MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 156    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 14 aprilie 2000

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 11 din 25 ianuarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

            10. - Circularã privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de cãtre bãnci

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 11 din 25 ianuarie 2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã

Lucian Mihai - presedinte
Costicã Bulai - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokár Gábor  - judecãtor
Ioan Muraru - judecãtor
Nicolae Popa - judecãtor
Lucian Stângu - judecãtor
Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
Romul Petru Vonica - judecãtor
Paula C. Pantea - procuror
Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent
            Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã, exceptie ridicatã de Minerva Cercea în Dosarul nr. 843/1999 al Judecãtoriei Medias.
            La apelul nominal lipsesc pãrtile, fatã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
            Reprezentantul Ministerului Public aratã cã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 au mai fãcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutionalã pronuntându-se constant asupra constitutionalitãtii acestui act normativ. Mai aratã cã nu se poate pune în discutie perimarea prevederilor unei ordonante atâta vreme cât nici legea fundamentalã si nici o altã lege nu prevãd un termen în care acestea sã fie dezbãtute si aprobate de Parlament. Sanctiunea perimãrii aplicatã actelor de procedurã civilã nu poate fi aplicatã si în domeniul delegãrii legislative. De asemenea, nu se poate sustine cã sunt neconstitutionale dispozitiile din ordonantã care prevãd cã instantele nu mai sunt obligate sã îsi motiveze hotãrârile decât dacã asupra acestora se exercitã o cale de atâc, întrucât se constatã cã nici o dispozitie constitutibnalã nu statueazã o asemenea obligatie. În consecintã, solicitã respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiatã.
CURTEA,
            având în vedere actele si lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:
            Prin Încheierea din 27 octombrie 1999 Judecãtoria Medias a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã, exceptie ridicatã de Minerva Cercea în Dosarul nr. 843/1999 al acelei instante.
            În motivarea exceptiei autorul considerã cã Ordonanta Guvernului nr. 13/1998 este neconstitutionalã în întregime si invocã în sustinerea criticii sale mai multe motive de neconstitutionalitate, astfel:
            1. Codul de procedurã civilã, fiind o lege organicã, nu poate fi modificat printr-o ordonantã emisã de Guvern caz m care sunt încãlcate dispozitiile art. 72 alin. (2) din Constitutie privind domeniile ce revin reglementãrii prin lege organicã.
            2. Ordonanta Guvernului nr. 13/1998 s-a perimat, deoarece nu a fost aprobatã de Parlament, fiind încãlcate astfel dispozitiile art. 114 din Constitutie.
            3. Dispozitia din ordonanta criticatã, potrivit cãreia hotãrârile judecãtoresti pronuntate în fond si în apel nu se motiveazã, contravine art. 129 din Constitutie. De asemenea, întrucât nu s-au consemnat dezbaterile si nici ratiunile ce au stat la baza solutiei, dosarul devine astfel secret si se încalcã dreptul la informatie statuat de art. 31 din legea fundamentalã.
            4. Lipsa accesului la considerentele hotãrârii, afarã de cazul în care aceasta este atacatã, este o încãlcare a accesului liber la justitie statuat prin art. 21 din Constitutie. Tot astfel, motivarea solutiilor pronuntate numai în cazurile în care asupra acestora s-au exercitat cãi de atac constituie o încãlcare a dreptului de petitionare prevãzut la art. 47 din legea fundamentalã.
            Exprimându-si opinia, instanta care a sesizat Curtea Constitutionalã considerã cã se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arãtând cã asupra constitutionalitãtii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 Curtea Constitutionalã s-a pronuntat prin mai multe decizii.
            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutiorialitate ridicate.
            În punctul de vedere al Guvernului se aratã:
            a) Cu privire la primul aspect de neconstitutionalitate invocat se mentioneazã cã prin Decizia nr. 61 din 20 aprilie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, Curtea Constitutionalã a statuat deja cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998. Astfel Curtea Constitutionalã a retinut cã, potrivit sistemului Constitutiei din 1991, calificarea legilor ca fiind organice se face expres prin textele constitutionale si nu pe cale de interpretare. Art. 72 alin. (3) din Constitutie prevede majoritatea domeniilor care sunt supuse reglementãrii prin lege organicã. Din cuprinsul prevederilor acestui text, precum si din celelalte dispozitii constitutionale nu rezultã cã reglementãrile referitoare la procedura civilã, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legilor organice. De altfel, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 718 din 29 decembrie 1997, prin care s-a solutionat, în conditiile art. 144 lit. a) din Constitutie, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la unele prevederi ale Legii nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Curtea Constitutionalã a statuat cã "din cuprinsul prevederilor art. 72 alin. (3) din Constitutie si al celorlalte dispozitii constitutionale nu rezultã cã reglementãrile relative la procedura civilã, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legilor organice". Considerarea dispozitiilor Codului de procedurã civilã ca fiind de resortul legii organice ar echivala cu o completare a Constitutiei, care reglementeazã expres si limitativ domeniile rezervate acestei categorii de legi.
            b) În ceea ce priveste sustinerea cã ordonantele sunt "perimate" dacã nu sunt aprobate de Parlament într-un anumit termen, se aratã cã, potrivit art. 114 alin. (1)-(3) din Constitutie, ordonantele rãmân fãrã efect numai în cazul în care acestea nu sunt supuse spre aprobare Parlamentului în cadrul termenului prevãzut de legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante. Nu existã însã nici o dispozitie constitutionalã care sã stabileascã un anumit termen pentru dezbaterea si aprobarea ordonantelor de cãtre Parlament. Ca urmare, în absenta unor dispozitii exprese sanctiunea perimãrii, proprie actelor de procedura, nu poate fi aplicatã în nici un caz în domeniul delegãrii legislative.
            c) În motivarea exceptiei sev mai sustine cã reglementãrile Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 nu ar respecta accesul liber la justitie consacrat de art. 21 din Constitutie. Or, prin dispozitii exprese ordonanta asigurã exercitarea drepturilor pãrtilor în proces, prin comunicarea în anumite termene atât a solutiei pronuntate, cât si a motivelor hotãrârii.
            Fatã de cele arãtate Guvernul considerã cã exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 urmeazã sã fie respinsã ca neîntemeiatã.
            Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:
            În conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie si ale Legii nr. 47/1992, Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã sã se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
            Exceptia de neconstitutionalitate se referã la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã.
            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã prin Decizia nr. 61 din 20 aprilie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 în întregul sãu, exceptia având un continut similar. Cu acel prilej s-a arãtat cã:
            1. Potrivit sistemului Constitutiei din 1991, calificarea legilor ca fiind organice se face expres prin textele constitutisnale, iar nu pe cale de interpretare.
            2. Art. 72 alin. (3) din Constitutie prevede majoritatea domeriiilor care sunt supuse reglementãrii prin lege organicã. Atât în acest text, cât si în celelalte articole din Constitutie, în care se specificã necesitatea adoptãrii de legi organice, nu se prevede cã procedura civilã este supusã reglementãrii prin aasemenea legi.
            3. Pe de altã parte, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, "competenta si procedura de judecatã sunt stabilite de lege": În consecintã, art. 125 alin. (3) din Constitutie nu prevede domeniile procedurii de judecatã si ale competentei instantelor printre cele supuse reglementãrii prin lege organicã si, ca atare, este neîntemeiata sustinerea cã au fost încãlcate dispozitiile art. 114 alin. (1) din Constitutie, care prevãd cã "Parlamentul poate adopta o lege specialã de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice". Curtea a constatat cã dispozitiile art. 1-14 alin. (3) din Constitutie exclud posibilitatea Guvernului de a reglementa prin ordonantã, în baza unei legi de abilitare, în domeniul legilor organice.
            4. Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 718 din 29 decembrie 1997, prin care s-a solutionat, în conditiile art. 144 lit. a) din Constitutie, pe calea controlului de constitutionalitate anterior promulgãrii legii, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la unele prevederi ale Legii nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Curtea Constitutionalã a constatat cã "din cuprinsul prevederilor art. 72 alin. (3) din Constitutie si al celorlalte dispozitii constitutionale nu rezultã cã reglementãrile relative la procedura civilã, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legilor organice", retinând totodatã cã în Constitutie sunt reglementate expres si limitativ domeniile rezervate legilor organice, între care nu figureazã dispozitiile legale privind procedura civilã.
            5. Din examinarea tuturor dispozitiilor ordonantei criticate nu rezultã cã aceasta ar cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea instantelor judecãtoresti, care, potrivit art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutie, apartin domeniului legii organice, pentru care Guvernul nu poate reglementa prin ordonantã, conform art. 114 alin. (1) din Constitutie.
            În ceea ce priveste "perimarea" ordonantei deoarece aceasta nu a fost aprobatã de Parlament, Curtea Constituiionalã a statuat prin Decizia nr. 63 din 20 aprilie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 9 iunie 1999, cã legea de abilitare "stabileste termenul în care ordonanta trebuie supusã aprobãrii Parlamentului, conform art. 114 alin. (3) din Constitutie, iar nu termenul în care ar trebui sã se desfãsoare dezbaterile". Textul constitutional al art. 114 alin. (3) are urmãtorul cuprins: "Dacã legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobãrii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pânã la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei." Prin decizia mentionatã s-a constatat cã art. 114 alin. (3) din Constitutie se referã la supunerea spre aprobare a ordonantei, ca obligaiie a Guvernului, iar nu la aprobarea propriu.-zisã a acesteia de cãtre Parlament, care nu este conditionatã în timp.
Referitor la sustinerea autorului exceptiei cã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 sunt neconstitutionale, deoarece nu mai obljgã la motivarea hotãrârii judecâtoresti în anumite faze procesuale, urmeazã sã se observe cã nici un text constitutional nu cuprinde o asemenea obligatie, iar invocarea tuturor celorlalte texte constitutional este fortatã.
            De altfel prin Decizia nr. 135 din 5 octombrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 1 noiembrie 1999, Curtea Constituiionalã a stabilit cã modificãrile procedurale aduse de Ordonanta Guvernului nr. 13/1998 "nu îngrãdesc nici dreptul la exercitarea cãilor de atac, oricare dintre pãrtile în proces, nemultumitã de solutia instantei de judecatâ, putând exercita cãile de atac dupã comunicarea hotãrârii instantei, motivele apelului sau ale recursului putând fi redactate dupã motivarea acesteia".
            Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, prezenta exceptie de neconstitutionalitate urmeazã sã fie respinsã.
            Fatã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13, din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA
În numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã, ridicatã de Minerva Cercea în Dosarul nr. 843/1999 al Judecãtoriei Medias.
            Definitivã si obligatorie.
            Pronuntatã în sedinta publicã din data de 25 ianuarie 2000.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Laurentiu Cristescu

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile
de cãtre bãnci

            În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã,
            având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãiile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bânci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Banca Nationalã a României emite urmãtoarea circularã:
            1. Evidentinerea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
            Potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, începând cu data de 1 ianuarie 2000 valoarea de intrare a mijloacelor fixe prevãzutã la art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã, este de 5.000.000 lei. Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsã între 1.000.000 lei si 5.000.000 lei, existente în patrimoniul agentilor economici la data de 31 decembrie 1999, vor fi înregistrate în evidenta contabilã ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, pânã la amortizarea lor integralã conform prevederilor legale în vigoare.
            Având în vedere conturile prevãzute de Planul de conturi pentru societãtile bancare si normele metodologicã de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, denumite în continuare Planul de conturi bancar, mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsã între 1.000.000 lei si 5.000.000 lei, existente în patrimoniu la data de 31 decembrie 1999, se înregistreazã în contabilitate de cãtre bãncile, persoane juridice române, si de cãtre sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, astfel:
            - înregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III - 44222 (45222) la 44227 (45227), corespunzãtor Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 964/1998
 
4422 "mijloace fixe"
(44222 la 44227, analitice distincte)
= 4422 "mijloace fixe"
(44222 la 44227)
4522 "mijloace fixe"
(45222 la 45227, analitice distincte)
= 4522 "mijloace fixe"
(45222 la 45227)
            - înregistrarea amortizãrii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III - 46121 (46221 ) la 46127 (46227)
 
4612 "Amortizarea imobilizãriler corporale"
(46121 la 46127)
= 4612 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46121 la 46127, analitice distincte)
4622 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46221 la 46227)
= 4622 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46221 la 46227, analitice distincte)
            - înregistrarea amortizãrii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
 
652 "Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor corporale" =4612 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46121 la 46127, analitice distincte)
4622 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46221 la 46227, analitice distincte)

            - înregistrarea scoaterii din evidentã a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar dupã amortizarea integralã
 
4612 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46121 la 46127, analitice distincte)
= 4422 "mijloace fixe"
(44222 la 44227, analitice distincte)
4622 "Amortizarea imobilizãrilor corporale"
(46221 la 46227, analitice distincte)
4522 "mijloace fixe"
(45222 la 45227, analitice distincte)

            - înregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt în folosintã, trecute la categoria obiectelor de inventar
 
363 "obiecte de inventar" = 364 "uzura obiectelor de inventar"

            2. Înregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã si modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 217/1999 Potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgeniã a Guvernului nr. 217/1999, orice majorare a capitalului social efectuatã prin încorporarea rezervelor, precum si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteazã cu o cotã de 10%. Obligatia de a retine si de a vãrsa impozitul revine societãtii comerciale o datã cu înregistrarea la registrul comertului a modificãrilor respective.
            Înregistrarea impozitului datorat se efectueazã prin diminuarea corespunzãtoare a sumei brute utilizate la majorarea capitalului social, iar plata impozitului se efectueazã o datã cu depunerea cererii de mentiuni la oficiul registrului comertului.
            Având în vedere conturile prevãzute de Planul de conturi bancar, precum si prevederile art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998 operatiunile rezultate din aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 217/1999 se înregistreazã în contabilitate de cãtre bãncile, persoane juridice române, astfel:
            - sumele datorate bugetului reprezentând impozitul pe orice majorare a capitalului social efectuatã prin încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului
 
% 3536 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
513 "rezerve statutare"
519 "alte rezerve"

            - sumele vãrsate la buget, reprezentând impozitul pe orice majorare a capitalului social efectuatã prin încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului
 
3536 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate" =  111 "Cont curent la Banca Nationalã a României"

            3. Evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor de activ si de pasiv exprimate în devize
            Potrivit prevederilor Circularei Bãncii Nationale a României nr. 11/1999 privind. reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de cãtre bãnci, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 279/2000 pentru aprobarea Precizãrilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar la sumele în valutã detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999, diferentele de curs valutar rezultate în cursul anului din compararea sumelor obtinute din evaluarea lunarã a conturilor "pozitie de schimb" (operationalã) cu sumele înscrise în conturile corespunzãtoare "contravaloarea pozitiei de schimb" (operationalã) înainte de evaluare se înregistreazã în conturile de venituri sau în cele de cheltuieli privind operatiunile de schimb, dupã caz, si sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil.
            Numai sumele rezultate din evaluarea disponibilitãtilor în valutã, detinute de agentii economici, inclusiv de bãnci la finele anului fiscal, respectiv la 31 decembrie 1999, reprezentând venituri din diferente de curs valutar, sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile înregistrate din diferente nefavorabile sunt cheltuieli nedeductibile.
            Nivelul disponibilitãtilor în valutã detinute de bãnci, ale cãror diferente de curs valutar din evaluare se înregistreazã în conturile de venituri sau cheltuieli, dupã caz, este dat de pozitia de schimb operationalã, diminuatã cu valoarea disponibilitãtilor în valutã, reprezentând capital social subscris si vãrsat în valutã, determinatã conform Ordinului ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 15.515/27/1998.
            Începând cu data de 1 ianuarie 2000 prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicatã, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 249/1998), au fost abrogate prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 217/1999. În acest cadru legal sunt exonerate de la plata impozitului pe profit numai diferentele de curs valutar aferente capitalului social în devize, înregistrate potrivit dispozitiilor Hotãrârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pânã la 15 aprilie 1996, cu completãrile si modificãrile ulterioare.
            4. Înregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000, si ale Hotãrãrii Guvernului nr. 649/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bãncile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000.
            Având în vedere conturile prevãzute de Planul de conturi bancar, operatiunile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 649/1998 se înregistreazã în contabilitate de cãtre bãncile, persoane juridice române, si de cãtre sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, astfel:
            - sumele primite de cãtre bãnci din fiondul constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998, în limita cãrora bãncile comerciale acordã credite producãtorilor agricoli
 
%
111 "Cont curent la Banca Nationalã a României"
121 "Conturi de corespondent la bãnci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bãncilor (loro)"
2511 "conturi curente"
= 3566 "alti creditori diversi"
analitic distinct
"Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal, si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998"

            - înregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor producãtorilor agricoli
 
903 "Angajamente în favoarea clientelei" = 999 "contrapartida" 

- înregistrarea garantiilor primite de la producãtorii agricoli
 
999 "contrapartida" = 914 "garantii primite de la clientelã" 

            - acordarea de credite producãtorilor agricoli din sumele primite de cãtre bãnci, aferente fondului constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998
 
2OXXX "credite acordate clientelei", analitic distinct
"Credite cu acoperire din fond, conform Legii nr. 165/1998"
= %
111 "Cont curent la Banca Nationalã a României"
121 "Conturi de corespondent la bãnci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bãncilor (loro)"
2511 "conturi curente"

- înregistrarea diminuãrii angajamentelor de acordare a creditelor producãtorilor agricoli
 
999 "contrapartida" = 903 "Angajamente în favoarea clientelei"

            - datorii din dobânzi calculate si neajunse la scadentã, aferente sumelor primite de cãtre bãnci din fondul constituit la dispozitia Ministerului. Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998
 
649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare" = 3567 "datorii atasate", analitic distinct
"Dobânzi cuvenite fondului, conform Legii nr. 165/1998"

            - creante din dobânzi, calculate si neajunse la scadentã, aferente creditelor acordate din sumele primite de cãtre bãnci, aferente fondului constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998
 
20X7 "creante atasate" = 7021X "Dobânzi de la credite acordate clientelei"

            - rambursarea creditelor si plata dobânzilor aferente de cãtre producãtorii agricoli
 
2511 "conturi curente" %
- 2OXXX "credite acordate clientelei", analitic distinct
"Credite cu acoperire din fond, conform Legii nr. 165/1998"
20X7 "creante atasate"

- înregistrarea restituirii garantiilor primite de la producãtorii agricoli
 
914 "garantii primite de la clientelã" = 999 "contrapartida"

            - retinerea de cãtre bãncile comerciale, din sumele datorate fondului, a bonificatiei calculate la volumul dobânzii datorate de împrumutat, în conditiile prevãzute de Legea nr. 165/1998
 
3566 "alti creditori diversi"
analitic distinct
"Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998"
= 2OXXX "credite acordate clientelei", analitic distinct "credite cu acoperire din fond, conform legii nr. 165/1998"

- rambursarea la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a sumelor primite de cãtre bãnci din fondul constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998, precum si plata dobânzilor aferente
 
%
3566 "alti creditori diversi"
analitic distinct
"Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998"
3567 "datorii atasate"
analitic distinct 
"Dobânzi cuvenite fondului, conform Legii nr. 165/1998"
= 111 "Cont curent la Banca Nationalã a României"
121 "Conturi de corespondent la bãnci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bãncilor (loro)"
2511 "conturi curente"

            5. Înregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea de cãtre Banca Agricolã - S.A. a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999 privind unele mãsuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiarã si operationalã a Bãncii Agricole - S.A. in vederea privatizãrii
            Potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 163/1999, Fondul Proprietãtii de Stat a fost .mandatat ca, în calitate de actionar majoritar, sã propunã adunãrii generale a actionarilor Bãncii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor înregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integralã a sumelor evidentiate în soldurile conturilor "rezerve legale" si "alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului "capital social", operatiune realizatã efectiv în cursul lunii noiembrie 1999.
            Având în vedere conturile prevãzute de Planul de conturi bancar, înregistrarea în contabilitate de cãtre Banca Agricolã - S.A. a operatiunilor privind acoperirea pierderii înregistrate la data de 29 octombrie 1999, prin utilizarea integralã a sumelor evidentiate în soldurile conturilor 512 "rezerve legale" si 519 "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999, se efectueazã astfel:
            - acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercitiile financiare precedente, evidentiatã în contul .581 "Rezultatul reportat", prin utilizarea sumelor evidentiate în soldurile conturilor 512 "rezerve legale" si 519 "alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului 501 "capital social", în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999, se reflectã în contabilitate în conformitate cu prevederile pct. 4 din Circulara Bãncii Nationale a României nr. 11/1999
            - acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercitiul financiar curent, evidentiatã în contul 591 "profit sau pierdere", prin utilizarea sumelor evidentiate în soldurile conturilor 512 Rezerve legale" si 519 "Alte rezerve" precum si prin reducerea soldului contului 501 "capital social", în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999, se reflectã în contabilitate astfel:
 
512 "rezerve legale" = 591 "profit sau pierdere" valoarea pierderii contãbile acoperite din rezervele legale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999
519 "alte rezerve" 591 "profit sau = pierdere" valoarea pierderii contabile acoperite din alte rezerve, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999
501 "capital social" 591 "profit sau pierdere" valoarea pierderii contabile acoperite prin reducerea capitalului social, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999

            Se precizeazã cã, în urma efectuãrii de cãtre Banca Agricolã S.A. a înregistrãrilor contabile, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 163/1999, corelatia dintre linia 490 si linia 510 din cadrul documentelor mod. - 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" si, respectiv, mod. - 4200 "Bilant publicabil", Fila 02, prevãzute de modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ulterioare, este urmãtoarea:
 
- mod. 4290 -
relatia
- mod. 4200 -
Fila 01
Linia 490
<
Fila 02
Linia 510

            În formularul de bilant întocmit de Banca Agricolã - S.A. pe anul 1999, în subsol se vã explica necorelarea dintre rezultatul contabil înscris în "Contul de profit si pierderi publicabil" model 4290, linia 490 si cel înscris în "Bilant publicabil" model, 4200, linia 510.
            6. Înregistrarea participatiilor în devize detinute la capitalul altor societãti comerciale nerezidente ca urmare a majorãrii de cãtre acestea a capitalului social prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor si a dividendelor .
            Bãncile detinãtoare de participatii în devize la capitalul social al altor societãti comerciale nerezidente, nebancare sau bancare, si care au primit comunicãri, precum si documente din partea acestora cu privire la majorarea cuantumului participatiilor ca urmare a majorãrii capitalului social, potrivit prevederilor reglementãrilor în domeniu în vigoare în statul de rezidentã al societãtilor comerciale respective, prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor si a dividendelor, vor înregistra în contabilitate majorarea participatiilor la respectivele societãti comerciale, astfel:
 
411 "Pãrti în societãtile comerciale legate", analitic distinct
412 "titluri de participare", analitic distinct
413 "Titluri ale activitãtii de portofoliu", analitic distinct
3721 "pozitie de schimb"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" 7053 "dividende si venituri asimilate"

            7. Reglementãri privind întocmirea situatiei mod.- 4000 "Situatia patrimoniului", prevãzutã de modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a Romãniei nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ulterioare
            Pentru evidentierea distinctã, în afara bilantului, a capitalului social în devize, precum si a capitalului de dotare în devize, potrivit Circularei Bãncii Nationale a României nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de cãtre bãnci, în cadrul contului sintetic de gradul I - 998 "alte conturi de evidentã", s-au deschis urmãtoarele conturi sintetice de gradul II si III: 9983 "capital în devize", 99831 "Capital social subscris si nevãrsat în devize", 99832 "Capital social subscris si vãrsat în devize" si 99833 "Capital de dotare în devize".
            În vederea prezentãrii sumelor reprezentãnd capital social subscris si vãrsat în devize si capital de dotare în devize, în situatia mod. 4000 "situatia patrimoniului", prevãzutã de modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ulterioare, se introduc urmãtoarele pozitii:
            0115 - "capital social subscris si vãrsat în devize" (ct.99832);
            0116 - "capital de dotare în devize" (ct.99833)
            Ca urmare a completãrilor efectuate, modelul situatiei - mod. 4000 "situatia patrimoniului", Fila 03, este cel prevãzut în anexa la prezenta circularã.
            Prezenta circularã modificã si completeazã prevederile Planului de conturi pentru societãtile bancare si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/36211998, cu modificãrile ulterioare.
            Pe data intrãrii în vigoare a prezentei circulare se abrogã orice alte dispozitii contrare.
            Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a mãsurilor prevãzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
            Banca Nationalã a României va urmãri în cadrul actiunilor de supraveghere desfãsurate potrivit legii aplicarea de cãtre bãci a prevederilor prezentei circulare.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 5 aprilie 2000.
Nr. 10.

ANEXA

SITUATIA PATRIMONIULUI - MOD. 4000

DENUMIREA BÃNCII: ........................................................
 
National [...]
    [...]
    [3]TM

D ata: [_,_]_,_[_,_]        Cod bancã: [_,_,_,_]         0/3

 mod. 4000
 
 
CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI Cod pozitie Lei Devize Total
Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti
A
B
1
2
3
 4
 5
A ANGAJAMENTE DE FINANTARE -          
- Angajamente în favoarea altor bãnci N1B          
- Angajamente primite de la alte bãnci N1M          
- Angajamente în favoarea clientelei N1R          
- Angajamente primite de la clientela financiarã si institutiile administratiei publice N2Y          
ANGAJAMENTE DE GARANTIE -          
- Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bãnci N3B          
- Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bãnci N4A          
- Garantii date pentru clientelã N5A          
- Garantii primite de la clientelã N7A          
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE -          
- Titluri de primit N8B          
- Titluri vândute cu posibilitate de rãscumpãrare N8Q          
- Alte titluri de primit N8Z          
- Titluri de livrat N9B          
- Titluri cumpãrate cu posibilitate de rãscumpãrare N9Q          
- Alte titluri de livrat N9Z          
OPERATIUNI ÎN DEVIZE -          
- Operatiuni de schimb la vedere -          
- Lei cumpãrati si încã neprimiti P1C          
- Devize cumpãrate si încã neprimite P1G          
- Lei vânduti si încã nelivrati P1M          
- Devize vândute si încã nelivrate P1R          
- Operatiuni privind devizele date si luate cu împrumut -          
- Devize date cu împrumut si încã nelivrate P2C          
- Devize luate cu împrumut si încã neprimite P2G          
- Operatiuni de schimb la termen -          
- Lei de primit contra devize de livrat P3C          
- Devize de livrat contra lei de primit P101          
- Devize de primit contra lei de livrat P4A          
- Lei de livrat contra devize de primit P102          
- Devize de primit contra devize de livrat P5A          
- Devize de livrat contra devize de primit P6A          
- Report/deport calculat anticipat -          
- de primit P8B          
- de plãtit P8E          
- Dobânzi neajunse la scadentã în devize acoperite la termen -          
- de încasat P9B          
- de plãtit P9E          
- Conturi de ajustare devize (+/-)*) P9T          

DENUMIREA BÃNCII: ........................................................
 
National [...]
    [...]
    [3]TM

Data: [_,_]_,_[_,_]        Cod bancã: [_,_,_,_]         0/3

 mod. 4000
CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI Cod pozitie Lei Devize Total
Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti
A
B
1
2
3
 4
 5
ANGAJAMENTE DIVERSE -          
- Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
- Titluri primite în garantie
- Titluri date în garantie
- Alte angajamente diverse date
- Alte angajamente diverse primite

P103
P104
P105
P106
P111
         
ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE Q80          
CONTURI DE EVIDENTÃ -          
- Mijloace fixe luate cu chirie Q101          
- Valori primite în pãstrare sau în custodie Q102          
- Creante scoase din activ, urmãrite în continuare, din care: Q103            
- Creante scoase din activ, urmãrite în continuare potrivit dispozitiilor legale Q108           
- Credite aferente contractelor de credit, învestite cu formulã executorie, urmãrite în continuare Q109          
- Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit, învestite cu formulã executorie, urmãrite  în continuare Q110          
- Titluri primite în pensiune livratã, aferente contractelor de credit, învestite cu formulã executorie,  urmãrite în continuare Q 111          
- Dobânzi aferente contractelor de credit, învestite cu formulã executorie, urmãrite în continuare Q112          
- Alte creante scoase din activ, urmãrite în continuare Q113          
- Creante atasate Q114          
- Debitori din penalitãti pretinse Q104          
- Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a miloacelor fixe Q105          
- Alte valori primite Q106          
- Alte valori date Q107          
- Capital social subscris si vãrsat în devize Q115          
- Capital de dotare în devize Q116          *) Sumele negative trebuie sã fie precedate de semnul (-).
 
Administrator,
(conducãtorul bãncii)
..................................
(numele, prenumele, semnãtura si stampila bãncii)
Conducãtorul compartimentului 
financiar-contabil,
.................................
(numele, prenumele, si semnãtura)