MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 472  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 30 septembrie 1999

SUMAR

DECRETE

           314. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           769. - Hotãrâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           9. - Norme pentru calculul valorii activului si pasivului bãncilor în vederea stabilirii stãrii de insolvabilitate a acestora, precum si pentru modificarea si completarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Generalul de brigadã Grigoras Neculai Corneliu se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 24 septembrie 1999.
Nr. 314.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

            În temeiul art. 130 alin. (1) lit. b) si al art. 131 alin. (1)-(4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã metodologiile privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune
colectivã a drepturilor de autor, precum si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor, prevãzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - În relatiile contractuale cu utilizatorii organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere
muzicale poate face reduceri ale cotelor procentuale sau ale sumelor forfetare prevãzute în anexele prezentei hotãrâri, în mãsura în care este abilitat de membrii sãi.
            Art. 3. - Organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale rãspunde fatã de utilizatori
pentru eventualele pretentii ale tuturor detinãtorilor de drepturi pe care îi reprezintã.
            Art. 4. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneazã cu amendã de la 400.000 lei la 1.000.000 lei urmãtoarele
fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni:
            a) refuzul nejustificat al utilizatorilor de opere muzicale de a pune la dispozitie organismului de gestiune colectivã a
drepturilor de autor de opere muzicale informatiile si documentele prevãzute la pct. 6 din anexa nr. 1, la pct. 2.2 din
anexa nr. 2 si la pct. 2.2, 2.3, 12 si 13 din anexa nr. 3;
            b) refuzul nejustificat al societãtilor de intermediere a serviciilor publicitare de a prezenta organismului de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale situatia încasãrilor realizate în contul publicitãtii difuzate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune, prevãzute la pct. 7 din anexa nr. 1;
            c) refuzul nejustificat al utilizatorilor de opere muzicale de a permite accesul delegatilor organismelor de gestiune
colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale potrivit pct. 14 din anexa nr. 3.
            (2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) se constatã si amenzile contraventionale se aplicã de cãtre personalul
împuternicit de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de cãtre organele de specialitate
ale Politiei Române, din oficiu sau la cererea organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale.
            Art. 5. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se completeazã cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 6. - Utilizatorii care au contracte în curs de executare, încheiate cu organismele de gestiune colectivã a
drepturilor de autor de opere muzicale, au obligatia ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri sã le renegocieze conform tabelelor si metodologiilor din anexe.
            Art. 7. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã dispozitiile art. 70-86 din anexa B la Hotãrârea
Consiliului de Ministri nr. 632/1957 privind aprobarea normelor de remunerare a autorilor si stabilirea tarifelor si a
modalitãtilor de platã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
Rodica Pârvu,
director general
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
p. Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Dorin Anton

Bucuresti, 20 septembrie 1999.
Nr. 769.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor de cãtre organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii prin cablu si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

            1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii prin cablu vor putea utiliza în cadrul propriilor programe
repertoriul de opere muzicale al unui organism de gestiune colectivã a drepturilor de autor numai în baza unei autorizatii
eliberate de acesta si în conditiile prezentei hotãrâri.
            2. Utilizatorii autorizati potrivit pct. 1 au obligatia sã plãteascã o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale
ale autorilor de opere muzicale, calculatã procentual din veniturile brute lunare, potrivit tabelului urmãtor:
Anul
Organismele
de radiodifuziune
Organismele
de televiziune 
Distribuitorii
prin cablu
1999 2,3% 1,55% 1,1%
2000 si urmatorii 3% 2% 1,2%
 
            3. Remuneratiile datorate de utilizatori potrivit pct. 1 si 2 nu vor putea fi mai mici decât cuantumurile prevãzute în tabelul urmãtor:
Anul
Organismele
de radiodifuziune
Organismele
de televiziune 
Distribuitorii
prin cablu
1999
610000
610000
610000
2000 si urmatorii
800000
800000
800000
             4. Sumele cuprinse în tabelul de la pct. 3 se pot modifica periodic de cãtre organismele de gestiune colectivã a
drepturilor de autor de opere muzicale, conform prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Modificarea remuneratiilor minime se va comunica utilizatorilor de cãtre organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale prin cel putin douã anunturi succesive, publicate în douã ziare de rãspândire nationalã.
            5. Baza de calcul a remuneratiei reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, datoratã de cãtre organismele de radiodifuziune si de televiziune, o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adãugatã si taxa localã de publicitate. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul a remu neratiei o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adãugatã.
            6. Organismele de radiodifuziune si de televiziune au obligatia sã punã la dispozitie organismelor de gestiune
colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale lista cuprinzând toate operele transmise în emisiuni sau înregistrate pentru necesitãtile propriilor emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza lista completã cuprinzând programele retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale respectiv.
            7. În situatia în care organismele de radiodifuziune sau de televiziune utilizeazã serviciile unor societãti de intermediere a serviciilor publicitare, baza de calcul a remuneratiei reprezentând dreptul de autor de opere muzicale o constituie încasãrile societãtii de intermediere în contul publicitãtii difuzate de utilizatorii respectivi, astfel:
            a) dacã încasãrile din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mari de 60% din încasãrile societãtii de intermediere,
baza de calcul a remuneratiei este reprezentatã de încasãrile organismului de radiodifuziune sau de televiziune;
            b) dacã încasãrile din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mici de 60% din încasãrile societãtii de intermediere,
baza de calcul a remuneratiei este de 60% din încasãrile societãtii de intermediere.
            8.1. Plata remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, datorate de organismele de radiodifuziune si de televiziune, se efectueazã trimestrial. Termenul limitã de platã este ziua a 10-a din trimestrul urmãtor celui pentru care se efectueazã plata.
            8.2. Plata remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, datorate de distribuitorii prin cablu, se efectueazã lunar. Termenul limitã de platã este ziua a 25-a a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata.
            8.3. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã penalitãti echivalente cu dobânzile practicate de Banca Nationalã a României, aferente sumelor neachitate la termen.
            9. Societatea Românã de Radiodifuziune si Societatea Românã de Televiziune vor plãti remuneratiile reprezentând
drepturile de autor conform contractelor negociate si încheiate direct cu organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale.

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor
în scop ambiental si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

            1. Prin utilizarea operelor muzicale în scop ambiental se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent
de modalitatea realizãrii comunicãrii, prin prezentarea directã de cãtre interpreti sau prin întrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparaturã de redare a înregistrãrilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).
            2.1. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoanã fizicã sau juridicã autorizatã, care foloseste cu orice titlu (de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere etc.) spatii în care sunt utilizate în scop ambiental opere muzicale.
            2.2. Utilizatorii au obligatia sã obtinã, din partea organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, autorizatia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora si sã plãteascã remuneratii potrivit tabelului din prezenta metodologie, indiferent de durata efectivã a utilizãrii.
            2.3. Remuneratiile se reduc proportional cu numãrul efectiv de zile ale lunii în care, în spatiile respective, a fost
imposibilã utilizarea echipamentelor de sonorizare.
            3. Remuneratiile vor putea fi modificate dupã constituirea asociatiilor patronale ale utilizatorilor, precum si periodic
de cãtre organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, conform prevederilor art. 131
alin. (7) din Legea nr. 8/1996.
            4. Modificarea remuneratiilor se va comunica utilizatorilor de cãtre organismele de gestiune colectivã a drepturilor de
autor de opere muzicale prin cel putin douã anunturi succesive, publicate în douã ziare de rãspândire nationalã.
            5. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectueazã lunar. Termenul limitã de platã este ziua a 25-a a
lunii urmãtoare celei pentru care se face plata.
            6. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã penalitãti echivalente cu dobânzile practicate de Banca Nationalã a
României, aferente sumelor neachitate la termen.

T A B E L U L
cuprinzând remuneraþiile datorate pentru utilizarea operelor muzicale în scop ambiental


 
Utilizatori
Renumeratii
(lei)
0
1
A. Unitãti de alimentaþie publicã (restaurante, baruri, berãrii, birturi, cofetãrii, pizzerii, plãcintãrii, fast-food si orice asemenea unitãti) si sãli de jocuri*)(remuneratii/lunã)
 

TABEL1

TABEL2

            *****) În calculul suprafetelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Dacã
acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activitãti, remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de
opere muzicale se vor plãti pentru fiecare activitate în parte. Cumulul remuneratiilor plãtite nu va depãsi 10% din valoarea
încasãrilor brute ale utilizatorului.
            *****) În calculul suprafetelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile.
            *****) Remuneratiile aplicabile pentru târgurile si expozitiile organizate în afara oraselor sau în comune si sate vor fi
reduse cu 40% fatã de cele indicate în tabel.
            *****) Remuneratiile prevãzute pentru unitãtile de cazare se percep numai în cazul existentei echipamentelor radio- Tv în camere.
            *****) La transportul de pasageri aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursã în parte, dar numai în
cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult
de 20 de zile lunar nu se plãtesc remuneratii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare si pe apã sumele sunt
datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, dupã caz).

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor
în scop lucrativ si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

            1. Prin utilizarea operelor muzicale în scop lucrativ se întelege orice comunicare publicã a acestora prin interpre-
tarea directã de cãtre artisti sau prin orice mijloc tehnic prin care muzica este prezentatã în sine sau însoteste alte actiuni, cum ar fi dansul, spectacolul de circ, sportul, prezentãrile de modã sau altele asemenea, în spatii închise sau deschise, în care publicul plãteste bilete de acces si/sau consumatii, ori în care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.
            2.1. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoanã fizicã sau juridicã autorizatã, care organizeazã activitãti de natura celor enumerate la pct. 1.
            2.2. Utilizatorii au obligatia sã obtinã, din partea organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor de
opere muzicale, autorizatia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora si sã plãteascã remuneratii potrivit
tabelelor cuprinse în metodologie.
            2.3. În vederea obtinerii autorizatiei utilizatorii au obligatia sã punã la dispozitie organismelor de gestiune colectivã
a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 48 de ore înainte, toate informatiile privind data, locul, bugetul actiunii si sursele de finantare.
        3. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintã, dupã caz:
            a) încasãrile brute obtinute prin vânzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc., la locul
reprezentatiei;
            b) bugetul de cheltuieli al altor manifestãri decât cele prevãzute la lit. a);
            c) bugetul de cheltuieli pentru campaniile publicitare, promotionale sau electorale.
            4.1. Remuneratia se calculeazã prin aplicarea procentelor din tabelul nr. I col. 1 si din tabelul nr. II col. 1 asupra
încasãrilor din vânzarea de bilete sau a procentelor din tabelul nr. II col. 2 asupra încasãrilor obtinute din vânzarea de programe, materiale promotionale, consumatii etc.
            4.2. În cazul spectacolelor fãrã vânzare de bilete la intrare, cuantumul remuneratiilor reprezentând dreptul de
autor de opere muzicale se stabileste prin aplicarea procentelor indicate în tabelul nr. I col. 1 asupra a 60% din bugetul de cheltuieli al spectacolului.
            5.1. Remuneratia minimã ce va fi plãtitã de utilizatori se va calcula prin aplicarea procentului prevãzut în tabelul
nr. I col. 1 asupra procentului din capacitatea sãlii, prevãzut în tabelul nr. I col. 2, sau a unui numãr minim de bilete, conform tabelului nr. III.
            5.2. Pentru categoriile de spectacole mentionate în tabelul nr. I remuneratiile minime nu vor fi inferioare celor cal-
culate prin aplicarea procentelor mentionate în tabelul nr. I col. 1 asupra a 60% din bugetul de cheltuieli al spectacolului.
            6. În cazul în care operele muzicale sunt utilizate în acelasi local atât în scop lucrativ, cât si în scop ambiental,
se plãtesc remuneratii pentru ambele utilizãri, potrivit tabelelor din prezenta metodologie, dar nu mai mult de 10% din totalul veniturilor brute.
            7. Pentru manifestãri ocazionale, în care sunt utilizate opere muzicale din repertoriul organismelor de gestiune
colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, se plãtesc remuneratii calculate din bugetul de cheltuieli pentru organizarea acestora, aplicându-se procentele din tabelul nr. IV col. 1, dar nu mai putin decât sumele forfetare indicate în tabelul nr. IV col. 2.
            8. Utilizatorii cu activitate permanentã au obligatia sã plãteascã remuneratiile trimestrial. Termenul limitã de platã
este ziua a 10-a din trimestrul urmãtor celui pentru care se efectueazã plata.
            9.1. Utilizatorii cu activitate ocazionalã au obligatia sã plãteascã sumele datorate în cel mult 3 zile de la data
actiunii.
            9.2. În cazul turneelor sau al reprezentatiilor repetate ale aceluiasi spectacol, utilizatorii pot conveni cu organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale ca plata remuneratiilor sã aibã loc dupã ultimul spectacol al seriei.
            10. Remuneratiile prevãzute în tabelul nr. I si IV se vor reduce proportional cu durata de utilizare a operelor muzicale ce nu apartin repertoriului organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, raportatã la durata totalã a operelor muzicale ce fac obiectul utilizãrii.
            11. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã penalitãti echivalente cu dobânzile practicate de Banca Nationalã
a României, aferente sumelor neachitate la termen.
            12. Utilizatorii au obligatia sã prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale informatiile si documentele financiar-contabile indispensabile stabilirii bazei de calcul a remuneratiilor.
            13. În vederea repartizãrii corecte a remuneratiilor încasate de cãtre organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorii au obligatia sã comunice acestora operele muzicale utilizate, indicând autorul operei si durata utilizãrii ei.
            14. Organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea utilizãrii operelor muzicale în scop lucrativ.
            Delegatii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai pe baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale si a delegatiilor care indicã ora si scopul accesului.
            Delegatii pot utiliza echipamente de înregistrare audio, portabile, în spatiile în care sunt utilizate opere muzicale în
scop lucrativ.
            15. Organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale pot folosi înregistrãrile realizate,
conform prevederilor pct. 14, exclusiv în scopul stabilirii procentului de utilizare a operelor muzicale din repertoriul lor.

TABEL3

TABEL4

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
pentru calculul valorii activului si pasivului bãncilor în vederea stabilirii stãrii de insolvabilitate a acestora, precum si pentru modificarea si completarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998

            În temeiul art. 26 alin. (2) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, al
art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998, al art. 4 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, al art. 2 alin. 2 din Legea
nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, precum si al art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificãrile ulterioare, si având în vedere prevederile Legii nr. 83/1998, ale Ordinului ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãtile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificãrile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ulterioare,
            Banca Nationalã a României emite prezentele norme.
            Art. 1. - Prezentele norme reglementeazã modul de calcul al activului, al pasivului si al activului net ale bãncilor, persoane juridice române, în scopul stabilirii stãrii de insolvabilitate a acestora conform art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 83/1998.
            Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            a) valoarea activului - valoarea totalã a activului unei bãnci, evidentiatã la pozitia L98 din formularul mod. -
4100 "situatia patrimoniului"*);
        b) valoarea pasivului - valoarea totalã a pasivului unei bãnci, evidentiatã la pozitia L99 din formularul mod - 4100
"situatia patrimoniului";
            c) obligatiile bãncii - valoarea surselor atrase si împrumutate, calculatã prin însumarea urmãtoarelor posturi evidentiate în partea de pasiv a formularului mod. - 4100 "situatia patrimoniului": operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare, operatiuni cu clientela, operatiuni cu titluri si operatiuni diverse, datorii subordonate si datorii atasate acestora, fonduri publice alocate;
            d) activul net (patrimoniul net) - diferenta dintre valoarea activului si cea a obligatiilor bãncii.
            Art. 3. - (1) Pe baza datelor înscrise în balanta de verificare întocmitã la sfârsitul fiecãrei luni bãncile vor copmleta formularul mod. - 4100 l1Situatia patrimoniului" si vor calcula activul net. Modelul formularului de calcul al activului net este prezentat în anexa nr. 1, iar corelatiile între rândurile din acest formular si pozitiile din formularul mod. - 4100 "situatia patrimoniului" sunt prevãzute în anexa nr. 2.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor în cazul bãncilor care, în conformitate cu prevederile legale,
au obligatia sã întocmeascã situatii financiar-contabile pentru alte perioade decât cele prevãzute în modelele situatiilor
financiar-contabile pentru bãnci si în normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 4. - În situatia în care activul net are o valoare negativã, respectiv valoarea obligatiilor bãncii depãseste valoarea activului sãu, banca în cauzã este consideratã insolvabilã conform dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 83/1998.
            Art. 5. - Bãncile vor transmite lunar Bãncii Nationale a României - Directia supraveghere formularul de calcul al
activului net si formularul mod. - 4100 "situatia patrimoniului", în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care acestea se întocmesc.
            Art. 6. - Prezentele norme modificã si completeazã prevederile modelelor situatiilor financiar-contabile pentru
bãnci si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ulterioare, referitoare la regulile de întocmire si depunere a situatiilor financiare periodice de cãtre bãnci.
            Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a mãsurilor prevãzute la
art. 69 alin. 2 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.

p. GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
Emil Iota Ghizari

Bucuresti, 27 septembrie 1999.
Nr. 9.            *) Modelul formularului mod. - 4100 "situatia patrimoniului" si modul de întocmire a acestuia sunt prevãzute în Modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si în normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 si nr. 343 bis din 10 septembrie 1998.

ANEXE

TABEL5