MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 449          LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 15 septembrie 1999

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            744. - Hotãrâre privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998, si personalului de specialitate încadrat în institutiile publice din agriculturã finantate de la bugetul de stat

 

            747. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome si ale societãtilor nationale aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            448. - Ordin al ministrului finantelor privind certificatul de atestare fiscalã pentru persoane juridice

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            21. - Circularã privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedei din argint cu valoare nominalã de 100 lei, dedicatã Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã

 

            22. - Circularã pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bãncii Nationale a României nr. 7/1998 si nr. 25/1998

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998, si personalului de specialitate încadrat în institutiile publice din agriculturã finantate de la bugetul de stat

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã,

 

Guvernul României hotãrãste:

 

Articol unic. - Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, se aplicã si personalului de specialitate încadrat în institutiile publice din agriculturã finantate de la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 septembrie 1999.

Nr. 744.


*) Anexele nr. 1-5 se publicã ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome si ale societãtilor nationale aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

 

În temeiul art. 60 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

 

Guvernul României hotãrãste :

 

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

            (2) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

            Art. 5. - Contraventiei prevãzute la art. 4 îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

            Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 13 septembrie 1999.

Nr. 747.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind certificatul de atestare fiscalã pentru persoane juridice

 

            Ministrul finantelor,

            în baza prevederilor art. 3 pct. 40 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,

            având în vedere necesitatea aplicãrii unitare a prevederilor legale privind eliberarea certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice,

            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã modelul formularului "Certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice", cod M.F.14.13.21.99/a.

            Modelul formularului este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

            Art. 2. - Se aprobã caracteristicile, modul de tipãrire, difuzare, utilizare si pãstrare pentru formularul "Certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice", cod M.F.14.13.21.99/a, prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

            Art. 3. - Se aprobã modelul formularului "Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice", cod M.F.14.13.25.99/a.

            Modelul formularului este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

            Art. 4. - Se aprobã caracteristicile, modul de tipãrire, difuzare, utilizare si pãstrare pentru formularul "Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice", cod M.F.14.13.25.99/a, prezentate în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

            Art. 5. - Se aprobã procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscalã pentru persoane juridice, prezentatã în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

            Art. 6. - Directia generalã proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia economicã, social-administrativ, Directia generalã organizare, resurse umane si financiar si directiile finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitãtile subordonate acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.

            Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 aprilie 1999.

Nr. 448.

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Denumire: Certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice
2. Cod: 14.13.21.99/a
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atestarea obligatiilor de platã la buget ale persoanelor juridice
7. Se întocmeste în: 2 exemplare
de: organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îsi are sediul contribuabilul
8. Circulã: originalul - la contribuabil copia - la organul fiscal
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la............................................................ si este valabil 30 de zile de la data eliberãrii.
Conducãtorul unitãtii fiscale,
Numele si prenumele ..............................................
Semnãtura si stampila unitãtii ................................
M.F. cod 14.13.21.99/a
 

            solicit eliberarea unui certificat privind situaþia obligatiilor de platã la buget, pentru a servi la  ..................................


            Numele si prenumele .......................................
            Semnãtura si stampila .................................
            Functia ..............................................................
            M.F. cod 14.13.25.99/a

ANEXA Nr. 4

1. Denumire: Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice
2. Cod: 14.13.25.99/a
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipãrire: file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: eliberarea unui certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice
7. Se întocmeste în: 1 exemplar de: persoana juridicã
8. Circulã: la organul fiscal
9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de eliberare a certificatelor de atestare fiscalã pentru persoane juridice

 

            1. Organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îsi au sediul contribuabilii, persoane juridice, are obligatia de a elibera certificatul care atestã îndeplinirea obligatiilor de platã la buget a impozitelor, taxelor si a altor venituri, denumit în continuare Certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice:

            - la solicitarea contribuabililor, persoane juridice, care vor completa si vor depune Cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice;

            - în situatia în care contribuabilul îsi schimbã sediul, conform procedurii prevãzute de Ordinul ministrului finantelor nr. 2.116/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe.

            2. Certificatul de atestare fiscalã pentru persoane juridice se elibereazã de organul fiscal teritorial la care contribuabilul este înregistrat si se aflã în evidentã cu obligatii fiscale.

            Eliberarea certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice este supusã taxelor de timbru, conform reglementãrilor legale în vigoare.

            3. În vederea eliberãrii certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice se vor consulta:

            - dosarul fiscal al contribuabilului;

            - fisa pentru evidenta analiticã a plãtitorilor, persoane juridice.

3.1. În examinarea dosarului fiscal se va urmãri depunerea la zi a tuturor documentelor si informatiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii, astfel:

            - declaratii, deconturi, situatii contabile etc.;

            - alte solicitãri de informatii adresate contribuabilului de cãtre organele fiscale în legãturã cu situatia sa fiscalã.

            De asemenea, se vor examina toate actele de control încheiate de organele cu atributii de control din cadrul unitãtilor fiscale teritoriale, precum si de alte organe cu atributii de control (Curtea de Conturi, Politia etc.).

            3.2. În examinarea fisei pentru evidenta analiticã a plãtitorilor, persoane juridice, se va urmãri situatia la zi a stingerii creantelor bugetare.

            4. Obligatiile de platã a impozitelor, taxelor si a altor venituri se vor mentiona nominal, astfel:

            - obligatii curente, inclusiv amânãri si esalonãri la platã, acordate de organele fiscale potrivit legii;

            - majorãri de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor si taxelor;

            - amenzi, penalitãti, precum si sanctiunea dublul sumei stabilitã în procesele-verbale de verificare, anterior datei de 4 august 1998, existente în evidenta organului fiscal la data solicitãrii.

            5. Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice se va solutiona în maximum 5 zile de la înregistrare.

            6. Certificatul de atestare fiscalã pentru persoane juridice va avea înscris în mod obligatoriu numãrul de înregistrare, data eliberãrii, scopul eliberãrii si perioada de valabilitate.

            Certificatul de atestare fiscalã pentru persoane juridice se întocmeste în douã exemplare. Originalul se va transmite:

            - contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

            - prin delegat, pe bazã de proces-verbal de predare primire, la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îsi mutã sediul, în baza declaratiei de mentiuni depuse de contribuabil prin care se comunicã modificãri privind sediul.

            Copia de pe certificatul de atestare fiscalã pentru persoane juridice se va pãstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

            7. Valabilitatea certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice va fi de 30 de zile de la data eliberãrii.

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARÃ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedei din argint cu valoare nominalã de 100 lei, dedicatã Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã

 

            Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Expeditia antarcticã a navei "belgica", care a avut loc între anii 1897- 1899 cu participarea naturalistului român Emil Racovitã, Banca Nationalã a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998, aprobatã prin Legea nr. 244/1998, pune în circulatie în scop numismatic, începând cu data de 25 august 1999, o emisiune monetarã dedicatã acestui eveniment, formatã dintr-o monedã din

argint cu valoare nominalã de 100 lei.

            Caracteristicile monedei sunt urmãtoarele:

            - formã: rotundã;

            - compozitie: argint 925/1000;

            - diametru: 37 mm;

            - greutate: 27,00 grame;

            - marginea monedei: netedã.

Aversul prezintã în mijloc un medalion circular, în interiorul cãruia este reprodusã central stema României.

Deasupra stemei este amplasatã inscriptia ROMÂNIA, iar dedesubt este înscrisã valoarea nominalã 100 LEI, ambele dispuse circular între douã arce de cerc liniare. Anul emisiunii "1999" flancheazã orizontal stema României. Spatiul circular dintre medalion si marginea aversului cuprinde.reprezentãri grafice ale Rozei vânturilor, simbolul navigatorilor, ale cãrei directii cardinale se prelungesc liniar pe întreaga suprafatã a monedei.

            De asemenea, sunt reprezentate specii de pãsãri si de mamifere specifice zonei antarctice (focã polarã, pinguin si furtunar urias).

            Reversul prezintã în prim-plan silueta navei "belgica" navigând cu pânzele ridicate printre canalele banchizei polare  Antarctice. În dreapta este reprezentat bustul naturalistului român Emil Racovitã. Sub bust este gravat pe douã rânduri numele EMIL RACOVITÃ. Însemnele si denumirea EURO sunt dispuse în partea stângã a reversului. Pe fundal se disting contururile unor aisberguri. Inscriptia EXPEDITIA ANTARCTICÃ BELGICA 1897-1899, gravatã pe trei rânduri în partea superioarã, urmeazã circumferinta monedei.

            Tirajul emisiunii destinat vânzãrii în tarã este de minimum 1.000 de exemplare si de maximum 5.000 de exemplare.

Monedele din argint dedicate Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã, ambalate în capsule de metacrilat transparent, se comercializeazã ca atare sau în cutii de prezentare adecvate. Fiecare monedã este însotitã de un certificat de autenticitate, înseriat, redactat în limbile românã si englezã, semnat de guvernatorul Bãncii Nationale a României si de directorul general al Directiei generale operatiuni cu numerar si metale pretioase, precum si de un pliant de prezentare a emisiunii.

            Monedele din argint puse în circulatie de Banca Nationalã a României, potrivit statutului sãu de functionare, pot fi achizitionate contra cost de persoanele fizice si juridice interesate, detinerea si circulatia acestora fiind permise potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1998, aprobatã prin Legea nr. 244/1998.

            Monedele de 100 lei - emisiunea 1999, dedicate Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã, au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor din aceastã emisiune este protejatã prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci din România.

            Falsificarea sau contrafacerea monedelor din argint dedicate Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã constituie infractiune si se pedepseste conform legii.

            Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint cu valoare nominalã de 100 lei, dedicate Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã, se realizeazã prin ghiseele sucursalelor Bãncii Nationale a României.

            Directorii sucursalelor Bãncii Nationale a României vor lua mãsuri pentru informarea persoanelor interesate despre punerea în circulatie a monedelor din argint dedicate Expeditiei antarctice a navei "belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racovitã si despre conditiile de vânzare a acestora.

 

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

 

Bucuresti, 17 august 1999.

Nr. 21.

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARÃ

pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bãncii Nationale a României nr. 7/1998 si nr. 25/1998

 

            În temeiul art. 11, 12 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationalã a României si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, modificat prin circularele nr. 7/1998 si nr. 25/1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

            1. Începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei circulare nu se mai supun autorizãrii Bãncii Nationale a României operatiunile valutare de capital privind creditele de comert international cu termen de rambursare mai mare de un an, creditele si împrumuturile financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing financiar, acordate de nerezidenti rezidentilor, prevãzute în Regulamentul nr. 3/1997 la pct. 1.17.2.7 lit. a) si la pct. 1.17.2.8 lit. a), cu reflectarea corespunzãtoare în Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3, pct. 3 lit. f).

            2. Începând cu aceeasi datã nu se mai supun autorizãrii Bãncii Nationale a României operatiunile privind garantiile, avalurile, facilitãtile financiare auxiliare prevãzute la pct. 1.17.2.9 lit. a1) si lit. b1):

            - în cazuri legate direct de comertul international în care participã un rezident, cu scadentã mai mare de un an, acordate de nerezidenti în favoarea rezidentilor;

            - în cazuri legate direct de operatiuni valutare de capital sub forma creditelor si împrumuturilor financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing financiar, cu reflectarea corespunzãtoare în Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3, pct. 3 lit. g).

            3. În scopuri statistice si de informare, persoanele juridice si fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenti pentru operatiuni din categoria celor prevãzute la pct. 1 si 2 de mai sus au obligatia sã notifice operatiunea respectivã înaintea începerii derulãrii contractelor la Directia statisticã din cadrul Bãncii Nationale a României.

            Documentele în baza cãrora Directia statisticã ia notã de operatiunea respectivã sunt cele prevãzute la pct. D2, D6 si D9 din Lista cuprinzând documentele necesare obtinerii autorizatiei Bãncii Nationale a României - anexa nr. 1 la Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3 din Regulamentul nr. 3/1997, însotite de o cerere de notificare.

            Persoanele juridice si fizice au, de asemenea, obligatia notificãrii la Banca Nationalã a României si la încetarea operatiunii (la termen sau înainte de termen) si în situatia în care tranzactia nu s-a materializat sau ori de câte ori intervin modificãri ulterioare notificãrii initiale în documentele mentionate mai sus.

            Directia statisticã confirmã cã a luat notã de operatiunea solicitatã de o persoanã juridicã sau fizicã rezidentã, prin restituirea Formularului 1 depus de solicitant, vizat cu semnãturã si stampilã.

            Pentru operatiunile liberalizate raportãrile la Banca Nationalã a României, înscrise în Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3 din Regulamentul nr. 3/1997, rãmân în forma si la termenele prevãzute în anexã, raportãri ce urmeazã sã fie transmise Directiei statistice.

            4. Bãncile comerciale vor efectua operatiunile valutare de capital liberalizate pe baza Formularului 1, vizat de Banca Nationalã a României, si în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/1997, cu modificãrile ulterioare.

            5. Documentatiile referitoare la operatiunile mentionate, înregistrate la Banca Nationalã a României anterior intrãrii în vigoare a prezentei circulare, urmeazã sã fie analizate si autorizate în conditiile Regulamentului nr. 3/1997, cu modificãrile ulterioare.

 

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

 

Bucuresti, 10 septembrie 1999.

Nr. 22.