit bugetului aprobat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitătile bănesti existente în cont la un moment dat.

            Contul 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" se debitează prin creditul conturilor:

            182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" - cu sumele virate în contul de disponibil pentru efectuarea de cheltuieli;

            220 "Debitori" - la finele anului, cu sumele rămase neutilizate, virate în contul fondului special.

            Contul 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" se creditează prin debitul contului:

            220 "Debitori" - cu sumele avansate agentilor economici, pentru efectuarea cheltuielilor din fondul special, potrivit legii.

            Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

            Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei si Comertului tine evidenta fondului constituit din contributia agentilor economici si utilizat potrivit destinatiilor legale.

            Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje echipamente si instalatii industriale" este un cont de pasiv. În credit se înregistrează constituirea fondului din contributia agentilor economici, iar în debit se înregistrează totalitatea cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului de cheltuieli. Soldul creditor reprezintă fondul constituit si neutilizat.

            Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" se creditează prin debitul contului 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" cu sumele colectate reprezentând contributia agentilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale.

            Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor. tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" se debitează prin creditul contului 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje echipamente si instalatii industriale" - la sfârsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru închiderea contului de cheltuieli.

            Contul 482 " Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

            Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei si Comeriului tine evidenta cheltuielilor efectuate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale. În cadrul acestui cont se tine evidenta analitica a cheltuielilor pe articole si alineate, potrivit bugetului aprobat.

            Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" este un cont de activ. În debit se înregistrează cheltuielile efectuate din acest fond, iar în credit se înregistrează totalitatea cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului de cheltuieli. Soldul debitor, înaintea operatiunilor de închidere la sfârsitul anului, reprezintă cheltuielile efectuate în cursul anului.

            Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" se debitează prin creditul contului 220 "Debitori" - trimestrial, pe baza contului de executie, preluarea cheltuielilor efectuate din sumele puse la dispozitie agentilor economici din fondul special.

            Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special eentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale" se crediteaza prin debitul contului 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje echipamente si instalatii industriale" - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru închiderea contului de cheltuieli.

 

SECTlUNEA a 2-a

Evidentierea în contabilitate a principalelor operatiuni

 

A. La Ministerul Industriei si Comertului

            Art. 14. - Evidenta sumelor colectate reprezentând contributia agentilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale:

 

182.01

382

Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

"Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

 

            Art. 15. - Virarea sumelor colectate în contul de disponibil pentru efectuarea de cheltuieli:

 

182.02

182.01

Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli"

"Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

 

            Art. 16. - Sume avansate agentilor economici din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale:

 

220

182.02

"Debitori"

"Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli"

 

            Art. 17. - Trimestrial, pe baza contului de executie, preluarea cheltuielilor efectuate din sumele puse la dispozitie agentilor economici din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale:

 

482

220

Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

"Debitori"

 

            Art. 18. - La finele anului virarea sumelor rămase necheltuite în contul Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale:

 

182.02

220

Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale pentru efectuarea de cheltuieli"

"Debitori"

 

            Art. 19. - La sfârsitul anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale:

 

382

482

Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

"Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea  riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale"

 

            B. La agentii economici care contribuie la constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

            Art. 20 - Înregistrarea contributiei din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale potrivit legii:

 

635

447

"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

"Fonduri speciale; taxe si vărsăminte asimilate"  analitic distinct

 

            Art. 21. - Virarea contributiei la Ministerul Industriei si Comertului:

 

447

5121

"Fonduri speciale, taxe si vărsăminte asimilate"  analitic distinct

"Conturi la bănci, în lei"

 

            C. La agentii  economici care beneficiaze de sume alocate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale de la Ministerul Industriei si Comertului:

 

5121

118

"Conturi la bănci în lei”

"Alte fonduri"  analitic distinct

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Raportarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

            Evidenta analitică a sumelor încasate, respectiv a plătilor de casă si a cheltuielilor efective în cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli, se organizează distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale.

            Contul de executie a bugetului Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale se prezintă Directiei generale a trezoreriei din Ministerul Finantelor pe formularul prezentat în anexa nr. 15 b) la Instructiunile de completare a bilanturilor contabile pentru institutii publice nr. 61.746 din 11 iulie 2000, emise de Ministerul Finantelor, o dată cu darea de seamă contabilă trimestrială si anuală, respectându-se structura indicatorilor privind veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, aprobat.

 

CAPITOLUL V

Exercitarea controlului privind încasarea si utilizarea sumelor alocate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

            Art. 22. - Organele fiscale, cu ocazia verificării modului de îndeplinire a obligatiilor către stat, vor urmări si modul de virare a sumelor privind Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utiÎaje, echipamente si instalatii industriale.

            Art. 23. - Pentru neplata la termen si integrală a taxei datorate Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale si pentru sumele utilizate cu altă destinatie, celor vinovati li se vor aplica amenzi contraventionale si majorări de întârziere, conform prevederilor în vigoare cu privire la obligatiile către bugetul de stat.

 

ANEXA A

 la normele metodologice

 

UNITATEA ..............................

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind sumele necesare de alocat pentru investitii din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

Nr.

crt.

Obiectivul

Valoarea

lucrării de investitii,

conform listei aprobate

pe anul curent

Valoarea situatiei lucrărilor executate cumulat de la începutul anului până la finele lunii precedente

Sume alocate de la începutul anului până la finele lunii precedente

Sume de alocat

A

B

1

2

3

4 = 2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Confirmăm realitatea datelor de mai sus.

Director general,                                                Director investitii,                                               Director economic,

 

 

ANEXA B

 la normele metodologice

 

 

BORDEROU Nr.........

privind plătile din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

din data de .....................................

 

Nr. crt.

Codul investitiei

Sucursala

Denumirea obiectivului de investitie

Suma repartizata (milioane lei)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

                    Director general,                                                                                                                       Director economic,

 

ANEXA C

 la normele metodologice

 

BORDEROU

privind plătile ce se vor efectua din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice

la utilaje, echipamente si instalatii industriale din data de .........................

 

Sucursala ...............................

1. Obiectivul de investitii

1.1. Executanti

...............................

1.2. Furnizor de echipamente

...............................

1.3. Alti prestatori de servicii

...............................

Sucursala ...............................

2. Obiectivul de investitii

2.1. Executanti

...............................

...............................

2.2. Furnizor de echipamente

...............................

2.3. Alti prestatori de servicii

...............................

 

Director general,                                                           Director economic,

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei privind conditiile minime necesare pentru efectuarea

controlului fitosanitar vamal

 

            Ministrul agriculturii si alimentatiei, văzând Referatul de aprobare al Agentiei  Nationale  Fitosanitare nr. 128.752 din 5 mai 2000,

            având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a pădurilor si regimul pesticidelor si ale Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură,

            tinând seama de Directiva Comisiei 98/22/CEE din 15 aprilie 1998 privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar în Comunitate, la punctele de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, a plantelor, produselor vegetale si al altor obiecte provenite din terte tări;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Agentia Natională Fitosanitară, Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară si inspectoratele de

carantină fitosanitară vamală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, si va intra in vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

NORMĂ

privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal

 

            1. Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală sunt împuternicite să efectueze controlul fitosanitar în punctele de control pentru trecerea frontierei.

            2. Pentru realizarea controlului fitosanitar inspectoratele de carantină fitosanitară vamală trebuie să dispună de:

            - echipamente si instrumente necesare în vederea depistării si diagnosticării organismelor dăunătoare;

            - spatii adecvate pentru păstrarea si carantina fitosanitară a mărfurilor, pentru aplicarea unor tratamente, precum si pentru distrugerea integrală sau partială a mărfii, în caz de necesitate;

            - acces permanent la instructiunile de efectuare a controlului fitosanitar, la legislatia privind carantina fitosanitară, la adresele si numerele de telefon ale laboratoarelor specializate, în vederea identificării organismelor dăunătoare, precum si la rezultatele analizelor si expertizelor efectuate la Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară.

            3. Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală au obligatia:

            - să îsi adapteze programul de inspectii fitosanitare la conditiile concrete din fiecare punct de control pentru trecerea frontierei, tinând seama de riscul fitosanitar;

            - să detină informatii la zi privind interceptarea transporturilor de plante, produse vegetale sau alte articole reglementate.

            4. Inspectorii fitosanitari vamali în sarcina cărora se află efectuarea inspectiilor la punctul de control vor fi instruiti si examinati periodic de Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară în special în domeniul detectării organismelor dăunătoare si au competenta să efectueze analize pentru identificarea organismelor dăunătoare.

            5. Facilitătile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal sunt:

            a) facilităti administrative:

            - sistem de comunicare rapidă cu Agentia Natională Fitosanitară, Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, cu directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu autoritătile vamale;

            - sistem de multiplicare a documentelor;

            b) facilităti de inspectie: rampă, mese de lucru, iluminare adecvată, microscop, stereomicroscop, echipament pentru inspectii vizuale si echipament pentru dezinfectarea instrumentarului;

            c) facilităti pentru ridicarea probelor materiale adecvate pentru ambalarea si identificarea fiecărei probe, materiale pentru ambalarea probelor în vederea expedierii la Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, sigilii si stampile oficiale, iluminare adecvată.

 

MINISTERUL AGRICULTURIf SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

 privind măsurile pentru combaterea si prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose

(Quadraspidiotus perniciosus)

 

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale  Fitosanitare nr. 128.753 din 5 mai 2000,

            având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a pădurilor si regimul pesticidelor si ale art. 30 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură,

tinând seama de Directiva Consiliului 69/466/CEE din 8 decembrie 1969 privind lupta împotriva păduchelui din San Jose amendată prin Directiva Cohsiliului 74/93/CEE si Directiva Consiliului 77193/CEE din 21 decembrie 1976 privind : măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii în statele membre a organismelor dăunătoare plantelor si produselor vegetale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă măsurile minime ce trebuie luate pentru combaterea păduchelui din San Jose si pentru prevenirea răspândirii acestuia.

            Art. 2. - Termenii folositi în prezentul ordin au următorul înteles:

            a) plante - plante vii si părti din plante, cu exceptia fructelor si semintelor;

            b) plante sau fructe infestate - plante sau fructe pe care s-au găsit unul sau mai multe exemplare vii de păduche din San Jose;

            c) plante-gazdă pentru păduchele din San Jose - plante din genurile: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

            d) pepiniere - suprafete pe care sunt cultivate plante destinate transplantării, multiplicării sau distribuirii ca plante înrădăcinate;

            e) fructe slab infestate - fructe infestate 1 %.

            Art. 3. - În cazul semnalării aparitiei păduchelui din San Jose, directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor delimita suprafata infestată si o zonă de sigurantă în jurul acesteia, pentru a asigura protectia zonelor învecinate.

            Art. 4. - Pe suprafetele infestate cu păduchele din San Jose si în zonele de sigurantă producătorii, sub controlul directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aplică tratamente în vederea combaterii si prevenirii răspândirii acestui dăunător.

            Art. 5. - Pe suprafetele infestate directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aplică următoarele măsuri:

            a) toate plantele infestate din pepiniere se distrug;

            b) toate plantele din afara pepinierelor care sunt infestate sau care sunt suspecte de a fi infestate si care provin dintr-o suprafată infestată se tratează, astfel ca, atunci când plantele si fructele proaspete ale acestora sunt puse în circulatie, să fie libere de păduchele din San Jose;

            c) toate plantele-gazdă înrădăcinate, cultivate pe o suprafată infestată, si părti din acestea, destinate multiplicării, pot fi replantate în suprafata infestată sau deplasate în afara acesteia numai dacă sunt găsite libere de păduchele din San Jose sau dacă au fost tratate astfel încât să fie distruse toate exemplarele de păduche din San Jose care ar fi putut fi prezente.

            Art. 6. - Inspectorii fitosanitari din cadrul directiilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti vor controla plantele-gazdă din zonele de sigurantă cel putin o dată pe an, în vederea depistării oricărei aparitii a acestui dăunător.

            Art. 7. - (1) În orice lot de fructe proaspete sau plante, cu exceptia plantelor înrădăcinate în pământ, care a fost găsit, infestat, se vor distruge plantele si fructele infestate, iar celelalte plante si fructe din.lot vor fi tratate sau prelucrate astfel încăt să fie distruse toate exemplarele de păduche din San Jose care ar putea fi prezente.

            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transporturilor de fructe slab infestate.

            Art. 8. - Măsurile luate în vederea combaterii sau prevenirii răspăndirii acestui dăunător vor fi revocate de directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numai dacă se constată că păduchele din San Jose nu mai este prezent.

            Art. 9. - Este interzisă detinerea de exemplare vii ale păduchelui din San Jose.

            Art. 10. - (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Fitosanitară, poate acorda derogări:

            a) de la măsurile prevăzute la art. 4, 5, 7 alin (1) si art. 9, pentru scopuri stiintifice si fitosanitare, testări sau lucrări de selectie;

            b) de la măsurile prevăzute la art. 5 lit. b) si la art. 7 alin. (1), pentru fructele proaspete, infestate, destinate prelucrării industriale;

            c) de la măsurile prevăzute la art. 5 lit. b) si la art. 7 alin. (1), pentru circulatia fructelor proaspete, infestate, în cadrul zonei infestate.

            (2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă numai de Agentia Natională Fitosanitară acolo unde prin controale adecvate se garantează că nu există riscul răspândirii acestui dăunător.

            Art. 11. - Pentru combaterea si prevenirea răspăndirii acestui dăunător Agentia  Natională Fitosanitară poate adopta măsuri suplimentare ori de câte ori este necesar.

            Art. 12. - Agentia Natională Fitosanitară, Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 13. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

 secretar de stat

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea modelelor si normelor de întocmire si utiljzare a unor formulare si introducerea

de noi formulare în activitatea financiară si contabilă

 

            Ministrul finantelor, în baza atributiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

            având in vedere prevederile art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, emite următorul ordin:

            Art. 1.- (1) Se aprobă introducerea unor noi formulare comune în activitatea financiară si contabilă a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

            (2) Modelele formularelor prevăzute la alin. (1), precum si normele de întocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 1 .

            Art. 2. - (1) În vederea înregistrării în contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitătile emitente vor completa pe versoul acestui bon următoarele informatii: denumirea si adresa cumpărătorului, codul fiscal al cumpărătorului, respectiv codul numeric personal pentru contribuabilii impusi în baza Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aplicând stampila unitătii.

            (2) Pentru deducerea taxei pe valoarea adăugată se va proceda în conformitate cu prevederile pct. 10.12 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000. În situatia emiterii de facturi fiscale nu mai este obligatorie completarea bonului fiscal cu elementele prevăzute la alin. (1).

            Art. 3. - (1) Se aprobă modificarea modelelor si normelor de întocmire si utilizare a unor formulare comune privind activitatea financiară si contabilă a persoanelor juridice si persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, precum si a persoanelor fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonaniei Guvernului nr. 73/1999.

            (2) Noile modele ale formularelor prevăzute la alin. (1) precum si normele de întocmire si utilizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. 2.

            Art. 4. - Începând cu data de 1 iulie 2000 regimul special al formularului Buletin de schimb valutar, prezentat în anexa nr. 1 la Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare, se va asigura în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, respectiv ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si alin. (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831 /1997.

            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

ANEXA Nr. 1

.............

(unitatea)

 ...............

(sectia, serviciul etc.)

 

LISTA PENTRU PLATI PARTIALE

 reprezentând .......................

pe luna ....

 

 

 

Nr.

 crt.

Numele si prenumele

Venitul impozabil

Impozitul calculat si retinut

Rest de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,                    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

 

Întocmit,

14-5-1/di

.............. 

(unitatea)

..............

(sectia, serviciul etc.)

 

LISTA PENTRU PLATI PARTIALE

reprezentând ......................,

pe luna ....

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Venitul impozabil calculat anterior

Venitul curent anterior

Total venit impozabil

Impozitul calculat si retinut

Salariul net cuvenit

Salariul net acordat anterior

Rest de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,                                                                Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit,

14-S-1/d2

LISTA PENTRU PLATI PARTIALE .

(Cod 14-5-1/dt si cod 14-S-1/dz)

 

            1. Serveste ca:

            - document pentru calculul drepturilor bănesti cuvenite salariatilor pentru plătile partiale efectuate;

            - document care stă la baza întocmirii statelor de salarii;

            - document justificativ de înregistrare în contabilitate.

            2. Se întocmeste în două exemplare, ori de câte ori se face o plată partială în cursul lunii, de compartimentul care are această atributie, pe baza documentelor de evidentă a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate, si se semnează de persoana care a calculat plătile partiale si a intocmit lista pentru plăti partiale.

            Lista pentru plăti partiale cod 14-5-1/d1 se întocmeste pentru prima plată partială, iar Lista pentru plăti partiale cod 14-5-1/d2 se întocmeste pentru cea de-a doua plată partială si următoarele.

            3. Circulă:

            - la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv si să aprobe plata (exemplarul 1);

            - la compartimentul financiar-contabil, ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă, pentru înregistrare în contabilitate (exemplarul 1);

            - la compartimentul care a întocmit lista pentru plăti partiale, pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârsitul lunii (exemplarul 2).

            4. Se arhivează:

            - la compartimentul financiar-contabil, ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă (exemplarul 1);

            - la compartimentul care a întocmit lista pentru plăti partiale (exemplarul 2).

 

ANEXA Nr. 2

 

JURNAL PENTRU VÂNZARI

 

 

 

Nr. crt.

Factura sau documentul înlocuitor legal aprobat                                         

Total factură (inclusiv

T.V.A.)

Scutire

                       

Export T.V.A. (Cota 0)

Vânzări

Data

Nr.

Cumparatorul

Total

Din care cu drept de deducere

Din care Fără drept de deducere

 

 

 

 

Denumirea

Codul fiscal

Cota T.V.A. 0:

Baza de impozitare

Cota T.V.A.0:

Valoarea T.V.A.

Cota TVA 19%

Baza de impozitare

Cota TVA 19%

Valoarea T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,                             Verificat,

 

 

JURNAL PENTRU VÂNZARI

(Cod 14-6-12/a)

 

            1. Serveste ca:

            - jurnal-auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii;

            - document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată colectate;

            - document de control al operatiunilor înregistrate în evidenta contabilă.

            2. Se întocmeste intr-un exemplar, având paginile numerotate, in care se înregistrează zilnic sau lunar, după caz, fără stersături si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corectă a T.V.A. colectate si datorate.

            Acest jurnal se completează pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente înlocuitoare) privind vânzările de valori materiale sau prestările de servicii.

JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI

 

 

Nr.

crt.

Factura sau documentul înlocuitor legal aprobat

Total factură (inclusiv

T.V.A.)

Neimpozabile

Cumpărări

Import cu certificat de suspendare

Data

Nr.

Cumparatorul

Cota T.V.A. 0

Cota TVA 19%

Denumirea

Codul fiscal

Baza de impozitare

Valoarea T.V.A

Baza de impozitare

Valoarea T.V.A.

Baza de impozitare

Valoarea

T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,                             Verificat,

 

JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI

Cod 14-6-17/b)

            1. Serveste ca:

            - jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii;

            - document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată deductibile;

            - document de control al operatiunilor înregistrate în evidenta contabilă.

            2. Se întocmeste într-un exemplar, având paginile numerotate, în care se înregistrează zilnic, fără stersături si

spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corectă a taxei pe valoarea adăugată deductibile.

            Se întocmeste un jurnal separat pentru cumpărări de bunuri si servicii pentru nevoile firmei si separat pentru cumpărări de bunuri (mărfuri) care se vând ca atare.

            Acest jurnal se completează pe baza documentelor tipizate privind cumpărările de valori materiale sau de prestări de servicii.