MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 141    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 3 aprilie 2000

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           25. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

           26. - Ordonantã de urgentã privind autorizarea Bãncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Romãnesc" - S.A. Credit Bank

           213. - Hotãrâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

           216. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           217. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           218. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

           219. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

           220. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

           221. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           222. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           223. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

           224. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           238. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performantelor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEl PUBLICE CENTRALE

           489. - Ordin al ministrului finantelor privind constituirea la nivelul Ministerului Finantelor a comisiei de solutionare a cererilor de înlesniri la plata obligatiilor cãtre bugetul de stat

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 37, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Dupã licitarea fiecãrui bun licitatorul întocmeste, în trei exemplare originale, procesul-verbal de licitatie, care se semneazã de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de proprietarul bunului, dacã acesta participã la executare, si care va cuprinde, în mod obligatoriu: modul în care s-a desfãsurat licitatia, rezultatul acesteia, numele si prenumele sau denumirea proprietarului bunului si ale adjudecatarului-cumpãrãtor, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpãrat, pretul, termenul si modalitatea de platã a pretului si data vânzãrii. Orice refuz de a semna se consemneazã în procesul-verbal de licitatie. În termen de douã zile lucrãtoare de la data întocmirii procesului-verbal licitatorul va dispune în scris restituirea garantiei tuturor participantilor, cu exceptia adjudecatarului, a cãrui garantie se retine în contul pretului sau în contul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, dacã adjudecatarul refuzã plata pretului la termenul si în modalitatea stabilite prin procesul-verbal de licitatie."
           2. La articolul 37, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) În termen de douã xile lucrãtoare de la data plãtii pretului integral sau a plãtii avansului în cazul vânzãrii cu plata pretului în rate licitatorul va transmite adjudecatarului cumpãrãtor si proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al procesului-verbal de licitatie. Pentru bunurile imobile transmise prin vânzare silitã procesul-verbal de licitatie constituie titlu de proprietate. Pentru bunurile vândute cu plata pretului în rate procesul-verbal de licitatie constituie titlu executoriu conform art. 3 alin. (1)."
           3. Dupã articolul 43 se introduce articolul 44 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 44. - Dispozitiile cuprinse în prezenta ordonantã se aplicã si fondurilor, în situatia în care acestea valorificã creante aportate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare."
            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 55/1999, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia de cãtre Parlamentul României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Dan I. Pazara,
secretar de stat
p. Ministrul finanielor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 25.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind autorizarea Bãncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - (1) Se autorizeazã Banca Nationalã a României ca, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, sã acorde Bãncii "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank un credit destinat acoperirii cererilor de retragere a sumelor reprezentând depozitele populatiei, în limita plafonului de 54.764.000 lei/ deponent, indiferent de moneda în care este constituit depozitul, ori de numãrul sau mãrimea depozitelor. Plafonul include si dobânda care se datoreazã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, consideratã ca datã a indisponibilizãrii depozitelor. Calcularea în lei a depozitului în valutã se va efectua utilizându-se cursul valutar în lei, publicat de Banca Nationalã a României, pentru respectiva monedã strãinã, în vigoare la data indisponibilizãrii depozitelor.
            (2) În sensul prezentei ordonante de urgentã, notiunea depozit are întelesul prevãzut la art. 2 alin. 2-5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificãrile ulterioare.
            (3) Deponentii, persoane fizice, beneficiazã de restituirea depozitelor, în conditii similare cu cele stabilite la art. 6 alin. 3-5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 2. - Cererile de retragere a depozitelor se vor depune la unitãtile Bãncii "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 3. - (1) Banca "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank va verifica cererile de retragere cu privire la respectarea conditiilor stabilite prin prezenta ordonantã de urgentã si va întocmi listele cuprinzând numele deponentilor si sumele de rambursat, fiind rãspunzãtoare de exactitatea si de legalitatea datelor înscrise în aceste documente.
            (2) Listele centralizatoare pe unitãti teritoriale vor fi întocmite de Banca "renasterea creditului românesc" S.A. - Credit Bank, vor fi vizate de judecãtorul-sindic si vor fi depuse la Banca Nationalã a României în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgeniã.
            (3) Nivelul total al creditului ce se va solicita Bãncii Nationale a României se va determina de Banca "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank prin totalizarea sumelor de rambursat prevãzute în listele centralizatoare.
            Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la prezentarea cererii de credit Banca Nationalã a României va acorda Bãncii "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank un credit al cãrui nivel se determinã potrivit art. 3, pe bazã de contract de credit.
            (2) Rata dobânzii la creditul acordat de Banca Nationalã a României se stabileste la nivelul ratei scontului stabilit de aceasta.
            Art. 5. - (1) Dupã aprobarea creditului Banca Nationalã a României va vira suma respectivã în contul deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni, la cererea si în numele Bãncii "renasterea creditului românesc" S.A. - Credit Bank. Aceastã procedurã va fi prevãzutã expres în contractul de credit încheiat între Banca Nationalã a României si Banca "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank.
            (2) Sumele care urmeazã sã fie restituite persoanelor fizice vor fi consemnate imediat pe numele deponentilor, în baza listelor care vor fi prezentate de Banca "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank si care au fost întocmite în conditiile prevãzute la art. 3.
            (3) De la data consemnãrii sumelor la Casa de Economii si Consemnatiuni deponentii pot solicita restituirea sumelor în numerar sau pot dispune de acestea în orice alt mod.
            Art. 6. - (1) Casa de Economii si Consemnatiuni va efectua operatiuni în acest cont numai în baza documentelor (liste nominale cuprinzând titularii depozitelor si sumele de restituit) întocmite si transmise de Banca "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank.
            (2) Casa de Economii si Consemnatiuni nu poartã nici o rãspundere pentru eventualele erori din documentele transmise de Banca "Renasterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank. Aceste erori vor fi clarificate de Banca "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank, dupã care vor fi comunicate Casei de Economii si Consemnatiuni corecturile efectuate.
            Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 108 si 109 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, republicatã, recuperarea creditului acordat de Banca Nationalã a României se va face cu prioritate din orice încasãri sau fonduri ale Bãncii "renasterea creditului românesc" - S.A. - Credit Bank, obtinute în cursul desfãsurãrii procedurilor prevãzute de Legea nr. 64/1 995.
            Art. 8. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã prevederile referitoare la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank din Legea nr. 135/1996 privind autorizarea Bãncii Nationale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor bancare constituite la societãtile bancare "dacia felix" - S.A. si "credit bank" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 28 octombrie 1996.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Gheorghe Mocuta,
secretar de stat
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Emil Iota Ghizari
p. Ministrul finantelor, Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994
privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

            În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societãtii Române de Radiodifuziune si a Societãtii Române de Televiziune, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 26 septembrie 1994, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 542/1999, se modificã si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Directorul general al Societãtii Române de Televiziune,
Cristian Hadji Culea
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 213.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele de televiziune


 
Nr.
crt.
Denumirea categoriilor de abonati
Taxa de abonament lunar
(lei)
1. Pentru o familie 30.000
2. Agenti economici care vând receptoare de televiziune (pentru fiecare punct de vânzare) 336.000
3. Agentii economici care reparã receptoare de televiziune (pentru fiecare punct de reparatii) 168.000
4. Agenti economici care asambleazã receptoare de televiziune
(pentru fiecare unitate)
1.737.000
5. Institutii publice, scoli spitale, centre cultural-artistice; unitãti militare
(pentru fiecare aparat)
30.000
6. Agenti economici si alte persoane juridice cu sediul în România
(pentru fiecare aparat)
114.000
7. Unitãti hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, unitãti de alimentatie
publicã, restaurante, baruri si altele asemenea (pentru fiecare aparat)
Pentru unitãtile cu activitate sezonierã taxa se percepe numai pentru
perioada de functionare
51.000
8. Aziluri de bãtrâni, crese, grãdinite si cãmine de copii, misiuni diplomatice strãine si membrii acestora (pe bazã de reciprocitate stabilitã prin conventii)
Salariatii si pensionarii Societãtii Române de Televiziune si ai Societãtii Române de Radiodifuziune, precum si alte categorii prevãzute de lege
Scutite
9. Taxa de înscriere a abonatilor va fi egalã cu valoarea abonamentului pe o lunã, în functie de statutul acestora, prevãzut la pct. 1 -7  

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în valoare de 7 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei doamnei Dincã Maria, cu domiciliul în comuna Horia, satul Floresti, judetul Tulcea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 216.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul Romãniei h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în valoare de 25 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, domnului Tocu Costicã, cu domiciliul în comuna Corod, satul Blãnzi, judetul Galati.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 rnartie 2000.
Nr. 217.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul Romãniei h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în valoare totalã de 10 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiilor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrãre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Minrstrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 218.

ANEXÃ
 
Beneficiarul
Adresa
Suma acordatã
(milioane lei)
Familia Constantin Petra Municipiul Bucuresti, str. Nicolae Cartojan nr. 8, sectorul 2 5
Familia  Zainea Georgeta Municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 76, bl. 111, sc. B, et. 3, ap. 68, sectorul 2 5
TOTAL:   10

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajujorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, în valoare totalã de 730 milioane lei, unui numãr de 145 de familii sinistrate din judetul Constanta, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 219.

ANEXÃ
 
Nr.
crt.
Beneficiarul
Adresa
(comuna-satul)
Suma acordatã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Andrei Elisabeta
Alexandru Maria
Andrei Elena
Brabete Maria
Brasoveanu Paraschiva
Beldan Constantin
Bãnut Gheorghe
Butaru Florina
Beldan Ion
Burlacu Dumitra
Cazacu Petre
Crãciunicã Gheorghe
Ciubuc Marian
Colac Tudor
Chirtoc Alexandru
Cioriea Elena
Cojanu Constantin
Curelaru Marian
Capac Marin
Cojanu Elena
Cojanu Gheorghe
Curelaru Stefan
Capac Ion
Cîineanu Nicolae
Dobre Marian
Dincã Aurica
Dragomir Gheorghe
Dragomir Nicolae
Dumitrescu Paulina
Dascãlu Petre
Dobre St. Nicolae
Dobre Constantin
Florescu Alexandra
Farcas Daniela
Firoiu Marin
Grozea Tudora 
Iorgulescu Ion 
Ilinca Victoria 
Iorgulescu Valeriu 
Iorgulescu Dorel 
Iancu Olivia Mihaela 
Iorgulescu Constantin 
Ilie Marin 
Istrate Ion 
Militaru Elena 
Mihordea Mihalache 
Matis Ion 
Mãrãcine Ionut 
Mãrãcine Atena 
Mitran Constantin 
Martinas Marcel 
Mãdularu Ioana
Mihart Ion 
Micu Tudor 
Mohanu Ana 
Micu Gheorghita 
Nitu Gheorghe
Oitã Mihai 
Olaru Petre 
Olaru Nicu 
Olaru Gheorghe 
Onisoru Doina
Olteanu Ion
Pãtran Elena 
Popescu Dumitru
Pluteanu Marian 
Popescu Elena 
Popescu Maria 
Prodea Nicolae 
Petreacã Marin 
Prica Marin 
Pluteanu Nicolae 
Rãducanu Gabriela 
Rosu Vasilica 
Stoica Anica 
Stãnescu Constantin 
Stan C. Petre
Spînu Elena 
Stoica Gheorghe 
Stan Georgicã 
Tita Filip
Tita Ion 
Udrea Dumitra
Ungureanu Aurel 
Vasile Gavril
Vulpe Florica 
Vasile Sergiu 
Vladulescu Adrian 
Vulpe Vasile 
Craiu Dumitru 
Iordache I. Vasilica 
Grasu Stelian 
Popescu Ioana 
Zanet Nicolae 
Alexandru Floarea
Alexandru Elena
Ardeleanu Stan 
Carazianu Vasile 
Colis Gheorghe
Cãmãrasu Gheorghe
Chiritã E. Ion
Doroiman Dumitru
Dulgheru Dumitru
Florea Gheorghe
Grosu Ileana
Iancu C. Stan
Ion Minea
Mustafa Chemal
Memet Sali
Olariu Aurel
Petre Dumitru
Rosu Petre
Sima Costel
Tãranu Marina
Zãbun Gheorghe
Fulea Marin
Ali Ghiulber
Amet Zemaidin
Amet Salim
Ali Negip
Ali Cadir
Ali Iasar
Ali Sali
Ali lusein
Amet Sali
Bâtã Sandu
Bratu Gheorghe
Firdez Devris 
Ismail Asan
Ibram Mustafa
Iusein Demir 
Iusein Sabrie
Ionescu V. Gheorghe
Mares Tudora 
Memet Anife
Memet Iurchius
Petre Ion 
Regep Ibram
Radu Ilie
Rotaru Gherghina 
Saban Iusein
Chihaia Constantin
Chiricã Marian 
Sîrbu Dorel
Sopîrlã Mihai
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Istria - Nuntasi
Rasova
Rasova
Rasova
Rasova
Rasova
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Bãneasa
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Dobromir
Cogealac - Tariverde
Cogealac - Tariverde
Cogealac - Tariverde
Cogealac - Tariverde
6
5
6
6
5
4
5
8
5
5
5
5
5
6
6
9
6
5
6
4
6
6
4
5
4
4
5
7
4
6
6
4
4
5
5
6
6
5
5
5
5
5
6
4
6
5
5
4
4
5
5
7
5
5
4
4
7
5
4
6
6
6
7
5
7
5
5
6
4
4
4
6
6
6
5
5
9
6
6
4
5
6
6
5
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
  TOTAL:   730

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h .o t ã r ã s t e :
Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în valoare totalã de 99,5 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiilor din Valea Jiului, judetul Hunedoara, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 220.

ANEXÃ
 
Beneficiarul
Adresa
Suma acordatã
(milioane lei)
1.Asaftei Dãnut
2.Bucur lonel
3.Burlacu Dionisie Radu
4.Cioabã Ion
5.Hirtie Daniel
6.Ionescu Ioan
7.Lorinczi Carol
8.Magãt Alexandrina
9.Matei Cristina
10.Moraru Nicolina
11.Paris Ioan
12.Peter Nicolae
13.Pintilie Litã
14.Rãdut Marchiza
15.Tabacu Dumitru
16.Tabacu Gheorghe
17.Gergely Clari Alina
18.Adam Stefan
19.Adam Greti Rozalia
20.Bãrdasu Iosif
21.Bodi Florentina Daniela
22.Cifra Ibolya
23.Cobori Mircea
24.Cosma Eugen
25.Crãciun Vasile
26.Crutan Sebastian
27.Csilcser Aurelia
28.Despa loan
29.Dolcu Simona
30.Feraru Daniel
31.Feraru Petra
32.Kalanyos Gyongyi
33.Kartmann Mihaela
34.Magyari Ioan Alexandu
35.Merãutã Maria
36.Moldovan Floarea
37.Nagy Carol
38.Palaczkos Viorica
39.Pantiru Florin
40.Paraschiv Alina
41.Pãtrascu Durriitru Dragos
42.Rusu Constantin
43.Simionca Ionicã
44. Stirbu Marcela
45. Stoica Marius Daniel
46. Varga Ladislau
47. Vas Eva
48. Vas Iustina
Petrosani. Str. Aviatorilor bl. 1/8
Petrosani, str. Venus nr. 5/44
Petrosani, str. Oituz nr. 1/2/6
Petrosani, str. Venus nr. 10/1
Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 50/19
Petrosani, str. Saturn bl. 14/1
Petrosani, str. Saturn bl. 14/16 
Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 52/3 
Petrosani, str. Saturn bl. 7/32 
Petrosani, str. Saturn bl. 7/35
Petrosani, str. Saturn bl. 11/44 
Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 1/15 
Petrosani, str. Saturn bl. 2/96
Petrosani, Str. Unirii bl. 4/7 
Petrosani, Str. Gãrii nr. 3/1
Petrosani, Str. Independentei nr. 39A/71 
Hunedoara, Str. Pinilor bl. 39/38
Vulcan, str. St. O. Iosif nr. 7/22 
Vulcan, str. Dorobanti nr. 59/2/13
Vulcan, str. Mihai Eminescu bl. 4/1/6
Vulcan, Aleea Pajistei bl. A52/40
Vulcan, str. Mihai Eminescu bl. 2/53
Vulcan, Aleea Trandafirilor bl. D61/2/13
Vulcan, str. Nicolae Titulescu bl. D12/63
Vulcan, str. Traian nr. 27, bl. 5/2/2
Vulcan, str. Mihai Viteazul nr. 8, bl. D4/1/1 
Vulcan, str. Vasile Alecsandri nr. 6, bl. 5/11
Vulcan, str. Coroesti nr. 53
Vulcan, str. Mihai Eminescu nr. 2, bl. 2/2/24 
Vulcan, Aleea Pajistei nr. 3, bl. D7/9
Vulcan, Aleea Pajistei nr. 3/9
Vulcan, Str. Crângului nr. 4/2 
Vulcan, Aleea Muncii bl. A1/10 
Vulcan, Str. Vâlcelelor nr. 9
Vulcan, str. Mihai Eminescu bl. 6/10
Vulcan, Str. Muntelui nr. 5
Vulcan, Str. Minerului bl. 16/1
Vulcan, Str. Trandafirilor nr. 3, bl. D61/21
Vulcan, str. St. O. Iosif bl. 7/1 /51
Vulcan, str. Dorobanti b.l. 58/2/16
Vulcan, Str. Pinului nr. 4, bl. M/20 
Vulcan, str. Izvor nr. 6/2
Vulcan, str. Merisori nr. 23/1
Vulcan, str. Nicolae Titulescu bl. F4/32
Vulcan, str. Nicolae Titulescu bl. 25/9
Vulcan, str. Decebal nr. 37/8
Vulcan, str. 11 Iunie nr. 2/1
Vulcan, str. 11 Iunie nr. 3/2/1
3,5
1,5

1
4
3,5
2,5
2
3,5
3
3
2,5 
2,5
2

1
5
1,5
1,5
2,5
1,5 
1,5
1,5 
1,5
5
1,5
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

1,5 
1,5
1,5 
1,5
1,5
1,5 
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
TOTAL:   99,5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÃRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în sumã de 10 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, doamnei Pîrju L. Dorina, domiciliatã în comuna Doljesti, satul Buruienesti, judetul Neamt, pentru refacerea
locuintei distruse de incendiu.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 221.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în sumã de 10 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei domnului Constantin Jan Gabriel, cu domiciliul în municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 334, bl. 43, ap. 87, sectorul 5.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 222.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s te :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în sumã totalã de 101 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, unui numãr de 41 de familii din orasul Anina, judetul Caras-Severin, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 223.

ANEXÃ
 
Numele si prenumele reprezentantului legal al familiei
Adresa
Suma acordatã
(milioane lei)
1.Koncz Mihaly
2.Maistru Constantin
3.Talpan loan
4.Titi Francisc
5.Cîrtog Florea
6.Brânzã loan
7. Pintilii Constantin
8.Stan Vasile
9.Brasoveanu Alexandru
10.Smerea Constantin
11.Bololoi Iosif
12.Mihãilã Petru
13.Nitisor Ion
14.Daraban Lãcrãmioara
15.Imbrisca Gheorghe
16.Cãbescu Vasile
17.Hanzi Silvia
18.Vatamanu Dumitru
19.Cîrlan Costel
20.Tîrnovanu Simona
21.Ciobanu Domnica
22.Talianu Nelu
23.Dragan Olimpia
24.Bardas Dumitru
25.Dudãu Ilie
26.Hanzi Alexandru
27.Iordache Aurica
28.Dragomir Petricã
29.Colotelu Dumitru
30.Vinerica Ion
31. Maran Dumitru Adrian
32. Sevcenco Dumitru 
33. Petricã Benone
34. Ganea Doina Marta 
35. Peia Nicolae
36. Popistas Ion 
37. Dumitriu Vasile
38. Etsmann Francisc
39. Kovacs Aspazia
40. Varga Ludovic Rudolf 
41. Becica Ionut Carol
Oras Nou, bl. C12, ap. 8
Oras Nou, bl. C12, et. 3, ap. 9
Oras Nou,, bl. P1 , et. 2, ap. 
Oras Nou, bl. P5, et. 4, ap. 13 
Oras Nou, bl. G3, et. 3, ap. 33 
Oras Nou, bl. C8, et. 2, ap. 7 
Oras Nou, bl. C1, ap. 6
Oras Nou, bl. C1, ap. 10
Str. Celnic Nord bl. 5, et. 1, ap. 3
Oras Nou, bl. P8, et. 4, ap. 9 
Oras Nou, bl. C6, ap. 11
Str. Vânãtorilor nr. 5
 Str. Crivina bl. 9, ap. 11 
Str. Andrei Muresan nr. 4 
Str. Drum Nou bl. 47, ap. 6 Oras Nou, bl. 5, ap. 3
Str. Victoriei nr. 28
Str. Dealul Frumos nr. 26 
Str. Drum Nou bl. 47, ap. 13
 Str. Virgil Birãu bl. 8, ap. 1
Str. Crivina bl. 11, sc. 1 , ap. 1 si 2 
Str. Sfânta Varvara bl. H, sc. 2, ap. 8
Str. Crivina bl. 9, ap. 1
Oras Nou, bl. C6, ap. 4
Oras. Nou, bl. C6, ap. 7
Str. Râului nr. 10
Str. Crivina bl. 9, ap. 16 
Str. Crivina nr. 10
Str. M. Hammer nr. 4
Str. Crivina bl. 9, ap. 14
Str. Drum Nou nr. 15
Str. Drum Nou bl: 47, ap. 1
Oras Nou, bl. C12, et. 4, ap. 12
Str. Celnic Nord bl: 3, ap. 2
Oras Nou, bl. P1 , et. 1 , ap. 4
Oras Nou, bl. P1, et. 3, ap: 10
Oras Nou, bl, P3, ap. 8
Oras Nou, bl. -A1, sc. 2, ap. 1
Str. Crivina bl. 11A, ap. 16
Str. Uzinei bl. G1, ap. 39
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL:   101

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în valoare de 3 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, domnului Bãncutã Petru, domiciliat în comuna Doljesti, judetul Neamt.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 224.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea
performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învãtãmântul superior

            În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bazã al personalului din învãtãmânt, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învãtãmântul superior, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 1 aprilie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 31 martie 2000.
Nr. 238.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din  învãtãmântul superior

            Art. 1. - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învãtãmântul superior se face de cãtre rector, pe baza propunerilor sefilor de catedrã/departament, cu avizul decanilor/directorilor de colegiu, potrivit criteriilor de evaluare si indicatorilor de performantã prevãzuti la art. 3.
            Art. 2. - Stabilirea salariului de bazã pentru personalul didactic din învãtãmântul superior se face anual, pe baza evaluãrii performantelor profesionale din anul anterior si a celor realizate pânã la data evaluãrii din anul în curs, în limita alocatiilor bugetare pentru finantarea de bazã si a veniturilor extrabugetare dobândite de institutiile de învãtãmânt superior.
            Art. 3. - Criteriile de evaluare si indicatorii de performantã pentru personalul didactic din învãtãmântul superior sunt urmãtorii:
 
Nr.crt.
Criteriul de evaluare
Indicatorii de performantã
Numãrul de puncte (0-5)
1. Elaborarea de materiale didactice 1. Introducerea unor cursuri noi, pe directii neelaborate anterior
2. Cursuri universitare proprii, cu înalt grad de originalitate
3. Suporturi de studiu pentru seminarii (antologii, companioane, culegeri tematice), laboratoare, proiecte
4. Manuale si alte materiale pentru învãtãmântul preuniversitar
 
2. Cercetare stiintificã  1. Cãrti, monografii, tratate publicate în edituri recunoscute
2. Studii publicate în reviste de specialitate, cu referenti si colective editoriale
3. Conferinre/lucrãri de sintezã prezentate la manifestãri stiintifice recunoscute
4. Lucrãri, publicate în volumele unor conferinte nationale si/sau internationale, cu referenti si comitet de program
5. Brevete omologate, produse aplicate
6. Premii stiintifice, acordate pe lucrãri
7. Granturi câstigate prin competitie
8. Contracte de cercetare stiintificã
9. Rapoarte de cercetare stiintificã
 
3. Recunoastere nationalã si internationalã 1. Profesor invitat pentru prelegeri la universitãti de prestigiu
2. Membru în academii de stiintã si artã
3. Membru în societãti stiintifice si profesionale
4. Membru în comisii de doctorat
5. Membru în colective de redactie ale unor reviste recunoscute
6. Membru în comitetele internationale de program
7. Membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetãrii stiintifice
8. Membru în echipe de expertizare/evaluare a procesului educational
9. Membru în consilii nationale de specialitate
10. Organizator de manifestãri stiintifice internationale si/sau nationale
11. Referent stiintific/expert national si international
 
4. Activitate cu studentii 1. Evaluarea cadrelor didactice de cãtre studenti (comunicare, aprecierea cursului/seminarului/
proiectului, aprecierea metodei de lucru, claritatea expunerii etc.) pe baza unei metodologii stabilite de senatul universitar 
2. Conducerea unor cercuri stiintifice studentesti
3. Numãrul de studenti înscrisi la cursurile si seminariile aferente postului de bazã
 
5. Activitate în comunitatea academicã 1. Numãrul de lucrãri de absolvire, licentã (diplomã), disertatie, doctorat, conduse`
2. Participarea la sesiuni stiintifice, simpozioane, mese rotunde, organizate în institutia de învãtãmânt superior
 

            Art. 4. - (1) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplicã diferentiat, în raport cu functiile didactice din învãtãmãntul superior.
            (2) Ponderea fiecãrui criteriu în evaluarea performantelor profesionale individuale se stabileste anual de senatul institutiei de învãtãmânt superior, pentru fiecare functie didacticã si pentru vechime în învãtãmânt, în raport cu politica de dezvoltare institutionalã a institutiei respective.
            Art. 5. - Senatele universitare pot introduce si alte criterii de evaluare si indicatori de performantã care sustin politica de dezvoltare institutionalã si întãresc competitivitatea institutiei. Suma ponderilor criteriilor de evaluare va fi de 100%.
            Art. 6. - Fiecare indicator de performantã este evaluat pe o scarã de la 0 la 5. În stabilirea procedurilor si a regulilor de mãsurare a valorii indicatorilor de performantã conducerile institutiilor de învãtãmânt superior vor consulta sindicatele si/sau reprezentantii salariatilor, dupã caz.
            Art. 7. - Salariul de bazã al fiecãrui cadru didactic va fi stabilit în functie de rezultatul obtinut prin însumarea punctelor acordate pentru indicatorii de performantã, combinat cu ponderea criteriilor de evaluare stabilitã la nivelul institutiei. pentru fiecare functie didacticã, tinând seama de limitele prevãzute de lege si de veniturile institutiei.
            Art. 8. - Contestatiile în legãturã cu evaluarea performantelor profesionale individuale se fac în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluãrii si se solutioneazã de biroul senatului universitar. Rezultatul analizãrii contestatiei va fi comunicat în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind constituirea la nivelul Ministerului Finantelor a comisiei de solutionare a cererilor de înlesniri la plata obligatiilor cãtre bugetul de stat

            Ministrul finantelor,
            în temeiul art. 12 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Pentru solutionarea cererilor referitoare la înlesnirile la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat, neachitate la termenul scadent, inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în conformitate cu prevederile art: 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile ulterioare, si ale cap. II pct. 3 lit. a) din anexa la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998, la nivelul Ministerului Finantelor se constituie comisia cu urmãtoarea componentã:
            1. Secretar de stat - Iosefina Morosan, presedinte
            2. Secretar de stat - Sebastian Vlãdescu
            3. Secretar de stat - Valentiria Siclovan
            4. Secretar general adjunct al Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor - Doina Leonte
            5. Director general al Directiei generale administrarea veniturilor - Petricã Grama
            6. Director al Directiei colectare venituri - Buicã Dumitru
            7. Sef al Serviciului pentru solutionarea cererilor de înlesniri la platã din cadrul Directiei colectare venituri - Silvia Pãtrãscoiu
            Art. 2. - Expertii din cadrul Serviciului pentru solutionarea cererilor de înlesniri la platã din cadrul Directiei colectare venituri vor prezenta comisiei sus-mentionate rezultatele analizei dosarelor transmise din teritoriu pentru fiecare agent economic, iar membrii comisiei vor aproba cu minimum patru voturi modul de solutionare a cererilor respective (numãr de rate, termene de platã, conditii, scutirea majorãrilor de întârziere, respingerea cererilor etc.).
            Art. 3. - Dacã în cursul derulãrii înlesnirilor la platã contribuabilii sunt în imposibilitatea de platã a unor rate sau a unor sume reprezentând obligatii curente la bugetul de stat, precum si a unor întârzieri la plata acestora, solicitând revizuirea conditiilor stipulate în aprobare, iar din analizã rezultã oportunitatea acordãrii unor astfel de facilitãti, comisia poate solutiona favorabil cererile respective, cu mentinerea esalonãrii.
            Art. 4. - Comisia poate conditiona aprobarea înlesnirilor de constituirea în termen de 45 de zile a unei garantii (bancare sau la trezorerie).
            În situatia în care esalonarea la platã începe cu o perioadã de gratie, termenul de depunere a garantiei va fi cel mai târziu cu 15 zile înainte de termenul scadent al primei rate din esalonare.
            Art. 5. - În cazul în care în timpul derulãrii esalonãrii apare imposibilitatea de platã a unei rate, suma poate fi acoperitã din garantia constituitã, esalonarea rãmânând valabilã cu conditia ca plãtitorul sã îsi reîntregeascã garantia în termen de maximum 60 de zile.
            Art. 6. - Comisia poate reduce perioada scursã de la nerespectarea unei înlesniri anterioare de la 6 luni la 2 luni, cu acordarea unei noi înlesniri.
            Art. 7. - Înlesnirile la plata obligatiilor fatã de bugetul de stat se pot acorda si cu alte conditii care se considerã stimulative pentru încasarea veniturilor bugetare.
            Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 31 martie 2000.
Nr. 489.