MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 467  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 27 septembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

            35. - Hotãrâre privind exercitarea în continuare a mandatului membrilor Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune

DECRETE

            300. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

            303. - Decret privind revocarea din functie a unor judecãtori financiari

            304. - Decret privind recunoasterea în functia de presedinte al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din
România a domnului doctor Paul Negrut

            305. - Decret privind numirea în functia de judecãtor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            773. - Hotãrâre privind completarea Hotãrârii Guvernului nr. 650/1998 pentru aprobarea finantãrii cu prioritate, în anul 1998, a unor culturi vegetale si specii de animale

            776. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, în domeniul privat al statului

            785. - Hotãrâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Cluj

            786. - Hotãrâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Bacãu

            787. - Hotãrâre privind numirea în functia de prefect al judetului Bacãu

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind exercitarea în continuare a mandatului membrilor Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Membrii Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune, numiti prin hotãrârile
Parlamentului României nr. 3/1995 si nr. 12/1995, îsi exercitã mandatul pânã la depunerea jurãmântului de cãtre membrii
nou-desemnati, dar nu mai târziu de 15 octombrie 1999.
            Presedintele Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune, numit prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 16/1995, îsi exercitã mandatul pânã la depunerea jurãmântului de presedintele nou-numit, dar nu mai târziu de 30 octombrie 1999.
            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 24 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 24 septembrie 1999.
Nr. 35.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne
 

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. (1) lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de interne,
          Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Generalul de brigadã Chiãptãnaru Florea Niculae se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 septembrie 1999.
Nr. 300.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind revocarea din functie a unor judecãtori financiari

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 107 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,
          Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se revocã, la cerere, din functia de judecãtor financiar urmãtorii:
            - Barbã Ionel - judecãtor financiar în cadrul Colegiului Jurisdictional Arad;
            - Gãburoi Camelia Maria - judecãtor financiar în cadrul Colegiului Jurisdictional Gorj.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 303.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de presedinte al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România a domnului doctor Paul Negrut

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
          Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Domnul doctor Paul Negrut se recunoaste în functia de presedinte al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
 

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 304.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functia de judecãtor

           În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
            având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se numesc în functia de judecãtor urmãtorii candidati:
            - Barbã Ionel - Curtea de Apel Timisoara;
            - Gãburoi Camelia Maria - Judecãtoria Târgu Jiu.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 305.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind completarea Hotãrârii Guvernului nr. 650/1998 pentru aprobarea finantãrii cu prioritate, în anul 1998, a unor culturi vegetale si specii de animale

            În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din sectorul vegetal si a celor
pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000, cu modificãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Articolul unic al Hotãrârii Guvernului nr. 650/1998 pentru aprobarea finantãrii cu prioritate, în
anul 1998, a unor culturi vegetale si specii de animale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367
din 28 septembrie 1998, completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 760/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 415 din 2 noiembrie 1998, a cãrei valabilitate a fost prelungitã în anul 1999 prin Hotãrârea
Guvernului nr. 986/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 30 decembrie 1998, se
completeazã cu litera k) cu urmãtorul cuprins:
            "k) pesti de culturã, inclusiv cei aferenti fondului genetic national."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
 

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 773.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, în domeniul privat al statului

            În temeiul prevederilor art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale
art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru
cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, în domeniul privat al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Pozitiile nr. 7, 8, 10, 22, 23, 58, 69, 72 si 86 din anexa nr. 1 se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
            "7. Statiunea de Cercetãri pentru Culturi Irigate Mãrculesti- Perisoru, judetul Cãlãrasi 2.518 2.165 353
            8. Statiunea de Cercetãri Agrozootehnice Oradea, judetul Bihor 982 667 315
                        .............................................................................................
            10. Statiunea de Cercetãri Agrozootehnice Secuieni, judetul Neamt 2.446 1.672 774
                       .............................................................................................
            22. Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Bãneasa-Bucuresti
            - Total, 717 430 287 din care: teritoriul municipiului 75 63 12 Bucuresti
            judetul Ilfov 642 367 275
            23. Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Bihor - Oradea, judetul Bihor 670 348 322
                      .............................................................................................
            58. Statiunea de Cercetare si Productie a Cartofului Tulcea, judetul Tulcea 1.414 265 1.149
                     ..............................................................................................
            69. Institutul de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, judetul Ilfov 1.973 1.750 223
                     .............................................................................................
            72. Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu, judetul Buzãu 732 462 270
                    .............................................................................................
            86. Statiunea Centralã de Cercetãri pentru Ameliorarea Solurilor Sãrãturate Brãila, judetul Brãila 4.613 3.011 1.602Ò
            2. Pozitia nr. 95 din anexa nr. 1 se eliminã.
            3. Anexa nr. 2 se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            a) Pozitia nr. 29 va avea urmãtorul cuprins:
            "29. Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicinã Veterinarã din Bucuresti
            - Ferma Belciugatele 1.563,00"
            b) Dupã pozitia nr. 47 se introduce pozitia nr. 47 1 cu urmãtorul cuprins:
            "47 1 . universitatea din craiova - statiunea didacticã "Banu Mãrãcine Craiova" 1.124,00"
            c) Dupã pozitia nr. 118 se introduce pozitia nr. 118 1 cu urmãtorul cuprins:
            "118 1 . Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicinã Veterinarã din Bucuresti
            - Ferma Moara Domneascã 576,00"
            d) Pozitia nr. 120 va avea urmãtorul cuprins:
            "120. Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicinã Veterinarã din Bucuresti
            - Ferma Bãneasa 226,61"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 776.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din functia de prefect al judetului Cluj

            În temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Alexandru Fãrcas se elibereazã din functia de prefect al judetului Cluj.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 785.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din functia de prefect al judetului Bacãu

            În temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Ioan Silviu Lefter se elibereazã din functia de prefect al judetului Bacãu.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 786.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de prefect al judetului Bacãu
 

            În temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Adrian Mironescu se numeste în functia de prefect al judetului Bacãu.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 23 septembrie 1999.
Nr. 787.