MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 150    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 11 aprilie 2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            242. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

            243. - Hotãrâre privind aprobarea organizãrii celei de-a patra reuniuni a ministrilor de interne din statele  membre ale Cooperãrii Economice a Mãrii Negre

            244. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal  nr. 210/1999

            245. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

            246. - Hotãrâre privind darea în folosintã gratuitã Companiei Nationale "administratia porturilor maritime constanta" - S.A. a unor bunuri imobile, proprietate publicã a statului, aflate în    administrarea Societãtii Comerciale "2x1 holding 1 cape midia shipyard" - S.A.

            247. - Hotãrâre pentru trecerea unor bunuri, proprietate publicã a statului, în proprietatea privatã a statului si donarea acestora Asociatiei victimelor regimului comunist de ocupatie si a veteranilor de rãzboi ai Armatei Române din Chisinãu, Republica Moldova

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            522. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie, cod 1026

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în valoare de 15 milioane lei, din
fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei doamnei Fanea Ana, cu domiciliul în comuna Cãlinesti-Oas, satul Coca nr. 165, judetul Satu Mare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 242.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea organizãrii celei de-a patra reuniuni a ministrilor de interne
din statele membre ale Cooperãrii Economice a Mãrii Negre

            În temeiul art. 7 din Legea nr. 37/1990 privind organizarea si functionarea Guvernului României,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Poiana Brasov, în perioada 27-28 aprilie 2000, a celei de-a patra reuniuni a ministrilor de interne din statele membre ale Cooperãrii Economice a Mãrii Negre.
            Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente desfãsurãrii reuniunii prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 531.478.250 lei, se asigurã din bugetul Ministerului de Interne pentru anul 2000.
            Art. 3. - Utilizarea sumelor pentru desfãsurarea reuniunii prevãzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. ministru de interne,
Mircea Muresan,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 243.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii concediului paternal nr. 210/1999

            În temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii
si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 244.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999

            Art. 1. - Titularul dreptului la concediu paternal, prevãzut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucrãtoare, este tatãl copilului nou-nãscut, care participã efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacã copilul este nãscut din cãsãtorie, din afara cãsãtoriei sau este adoptat de titularul dreptului.
            Art. 2. - Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseazã în scris, în primele 8 sãptãmâni de la nasterea copilului, conducerii unitãtii în care tatãl îsi desfãsoarã activitatea. Aceasta are obligatia de a dispune luarea mãsurilor necesare în vederea acordãrii concediului paternal.
            Art. 3. - (1) Concediul paternal se acordã numai dacã titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare si de finantare a unitãtii în care el îsi desfãsoarã activitatea.
            (2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se întelege persoana juridicã sau fizicã, dupã caz, în beneficiul cãreia presteazã activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de stat.
            Art. 4. - (1) Indemnizatia pentru concediul paternal plãtit, egalã cu salariul aferent zilelor lucrãtoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculeazã pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile si adaosurile la salariul de bazã.
            (2) Indemnizatia prevãzutã la alin. (1) se plãteste din fondul de salarii al unitãtii si se include în veniturile impozabile ale salariatului.
            Art. 5. - (1) În cazul în care tatãl copilului nou-nãscut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acordã de unitatea militarã în conditiile prevãzute la art. 1 si 2, care se aplicã în mod corespunzãtor.
            (2) Permisia prevãzutã la alin. (1) se acordã si în cazul în care tatãl care satisface serviciul militar obligatoriu solicitã acordarea acestei permisii în vederea recunoasterii paternitãtii, întocmitã în conditiile legii.
            (3) Permisia solicitatã si acordatã va fi justificatã, la întoarcere, cu certificatul de nastere al copilului, din care sã rezulte calitatea de tatã a militarului în situatia în care declaratia de recunoastere a paternitãtii s-a fãcut simultan cu înregistrarea nasterii sau, dupã caz, numai pe baza declaratiei de recunoastere a paternitãtii, dacã aceasta s-a fãcut ulterior înregistrãrii nasterii copilului la serviciul de stare civilã.
            Art. 6. - (1) Tatãl copilului nou-nãscut, care participã efectm la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plãtit de 15 zile lucrãtoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrãtoare cu încã 10 zile lucrãtoare, dacã a obtinut atestatul de absolvire a unui curs de puericulturã.
            (2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în conditiile alin. (1) se acordã numai o singurã datã, indiferent de numãrul copiilor titularului.
            Art. 7. - (1) Cursul de puericulturã constã în prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participãrii efective a tatãlui la îngrijirea propriului copil nou-nãscut.
            (2) Cursul de puericulturã va fi tinut de medicul de familie al tatãlui, în perioada de sarcinã a mamei sau dupã nasterea copilului.
            (3) În urma verificãrii notiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericulturã.
            (4) În cazul în care tatãl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesarã absolvirea cursului de puericulturã, ci numai obtinerea atestatului în conditiile prevãzute la alin. (3).
            (5) Atestatul reprezintã actul doveditor prin care se constatã însusirea notiunilor prevãzute la alin. (1) si cuprinde, împreunã cu aceastã constatare, datele personale din cartea de identitate a tatãlui, locul sãu de muncã, data eliberãrii, semnãtura si parafa medicului de familie.
            Art. 8. - (1) Tatãl copilului nou-nãscut beneficiazã de concediul de lãuzie neefectuat de mamã, în situatia în care aceasta a decedat în timpul nasterii sau în perioada concediului de lãuzie.
            (2) Acordarea concediului de lãuzie neefectuat se face de conducerea unitãtii la care tatãl îsi desfãsoarã activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tatã al copilului nou-nãscut, precum si a certificatului de deces al mamei si, dupã caz, a certificatului de concendiu  de lãuzie al mamei în situatia în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.
            Art. 9. - (1) Pe perioada în care tatãl efectueazã concediul de lãuzie neefectuat de mama decedatã tatãl are dreptul la o indemnizatie acordatã de unitatea la care îsi desfãsoarã activitatea.
            (2) Cuantumul indemnizatiei prevãzute la alin. (1) se calculeazã, potrivit prevederilor legale, în functie de felul indemnizatiei pentru care opteazã tatãl.
            (3) Indemnizatia va fi plãtitã din fondul de salarii al unitãtii în care tatãl îsi desfãsoarã activitatea.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

            În temeiul art. 4 alin. (1) si al art. 52 alin. (1) si (2) din Ordonanta de  urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si al art. 5  alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Dan I. Pazara,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 245.

ANEXÃ

AGENTIA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR BANCARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1999

Nr.
crt.
Explicatia indicatorilor
Finantare bugetarã
Valorificarea activelor bancare
Total
Total an
Trimestrul III
Trimestrul IV
Total an
 Trimestrul III
Trimestrul IV
0
1
2
3
4
5
6
7
8=2+5
1. Venituri totale 3.120.000 3.120.000
-
255.000.000 160.000.000 95.000.000 258.120.000
  Sursele              
1.1. Finantare bugetarã 3.120.000 3.120.000 - - - - 3.120.000
1.2. Încasãri din valorificarea activelor bancare - - - 255.000.000 160.000.000 95.000.000 255.000.000
2. Cheltuieli totale, din care: 3.120.000 3.120.000 - 255.000.000 160.000.000 95.000.000 258.120.000
2.1. Cheltuieli privind functionarea A.V.A.B., din care: 3.095.000 3.095.000 - 252.705.000 159.000.000 93.705.000 255.800.000
2.1.1. - cheltuieli de personal 2.495.000 2.495.000 - 10.635.000 3.000.000 7.635.000 13.130.000
2.1.2. -cheltuieli materiale si servicii 600.000 600.000 - 5.150.000 2.000.000 3.150.000 5.750.000
2.1.3. - transferuri (vãrsãminte la bugetul de stat) - - - 236.920.000 154.000.000 82.920.000 236.920.000
2.2. Cheltuieli de capital 25.000 25.000 - 2.295.000 1.000.000 1.295.000 2.320.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind darea în folosintã gratuitã Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. a unor bunuri imobile, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Societãtii Comerciale "2x1 Holding Cape Midia Shipyard" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã darea în folosintã gratuitã, pe o perioadã de 20 de ani, Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. a unor bunuri imobile, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Societãtii Comerciale "2x1 holding cape midia shipyard" S.A., având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Cheltuielile pentru întretinerea, repararea si exploatarea bunurilor, proprietate publicã a statului, prevãzute la art. 1, se asigurã din fondurile proprii ale Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.
            Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între Societatea Comercialã "2x1 holding cape midia shipyard" - S.A. si Compania Nationalã "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 246.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile, proprietate publicã a statului, care se dau în folosintã gratuitã Compariiei Nationale "administratia porturilor maritime constanta" - S.A aflate în administrarea Societãtii Comerciale "2x1 Holding Cape Midia Shipyard" - S.A.


 
Nr.crt.
Denumirea bunurilor
Caracteristicile tehnice
I. Portul Constanta
1. Constructii pentru acostare lungimea = 123 m
2. Dragaje si teritorii suprafata = 2.693 m2
II. Portul Midia
3. Bazine si teritorii suprafata = 309.516 m2
4. Chei pe latura dinspre nord lungimea = 212 m
5. Diguri pentru limitarea umpluturilor în port lungimea = 966 m
6. Chei pentru armare în port lungimea = 250 m
7. Constructii accesorii la diguri lungimea = 100 m
8. Drumuri de acces în port lungimea = 656 m
 
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru trecerea unor bunuri, proprietate publicã a statului, în proprietatea privatã a statului si donarea acestora Asociatiei victimelor regimului comunist de ocupatie si a veteranilor de rãzboi ai Armatei Române din Chisinãu, Republica Moldova

            În temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã trecerea bunurilor prevãzute în anexã, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea publicã a statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în proprietatea privatã a statului.
            Art. 2. - Se aprobã donarea de cãtre statul român a bunurilor prevãzute la art. 1 Asociatiei victimelor regimului comunist de ocupatie si a veteranilor de rãzboi ai Armatei Române din Chisinãu,. Republica Moldova.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Apãrãrii Nationale sã predea bunurile prevãzute la art. 1 pe bazã de proces-verbal de predare-preluare, încheiat cu reprezentantul asociatiei, pe baza cãruia acestea vor fi scãzute din gestiune.
            Transportul materialelor se va face prin grija Ministerului Apãrãrii Nationale.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii nationale,
Sorin Frunzãverde
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 247.

ANEXÃ

SITUATIA
privind bunurile aflate în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, care trec în proprietatea privatã a statului pentru a fi donate Asociatiei victimelor regimului comunist de ocupatie si a veteranilor de rãzboi ai Armatei Române din Chisinãu, Republica Moldova


 
Nr.
crt.
Denumirea bunurilor
U.M.
Cantitatea
Valoarea
(lei)
Observatii
1. Autoturism Dacia 1310 bucatã 1 50.280  
2. Costum de postav kaki bucatã 4.000 2.280.048  
3. Calculator PC 80586 cu imprimantã bucatã 1 19.800  
  TOTAL:     2.350.128  

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerte cu dobândã pentru populatie, cod 1026

            În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finantelor lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 11 aprilie 2000.
            Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.
            Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite urmãtorul ordin:

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în forma nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.
            Codul emisiunii este 1026.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãnci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadã de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 si 21 aprilie 2000. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 si 20 iulie 2000.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
            La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

            Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 50% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:

 D = VN x 50 x 90/360 x 100

în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea norninalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 6
Data scadentei

            Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

            Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc în data de 21 aprilie 2000, ora 14,00.

ARTICOLUL 8
Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

            Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de cãtre persoanele fizice, care au subscris la emisiunile de certifieate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
            O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, dupã caz.
            Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.
            Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie pentru rãscumpãrare si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua scadentei) se transformã în depozite la trezoreria statului. Ele se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua prezentãrii acestora la ghiseele trezoreriei statului, astfel:
            a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 31-a zi, iar certificatele de trezorerie rãmân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.
            b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 32-a zi, iar certificatele de trezorerie rãmân în depozit la termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã in ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã si dobânda aferentã perioadei subscrise.

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

            Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 522.