MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 142    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 5 aprilie 2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            212. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã

            214. - Hotãrâre privind finantarea cheltuielilor curente si de capital ale prefecturilor

            225. - Hotãrâre privind completarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 795/1999 pentru scoaterea cantitãtii de 18.200 tone sãmântã de grâu din fondul de rezervã

            227. - Hotãrâre pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea unor institutii publice de culturã

            230. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Dezvoltarea utilitãtilor municipale - sisteme de încãlzire în municipiul Fãgãras - etapa a II-a - CT.5, CT.6, CT.7, CT.8" judetul Brasov

             233. - Hotãrâre pentru prelungirea mandatului directorului adjunct al proiectului "calea feratã trans - europeanã (ter)" din cadrul Acordului dintre Comisia Economicã pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E.IO.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat 1a Geneva la 17 decembrie 1992

            234. - Hotãrâre privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Bistrita-Nãsãud

            235. Hotãrâre privind numirea în functia de subprefect al judeiului Bistrita-Nãsãud

            236. - Hotãrâre privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Bihor

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

            1. - Regulament privind operatiunile de piatã monetarã efectuate de Banca Nationalã a României si facilitãtile de creditare si de depozit acordate de aceasta bãncilor

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã

            În temeiul prevederilor art. 55 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor,
            Guvernul Romãniei h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 212.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã

           ORDONANTÃ
            Art. 2. - Produsele pentru care se datoreaza accize sunt:
            a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, bãuturile alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;
            b) produsele din tutun;
            c) produsele petroliere;
            d) alte produse si grupe de produse, prevãzute în anexa nr. 2.
           NORME
            1. Produsele supuse accizelor din cadrul grupelor prevãzute la art. 2 din ordonantã, pe pozitii si pe coduri tarifare corespunzãtoare, sunt nominalizate în anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice.
            În categoria bãuturilor spirtoase sunt asimilate alcoolul etilic rafinat îmbuteliat si esentele alimentare cu continut de alcool etilic rafinat mai mare de 0,5% în volum.
           ORDONANTÃ
            Art. 3 lit. a) alin. 3. - Alcoolul brut, în acceptia acestei ordonante, este alcoolul obtinut prin fermentarea alcoolicã si distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetalã, având concentratia alcoolicã mai micã de 95,5% în volum.
           NORME
            2. În categoria alcoolului brut, conform definitiei redate în ordonantã, se includ orice tip de alcool cu o concentratie mai micã de 95,5% în volum, indiferent sub ce denumire se comercializeazã, precum si alcoolul etilic denaturat cu orice concentratie.
            Prin alcool etilic denaturat se întelege alcoolul etilic rafinat care este denaturat prin introducerea unor substante specifice fiecãrei destinatii, alta decât consumul alimentar, astfel încât sã nu poatã fi utilizat la obtinerea bãuturilor alcoolice.
            Alcoolul tehnic rezultat ca produs secundar din procesul de rafinare a alcoolului brut, care datoritã compozitiei sale nu poate fi utilizat în industria alimentarã, nu intrã sub incidenta accizelor.
           ORDONANTÃ
            Art. 4. - (1) Plãtitorii de accize pentru produsele prevãzute la art. 3 sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc sau importã astfel de produse.
            NORME
            3. Pentru toate produsele mentionate la art. 3 din ordonantã, inclusiv pentru produsele aflate în stoc la data de 15 februarie 2000, livrate începând cu aceastã datã de agentii economici producãtori, se datoreazã bugetului de stat accizele prevãzute în anexa nr. 1 la ordonantã, cu exercitarea dreptului de deducere a accizelor aferente materiei prime achizitionate si utilizate în prelucrare.
            ORDONANTÃ
            Art. 5. - (1) Pentru produsele prevãzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 se datoreazã bugetului de stat o accizã specificã de bazã exprimatã în echivalent euro pe hectolitru alcool pur, la care se adaugã o accizã procentualã de 1% aplicatã asupra pretului cu amãnuntul maxim declarat.
            NORME
            4. Sumele datorate bugetului de stat drept accize pentru bãuturile alcoolice spirtoase se determinã dupã cum urmeazã:
            Total accizã datoratã = A1 + A2, în care:
            A1 = acciza specificã;
            A2 = acciza procentualã;
            A1= C/100 x K x R/100 x Q1
            A2=1% x PA x Q2,
            în care:
            C = concentratia alcoolicã exprimatã în procente de volum;
            K = acciza specificã unitarã prevãzutã la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 la ordonantã;
            R = cursul de schimb valutar;
            PA = pretul maxim cu amãnuntul declarat pe butelie;
            Q1 = cantitatea (în litri);
            Q2 = numãrul de butelii aferent lui Q1.
            ORDONANTÃ
            Art. 5. - (2) Pentru produsele prevãzute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3.1-3.4 si 4 din anexa nr. 1 accizele sunt stabilite în sume fixe exprimate în echivalent euro pe unitatea de mãsurã, astfel:
            a) euro pe hectolitru alcool pur - pentru produsele prevãzute la nr. crt. 1.1 , 1.2, 1 .4 si 2 din anexa nr. 1;
            b) euro pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele prevãzute la nr. crt. 3.1 -3.4 si 4 din anexa nr. 1.
            NORME
            5. a) Sumele datorate bugetului de stat cu titlu de accize pentru: alcool brut; alcool etilic rafinat; alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bazã de vin si produse pe bazã de distilat din vin, cu o concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars, precum si pentru bãuturi alcoolice naturale se determinã dupã cum urmeazã:
            A = C/100 x K x R/100 x Q
            în care:
            A = cuantumul accizei;
            C = concentratia alcoolicã exprimatã în procente de volum;
            K = acciza specificã unitarã prevãzutã la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4 si 2 din anexa nr. 1 la ordonantã, în functie de natura produsului;
            R = cursul de schimb valutar;
            Q = cantitatea (în litri).
            b) Sumele datorate bugetului de stat cu titlu de accize pentru vinuri si produse pe bazã de vin, precum si pentru bere se determinã dupã cum urmeazã:
            A= C x K x R/100 x Q
            în care:
            A = cuantumul accizei;
            C = numãrul de grade alcoolice continute;
            K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 3.1-3.4 si 4 din anexa nr. 1 la ordonantã, în functie de natura produsului;
            R = cursul de schimb valutar;
            Q = cantitatea (în litri).
            În anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice sunt prezentate exemple privind metodologia de calcul al accizelor.
            ORDONANTÃ
            Art. 6. - (8) Ori de câte ori se intentioneazã modificarea preturilor minime stabilite, precum si a preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, asociatiile patronale ale producãtorilor de bãuturi alcoolice, agentii economici producãtori interni sau importatori, dupã caz, au obligatia sã renotifice sau sã declare integral listele cuprinzând preturile, indiferent dacã modificarea. intervine la unul sau mai multe produse. Renotificarea sau redeclararea preturilor, dupã caz, se face în conditiile prevãzute la alin. (3), (5) si (6).
            NORME
            6. a) Agentii economici producãtori interni sau importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat si de bãuturi alcoolice spirtoase, care pentru anul în curs nu detin licentã de atestare a dreptului de marcare, dar înregistreazã în depozitele proprii, la data de 31 decembrie a anului precedent, stocuri de produse deja marcate, pentru care au declarat preturi maxime de vânzare cu amãnuntul, vor putea sã renotifice aceste preturi.
            Preturile maxime de vânzare cu amãnuntul renotificate pot fi practicate numai pentru stocul de produse înregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent, stoc comunicat pe sortimente de produse si organului fiscal teritorial în a cãrui razã îsi desfãsoarã activitatea.
            Ori de câte ori intervin modificãri ale preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, aferente stocurilor înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, acestea vor fi notificate organului fiscal. La notificare se vor prezenta atât situatia stocului existent la 31 decembrie, cât si situatia stocului rãmas la data redeclarãrii.
            Pentru anul intrãrii în vigoare a ordonantei agentii economici producãtori interni sau importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat si de bãuturi alcoolice spirtoase, care nu detin licentã de atestare a dreptului de marcare pentru anul 2000, dar înregistreazã stocuri de astfel de produse deja marcate, vor inventaria pe sortimente aceste stocuri, iar un exemplar al listelor de inventar va fi transmis organului fiscal teritorial în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice. În vederea comercializãrii acestor stocuri agentii economici în cauzã vor putea sã notifice organului fiscal preturile maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, cu minimum douã zile înainte de data practicãrii acestor preturi.
            b) În situatia în care agentii economici importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat si de bãuturi alcoolice spirtoase practicã la data comercializãrii acestor produse pe piata internã preturi maxime de vânzare cu amãnuntul renotificate mai mari decãt cele declarate si în vigoare la momentul importului vor vira la bugetul de stat diferenta dintre acciza procentualã datoratã la momentul livrãrii si acciza procentualã datoratã la momentul importului, corespunzãtor cantitãtii efectiv livrate, cu noile preturi.
            Momentul în care aceste diferente sunt datorate este momentul livrãrii produselor pe piata internã, plata efectuându-se lunar pânã la data de 25 a lunii urmãtoare.
            c) Pentru alcoolul etilic rafinat îmbuteliat si pentru bãuturile alcoolice spirtoase care fac obiectul comercializãrii în regim duty-free, în situatiile în care organele vamale au obligatia sã calculeze, sã urmãreascã si sã încaseze accizele, sumele reprezentãnd accizele aferente cotelor procentuale vor fi calculate pe baza preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate de agentii economici producãtori interni sau importatori de astfel de produse. Aceste preturi reprezintã baza de calcul pentru produsele care se regãsesc în listele cuprinzând preturile maxime de vânzare cu amãnuntul declarate.
            În cazul produselor care nu se regãsesc în listele cuprinzând preturile maxime de vânzare cu amãnuntul, calculul accizelor procentuale se va face pe baza preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate de producãtorii interni si importatori pentru.produse similare.
            ORDONANTÃ
            Art. 6. - (10) Este interzisã comercializarea alcoolului etilic rafinat îmbuteliat si a produselor prevãzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1, de cãtre orice agent economic autorizat sã comercializeze astfel de produse, la preturi mai mari decât preturile maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, în vigoare. Preturile de vânzare cu amãnuntul nu pot fi mai mici decât preturile minime stabilite pe produse, la care se mai adaugã acciza determinatã pe baza pretului maxim de vânzare cu amãnuntul, plus taxa pe valoarea adãugatã aferentã.
            NORME
            7. Toti agentii economici autorizati sã comercializeze produse pentru care s-au declarat preturi maxime de vânzare cu amãnuntul vor anexa la factura fiscalã lista cuprinzând preturile maxime de vânzare cu amãnuntul în vigoare la data livrãrii, pentru produsele înscrise în facturã.
            ORDONANTÃ
            Art. 7. - (5) Jurnalul privind cumpãrãrile de materii prime si cel privind vânzãrile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor întocmi pentru fiecare lunã calendaristicã în parte, în baza documentelor de evidentã operativã.
            NORME
            8. Pentru determinarea valorii accizelor de virat la bugetul de stat, în baza datelor cuprinse în Jurnalul privind cumpãrãrile de materii prime si în Jurnalul privind vânzãrile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se va întocmi situatia prevãzutã în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
            ORDONANTÃ
            Art. 8. - (1) Toate livrãrile de alcool efectuate de agentii economici producãtori interni si iimportatori, precum si livrãrile de bãuturi alcoolice efectuate de cãtre agentii economici producãtori interni, importatori si comercianti în sistem angro vor fi facturate în momentul livrãrii, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale. Transferurile de produse între gestiuni se vor efectua pe bazã de avize de însotire a mãrfii,.
            NORME
            9. Avizele de însotire a mãrfii se utilizeazã numai pentru transferurile de produse între gestiunile aceluiasi agent economic.
            Trecerea bãuturilor alcoolice ale unui agent economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii bãuturilor alcoolice respective cãtre comerciantii en detail, reprezintã un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, însotitorul transportului fiind mandatarul furnizorului.
            ORDONANTÃ
            Art. 11. -(1) Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreazã bugetului de stat o accizã specificã, stabilitã în echivalent euro pe 1.000 de tigarete, la care se adaugã o cotã procentualã aplicatã asupra preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate.
            NORME
            10. Sumele datorate bugetului de stat drept accizã pentru tigarete se determinã dupã cum urmeazã:
            Total accizã datoratã = A1 + A2,
            în care:
            A1 = acciza specificã; .
            A2 = acciza procentualã;
            A1=K x R x Q1l;
            A2 = 20% x PA x Q2
            în care:
            K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la ordonantã;
            R = cursul de schimb valutar;
            PA = pretul de vânzare cu amãnuntul maxim declarat;
            Q1 = cantitatea exprimatã în unitãti de 1.000 de tigarete;
            Q2 = numãrul de pachete de tigarete aferente lui Q1.
            ORDONANTÃ
            Art. 11. - (8) Ori de câte ori se intentioneazã modificãri ale preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, agentii economici producãtori interni sau importatori au obligatia sã redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent dacã modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie si cu respectarea termenelor prevãzute la alin. (6) si (7).
            NORME
            11. a) Agentii economici producãtori interni sau importatori de tigarete, care pentru anul în curs nu detin licentã de atestare a dreptului de marcare, dar înregistreazã în depozitele proprii, la data de 31 decembrie a anului precedent, stocuri de produse deja marcate, pentru care au declarat preturi maxime de vânzare cu amãnuntul, vor putea sã redeclare aceste preturi.
            Preturile maxime de vânzare cu amãnuntul redeclarate pot fi practicate numai pentru stocul de produse înregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent, stoc comunicat pe sortimente de tigarete si organului fiscal teritorial în a cãrui razã îsi desfãsoarã activitatea.
            Ori de câte ori intervin modificãri alg preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, aferente stocurilor înregistrate la data de 31 decembrie, acestea vor fi notificate organului fiscal. La notificare se vor prezenta atât situatia stocului existent ia data de 31 decembrie, cât si situatia stocului rãmas la data redeclarãrii
            Pentru anul intrãrii în vigoare a ordonantei agentii economici producãtori interni sau importatori de tigarete, care nu detin licentã de atestare a dreptului de marcare pentru anul 2000, dar înregistreazã stocuri de astfel de produse deja marcate, vor inventaria pe sortimente aceste stocuri
iar un exemplar al listelor de inventar va fi transmis organului fiscal teritorial în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice. În vederea comercializãrii acestor stocuri agentii economici în cauzã vor putea sã notifice organului fiscal preturile maxime de vânzare cu amãnuntul declarate, cu minimum douã zile înainte de data practicãrii acestor preturi.
            b) În situatia în care agentii economici importatori de tigarete practicã la data comercializãrii acestor produse pe piata internã preturi maxime de vãnzare cu amãnuntul redeclarate mai mari decât cele declarate si în vigoare la momentul importului vor vira la bugetul de stat diferenta dintre acciza procentualã datoratã la momentul livrãrii si acciza procentualã datoratã la momentul importului, corespunzãtor cantitãtii efectiv livrate, cu noile preturi.
            Momentul în care aceste diferente sunt datorate este momentul livrãrii produselor pe piata internã, plata efectuându-se lunar pânã la data de 25 a lunii urmãtoare.
            c) Pentru tigaretele care fac obiectul comercializãrii în regim duty-free, în situatiile în care organele vamale au obligatia sã calculeze, sã urmãreascã si sã încaseze accizele, sumele reprezentând accizele aferente cotelor procentuale vor fi calculate pe baza preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate de agentii economici producãtori interni sau importatori de astfel de produse. Aceste preturi reprezintã baza de calcul pentru produsele care se regãsesc în listele cuprinzând preturile maxime de vânzare cu amãnuntul declarate.
            În cazul produselor care nu se regãsesc în listele cuprinzând preturi maxime de vânzare cu amãnuntul, calculul accizelor procentuale se va face pe baza preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate de producãtorii interni si importatori pentru produse similare.
            ORDONANTÃ
            Art. 13. - (1) Pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele, se datoreazã bugetului de stat accize specifice, stabilite în echivalent euro pe unitatea de mãsurã, prevãzute în anexa nr. 1.
            NORME
            12. Sumele datorate bugetului de stat drept accizã se determinã dupã cum urmeazã:
            a) tigãri si tigãri de foi:
            A =Q x K x R,
            în care:
            A = cuantumul accizei;
            Q = cantitatea exprimatã în unitãti de 1.000 de tigãri;
            K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la ordonantã;
            R = cursul de schimb vâlutar;
            b) tutun destinat fumatului, tutun de prizat si tutun de mestecat:
            A = Q x K x R, în care:
            A = cuantumul accizei;
            Q = cantitatea (în kilograme);
            K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 7 si 8 din anexa nr. 1 la ordonantã;
            R = cursul de schimb valutar.
            ORDONANTÃ
            Art. 15 alin. (1) lit. b). - Din grupa produselor petroliere se datoreazã accize pentru:
            .........................................................................................................................
            b) benzine de primã distilare de DAV, de cocsare si de pirolizã, în cazul în care acestea nu sunt livrate altor rafinãrii pentru procesare;
            NORME
            13. Pentru benzinele de primã distilare de DAV, de cocsare si de pirolizã nu se datoreazã accize numai în cazul în care aceste produse se livreazã direct de agentii economici producãtori altor rafinãrii în vederea procesãrii.
            ORDONANTÃ
            Art. 16. - Plãtitori de accize pentru produsele petroliere sunt agentii economici producãtori sau importatori de astfel de produse.
            NORME
            14. Transferurile de produse petroliere în cadrul subunitãtilor fãrã personalitate juridicã din structura unui agent economic cu personalitate juridicã nu sunt generatoare de platã a accizelor. Aceastã obligatie se creeazã în momentul transferului dreptului de proprietate.
            Agentii economici producãtori de produse petroliere sunt plãtitori de accize pentru toate cantitãtile de astfel de produse obtinute, inclusiv pentru cele rezultate din operatiuni de procesare efectuate în baza contractelor încheiate între agentul economic prestator si beneficiarul prestatiei.
            Agentii economici producãtori nu mai datoreazã accize pentru cantitãtile de produse petroliere rezultate din procesarea, în sistem de prestãri de servicii, a benzinelor de primã distilare de DAV, de cocsare si de pirolizã, pentru care beneficiarul prestatiei face dovada privind achitarea accizelor aferente acestor materii prime, înscrise în factura de cumpãrare. Documentele justificative vor fi factura de cumpãrare a materiei prime, ordinul de platã si extrasul de cont. Aceste documente vor fi pãstrate la agentul economic prestator.
            Pentru benzinele de primã distilare de DAV, de cocsare si de pirolizã, provenite din import, în cazul în care importul nu este efectuat direct de rafinãrie în vederea procesãri, plãtitori de accize sunt agentii economici importatori la momentul efectuãrii formalitãtilor de import.
            ORDONANTÃ
            Art. 17. - Pentru produsele petroliere accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în echivalent euro/tonã de produs si sunt prevãzute în anexa nr. 1.
            NORME
            15. Sumele datorate bugetului de stat drept accize pentru produsele petroliere se determinã dupã cum urmeazã:
            A = K x R x Q,
            în care:
            A = cuantumul accizei;
            K = accizele prevãzute la nr. crt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 si 17 din anexa nr. 1 la ordorrantã;
            R = cursul de schimb valutar;
            Q = cantitatea (în tone).
            Pentru cantitãtile de produse petroliere - carburanti auto, uleiuri pentru motoare auto -, comercializate în litri prin unitãtile de distributie, valoarea accizelor datorate se va determina prin transformarea în tone a cantitãtilor vândute, pe baza densitãtilor medii de calcul lunar.
            Pentru cantitãtile de combustibili tip "m" si tip "p", comercializate în litri prin unitãtile de distributie, valoarea accizelor se va determina prin transformarea în tone a cantitãtilor vândute, pe baza densitãtii medii de calcul pentru luna precedentã.
            ORDONANTÃ
            Art. 19. - (3) Plãtitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc în tarã bunuri de natura celor prevãzute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.
            NORME
            16. Plãtitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc în tarã autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate), indiferent de capacitatea cilindricã a acestora.
            Calculul accizelor se efectueazã în functie de capacitatea cilindricã a autoturismelor si în raport cu gradul de poluare (redus sau normal) al autoturismului.
            Gradul de poluare se stabileste de Regia Autonomã "Registrul Auto Romãn", pe baza verificãrilor efectuate asupra autoturismelor, si va fi atestat detinãtorului de autovehicule printr-un înscris.
            Acest înscris va fi prezentat la organul vamal si va sta la baza determinãrii cuantumului accizelor.
            Determinarea gradului de poluare se va efectua în baza reglementãrii nationale "Conditii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din Romãnia".
            ORDONANTÃ
            Art. 22. - Pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, accizele se datoreazã o singurã datã si se calculeazã prin aplicarea sumelor fixe stabilite în echivalent euro pe unitatea de mãsurã, prevãzute în anexa nr. 2, asupra cantitãtilor produse sau importate.
            NORME
            17. Pentru cafea cu înlocuitori si pentru amestecuri cu cafea solubilã acciza se calculeazã prin aplicarea sumelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de mãsurã asupra întregii cantitãti de produs finit realizat la intern sau importat ca atare si nu numai asupra cantitãtii de cafea sau de cafea solubilã inclusã în aceste amestecuri.
            ORDONANTÃ
            Art. 23 alin. (5) lit. a) - Exercitarea dreptului de deducere este conditionatã de existenta urmãtoarelor documente justificative care atestã provenienta legalã a cantitãtilor utilizate ca materie primã, dupã cum urmeazã:
            a) în cazul achizitionãrii materiei prime direct de pe piata externã: licenta de import, autorizatia de comercializare în calitate de agent economic importator, declaratia vamalã de import, factura externã;
            NORME
            18. Pentru cafea exercitarea dreptului de deducere se va efectua în baza contractului de import.
            ORDONANTÃ
            Art. 23. - (8) Jurnalul privind cumpãrãrile de materii prime si cel privind vânzãrile de produse finite supuse accizelor vor fi întocmite pentru fiecare lunã calendaristicã în baza documentelor de evidentã operativã.
            NORME
            19. Pentru determinarea valorii accizelor de virat la bugetul de stat, în baza datelor cuprinse în Jurnalul privind cumpãrãrile de materii prime si în Jurnalul privind vãnzãrile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se va întocmi situatia prevãzutã îri anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
            ORDONANTÃ
            Art. 24. - (1) Toate livrãrile de cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, efectuate de agentii economici producãtori interni, importatori si comercianti în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrãrii, utilizându-se pentru aceasta facturi fiscale, special tipãrite de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã". Transferurile de produse între gestiuni se vor efectua pe bazã de avize de însotire a mãrfii.
            NORME
            20. Avizele de însotire a mãrfii se utilizeazã numai pentru transferurile de produse între gestiunile aceluiasi agent economic.
            Trecerea cantitãtilor de cafea ale unui agent economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii acestora cãtre comerciantii en detail, reprezintã un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, însotitorul transportului fiind mandatarul furnizorului.
            ORDONANTÃ
            Art. 25 lit. e). - Sunt scutite de la plata accizelor:
            ...............................................................................................................................
            e) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim;
            NORME
            21. Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau din rezerva de mobilizare plata accizelor se face de unitãtile detinãtoare ale acestor stocuri la livrarea produselor cãtre beneficiari.
            ORDONANTÃ
            Art. 26. - Pentru produsele prevãzute la art. 25 lit. b), f), g) si i), scutirea de la plata accizelor se acordã prin restituirea accizelor plãtite la achizitionarea acestora, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitãtile folosite cu destinatiile expres mentionate în prezenta ordonantã.
            NORME
            22.1. În ceea ce priveste scutirea prevãzutã la art. 25 lit. b):
            Pentru produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sã comercializeze mãrfuri în regim duty-free, restituirea se face în baza cererii-tip prevãzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, adresatã organelor fiscale teritoriale.
            Restituirea accizelor aferente produselor aprovizionate la preturi cu accize si vândute în regim duty-free se va face în urma unei verificãri efective a realitãtii sumelor solicitate sã fie restituite.
            22.2. În ceea ce priveste scutirea prevãzutã la art. 25 lit. f):
            În situatiile în care agentii economici achizitioneazã alcool etilic rafinat de la producãtori sau importatori, pe care îl utilizeazã în productia de alcool sanitar, pot solicita restituirea accizelor plãtite la achizitionarea alcoolului utilizat ca materie primã numai atunci când acest alcool sanitar este destinat livrãrii cãtre unitãti sanitare si farmacii.
            Prin unitãti sanitare, în acest caz, se întelege: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, laboratoare medicale, precum si alte unitãti cu specific sanitar.
            22.3. În ceea ce priveste scutirea prevãzutã la art. 25 lit. g):
            În situatiile în care agentii economici achizitioneazã alcool etilic rafinat de la producãtori sau importatori, pe care îl utilizeazã în productia de medicamente si de otet alimentar, pot solicita restituirea accizelor plãtite la achizitionarea alcoolului utilizat ca materie primã.
            22.4. Pentru a beneficia de restituire producãtorii prevãzuti la pct. 22.2 si 22.3 vor depune la organul fiscal teritorial o cerere-tip, conform modelului prezentat în anexâ nr. 7 si, respectiv, în anexa nr. 8 la prezentele norme 1 metodologice, dupã caz. I
            Cererea se depune lunar, pãnã la data de 25 a lunii urmãtoare, pentru toate cantitãtile de alcool achizitionate în cursul lunii precedente si introduse efectiv în fabricatie.
            Restituirea se va face în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete la organul fiscal teritorial, pe baza verificãrii realitãtii sumelor solicitate.
            22.5. Pentru agentii economici producãtori de alcool sanitar destinat livrãrii cãtre unitãti sanitare si farmacii, precum si pentru agentii economici producãtori de otet alimentar, care folosesc pentru realizarea acestor produse d alcoolul etilic rafinat fabricat în sectiile proprii, scutirile prevãzute la art. 25 lit. f) si g) din ordonantã opereazã astfel:
            - la livrarea alcoolului etilic rafinat din sectia proprie cãtre sectia de prelucrare a alcoolului sanitar sau a otetului alimentar se calculeazã si se evidentiazã acciza afererentã cantitãtilor de alcool introduse în prelucrare.
            Documentele de transfer al alcoolului cãtre sectia de productie vor fi ceritralizate lunar, iar datele cuprinse în centralizator vor sta la baza determinãrii volumului accizelor aferent cantitãtilor de alcool prelucrat în acest scop;
            - lunar, corespunzãtor cantitãtilor de otet alimentar si e alcool sanitar efectiv livrate cu destinatiile prevãzute de ordonantã, se vor deduce din suma totalã a accizelor datorate bugetului de stat accizele aferente alcoolului utilizat ca materie primã pentru obtinerea acestor produse.
            22.6. În ceea ce priveste scutirea prevãzutã la art. 25 lit. i):
            Scutirea de la plata accizelor pentru combustibilii tip "m" si tip "p" utilizati pentru consumul casnic se acordã numai persoanelor fizice.
            Scutirea se acordã prin restituirea accizelor plãtite la achizitionarea cantitãtilor de astfel de combustibili.
            În acest scop la vâzarea acestor combustibili unitãtile de desfacere vor elibera persoanelor fizice cumpãrãtoare facturi sau bonuri fiscale, în care vor fi mentionate numele si prenumele cumpãrãtorului, codul numeric personal sau seria si numãrul buletinului/cãrtii de identitate, cantitatea achizitionatã, valoarea totalã, precum si acciza aferentã acestei cantitãti.
            Pentru a beneficia de restituire persoana fizicã va depune în termen de maximum 60 de zile de la cumpãrare, la organul fiscal în a cãrui razã îsi are domiciliul, o cerere în care se vor mentiona numele si prenumele, adresa, codul numeric personal sau numãrul si seria buletinului/cãrtii de identitate, la care se va anexa factura sau bonul fiscal. În cazul în care cumpãrãtorul nu a depus în termen cererea pentru restituirea sumelor reprezentând accizele, acesta îsi pierde dreptul de a beneficia de recuperarea sumelor respective.
            În baza documentelor justificative prezentate de persoanele fizice, respectiv cererea si factura sau bonul fiscal, organul fiscal teritorial va restitui acestora în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii, contravaloarea accizelor cuprinse în pretul de achizitie al combustibililor, numai dupã verificarea conditiilor de utilizare a acestora în scop casnic.
            În cazul în care organul fiscal teritorial constatã schimbarea destinatiei combustibililor achizitionati, prin utilizarea acestorâ în alte scopuri decât cel casnic, persoana fizicã îsi pierde dreptul de a beneficia de restituirea sumelor reprezentând accizele.
            ORDONANTÃ
            Art. 28. - (7) Pentru fiecare agent economic producãtor de alcool vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti în continuare supraveghetori fiscali. Acestia vor supraveghea intrãrile zilnice de materii prime, normele de consum, cantitãtile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul, înregistrarea în contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Receptia cantitativã a materiei prime se va face cu mijloace de mãsurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asiguratã pe tot parcursul procesului de productie.
            NORME
            23. Pentru desfãsurarea în bune conditii a activitãtii de supraveghere fiscalã Ministerul Finantelor poate solicita sprijinul altor institutii publice, în vederea detasãrii de personal adecvat, în conditiile prevederilor legale, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            ORDONANTÃ
            Art. 33. - (1) Pentru controlul cantitãtilor de bãuturi alcoolice naturale, pe perioada de nefunctionare cazanele sau celelalte instalatii de fabticatie, detinute de persoane juridice si de persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de cãtre organele fiscale teritoriale.
            NORME
            24. Cazanele (alambicurile) sunt acele instalatii simple, compuse dintr-un cazan si un rãcitor, în care sunt supuse distilãrii fructele si derivatele din fructe constând în borhoturi si tescovinã, drojdie de vin si altele similare.
            Distileriile reprezintã acele instalatii de fabricatie care sunt formate din unul sau mai multe cazane (denumite baterie) ori sunt formate din mai multe coloane de distilare si care au o capacitate de productie mai mare de 400 litri.
            Cultivatorii de pomi si de vii, care efectueazã operatiuni de distilare a productiei proprii de fructe, marcuri, borhoturi, drojdie si tescovinã la cazanele proprii, iar produsele rezultate sunt destinate comercializãrii, se vor înregistra ca persoane fizice autorizate sã comercializeze aceste produse.
            ORDONANTÃ
            Art. 33 alin. (2) si (6). - În momentul primirii materiei prime în vederea distilãrii detinãtorii de astfel de instalatii vor solicita în scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilãrii, precum si capacitãtile reale de distilare vor fi consemnate într-un registru destinat acestui scop, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal si pãstrat la producãtor.
            (6) Momentul sigilãrii va fi meniionat, de asemenea, în registrul prevãzut la alin. (2).
            NORME
            25. Pe toatã perioada de functionare detinãtorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie au obligatia sã înscrie zilnic în registrul deschis, potrivit ordonantei, urmãtoarele date:
            - cantitatea de materie primã introdusã efectiv în fabricatie, pe tipuri de fructe si derivate;
            - produsele rezultate din fabricatie, în litri, si concentratia aferentã fiecãrui produs.
            Pentru completarea registrului detinãtorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie vor deschide un registru complementar în care vor înscrie materiile prime receptionate si introduse în depozit, precum si cantitãtile scoase din depozit în vederea prelucrãrii în tuicã si în rachiuri naturale.
            ORDONANTÃ
            Art. 34. - (1) Agentii economici - producãtori interni, importatori, comercianti în sistem angro si en detail - care realizeazã venituri din vânzãrile de alcool brut, alcool etilic rafinat, bãuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic rafinat, produse din tutun, cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, îsi pot desfãsura activitatea numai în baza autorizatiei de comercializare emise de:
            a) Ministerul Finantelor, în cazul alcoolului brut si al alcoolului etilic rafinat;
            b) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul bãuturilor alcoolice, al produselor din tutun si al cafelei.
            NORME
            26. A. Emiterea autorizatiilor de comercializare
            Emiterea autorizatiilor de comercializare se efectueazã în baza deciziei unei comisii instituite special în acest scop la Ministerul Finantelor si la fiecare directie generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã.
            În ceea ce priveste emiterea autorizatiilor de comercializare pentru municipiul Bucuresti, administratiile financiare de sector au competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.
            Agentii economici din municipiul Bucuresti depun documentatiile pentru eliberarea autorizatiilor de comercializare la administratiile financiare în a cãror razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea, acestea îndeplinind si calitatea de emitent al autorizatiilor de comercializare.
            Pentru eliberarea autorizatiilor de comercializare a alcoolului, la Ministerul Finatelor se va institui o comisie formatã din 5 membri desemnati prin ordin al ministrului si din câte un reprezentant al patronatelor producãtorilor de alcool si bãuturi alcoolice.
            Pentru eliberarea autorizatiilor de comercializare a bãuturilor alcoolice, a produselor din tutun si a cafelei, la nivelul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si al administratiilor financiare de sector din municipiul Bucuresti se va institui, prin decizie a directorului general, câte o comisie formatã din 5 membri.
            Cererile si documentatiile depuse de agentii economici în vederea obtinerii autorizatiei de comercializare vor fi analizate de aceste comisii special instituite. Dupã analizare comisiile vor emite decizii de aprobare sau de respingere a cererilor discutate, iar rezultatele vor fi comunicate în scris agentilor economici în cauzã.
            În baza deciziei comisiei se vor emite autorizatiile de comercializare sub semnãtura presedintelui comisiei din Ministerul Finantelor, în cazul alcoolului, si a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a directorului administratiei financiare de sector pentru municipiul Bucuresti, în cazul bãuturilor alcoolice, produselor din tutun si al cafelei.
            B. Regimul de autorizare
            Intrã, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare:
            - agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfãsoarã activitãti de comercializare a produselor supuse autorizãrii, în sistem en detail sau, de alimentatie publicã, prin rulote sau tonete, în târguri, oboare, piete;
            - agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfãsoarã activitãti de comercializare a bãuturilor alcoolice naturale provenite din uium;
            - activitatea de comercializare în sistem en detail si în sistem de alimentatie publicã a produselor supuse autorizãrii de cãtre institutiile publice si organizatiile nonprofit, prin unitãti proprii ale acestora, cu exceptia celor care utilizeazã credite bugetare conform Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare.
            Autorizatiile de comercializare se emit de organele care au competentã în acest sens, atât pentru agentii economici, cât si pentru fiecare filialã, sucursalã si punct de lucru aflate în subordinea lor.
            În cazul în care un agent economic comercializeazã produse supuse autorizãrii în sistem de alimentatie publicã prin mai multe unitãti proprii, situate însã în sedii diferite, se elibereazã autorizatii, cu plata taxei corespunzãtoare pentru fiecare unitate.
            În ceea ce priveste agentii economici care la acelasi sediu au organizate mai multe unitãti de comercializare în sistem de alimentatie publicã ce practicã adaosuri de alimentatie publicã diferite, au gestiune sau denumiri diferite, autorizarea se face cu plata taxei corespunzãtoare pentru fiecare unitate.
            În situatia în care un agent economic comercializeazã produse supuse autorizãrii - altele decât produsele din tutun -, prin achizitionarea acestora de la Ministerul Finantelor, indiferent de modul de achizitionare, ca fiind bunuri confiscate si devenite proprietate de stat, acesta va obtine autorizatie de comercializare conform prevederilor de autorizare corespunzãtor formei de comercializare practicate.
            Valorificarea bunurilor supuse autorizãrii, confiscate si devenite proprietate a statului, efectuatã prin magazinele proprii ale Ministerului Finantelor, nu intrã sub incidenta prevederilor ordonantei.
            Agentul economic care achizitioneazã în vrac produse supuse autorizãrii - altele decât alcoolul si bãuturile alcoolice -, pe care le ambaleazã apoi în ambalaje mici, fãrã ca produsele sã sufere vreo modificare sau transformare, în scopul comercializãrii acestora; va fi autorizat, cu plata taxei corespunzãtoare formei de comercializare practicate.
            Pentru comerciantii în sistem en detail de produse supuse autorizãrii, care detin unitãti de desfacere cu sedii diferite, se elibereazã autorizatii, cu plata taxelor aferente, pentru fiecare unitate.
            Se vor autoriza în vederea comercializãrii produselor supuse autorizãrii si cantinele apartinând agentilor economici care desfãsoarã alt gen de activitãti decât cele de comercializare a produselor supuse autorizãrii. În acest caz se vor elibera autorizatii nominale pentru cantinele care sunt înregistrate la organele fiscale teritoriale, având cod fiscal distinct, si care nu au obligatii fiscale proprii restante fatã de bugetul de stat, chiar dacã agentii economici de care apartin înregistreazã astfel de obligatii.
            Agentii economici care detin unitãti de vânzare cu amãnuntul si care efectueazã operatiuni de prãjire a cafelei verzi, precum si de mãcinare a acesteia în aparate aflate în incinta magazinului, în vederea comercializãrii vor fi autorizati pentru activitatea de comercializare în sistem en detail.
            Agentii economici care comercializeazã cafea prin automate amplasate în diverse locuri, inclusiv cei care schimbã locul în functie de vadul comercial, vor fi asimilati din punct de vedere al taxei de autorizare cofetãriilor.
            ORDONANTÃ
            Art. 34 alin. (4) lit. c). - Autorizatia se emite în baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 22, si a urmãtoarelor documente în copii certificate de organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea agentul economic:
            c) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, dm care sã rezulte cã solicitantii de autorizatii nu au obligatii fiscale fatã de bugetul de stat. Nu se considerã obligatii fiscale fatã de bugetul de stat, în intelesul acestei prevederi:
            - sumele pentru care agentii economici au obtinut de la Ministerul Finantelor înlosniri la plata acestora;
            - sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate, aflate în diferite stadii de contestare sau în judecatã;
            - sumele care fac obiectul hotãrârilor de suspendare a executãrii, date de instantele judecãtoresti;
            NORME
            27. La solicitarea eliberãrii autorizatiei de comercializare agentii economici producãtori de alcool care achizitioneazã instalatia de producere a alcoolului sau anumite coloane de distilare de la alti agenti economici producãtori sunt obligati sã prezinte, pe lângã propriul certificat de atestare fiscalã, si o copie de pe certificatul de atestare fiscalã a agentului economic vânzãtor, din care sã rezulte cã acesta nu are obligatii fiscale reprezentând accize datorate si neachitate fatã de bugetul de stat.
            ORDONANTÃ
            Art. 34 alin. (4) lit. d). - Autorizatia se emite în baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 22, si a urmãtoarelor documente în copii certificate de organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea agentul economic:
            d) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde îsi desfãsoarã activitatea, precum si adresele acestora. Aceastã declaratie va fi însotitã de documentele care atestã proprietatea sau detinerea sub altã formã legalã a spatiilor declarate;
            NORME
            28. Agentilor economici producãtori care au sediul social la o adresã, iar productia efectivã o obtin la sucursale, filiale si puncte de lucru situate la alte adrese decât sediul social li se vor elibera autorizatii atât pentru sediul social, cât si pentru fiecare sucursalã, filialã si punct de lucru, cu plata taxei de autorizare aferente capacitãtii totale de productie.
            În vederea obtinerii autorizatiilor, punctele de lucru ale agentilor economici producãtori trebuie sã se înregistreze ca plãtitori de accize la organul fiscal teritorial în a cãrui razã îsi desfãsoarã activitatea. Fiecare punct de lucru astfel înregistrat este obligat sã îsi organizeze evidenta contabilã în mod corespunzãtor, evidentã pe baza cãreia se vor determina obligatiile fiscale din accize datorate bugetului de stat.
            Pentru toate livrãrile de produse ce se efectueazã de punctele de lucru se vor întocmi facturi fiscale speciale, în antetul facturii fiscale fiind înscrise atât denumirea agentului economic, cât si cea a punctului de lucru unde se desfãsoarã efectiv procesul de productie.
            Lunar sucursalele, filialele si punctele de lucru, apartinând agentilor economici producãtori de alcool si de bãuturi alcoolice spirtoase, au obligatia sã depunã la organul fiscal teritorial în a cãrui razã îsi desfãsoarã activitatea o situatie care va cuprinde informatii privind modul de valorificare a alcoolului si a bãuturilor alcoolice spirtoase, din care sã rezulte: denumirea si adresa beneficiarului, numãrul si data facturii, cantitãtile, pretul unitar si valoarea totalã. Organele fiscale vor efectua, în baza acestor date, verificãri încrucisate atât la agentii economici furnizori, cât si la agentii economici beneficiari ai acestor produse, urmãrind cu precãdere livrãrile de alcoot si destinatia datã acestuia de agentii economici cumpãrãtori.
            Pentru anul în curs, dupã expirarea termenului de 60 de zile calendaristice prevãzut la art. 59 alin. (2) din ordonantã, pentru emiterea autorizatiilor anuale, în cazul agentilor economici producãtori si importatori de alcool si bãuturi alcoolice spirtoase, organele fiscale vor proceda la inventarierea tuturor punctelor de lucru în care se obtin astfel de produse si vor verifica dacã acestea au fost înregistrate ca plãtitori de accize si dacã au fost autorizate în acest sens.
            Agentii economici producãtori de alcool si de bãuturi alcoolice spirtoase, care îsi schimbã sediul social sau adresele sucursalelor, filialelor si punctelor de lucru, vor solicita eliberarea unei noi autorizatii de comercializare, cu plata taxei corespunzãtoare capacitãtii de productie de la noua adresã. Nedetinerea autorizatiei pentru nouâ adresã presupune cã activitatea desfãsuratã în acel loc este neautorizatã.
            ORDONANTÃ
            Art. 34. - (6) Dacã un agent economic posedã o autorizaiie de comercializare pentru anumite produse si solicitã autorizarea comercializãrii si pentru alte produse din cadrul aceleiasi grupe de produse, termenul de completare corespunzãtoare a autorizatiilor este de maximum 10 zile de la data solicitãrii. Completarea autorizatiei se face de cãtre organul fiscal care are competenta de eliberare a autorizatiilor, în baza unei cereri depuse în acest sens de cãtre agentul economic, la care se ataseazã dovada achitãrii taxelor de autorizare aferente noilor produse.
            NORME
            29. Completarea autorizatiei agentului economic se face prin emiterea unei anexe suplimentare aferente noii solicitãri.
            ORDONANTÃ
            Art. 37. - (1) Obligatia plãtii taxelor de autorizare ia nastere în momentul solicitãrii autorizatiei de comercializare. Plata taxei se poate face în douã transe egale, astfel: prima transã la data solicitãrii autorizatiei iar a doua transã, în termen de 6 luni de la data înscrisã pe autorizatie ca datã a emiterii acesteia.
            NORME
            30. Agentilor economici cãrora, prin decizia datã de comisia prevãzutã la pct. 26 lit. A din prezentele norme metodologice, le-a fost respinsã cererea de autorizare din cauza neîndeplinirii conditiilor prevãzute de ordonantã sau care solicitã retragerea documentatiei depuse, înainte de a obtine âutorizatia în sine, li se poate restitui taxa de autorizare deja plãtitã.
            ORDONANTÃ
            Art.38. - Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat si se varsã în contul accizelor, evidentiindu-se în cont distinct.
            NORME
            31. Sumele datorate bugetului de stat drept taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului brut, alcoolului etilic rafinat, bãuturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei se vor vira de cãtre agentii economici, astfel:
            - în contul 20.14.01.03 "Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bãuturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei", deschis la unitãtile trezoreriei statului;
            - în contul 60.14.x.03 "Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bãuturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei", deschis la Sucursala sectorului 4 a Bãncii Comerciale Romârie - S.A., pentru agentii economici cu sediul fiscal în judetul Ilfov.
            Plãtile se efectueazã cu ordin de platã tip trezorerie, care se completeazã cu toate elementele cuprinse în formular. În mod deosebit se vor avea în vedere:
            - la pozitia "banca beneficiarului" se înscrie sucursala judeteanã sau a municipiului Bucuresti a Bãncii Nationale a României; cont 36.128..., dupã caz;
            - la pozitia "beneficiar" se înscrie trezoreria municipiului, sectorului, orasului, comunei, dupã caz, iar pentru judetul Ilfov - Banca Comercialã Românã - S.A., Sucursala sectorului 4.
            Organele fiscale asigurã evidenta nominalã pe plãtitori a taxelor de autorizare, potrivit normelor în vigoare.
            ORDONANTÃ
            Art. 43. - (1) Pentru titeiul si gazele naturale din productia iriternã agentii economici autorizati datoreazã bugetului de stat impozit în momentul livrãrii.
            NORME
            32. Pentru gazele naturale din productia înternã, provenite din zãcãminte de gaze naturale, din zãcãmintele de gaze cu condensat si din zãcãmintele de titei, impozitul se plãteste de agentul economic autorizat prin care se realizeazã livrarea la consumatorul final.
            ORDONANTÃ
            Art. 45. - (1) Rãspunderea pentru calcularea si vãrsarea la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia internã revine plãtitorilor prevãzuti în prezenta ordonantã.
            NORME
            33. Agentii economici plãtitori de accize si de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internã au obligatia sã înscrie distinct în facturile de vânzare cuantumul acestor impozite.
            ORDONANTÃ
            Art.46. - Agentii economici plãtitori de accize sau de alte impozite indirecte, reglementate prin prezenta ordonantã, sunt obligati sã se înregistreze ca plãtitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispozitiilor legale privind înregistrarea fiscalã.
            NORME
            34. Agentii economici producãtori de produse supuse autorizãrii, care detin puncte de lucru la alte adrese decât cea a sediului social, în vederea obtinerii autorizatiilor de comercializare vor înregistra aceste puncte de lucru ca plãtitori de accize la organele fiscale teritoriale în a cãror razã acestea îsi desfãsoarã activitatea. Plata efectivã la bugetul de stat a accizelor se va efectua de fiecare punct de lucru pentru toatã productia obtinutã si livratã de acesta.
            ORDONANTÃ
            Art.47. - Plãtitorii au obligatia sã tinã evidenta accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia internã, dupã caz, conform nprmelor metodologice emise de Ministerul Finantelor în aplicarea prezentei ordonante.
            35. a) Evidentierea în contabilitate a accizelor calculate si datorate se efectueazã dupã cum urmeazã:
 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate" = 446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
- analitic distinct
- cu sumele calculate conform prevederilor legale
            b) Pentru reflectarea în contabilitate a accizelor calculate pe baza cotelor procentuale aplicate asupra preturilor maxime de vânzare cu amãnuntul declarate se efectueazã articolul contabil:
 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate" = 446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
- analitic distinct
- cu sumele reprezentând accizele procentuale
            c) Pentru reflectarea în contabilitate a accizelor datorate, în cazul agentilor economici care
beneficiazã de exercitarea dreptului de deducere a accizei aferente materiei prime introduse în
 prelucrare, se efectueazã articolul contabil:
 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate" = 446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
- analitic distinct
- cu sumele reprezentând accizele datorate, determinate potrivit coloanei 5 din anexele nr. 4 si 5 la prezentele norme metodologice
            d) Pentru reflectarea în contabilitate a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia internã se efectueazã articolul contabil:
 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate" = 446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
- analitic distinct

            ORDONANTÃ
            Art. 49. - Plata accizelor si a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia internã se efectueazã lunar pânã la data de 25 a lunii urmãtoare, pe baza declaratiei privind obligatiile de platã la bugetul de stat, prin virament sau în numerar, dupã caz, în contul bugetului de stat, deschis la unitãtile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.
            NORME
            36. Sumele datorate bugetului de stat drept accize si impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internã se vor vãrsa de cãtre agentii economici astfel:
            a) în toate judetele si în sectoarele municipiului Bucuresti conturile surit deschise la trezoreriile locale din cadrul perceptiilor, circumscriptiilor fiscale si administratiilor financiare în a cãror razã teritorialã plãtitorii îsi au sediul, si anume:
            - contul 20.14.01.01 "accize"
            - contul 20.14.01.02 "Impozit pe titeiul din productia internã si gaze naturale"
            b) în judetul Ilfov, unde nu functioneazã trezorerie a statului, conturile sunt desehise pe seama unitãtilor fiscale în a cãror razã teritorialã plãtitorii îsi au sediul fiscal;,la Sucursala sectorului 4 a Bãncii Comerciale Române S.A., si anume:
            - contul 60.14.x.01 "accize"
            - contul 60.14.x.02 "Impozit pe titeiul din productia internã si gaze naturale"
            Plãtile se efectueazã cu ordin de platã tip trezorerie, care se completeazã cu toate elementele cuprinse în formular. În mod deosebit se vor avea în vedere:
            - la pozitia "banca beneficiarului" se înscrie sucursala judeteanã sau a municipiului Bucuresti a Bãncii Nationale a Romãniei, cont 36.128..., dupã caz;
            - la pozitia "beneficiar" se înscrie trezoreria municipiului, sectorului, orasului, comunei, dupã caz, iar pentru judetul Ilfov - Banca Comercialã Romãnã - S.A., Sucursala sectorului 4.
            Organele fiscale asigurã evidenta nominalã pe plãtitori a accizelor si impozitelor datorate si încasate potrivit normelor în vigoare.
            ORDONANTÃ
            Art. 51. -1 (2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            - cu amendã de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei si anularea autorizatiei de comercializare, cele de la lit. a), n), o) si q);
            NORME
            37. Anularea autorizatiei de comercializare se face de emitentul acesteia, la sesizarea organelor de control care au constatat cã agentul economic autorizat se încadreazã în prevederile art. 51 alin. (1) lit. a), n), o) si q) din ordonantã.
            Autorizatia de comercializare se anuleazã în baza deciziei date de comisiile prevãzute la pct. 26 lit. A din prezentele norme metodologice.
            Decizia de anulare se hotãrãste în urma analizãrii faptelor constatate.
            Eliberarea unei noi autorizatii se efectueazã numai în conditiile în care agentul economic a achitat toate sumele restante la bugetul de stat, inclusiv cele care au generat anularea.
            ORDONANTÃ
            Art. 59. - (4) Dupã anularea valabilitãtii autorizatiilor este interzisã orice activitate de comercializare a produselor supuse autorizãrii.
            NORME
            38. Desfãsurarea de activitãti de comercializare fãrã autorizatie se sanctioneazã potrivit prevederilor legale prin care este reglementat regimul comercializãrii produselor.
            39. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.
            40. Pe data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogã Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.577/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 29 decembrie 1998.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize) pentru produse si grupe de produse, pe pozitii si coduri tarifare


Nr.crt.
Denumirea produsului sau a grupei de produse
U.M.
Codul tarifar
A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, bãuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic
1. Alcool brut, alcool etilic rafinat; bãuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bazã de vin si produse pe bazã de distilat din vin, cu o concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars.    
1.1. Alcool brut hl alcool pur ex. 2207.10.00 (cu <95,5% alcool etilic)
2207.20.00
2208.90.91
2208.90.99
1.2. Alcool etilic rafinat hl alcool hl alcool pur ex. 2207.10.00 (cu >95,5% alcool etilic)
1.3. Bãuturi alcoolice spirtoase obtinute pe bazã de alcool etilic rafinat si pur bãuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale hl alcool pur ex. 2203.00 (cu >10% vol. alcool etilic)
ex. 22.04 (cu > 22% vol. alcool etilic)
ex. 22.05 (cu > 22% vol. alcool etilic)
ex. 22.06 (cu > 22% vol. alcool etilic)
2208.30 
2208.50
2208.60
2208.70
2208.90.11
2208.90.19
2208.90.41
2208.90.52
2208.90.57
2208.90.69
2208.90.74
2208.90.78
1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5%; vinuri, produse pe bazã de vin si produse pe bazã de distilat din vin, cu o concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars hl alcool pur ex. 1302.19.30 (cu > 0,5% vol. alcool
etilic)
ex. 20.08 (cu > 0,5% vol. alcool etilic)
 2106.90.20
2208.20.12
2208.20.14
ex. 2208.20.29 (cu > 22% vol. alcool etilic; vinars)
ex. 2208.20.40 (cu > 22% vol. alcool etilic; vinars)
2208.20,62
2208.20,64
ex. 2208.20.89 (cu > 22% vol. alcool etilic; vinars)
2208.40
3302.10.10
2. Bãuturi alcoolice naturale hl alcool pur 2208.20.26
2208.20.27
ex. 2208.20.29 (cu < 22% vol. alcool etilic, altele decât vinarsul)
ex. 2208.20.40 (cu < 22% vol. alcool etilic, altele decât vinarsul)
2208.20.86
2208.20.87
2208.90.33
2208.90.38
ex. 2208.20.89 (cu < 22% vol. alcool etilic, altele decât vinarsul)
2208.90.45
2208.90.48
2208.90.71
3. Vinuri si produse pe bazã de vin
3.1. Vinuri nespumoase hl/1 grad alcoolic ex. 2204.21 (cu < 22% vol. alcool etilic si cu <, 2,5 bari presiune în butelie)
ex. 2204.29 (cu < 22% vol. alcool etilic si cu < 2,5 bari presiune în butelie)
ex. 2204.30 (0,5 < % vol. alcool etilic < 22)
3.2. Vinuri spumoase hl/1 grad alcoolic ex. 2204.10 (cu < 22% vol. alcool etilic si cu < 3,5 bari presiune în butelie)
ex. 2204.21 (cu < 22% vol. alcool etilic si cu > 2,5 bari presiune în butelie)
ex. 2204.29 (cu < 22% vol. alcool etilic si cu > 2,5 bari presiune în butelie)
3.3. Vin spumant hl/1 grad alcoolic ex. 2204.10 (cu < 22% vol. alcool etilic si cu > 3,5 bari presiune în butelie)
3.4. Vermuturi si alte produse pe bazã de vin, cu o concentratie în alcool de pânã la 22%, inclusiv în volum hl/1 grad alcoolic ex. 22.05 (cu < 22% vol. alcool etilic)
ex. 22.06 (cu < 22% vol. alcool etilic)
4. Bere hl/1 grad alcoolic ex. 2203.00 (cu < 10% vol. alcool etilic)
B. Produse din tutun
5. Tigarete 1000 tigarete 2402.20
6. Tigãri si tigãri de foi 1000 tigãri 2402.10.00
7. Tutun destinat fumatului kg 2403.10
ex. 2403.91.00 (tutun destinat fumatului)
ex. 2403.99.90 (tutun destinat fumatului)
8. Tutun de prizat si tutun de mestecat kg 2403.99.10
C. Produse petroliere
9. Benzine - carburanti auto t ex. 2710.00.34 (altele decât benzinele fãrã plumb - carburanti auto)
ex. 2710.00.36 (altele decât benzinele fãrã plumb - carburanti auto) 
10. Benzine fãrã plumb - carburanti auto t 2710.00.27
2710.00.29
2710.00.32
11. Motorinã auto t ex. 2710.00.66 (motorinã auto)
ex. 2710.00.67 (motorinã auto)
ex. 2710.00.68 (motorinã auto)
12. Benzinã de primã distilare de DAV, de cocsare si de pirolizã t ex. 2710.00.11 (benzinã de primã distilare de DAV)
ex. 2710.00.34 (benzinã de cocsare)
ex. 2710.00.36 (benzinã de pirolizã)
13. Combustibili tip "m" si tip "p" t ex. 2710.00.66 (combustibil tip "m")
ex. 2710.00.67 (combustibil tip "m")
ex. 2710.00.68 (combustibil tip "m") 
ex. 2710.00.55 (combustibil tip "p")
14. Uleiuri pentru motoare auto t ex. 2710.00.87 (uleiuri minerale pentru motoare auto)
ex. 2710.00.89 (uleiuri pentru motoare auto)
ex. 3403.19.91 (uleiuri pentru motoare auto)
15. Aditivi preparati pentru benzine t ex. 3811.11 (aditivi preparati pentru benzine)
ex. 3811.19.00 (aditivi preparati pentru benzine)
ex. 3811.90.00 (aditivi preparati pentru benzine)
16. Vaseline t ex. 2710.00.89 (vaseline)
2712.10
17. Parafine t ex. 2710.00.89 (parafine)
2712.20
ex. 2712.90 (parafine)

NOTÃ: Cu prefixul "ex" au fost marcate situatiile în care, din întreaga pozitie tarifarã sau din întregul
cod tarifar, sunt supuse accizelor numai produsul sau grupa de produse mentionatã între paranteze.

continuarea în pagina a 2-a