MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 182   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 27 aprilie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            326. - Hotãrâre pentru modificarea art. 1 lit. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            566. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãtii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, conform art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

HOTÃRÂRI ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

            Hotãrârea nr. 1 din 25 aprilie 2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 1 lit. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 35 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 73/1996, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. I. - Litera b) a articolului 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "b) provizioanele pentru pierderea netã din diferente de curs valutar aferente creantelor si datoriilor în devize, evidentiate în contabilitatea agentilor economici la sfârsitul fiecãrui trimestru.
Creantele si datoriile în devize se evalueazã la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationalã a României pentru ultima zi a trimestrului, fatã de data înregistrãrii acestora în contabilitate.
            Pierderea netã se determinã prin scãderea din diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor a diferentelor favorabile aferente creantelor.
            Înregistrarea pe venituri a provizioanelor se efectueazã pe mãsura lichidãrii creantelor si datoriilor în devize pentru care acestea au fost constituite.
            Pentru trimestrul IV deducerea provizioanelor pentru pierderea netã se va efectua o datã cu definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal expirat, pânã la termenul prevãzut pentru depunerea bilantului contabil."
            Art. II. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu anul fiscal 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 24 aprilie 2000.
Nr. 326.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendãrii
platii taxei pe valoarea adãugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b)
din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

            Ministrul finantelor,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            în baza prevederilor art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãtii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale conform art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 aprilie 2000.
Nr. 566.

NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãtii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale conform art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

            1. Potrivit art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor din import se achitã la organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale.
            Prin derogare de la prevederile de mai sus se suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele si masinile industriale care se importã în vederea efectuãrii si derulãrii investitiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã capacitãtile existente sau se retehnologizeazã fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole. De asemenea, se suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc în tarã sau sunt deficitare, importate în vederea realizãrii obiectului de activitate.
            Nu se încadreazã în prevederile alineatului precedent importurile de utilaje, instalatii, echipamente si masini industriale efectuate de importatori, care sunt destinate efectuãrii de prestãri de servicii. Prin prestare de servicii se întelege orice activitate desfãsuratã de un contribuabil, care nu constituie livrare de bunuri mobile sau transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.
            2. Ministerul Firianielor, prin Directia impozite indirecte, atestã dreptul de a beneficia de suspendarea plãtii taxei pe valoarea adãugatã în vamã, la cererea importatorilor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1, prin eliberarea unui certificat, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
            3. Beneficiazã de prevederile pct. 1 alin. 2 importatorul care îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii:
            a) sã fie înregistrat la organul fiscal ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
            b) bunurile importate direct sau prin comisionari sã nu facã obiectul comercializãrii ca atare, cu exceptia celor importate de contribuabili special autorizati care asigurã necesarul de materii prime ce nu se produc în tarã sau sunt deficitare pentru mai multi consumatori - unitãti productive;
            c) cuanturnul tqxei pe valoarea adãugatã pentru care se solicitã suspendarea sã fie de minimum 250.000 mii lei;
            d) materiile prime care nu se produc în tarã sau sunt deficitare, pentru care se solicitã atestarea suspendãrii, trebuie sã fie cuprinse în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
            4. Importatorii vor prezenta Directiei impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor o cerere, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 si urmãtoarele documente:
            a) copie de pe actele de înfiintare si functionare ale contribuabililor;
            b) copie de pe înstiintarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
            c) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea unitãtii productive noi, dezvoltarea capacitãtilor existente sau retehnologizarea fabricilor, sectiilor, atelierelor, pentru care se importã utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale, precum si copie de pe documentul prin care se aprobã achizitionarea din import a masinilor agricole;
            d) fundamentarea necesarului de materii prirrie pentru care se solicitã suspendarea plãtii taxei pe valoarea adãugatã în vamã;
            e) copie de pe contractele externe, comenzile, facturile externe, însotite de traducere autorizatã sau confirmatã pe propria rãspundere de persoanele care angajeazã legal unitatea importatoare, si copie de pe contractele de comision, dupã caz;
            f) copie de pe deconturile de taxã pe valoarea adãugatã pe ultimele 3 luni, depuse la organul fiscal teritorial, însotite de copia de pe documentele care atestã achitarea taxei pe valoarea adãugatã de platã, conform decontului;
            g) adeverintã eliberatã de organul fiscal teritorial, din care sã rezulte datoriile fatã de bugetul de stat si respectarea prevederilor legale pentru importurile efectuate în baza certificatelor eliberate anterior;
            h) orice alte documente necesare în vederea analizãrii cererii depuse.
            În urma analizãrii documentatiei prezentate de importator, cererea se aprobã sau se respinge de comisia constituitã în acest scop.
            Pentru a decide asupra aprobârii sau respingerii cererii de suspendare comisia poate solicita organelor fiscale teritoriale efectuarea de documentãri si/sau verificãri faptice la sediul contribuabililor.
            Organele fiscale sunt obligate ca în termen de 30 de zile sã comunice rezultatele verificãrii solicitate.
            Pe baza aprobãrii se elibereazã importatorilor certificatul de atestare a suspendãrii plãtii taxei pe valoarea adãugatã în vamã.
            5. La declaratia vamalã de import se anexeazã copia de pe certificatul obtinut de importator, care este verificatã si vizatã de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
            6. Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã potrivit legii si se înscrie în declaratia vamalã de import, fãrã a fi plãtitã la organul vamal. Lunar, Directia Generalã a Vãmilor va lua mãsuri pentru a transmite Directiei impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei în care s-au înregistrat la organul vamal declaratiile vamale de import, situatia centralizatã a importurilor realizate efectiv în regimul de suspendare prevãzut de lege si acordat potrivit prezentelor norme metodologice.
            Lunar, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare celei în care s-a transmis situatia centralizatã a importurilor realizate efectiv în regim de suspendare, Directia impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã caz, situatia importurilor efectuate în baza certificatelor de suspendare, în scopul verificãrii, acestea fiind obligate sã comunice trimestrial Directiei impozite indirecte lista cuprinzând contribuabilii care nu au respectat prevederile prezentelor norme metodologice.
            În situatia în care organele de control constatã nerespectarea prevederilor pct. 3 lit. b) vor retine originalul certificatului de suspendare eliberat, pe care îl vor transmite Directiei impozite indirecte, în vederea anulãrii.
            O nouã cerere de suspendare a plãtii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale nu poate fi aprobatã timp de 6 luni de la data anulãrii certificatului de suspendare eliberat anterior.
            7. Certificatele de suspendare emise sunt valabile pentru importurile realizate într-o perioadã de 12 luni de la data eliberãrii.
            Suspendarea plãtii taxei pe valoarea adãugatã este de 60, respectiv 120 de zile calendaristice, calculate din ziua urmãtoare celei în care a fost înregistratã declaratia vamalã de import la organul vamal.
            În perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la cererea importatorilor, însotitã de documentele prevãzute la pct. 4 lit. c) - h), comisia poate aproba suplimentarea acestora.
            8. Pânã la expirarea perioadei de suspendare importatorii sunt obligati sã achite taxa pe valoarea adãugatã, înscrisã în Declaratia vamalã de import, la organul fiscal la care sunt înregistrati ca plãtitori sau la banca comercialã, dupã caz.
            În cazul în care termenul de suspendare expirã într-o zi nelucrãtoare, plata se considerã în termen, dacã este efectuatã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
            În cadrul termenului de suspendare aprobat importatorii pot compensa taxa pe valoarea adãugatã înscrisã în declaratia vamalã de import - total sau partial - cu taxa pe valoarea adãugatã de rambursat, rezultatã din decontul depus la organul fiscal, aferent lunii precedente.
            9. Importurile realizate în conditiile prezentelor norme metodologice se vor reflecta în documentele de evidentã si în decontul de taxã pe vâloarea adãugatã, astfel:
            a) în Jurnalul pentru cumpãrãri, în coloanele 11 si 12 se înscriu datele cuprinse în Declaratia vamalã de import, iar contribuabilii care au obligatia sã conducã evidenta contabilã în partidã dublã vor înregistra în contabilitate taxa pe valoarea adãugatã în debitul contului 4428 "taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã" prin creditul contului 446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate". Aceste operatiuni nu se evidentiazã în decontul lunar de taxã pe valoarea adãugatã;
            b) la data efectuãrii plãtii operatiunea se reflectã în contabilitate în debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adãugatã deductibilã" prin creditul contului 4428 "taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã" si, concomitent, 446 = 512 cu suma achitatã la bugetul de stat. Operatiunea se evidentiazã în Jurnalul pentru cumpãrãri în coloanele 7 si 8 sau 9 si 10, dupã caz, si se cuprinde în decontul lunar de taxã pe valoarea adãugatã;
            c) taxa pe valoarea adãugatã înscrisã în declaratia vamalã de import, compensatã total sau partial cu taxa pe valoarea adãugatã de rambursat, rezultatã din decontul lunii precedente, se reflectã în contabilitate în debitul contului 4426 prin creditul contului 4428. Operatiunea se evidentiazã în Jurnalul de cumpãrãri în coloanele 7 si 8 sau, dupã caz, 9 si 10 si se cuprinde în decontul lunar de taxã pe valoarea adãugatã.
            10. Nerespectarea termenului de platã prevãzut în prezentele norme metodologice atrage calcularea de majorãri, astfel:
            10.1. În situatia în care plata sumei datorate se efectueazã în termen de pânã la 15 zile calendaristice de la data expirãrii termenului de suspendare:
            a) majorãri datorate pe perioada de suspendare pentru fiecare zi calendaristicã din perioada de suspendare, cu cota prevãzutã de actele normative în vigoare referitoare la stabilirea cotei majorãrilor datorate pe perioada amânãrii sau/si esalonãrii la platã a obligatiilor bugetare;
            b) majorãri de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi calendaristicã de la expirarea termeriului de suspendare si pânã la data plãtii efective, cu cota prevãzutã de actele normative în vigoare referitoare la stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii bugetare.
            10.2. În situatia în care plata sumei datorate se efectueazã cu o întârziere mai mare de 15 zile calendaristice de la data expirãrii termenului de suspendare, majorãrile de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare se calculeazã cu cotele prevãzute de actele normative în vigoare referitoare la stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii bugetare, pentru fiecare zi calendaristicã de la data întocmirii formalitãtilor vamale de import si pânã la data plãtii efective, a compensãrii sau a acordãrii unei înlesniri la platã în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            10.3. Prevederile de mai sus se aplicã si pentru nerespectarea termenului de platã de 60-120 de zile, scadent dupã intrarea în vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru importurile prevãzute în certificatele de suspendare aprobate în baza Ordinului ministrulu.i finantelor nr. 2.509/1998.
            11. Certificatele de suspendare emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr. 2.509/1998 îsi mentin valabilitatea pânã la expirarea termenului prevãzut în acestea.

ANEXA Nr. 1

CERERE
de suspendare a plãtii taxei pe valoarea adãugatã aferente importurilor, în baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

1. Denumirea contribuabilului
2. Localitatea................................., str. ........ nr. ............., judetul/sectorul.
3. Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ................................
4. Organul fiscal la care este înregistrat plãtitorul de T.V.A ................................
5. Cifra de afaceri anualã (mii lei):
5.1. realizatã în anul precedent ................................
5.2. prevãzutã pentru anul în curs ................................
6. Valoarea importului (mii lei) ................................., din care: .................................................   6.1. materii prime................................
6.2. se marcheazã cu "x":
- utilaje industriale ...................................
- instalatii industriale ................................
- echipamente industriale ................................
- masini industriale................................
- masini agricole................................
7. Importul de materii prime, cuprins la pct. 6.1. ................................
7.1. denumirea si pozitia tarifarã................................
7.2. produsele fabricate................................
8. Importul de utilaje, instalatii etc., cuprins la pct. 6.2.
8.1. se marcheazã cu "x" obiectul de investitii:
- unitate productivã nouã................................
- dezvoltare de capacitãti existente................................
- retehnologizare de fabrici, sectii, ateliere................................
8.2. date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
nr. ................, data ................., furnizor extern ...................., valoare ................
nr. ................, data ................., furnizor extern ....................., valoare ...............
nr. .............. , data ................., furnizor extern ......................, valoare ................
nr. ................, data ................., furnizor extern ....................., valoare ...........
9. Anexãm urmãtoarele documente justificative: ............................................................................

            Numele si prenumele ................................ Functia ..................... Data ....................

            Semnãtura si stampila

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA IMPOZITE INDIRECTE

CERTIFICAT
Nr. .................., data .....................

            În conformitate cu prevederile art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã se suspendã plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã, calculatã potrivit legii si înscrisã în Declaratia vamalã de import, pentru:
            I. o perioadã de 120 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a Declaratiei vamale de import aferente utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, masinilor industriale si masinilor agricole, care fac obiectul urmãtoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
nr. ................., data ................ , furnizor ................., valoare ......................
nr. ................., data ................., furnizor .................., valoare .....................
nr. ................. , data ................, furnizor ................. , valoare ......................
nr. .................., data ................, furnizor ..................., valoare .....................
nr. .................., data ................, furnizor ...................., valoare .....................
II. o perioadã de 60 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a Declaratiei vamale de import aferente materiilor prime (denumirea, cantitatea):
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
5. ........................................................................
            Atestarea se referã la importul efectuat de:

            Denumirea contribuabilului .........................................., localitatea ..............................., str. ...................... nr. .........., judetul/sectorul ................., codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ...........
            Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pânã la data de ................. .

Director,

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând materiile prime care nu se produc în tarã sau sunt deficitare,  importate în vederea realizãrii obiectului de activitate, pentru care se suspendã plata taxei  pe valoarea adãugatã în vamã, pe termen de 60 de zile, conform art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe vatoarea adãugatã

 
Nr. crt.
Denumirea categoriei de produse
Pozitia tarifarã
1. Pãr de porc sau de mistret si deseuri din pãr de porc sau de mistret
0502.10.00
2. Rãdãcini - altele (ciuin)
0714.20.90
3. Nuci de cocos, nuci de Brazilia
0801.11.00 
ex. 0801.11.00 
0801.19.00 
ex. 0801.19.00 
0801.21.00 
0801.22.00
4. Alte fructe cu coajã, proaspete sau uscate, chiar fãrã coajã sau decorticate
0802.11 
0802.12 
0802.21.00 
0802.22.00 
0802.31.00 
0802.32.00
5. Piper
0904.11.90 
0904.12.00
6. Vanilie
0905.00.00
7. Scortisoarã
0906
8. Cuisoare
0907.00.00
9. Nucsoarã, condimente din coajã de nucsoarã, cardamon
0908
10. Seminte de anason, de badian, de mãrar, de coriandru, de chimion, de chimen
0909
11. Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, foi de dafin, condimente de curry si alte mirodenii
0910
12. Malt, prãjit sau neprãjit
1107
13. Substante pectice, pectinati si pectati - altele
1302.20.90
14. Agar - agar
1302.31.00
15. Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prãjite
1801.00.00
16. Coji de boabe de cacao, pelicule si alte resturi de cacao
1802.00.00
17. Pastã de cacao, degresatã sau nedegresatã
1803
18. Unt, grãsimi si ulei de cacao
1804.00.00
19. Pudrã de cacao, fãrã adaos de zahãr sau alti îndulcitori
1805.00.00
20. Suc de portocale congelat
2009.11.99
21. Suc de grapefruit concentrat
2009.20.99
22. Amestecuri de sucuri de fructe tropicale
2009.90.97
23. Concentrate de proteine si substante proteice texturate
2106.10
24. Fãinuri, prafuri si pelete, din peste sau din crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice4
2301.20.00
25. Turte si alte reziduuri solide, chiar mãcinate sau aglomerate sub formã de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia (srot de soia)
2304.00.00
26. Lapte furajer
ex. 2309.90.70
27. Preamestecuri
2309.90.93
28. Sulf brut si sulf nerafinat
2503.00.10
29. Caolin si alte argile caoline, chiar calcinate
2507.00
30. Argile refractare 
2508.30.00
31. Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici naturali si cretã fosfatatã
2510
32. Sulfat de bariu natural (baritinã)
2511.10.00
33. Carbonat de bariu natural (witherit)
2511.20.00
34. Agent filtrant diatomit
2512.00.00
35. Carbonat de magrieziu natural (magnezitã)
2519.10.00
36. Magnezie calcinatã arsã (sinterizatã)
2519.90.30
37. Azbest sub formã de fibre, fulgi, pulberi
2524.00.30
38. Borati de sodiu naturali si concentratele lor (chiar calcinati)
2528.10.00
39. Feldspat 
2529.10.00
40. Fluorinã 
2529.21.00 
2529.22.00
41. Minereuri de fier si concentratele lor, inclusiv pirite de fier prãjite (cenusi de pirite)
2601
42. Minereuri de mangan si concentratele lor, inclusiv minereuri de fier manganos cu un continut de mangan de 20% sau mai mult din greutatea produsului uscat 
2602.00.00
43. Minereuri de cupru si concentratele lor
2603.00.00
44. Minereuri de nichel si concentratele lor
2604.00.00
45. Minereuri de cobalt si concentratele lor
2605.00.00
46. Minereuri de aluminiu si concentratele lor
2606.00.00
47. Minereuri de plumb si concentratele lor
2607.00.00
48. Minereuri de zinc si concentratele lor
2608.00.00
49. Minereuri de crom si concentratele lor
2610.00.00
50. Minereuri de titan si concentratele lor 
2614.00.90
51. Minereuri de zirconiu si concentratele lor
2615.10.00
Nr. crt.
Denumirea categoriei de produse
Pozitia tarifarã
52. Minereuri colective de zinc si plumb si concentratele lor
2617.90.00
53. Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare obtinuti din huile
2701
54. Cocs de huilã pentru furnal
2704.00.19
55. Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase
2709.00
56. Kerosen de înaltã presiune
2710.00.55
57. Pãcurã
2710.00.71 
2710.00.72 
2710.00.74 
2710.00.76 
2710.00.77 
2710.00.78
58. Gaz natural
2711.11.00 
2711.21.00
59. Fluor, clor, brom si iod
2801
60. Siliciu metalic
2804.69.00
61. Metale alcaline sau alcalino-pãmântoase; metale din pãmânturi rare,  itriu si scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur
2805
62. Pentaoxid de difosfor; acid fosforic si acizi polifosforici
2809
63. Alti acizi anorganici si alti compusi oxigenati anorganici ai nemetalelor
2811
64. Sulfuri de nemetale; trisulfurã de fosfor comercial
2813
65. Amoniac, anhidru sau în solutie apoasã
2814
66. Hidroxid de sodiu (PETE. p.a.-solutie purã, concentratie 50%)
2815.12.00
67. Hidroxid de potasiu solid
2815.20.10
68. Oxid, hidroxid si peroxid de bariu
2816.30.00
69. Oxid de zinc; peroxid de zinc
2817.00.00
70. Aluminã calcinatã
2818.20.00
71. Oxizi si hidroxizi de fier
2821.10.00
72. Oxizi si hidroxizi de cobalt
2822.00.00
73. Oxizi de titan
2823.00.00
74. Oxizi de plumb; minium de plumb rosu si portocaliu
2824
75. Oxizi de staniu
2825.90.30
76. Fluorurã de sodiu (spectral purã)
2826.11.00
77. Fluorurã de aluminiu
2826.12.00
78. Fluoruri de calciu 
2826.19.00
79. Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)
2826.30.00
80. Hipocloriti; hipoclorit de calciu comercial; cloriti; hipobromiti 
2828
81. Clorati de potasiu
2829.19.00
82. Iodat de potasiu
2829.90.80
83. Sulfiti de sodiu
2832.10.00
84. Sulfat disodic 
2833.11.00
85. Difenilaminosulfonat de bariu
2833.27.00
86.  Nitrit de sodiu
2834.10.00
87. Fosfati de trisodiu
2835.23.00
88. Fosfat dicalcic pentru uz furajer
2835.25.90
89. Carbonati de potasiu
2836.40.00
90. Cianuri complexe
2837.20.00
91. Silicat de zirconiu
2839.90.00
92. Permanganat de potasiu
2841.60.00
93. Zincati, vanadati
2841.90.30
94. Octoxid de uraniu (spectral pur)
2844.10
95. Elemente nucleare, izotopi radioactivi 
2845
96. Hidruri, nitruri, azoturi, siliciuri si boruri, cu o compozitie chimicã definitã sau nu, altele decât compusii care constituie carburile de la pozitia nr. 2849
2850.00
97. Alti compusi anorganici
2851.00
98. Propan
2901.10.10
99. Hidrocarburi ciclice
2902
100. Derivati halogenati ai hidrocarburilor
2903
101. Alcool izoamilic
2905.15.00
102. Substante farmaceutice
2905.43.00 
2905.44.99 
2906.11.00 
2906.13 
2918.16.00 
2918.22.00 
2921.51.90 
2922 
2924 
2925.11.00 
2930 
2932 
2933 
2934 
2935.00 
2936 
2937 
2938 
2939 
2940.00 
2941
103. Glicerol
2905.45.00
Nr.crt
Denumirea categoriei de produse
Pozitia tarifarã
104. Fenoli; fenoli alcooli
2907
105. Antioxidant pentru uz furajer
ex. 2909.60.00
106.  Tereftalat de dimetil
2917.37.00
107. Acid lactic
2918.11.00
108. Acid tartric
2918.12.00
109. Acid citric
2918.14.00
110. Acizii ascorbic si fenilantranilic
2918.90
111. Fosfati de tributil (solutie chimic purã)
2919.00.10
112. Colina si sãrurile acesteia
2923.10.00
113. Galben de metanil si rosu de metil 
2942.00.00
114. Antiseruri 
3002.10.10
115. Clorurã de potasiu
3104.20
116. Produse tanante organice sintetice
3202.10.00
117. Materii colorante organice sintetice, chiar cu compozitie chimicã definitã; 
preparate prevãzute la Nota 3 de la prezentul capitol, bazate pe materii colorante organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenti de strãlucire fluorescentã sau ca luminofore
3204
118. Lacuri colorante; preparate bazate pe lacuri colorante prevãzute la Nota 3 de la prezentul capitol
3205.00.00
119. Pigmenti pe bazã de dioxid de titan care contin 80% sau mai mult din greutate dioxid de titan, calculat în substantã uscatã
3206.11.00
120. Pigmenti, opacifianti si culori preparate, compozitii vitrifiabile, engobe,      produse lichide pentru lustruit si preparate similare, de felul celor folosite în industria ceramicã, a sticlei si a emailurilor; fritã de sticlã si altã sticlã sub formã de pulbere, granule, lamele sau fulgi
3207 
121. Lacuri si vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificati, dispersati sau dizolvaii într-uri mediu neapos, solutii definite la Nota 4 a prezentului capitol
3208
122. Lacuri si vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau polimeri naturali modificati si dispersati sau dizolvati într-un mediu apos-bait cerat
3209.90.00
123. Masticuri de vitrificare; cimenturi de rãsinã; grunduri pentru picturã;  grunduri nerefractare de tipul celor folosite în constructii
3214
124. Preparate pentru tratarea materialelor textile, pieilor, blãnurilor sau altor materiale
3403.11.00
125. Preparate pentru lubrifierea masinilor si aparatelor (ulei frigorific ecologic)
3403.99.10
126. Gelatine si derivatele lor
3503.00.10
127. Adezivi pe bazã de cauciuc sau materiale plastice (tivomelt)
3506.91.00
128. Enzime; enzime preparate nedenumite si necuprinse în altã parte 
3507
129. Explozivi preparati, altii decât pulberi propulsive
3602.00.00
130. Grafit coloidal in suspensie în ulei
3801.20.10
131. Cãrbuni activati
3802.10.00
133. Materii minerale naturale activate
3802.90.00
134. Sãruri de colofoniu, de acizi rezinici derivati de colofoniu sau de acizi rezinici, altii decat sãrurile de aduct de colofoniu 
3806.20.00
135. Insecticide
3808.10
136. Fungicide
3808.20
137. Ierbicide, inhibatori de germinare si stimulatori de crestere pentru plante
3808.30
138. Dezinfectanti
3808.40
139. Rodenticide
3808.90.10
140. Agenti de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare 
a materiilor colorante si alte produse si preparate (preparate pentru 
scrobit si pentru mordansare, de exemplu) de felul celor folosite în 
industria textilã sau în industrii similare
3809.91.00
141. Preparate antidetonante, aditivi
3811
142. Preparate si încãrcãturi pentru aparatele extinctoare
3813.00.00
143. Solventi si diluanti organici, compusi nedenumiti si necuprinsi în altã parte
3814.00.90
144. Reactivi
3822.00.00
145. Schimbãtori de ioni
3824.90.15
3914.00.00
146. Produse auxiliare de felul celor utilizate în turnãtorie, altele decât cele mentionate la pozitia nr. 3824.10.00, de naturã refractarã
3824.90.65
147. Spumant de flotatie; antispumant pentru fabricarea hârtiei
3824.90.95
148. Copolimeri de etilen si acetat de vinil
3901.30.00
149. Rãsinã ionomericã constând dintr-o sare a unui terpolimer de etilenã cu acrilat de isobutil si acid metacrilic
3901.90.10
150. Polipropilenã
3902.10.00
151. Copolimeri de propilenã
3902.30.00
152. Polistiren expandabil
3903.11.00
153. Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
3903.30.00
154. Acetat de polivinil în dispersie apoasã
3905.12.00
155. Alti polieteri alcooli cu un numar de hidroxil care sã nu depãseascã 100 
3907.20.21
156. Alti poliesteri sub forma primarã
3907.20.29
157. Policarbonati
3907.40.00
158. Polietilen-tereftalat
3907.60
159. Alte rasini aminice
3909.30.00
160. Poliuretani de 2,2- (tert-butilimino) dietanol si diisocianat de 4,4 metilendiciclohexil, sub forma de solutie în N,N-dimetilacetamidã 
continând în greutate 50% sau mai mult polimer 
3909.50.10
Nr.crt.
Denumirea categoriei de produse
Pozitia tarifarã
161. Altele (foi; folii din material plastic-imitatii de piele pentru tapiterii)
3921.90.90
162. Garnituri pentru mobilã, caroserii sau similare
3926.30.00
163. Cauciuc natural
4001
164. Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din uleiuri, sub formã primarã sau sub formã de plãci, foi sau benzi; amestecuri de produse de la pozitia nr. 40.01 cu produse din prezenta pozitie, sub forme primare sau sub formã de placi, foi sau benzi
4002
165. Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau sub formã
de plãci, foi si benzi 
4005
166. Corzi si fire din cauciuc vulcanizat
4007.00.00
167. Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat, neîntãrit, cu sau fãrã accesorii, întãrite cu alte materiale sau altfel asociate cu alte materiale
4009.50.90
168. Alte piei brute de bovine, proaspete sau sãrate umede, întregi 
4101.21.00
169. Foi de placaj si foi de furnir de placaj (chiar îmbinate) si alt lemn tãiat 
longitudinal, retezat sau derulat - din conifere -, de o grosime care sã
nu depãseascã 1 mm
4408.10.93
170. Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj - din lemn tropical, de o
grosime care sã nu depãseascã 1 mm - Altele
4408.39.80
171. Altele - Foi de furnir de o grosime care sã nu depãseascã 1 mm 
din stejar, cires, nuc, paltin, frasin si alte esente valoroase
 4408.90.81
172. Panouri de particule si panouri similare din lemn sau din alte materiale 
lemnoase, chiar aglomerate cu rãsini sau lianti organici, acoperite 
cu plãci sau foi decorative, stratificate sub înalta presiune
4410.19.30
173. Panouri de particule si panouri similare din lemn sau din alte materiale 
lemnoase, chiar aglomerate cu rasini sau lianti organici, acoperite 
cu hartie impregnatã cu melaminã
4410.19.50
174. Paste chimice de lemn, cu sodã sau sulfat, cu exceptia pastelor cu
dizolvant, semialbite sau albite, de conifere
4703.21.00 
175. Paste chimice de lemn, cu soda sau sulfat, cu exceptia  pastelor cu
dizolvant, semialbite sau albite, altele decat conifere
4703.29.00
176. Pastã chimicã de lemn, cu sulfit, cu exceptia pastelor cu dizolvant, 
nealbite, de conifere
4704.11.00
177. Hartie filtru
4823.20.00
178. Lânã cardatã
5105.10.00
179. Lânã pieptãnatã, în vrac
5105.21.00
180. Lânã pieptãnatã, cu grosimea fibrei sub 21 microni
5105.29.00
181. Bumbac
5201.00
5203.00.00
182. In brut sau topit
5301.10.00
183. In melitat sau bãtut
5301.21.00
184. Cânepã bruta sau topitã
5302.10.00
185. Iutã si alte fibre textile liberiene, brute
5303.10.00
186. Sisal si alte fibre textile din genul "agave", brute
5304.10.00
187. Fire cu miez, asa-zise "core yarn"
5401.10.11
188. Fire poliamidice dtex 78/2, din poliamida 6,6 
ex. 5402.10.90
189. Fire texturate din nailon sau din alte poliamide, mãsurând pe fir simplu 50 tex sau mai putin (din poliamidã 6,6) ex. 5402.31.00
190 Fire texturate din nailon sau din alte poliamide, mãsurând pe fir simplu peste 50 tex (din poliamida 6,6) ex. 5402.32.00
191. Fire din filamente sintetice, simple, nerãsucite sau care sã nu depãseascã 50 de rasuciri pe metru din elastomeri
5402.49.10
192. Fire din mãtase artificialã, cu peste 120 de rãsuciri pe metru
5403.32.00
193. Fire simple, nerãsucite sau care sã nu depãseascã 250 de rãsuciri pe metru
5403.33.10
194. Monofilamente din elastomeri
5404.10.10
195. Cabluri din filamente sintetice - acrilice sau modacrilice
5501.30.00
196. Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptãnate si nici altfel prelucrate pentru filaturã, acrilice sau modacrilice
5503.30.00
197. Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptãnate si nici altfel prelucrate pentru filaturã, din mãtase artificialã
5504.10.00
198. Fibre artificiale discontinue, necardate si nepieptãnate si nici altfel prelucrate pentru filaturã, acrilice sau modacrilice
5506.30.00
199. Fire izolate
5606.00.91
200. Ardezie naturalã prelucratã
6803.00.90
201. Cãrãmizi, dale, plãci si produse similare pentru constructii, din ceramicã, refractare, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pãmânturi silicioase similare cu un continut în greutate mai mare 
de 50% de Mg, Ca sau Cr, considerate separat sau împreunã, exprimate ca MgO, CaO, Cr2O3 
6902.10.00
202. Altele (alte cãrãmizi, dale, placi si produse similare pentru constructii, din ceramicã, refractare, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pãmânturi silicioase similare, cu un continut de aluminã (Al2O3) de peste 7% dar mai putin de 45% din greutate)
ex. 6902.20.91
203. Altele (alte cãrãmizi, dale, plãci si produse similare pentru constructii, din ceramicã, refractare, altele decât cele din pulberi silicioase similare  ex. 6902.90.00
204. Alte articole ceramice refractare, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pãmânturi silicioase similare cu un continut de aluminã (Al2O3) de minimum 45% din greutate
6903.20.90
205. Sticlã opticã
7004.20.10
206. Învelisuri din sticlã pentru iluminat electric (baloane din sticla pentru 
fabricatia becurilor)
7011.10.00
207. Feroaliaje
7202
208. Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate cu un continut de carbon de mai putin de 0,25% din greutate, cu sectiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã si a cãror lãtime este mai micã decât dublul grosimii, laminate sau obtinute prin turnare continuã si cu o grosime care nu depãseste 130 mm
7207.11.14
209. Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate, de o lãtime 
de 600 mm sau peste, laminate la rece, neplacate si neacoperite
7209
210. Oteluri inoxidabile în lingouri sau în alte forme primare; produse 
semifabricate din oteluri inox
7218
211. Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, de o lãtime de 600 mm sau peste
7219
212. Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, de o lãtime mai micã de 600 mm
7220
213. Bare si profiluri din oteluri inoxidabile
7222
214. Sârme din oteluri inoxidabile
7223.00
215. Produse laminate plate din alte oteluri aliate, de o lãtime de 600 mm sau peste
7225
216. Produse laminate plate din alte oteluri aliate, de o lãtime mai micã
de 600 mm sau peste
7226
217. Bare si profiluri din alte oteluri aliate; profiluri tubulare pentru 
foraj, din oteluri aliate sau nealiate
7228
218. Sârme din alte oteluri aliate
7229
219. Tevi, conducte si profiluri tubulare, fãrã sudurã, din fier sau din otel
7304
220. Cupru rafinat - catozi si sectiuni de catozi
7403.11.00
221. Bare si profiluri din cupru
7407
222. Sârmã de cupru
7408
223. Tablã si bandã din cupru, cu o grosime de peste 0,15 mm
7409
224. Tevi si tuburi din cupru
7411
225. Pulberi cu structura lamelarã de aluminiu
7603.20.00
226. Bare si profiluri din aluminiu
7604
227. Sârme din aluminiu
7605
228. Table si benzi din aluminiu cu o grosime de peste 0,2 mm
7606
229. Tuburi si tevi din aluminiu 
7608
230. Praf de zinc
7903.90.00
231. Mate de cobalt si alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt brut, pulberi
8105.10.10
232. Titan si articole din titan, inclusiv deseurile si resturile
8108
233. Separatori
8507.90.93
234. Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) si alte conductoare electrice            
izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fãrã conectori;
cabluri de fibre optice, constituite din fibre izolate
8544
235. Corzi pentru instrumente muzicale
9209.30.00
236. Pãrti si accesorii pentru instrumente muzicale de la pozitia nr. 92.02
9209.92.00

HOTÃRÂRI ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTÃRÂREA Nr. 1
din 25 aprilie 2000

            În temeiul art. 30 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare
            ca urmare a sesizãrii nr. 110 din 24 aprilie 2000 a Aliantei pentru România - Organizatia Judeteanã Prahova,
            Biroul Electoral Central h o t ã r ã s t e :
            1. Potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitãtii ca politie politicã, persoanele care candideazã spre a fi alese sau numite în una dintre demnitãtile sau functiile prevãzute la art. 2 sunt obligate sã facã o declaratie autenticã pe propria rãspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politicã, înainte de alegere sau de numire.
            Întrucât textul citat face trimitere la dispozitiile legii penale, notiunea declaratie autenticã pe propria rãspundere trebuie interpretatã în raport cu dispozitiile art. 292 din Codul penal, referitoare la falsul în declaratii.
            În consecintã, declaratia fãcutã în scris si semnatã de candidat cu ocazia depunerii candidaturilor la birourile electorale de circumscriptie produce aceleasi efecte juridice ca si declaratia autenticã notarialã.
            2. În conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. (1  din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, functionarii publici, cu exceptia functionarilor publici civili din ministerele privind apãrarea nationalã, ordinea publicã si siguranta nationalã, pot fi alesi sau numiti pentru exercitarea unei functii de demnitate publicã. Pe durata exercitãrii functiei de demnitate publicã ei sunt suspendati din functia publicã pe care o detin.
            3. Din interpretarea dispozitiilor art. 6, coroborate cu dispozitiile art. 39 din Legea nr. 70/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, rezultã cã o persoanã, poate candida atât pentru functia de primar, cât si pentru cea de consilier, dar numai în cadrul aceleiasi circumscriptii electorale.
            Conform prevederilor art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 70/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, prezenta hotãrâre va fi adusã la cunostintã publicã si va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.

Presedinte,
Magdalena Dumitru
Membri:
Maria Anghelescu
Sanda Huiduc
Mihai Nucã
Iuliana Popescu
Dorica Toacã
Vasilica Verenca