MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 360    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 2 august 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

         139. - Lege privind activitatea de meteorologie

        

         314. - Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea de meteorologie

        

         154.    - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est,semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

 

         333.    - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

 

         155. - Lege pentru aprobarea Ordonaniei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internatională a Muncii

 

         334. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internatională a Muncii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind activitatea de meteorologie

 

         Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

         Art. 1. - (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul actiunilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii mediului aerian prin observatii si măsurători specifice privind starea si evolutia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.

         (2) Activitatea de meteorologie este de interes public national si se desfăsoară în conditiile prezentei legi si în concordantă cu recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizatiei Natiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizatie cu alte organizatii internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale în domeniu la care România este parte.

3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activitătilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii evolutiei conditiilor meteorologice, necesară în vederea informării si protectiei meteorologice a navigatiei aeriene, si este parte integrantă a serviciilor de navigatie aeriană.

(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfăsoară în concordantă cu standardele, practicile si recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale si ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale în domeniul aviatiei 1a care România este parte si se desfăsoară în conformitate cu reglementările specifice ale autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile.

Art. 2. - Activităiiie de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protectia meteorologică a vietii si a bunurilor si se realizează prin:

1. Pe plan intern:

a) desfăsurarea unitară si calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;

b) satisfacerea necesitătilor de informare meteorologică a navigariei aeriene, fluviale si maritime, a traficului rutier, precum si a celor pentru agricultură;

c) satisfacerea necesitătilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii si servicii dedicate sigurantei civile, productiei materiale si apărării nationale;

d) constituirea si gestiunea Fondului national de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, executiei si exploatării diverselor obiective economico-sociale si pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

2. Pe plan extern:

a) integrarea în schimbul international de date si informatii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea si protectia mediului aerian;

b) îndeplinirea obligatiilor care decurg din conventii si întelegeri la care statul român este parte.

Art. 3. - (1 ) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:  a)în domeniul meteorologiei, prin Compania Natională de Hidrologie si Gospodărire a Apelor" (INMH)- S.A. denumită în continuare, în cuprinsul legii, Centrul meteorologic national;

b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian, - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administratia meteorologica aeronautică, prin unitătile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

2) Organizarea si functionarea Centrului meteorologic national se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice pot desfăsura activităti meteorologice pe baza unor atestări de competentă si în conditiile legii. Atestările de competentă sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului în domeniul meteorologiei si de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile, pentru meteorologia aeronautică.

Art. 5. - Termenii tehnici folositi în prezenta lege au semnificatiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activităiii de meteorologie

SECTIUNEA 1

Atributiile Centrului meteorologic national

 

Art. 6. - Atributiile Centrului meteorologic national sunt următoarele:

a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observatii si masurători specifice privind parametrii de stare si fenomenele asociate, precum si compozitia chimică a atmosferei;

b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general si specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice si de dispersie a poluantilor chimici si radioactivi;

c) administrarea, exploatarea, întretinerea si dezvoltarea retelei nationale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii si cu recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale si/sau ale altor organisme internationale specializate;

d) elaborarea de metodologii generale pentiu supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze si anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activitătilor economice si sociale dependente de starea vremii;

e) realizarea Fondului national de date meteorologice si administrarea băncii nationale de date meteorologice;

f) realizarea de studii si cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordantă cu evolutia acestuia pe plan mondial;

g) elaborarea si difuzarea de avertizări în situatia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube;

h) participarea la Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială;

i) detinerea si utilizarea, conform legii, a etalonului national de presiune atmosferică si radiatie, precum si exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologica de stat abilitată;

j) transferul intern si schimbul international de date meteorologice;

k) asistentă si servicii meteorologice pentru protectia traficului rutier, a navigatiei fluviale si maritime, în termenii conventiilor la care statul român este parte;

l) aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifică si tehnologică a activitătii meteorologice, în raport cu necesitătile interne si în concordantă cu progresele înregistrate pe plan mondial;

m) participarea la activitătile internationale stiintifice si cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internationale si/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu institutii similare din străinătate;

n) realizarea de studii de fundamentare climatologică si avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale;

o) elaborarea de studii si cercetări, privind procesele de transport si dispersie a poluantilor si radionuclizilor în atmosferă;

p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe bază de contracte;

q) avizarea amplasării de constructii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosferă fum si pulberi, a plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice si a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităti meteorologice din reteaua meteorologică natională;

r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;

s) elaborarea studiilor de impact si de bilant de mediu;

t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, a programelor scolare pentru învătămăntul meteorologic de toate gradele din România;

u) organizarea de activităti de specializare si de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;

v) avizarea punerii în circulatie publică a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată de alte persoane fizice sau juridice, precum si avizarea tehnică a activitătilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national;

w) gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietătii intelectuale si industriale al căror titular este Centrul meteorologic national;

x) proiectarea, întretinerea si etalonarea de instrumente de măsură si echipamente meteorologice;

y) participarea cu capital social, în conditiile legii, la constituirea de societăti comerciale, împreună cu persoane fizice si juridice, române sau străine, de drept civil;

z) îndeplinirea oricăror activităti comerciale si financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atributiilor.

Art. 7. - (1) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic national desfăsoară activităti de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de conventie, informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administratiei publice centrale si locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Nationale, comisiilor si comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio si televiziune.

(2) Posturile publice de radio si televiziune sunt obligate să aducă la cunostintă publicului, în mod repetat, informatiile, prognozele generale si avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic national.

(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul meteorologic national este în drept să încheie contracte economice sau de asociere pentru prestatiile sau serviciile care intră in aiributiile sale.

Art. 8. - (1) Pentru atestările de competentă prevăzute la art. 4, precum si pentru eliberarea avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în functie de rata inflatiei prin hotărâre a Guvernului la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul Ministerului Finantelor.

(3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic national pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum si a avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se recuperează de la solicitaniii atestărilor si avizelor, pe bază de tarif.

(4) Controlul modului de percepere si de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări si avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finantelor.

Art. 9. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, prin Centrul meteorologic national, are competente de autoritate natională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

(2) Centrul meteorologic national este operatorul tehnic al retelei nationale de masurători meteorologice, detinătorul etalonului de măsurători meteorologice, care răspunde de asigurarea functionării acestora în conditii de sigurantă.

Art. 10. - Directorul general al Centrului meteorologic national este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizatii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile administratiei metereologice aeronautice

        

Art. 11. - Atributiile Administratiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile si au ca obiect contributia la siguranta, regularitatea si eficienta navigatiei aeriene naiionale si internationale.

Art. 12. - Administratia meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului national de asistentă meteorologică aeronautică, având în structura sa unităti operative reprezentate prin statiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom si centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

Art. 13. - Administratia meteorologică aeronautică detine, administrează, exploatează, întretine si dezvoltă banca natională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin din aceasta.

Art. 14. - Atestarea personalului care desfăsoară activităti de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

 

SECTIUNEA a 3-a

Alte activităti de meteorologie

 

Art. 15. - (1) Activitătile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic nationai sau ale Administratiei meteorologice aeronautice, se pot desfăsura si de alte persoane fizice sau juridice, ca activităti meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic si se bucură de asistenta metodologică a Centrului meteorologic national.

(2) Activitătile meteorologice care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) sunt activităti de tip concurential si se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 si celorlalte conventii internationale în domeniu la care România este parte.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reteaua nationala de supraveghere meteorologică

 

Art. 16. - (1) Reteaua natională de supraveghere meteorologică este compusă din statiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice si observatoarele radar reprezentative pentru evolutia vremii si climatului la nivelul României.

(2) Reteaua natională de Supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea si colectarea datelor meteorologice.

(3) Dimensiunea si componenta retelei nationale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, la propunerea Centrului meteorologic national.

(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui retele meteoroldgice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

Art. 17. – (1) Reteaua .natională de supraveghere meteocologică constituie proprietate publică a statului si se concesionează Centrului meteorologic national de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului prin atribuire directă, în baza unui contract de concesiune încheiat în conditiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Redeventa pentru concesionarea statiilor si instalatiilor retelei nationale de măsurători meteorologice se stabileste la o cotă de 2% din valoarea anuală a contractelor încheiate de concesionar cu tertii.

(3) Redeventa se plăteste anual, în termen de 60 de zile de la încheierea anului financiar, si se constituie venit la bugetul de stat. Majorările de întârziere pentru neplata în termen a redeventei se stabilesc prin contractul de concesionare.

(4) Metodologia de calcul al redeventei, modalitatea de plată si obligatiile plătitorilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate în baza prevederilor art. 43.

Art. 18. - (1) În scopul asigurării reprezentativitătii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protectie meteorologică absolută, a căror lătime este de 30 m.

(2) În zonele de protectie meteorological absolută executarea de instalatii supraterane, de irigatii si plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.

(3) Zonele de protectie prevăzute la alin. (1) si (2) sunt considerate, în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.

Art. 19. - Amplasarea pe o distantă de până la 500 m în jurul si în afara zonei de protectie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de constructii mai înalte de 1/6 din distanta dintre constructie si limita zonei de protectie, de retele de inaltă tensiune sau de telecomunicatii, de obiective care emit în atmosferă fum si pulberi, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic national.

Art. 20. - (1) Pentru asigurarea continuitătii si omogenitătii Fondului national de date meteorologice unitătile retelei nationale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situatii deosebite de interes national.

(2) Dezafectarea unei unităti meteorologice din reteaua natională de supraveghere meteorologică, precum si a instalatiilor aferente acesteia, în situatiile mentionate la alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului si dacă solicitantul proiectează, execută si pune în functiune înainte de dezafectare o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic national.

 

CAPITOLUL III

Fondul national de date meteorologice

 

Art. 21. - (1) Fondul national de date meteorologice reprezintă o componentă a patrimoniului national, care cuprinde totalitatea datelor si informatiilor cantitative si calitative obtinute pe teritoriul României prin observatii si măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se in administrarea Centrului meteorologic national.

(2) Fondul national de date meteorologice este de importantă strategică si formează banca natională de date meteorologice.

(3) Fondul national de date meteorologice se obtine din reteaua natională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administratia meteorologică aeronautică, cât si din retele de observatii si măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale.

Art. 22. – Pe teritoriul României sursa oficială de date si informatii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic national. Pentru informatiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date si informatii este Administratia meteorologică aeronautică. Punerea în circulatie publică a acestor date sau informatii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic national, respectiv al Administratiei meteorologice aeronautice, este interzisă.

Art. 23. - Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informatiilor meteorologice dedicate protectiei meteorologice a vietii si bunurilor este permisă numai cu acordul detinătorilor acestor informatii.

Art. 24. - Accesul persoanelor fizice si juridice la datele de informatii meteorologice, în sensul principiilor si reglementărilor Organizaiiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea acestora în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătilor de meteorologie

 

Art. 25. - Activitatea Centrului meteorologic national se finantează astfel:

a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică si completă a stării si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finantează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în limita sumelor alocate anual cu această destinatie de la bugetul de stat;

b) din contractele economice încheiate cu tertii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei si de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum si din alte surse, potrivit legii.

Art. 26. - Veniturile realizate prin asistentă si servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispozitia Centrului meteorologic national ca parte a resurselor de perfectionare si dezvoltare a activitătii.

Art. 27. - Activitătile meteorologice care nu intră în atributiile Centrului meteorologic national nu pot fi finantate din resurse financiare bugetare alocate pentru functionarea acestuia.

 

CAPITOLUL V

Controlul activitătii de meteorologie

 

Art. 28. - Activitătile de meteorologie de orice tip si respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autorităiile mentronate la art. 9.

Art. 29. - (1) În cadrul Centrului meteorologic national functionează Inspectia Meteorologică Natională, cu atributii de inspeciie si de control privind aplicarea prezentei legi.

(2) În scopul îndeplinirii atributiilor de inspectie si de control în domeniul meteorologiei personalul Inspectiei Meteorologice Nationale si împuternicitii autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, denumiti în continuare agenti constatatori, au dreptul de acces în platformele de observatii meteorologice, clădiri, încăperi si în orice alt loc, în care se desfăsoară activităti specifice meteorologiei, despre care detin date sau indicii temeinice că încalcă prevederile prezentei legi, si pot executa măsurători, verificări de date, documente si informatii meteorologice.

(3) Proprietarii si personalul care activează în aceste platforme de observatii, clădiri, încăperi si în orice alt loc în care se desfăsoară activităti specifice domeniului sunt obligati să permită accesul agentilor constatatori, executarea de către acestia a investigatiilor prevăzute la alin. (2) si să pună la dispozitie acestora documentatiile specifice activitătii lor.

Art. 30. - (1) Pentru activitătile din domeniul meteorologiei aeronautice inspectia si controlul de specialitate, precum si respectarea prevederilor prezentei legi se asigură de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile pe baza unor reglementări specifice.

(2) Evaluarea, autorizarea si supravegherea continuă a calitătii, regularitătii si eficientei serviciilor si produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării sigurantei operatiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

Art. 31. - Politia acordă sprijin ageniilor constatatori, la solicitarea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 32. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contraventionale, civile sau penale, după caz.

Art. 33. - (1) Constituie contraventie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) punerea în circulatie publică a unor date informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată fără avizul Centrului meteorologic national;

b) refuzul posturilor publice de radio si televiziune de a aduce la cunostintă publicului, în timp util, informatiile, avertizările si prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;

c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observatii, clădiri si în orice alt loc în care se desfăsoară activităti specifice Centrului meteorologic national;

d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observatii, clădiri, încăperi si în orice alt loc în care se desfăsoarâ activităti meteorologice de a permite agentilor constatatori autorizati accesul în interiorul acestora;

e) refuzul detinătorilor de retele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispozitie agentilor constatatori autorizati documentatiile si actele specifice activitătii meteorologice;

f) folosirea de către o persoană fizică sau juridică a datelor si informatiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate;

g) neprecizarea sursei da informare de către massmedia, precum si de alte persoane fizice sau juridice care dau publicitătii date ori informatii meteorologice;

h) nerespectarea prevederilor art. 41.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 34. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 25-27.

Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 si 20 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 15O.000.000 lei.

Art. 36. - (1) În activitatea de meteorologie constatarea infractiunilor si contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul Inspectiei Nationale de Meteorologie si de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic national, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

(2) Procesul-verbal de constatare a infractiunilor constituie mijloc de probă si se înaintează organelor de urmărire penală competente.

 

CAPIOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 37. - Centrul meteorologic national publică trimestrial rezultatele activitătilor sale.

Art. 38. - Posturile de radio si de televiziune, ziarele, revistele si alte publicatii, institutiile si întreprinderi cu sau - fără personalitate juridică precum si persoanele fizice care dau publicitătii date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.

Art. 39. - În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate emite ordine, norme si reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.

Art. 40. - Autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile poate emite ordine, norme si reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.

Art. 41. - În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta:

a) efectuarea si consemnarea regulată a observatiilor si măsurătorilor, în reteaua natională de supraveghere meteorologică;

b) semnalarea si urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieti omenesti;

c) îndeplinirea obligatiilor legale privind apărarea natională si protectia meteorologică a navigatiei aeriene, maritime si fluviale a traficului rutier, precum si a celor stipulate prin conventii internationale la care România este parte.

Art. 42. - În situatii de război la solicitarea Ministerului Apărării Nationale Centrul meteorologlc national este în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apărării Nationale îi stabileste sediul si eventualele atributii  specifice.

Art. 43. - Ďn termen de 6O de zlle de la data publlcaru prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, cu avizul Ministerului Finantelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de prezenta lege, modalitătile de încasare si de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora precum si metodologia de calcul al redeventei, modalitătile de plată si obligatiile plătitorilor de redevente.

Art. 44. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 24 iulie 2000.

Nr. 139.

 

ANEXA Nr. 1

 

SEMNIFICATIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSITI ÎN CUPRINSUL LEGII

 

În sensul prezentei legi, prin termenii înscrisi mai jos se întelege:

1. concedent - ministerul coordonator care concesionează reteaua natională de supraveghere meteorologică;

2. concesionar - Centrul meteorologic national căruia I se concesionează reteaua natională de supraveghere meteorologică;

3. date meteorologice - rezultatul observatiilor si măsurătorilor efectuate sau înregistrate la statiile si posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar si prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;

4. observator aerologic - statie meteorologică specială destinată măsurării parametrilor meteorologici ai atmosferei in alfitudine;

5. observator radar - statie meteorologică specială destinată depistării si urmăririi fenomenelor meteorologice potential periculoase, prin metode radioelectrice;

6. platformă meteorologică - suprafata de teren aferentă statiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor si instrumentelor meteorologice cu care se execută programe de observatii si măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;

7. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul si amenajările destinate în principal măsurării precipitatiilor atmosferice;

8. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza si prelucrarea datelor meteorologice, rapoarte privind conditiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizări si orice alte caracterizări ale stării si evolutiei vremii;

9. retea natională de supraveghere meteorologică - sistemul de statii, posturi, observatoare si servicii teritoriale destinate activitătii meteorologice;

10. redeventă - plata către stat efectuată de concesionar, raportată la valoarea anuală a contractelor economice încheiate de acesta cu tertii;

11. statie meteorotogică - unitatea de bază in activitatea meteorologică, reprezentând locul si amenajările necesare în care se execută observatii si măsurători meteorologice după metodologia si cu avizul Centrului meteorologic national;

12. zonă de protectie meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalatii supraterane de irigatii si plantarea de culturi agricole înalte.

 

ANEXA Nr. 2

 

TAXE

pentru eliberarea de atestări si avize, ce se fac venit la bugetul de stat

 

1. Taxe pentru eliberarea de atestări

a) Atestare de competentă pentru efectuarea de observaiii si măsurăfori meteorologice, altele decât cele efectuate în reteaua natională de statii meteorologice:

- pentru fiecate parametru meteorologic si pentru fiecare locatie de măsurare sau observare: 100.000  lei

b) Atestare de competentă pentru elaborarea prognozelor meteorologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national:

-       pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional: 100.000

-       pentru prognoze generale la nivel national sau pe suprafete mai mari: 10.000.000 lei

2. Taxe pentru eliberarea avizelor

a) Avizarea amplasării de constructii supraterane, de obiective care emit fum si pulberi, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice: 500.000 lei

b) Avizarea amplasamentului unei noi unităti meteorologice, cu instalatiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unităti similare din reteaua natională de supraveghere meteorologică: 1.000.000 lei

c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national: 1.000.000 lei

d) Avizarea punerii în circulatie publică a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national:

- la nivel local sau regional: 500.000 lei

- la nivel national: 5.000.000 lei

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind activitatea de meteorologie

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind activitatea de meteorologie si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 21 iulie 2000.

Nr. 314.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2000

pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 27 ianuarie 2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 14 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 154.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2000

pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 333.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonaniei Guvernului nr. 16/2000

privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internatională a Muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 16 din 27 ianuarie 2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internatională a Muncii, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000.

 

Această lege a lost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 . alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr 155.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internatională a Muncii

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internatională a Muncii si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 334.