MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 144  LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 6 aprilie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

          31. - Lege privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

          86. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

          66. - Decret privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui mihai eminescu"

          73. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

          74. - Decret privind numirea în functie a unor magistrati

          83. - Decret privind numirea în functia de judecãtor la Curtea Supremã de Justitie

          84. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de ambasador în centrala Ministerului Afacerilor Externe

          88. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

          11. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetã asupra activitãtii Fondului Proprietãtii de Stat

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

          18. - Hotãrâre pentru prelungirea termenului de depunere de cãtre Comisia pentru industrii si servicii a Raportului referitor la ancheta cu privire la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A.

          19. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

          239. - Hotãrâre pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 88/2000 privind constituirea si functionarea Comisiei de fundamentare a Strategiei nationale de dezvoltare economicã

          240. - Hotãrâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Bãncii Agricole - S.A

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

          340. - Ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrãri si servicii care se presteazã de cãtre autoritãtile pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Art. 1. - (1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneazã cu închisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amendã de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei urmãtoarele fapte:
            a) ocuparea unor suprafete din fondul forestier national mai mari decât cele aprobate legal, amplasarea lucrãrilor pe alte terenuri din acest fond decât cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier national, folosite temporar în alte scopuri decât silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare si în stare de a fi împãdurite;
            b) reducerea suprafetei fondului forestier national sau a terenurilor cu vegetatie forestierã din afara acestui fond, în alte conditii decât cele prevãzute de lege, inclusiv prin defrisare lentã;
            c) tãierea, ruperea sau scoaterea din rãdãcini, fãrã drept, de arbori, puieti sau lãstari, cu sau fãrã ridicarea acestora din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestierã din afara acestuia, dacã valoarea pagubei, stabilitã conform legii, este de pânã la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior;
            d) sustragerea ori însusirea, fãrã drept, de arbori doborâti sau rupti de fenomene naturale ori de arbori, puieti, lãstari, care au fost tãiati ori scosi din rãdãcini, cu sau fãrã drept, de alte persoane, din fondul forestier national sau de pe terenuri cu vegetatie forestierã din afara acestuia, dacã valoarea pagubei, stabilitã conform legii, este de pânã la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior;
            e) depãsirea volumului maxim de masã lemnoasã, aprobat anual pentru recoltare prin hotãrâre a Guvernului, în limita posibilitãtii stabilite prin amenajamentele silvice;
            f) nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobate în conditiile legii;
            g) distrugerea ori vãtãmarea arborilor, puietilor sau lãstarilor, prin pãsunare în fondul forestier national ori pe terenurile cu vegetatie forestierã din afara acestuia;
                h) pãsunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier national, precum si trecerea acestora prin pãduri sau pãsunatul pe terenurile cu vegetatie forestierã din afara fondului forestier, fãrã aprobare legalâ sau contrar prevederilor acesteia;
            i) tãierea arboreturilor sub vârstele optime stabilite pe bazã de studii si cercetãri stiintifice si prevãzute în normele tehnice de amenajare a pãdurilor;
            j) tãierea, ruperea sau scoaterea din rãdãcini, de cãtre proprietarii pãdurilor proprietate privatã sau de detinãtorii terenurilor cu vegetatie forestierã din afara fondului forestier national, de arbori nemarcati de personalul silvic autorizat;
            k) provocarea de incendii prin diverse mijloace în pãduri sau în vegetatia forestierã din afara fondului forestier national;
            l) încãlcarea dispozitiilor legale de prevenire si de stingere a incendiilor în fondul forestier natiorial si în zonele limitrofe acestuia, precum si în vegetaiia forestierã din afara acestui fiond;
            m) modificarea, fãrã aprobare legalã, a prevederilor amenajamentelor silvice în vigoare, dacã prin aceasta nu se produc consecinte juridice;
            n) tãierea ori însusirea, fãrã drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarnã din pãdurile proprietate de stat sau privatã ori de pe terenuri cu vegetatie forestierã din afara fondului forestier national sau vânzarea ori transportul acestora fãrã sã fie însotiti de documente legale de provenientã;
            o) neachitarea contravalorii efectelor functiilor de protectie a pãdurilor, stabilite în conditiile legii;
            p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fãrã documente legale de provenientã, sau refuzul conducãtorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul încãrcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de provenientã. Sanctiunea se aplicã conducãtorului mijlocului de transport;
            r) folosirea altor modele de documente de însotire a materialelor lemnoase pe durata transportului decât cele stabilite potrivit reglementãrilor legale;
            s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi încãrcate si transportate cu orice mijloc de transport, fãrã a fi însotite de documente legale de provenientã;
            s) functionarea fãrã autorizatie a instalatiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea;
            t) primirea lemnului rotund la instalatiile de prelucrare în cherestea sau prelucrarea acestuia în cherestea fãrã documente legale de provenientã;
            i) deversarea în fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestierã din afara acestuia de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substante chimice, apã sãratã si altele asemenea;
            u) distrugerea sau vãtãmarea, prin poluare, a pãdurilor sau a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;
            v) folosirea de procese tehnologice de recoltare si scoatere a lemnului din pãduri, care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea sau vãtãmarea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatãrii, peste limitele admise prin instructiunile emise de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã;
            x) netinerea la zi de cãtre detinãtorii instalatiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea a evidentei cantitãtilor de lemn primite spre prelucrare, potrivit reglementãrilor în vigoare.
            (2) Dispozitiile alin. (1) se aplicã si în cazul terenurilor farestiere proprietate particularã.
            Art. 2. - Constituie contraventii silvice si se sanctioneazã cu amendã de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei urmãtoarele fapte:
            a) aruncarea de tigãri, chibrituri sau alte obiecte aprinse în pãduri sau pe alte terenuri aflate în cuprinsul fondului forestier national ori aprinderea focului în pãduri la o distantã mai micã de 100 m de limita acestora, în alte locuri decât cele special amenajate si marcate;
            b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrãrilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrãri, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulatie amplasate de organele competetente;
            c) deteriorarea amenajãrilor silvice, vânãtoresti, piscicole din apele de munte, a îrriprejmuirilor, barierelor sau a altor
lucrãri asemãnãtoare, aflate în fondul forestier national;
            d) deteriorarea lucrãrilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torentilor din fondul forestier
national si din vegetatia forestierã din afara acestuia;
            e) inundarea terenurilor din fondul forestier nationat sau a celor cu vegetatie forestierã din afara acestui fond, prin
construirea, fãrã drept, de baraje, praguri sau altele asemenea pe albiile pâraielor sau ale vãilor situate în afara fondului forestier sau la limita acestuia;
            f) folosirea în lucrãrile de împãdurire a altor materiale de reproducere decât cele provenite din rezervatii de
seminte, plantaje si plantatii-mamã de butasi si din arboreturi-sursã de seminte, înscrise în catalogul national al
materialelor de reproducere admise în culturã, fãrã aprobarea autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
            g) deteriorarea, scoaterea din rãdãcini sau ridicarea din pãduri a cioturilor destinate regenerãrii naturaie ori lãsarea
în parchetul ce se exploateazã de cioturi cu înãltimea mai mare de o treime din diametrul acestora, mãsuratã în partea din amonte;
            h) înfiintarea sau functionarea de centre sau puncte volante ori permanente de achizitie a ciupercilor si fructelor
de pãdure, precum si a altor produse specifice, fondului forestier, fãrã avizul unitãtii silvice teritoriale;
            i) distrugerea sau vãtãmarea semintisului utilizabil în parchetele autorizate la exploatare, peste limitele admise
de instructiunile emise de autoritatea publicã centralã care  rãspunde de silviculturã;
            j) neîndeplinirea obligatiei ca la exploatarea pãdurilor de rãsinoase sã se cojeascã cioturile la pin si molid în întregime, iar la brad si la celelalte rãsinoase prin curelare, precum si mentinerea în pãdure si în depozite, în intervalul
1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de rãsinoase necojit;
            k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbusti ornamentali si de pomi de iarnã, fãrã documente
legale de provenientã sau revânzarea materialului lemnos cumpãrat de persoane fizice de la unitãtile silvice pentru
trebuinte proprii;
            l) culegerea sau recoltarea în scopul comercializãrii, din fondul forestier national si din vegetatia forestierã din afara
acestuia, de fructe de pâdure, ciuperci comestibile, seminte forestiere, plante medicinale si aromatice, rãsinã, mlãdite
de rãchitã, frurize, ramuri, humus, iarbã, lucernã, cetinã, muguri si altele asemenea, fãrã autorizatia unitãtilor silvice
sau fãrã acordul proprietarului si în alte conditii decât cele autorizate, precum si nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã;
            m) amplasarea în fondul forestier proprietate publicã a statului de constructii, drumuri de scoatere sau instalatii
pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocselor de mangalizare, fãrã aprobare legalã sau în alte
locuri decât cele aprobate.
            Art. 3. - Constituie contraventii silvice si se sanctioneazã cu amendã de la 800.000 lei la 1.200.000 lei
urmãtoarele fapte:
            a) vãtãmarea de arbori nemarcati în parchetele în curs de exploatare, din fondul forestier national sau din
vegetatia forestierã din afara acestui fond, cu exceptia vãtãmãrilor normale specifice procesului tehnologic sau
care nu au putut fi evitate datoritã respectãrii normelor de protectie a muncii, dacã în locul arborilor vãtãmati si în
imediata lor apropiere nu au fost lãsati arbori corespunzãtori, dintre cei destinati exploatãrii, marcati ca atare de personalul silvic în cadrul procesului de punere în valoare;
            b) lãsarea animalelor sã pãsuneze în fondul forestier national nesupravegheate sau în alte conditii decât cele
prevãzute de lege;
            c) neluarea de cãtre proprietarii sau detinãtorii unor obiective legal amplasate în fondul forestier national a mãsurilor de salubrizare si igienizare a pãdurilor aferente obiectivelor;
            d) neîndeplinirea mãsurilor legale, dispuse de organele împuternicite sã exercite controlul silvic de stat, la termenele stabilite de comun acord cu administratorii sau cu proprietarii fondului forestier national sau ai vegetatiei forestiere din afara acestui fond;
            e) refuzul de a permite persoanelor împuternicite sã verifice modul în care sunt respectate prevederile regimului
silvic sau ale normelor tehnice silvice si de pazã, precum si de circulatie si transport pentru materialul lemnos recoltat, în vegetatia forestierã din afara fondului forestier national;
            f) aducerea sau depozitarea în fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestierã din afara acestuia
de piatrã, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deseuri si altele asemenea;
            g) neexecutarea de cãtre proprietarii de pãduri private a lucrãrilor de regenerare a acestora la termenele si în
conditiile prevãzute de lege, precum si folosirea zonei de regenerare în alte scopuri în perioada executãrii lucrãrilor
pânã la închiderea stãrii de masiv;
            h) stergerea mãrcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi;
            i) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori înaintea termenului prevãzut în autorizatia de exploatare ori,
dupã expirarea acestuia sau în epocile în care exploatarea este interzisã prin normele tehnice în vigoare;
            j) lãsarea în parchet, la expirarea termenului prevãzut în autorizatia de exploatare, de arbori netãiati dintre cei destinati exploatãrii, de arbori tãiati si de material lemnos , valorificabil ori lãsarea de material lemnos pe vãi sau de-a lungul instalatiilor de scos, apropiat si transport;
            k) nestrângerea sau necurãtarea resturilor de exploatare în parchetele atribuite spre exploatare, la termenele si în
conditiile prevãzute de normele legale.
            Art. 4. - Constituie contraventii silvice si se sanctioneazã cu amendã de la 600.000 lei la 1.000.000 lei urmãtoarele fapte:
            a) exploatarea pietrei, pietrisului, nisipului, pãmâtului, solului, brazdelor de iarbã sau a altora asemenea, prin
orice mijloace, de pe terenuri din fondul forestier national, fãrã aprobarea unitãtilor silvice sau a detinãtorului legal al
acestor terenuri;
            b) circulatia în fondul forestier national si pe terenurile cu vegetatie forestierã din afara acestuia cu autovehicule
sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulatie, precum si parcarea în alte locuri decât
cele marcate;
            c) instalarea în fondul forestier proprietate publicã a statului de corturi, tonete sau altele asemenea în alte locuri
decât cele aprobate si marcate de organele silvice;
            d) instalarea de stupi în fondul forestier proprietate publicã a statului, fãrã aprobare legalã, sau arnplasarea
acestora în alte locuri si în alte conditii decât cele aprobate;
            e) spãlarea în apele curgãtoare sau stãtãtoâre din fondul forestier national sau în apele situate pe terenurile cu
vegetatie forestierã din afara acestuia a animalelor domestice, a autovehiculelor de orice fel sau a altor obiecte poluante.
            Art. 5. - Constituie contraveniii silvice si se sanctioneazã cu amendã de la 600.000 lei la 800.000 lei urmãtoarele fapte:
            a) neparticiparea la actiunile de stingere a focului a celor care desfãsoarã activitãti în zonele în care s-au
declansat incendii asupra vegetatiei forestiere din fondul forestier national sau din afara acestuia;
            b) scoaterea din rãdãcini sau ridicarea din fondul forestier national si din terenurile cu vegetatie forestierã din
afara acestuia, fãrã aprobarea organelor silvice sau a detinãtorilor legali ai acelor terenuri, de cioturi care nu sunt
destinate regenerãrii nãturale, de crãci sau resturi de exploatare;
            c) circulatia persoanelor în fondul forestier proprietate publicã a statului, prin locuri interzise, stabilite si mãrcate
de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;
            d) aruncarea sau lãsarea în interiorul ori la liziera pãdurii de ambalaje si resturi menajere sau altele asemenea;
            e) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupinã, atribuite în fondul forestier proprietate publicã a statului, de animale domestice si pãsãri.
            Art. 6. - Limitele minime si maxime ale amenzilor prevãzute la art. 1-5 se dubleazã în cazul contraventiilor silvice sãvârsite în pãdurile si în vegetatia forestierã cu functii speciale de protectie, definite astfel potrivit art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, precum si în cazul celor sãvârsite de proprietarii de pãduri sau de personalul silvic cu atributii de pazã si protectie a pãdurilor ori a terenurilor cu vegetatie forestierã din afara fondului forestier national.
            Art. 7. - Sanctiunea amenzii contraventionale poate fi aplicatã si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.
            Art. 8. - (1) Contraventiile silvice prevãzute la art. 1-5 se constatã de pãdurarii, brigadierii, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, Regiei Nationale a Pãdurilor, inspectoratelor silvice teritoriale si al celorlalte subunitãti silvice, precum si de alti angajati împuternicti de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si de Regia Nationalã a Pãdurilor.
            (2) De asemenea, contraventiile prevãzute la art. 1-5, cu exceptia celor prevãzute la art. 1 lit. e), f), i), m), u), v), la art. 2 lit. f), g), i), j) si la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j), k), se constatã si de cãtre [primari sau, dupã caz, de împuternicitii acestora, de ofiterii si subofiterii, de politie, iar cele prevãzute la art. 1 lit. k) si de ofiterii si subofiterii pompieri.
            (3) Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic în a cãrui razã teritorialã s-a sãvârsit
contraventia, în termen de 5 zile de la data constatãrii, în scopul calculãrii pagubei si al stabilirii amenzii.
            (4) În procesul-verbal de constatare a contraventiei se face mentiune despre bunurile supuse confiscãrii, potrivit
art. 12 alin. (1) si (2).
            (5) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar, gestionat
de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, la bugetele locale sau, dupã caz, la asociatiile cu personalitate juridicã constituite în conditiile legii, care administreazã fondul forestier respectiv.
            Art. 9. - Organul silvic, însotit de un politist sau de un jandarm, ia mãsuri de identificare si de inventariere, la
locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin sãvârsirea contraventiei silvice.
            Art. 10. - (1 ) Aplicarea sanctiunii se face dupã cum urmeazã:
            a) amenda si valoarea pagubei se stabilesc prin rezolutia sefului ocolului silvic în a cãrui razã teritorialã s-a
sãvârsit contraventia, la propunerea organului constatator;
            b) în cazul în care constatarea contraventiei si stabilirea pagubei s-au fãcut de cãtre seful ocolului silvic, sanctiunea amenzii se aplicã de conducãtorul unitãtii silvice ierarhic superioare.
            (2) În termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei ocolul silvic trimite
contravenientului o copie de pe acesta si înstiintarea de platã în termen de maximum 30 de zile a amenzii si
despãgubirilor pentru prejudiciile produse.
            Art. 11. - În cazul contraventiilor pentru care legea prevede si sanctiunea cu amendã sau închisoare contraventionalã, dacã seful ocolului silvic apreciazã cã sanctiunea amenzii nu este îndestulãtoare, se procedeazã
potrivit dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice.
            Art. 12. - (1) Sunt supuse confiscãrii bunurile produse sau rezultate ca urmare a sãvârsirii faptei contraventionale, dacã nu sunt restituite persoanei fizice sau juridice prejudiciate.
            (2) Bunurile supuse confiscãrii se retin.
            Art. 13. - Pretul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, pe baza cãruia se determinã, potrivit
legii, cuantumial despãgubirilor pentru pagubele produse prin contraventii, se stabileste de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.
            Art. 14. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contravenientul
poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestuia. Partea vãtãmatã poate face plângere
numai în ceea ce priveste despãgubirea, iar cel cãruia îi apartin bunurile confiscate, altul decãt contravenientul,
numai în ceea ce priveste mãsura confiscãrii.
            (2) Plângerea se depune pentru evidentã la ocolul silvic în a cãrui razã teritorialã s-a constatat contraventia, iar
acesta o înainteazã, împreunã cu toatã documentatia, în termen de 5 zile de la depunere, spre solutionare,
judecãtoriei competente. Plângerea si celelalte acte de procedurã privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxã de
timbru.
            (3) Depunerea plângerii suspendã executarea sanctiunii contraventionale.
            (4) Pentru motive temeinice, instanta poate acorda un termen de platã a amenzii de cel mult 30 de zile sau
poate dispune esalonarea plãtii într-un termen de cel mult 3 luni.
            (5) Hotãrârea instantei este definitivã si executorie.
            Art. 15. - Contravenientul este obligat sã prezinte ocolului silvic dovada cã a achitat amenda stabilitã în termenul prevãzut în procesul-verbal sau stabilit de instantã si sã plãteascã despãgubirea pentru prejudiciile produse prin contraventie.
            Art. 16. - Dacã amenda aplicatã pentru contraventiile prevãzute la art. 1 si cea rezultatã din aplicarea art. 6 nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la rãmânerea definitivã a sanctiunii, ocolul silvic sesizeazã instanta da judecatã în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 61/1991, în vederea transformãrii amenzii în închisoare contraventionalã si a recuperãrii pe cale civilã a despãgubirilor pentru prejudiciile produse.
            Art. 17. - În exercitarea atributiilor de serviciu privind paza si apãrarea fondului forestier national, precum si în activitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice personalul silvic prevãzut la art. 8 alin. (1) este asimilat personalului care îndeplineste functii ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.
            Art. 18. - Încãlcarea atributiilor de serviciu de cãtre personalul silvic atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, contraventionalã sau penalã, potrivit legii.
            Art. 19. - Contraventiilor prevãzute la art. 2-5 le sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            Art. 20. - Limitele amenzilor contraventionale prevãzute de prezenta lege se reactualizeazã, dacã este cazul, de cãtre Guvern.
            Art. 21. - Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 22. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã dispozitiile art. 9, art. 35-39 si anexa nr. 2 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea si dezvoltarea pãdurilor, exploatarea lor rationalã economicã si mentinerea echilibrului ecologic, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 9 noiembrie 19877, precum si orice alte dispozitii contrare.
         Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 31.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 31 martie 2000.
Nr. 86.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui mihai eminescu"

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu",
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
             Articol unic. - Se conferã domnului Koichiro Matsuura, director general UNESCO, medalia comemorativã "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" pentru sprijinul acordat promovãrii operei eminesciene în lume prin patronarea de cãtre UNESCO a aniversãrii poetului national al
României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 66.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din functie a unor magistrati

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 131 si al art. 92 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se elibereazã din functie, la cerere, magistratii prevãzuti în anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 73.

ANEXÃ

A. Prin demisie
- Lemnaru Anca-Luciana - judecãtor la Judecãtoria Adjud
- sublocotenent magistrat Tudurache Dan-Constantin - judecãtor la Tribunalul Militar Iasi
B. Prin pensionare - Popdan Aurel - judecãtor la Tribunalul Satu Mare
- Savin Ana-Alexandrina - judecãtor la Curtea Supremã de Justitie
- Cascaval Eufrosina - judecãtor la Curtea de Apel Galati
- Ivãnoiu Ion - judecãtor la Tribunalul Vâlcea
- Preda Stefan - judecãtor 1a Tribunalul Vâlcea
- Dumitrescu Klara - procuror la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie
- Bocãnet Stefan - procuror la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Ploiesti
- Plãviciosu Nicolae - procuror la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Craiova
- Visea Liviu - procuror la Parchetul de pe lângâ Tribunalul Sibiu
- Moraru Florea - procuror la Parchetul de ,pe lângã Tribunalul Dolj
C. Prin transfer
- Gliga Carmen-Cãtãlina - judecãtor la Judecãtoria Piatra-Neamt.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unor magistrati

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1 ) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se numesc în functia de magistrat candidatii mentionati în anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 74.

ANEXÃ

A. Judecãtori
- Leoveanu Ramona - Judecãtoria Topoloveni
- Rusu Elena Minodora - Judecãtoria Topoloveni
- Constantinescu Bogdan-Florin - Judecãtoria Horezu
- Popa Ileana-Tatiana - Judecãtoria Sfântu Gheorghe
- Cotoz Francisc - Judecãtoria Viseu de Sus
- Frentiu Gabriela-Cristina - Judecãtoria Bistrita
- Dragoe Stefania - Judecãtoria Ludus
- Ionitã Petronela - Judecãtoria Moreni
- Conta Mihaela-Aurelia - Judecãtoria Gurahont
- Popescu Aura-Gabriela - Judecãtoria Slatina
B. Procurori
- Budianã Claudia - Parchetul de pe lângã Judecãtoria Drobeta-Turnu Severin.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functia de judecãtor la Curtea Supremã de Justitie

            În temeiul art. 94 lit: c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 12 din Legea Curtii Suprerrie de Justitie nr. 56/1993, republicatã,
            având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se numesc în functia de judecãtor la Curtea Supremã de Justitie urmãtorii:
           - Bîrsan Gabriela-Victoria
             - Glodean Florica
             - Jumanca Ion
             - Lovin Edita
             - Popescu Veronica-Carmen
             - Popescu, Zenovia Mariana
             - Similean Petre
             - Stancu Luana.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 martie 2000.
Nr. 83.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador în centrala Ministerului Afacerilor Externe

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 6 alin. (1) din Statutul Corpului Diplomatic si Consular al României,
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul afacerilor externe,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se acordã domnului Mihai Croitoru gradul diplomatic de ambasador în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 martie 2000.
Nr. 84.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Pe data de 31 martie 2000 generalul de brigadã Toader Gheorghe Gheorghe se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 88.

HOTÃRÃRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Senatului nr. 20/1999
pentru înfiintarea unei comisii de anchetã asupra activitãtii Fondului Proprietãtii de Stat

            Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Hotãrârea Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetã asupra activitãtii Fondului Proprietãtii de Stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 15 octombrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
          - Articotul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Raportul Comisiei de anchetã asupra activitãtii Fondului Proprietãtii de Stat va fi prezentat pânã la data de 31 mai 2000."
          Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 11.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea termenului de depunere de cãtre Comisia pentru industrii si servicii a Raportului referitor la ancheta cu privire la Societatea Nationalã de Telecomunicatii Romtelecom" - S.A.

            În temeiul art. 68 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Se prelungeste pânã la data de 15 mai 2000 termenul stabilit prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 6 din 8 februarie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr: 63 din 14 februarie 2000, pentru depunerea de cãtre Comisia pentru industrii si servicii a Raportului cu privire la ancheta referitoare la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A.
          Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

           În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componeniei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã în sensul cã domnul deputat Victor Babiuc, fãrã apartenentã la grupuri parlamentare, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã.
          Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 19.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernul nr. 88/2000 privind constituirea si functionarea Comisiei de fundamentare a Strategiei nationale de dezvoltare economicã

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Articolul 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2000 privind constituirea si functionarea Comisiei de fundamentare a Strategiei nationale de dezvoltare economicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 7 februarie 2000, se completeazã cu aliniatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Vicepresedinte executiv al comisiei va fi domnul Mircea Ciumara, ministru de stat, presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã, ministru pentru relatiile cu Parlamentul."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 5 aprilie 2000.
Nr. 239.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Bãncii Agricole - S.A.

            În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã strategia de privatizare a Bãncii Agricole - S.A., cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, elaboratã de comisia de privatizare numitã prin Hotãrârea Guvernului nr. 669/1997, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 455/1999.
            Art. 2. - Punerea în aplicare a strategiei de privatizare a Bãncii Agricole - S.A. se realizeazã sub supravegherea comisiei de privatizare, în conformitate cu prevederile legale.
            Art. 3. - Fondul Proprietãtii de Stat va aduce la îndeplinire strategia de privatizare a Bãncii Agricole - S.A., prevãzutã la art. 1.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Emil Iota Ghizari
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 5 aprilie 2000.
Nr. 240.*) Anexa se va transmite Agentiei Române de Dezvoltare, Bãncii Nationale a României, Ministerului Finantelor si Fondului Proprietãtii de Stat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrãri si servicii care se presteazã de cãtre autoritãtile pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente

            Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
            având în vedere prevederile art. 7, 8 si 14 din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000,
            în baza dispozitiilor art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Nomenclatorul lucrãrilor si serviciilor care se presteazã de cãtre autoritãtile pentru protectia mediului în regim de tarifare, cuantumul tarifelor aferente acestor lucrãri si servicii si clasificarea activitãtilor cu impact asupra mediului pe categorii de complexitate, pentru care se aplicã regimul de tarifare, conform prevederilor anexelor nr. 1 si 2.
            Art. 2. - Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, agentiile teritoriale de protectie a mediului, ca autoritãti pentru protectia mediului îsi vor deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele trezoreriei statului în a cãror razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea.
            Art. 3. - (1) Sumele încasate vor fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 137/1995, republicatã.
            (2) Prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului se pot redistribui unele sume între agentiile de protectie a mediului, dupã deducerea cotei aferente stimulãrii personalului acestora, în vederea solutionãrii unor prioritãti pentru activitãtile prevãzute la art. 14 din Legea nr. 137/1995, republicatã.
            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 5. - Directia generalã de resurse si dezvoltare din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si conducerea agentiilor teritoriale de protectie a mediului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 6. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã prevederile art. 3 din Ordinul ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului nr. 727/1998 privind taxele de atestare a persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea studiilor de impact si a bilanturilor de mediu.

Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu

Bucuresti, 20 martie 2000.
Nr. 340.

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL
cuprinzãnd lucrãrile si serviciile care se presteazã de autoritãtile pentru protectia mediului la solicitarea persoanelor fizice sau juridice si care sunt supuse regimului de tarifare, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/19J5 privind protectia mediului, republicatã

SECTlUNEA l
Lucrãri si servicii care se presteazã de agentiile teritoriale de protectie a mediului

Scopul lucrãrii sau al serviciului
Tipul lucrãrii sau la serviciului care se presteazã
Cuantumul tarifului care se încaseazã*), pe categorii de complexitate a lucrãrilor sau serviciilor (lei)
micã
medie
mare
1. Parcurgerea procedurilor  legale pentru emiterea acordului de mediu Analiza documentatiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, dupã caz, verificarea pe teren 500.000 4.500.000 10.000.000
2. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea autorizatiei de mediu Analiza documentatiei care se depune în vederea emiterii autorizatiei de mediu, incluzând, dupã caz, verificarea pe teren 1.000.000 4.500.000 10.000.000
3. Emiterea avizului de mediu pentru privatizare, conform prevederilor legale Analiza documentatiei care se depune si stabilirea obligatiilor de mediu, incluzând, dupã caz, verificarea pe teren 1.500.000 4.500.000 10.000.000
4. Stabilirea obligatiilor de mediu la schimbarea proprietarilor obiectivelor cu impact asupra mediului Analiza documentatiei care se depune si stabilirea obligatiilor de mediu, incluzând, dupã caz, verificarea pe teren 700.000 3.000.000 10.000.000
5. Stabilirea obligatiilor de mediu la schimbarea profilului de activitate, în vederea emiterii:  
5.1. unui nou acord de mediu, în conformitate cu dispozitiile legale Analiza documentatiei care se depune si, dupã caz, verificarea pe teren 700.000 3.000.000 10.000.000
5.2. unei noi autorizatii de de mediu, în conformitate cu dispozitiile legale Analiza documentatiei care se depune si , dupã caz, verificarea pe teren 700.000 3.000.000 10.000.000
6. Stabilirea obligatiilor de mediu la încetarea definitivã a activitãtii obiectivelor cu impact asupra mediului Analiza documentatiei care se depune si verificarea pe teren 700.00 3.000.000 10.000.000
7. Revizuirea acordului sau a autorizatiei de mediu, în conformitate cu procedurile legale Analiza documentatiei care se depune si verificarea pe teren 300.000 500.000 1.000.000
8. Reînnoirea acordului sau a autorizatiei de mediu, în conformitate cu procedurile legale Analiza documentatiei care se depune si verificarea pe teren 300.000 500.000 1.000.000
9.**) Realizarea de cãtre operatorii economici a sistemelor proprii de automonitorizare a emisiilor cu impact asupra mediului, în conformitate cu dispozitiile legii Consultatii si asistentã tehnicã de specialitate pentru realizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor la nivelul standardelor europene 10.000.000 15.000.000 25.000.000
10.**) Introducerea de cãtre operatorii economici a sistemelor de management ecologic si de autoauditare utilizate în Uniunea Europeanã (EMAS sau ISO 14001 ) Consultatii si asistentã tehnicã de specialitate pentru introducerea sistemelor de management ecologic si de autoauditare în întreprinderile cu impact asupra mediului 1.000.000 5.000.000 15.000.000
11.**) Identificarea si promovarea proiectelor eligibile pentru finantare în cadrul programelor si instrumentelor de finantare ale Unîunii Europene, ale organismelor si organizatiilor internationale Identificarea obiectivelor si asigurarea consultantei si
asistentei tehnice de specialitate pentru promovarea proiectelor eligibile, în conformitate cu criteriile de finantare
1.000.000 5.000.000 15.000.000

*) 1. Pentru documentatiile depuse pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor cuprinse la pozitiile nr. 1-8, tarifele se incaseazã înaintea emiterii acordurilor, autorizatiilor si avizelor de mediu solicitate.
2. Pentru documentatiile care se depun dupã data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru lucrãrile si serviciile prevãzute la pozitiile nr. 1-8 tarifele se încaseazã la depunerea documentatiilor.
**) Activitãtile stabilite la pozitiile nr. 9-11 se pot organiza si desfãsura numai la solicitarea operatorilor economici interesati si numai în baza unui/unei contract/conventii sau altei întelegeri oficiale între operatorul economic si agentia de protectie a mediului.

SECTIUNEA a II-a
Lucrãri si servicii care se presteazã de compartimentele de specialitate
din Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului


Scopul lucrãrii sau al serviciului care se presteazã
Tipul lucrãrii sau al serviciului care se presteazã
Cuantumul tarifului*)
(lei)
1. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea acordului de mediu Analiza documentatiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu,
incluzând, dupã caz, verificarea pe
teren
10.000.000
2. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea autorizatiei de mediu Analiza documentatiei care se depune, incluzând, dupã caz, verificarea pe
teren
10.000.000
3. Revizuirea acordului sau a autorizatiei de mediu, în conformitate cu procedurile legale Analiza documentatiei care se depune si, dupã caz, verificarea pe teren 1.000.000
4. Reînnoirea acordului sau a autorizatiei de mediu, în conformitate cu procedurile legale Analiza documentatiei care se depune si, dupã caz, verificarea pe teren 1.000.000
5. Emiterea licentei de import/export pentru substantele, produsele si echipamentele supuse controlului international, în conformitate cu reglementãrile si procedurile internationale Analiza documentatiei în vederea emiterii licentei de import/export 10.000.000
6. Emiterea acordului de mediu pentru importul deseurilor admise la import, în conformitate cu reglementãrile si procedurile nationala si internationale Analiza documentatiei care se depune
în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, dupã caz, procedurile de notificare, în conformitate cu reglementãrile internationale
15.000.000
7. Emiterea acordului de mediu  pentru exportul deseurilor chimice  si al altor categorii de deseuri, cu  exceptia celor care contin metale, în conformitate cu reglementãrile  si procedurile nationale si internationale Analiza documentatiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu,
incluzând, dupã, caz, procedurile de
notificare, în conformitate cu reglementãrile internationale
1.000.000
8. Emiterea acordului de mediu  pentru exportul deseurilor de metale sau cu continut de metale, în conformitate cu reglementãrile si procedurile nationale si internationale Analiza documentatiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu,
incluzând, dupã caz, procedurile de
notificare, în conformitate cu reglementãrile internationale
25.000.000
9. Emiterea avizului de mediu pentru introducerea în mediul înconjurãtor si pe piatã a organismelor modificate genetic si a produselor rezultate din acestea Analiza documentatiei care se depune în vederea emiterii avizului de mediu 10.000.000

*) 1 . Pentru documentatiile depuse pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor pozitiilor nr. 1-9, tarifele se încaseazã înaintea emiterii acordurilor, autorizatiilor, licentelor si avizelor solicitate.
2. Pentru documentatiile care se depun dupã data intrãrii in vigoare a prezentului ordin, pentru lucrãrile si serviciile prevãzute la pozitiile nr. 1-9 tarifele se încaseazã la depunerea documentatiilor.

SECTIUNEA a III-a
Tarife pentru analize de laborator si pentru date de mediu*), altele decât cele destinate informãrii publicului si autoritãtilor


Nr.
crt.
Indicatorul
Valoarea
(lei/indicator)
1
2
3
I. Analize cu aparaturã de laborator
1. Pulberi sedimentabile 50.000
2. Metale din pulberi sedimentabile 365.000 
3. Pulberi în suspensie 50.000
4. Metale din pulberi în suspensie 270.000
5. Analiza solului (metalelor) 240.000
6. Analiza ionului de metal din apã prin:
  - metoda colorimetricã 155.000
  - absorbtie atomicã 290.000
7. Analiza sulfatilor din apã - metoda colorimetricã 360.000
8 Determinarea pH - în sol 30.000
  - în apã  25.000
9. Analiza alcalinitãtii, aciditãtii, conductivitãtii 35.000
10. Analiza detergentilor 45.000
11. Analiza CBO5 60.000
12. Analiza suspensiilor 120.000
13. Analiza reziduului fix 80.000
14. Analiza oxigenului dizolvat 40.000
15. Analiza nitratilor, nitritilor, amoniului 45.000
16. Determinarea cianurilor 80.000
17. Analiza fenolilor 50.000
18. Analiza S02; N02; NH3; Cl2; HCl 50.000
19. Analiza O3 150.000
20. Evaluarea nivelului de zgomot 50.000
21. Analize vegetatie - metale 240.000
22. Analiza pesticidelor  400.000
23. Analiza fluorului 60.000
24. Analize biologice 200.000
25. Analize microbiologice 250.000
26. Analiza duritãtii  40.000
II. Analize cu aparaturã automatã
A. Imisie
1. Recoltarea si analiza SO2, NOX, O3, parametri meteo 200.000
2. Recoltarea si analiza pulberilor 400.000
B. Emisie
1. Recoltarea si analiza hidrocarburilor, S02, NOX, CO, C02, O2, parametri gaz 200.000
2. Recoltarea si analiza pulberilor  400.000
3. Recoltare în solutie si analiza altor indicatori  200.000
*) 1. Tarifele pentru indicatorii nenominalizati se stabilesc prin similitudine cu cei prevãzuti în listã.
 2. Furnizarea datelor de mediu în vederea întocmirii documentatiilor de mediu se tarifeazã cu 50.000 lei pentru fiecare indicator solicitat.

SECTIUNEA a IV-a
Servicii prestate de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice în vederea efectuãrii studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu


Scopul lucrãrii sau al serviciului care se presteazã
Tipul lucrãrii sau la serviciului care se presteazã
Cuantumul în lei al tarifelor care se încaseazã*)
Persoane juridice, în functie de numãrul specialistilor angajati în activitatea de atestare
Persoane fizice
>100
50-100
25-50
10-25
<10
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Îndeplinirea atributiilor de  secretariat al Comisiei de atestare si atestarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu Verificarea si înscrierea dosarelor pentru atestare
 
 
 

Analiza documentatiei care se depune pentru atestare si examinare în Comisia de atestare

1.500.000
 
 
 
 
 

12.000.000

1.250.000
 
 
 
 
 

10.000.000
 

1.000.000
 
 
 
 
 

8.000.000

750.000
 
 
 
 
 

6.000.000

500.000
 
 
 
 
 

4.000.000

250.000
 
 
 
 
 

3.000.000

2. Reatestarea si/sau promovarea pe un nivel superior de competentã Analiza documentatiei pentru reatestare si examinare în Comisia de atestare 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 3.000.000 1.500.000

*) 1. Tariful pentru verificarea si înscrierea dosarelor pentru atestare se achitã la depunerea acestora, în contul special deschis de minister.
2. Tariful pentru analiza documentatiei care se depune pentru atestare si examinare în Comisia de atestare se achitã de beneficiarul atestãrii la eliberarea documentelor de atestare.
3. Tariful pentru analiza documentatiei pentru reatestare si/sau promovare pe un nivel superior de competentã se achitã la depunerea documentatiei.

ANEXA Nr. 2

CLASIFICAREA
pe categorii de complexitate a lucrãrilor si serviciilor în functie de impactul
activitãtii asupra mediului

            I. Categoria de complexitate mare
            Lucrãrile si serviciile încadrate în categoria de complexitate mare privesc toate obiectivele cu impact major asupra mediului, dupã cum urmeazã:
            1. Industrii energetice
            1.1. Instalatii de ardere cu o putere caloricã de combustie mai mare de 50 MW
            1.2. Rafinãrii de titei si prelucrarea gazelor
            1.3. Cuptoare de cocs
            1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a cãrbunilor
            1.5. Centrale nuclearoelectrice si alte reactoare nucleare, inclusiv demontarea sau dezafectarea acestor centrale ori reactoare (cu exceptia statiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si fertile a cãror putere maximã nu depãseste 1 MW de încercare termicã
permanentã)
            1.6. Instalatii pentru:
            - producerea si îmbogãtirea combustibilului nuclear
            - prelucrarea combustibilului nuclear radioactiv sau a deseurilor cu radioactivitate ridicatã;
            - depozitarea finalã a deseurilor radioactive.
            2. Productia si prelucrarea metalelor
            2.1. Instalatii de prãjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zãcãmintelor de sulfuri)
            2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (productia primarã sau secundarã), inclusiv instalatii pentru turnarea continuã, cu o capacitate care depãseste 2,5 t/orã
            2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase:
            a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/orã;
            b) forje cu ciocane, a cãror energie de lovire depãseste 50 kJ/ciocan, iar puterea caloricã dezvoltatã, este mai mare de 20 MW;
            c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/orã
            2.4. Topitorii pentru metale feroase cu o capacitate mai mare de 20 t/zi
            2.5. Instalatii pentru:
            a) producerea de metale neferoase brute din zãcãminte, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;
            b) topirea rnetalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si produselor recuperate (rafinare, turnãtorie de fontã etc.).; cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale
            2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeetor electrolitice sau chimice, la care volumul recipientelor de tratare depãseste 30 m3.
            3. Industria mineralelor
            3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depãseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 4/zi
            3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe bazã de azbest
            3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor pentru producerea fibrelor de sticlã, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi
            3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi
            3.5. Fabricarea produselor din ceramicã prin ardere, în special a tiglelor, cãrãmizilor, cãrãmizilor refractare, dalelor, produselor din ceramicã sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilitã pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.
            4. Industria chimicã
            4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de bazã, precum:
            a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
            b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, eteri, acetati, peroxizi, rãsini epoxidice;
            c) hidrocarburi sulfuroase;
            d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau nitrati, nitrili, cianati sau izocianati;
            e) hidrocarburi continând fosfor;
            f) hidrocarburi halogenate;
            g) compusi organo-metalici;
            h) materiale plastice de bazã (polimeri, fibre sintetice si fibre pe bazã de celulozã);
            i) cauciucuri sintetice;
            j) vopsele si pigmenti;
            k) agenti de suprafatã si agenti tensioactivi
            4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de bazã, precum:
            a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi de sulf, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorurã de carbon;
            b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid hipofluoros, acid fosforic, acid azotic, acid hipocloros, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;
            c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
            d) metaloizi, oxizi metalici si alti compusi anorganici, ca de exemplu: carburã de calciu, siliciu, carburã de siliciu
            4.3. Instalatii chimice pentru fabricarea îngrãsãmintelor chimice pe bazã de fosfor, azot sau potasiu (îngrãsãminte chimice simple sau compuse)
            4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de bazã sau a biocidelor
            4.5. Instalatii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de bazã
            4.6. Instalatii chimice destinate fabricãrii explozibililor
            4.7. Instalatii chimice în care se foloseste tratarea chimicã sau biologicã pentru obtinerea aditivilor alimentari cu proteine, a fermentilor sau a altor substante proteice.
            5. Gestiunea deseurilor
            5.1. Instalatii pentru incinerarea, recuperarea, tratarea chimicã sau depozitarea controlatã a deseurilor periculoase (inclusiv a deseurilor petroliere), cu o capacitate mai mare de 10 t/zi
            5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/orã
            5.3. Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi
            5.4. Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totalã mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte.
            6. Alte activitãti
            6.1. Instalatii industriale pentru productia de:
            a) celulozã din lemn sau alte materiale fibroase;
            b) hârtie si carton, cu o capacitate de produciie mai mare de 20 t/zi
            6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum spãlare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi
            6.3. Instalatii pentru tãbãcirea blãnurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t de produse finite/zi
            6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi
            b) tratare si prelucrare în scopul fabricãrii produselor alimentare din:
            - materii prime de origine animalã (altele decât laptele), cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi;
            - materii prime vegetale, cu o capacitate de productie mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrialã)
            6.5. Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi
            6.6. Instalatii pentru cresterea intensivã a pãsãrilor sau a porcilor, cu mai mult de:
            a) 40.000 locuri pentru pãsãri;
            b) 2.000 locuri pentru porcii de productie (peste 30 kg); sau
            c) 750 locuri pentru scroafe
            6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei substantelor, obiectelor sau produselor, utilizând solventi organici, în particular pentru finisarea, placarea, acoperirea, degresarea, impermeabilizarea, dimensionarea, vopsirea, curãtarea sau impregnarea, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/orã sau mai mult de 200 t/an
            6.8. Instalatii pentru productia de carbon (cãrbune sãrac în gaze) sau de electrografit, prin incinerare sau grafitizare
            6.9. Statii de epurare a apelor uzate menajere, pentru localitãti cu o populatie de peste 150.000 locuitori
            6.10. Porturi comerciale, dane pentru încãrcãri si descãrcãri, care sunt legate de uscat si de porturi exterioare si pot primi vase de peste 1.350 t
            6.11. Extractia petrolului si a gazelor naturale, acolo unde cantitatea extrasã depãseste 500 t/zi în cazul petrolului si 50.000 m3/zi în cazul gazelor
            6.12. Conducte pentru transportul gazelor, titeiului sau al substantelor chimice, cu diametrul mai mare de 800 mm si cu o lungime mai mare de 40 km
            6.13. Exploatãrile miniere de suprafatã si subterane, cu o capacitate de productie mai mare de 2.000 t/lunã
            6.14. Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, cu o capacitate mai mare de 200.000 t
           6.15. Linii si cabluri de înaltã tensiune, aeriene sau îngropate, dimensionate pentru puteri mai mari de 220 kW.
          II. Categoria de complexitate medie
            Lucrãrile si serviciile încadrate în categoria de complexitate medie privesc toate celelalte obiective, altele decât cele stabilite la pct. I, pentru care acordul sau autorizatia de mediu se emite pe baza evaluãrii impactului asupra mediului, prin studiu de impact sau prin bilant de mediu.
          III. Categoria de complexitate micã
            Lucrãrile si serviciile încadrate în categoria de complexitate micã privesc toate obiectivele pentru care acordul sau autorizatia de mediu se emite fãrã evaluarea impactului asupra mediului, prin studiu de impact, sau prin bilant de mediu.