MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 183    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 26 aprilie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           67. - Lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

            139. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           41. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale

           328. - Hotãrâre privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la aceastã interdictie

           332. - Hotãrâre privind recorelarea pensiilor de asigurãri sociale de stat

            Rectificare

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1.994 privind impozitele si taxele locale

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se completeazã cu punctul 21 cu urmãtorul cuprins:
            "21. Clãdirile si terenurile institutiilor de învãtãmânt preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate."
           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 aprilie 2000.
Nr. 67.

PRESEDINTELE ROMANIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr: 27/1994 privind impozitele si taxele locale

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 27 aprilie 2000.
Nr. 139.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale

            În temeiul prevederilor art. 114 alin.. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. I. - Legea nr: 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 80 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeazã pe baza unui coeficient care nu poate depãsi 45% din ultimul salariu mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã, la data intrãrii în vigoare a legii bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            (2) Valoarea coeficientului prevãzut la alin. (1) se stabileste anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat."
            2. Articolul 81 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 81. - Valoarea unui punct de pensie se calculeazã de cãtre C.N.P.A.S., conform prevederilor art. 80, la data intrãrii în vigoare a legii bugetului asigurãrilor sociale de stat si se actualizeazã în functie de posibilitãtile financiare, în cursul executiei bugetare, ori de câte ori rata inflatiei a crescut cu mai mult de 10% fatã de ultima lunã în care s-a efectuat calculul sau actualizarea valorii punctului."
            3. Se eliminã titlul sectiunii a 7-a.
            4. Sectiunea a 8-a "stabilirea si plata pensiilor" devine sectiunea a 7-a.
            5. Alineatul (2) al articolului 108 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporarã de muncã determinatã de boalã profesionalã, accident de muncã sau cazuri asimilate acestuia, tuberculozã, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boalã infectocontagioasã din grupa A si urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevãzute la art. 98 alin. (4) este de 100% din baza de calcul stabilitã conform art. 99."
            6. La alineatul (1) al articolului 177, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul angajat al C.N.P.A.S., al unitãtilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementãrilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupã caz, pantru unitãtile din subordinea sau din administrarea acestuia."
            Art.II. - (1) Pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale persoanele care se regãsesc în una sau mai multe situatii prevãzute la art. 5 alm. (1) pct. IV lit. a) b), c) si d), precum si cele prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. VI din aceastã lege si care realizeazã pentru munca astfel prestatã un venit lunar de cel putin o pãtrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat sunt obligate sã plãteascã contributia la asigurãrile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentarã.
            (2) Baza lunarã de calcul a contributiilor individuale o constituie venitul brut lunar realizat, care nu poate fi mai mic de o pãtrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            (3) Cotele de contributie de asigurãri sociale, precum si cota de contributie pentru pensia suplimentarã sunt cele prevãzute de legislatia de asigurãri sociale de stat în vigoare si sunt suportate integral de persoanele prevãzute la alin. (1).
            (4) Contributiile de asigurãri sociale datorate de asiguratii prevãzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) si pct. VI din Legea nr. 19/2000 se depun lunar în contul directiei generale de muncã si protectie socialã, respectiv al casei teritoriale de pensii în a cãrei razã îsi au domiciliul, pânã la sfârsitul lunii pentru luna în curs. Majorãrile de întârziere pentru nedepunerea la termen a contributiilor datorate sunt cele prevãzute de legislatia de asigurãri sociale în vigoare.
            (5) Persoanele prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) si pct. VI din Legea nr. 19/2000, care au împlinit vãrsta de 18 ani, sunt obligate sã depunã, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situatiile respective, declaratia de asigurare la directia generalã de muncã si protectie socialã, respectiv la casa teritorialã de pensii în raza cãreia îsi au domiciliul.
            (6) Modelul declaratiei prevãzute la alin. (5) se stabileste de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau, dupã caz, de C.N.P.A.S.
            (7) Nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare potrivit alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. Sumele încasate cu titlu de amenzi contraventionale constituie venituri la bugetul asigurãrilor sociale de stat.
            (8) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale directiilor generale de muncã si protectie socialã, respectiv ale caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            (9) Perioadele pentru care s-au plãtit contributii de asigurãri sociale pe bazã de declaratie de asigurare, potrivit alin. (1)-(4), constituie vechime în muncã pentru stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurãri sociale.
            (10) Carnetele de muncã ale persoanelor prevãzute la alin. (1) se pãstreazã si se completeazã de serviciile specializate ale directiilor generale de muncã si protectie socialã, respectiv ale caselor teritoriale de pensii.
            Art. III. - (1) În cazul în care venitul la care se plãteste contributia de asigurãri sociale a fost majorat în intervalul de 6 luni anterioare datei la care a intervenit riscul asigurat, pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 19/2000, calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporarã de muncã, al indemnizatiilor pentru maternitate sau al celor pentru cresterea copilului se efectueazã pe baza venitului la care s-a plãtit sau se datoreazã contributia, din luna anterioarã majorãrii.
            (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele asigurate la care salarizarea se stabileste prin lege, prin hotarâre a Guvernului sau prin contract colectiv de muncã, pentru care calculul indemnizatiilor prevãzute la alin. (1) se efectueazã potrivit prevederilor H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurãrilor sociale de stat, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 aprilie 2000.
Nr. 41.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind instituirea interdictiei de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere
Republicii Federale Iugoslavia si exceptiile de la aceastã interdictie

            Având în vedere prevederile Reglementãrii Consiliului Uniunii Europene nr. 900, adoptatã la 29 aprilie 1999, intratã în vigoare la 1 mai 1999 (Jurnalul Oficial al Comunitãtii Europene nr. L.114/1 mai 1999), privind interdictia de a vinde, de a furniza sau de a exporta petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia,
            tinând seama de aprobarea datã de Guvern în sedinta din 29 aprilie 1999 privind alinierea României la transpunerea în practicã a Pozitiei comune adoptate de Consiliul Uniunii Europene la 23 aprilie 1999, transpusã juridic în Reglementarea Consiliului Uniunii Europene nr. 900/1999, referitoare la interdictia de a furniza si de a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia,
            pentru transpunerea în practicã a deciziei politice de aliniere a României la Pozitia comunã nr. 1999/604, adoptatã de Consiliul Uniunii Europene la 3 septembrie 1999, referitoare la exceptarea Republicii Muntenegru si a provinciei Kosovo de la interdictia de a vinde si de a furniza petrol si unele produse petroliere Republicii Federale lugoslavia, transpusã juridic în Reglementarea Consiliului Uniunii Europene nr. 2.111/1999 din 4 octombrie 1999, precum si
            având în vedere obiectivul încurajãrii fortelor democratice din Republica Federalã Iugoslavia si Decizia Consiliului Uniunii Europene din 1 februarie 2000 referitoare la autorizarea vânzãrii sau furnizãrii petrolului si produselor petroliere anumitor municipalitãti din Republica Serbia,
            Guvernul României adoptã prezenta h o t ã r â r e :
            Art. 1. - Se interzic:
            a) vânzarea, furnizarea ori exportul, direct sau indirect, al petrolului sau produselor petroliere cuprinse în anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotãrâre, indiferent de unde provin, cãtre orice persoanã sau organizatie din Republica Federalã Iugoslavia, în scopul desfãsurãrii unei activitãti comerciale pe sau din teritoriul Republicii Federale Iugoslavia;
            b) expedierea pe cale maritimã sau fluvialã cãtre Republica Federalã Iugoslavia a produselor la care se face referire la lit. a).
            Art. 2. - Cu respectarea prevederilor art. 1, autoritãtile competente pot autoriza:
            a) vânzarea, furnizarea sau exportul produselor cuprinse în anexa nr. 1, pentru uzul misiunii diplomatice a României în Republica Federalã Iugoslavia, precum si pentru uzul unei prezente internationale de mentinere a pãcii;
            b) de la caz la caz, vânzarea, furnizarea sau exportul produselor cuprinse în anexa nr. 1 dacã sunt prezentate dovezi convingãtoare cã vânzarea, furnizarea sau exportul serveste unor scopuri umanitare;
            c) vânzarea, furnizarea sau exportul cãtre Republica Federalã Iugoslavia al produselor petroliere în cantitãtile necesare pentru asigurarea conditiilor de exploatare normalã, pe perioada de iarnã, a sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II. Cantitãtile de produse petroliere necesare în acest scop vor fi comunicate, anterior efectuãrii exporturilor, Directiei Generale a Vãmilor de cãtre Ministerul Industriei si Comertului.
            Art. 3. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 1, autoritãtile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea sau exportul, direct sau indirect, al petrolului sau produselor petroliere cuprinse în anexa nr. 1, provenind sau neprovenind din România, cãtre orice persoanã sau organizatie din Republica Federalã Iugoslavia sau cãtre orice persoanã sau organizatie, în scopul desfãsurãrii unei activitãti comerciale pe sau dinspre teritoriul Republicii Federale Iugoslavia cu conditia existentei unei dovezi concludente care sã ateste cã:
            a) petrolul si produsele petroliere vândute, furnizate sau exportate sunt expediate din România spre Republica Muntenegru sau spre provincia Kosovo fãrã a tranzita pãrti ale Republicii Serbia si cã produsele respective nu var pãrãsi teritoriul Republicii Muntenegru sau al provinciei Kosovo pentru alte destinatii în Republica Serbia; sau
            b) destinatia finalã sau utilizatorul final al petrolului si al produselor petroliere vândute, furnizate ori exportate este una dintre municipalitãtile enumerate în anexa nr. 2.
            O astfel de autorizatie se va elibera în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 3.
            (2) Dovada necesarã în vederea autorizãrii conform alin. (1) o constituie o declaratie, întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 4, a organelor autoritãtilor desemnate de Reprezentantul Special al Secretarului General al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Provincia Kosovo sau a autoritãtilor competente din Republica Muntenegru ori a organelor competente ale municipalitãtilor enumerate în anexa nr. 2.
            (3) Pânã la publicarea în Monitorul Oficial al României a listei cuprinzând organele/autoritãtile relevante desemnate de Reprezentantul Special al Secretarului General al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Provincia Kosovo sau autoritãtile competente din Republica Muntenegru ori organele competente ale municipalitãtilor enumerate în anexa nr. 2, la care se face referire în alin. (2), autoritãtile române competente vor informa lunar Ministerul Afacerilor Externe asupra autorizatiilor acordate în baza alin. (1).
            (4) Atunci când reprezentanti ai autoritãtilor române constatã cã produselor exportate le-a fost schimbatã destinatia declaratã, acestia vor înstiinta autoritatea vamalã românã pentru interzicerea de la vãmuire a urmãtoarelor operatiuni de export, în eventualitatea cã acestea vor mai fi efectuate.
            Art. 4. - Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Apãrãrii Nationale vor elabora, în limitele competentelor ce le revin, în termen de 7 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, mãsuri de aplicare a prevederilor acesteia.
            Art. 5. - Încãlcarea prevederilor prezentei hotãrâri atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, administrativ-disciplinarã, contraventionalã sau penalã a persoanei vinovate.
            Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 7. - Hotãrârea Guvernului nr. 369/1999 privind interdictia de a vinde si furniza petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 13 mai 1999, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul apãrãrii nationale,
Ioan Mircea Plângu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 aprilie 2000.
Nr. 328.

ANEXA Nr. 1
 
Pozitia tarifarã Denumirea mãrfii
2709 00 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute
2710 00 Uleiuri din petrol si din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; produse nedenumite si necuprinse în altã parte, care contin în greutate cel putin 70% uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase, aceste uleiuri fiind constituenti de bazã ai produselor respective
2711 Gaz de sondã si alte hidrocarburi gazoase
2712 10 Vaselinã
2712 20 Parafinã continând în greutate mai putin de 0,75% ulei
ex. 2712 90 Ozocheritã, cearã de lignit sau de turbã (produse naturale)
2713 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase
2714 Bitum si asfalt, naturale; sisturi si nisipuri bituminoase; asfaltite si roci asfaltice
2715 00 00 Amestecuri bituminoase pe bazâ de asfalt natural sau bitum nqtural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoalã de gudron mineral (de ex. masticuri bituminoase, "cutbacks")
2901 Hidrocarburi aciclice
2902 11 Ciclohexan
2902 20 Benzen
2902 30 Toluen
2902 41 00 o-xilen
2902 42 00 m-xilen
2902 43 00 p-xilen
2902 44 Amestec de izomeri ai xilenului
2902 50 00 Stiren
2902 60 00 Etilbenzen
2902 70 00 Cumen
2905 11 00 Metanol (alcool metilic)
3403 19 10 Preparate lubrifiante (inclusiv uleiuri pentru tãiere, preparate pentru degriparea suruburilor, preparate antiruginã sau anticorosive si preparate pentru dumulare pe bazã de lubrifianti) continând 70% sau mai mult din greutate uleiuri petroliere sau de minerale bituminoase, neconsiderate constituenti de bazã
3811 21 00 Aditivi pentru uleiuri lubrifiante care contin uleiuri petroliere sau minerale bituminoase
3824 90 10 Sulfonati de petrol, cu exceptia sulfonatilor de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau etanolaminelor; acizi sulfonici ai uleiurilor de minerale bituminoase, tiofeni si sãrurile lor
3824 90 95 Altele

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând municipalitãtile sau destinatiile finale din Republica Serbia,
la care se face referire in art. 3 alin. (1) lit. b) din hotãrâre

1. Nis
2. Pirot
3. Sombor
4. Subotica
5. Kragujevac
6. Kraljevo
7. Novi Sad.Se va indica una din cele trei situatii, dupã caz.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind recorelarea pensiilor de asigurãri sociale de stat

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 168 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privirid sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale,
            Guvernul României emite prezenta hotãrâre:
            Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 2000 cuantumurile individuale ale pensiilor de asigurãri sociale de stat se recoreleazã în 6 etape în conditiile prezentei hotãrâri.
            Art. 2. - (1) Cuantumul pensiei de asigurãri sociale de stat recorelate se obtine prin majorarea cuantumului pensiei cuvenite în luna anterioarã efectuãrii recorelãrii cu un procent diterentiat în functie de categoria de pensie la data recorelãrii si de anul înscrierii la pensie.
            (2) Lunile în care se efectueazã fiecare etapã de recorelare prevãzutã la art. 1, precum si procentele de recorelare prevãzute la alin. (1) sunt prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (3) Dacã în perioada cuprinsã între data înscrierii la pensie si luna în care se aplicã recorelarea a intervenit o modificare a bazei de calcul a pensiei conform prevederilor art. 621 alin. (2) si (5) din Legea nr. 3/1977, astfel cum au fost modificate prin Decretul-lege nr. 70/1990, procentul de recorelare este cel aferent anului în care a avut loc modificarea.
            (4) Persoanele înscrise la pensie ulterior datei de 31 decembrie 1997 si care au cuprinse în baza de calcul a pensiei numai salarii si alte drepturi anterioare datei de 1 aprilie 1992 beneficiazã de recorelare prin aplicarea procentului prevãzut în anexa nr. 1, corespunzãtor anului 1997.
            Art. 3. - (1) Recorelarea prevãzutã de prezenta hotãrâre se aplicã numai pensiilor de asigurãri sociale de stat ale cãror cuantumuri nu depãsesc valoarea unui salariu mediu brut pe economie.
            (2) În cazul în care prin aplicarea mãsurilor de recorelare prevãzute la art. 2 cuantumul pensiei de asigurãri sociale de stat recorelate depãseste nivelul prevãzut la alin. (1), noul cuantum al pensiei recorelate este egal cu nivelul salariului mediu brut pe economie.
            (3) Salariul mediu brut pe economie prevãzut la alin. (1) si (2) este ultimul salariu comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã pânã la data de 1 mai 2000.
            Art. 4. - (1) Pensiilor de asigurãri sociale de stat ale cãror cuantumuri la data de 30 aprilie 2000 sunt la nivelul pensiilor minime prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 44/2000 nu li se aplicã mãsurile de recorelare.
            (2) Începând cu data de 1 mai 2000 cuantumurile pensiilor minime din sistemul asigurãrilor sociale de stat sunt prevãzute în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (3) Cuantumurile pensiilor minime prevãzute în anexa nr. 2 cuprind contributia datoratã asigurãrilor sociale de sãnãtate.
            Art. 5. - În aplicarea prezentei hotãrâri Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate emite norme metodologice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 aprilie 2000.
Nr. 332.

ANEXA
 
Etapa
de recorelare
Luna în care
se aplicã
recorelarea
Anul înscrierii la pensie
Pensia pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã
(%)
Pensia pentru munca depusã
si limitã de vârstã cu vechime incompletã (%)
Pensia de invaliditate de gradul I
(%)
Pensia de invaliditate de gradul II
(%)
Pensia de invaliditate de gradul III
(%)
Pensia de urmas
(%)
I
mai 2000
Pânã în anul 1968
48,38
27,76
56,77
42,03
17,58
8,34
I
mai 2000
1968
48,39
28,47
56,67
41,94
12,87
8,68
I
mai 2000
1969
53,43
28,76
56,50
42,64
18,85
9,67
I
mai 2000
1970
50,23
28,84
56,07
42,09
16,91
9,58
I
mai 2000
1971
49,56
28,80
54,95
41,64
16,99
9,45
I
mai 2000
1972
46,00
28,48
53,80 
41,51
19,45
9,31
I
mai 2000
1973
45,95
29,22
55,01
42,53
18,66
9,77
I
mai 2000
1974
47,17
29,47
54,44 
42,45
16,91
9,70
I
mai 2000
1975
43,44
29,47
52,89
42,18
14,93
9,79
I
mai 2000
1976
43,59
29,22
53,82
41,74
19,06
9,75
I
mai 2000
1977
39,42
29,08
53,37
41,83
12,74
9,96
I
mai 2000
1978
37,21
29,56
54,40
42,77
18,09
10,53
I
mai 2000
1979
33,40
28,92
53,68
41,39
13,52
10,27
I
mai 2000
1980
31,62
28,15
53,60
41,81
15,84
10,34
II
iunie 2000
1981
32,35
28,69
52,60
41,45
17,83
10,27
II
iunie 2000
1982
29,69
28,64
50,53
41,47
16,32
10,08
II
iunie 2000
1983
30,14
28,80
51,98
41,81
17,66
10,30
II
iunie 2000
1984
25,91
29,35
52,56
42,14
17,59
10,20
II
iunie 2000
1985
23,37
28,78
52,18
41,7
17,28
10,26
III
iulie 2000
1986
25,59
28,33
52,28
41,75
16,56
9,92
III
iulie 2000
1987
23,83
27,33
51,25
41,88
18,46
9,71
III
iulie 2000
1988
24,28
27,46
50,7
41,75
18,82
9,46
III
iulie 2000
1989
28,10
28,34
51,10
42,11
18,03
8,70
IV
august 2000
1990
30,34
28,71
52,63
42,20
18,04
9,09
V
septembrie 2000
1991
28,63
29,09
51,15
42,12
18,00
13,48
V
septembrie 2000
1992
25,39
28,98
51,84
41,91
18,02
23,30
V
septembrie 2000
1993
24,92
29,30
50,01
41,42
17,75
21,18
VI
octombrie 2000
1994
20,97
29,34
49,82
40,64
17,32
19,16
VI
octombrie 2000
1995
24,68
29,39
49,77
40,44
16,89
20,22
VI
octombrie 2000
1996
22,58
29,54
49,19
39,73
16,44
22,91
VI
octombrie 2000
1997
14,15
28,58
42,35
36,23
14,27
22,03
VI
octombrie 2000
1998
-
27,88
29,59
29,69
9,39
18,44
VI
octombrie 2000
1999
-
27,26
4,14
16,99
3,09
10,51
 

CUANTUMUL
pensiilor minime din sistemul asigurãrilor sociale de stat
 
Categoria pensiei 
Cuantumul pensiei
- lei -
Pensia pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã
742.716
Pensia pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime incompletã
549.416
Pensia de invaliditate de gradul I
633.327
Pensia de invaliditate de gradul II
549.416
Pensia de invaliditate de gradul III
402.226
Pensia cuvenitã pentru un urmas
274.708
Pensia cuvenitã pentru doi urmasi
412.062
Pensia cuvenitã pentru trei sau mai multi urmasi
549.416

RECTIFICARE

            În Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se fac urmãtoarele rectificãri:
            - La pagina 3, la art. 21 alin. 3 în loc de: legea anualã a bugetului de stat se va citi: legea anualã a bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            - La pagina 24, în anexa nr. 4, la pct. 1 "Stagiul complet de cotizare între 30 si 31 de ani", în loc de: (perioada aprilie 2001 - octombrie 2006) se va citi: (perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006).
            - La pagina 24, în anexa nr. 4, la pct. 2 "Stagil complet de cotizare între 31 si 32 de ani", în loc de: (perioada noiembrie 2006 - noiembrie 2008) se va citi: (perioada decembrie 2006 - noiembrie 2008).
            - La pagina 26, în anexa nr. 5, la pct. 3 "Stagiul complet de cotizare între 27 si 28 de ani" se introduce în tabel o linie orizontalã (care va fi penultima) cu urmãtorul cuprins:
 
2
3
6
21
6
25
-