MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 470  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 30 septembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           783. - Hotãrâre privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului în administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare

           784. - Hotãrâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlãturarea efectelor exploziei de la Centrala termicã a Spitalului Municipal Dej, judetul Cluj, produsã la data de 8 noiembrie 1998

           793. - Hotãrâre privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în administrarea Ministerului Culturii, cu destinatia "Parc al prieteniei româno-maghiare"

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           25. - Circularã privind retragerea si încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoarea nominalã de 500 lei - emisiunea 1992

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           121. - Decizie privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Decizia nr. 171/1998

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

           44. - Decizie pentru aprobarea tarifelor la energia electricã si termicã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului în administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare

            În temeiul prevederilor rt. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic
al acesteia,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea unei pãrti din imobiul, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucuresti, Bd Libertãtii nr. 14, sectorul 5, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului în administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare.
           Art. 2. - Predarea-preluarea pãrtii din imobilul prevãzut la Art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Secretar de stat, presedintele Comisiei Nationale
pentru Controlul Activitãtilor Nucleare,
Dan Cutoiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 783.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a pãrtii din imobilul, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului în administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare

TABEL1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume de bani din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlãturarea efectelor exploziei de la Centrala termicã a Spitalului Municipal Dej, judetul Cluj, produsã la data de 8 noiembrie 1998

            În temeiul prevederilor  Art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
         Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 3.909.769,00 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999, ca ajutor financiar ce se acordã Ministerului Sãnãtãtii, în calitate de ordonator principal de credite, pentru înlãturarea efectelor exploziei care a avut loc la data de 8 noiembrie 1998 la Centrala termicã a Spitalului Municipal Dej, judetul Cluj.
             Art. 2. - Sumei alocate potrivit Art. 1 si neutilizate pânã la data de 31 decembrie 1999 i se aplicã prevederile Art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
            Art. 3. - Ministerul Finantelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în
structura bugetului de stat pe anul 1999 si a bugetului Ministerului Sãnãtãtii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 784.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în administrarea Ministerului Culturii, cu destinatia "parc al prieteniei româno-maghiare"

             În temeiul Art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
             Art. 1. - Se aprobã transmiterea terenului situat în municipiul Arad, judetul Arad, în suprafatã de 3.701 m 2 ,
identificat în Cartea funciarã Arad nr. 385-169/etc./C/2/3, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Arad în administrarea Ministerului Culturii, cu destinatia "Parc al prieteniei româno-maghiare".
            Art. 2. - Imobilul individualizat în extrasul de Carte funciarã nr. 385-169/etc./C/2/3 se va transmite pe bazã de
protocol de predare-primire între Consiliul Local al Municipiului Arad si Ministerul Culturii, în termen de 7 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri..

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat

Bucuresti, 28 septembrie 1999.
Nr. 793.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind retragerea si încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoarea nominalã de 500 lei - emisiunea 1992

            Banca Nationalã a României, în conformitate cu prevederil e Art. 19 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, va retrage din circulatie,
            începând cu data de 1 octombrie 1999, bancnota cu valoarea nominalã de 500 lei - emisiunea 1992.
            Dupã data de 15 decembrie 1999 înceteazã puterea circulatorie a acestei bancnote, nemaiputând fi utilizatã ca
mijloc legal de platã.
            1. Retragerea din circulatie a bancnotelor de 500 lei - emisiunea 1992 se va face astfel:
            În perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 1999 inclusiv aceste bancnote vor fi primite de la populatie, în mod obisnuit, de cãtre toate casieriile agentilor economici, precum si de cãtre casieriile celorlalte institutii. Acestea sunt obligate sã primeascã bancnotele de 500 lei - emisiunea 1992, sã nu le mai repunã în circulatie, urmând sã le depunã zilnic la unitãtile bancare la care au contul deschis, o datã cu depunerile de numerar.
            În intervalul 1-15 decembrie 1999 inclusiv bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la
populatie, de la agenti economici si de la celelalte institutii, în plãti si pentru preschimbare, numai de cãtre casieriile
unitãtilor bancare.
            2. Deoarece dupã data de 15 decembrie 1999 înceteazã puterea circulatorie a bancnotelor de 500 lei - emisiunea 1992, unitãtile bancare nu le vor mai primi de la populatie în plãti si nu le vor mai preschimba.
            3. Bancnotele deteriorate de 500 lei - emisiunea 1992, prezentate de cãtre populatie, vor fi preschimbate de cãtre
sucursalele Bãncii Nationale a României, în conformitate cu normele legale în vigoare, numai pânã la data de 15
decembrie 1999.
            Bancnotele deteriorate, prezentate pentru preschimbare în termenul legal, dar care necesitã expertizare si evaluare,
vor putea fi plãtite si dupã data de 15 decembrie 1999.
            4. Pânã la data de 24 decembrie 1999 întregul numerar format din aceste bancnote, colectat de unitãtile bancare,
va fi depus la sucursalele Bãncii Nationale a României, astfel încât dupã aceastã datã la nici o bancã comercialã
sã nu mai existe bancnote de 500 lei - emisiunea 1992.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 24 septembrie 1999.
Nr. 25.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Decizia nr. 171/1998

            În conformitate cu dispozitiile Art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
            Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :
            Articol unic. - Consiliul National al Audiovizualului, constatând existenta erorii materiale cuprinse în Decizia nr. 171 din 23 decembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, a hotãrât ca licentele de emisie ale Societãtii Comerciale BETA SISTEM - S.R.L. pentru localitãtile: Prundu, judetul Giurgiu, având nr. C 953 din 17 octombrie 1995, Roata de Jos/Cartojani, judetul Giurgiu, având nr. C 1193 din 9 iulie 1996, si Bãneasa, judetul Giurgiu, având nr. C 1170 din 21 mai 1996, sã fie considerate valabile.

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MARIN TRAIAN

Bucuresti, 8 septembrie 1999.
Nr. 121.

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NATONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru aprobarea tarifelor la energia electricã si termicã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A.

            În temeiul Art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si
functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al Art. 41 alin. (1) si (2) din Ordonanta de
urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã,
            Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtoarea decizie:
            Art. 1. - Se aprobã:
            a) tarifele pentru energia electricã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. consumatorilor si         subconsumatorilor finali, altii decât eligibili, cuprinse în anexa nr. 1;
            b) tarifele pentru energia termicã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A., cuprinse în anexa nr. 2;
            c) orele de vârf de sarcinã ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare, cuprinse în anexa nr. 3; pentru tarifele A si B orele de vârf de searã sunt extinse si pentru zilele de sâmbãtã si duminicã.
            Art. 2. - Tipul de tarif poate fi ales în urmãtoarele situatii:
            a) dupã 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
            b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
            c) la desfiintarea tipului de tarif aplicat consumatorului;
            d) dacã ambele pãrti contractante convin asupra oportunitãtii schimbãrii tarifului.
            Art. 3. - Consumatorii finali, industriali si similari pot cere furnizorilor, cu 5 zile lucrãtoare înainte de începerea
lunii pentru care se face solicitarea, aplicarea taxei de putere pe intervale decadale, în urmãtoarele situatii: la începutul si la sfârsitul campaniilor de productie si în perioadele acordãrii concediilor colective.
            Art. 4. - Pentru consumatorii finali, industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de mãsurare
cu un singur indicator de maxim si douã cadrane, taxa de putere se aplicã numai la puterea consumatã la orele de
vârf de searã.
            Art. 5. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice.
            Art. 6. - Tariful A33 pentru nivelul de înaltã tensiune de 220 kV se aplicã si consumatorilor racordati la barele
centralelor, dupã obtinerea de cãtre producãtori a licentei de furnizare.
            Art. 7. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator
de maxim.
            Art. 8. - Pentru consumatorii cãrora li se aplicã tariful C, la care puterea maximã mãsuratã depãseste puterea contractatã, taxa de putere se aplicã la puterea maximã înregistratã.
            Art. 9. - În cadrul tarifului E1, la orele de noapte sunt asimilate integral orele din perioada de sfârsit de sãptãmânã: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.
            Art. 10. - Cantitatea de energie termicã necesarã aducerii apei de adaos pentru sistemul de termoficare de la temperatura apei brute la temperatura returului va fi facturatã separat.
            Art. 11. - Prezenta decizie intrã în vigoare la 15 zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 12. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale
de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si furnizorii de energie electricã si termicã vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Presedintele Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Avizat:
Oficiul Concurentei,
Dan Ionescu,
secretar de stat

Bucuresti, 20 septembrie 1999.
Nr. 44.

TABEL 2

TABEL 3

TABEL 4