MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 443  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Luni, 13 septembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            636. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Companiei Nationale "unifarm" - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii

            639. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "editura didacticã si pedagogicã", regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

            704. - Hotãrâre privind transmiterea Complexului "Hanul dintre Vii", situat în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea

            709. - Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale "semtest" - S.A. Balotesti în proprietatea publicã a statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie
ÞProf. dr. G.K. Constantinescu"

            711. - Hotãrâre pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publicã a statului, care se atribuie direct Companiei Nationale "apele române" - S.A.

            713. - Hotãrâre privind organizarea Conferintei internationale cu tema "Lãrgirea Uniunii Europene. Implicatii pentru statele membre si candidate la U.E."

            717. - Hotãrâre pentru aprobarea atestãrii zonei Fântânele, comuna Risca, judetul Cluj, si a zonei Muntele Bãisorii, comuna Bãisoara, judetul Cluj, ca statiuni turistice de interes local

            718. - Hotãrâre privind aprobarea volumului maxim de masã lemnoasã ce se va recolta în anul 2000

            719. - Hotãrâre privind înlocuirea unui membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte.

            720. - Hotãrâre privind aprobarea programului pentru conservarea si închiderea definitivã a unor mine si
cariere, etapa a III-a

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Companiei Nationale "unifarm" - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii

            În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Companiei Nationale laUnifarm" - S.A.,
aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale
"unifarm" - S.A. se aprobã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii.
            Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente venituri lor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei
Nationale "unifarm" - S.A., prevãzut la art. 1, reprezintã limita maximã si nu poate fi depãsit decât în cazuri justifi cate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sãnãtãtii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Compania Nationalã "unifarm" - S.A. va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei lam 1.000.000 lei.
            (2) Contraventiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 636.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "editura didacticã si pedagogicã", regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

            În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome luEditura Didacticã si
Pedagogicã", regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, prevãzut în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Editura
Didacticã si Pedagogicã" se aprobã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei
Autonome luEditura Didacticã si Pedagogicã", prevãzut la art. 1, reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât
în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, cu avizul
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã          Editura Didacticã si Pedagogicã" poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiare ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotãrâri. Contraventiei prevãzute la art. 3 i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul educatiei nationale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 639.*) Anexa se publicã ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea Complexului  "hanul dintre vii", situat în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea

            În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã si regimul juridic al acesteia,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a Complexului "hanul dintre vii", situat în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea, compus din constructie împreunã cu terenul aferent si cu mijloacele fixe, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, precum si a bunurilor mobile din dotare, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea.
            Art. 2. - Predarea-preluarea bunuril or prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în ermen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Personalul care deserveste Complexul "hanul dintre vii" din comuna Câmpineanca, judetul Vrancea, se
preia prin transfer de cãtre Consiliul Judetean Vrancea, beneficiind de drepturile prevãzute de legislatia în vigoare.
            Art. 4. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã orice dispozitie contrarã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
p. Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat

Bucuresti, 1 septembrie 1999.
Nr. 704.

ANEXÃ

D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome
"administratia patrimoniului protocolului de stat" în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale "semtest" - S.A. Balotesti în proprietatea publicã a statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "prof. dr. g.k. constantinescu"

            În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã si regimul juridic al acesteia,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului situat în comuna Balotesti, sos. Bucuresti-Ploiesti km 18,2,
judetul Ilfov, compus din constructie si din terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãtii Comerciale "semtest" - S.A. Balotesti în proprietatea publicã a statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "prof. dr. g.k. constantinescu".
            Art. 2. - Plata imobilului care se transmite potrivit art. 1 se efectueazã din credite bugetare aprobate cu aceastã destinatie Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "prof. dr. g.k. constantinescu".
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 709.
 


GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publicã a statului, care se atribuie direct Companiei Nationale "apele române" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Se aprobã concesionarea, prin atribuire directã Companiei Nationale "apele române" - S.A., pe o duratã de 49 de ani, a falezei si plajei mãrii, astfel cum acestea sunt definite în anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, ca bunuri proprietate publicã a statului.
            (2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) faleza si plaja mãrii, aflate în administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - s.a. si a administratiei rezervatiei biosferei "Delta Dunãrii".
            Art. 2. - Contractul de concesiune a bunurilor prevãzute la art. 1 se încheie între Ministerul Apelor, Pãdurilor si
Protectiei Mediului, în calitate de autoritate concedentã competentã, si Compania Nationalã "apele române" - S.A., în calitate de concesionar, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Hotãrârea Guvernului nr. 514/1998 privind administrarea plajei cu destinatie turisticã a litoralului Mãrii
Negre în judetul Constanta, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, precum si
alte dispozitii contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 711.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind organizarea Conferintei internationale cu tema "Lãrgirea Uniunii Europene.
Implicatii pentru statele membre si candidate la U.E."

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Bucuresti si la Sinaia, în perioada 27-30 septembrie 1999, a Conferintei internationale cu tema "Lãrgirea Uniunii Europene. Implicatii pentru statele membre si candidate la U.E".
            Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru organizarea actiunii prevãzute la art. 1, în valoare de 314.860.000 lei, se asigurã din bugetul pe anul 1999 al Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul 51.01 "autoritãti publice - cheltuieli materiale si servicii".
            Art. 3. - Utilizarea sumei de 314.860.000 lei, prevãzutã la art. 2, se va face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Gabriel Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 713.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea atestãrii zonei Fântânele, comuna Risca, judetul Cluj, si a zonei Muntele Bãisorii, comuna Bãisoara, judetul Cluj, ca statiuni turistice de interes local

            În temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfãsurarea activitãtii
de turism în România,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã atestarea zonei Fântânele, comuna Risca, judetul Cluj, si a zonei Muntele Bãisorii, comuna Bãisoara, judetul Cluj, ca statiuni turistice de interes local.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 717.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea volumului maxim de masã lemnoasã ce se va recolta în anul 2000

            În temeiul prevederilor art. 40 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Pentru anul 2000 se aprobã recoltarea unui volum maxim de masã lemnoasã pe picior de
15,8 milioane m 3 din urmãtoarele resurse:
            a) 14,8 milioane m3 din pãdurile proprietate publicã a statului, administrate de Regia Nationalã a Pãdurilor;
            b) 0,8 milioane m3 din pãdurile proprietate privatã apartinând persoanelor fizice;
            c) 0,2 milioane m3 din pãsunile împãdurite, aliniamentele de arbori si din pãdurile sau terenurile cu vegetatie forestierã, administrate de persoane juridice, altele decât Regia Nationalã a Pãdurilor.
            (2) Repartizarea pe judete a volumului prevãzut la lit. b) si repartizarea pe detinãtori a volumului prevãzut la lit. c)
se fac prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului.
           Art. 2. - Volumul de masã lemnoasã de 14,8 milioane m3 , aprobat pentru recoltare în anul 2000 din pãdurile administrate de Regia Nationalã a Pãdurilor, va avea urmãtoarele destinatii:
            a) 10,8 milioane m3 pentru agentii economici atestati pentru exploatarea si prelucrarea lemnului, inclusiv pentru
populatia din mediul urban;
            b) 0,8 milioane m3 din produse secundare, accidentale, dispersate si de igienã a pãdurilor, care se atribuie prin
licitatie sau negociere persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale;
            c) 3,2 milioane m3 pentru aprovizionarea, de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor, a populatiei din mediul rural
cu lemn de foc si lemn de constructii, din operatiuni culturale, de igienã a pãdurilor, produse accidentale dispersate si material lemnos din tãieri de substituire-refacere fãrã utilizare industrialã.
            Art. 3. - (1) Volumul prevãzut la art. 2 lit. a) se oferã la vânzare, pe picior, conform Regulamentului de vânzare,
de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 695/1998, cu exceptia a 0,8 milioane m3 care se alocã Regiei Nationale a Pãdurilor, pentru exploatare si valorificare.
            (2) Din volumul total de 10,0 milioane m3 , prevãzut a se recolta prin agenti economici atestati în activitatea de exploatare forestierã, un volum de 1,5 milioane m3 va fi valorificat în vederea constituirii fondului extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere.
            (3) Volumul neadjudecat, pe picior, dupã douã licitatii succesive si o negociere, organizate într-un interval de cel mult 45 de zile, va fi exploatat de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor, cu forte proprii sau prin prestatii de servicii cu agenti economici atestati, pe bazã de licitatie sau de negociere. Sortimentele de lemn rezultate în urma exploatãrii si sortãrii vor fi valorificate prin licitatie sau prin negociere directã.
            Art. 4. - (1) Au dreptul sã participe la licitatie sau la negociere directã numai agentii economici atestati pentru
exploatãri forestiere, precum si cei cu activitate de industrializare a lemnului care executã exploatarea masei lemnoase prin agenti economici atestati.
            (2) Atestarea agentilor economici în activitatea de exploatare forestierã se face conform regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului si al ministrului industriei si comertului.
            Art. 5. - Recoltarea masei lemnoase prevãzute la art. 2 se face în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice.
            Art. 6. - Volumul de masã lemnoasã destinat aprovizionãrii cu lemn de foc si de constructii a populatiei din
mediul rural, din produse secundare, accidentale si de igienã, aprobat prin art. 2 lit. d) din Hotãrârea Guvernului nr. 404/1998 privind aprobarea volumului maxim de masã lemnoasã ce se va recolta în anul 1999, se majoreazã de la 2,1 milioane m 3 la 3,0 milioane m 3 , fãrã a depãsi volumul maxim aprobat la exploatare în anul 1999, din pãdurile proprietate publicã a statului.
            Art. 7. - Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului va lua mãsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
p. Ministrul industriei si comertului,
Sorin Potânc,
secretar de stat

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 718.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind înlocuirea unui membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte

            În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) si ale art 18 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Începând cu data prezentei hotãrâri înceteazã mandatul de membru al Consiliului national de coordonare
al Agentiei Nationale pentru Locuinte, detinut de domnul Constantin Stãnãsilã.
            Pe aceeasi datã se numeste ca membru al Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte domnul Traian Pigui, seful Directiei domenii si infrastructuri din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale.
            Art. 2. - Exercitarea mandatului domnului Traian Pigui se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 719.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind aprobarea programului pentru conservarea si închiderea definitivã a unor mine si cariere, etapa a III-a

            În temeiul prevederilor art. 37 si ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã închiderea definitivã a minelor si carierelor aflate în patrimoniul Companiei Nationale a
Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A. Deva, Companiei Nationale a Uraniului - S.A. Bucuresti, Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Nationale a Lignitului "oltenia" - S.A. Târgu Jiu, Societãtii Nationale a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti, Societãtii Comerciale "geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societãtii Comerciale "dobromin" - S.A. Constanta, Societãtii Comerciale "foradex" - S.A. Bucuresti, Societãtii Comerciale "minexfor" - S.A. Deva, Societãtii Comerciale "formin" - S.A. Caransebes, Societãtii Comerciale "geopec" - S.A. Pitesti, Societãtii Comerciale "geasol" - S.A. Craiova, Societãtii Comerciale "geomold" - S.A. Câmpulung Moldovenesc, Societãtii  Comerciale "cuart" - S.A. Baia Mare, Societãtii Comerciale "bauxitamin" - S.A. Dobresti si Companiei Nationale de Metale Pretioase si Neferoase "remin" - S.A. Baia Mare, nominalizate în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor si carierelor ce se închid, rãmân în gestionarea
Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
            Art. 3. - (1) Scoaterea din functiune si din activul agentilor economici prevãzuti la art. 1, precum si valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecãrui obiectiv prevãzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã.
            Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
            (2) Lucrãrile de investitii neterminate si nereceptionate, aferente fiecãrui obiectiv ce se închide, se caseazã de cãtre agentii economici prevãzuti la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicatã.
            Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru închiderea definitivã a minelor si carierelor, fundamentate în programele tehnice
de dezafectare, ecologizare si conservare, elaborate în acest scop si avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare si proiectare, se acoperã din surse proprii si din alocatiile bugetare aprobate cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Industriei si Comertului, pe baza listelor anuale de lucrãri întocmite de ordonatorul principal de credite.
            (2) Gestionarea fondurilor pentru închiderea si reconstructia ecologicã a suprafetelor de teren afectate se realizeazã de cãtre Ministerul Industriei si Comertului, cu respectarea prevederilor legale privind încredintarea lucrãrilor.
            (3) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de cãtre ordonatorul principal de credite si vor fi
însotite de deconturile justificative întocmite de agentii economici, potrivit anexei nr. 2.
            (4) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrãri întocmite lunar de agentii economici.
            (5) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se comunicã Ministerului Industriei si
Comertului, Ministerului Finantelor si agentilor economici implicati.
            Art. 6. - Pentru minele si carierele prevãzute în anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea aprobate prin hotãrâri ale Guvernului în vederea închiderii, la care lucrãrile de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobãrii, cheltuielile pentru conservare se vor reporta în anul urmãtor, cu conditia încadrãrii fiecãrui obiectiv în valoarea totalã aprobatã.
            Art. 7. - Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor si agentii economici implicati vor lua mãsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 720.