MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 461  LEGI, DECRETE, HOTăRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 23 septembrie 1999

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           28. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/1998 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           136. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

           137. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

           754. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Regiei Nationale a Pădurilor, Companiei Nationale "apele române" - S.A. si Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărirea Apelor" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

           772. - Hotărâre privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic international a Punctului de control pentru trecerea frontierei Stânca-Costesti, judetul Botosani

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           1.641. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind modalitatea de executare a operatiunilor de vămuire a bunurilor transportate pe cale postală

HOTăRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/1998 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000

            În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 206 din Regulamentul Camerei
Deputatilor, republicat,
         Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.
            Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/1998 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1999 si proiectia acestuia pentru anul 2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999, se modifică după cum urmează:
         1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
            "art. 2. - (1) structura "Cheltuielilor curente" necesare functionării Camerei Deputatilor, Secretariatului general, precum si întretinerii si administrării Palatului Parlamentului este următoarea:
            a) cheltuieli de personal, în sumă de 254.055.154 mii lei;
            b) cheltuieli materiale si servicii, în sumă de 51.210.130 mii lei;
            c) transferuri (cotizatii la organisme internationale) în sumă de 1.350.000 mii lei."
         2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital destinate executiei lucrărilor la obiectivele de investitii "palatul parlamentului"
si "Palatul Parlamentului - parcaj subteran:" se stabilesc la suma de 23.471.278 mii lei, iar cele pentru "alte cheltuieli de investitii", la suma de 4.234.975 mii lei."
         3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătilor extrabugetare desfăsurate de Camera Deputatilor în
anul 1999 cuprinde, la resurse, suma de 19.170.500 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 17.240.500 mii lei."
         4. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.
         Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 21 septembrie 1999.
Nr. 28.

TABEL

ANEXA Nr. 2

CAMERA DEPUTATILOR

TABEL

            *) În functie de derularea procesului investitional, Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate să aprobe
modificări în program, cu încadrarea în valoarea totală a cheltuielilor de capital aprobate.

ANEXA Nr. 3

CAMERA DEPUTATILOR

TABEL

ORDONANTE SI HOTăRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie
a persoanelor încadrate în muncă

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
         Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:
         1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
            "Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în  prezenta lege inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:
            a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează si le completează carnetele de muncă;
            b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în
verificarea si certificarea legalitătii înregistrărilor efectuate de către acestia.
            (2) Pentru păstrarea si completarea carnetelor de muncă ale persoanelor care au încheiat contracte de asigurare,
directiile generale de muncă si protectie socială vor percepe un comision de 0,75% calculat la venitul asigurat
prevăzut în contractul de asigurare.
            (3) Plata comisionului se va efectua până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care este datorat.
            (4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) si (2) se păstrează la trezoreria statului si sunt purtătoare de dobândă.
            (5) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se gestionează de către Inspectia Muncii în regim extrabugetar, iar cele prevăzute la alin. (2) se gestionează de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale în regim extrabugetar. Sumele retinute se utilizează potrivit destinatiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele
anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie."
         2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
            "Art. 16. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei următoarele
fapte:
            a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unitătii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a
pune la dispozitie acestora documentele solicitate;
            b) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a registrelor de evidentă a persoanelor care prestează activitatea în
baza unei conventii civile de prestări de servicii."
         3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
            "Art. 17. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către inspectorii de
muncă."
         4. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
            "Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a
Guvernului, conditiile în care, potrivit prevederilor art. 2 si 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte
individuale de muncă, precum si modul în care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, Inspectia Muncii
pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12."
         Art. II. - (1) Denumirea ledirectia generală de muncă si protectie socială" prevăzută la art. 4 alin. (3), la art. 8, 9, 10,
la art. 13 alin. (1), la art. 18 si 19 din Legea nr. 130/1999 se înlocuieste cu denumirea leinspectoratul teritorial de muncă".
            (2) Denumirea "ministerul muncii si protectiei sociale" prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 se
înlocuieste cu denumirea "Inspectia Muncii".
         Art. III. - Legea nr. 130/1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi
republicată, ulterior aprobării ei de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 septembrie 1999.
Nr. 136.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Art. I. - Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:
         1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - Inspectia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unităti cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judet si în municipiul Bucuresti."
         2. Articolul 22 se completează cu alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:
            "(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, un procent de 15% din sumele încasate cu titlu de amendă constituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează
si se utilizează de Inspectia Muncii.
            (4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru constituirea fondului de stimulare a personalului încadrat la Inspectia Muncii. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileste de către inspectorul general de stat."
         3. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
            "Art. 26. - (1) Sumele realizate în conditiile art. 7, care se gestionează în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului si sunt purtătoare de dobândă."
         Art. II. - Legea nr. 108/1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată, ulterior aprobării ei de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 septembrie 1999.
Nr. 137.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999
ale Regiei Nationale a Pădurilor, Companiei Nationale "apele române" - S.A. si Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărirea Apelor" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

            În temeiul prevederilor art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
         Guvernul României hotărăste :
            Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Regiei Nationale a Pădurilor, Companiei Nationale "apele române" - S.A. si Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărirea Apelor" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiei si celor două companii nationale prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiei si companiilor nationale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia si com- paniile prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.
            Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal pentru Compania Natională "apele române" - S.A. si Compania Natională laInstitutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărirea Apelor" - S.A., prevăzut a se utiliza suplimentar în anul 1999 fată de cel realizat în trimestrul IV 1998, precum si cele aferente cresterii productivitătii muncii în anul 1999 fată de anul 1998, stabilite în conditiile prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 36/1999, se vor efectua, după caz, corespunzător perioadelor în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitătii muncii.
            Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            (2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate.
            (3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul apelor,
pădurilor si protectiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 septembrie 1999.
Nr. 754.

*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic international a Punctului de control pentru trecerea frontierei Stânca-Costesti, judetul Botosani

            În temeiul prevederilor art. 6 alin. 1 si 3 din Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările si completările ulterioare,
         Guvernul României hotărăste :
            Art. 1. - Punctul de mic trafic Stânca-Costesti se deschide traficului international de călători si mărfuri.
            Art. 2. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii în Punctul de control Stânca-Costesti se suplimentează efectivele Ministerului de Interne cu un număr de 28 de posturi, conform anexei nr. 1, pentru Politia de frontieră, respectiv se aprobă spatiile si dotările necesare prevăzute în anexa nr. 2.
            (2) Suplimentarea numărului de posturi se face în limita fondurilor alocate Ministerului de Interne cu această destinatie. 
            Art. 3. - Cheltuielile determinate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se asigură potrivit Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti.vamale, cu modificările ulterioare, de către Ministerul Finantelor prin Directia Generală a Vămilor.
            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publică Locală,
Vlad Rosca
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul sănătătii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răsvan Ungureanu,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

Bucuresti, 20 septembrie 1999.
Nr. 772.

ANEXA Nr. 1

TABEL
cuprinzând necesarul de posturi pentru personalul Politiei de frontieră la Punctul de control pentru trecerea frontierei Stânca-Costesti, judetul Botosani

            Ofiteri = 6
            Subofiteri = 21
            Salariati civili = 1


           TOTAL: 28

ANEXA Nr. 2

T A B E L
cuprinzând necesarul de încăperi si dotare pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei Stânca-Costesti, judetul Botosani

            - Încăpere pentru seful punctului de control pentru trecerea frontierei
            - Încăpere pentru loctiitor si seful de tură
            - Încăpere pentru ofiterii de serviciu
            - Încăpere pentru calculator si fax
            - Încăpere pentru armament
            - Încăpere pentru secretariat
            - Încăpere pentru arhivă si materiale
            - Grup sanitar
            - Încăpere pentru lucrători
              Pentru dotare:
            - Stampilă-viză = 4 bucăti
            - Stampilă-interdictie = 1 bucată
            - Stampilă-anulat = 1 bucată
            - Calculator echipat = 4 bucăti
            - Statie de radioemisie-receptie = 15 bucăti
            - Statie pentru încărcat acumulatori = 1 bucată
            - Acumulator statie emisie-receptie = 30 bucăti
            - Lampă ultraviolete = 12 bucăti
            - Stampilă trafic = 35 bucăti
            - Redresor alimentator = 2 bucăti
            - Statie de radio fixă Y.A.E.S.U. = 1 bucată.
            - Stampilă pentru evidentă auto-intrare = 8 bucăti
            - Telefon Inter-C = 1 bucată
            - Telefon Alcatel = 1 bucată
            - Fiset pentru pistoale = 1 bucată
            - Fiset pentru documente = 5 bucăti
            - Birou corp cu două usi = 6 bucăti
            - Masă metalică = 12 bucăti
            - Scaun = 35 bucăti
            - Dulap din lemn pentru taloane trafic = 1 bucată
            - Lacăt China cu chei = 12 bucăti
            - Grilaj metalic = 10 bucăti
            - Autoturism = 1 bucată
            - Microbuz cu 17 locuri = 1 bucată
            - Radiator electric = 8 bucăti
            - Ventilator = 4 bucăti
            - Cabină de control = 4 bucăti
            - Fax = 1 bucată
            - Copiator = 1 bucată
            - Trusă pentru criminalistică = 1 bucată
            - Barieră electrică = 2 bucăti
            - Mijloc antipneu = 2 bucăti

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

DECIZIE
privind modalitatea de executare a operatiunilor de vămuire a bunurilor transportate pe cale postală

            Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,
            având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,
            tinând seama de specificul activitătii Biroului vamal Bucuresti-Postă,
            emite următoarea decizie:
            Articol unic. - Biroul vamal Bucuresti-Postă este abilitat să efectueze operatiuni de vămuire a bunurilor numai
dacă acestea sunt transportate pe cale postală, cu exceptia celor care sunt prezentate la vămuire de către societătile autorizate în vamă de către Directia Generală a Vămilor, în calitate de transportator în trafic international care utilizează sistemul de transport al coletelor "usă în usă".

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,
Nini Săpunaru

Bucuresti, 10 septembrie 1999.
Nr. 1.641.